Hợp đồng cho vay tài sản theo quy định của bộ luật dân sự 2015

17 143 1
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2017, 13:49

Mục lục Contents Danh mục tài liệu tham khảo Lời mở đầu Trong sống xã hội, thường tồn lúc thừa vốn đồng thời có lúc thiếu vốn cá nhân, tổ chức Có cá nhân, tổ chức có vốn chưa cần sử dụng để đầu tư, kinh doanh hay sản xuất, bên cạnh lại có cá nhân tổ chức gặp khó khăn tạm thời kinh tế, đặc biệt gia đình thiếu vốn để sản xuất kinh doanh Từ đó, đối tượng phát sinh quan hệ vay mượn, để thỏa mãn nhu cầu Nhà nước tạo điều kiện cho nhân dân vay vốn ngân hàng với mức lãi suất phù hợp, tạo điều kiện cho dân nghèo phát triển kinh doanh sản xuất, đồng thời có quy định để đảm bảo quyền lợi cho cá nhân tổ chức vay vốn Ngoài điều kiện kinh tế thị trường nay, nhu cầu huy động vốn trở nên vô cấp bách hợp đồng vay tiền coi công cụ pháp lý hữu hiệu để đáp ứng nhu cầu Với mong muốn tìm hiểu hợp đồng vay tài sản pháp luật Việt Nam, thực tiễn áp dụng với cải cách luật em xin phép vào tiểu luận “Hợp đồng cho vay tài sản theo quy định luật dân 2015” Vì kiến thức kĩ làm nhiều hạn chế, nên trình làm tránh khỏi sai sót Em hi vọng thầy cô bổ sung, góp ý để làm em hoàn thiện Nội dung I Khái niệm hợp đồng vay tài sản Khái niệm Căn vào điều 463 Bộ luật dân 2015 hợp đồng vay tài sản hiểu sau: Hợp đồng vay tài sản thỏa thuận bên, theo bên cho vay giao tài sản cho bên vay; đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản loại theo số lượng, chất lượng phải trả lãi có thỏa thuận pháp luật có quy định Như hiểu hết hạn hợp đồng, bên vay có nghĩa vụ trả lại cho bên số tiền vật tương đương với tiền vật vay đồng thời trả thêm số lợi ích vật chất bên có thỏa thuận pháp luật có quy định Đặc điểm Hợp đồng vay tài sản dạng hợp đồng dân sự, bên cạnh đặc điểm chung hợp đồng dân hợp đồng vay tài sản có đặc điểm riêng Đây sở giúp ta phân biệt hợp đồng vay tài sản với loại hợp đồng dân khác • Thứ nhất, hợp đồng vay tài sản hợp đồng ưng thuận hợp đồng thực tế Hợp đồng cho vay giao kết hình thức văn thuộc loại hợp đồng ưng thuận quyền nghĩa vụ bên phát sinh sau bên thoả thuận với xong nội dung chủ yếu Hợp đồng Trong trường Hợp này, bên chưa trực tiếp thực nghĩa vụ cam kết phát sinh quyền yêu cầu bên bên việc thực Hợp đồng Còn hợp đồng cho vay giao kết miệng thuộc loại hợp đồng thực tế, tức hợp đồng cho vay mà sau thoả thuận, hiệu lực phát sinh thời điểm bên chuyển giao cho đối tượng hợp đồng • Thứ hai, hợp đồng vay tài ản hợp đồng đơn vụ hợp đồng song vụ Xét nguyên tắc, hợp đồng vay tài sản hợp đồng lãi suất loại hợp đồng hợp đồng đơn vụ, tức có bên cho vay có quyền yêu cầu bên vay trả lại vật loại tương ứng với số lượng tài sản vay, bên vay quyền bên cho vay Tuy nhiên, hợp đồng vay tài sản hợp đồng có lãi xuất loại hợp đồng lại hợp đồng song vụ, lúc bên cho vay có nghĩa vụ chuyển tài sản thời hạn, việc vi phạm gây tổn thấy phải bồi thường cho bên vay • Thứ ba, hợp đồng vay tài sản hợp đồng có đền bù đền bù Nếu hợp đồng cho vay có lãi suất hợp đồng vay có đền bù Nếu hợp đồng vay lãi suất hợp đồng đền bù • Thứ tư, hợp đồng vay tài sản chuyển quyền sở hữu tài sản Hợp đồng vay tài sản hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu tài sản từ bên cho vay sang bên vay Điều thể điều 464 Bộ luật dân 2015 theo đó, bên vay trở thành chủ sở hữu tài sản vay kể từ thời điểm nhận tài sản Như vây, sở hữu tài sản bên vay có toàn quyền sử dụng, định đoạt,…trừ trường hợp có thỏa thuận quy định khác Hết thời hạn vay bên vay có nghĩa vụ trả cho bên cho vay tài sản loại theo số lượng, chất lượng mà trả tài sản vay Ý nghĩa Hợp đồng vay tài sản quan hệ tương đối phổ biến sống hàng ngày Nó có tác dụng giúp cho bên vay giải khó khăn kinh tế trước mắt; giúp doanh nghiệp khắc phục khó khăn thiếu vốn để sản xuất lưu thông hàng hóa, phục vụ nhu cầu tiêu dùng người, nhu cầu kinh doanh doanh nghiệp Hợp đồng vay tài sản nhân dân thương mang tính chất tương trợ lẫn để giải khó khăn tạm thời sống sản xuất kinh doanh1 II Đối tượng kì hạn hợp đồng vay tài sản Đối tượng Tr161 giáo trình “Luật dân sự” tập Đại học Hà Nội NXB công an nhân dân Đa số trường hợp đối tượng hợp đồng vay tài sản khoản tiền, kim loại quý vàng, bạc, kim cương,… Đối tượng hợp đồng cho vay tài sản động sản, vì, với loại tài sản này, bên thực hành vi "giao nhận" Tuy nhiên, động sản trở thành đối tượng hợp đồng vay tài sản, điều kiện chung tính hợp pháp, động sản đối tượng hợp đồng khoản tiền vật loại Như vậy, loại vật khác vật đặc định, vật không tiêu hao đối tượng hợp đồng vay tài sản, chúng đối tượng hợp đồng thuê hợp đồng mượn tài sản Điều định đặc thù hợp đồng vay tài sản so với hợp đồng cho thuê, cho mượn tài sản Vay tài sản xác lập quyền sở hữu bên vay tài sản vay, bên vay có quyền chi phối tài sản vay với tư cách chủ sở hữu phải thực nghĩa vụ trả nợ đến hạn hợp đồng, cho nên, đối tượng quan hệ tiền vật loại.2 Kỳ hạn hợp đồng vay tài sản Thông thường, kỳ hạn cho vay trường hợp đồng vay tài sản bên vay bên cho vay thoả thuận xác lập hợp đồng Kỳ hạn cho vay có ý nghĩa quan trọng việc tính lãi suất, sở để tính lãi suất Nếu hết kỳ hạn cho vay mà bên vay không trả nợ trả nợ không hạn, số nợ đến hạn phải chuyển sang nợ hạn bên vay phải chịu lãi suất nợ hạn số tiền chậm trả theo quy định pháp luật Bên cạnh đó, kỳ hạn cho vay có ý nghĩa việc xử lý tài sản dùng để đảm bảo thực nghĩa vụ dân mà hết thời hạn vay bên vay không trả nợ hạn thời hạn Để đảm bảo quyền lợi bên vấn đề luật dân 2015 quy định vấn đề kỳ hạn sau: Bình luận khoa học Bộ luật Dân năm 2005, Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp, PGS.TS Hoàng Thế Liên (Chủ biên) Điều 469 Thực hợp đồng vay không kỳ hạn Đối với hợp đồng vay không kỳ hạn lãi bên cho vay có quyền đòi lại tài sản bên vay có quyền trả nợ vào lúc nào, phải báo cho biết trước thời gian hợp lý, trừ trường hợp có thỏa thuận khác Đối với hợp đồng vay không kỳ hạn có lãi bên cho vay có quyền đòi lại tài sản lúc nào, phải báo trước cho bên vay thời gian hợp lý trả lãi đến thời điểm nhận lại tài sản, bên vay có quyền trả lại tài sản lúc phải trả lãi thời điểm trả nợ, phải báo trước cho bên cho vay thời gian hợp lý Điều 470 Thực hợp đồng vay có kỳ hạn Đối với hợp đồng vay có kỳ hạn lãi bên vay có quyền trả lại tài sản lúc nào, phải báo trước cho bên cho vay thời gian hợp lý, bên cho vay đòi lại tài sản trước kỳ hạn, bên vay đồng ý Đối với hợp đồng vay có kỳ hạn có lãi bên vay có quyền trả lại tài sản trước kỳ hạn, phải trả toàn lãi theo kỳ hạn, trừ trường hợp có thỏa thuận khác luật có quy định khác Ngoài trường hợp vay lãi mà đến hạn bên vay không trả nợ trả không đầy đủ bên cho vay có quyền yêu cầu trả tiền lãi với mức lãi suất theo quy định khoản Điều 468 Bộ luật số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác luật có quy định khác (khoản điều 466 Bộ luật dân 2015) Hình thức hợp đồng cho vay tài sản Hình thức hợp đồng cho vay tài sản miệng văn Tôn trọng thỏa thuận bên hình thức hợp đồng vay tài sản luật dân 2015 quy định cách chi tiết hình thức loại hợp đồng Tuy nhiên, phát sinh tranh chấp việc xác nhận hợp đồng miệng gay nhiều khó khăn việc giải tranh chấp điều bảo vệ quyền lợi chủ thể tham gia Vì vậy, mà thực giao dịch tài sản nên thể văn văn phải quy định rõ ràng chủ thể, đối tượng vay, lãi suất, thời điểm, quyền, nghĩa vụ bên, biện pháp bảo đảm,… Đồng thời, hợp đồng vay nên công chứng chứng thực, chấp tài sản nên đăng ký quyền tài sản để bảo vệ quyền lợi ích đáng thân phát sinh tranh chấp III Lãi suất lãi hợp đồng vay tài sản Lãi suất hợp đồng vay tài sản tỷ lệ định mà người vay phải trả thêm vào số tài sản vay tính đơn vị thời gian Lãi suất thường tính theo tuần, tháng năm bên thỏa thuận pháp luật quy định Căn vào lãi suất, số lượng tài sản vay thời gian vay mà bên vay phải trả khoản lãi thường tiền, có trường hợp bên thỏa thuận với trả lãi tài sản quy đổi.3 Vấn đề lãi suất quy định điều 468 Bộ luật dân năm 2015: Điều 468 Lãi suất Lãi suất vay bên thỏa thuận Trường hợp bên có thỏa thuận lãi suất lãi suất theo thỏa thuận không vượt 20%/năm khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan Tr163 giáo trình “Luật dân sự” tập Đại học Hà Nội NXB công an nhân dân quy định khác Căn tình hình thực tế theo đề xuất Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội định điều chỉnh mức lãi suất nói báo cáo Quốc hội kỳ họp gần Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt lãi suất giới hạn quy định khoản mức lãi suất vượt hiệu lực Trường hợp bên có thỏa thuận việc trả lãi, không xác định rõ lãi suất có tranh chấp lãi suất lãi suất xác định 50% mức lãi suất giới hạn quy định khoản Điều thời điểm trả nợ Tuy tôn trọng thỏa thuận bên, việc quy định giới hạn lãi suất cần thiết để tránh trường hợp lạm dụng việc vay tài sản để bóc lột việc cho vay nặng lãi làm giúp việc xét xử có tranh chấp xảy công Ngoài ra, có trường hợp đặc biệt lãi suất lãi chậm trả áp dụng trường hợp vay có lãi mà đến hạn bên vay không trả trả nợ không đầy đủ cho bên cho vay Theo điều 357 Bộ luật dân 2015 quy định: trường hợp bên có nghĩa vụ chậm trả tiền bên phải trả lãi số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả Lãi suất phát sinh chậm trả tiền xác định theo thỏa thuận bên không vượt mức lãi suất quy định khoản Điều 468 Bộ luật này; thỏa thuận thực theo quy định khoản Điều 468 Bộ luật IV Quyền nghĩa vụ bên Chủ thể hợp đồng vay tài sản Chủ thể hợp đồng vay tài sản cá nhân, tổ chức có đầy đủ lực pháp luật lực hành vi theo quy định pháp luật Theo đó, chủ thể hợp đồng vay tài sản bao gồm: a) Hệ thống ngân hàng Như nói trên, ngân hàng tư nhân nhà nước cho vay vôn với mục đích khác nhau, chủ thể quan trọng hợp đồng vay tài sản, đặc biệt thời kỳ phát triển kinh tế nay, việc vay vốn từ ngân hàng giúp giảm thiểu rủi ro tranh chấp đồng thời giúp chủ thể vay vốn có tiềm lực để mở rộng quy mô sản xuất b) Cá nhân Hợp đồng vay tài sản mà chủ thể cá nhân diễn phổ biến Tuy nhiên, xác lập thực hợp đồng vay tài sản cá nhân bình đẳng nhau, trái lại khả phụ thuộc vào lực hành vi dân cá nhân Pháp luật dân Việt Nam nhiều nước giới quy định cá nhân ứng với độ tuổi định họ thực giao dịch dân tương ứng Sở dĩ pháp luật dân quy định cho rằng, chất giao dịch dân sự thống tự ý chí bày tỏ ý chí, mà điều có cá nhân có khả nhận thức hành vi hậu hành vi thực có Ngoài ra, nhà nước quy định vấn đề người đại diện cho cá nhân pháp nhân, tổ hợp tác hộ gia đình để dễ dàng thực truy cứu trách nhiệm có tranh chấp xảy Yếu tố đối tượng hợp đồng quan trọng hợp đồng cho vay, cần phải xác định xem đối tượng có thỏa mãn điều kiện độ tuổi, lực hành vi dân sự, thẩm quyền,… Hợp đồng vô hiệu vi phạm điều khoản sau Bộ luật dân 2015: Điều 407 Hợp đồng vô hiệu Quy định giao dịch dân vô hiệu từ Điều 123 đến Điều 133 Bộ luật áp dụng hợp đồng vô hiệu Sự vô hiệu hợp đồng làm chấm dứt hợp đồng phụ, trừ trường hợp bên có thỏa thuận hợp đồng phụ thay hợp đồng Quy định không áp dụng biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ Sự vô hiệu hợp đồng phụ không làm chấm dứt hợp đồng chính, trừ trường hợp bên thỏa thuận hợp đồng phụ phần tách rời hợp đồng Điều 408 Hợp đồng vô hiệu có đối tượng thực Trường hợp từ giao kết, hợp đồng có đối tượng thực hợp đồng bị vô hiệu Trường hợp giao kết hợp đồng mà bên biết phải biết việc hợp đồng có đối tượng thực không thông báo cho bên biết nên bên giao kết hợp đồng phải bồi thường thiệt hại cho bên kia, trừ trường hợp bên biết phải biết việc hợp đồng có đối tượng thực Quy định khoản khoản Điều áp dụng trường hợp hợp đồng có nhiều phần đối tượng thực phần lại hợp đồng có hiệu lực Quyền nghĩa vụ bên 10 a) Bên cho vay Bên cho vay người có tiền vật chuyển cho bên vay để bên vay làm chủ sở hữu Việc chuyển giao làm phát sinh quyền sở hữu bên vay, đồng thời với việc chuyển giao làm chấm dứt quyền sở hữu người cho vay số tiền vật Trong hợp đồng vay tài sản, bên cho vay có quyền sau: • Nếu hợp đồng, bên thoả thuận vay có lãi đến hạn bên vay có quyền nhận lãi suất, bên cho vay có quyền yêu cầu trả tiền lãi • thoả thuận Nếu hợp đồng vay không kì hạn, bên cho vay có quyền yêu cầu bên vay trả tài sản lãi (nếu có thỏa thuận) thời gian phải thông báo cho bên vay khoảng thời gian hợp lí Hết thời hạn hết hạn • hợp đồng bên vay không trả nợ vi phạm thời hạn Đối với hợp đồng vay có kì hạn, hết hạn hợp đồng, bên cho vay có quyền yêu cầu bên vay phải trả cho số tiền, tài sản tương ứng với tiền, tài sản cho vay Ngoài bên có thỏa thuận lãi suất, bên cho vay có quyền yêu cầu trả tiền lãi thỏa thuận Nếu hợp đồng cho vay có áp dụng biện pháp đảm bảo thực nghĩa vụ bên vay không thực thời hạn bên cho vay có quyền xử lí tài sản để đảm bảo thực nghĩa vụ thỏa thuận bán đấu giá để thực nghĩa vụ Bên cho vay có nghĩa vụ giao tài sản đầy đủ, số lượng, chất lượng thỏa thuận cho bên vay Nếu có ý lừa dối phải bồi thường Không yêu cầu bên vay trả lại tài sản trước thời hạn, trừ trường hợp bên vay đồng • ý trả trước Bên cho vay có quyền yêu cầu bên vay trả lãi nợ gốc lãi hạn đến hạn mà bên vay không trả trả không đầy đủ cho vay có lãi • Ngoài ra, bên cho vay có quyền kiểm tra việc sử dụng tài sản có quyền đòi lại tài sản vay trước thời hạn Căn vào điều Điều 467 Sử dụng 11 tài sản vay: Các bên thỏa thuận việc tài sản vay phải sử dụng mục đích vay Bên cho vay có quyền kiểm tra việc sử dụng tài sản có quyền đòi lại tài sản vay trước thời hạn nhắc nhở mà bên vay sử dụng tài sản trái mục đích Bên cạnh quyền người cho vay có nghĩa vụ sau Điều 465 Nghĩa vụ bên cho vay Giao tài sản cho bên vay đầy đủ, chất lượng, số lượng vào thời điểm địa điểm thỏa thuận Bồi thường thiệt hại cho bên vay, bên cho vay biết tài sản không bảo đảm chất lượng mà không báo cho bên vay biết, trừ trường hợp bên vay biết mà nhận tài sản Không yêu cầu bên vay trả lại tài sản trước thời hạn, trừ trường hợp quy định Điều 470 Bộ luật luật khác có liên quan quy định khác b) Bên vay Như trình bày phần đặc điểm hợp đồng vay tài sản lãi suất bên vay quyền người cho vay Chỉ hợp đồng hợp đồng vay tài sản có lãi suất người vay lúc có quyền yêu cầu người cho vay giao tài sản đầy đủ thời gian địa điểm thỏa thuận, gây thiệt hại xảy lỗi bên cho vay bên vay có quyền yêu cầu bên cho vay bồi thường Về vấn đề nghĩa vụ bên vay quy định Bộ luật dân 2015 tại: 12 Điều 466 Nghĩa vụ trả nợ bên vay Bên vay tài sản tiền phải trả đủ tiền đến hạn; tài sản vật phải trả vật loại số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác Trường hợp bên vay trả vật trả tiền theo trị giá vật vay địa điểm thời điểm trả nợ, bên cho vay đồng ý Địa điểm trả nợ nơi cư trú nơi đặt trụ sở bên cho vay, trừ trường hợp có thỏa thuận khác Trường hợp vay lãi mà đến hạn bên vay không trả nợ trả không đầy đủ bên cho vay có quyền yêu cầu trả tiền lãi với mức lãi suất theo quy định khoản Điều 468 Bộ luật số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác luật có quy định khác Trường hợp vay có lãi mà đến hạn bên vay không trả trả không đầy đủ bên vay phải trả lãi sau: a) Lãi nợ gốc theo lãi suất thỏa thuận hợp đồng tương ứng với thời hạn vay mà đến hạn chưa trả; trường hợp chậm trả phải trả lãi theo mức lãi suất quy định khoản Điều 468 Bộ luật này; b) Lãi nợ gốc hạn chưa trả 150% lãi suất vay theo hợp đồng tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác So với luật dân 2005 luật dân 2015 quy định chi tiết nghĩa vụ trả nợ bên vay trường hợp không trả nợ hay trả không đầy đủ nhằm đảm bảo quyền lợi bên cho vay V Họ 13 Họ, hụi, biêu, phường tên gọi khác hình thức giao dịch tài sản theo tập quán, tồn từ lâu phổ biến nước ta Dưới hình thức góp vốn, lĩnh vốn theo phường, hội sở thỏa thuận nhóm người thời gian, số tiền tài sản khác(lúa, vật nuôi…) thể thức góp vốn, lĩnh họ quyền, nghĩa vụ thành viên Nguyên tắc chung chơi nhiều người (nhà con) tham gia day họ bầu nhà (người thu tiền nhà chuyển cho người bốc (bát) họ Hằng tháng, nhà phải góp số tiền định cho nhà Lần lượt theo thứ tự bốc thăm theo thỏa thuận đến kì hạn bốc họ, nhà nhận số tiền từ nhà cái, số tiền nhà khác góp họ Theo thứ tự bốc họ, người cuối bốc họ dây chuyền chấm dứt Việc phân loại họ, hụi, biêu phường quy định chi tiết Nghị định 144/2006/NĐ-CP Ngoài Bộ luật dân 2015 có quy định để điều chỉnh loại hợp đồng vay tài sản này: Điều 471 Họ, hụi, biêu, phường Họ, hụi, biêu, phường (sau gọi chung họ) hình thức giao dịch tài sản theo tập quán sở thỏa thuận nhóm người tập hợp lại định số người, thời gian, số tiền tài sản khác, thể thức góp, lĩnh họ quyền, nghĩa vụ thành viên Việc tổ chức họ nhằm mục đích tương trợ nhân dân thực theo quy định pháp luật Trường hợp việc tổ chức họ có lãi mức lãi suất phải tuân theo quy định Bộ luật Nghiêm cấm việc tổ chức họ hình thức cho vay nặng lãi 14 VI Thực trạng Hợp đồng vay tài sản loại giao dịch dân diễn phổ biến đời sống chúng ta, nhiên bên cạnh trường hợp vay tài sản cụ thể vay tiền pháp luật tình trạng vay nóng, tín dụng đen không đảm bảo mặt pháp lý tiềm ẩn nhiều rủi vấn đề chưa giải cách triệt để Đặc biệt vấn đề vay nóng, vấn đề vay tài sản cần thiết thời kì kinh tế thị trường nay, đồng thời thủ tục vay tiền ngân hàng cần phải có tài sản chấp nhiều thời gian, nhiều người chọn cách vay tín dụng với lãi suất cao, việc dẫn tới việc sản xuất kinh doanh lợi nhuận nhiều phải trích phần lợi nhuận trả lãi, nhiều trường hợp dẫn tới vỡ nợ Vấn đề vay nóng gây ảnh hưởng xấu đến xã hội, băng nhóm đòi nợ thuê từ mà đời Ngoài ra, tranh chấp pháp sinh hợp đồng vay tài sản diễn nhiều mà đa số tranh chấp đó, mặt hình thức hợp đồng không bên coi trọng mà họ cho vay khoản tiền lớn mà dựa uy tín, mối quan hệ thân quen mà giấy tờ, biện pháp bảo đảm Vì vậy, tranh chấp có khởi kiện đưa tòa bên vay tiền không thừa nhận có xảy việc vay tiền bên người cho vay để chứng minh có cho vay số tiền bao nhiêu, tòa chứng để chấp nhận yêu cầu khởi kiện từ dẫn tới mát cho người cho vay, mặt khác điều ảnh hưởng tới giá trị tình cảm tình làng xóm, họ hàng,… 15 VII Kết luận Hợp đồng cho vay tài sản dạng hợp đồng dân sự, loại hợp đồng có tồn phổ biến nước ta từ lâu, nhằm giải khó khăn tạm thời hay nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh Hợp đồng vay tài sản mang chất nhân đạo sâu sắc mặt khác, hợp đồng vay tài sản góp phần vào việc lưu thông tiền tệ, ổn định đời sống kinh tế - xã hội Qua thời gian chế định hợp đồng vay tái sản dần hoàn thiện, đặc biệt luật dân 2015 vấn đề hợp đồng cho vay có nhiều điểm đáng ý như: quy định chi tiết nghĩa vụ trả nợ bên vay trường hợp không trả nợ hay trả không đầy đủ, quy định lãi suất, thêm điều khoản loại trừ đới với hợp đồng Tuy trằng thực tế nhiều điều bất cập phủ nhận chế định hợp đồng vay tài sản góp phần bảo vệ sống cộng đồng ổn định lĩnh vực vay tài sản đồng thời đưa cần thiết để xử lý tranh chấp phát sinh từ loại hợp đồng Mong tương lai không xa việc xây dựng thực quy định pháp luật nói chung hợp đồng vay tài sản nói riêng hoàn thiện để phát huy hiệu việc điều chỉnh quan hệ xã hội 16 Danh mục tài liệu tham khảo Giáo trình Luật dân trường Đại học luật Hà Nội tập 2, NXB công an nhân dân Bộ luật dân 2015 Bài viết “hợp đồng vay tài sản” địa chỉ: https://luatduonggia.vn/hop-dong- vay-tai-san Bài viết “Hợp đồng vay tài sản theo quy định pháp luật dân Việt Nam” địa http://repositories.vnu.edu.vn/jspui/bitstream/123456789/39024/1/TT_V_L0 _02678.pdf Bài viết “Quyền nghĩa vụ bên hợp đồng vay tài sản” địa https://luatduonggia.vn/quyen-va-nghia-vu-cua-cac-ben-trong-hop-dongvay-tai-san Bình luận khoa học Bộ luật Dân năm 2005, Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp, PGS.TS Hoàng Thế Li 17 ... Khái niệm hợp đồng vay tài sản Khái niệm Căn vào điều 463 Bộ luật dân 2015 hợp đồng vay tài sản hiểu sau: Hợp đồng vay tài sản thỏa thuận bên, theo bên cho vay giao tài sản cho bên vay; đến hạn... ba, hợp đồng vay tài sản hợp đồng có đền bù đền bù Nếu hợp đồng cho vay có lãi suất hợp đồng vay có đền bù Nếu hợp đồng vay lãi suất hợp đồng đền bù • Thứ tư, hợp đồng vay tài sản chuyển quy n... biệt hợp đồng vay tài sản với loại hợp đồng dân khác • Thứ nhất, hợp đồng vay tài sản hợp đồng ưng thuận hợp đồng thực tế Hợp đồng cho vay giao kết hình thức văn thuộc loại hợp đồng ưng thuận quy n
- Xem thêm -

Xem thêm: Hợp đồng cho vay tài sản theo quy định của bộ luật dân sự 2015, Hợp đồng cho vay tài sản theo quy định của bộ luật dân sự 2015, Hợp đồng cho vay tài sản theo quy định của bộ luật dân sự 2015, Quyền và nghĩa vụ của các bên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay