Các nguyên tắc xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội hay nói cách khác là người chưa thành niên

9 100 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2017, 13:52

Lời mở đầu Trong tình hình xã hội ngày phức tạp, tội phạm chưa thành niên tượng thực tế, tồn toàn giới Trong năm gần đây, tình trạng người chưa thành niên phạm tội Việt Nam diễn biến phức tạp Xuất phát từ nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan khác nhau, làm cho lứa tuổi thực hành vi nguy hiểm cho xã hội Gây bất ổn bề trị, trật tự xã hội Trên sở đánh giá thực tiễn luận, đánh giá thực tiễn hành vi nguy hiểm cho xã hội người 18 tuổi Với tính chất mà mức độ nguy hiểm ngày cao hành vi phạm tội lứa tuổi chưa thành niên tình hình xã hội Để làm rõ quy định Bộ luật Hình 2015 chịu trách nhiệm hình tội phạm chưa thành niên Đặc biệt, với lứa tuổi chưa nhận thức đầy đủ chức pháp luật, việc áp dụng quy định luật có đạt chức luật Hình toàn xã hội hay không Do đó, áp dụng biện pháp xử phạt cho lứa tuổi, đặc biệt lứa tuổi chưa thành niên có quy tắc xử phạt riêng phù hợp với lực hành vi, nhận thức với lứa tuổi Những nguyên tắc điểm có hạn chế định Từ lí trên, nhân thấy tính cấp thiết đề tài Bằng phương pháp bình luận, phân tích, tiểu luận này, em nghiên cứu vấn đề “Các nguyên tắc xử người 18 tuổi phạm tội hay nói cách khác người chưa thành niên” Vì kiến thức kĩ làm nhiều hạn chế, nên trình làm tránh khỏi sai sót Em hi vọng thầy cô bổ sung, góp ý để làm em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! Nội dung I Một số khái niệm Người chưa thành niên Trong pháp luật Việt Nam, người 18 tuổi hay nói cách khác chưa đủ 18 tuổi coi người chưa thành niên Điều thấy quy định luật khác ví dụ luật dân 2015 khoản điều 20 quy định “Người thành niên từ đủ mười tám tuổi trở lên” tức người chưa thành niên người 18 tuổi, theo quy định điều 18 luật lao động năm 2012 “Người lao động chưa thành niên người 18 tuổi” Tương tự vậy, luật hình Việt Nam hành có quy định riêng cho người chưa thành niên chủ thể phạm tội Người chưa thành niên phạm tội Người chưa thành niên người giai đoạn đầu đầu trình phát triển, họ có nhận thức kinh nghiệm sống chưa đầy đủ, dễ bị kích động khả kiềm chế chưa cao Do đó, việc mắc lỗi hay chí phạm tội việc không khó hiểu Khái niệm người chưa thành niên phạm tội quy định luật hình để người 18 tuổi thực hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi tội phạm Có thể dưa khái niệm người chưa phạm tội sau: Người chưa thành niên phạm tội người đủ tuổi chịu trách nhiệm hình (theo điều 12 luật dân hành người đủ 14 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự) có lực trách nhiệm hình chưa đủ 18 tuổi thực hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi phạm Việc xác định người phạm tộingười chưa thành niên hay ý nghĩa quan trọng bảo vệ quyền lợi lợi ích hợp pháp người chưa thành niên, đồng thời thể tinh thần nhân đạo Nhà nước ta, nhằm giáo dục, giúp đỡ người chưa thành niên nhận lỗi lầm sửa chữa II Những nguyên tắc xử người chưa thành niên phạm tội Xét góc độ tâm sinh người chưa thành niên hay người 18 tuổi người chưa phát triển toàn diện thể chất lẫn tinh thần Vì vậy, đối tượng phạm tội cần phải ưu tiên sử dụng phương pháp giáo dục đặc biệt phải có kết hợp chặt chẽ gia đình, nhà trường tổ chức xã hội Và sở pháp luật hình Việt Nam đặt nguyên tắc riêng xử người chưa thành niên phạm tội Những nguyên tắc quy đinh điều 69 luật hình hành: Nguyên tắc thư Theo điều 69 khoản luật hình hành: “Việc xử người chưa thành niên phạm tội chủ yếu nhằm giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh trở thành công dân có ích cho xã hội Trong trường hợp điều tra, truy tố, xét xử hành vi phạm tội người chưa thành niên, quan nhà nước có thẩm quyền phải xác định khả nhận thức họ tính chất nguy hiểm cho xã hội hành vi phạm tội, nguyên nhân điều kiện gây tội phạm.” Đây nguyên tắc xử chung việc xử người chưa thành niên phạm tội Trong trường hợp điều tra, truy tố, xét xử hành vi phạm tội người chưa thành niên, quan nhà nước phải xác định khả nhận thức họ tính chất nguy hiểm cho xã hội hành vi phạm tội, người khả nhân thức người chưa thành niên hạn chế mà khả nhân thức xác định tính nguy hiểm cho xã hội hành vi Ngoài quan nhà nước có thẩm quyền phải tìm hiểu kĩ nguyên nhân điều kiện gây tội phạm, hình thành nhân cách đặc điểm nhân thân người chưa thành niên bị ảnh hưởng lớn từ giáo dục gia đình, xã hội nhà trường Để từ lựa chọn cách giáo dục tốt để họ nhận thấy sai lầm giúp đỡ để họ sửa chữa sai lầm, để trở lại sau trở thành công dân tốt Do đó, việc áp dụng chế tài xử phạt người chưa thành niên phải thể cho đảm bảo việc giáo dục, giúp đỡ họ sữa chữa sai lầm, không nhằm trừng trị Nguyên tắc thứ hai “Người chưa thành niên phạm tội miễn trách nhiệm hình sự, người phạm tội nghiêm trọng tội nghiêm trọng, gây hại không lớn, có nhiều tình tiết giảm nhẹ gia đình quan, tổ chức nhận giám sát, giáo dục.” (khoản điều 69 luật hình hành) Đây nguyên tắc xác định, miễn giảm trách nhiệm hình người chưa thành niên phạm tội Như trường hợp miễn, giảm trách nhiệm hình điều 25 46 quy định bổ sung thêm trường hợp miễn giảm trách nhiệm hình Điều cho thấy nhân đạo cảu nhà nước ta việc xử người chưa thành niên phạm tội mà cho thấy tuân thủ nước ta công ước quyền trẻ em giới ví dụ điều 41 Công ước quyền trẻ em năm 1989, bảo đảm yêu cầu “có biên pháp xử trẻ em vi phạm pháp luật hình mà sử dụng đến trình tố tụng tư pháp” Bên cạnh đó, điều kiện mà luật hình quy định cho phép miễn giảm trách nhiệm hình người chưa vị thành niên phạm tội có tính chất mở rộng so với người phạm tội nói chung Người chưa thành niên miễn giảm trách nhiệm hình thỏa mãn điều kiện sau:  Tội phạm thực tội nghiêm trọng nghiêm trọng quy đinh điều luật hình hành, tội phạm nghiêm trọng tội phạm gây nguy hại không lớn cho xã hội mà mức cao khung hình phạt tội đến ba năm tù Tội phạm nghiêm trọng tội phạm gây nguy hại lớn cho xã hội mà mức cao khung hình phạt tội    đến bảy năm tù Chưa có thiệt hại xảy thiệt hại gây không lớn Có nhiều tình tiết giảm nhẹ Được gia đình quan, tổ chức nhận giám sát giáo dục Ngoài người phạm tội chưa thành niên miễn, giảm trách nhiệm hình quy định điều 25 luật hình hành Nguyên tắc thứ ba “Việc truy cứu trách nhiệm hình người chưa thành niên phạm tội áp dụng hình phạt họ thực trường hợp cần thiết phải vào tính chất hành vi phạm tội, vào đặc điểm nhân thân yêu cầu việc phòng ngừa tội phạm Khi xét xử, thấy không cần thiết phải áp dụng hình phạt người chưa thành niên phạm tội, Toà án áp dụng biện pháp tư pháp quy định Điều 70 Bộ luật này.” (khoản 3,4 điều 69 luật hình hành) Như vậy, giống tinh thần nguyên tắc thứ việc giáo dục cho người chưa thành niên phạm tội, giúp họ tự nhân lỗi lầm sửa chữa phải ưu tiên hàng đầu Không phải trường hợp người chưa thành niên phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình Mà trường hợp cần thiết truy cứu trách nhiệm hình áp dụng hình phạt họ Ngay cần thiết phải truy cứu trách nhiệm hình người chưa thành niên phạm tội, ta chưa phải áp dụng hình phạt mà thay vào biện pháp tư pháp xem xét thấy biện pháp đủ tác dụng “cải huấn can phạm” Người chưa thành niên phạm tội chủ thể đặc biệt việc truy cứu trách nhiệm hình áp dụng hình phạt người chưa thành niên cần phải tập trung vào yếu tố “phòng ngừa” “phòng chống” tội phạm Nguyên tắc thứ tư “Không xử phạt tù chung thân tử hình người chưa thành niên phạm tội Khi xử phạt tù có thời hạn, Toà án cho người chưa thành niên phạm tội hưởng mức án nhẹ mức án áp dụng người thành niên phạm tội tương ứng Không áp dụng hình phạt tiền người chưa thành niên phạm tội độ tuổi từ đủ 14 tuổi đến 16 tuổi Không áp dụng hình phạt bổ sung người chưa thành niên phạm tội.” (Khoản điều 69 luật dân hành” Nguyên tắc thể chất nhân đạo nhà nước ta mà thể tuân thủ quy định bắt buộc Công ước quốc tế quyền dân sự, trị nưm 1966 Công ước quyền trẻ em năm 1989 Nhằm tăng khả áp dụng hình phạt hình phạt tù, hạn chế áp dụng hình phạt tù, Luật hình hành quy đinh: “khi áp dụng hình phạt người chưa thành niên phạm tội cần hạn chế áp dụng hình phạt tù: để mở khả cho người chưa thành niên tự cải tạo, giáo dục sớm hoàn lương trở thành người có ích.1 Tr373 giáo trình Luật Hình Đại học kiểm sát Hà Nội Tóm lại vừa nguyên tắc xử vừa định hình phạt người chưa thành niên phạm tội, không lấy trừng trị mục đích hình phạt người chưa thành niên phạm quy định nguyên tắc thứ Nguyên tắc thứ năm “Án tuyên người chưa thành niên phạm tội chưa đủ 16 tuổi, không tính để xác định tái phạm tái phạm nguy hiểm.” (Khoản Điều 69 luật hình hành) Đây nguyên tắc nhằm đảm bảo phát triển bình thường, không thành kiến người chưa thành niên phạm tội Nguyên tắc hiểu sau bị kết án chưa xóa án tích, người chưa thành niên phạm tội (cả họ thành niên) án tuyên bố với tội người thực chưa đủ 16 tuổi ý nghĩa việc việc xác định tái phạm tái phạm nguy hiểm quy định theo điều 49 luật dân hành Nguyên tắc dựa sở tâm sinh người 14 đến 16 tuổi chưa nhận thức cách đầy đủ hành vi nguy hiểm thân gây cho xã hội nên việc tái phạm thông cảm Bên cạnh đó, việc lưu tiền án tiền lứa tuổi dễ dẫn tới ảnh hưởng xấu sau này, đối tượng bị người kỳ thị dù nhận sai lầm sửa chữa Từ dễ dẫn tới họ vào đường cũ, nên nguyên tắc hạn chế điều đó, đồng thời tạo điệu kiện thuận lợi cho người chưa vị thành niên phạm tội hòa nhập lại trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội III Kết luận Các nguyên tắc cần xử linh hoạt phù hợp với trường hợp nhằm đem lại hiệu tốt Việc đưa nguyên tắc xử người 18 tuổi dựa sở nguyên tắc nhân đạo Nhà nước Đối với lứa tuổi chưa thành niên, nhận thức chưa hoàn thiện, việc áp dụng hình phạt người có đầy đủ lực trách nhiệm hình không đảm bảo mục đích luật hình giáo dục, răn đe, phòng chống tội phạm Hiện nay, việc áp dụng nguyên tắc xử người phạm tội chưa thành niên có ý nghĩa vô quan trọng, vừa đảm bảo tính chất nhân đạo Nhà nước, vừa mang tính răn đe Hơn nữa, bối cảnh xã hội tội phạm ngày trẻ hóa, nguyên tắc góp phần giúp người áp dụng pháp luật áp dụng linh hoạt, tránh việc bỏ ngõ thực tế từ áp dụng không pháp luật TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình “Luật hình sự” trường Đại học kiểm sát Hà Nội, NXB trị quốc gia Bài viết “Tổng hợp hình phạt người 18 tuổi phạm tội theo Bộ luật hình 2015” địa chỉ: http://toaanhanam.gov.vn/bai-vietchuyen-mon/tong-hop-hinh-phat-doi-voi-nguoi-duoi-18-tuoi-pham-toitheo-bo-luat-hinh-su-2015-57052.html Bài viết “Thủ tục xét xử vụ án mà bị cáo người chưa vị thành niên” địa chỉ: http://luanvan.net.vn/luan-van/luan-van-thu-tuc-xet-xunhung-vu-an-ma-bi-cao-la-nguoi-chua-thanh-nien-mot-so-van-de-ly- luan-va-thuc-tien-56106/ Bài viết “Trách nhiệm hình người chưa thành niên sở pháp lý, số vấn đề thực tiễn” địa chỉ: http://doc.edu.vn/tai-lieu/de-taitrach-nhiem-hinh-su-cua-nguoi-chua-thanh-nien-co-so-phap-ly-thuctrang-va-giai-phap-38099/ ... dục, giúp đỡ người chưa thành niên nhận lỗi lầm sửa chữa II Những nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội Xét góc độ tâm sinh lý người chưa thành niên hay người 18 tuổi người chưa phát triển... vi phạm tội, nguyên nhân điều kiện gây tội phạm. ” Đây nguyên tắc xử lý chung việc xử lý người chưa thành niên phạm tội Trong trường hợp điều tra, truy tố, xét xử hành vi phạm tội người chưa thành. .. thành kiến người chưa thành niên phạm tội Nguyên tắc hiểu sau bị kết án chưa xóa án tích, người chưa thành niên phạm tội (cả họ thành niên) án tuyên bố với tội người thực chưa đủ 16 tuổi ý nghĩa
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nguyên tắc xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội hay nói cách khác là người chưa thành niên, Các nguyên tắc xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội hay nói cách khác là người chưa thành niên, Các nguyên tắc xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội hay nói cách khác là người chưa thành niên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay