ĐỀ CƯƠNG ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH

15 53 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2017, 14:44

ĐỀ CƯƠNG ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH(5217)anhlinhphotoTable of ContentsCâu 1: Trình bày khái niệm, nội dung, chức năng, nguyên tắc quản lý của địa chính?3Câu 2: Trình bày khái niệm và mục đích của bản đồ địa chính?4Câu 3: Trình bày các yếu tố thể hiện trên bản đồ địa chính?4Câu 4: Trình bày phương pháp chia mảnh, đánh số bản đồ tỷ lệ 110000, 15000, 12000. Vẽ hình minh họa?5Câu 5: Trình bày phương pháp chia mảnh, đánh số bản đồ địa chính tỷ lệ 11000, 1500, 1200. Vẽ hình minh họa?5Câu 6: Trình bày phân loại kí hiệu và vị trí tâm kí hiệu trên bản đồ địa chính?6Câu 7: Trình bày mục đích thành lập và đặc điểm của lưới tọa độ địa chính?7Câu 8: Mật độ điểm khống chế địa chính phụ thuộc vào những yếu tố nào? Cách xác định mật độ điểm khống chế địa chính phục vụ công tác lập bản đồ địa chính?7Câu 9: Trình bày mục đích và yêu cầu độ chính xác của lưới đo cao địa chính?8Câu 10: Trình bày quy trình thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo trực tiếp? Ưu nhược điểm của phương pháp này?9Câu 11: Trình bày quy trình thành lập bản đồ địa chính băng phương pháp sử dụng ảnh hàng không. Ưu nhược điểm của phương pháp này?10Câu 12: Trình bày cách đánh số thửa trên bản đồ địa chính?11Câu 13: Trình bày cách tính diện tích thửa đất trên bản đồ giấy và trên bản đồ số?12Câu 14: Trình bày quy định về tiếp biên và xử lý tiếp biên trên bản đồ địa chính?13Câu 15: Trình bày công tác chỉnh lý bản đồ địa chính?14 ĐỀ CƯƠNG ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH(5-217)anhlinhphoto Table of Contents 1 Câu 1: Trình bày khái niệm, nội dung, chức năng, nguyên tắc quản lý địa chính? - Khái niệm: Địa tính tổng hợp tư liệu, văn xác định rõ vị trí, ranh giới, phân loại, số lượng, chất lượng đất đai, quyền sở hữu, sử dụng đất vật kiến trúc phụ thuộc đất nhằm mục đích thu thuế, đăng kí sở hữu quyền sử dụng đất, số liệu thống kê loại đất, phân hạng đất, ước tính giá đất - Nội dung quản lý địa bao gồm: + Điều tra đất đai; + Đo đạc đồ địa chính; + Đăng kí đất; + Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; + Xác định giá trị tài sản đất, giá trị sinh lời đất; + Phân loại, hạng, định giá đất + Lập quy hoạch sử dụng đất, định sách đất đai điều hòa quyền lợi sinh từ đất - Chức năng: + Chức kĩ thuật: Bản đồ địa thể xác đất đồ; thường xuyên cập nhật biến động vè đất đai + Chức tư liệu: Địa cung cấp đồ, sơ đồ, văn thông qua trình Xây dựng tư liệu, cập nhật biến động cung cấp thông tin + Chức định giá thuế: địa nhận dạng vị trí, ranh giới đất nhằm xác định mức thuế - Nguyên tắc quản lý: + Quản lý theo quy chế nhà nước đề cụ thể hóa văn luật, thông tư, nghị định + Tư liệu địa phải đảm bảo tính liên tục, xác, quán hệ thống + Đảm bảo tính khái quát hoàn chỉnh, có độ xác tin cậy cao 2 Câu 2: Trình bày khái niệm mục đích đồ địa chính? - Khái niệm: Bản đồ địa đồ biên tập theo đơn vị hành sở cấp xã, đo vẽ trọn đất, xác định loại đất theo tiêu thống kê chủ sử dụng đất mảnh đồ hoàn phù hợp với số liệu hồ sơ địa - Mục đích đồ địa chính: + Là sở pháp lý để thực quyền nghĩa vụ nhà nước đất đai, quyền nghĩa vụ chủ sử dụng đất đất đai + Xác nhận trạng địa giới hành chính, thể biến động phục vụ chỉnh lý biến động đất + Làm sở để lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất + Làm sở để tra tình hình sử dụng đất, giải khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai Câu 3: Trình bày yếu tố thể đồ địa chính? - Các yếu tố đồ địa bao gồm: + Khung đồ; + Điểm khống chế tọa độ, độ cao nhà nước cấp hạng, điểm khống chế đo vẽ, …; + Mốc địa giới hành chính, đường địa giới hành cấp + Mốc giới quy hoạch công trình có mốc giới hành lang bảo vệ; + Ranh giới đất, loại đất, số thứ tự đất, diện tích đất; + Nhà công trình xây dựng khác; + Các đối tượng chiếm đất không tạo thành đất đường giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, …; + Các công trình có ý nghĩa lịch sử, văn hóa, xã hội công trình có ý nghĩa định hướng cao; + Dáng đất điểm ghi độ cao; + Ghi thuyết minh 3 Câu 4: Trình bày phương pháp chia mảnh, đánh số đồ tỷ lệ 1/10000, 1/5000, 1/2000 Vẽ hình minh họa? - Phương pháp chia mảnh, đánh số đồ tỷ lệ 1/10000: + Dựa vào hệ tọa độ vung góc, lấy xích đạo kinh tuyến trục tỉnh, chia tỉnh thành ô vuông kích thước (6x6) km mảnh đồ tỷ lệ 1/10000 + Kích thước khung tờ đồ (60x60) cm tương đương 3600 thực địa + Phiên hiệu tờ đồ có hai số đầu 10, thêm gạch nối (-), số tọa độ chẵn km theo trục Y, số cuối tọa độ chẵn km theo trục X góc tây bắc tờ đồ - Phương pháp chia mảnh, đánh số tờ đồ 1/5000: + Chia mảnh đồ 1/10000 thành mảnh kích thước (3x3) km tờ đồ 1:5000 với kích thước khung tờ đồ (60x60) cm diện tích thực tế 900 + Phiên hiệu tờ đồ 1/5000 gồm số với số đầu tọa độ chẵn km theo trục X, số cuối tọa độ chẵn km theo trục Y tờ đồ - Phương pháp chia mảnh đánh số tờ đồ 1/2000: + Chia đồ tỷ lệ 1/5000 thành phần có kích thước ( 1x1) km, ô vuông ứng với 1tờ đồ 1/2000 Kích thước vẽ (50x50) cm tương ứng với diện tích thực tế 100 + Đánh số ô vuông từ đến theo quy tắc từ trái sang phải, từ xuống dưới, Phiên hiệu tờ đồ 1:2000 số hiệu tờ đồ 1/5000 thêm gạch nối kèm theo số hiệu ô vuông Câu 5: Trình bày phương pháp chia mảnh, đánh số đồ địa tỷ lệ 1/1000, 1/500, 1/200 Vẽ hình minh họa? - Phương pháp chia mảnh, đánh số đồ tỷ lệ 1/1000: + Chia đồ tỷ lệ 1/2000 thành phần có kích thước (500x500) m, ô vuông ứng với tờ đồ tỷ lệ 1/1000 Kích thước vẽ (50x50) cm tương ứng với diện tích thực tế 25 + Các ô vuông đánh số a, b, c, d theo quy tắc từ trái qua phải, từ xuống Phiên hiệu tờ đồ 1/1000 số hiệu tờ đồ 1/2000 thêm gạch nối kèm theo số thứ tự ô vuông - Phương pháp chia mảnh, đánh số đồ tỷ lệ 1/500: 4 + Chia đồ tỷ lệ 1/2000 thành 16 phần có kích thước (250x250) m, ô vuông ứng với tờ đồ tỷ lệ 1/500 Kích thước vẽ (50x50) cm tương ứng với diện tích thực tế 6.25 + Các ô vuông đánh số từ đến 16 theo quy tắc từ trái qua phải, từ xuống Phiên hiệu tờ đồ 1/500 số hiệu tờ đồ 1/2000 thêm gạch nối kèm theo số thứ tự ô vuông để ngoặc đơn - Phương pháp chia mảnh, đánh số đồ tỷ lệ 1/200: + Chia đồ địa tỷ lệ 1/2000 thành 100 phần có kích thước (100x100) m, ô vuông ứng với tờ đồ tỷ lệ 1/200 Kích thước vẽ (50x50) cm tương ứng với diện tích thực tế + Các ô vuông đánh số từ đến 100 theo chiều từ trái sang phải, từ xuống Phiên hiệu đồ 1/200 số hiệu đồ 1/2000 thêm gạch nối kèm theo số thứ tự ô vuông Câu 6: Trình bày phân loại kí hiệu vị trí tâm kí hiệu đồ địa chính? - Phân loại kí hiệu: + Kí hiệu theo tỷ lệ có kích thước kí hiệu vẽ kích thước địa vật theo tỷ lệ đồ + Kí hiệu phi tỷ lệ kí hiệu quy ước dùng để xác định vị trí, đặc trưng số lượng chất lượng đối tương diện tích, kích thước theo tỷ lệ đồ + Kí hiệu bán tỷ lệ loại kí hiệu thể đối tượng có kích thước chiều đồ biểu thị theo tỷ lệ, chiều không biểu thị theo tỷ lệ mà theo kí hiệu quy ước - Vị trí tâm kí hiệu: + Với kí hiệu theo tỷ lệ phải thể xác vị trí + Với kí hiệu không theo tỷ lệ tâm kí hiệu trùng với tâm đối tượng đồ Cụ thể: * Với kí hiệu hình học đơn giản tâm kí hiệu trùng với tâm địa vật * Với kí hiệu tượng hình có vòng tròn chân tâm vòng tròn tâm kí hiệu * Với kí hiệu đường nét biểu thị trục kí hiệu trùng với trục địa vật 5 * Với kí hiệu tượng hình có đáy nằm ngang tâm kí hiệu điểm nằm đường ngang đáy Câu 7: Trình bày mục đích thành lập đặc điểm lưới tọa độ địa chính? - Lưới khống chế địa thành lập vùng lãnh thổ khác nhằm mục đích: + Đo vẽ đồ địa tỷ lệ 1/5000; 1/2000; 1/1000 nông thôn; + Đo vẽ đồ địa tỷ lệ 1/500; 1/200 vùng đô thị - Đặc điểm lưới khống chế địa chính: + Lưới tọa độ địa có độ xác tương đương lưới hạng III nhà nước mật độ điểm tương đương mật độ điểm lưới hạng IV, đảm bảo 5-15km2/Điểm với chiều dài cạnh từ 2-5km + Hiện nay, toàn quốc có gần 600 điểm khống chế địa hạng I 1200 điểm khống chế hạng II + Lưới địa thành lập hệ tọa độ WGS-84 Muốn thống hệ tọa độ địa với hệ tọa độ nhà nước phải chuyển đổi kinh tuyến trục tỉnh + Các điểm khống chế lưới hạng I II trung bình cách 15km với sai số trung phương vị trí điểm kề từ 6-7cm sai số trung phương tương đối cạnh yếu đạt 1: 200 000 + Một số vùng hoàn thành lưới hạng III phục vụ đo vẽ đồ địa phạm vi toàn quốc Câu 8: Mật độ điểm khống chế địa phụ thuộc vào yếu tố nào? Cách xác định mật độ điểm khống chế địa phục vụ công tác lập đồ địa chính? - Mật độ điểm khống chế địa phụ thuộc chủ yếu vào công tác thành lập đồ: + Phương pháp toàn đạc: đòi hỏi điểm khống chế phải rải khu vực đo vẽ Tỷ lệ đồ lớn địa vật bị che khuất nhiều yêu cầu số lượng điểm khống chế lớn + Phương pháp dùng ảnh hàng không: Với phương pháp này, điểm khống chế ngoại nghiệp đóng vai trò điểm khỏi tính cho khối lượng tăng dày tam giác ảnh không gian, lưới tọa độ địa cấp đóng vai trò điểm sở phương án đo 6 nối khối lượng tăng dày đo kiểm tra kết Do vậy, mật độ điểm khống chế ngoại nghiệp giảm đáng kể - Mật độ điểm khống chế địa phục vụ công tác thành lập đồ địa chính: + Bản đồ tỷ lệ 1/5000, 1/10000, trung bình 500 có điểm khống chế có độ xác tương đương điểm địa trở lên + Bản đồ tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000 trung bình từ 100 – 150 có điểm khống chế có độ xác tương đương điểm địa trở lên + Bản đồ tỷ lệ 1/200 trung bình 30 có điểm khống chế có độ xác tương đương điểm địa trở lên + Khu vực đo vẽ có dạng hình tuyến bình quân 1.5 km chiều dài có điểm khống chế có độ xác tương đương điểm địa trở lên + Nếu khu đo có diện tích nhỏ 30 điểm tọa độ có độ xác tương đương điểm địa trở lên mật độ không điểm Câu 9: Trình bày mục đích yêu cầu độ xác lưới đo cao địa chính? - Mục đích xây dựng lưới độ cao: + Xác định độ cao điểm lưới độ cao địa cấp phục vụ tính chuyển kết đo vẽ mặt quy chiếu chọn; + Phục vụ xác định độ cao điểm chi tiết có yêu cầu thể yếu tố địa hình đồ địa - Yêu cầu độ xác lưới đo cao địa chính: + Sai số trung phương điểm khống chế đo vẽ sau bình sai với điểm khống chế trắc địa gần ≤ 1/10 khoảng cao đường bình độ + Sai số trung bình độ cao đường bình độ, độ cao điểm đặc trưng địa hình, độ cao điểm ghi độ cao đồ địa so với điểm khống chế độ cao đo vẽ gần phải ≤ 1/3 khoảng cao đường bình độ đồng bằng; ≤ 1/2 khoảng cao vùng núi + Sai số trung phương độ cao điểm yếu lưới thủy chuẩn cấp là: * fh gh = ±50mm với thủy chuẩn kĩ thuật * fh gh= ±20mm với thủy chuẩn hạng IV 7 - Câu 10: Trình bày quy trình thành lập đồ địa phương pháp đo trực tiếp? Ưu nhược điểm phương pháp này? Quy trình : + Thu thập tư liệu liên quan; Xây dựng phương án KT + Thành lập lưới khống chế + Đo vẽ chi tiết + Lập vễ tổng khu đo + Đối soát, thu thập TT đất + Chỉnh sửa cắt mảnh BĐĐC + biên tập BĐĐC + In, lưu trữ, sử dụng _ Ưu : +phản ánh trung thực,chính xác, chi tiết đối tượng nội dung đồ cần thể – Nhược điểm: chịu ảnh hưởng nhiều thời tiết, khí hậu, điều kiện địa lý khu vực đo vẽ suất lao động không cao thực công việc đo vẽ khu vực có dt nhỏ 8 Câu 11: Trình bày quy trình thành lập đồ địa băng phương pháp sử dụng ảnh hàng không Ưu nhược điểm phương pháp này? Thu thập tài liệu , lập phương án KT Bay chụp ảnh hàng không Đo nối khống chế ảnh Lập lưới khống chế ảnh Tăng dày khống chế ảnh Nắn ảnh Lập bình đồ ảnh Điều vẽ số hóa yếu tố nội dung BĐĐC Đo vẽ bổ sung yếu tố nội dung BĐĐC Biên tập BĐĐC In, lưu trữ, sử dụng *Ưu điểm: - Ảnh hàng độ phủ rộng, tiến hành bay chụp theo dải cho khu vực pp thích hợp đo vẽ TL BĐ cho vùng rộng lớn, cho hiệu cao suất, giá thành thời gian - Khắc phục khó khăn SX, đo vẽ ngoại nghiệp - Tỷ lệ chụp ảnh phù hợp với công nghệ TLBĐĐC đảm bảo đcx tỷ lệ TB * Nhược điểm: - Đcx không đảm bảo TL BĐĐC tỷ lệ lớn (1:200; 1:500; 1:1 000) - PP cho hiệu thấp khu vực có nhiều địa vật che khuất ranh giới đất Tính thời không cao, đòi hỏi phải đo đạc bổ sung, đối soát thực địa 9 - Không áp dụng với khu vực nhỏ khu vực nằm không liền với Câu 12: Trình bày cách đánh số đồ địa chính? - Việc thực đánh số phải đảm bảo yêu cầu sau: + Trong tờ đồ, số không trùng + Số phải liên tục + Số phải thống tài liệu liên quan - Phương pháp đánh số: + Đánh số đồ gốc số ả rập theo chiều từ trái qua phải, từ xuống theo nguyên tắc Zic zắc , số liên tiếp số .30 31 47 46 33 32 48 49 + Khi đất nhỏ ghi số diện tích lập bảng kê riêng rẽ khung phía nam tờ đồ ghi nhờ số sang bên cạnh vẽ mũi tên vào nhỏ để tránh nhầm lẫn + Khi tờ đồ có nhiều đơn vị hành số đánh liên tục theo đơn vị hành chính, hết số đơn vị hành đánh sang đơn vị hành khác cho hết đất đồ , số ko trùng + Trường hợp đất nằm nhiều tờ đồ số diện tích đất cần ghi lần tờ đồ có phẩn đất lớn đất 10 10 Câu 13: Trình bày cách tính diện tích đất đồ giấy đồ số? 11 11 Câu 14: Trình bày quy định tiếp biên xử lý tiếp biên đồ địa chính? - Hạn sai tiếp biên đồ địa xác định sau: Trong đó: độ lệch đối tượng tiếp biên; m1 m2 sai số vị trí điểm sai số tương hỗ điểm ranh giới - Nếu nằm giới hạn cho phép chỉnh sửa sau: với đồ tỷ lệ chỉnh sửa liệu đồ lập mới; với đồ khác tỷ lệ chỉnh sửa liệu đồ nhỏ theo liệu đồ tỷ lệ lớn - Nếu lớn hạn sai phải kiểm tra lại việc đo vẽ biên tập đồ địa để xử lý - Với đồ khác thời gian đo vẽ phát sai lệch, chồng, hở mà vượt hạn sai phải kiểm tra lại phải đảm bảo chất lượng sản phẩm làm 12 12 • • • Câu 15: Trình bày công tác chỉnh lý đồ địa chính? Được thực trường hợp sau: Xuất đất đối tượng chiếm đất Thay đổi ranh giới đất đối tượng chiếm đất Thay đổi diện tích đất Thay đổi mục đích sử dụng đất Thay đổi thông tin tình trạng pháp lý đất Thay đổi mốc giới đường địa giới hành cấp Thay đổi điểm tọa độ địa điểm tọa độ quốc gia Thay đổi mốc giới hành lang an toàn công trình Thay đổi địa danh ghi đồ Cơ sở để định a) Các thay đổi ranh giới đất, diện tích đất, mục đích sử dụng đất thực trường hợp: có định giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất cấp có thẩm quyền; định Ủy ban nhân dân cấp, án Tòa án nhân dân cấp việc giải tranh chấp đất đai; kết cấp, chỉnh lý Giấy chứng nhận trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, thừa kế có liên quan đến thay đổi ranh giới, mục đích sử dụng đất; định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; có thay đổi ranh giới đất sạt lở, sụt đất tự nhiên; người sử dụng đất, quan quản lý đất đai cấp phát có sai sót đo vẽ đồ địa chính; b) Mốc giới, đường địa giới hành đồ chỉnh lý, bổ sung trường hợp có định thay đổi địa giới hành chính, lập đơn vị hành mới, lập hồ sơ địa giới, cắm mốc địa giới thực địa; c) Mốc tọa độ, mốc quy hoạch, hành lang an toàn công trình đồ chỉnh lý, bổ sung trường hợp mốc giới cắm thực địa có thông báo quan nhà nước có thẩm quyền; d) Việc chỉnh lý, bổ sung thông tin địa danh, địa vật định hướng thông tin thuộc tính khác quan quản lý đất đai cấp tự định phát có thay đổi Khi chỉnh lý thay đổi ranh giới đất việc thể nội dung lưu thông tin chỉnh lý thực sau: 13 13 • • a) Đường ranh giới đất thể đồ địa màu đỏ; đường ranh giới cũ chuyển thành lớp riêng đồ địa dạng số, gạch bỏ mực đỏ nơi sử dụng đồ địa dạng giấy; b) Việc chỉnh lý đồ địa phải thực đồng với việc chỉnh lý thông tin số mục kê đất đai tài liệu liên quan khác Khi đo đạc chỉnh lý đồ địa phép thực phương pháp đo đạc đơn giản như: giao hộ cạnh, dóng thẳng hàng, đo thước dây, chuyển vẽ từ đồ quy hoạch sử dụng điểm khởi tính gồm: điểm tọa độ từ lưới khống chế đo vẽ, lưới điểm trạm đo cũ trở lên; điểm góc đất, góc công trình xây dựng có đồ tồn thực địa; độ xác chỉnh lý thực theo quy định độ xác đồ địa Việc chỉnh lý số thứ tự đất quy định sau: a) Trường hợp đất phát sinh tách thửa, hợp hủy bỏ số thứ tự đất cũ, số đánh số số thứ tự đất có số hiệu lớn tờ đồ; đồng thời phải lập “Bảng đất chỉnh lý” vị trí thích hợp khung đồ, trừ trường hợp chỉnh lý đồ địa sở liệu địa Nội dung “Bảng đất chỉnh lý” phải thể số thứ tự, mã loại đất diện tích đất tách, hợp chỉnh lý số thứ tự thửa, mã loại đất diện tích đất sau chỉnh lý; b) Trường hợp nhà nước thu hồi phần đất mà phần thu hồi không tạo thành đất phần diện tích lại không bị chia cắt thành nhiều đất phần diện tích lại không thu hồi giữ nguyên số thứ tự đất cũ 14 14 15 15 ... lưới tọa độ địa cấp đóng vai trò điểm sở phương án đo 6 nối khối lượng tăng dày đo kiểm tra kết Do vậy, mật độ điểm khống chế ngoại nghiệp giảm đáng kể - Mật độ điểm khống chế địa phục vụ công
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH, ĐỀ CƯƠNG ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH, ĐỀ CƯƠNG ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay