Tài liệu môn hóa on thi trung học phổ thông quốc gia lớp 12

12 109 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2017, 13:46

Tài liệu môn hóa on thi trung học phổ thông quốc gia lớp 12 là tài liệu dạng mới,kết cấu theo kiểu trắc nhiệm giúp cho các bạn ôn thi 12 rất dễ làm quen và tự tin khi làm đề hơn,.......................................................................................................................... Chương I Dung dịch- Sự điện ly [1] Dd chất điện ly MX có nồng độ 0,99M có độ điện ly 1% Vậy số điện ly MX là: A 1.10-4 B 1.10-3 C 5.10-4 D 1.10-5 [2] Cho chất sau: H2S, SO2, NaHCO3, NH4Cl, Ca(OH)2, HF, C6H6, NaClO Có chất chất điện ly? A B C D [3] Dd sau không dẫn điện được? A HCl C6H6 (benzen) B NaHSO4 nước C CH3COONa nước D Ca(OH)2 nước [4] Dãy chất sau chất điện ly yếu? A H2O, HClO, CH3COOH, Mg(OH)2 B CaCO3, Na2CO3, NaHCO3, HClO C NaOH, CH3COONa, HCl, Na2SO4 D Mg(OH)2, NaOH, Cu(OH)2, Fe(OH)3 [5] Cho chất sau: NaCl, Ba(OH) 2, HNO3, NaHCO3, Cu(OH)2, HCl Hãy cho biết có chất chất điện ly mạnh ? A B C D [6] Đối với dd axit yếu CH3COOH 0,10M, bỏ qua điện ly nước đánh giá nồng độ ion sau đúng? A [H+] < 0,10M B [H+] < [CH3COO-] C [H+] = 0,10M D.[H+] > [CH3COO-] [7] Hãy cho biết kết luận sau đây, kết luận không đúng? A Chất điện ly yếu chất điện ly phần thành ion tan vào nước B Chất không điện ly chất có độ điện ly α = C Axit, bazơ, muối tan vào nước dd chúng dẫn điện D Chất điện ly mạnh chất tan vào nước điện ly gần hoàn toàn thành ion [8] Dãy chất sau chất không điện ly? A CH3COOH; C2H5OH C6H12O6 B HClO; CH3COOH C6H12O6 C CH3CH2ỌH, HClO HCHO D C2H5OH, C6H12O6 CH3CHO [9] Hãy cho biết dd H3PO4 H3PO4 có ion (bỏ qua phân ly H2O)? A B C D [10] Chất không điện li ion hoà tan nước? A HClO3 B C2H5OH (etanol) C Ba(OH)2 D MgCl2 α [11] Dd axit HX nồng độ 0,045M có độ điện ly = 10% Vậy số điện ly axit HX là: A 5.10-3 B 5.10-4 C 2.10-4 D 5.10-5 [12] Trường hợp sau không dẫn điện được? A Nước đường (mía) B Nước biển C Nước mưa D Nước ao, hồ, sông, suối [13] Trường hợp sau không dẫn điện? A KOH nóng chảy B KCl nóng chảy C KOH rắn khan D HI nước [14] Hãy cho biết dãy chất sau chất điện ly mạnh? A CH3COOH, NaOH, CH3COONa Ba(OH)2 B Cu(OH)2, NaCl, C2H5OH HCl C C6H12O6, Na2SO4, NaNO3 H2SO4 D NaOH, NaCl, CaCO3 HNO3 [15] Trong dd sau, dd đẫn điện (Giả thiết chúng nồng độ mol/l)? A NaOH B CH3COONa C HCl D CH3COOH [16] Hãy cho biết kết luận sau đúng? A Độ điện ly phụ thuộc vào nồng độ B Nồng độ chất điện ly yếu lớn, độ điện ly nhỏ C Nồng độ chất điện ly yếu lớn độ điện ly lớn D Hằng số điện ly (K) phụ thuộc vào nhiệt độ nồng độ chất điện ly [17] Cho phản ứng sau: Fe(OH)2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O Phương trình ion rút gọn phản ứng : A Fe(OH)2 + 2H+ + 2Cl- → FeCl2 + 2H2O B OH- + H+ → C Fe2+ + 2Cl- → FeCl2 D Fe(OH)2 + 2H+ → Fe2+ + 2H2O [18] Cho phản ứng sau: (1) NaOH + HCl; (2) NaOH + CH 3COOH; (3) Mg(OH)2 + HNO3; (4) Ba(OH)2 + HNO3; (5) NaOH + H2SO4 Số phản ứng có phương trình ion thu gọn là: H+ + OH- → H2O A B C D Biên soạn giảng dạy: Nguyễn Đức Hà- THPT Bình Giang, Hải Dương [19] Cho phản ứng sau: CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O Phương trình ion rút gọn phản ứng là: A CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O B CO2 + Ba(OH)2 → Ba2+ + CO2-3 + H2O 2+ - → C CO2 + Ba + 2OH BaCO3 + H2O D CO2 + 2OH- → CO2-3 + H2O [20] Cho 0,4 lít dd HCl aM trộn với 0,6 lít dd HCl 4a M thu dd HCl 0,28M Vậy giá trị a tương ứng là: A 0,08 B 0,10 C 0,12 D 0,15 [21] Dd chứa axit HX 0,10 M có độ điện ly α = 0,1% Tính pH dd X? A B C D 3+ 2+ + 2[22] Dd X có chứa Al 0,1 mol ; Fe 0,15 mol ; Na 0,2 mol ; SO a mol Cl b mol Cô cạn dd thu 51,6 gam chất rắn khan Vậy giá trị a, b tương ứng : A 0,25 0,3 B 0,15 0,5 C 0,3 0,2 D 0,2 0,4 [23] Cho 6,4 gam Cu vào 100 gam dd H2SO4 đặc, nóng thu dd X khí SO Vậy nồng độ % CuSO4 dd sau phản ứng là: A 8,0% B 6,4% C 20% D 16% 3+ + 2[24] Một dd có chứa 0,1 mol Al ; 0,25 mol Na ; 0,35 mol NO a mol SO Tính khối lượng muối thu cô cạn dd ? A 44,45 gam B 49,35 gam C 38,25 gam D 39,75 gam [25] Cho phản ứng sau: (1) Mg + HCl; (2) Mg + HNO 3; (3) Mg + H 2SO4 loãng; (4) Mg + H 2SO4 đặc; (5) Mg + CH3COOH Số phản ứng có phương trình ion thu gọn là: Mg + 2H+  Mg2+ + H2 A B C D [26] Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí CO (đktc) vào 100,0 gam dd NaOH nồng độ 12%, sau phản ứng thu dd X Vậy nồng độ % NaOH dd X là: A 3,83% B 3,25% C 3,92% D 4,00% [27] Tính pH dd thu sau trộn 100,0 ml dd HCl 1,00M với 400,0 ml dd NaOH 0,375M A B 13 C 12 D [28] Cho 100,0 ml dd H2SO4 0,05M vào 100 ml dd NaOH 0,12M thu dd X Tính pH dd X? A 13,0 B 12,0 C 2,0 D 7,0 [29] Cho m gam hỗn hợp X gồm Mg Zn vào lít dd chứa H 2SO4 0,05M HCl 0,15M, sau phản ứng hoàn toàn thấy thoát 2,688 lít H2 (đktc) Tính pH dd sau phản ứng? A B C D [30] Có dd: CH3COOH, H2SO4 HCl có nồng độ mol/l có giá trị pH tương ứng x, y, z Sự xếp với chiều tăng dần giá trị đó? A x < z < y B x < y < z C y < z < x D y < x < z [31] Tính pH dd thu sau trộn 100,0 ml dd HCl 1,00M với 400,0 ml dd NaOH 0,375M A 2,0 B 13 C 7,0 D 12 [32] Cho V ml dd Ba(OH)2 0,075M vào 100 ml dd HNO3 HCl có pH = 1,0 thu dd có pH = 2,0 Tính V A 120,0 ml B 112,5 ml C 150,0 ml D 56,25 ml [33] Cho bột Mg vào 100 ml dd H2SO4 0,05M HCl 0,13M thu dd X 0,2464 lít H (đktc) Tính pH dd X? A B C D [34] Cho V lít dd NaOH 1M vào 300 ml dd HCl 0,1M H2SO4 0,2M thu dd có pH = 13 Tính V? A 300 ml B 150 ml C 250 ml D 200 ml -5 [35] Axit axetic (CH3COOH) có số điện ly K = 1,8.10 Vậy pH dd CH3COOH 0,01M là: A 4,15 B 3,45 C 3,38 D 2,25 -12 [36] Một dd có [OH ] = 10 M Môi trường dd là: A Axit B Bazơ C Không xác định D Trung tính [37] Dd HCl dd CH3COOH có nồng độ mol/l, pH hai dd tương ứng x y Quan hệ x y (giả thiết, 100 phân tử CH3COOH có phân tử điện li) A y = x + B y = 100x C y = x - D y = 2x [38] Cho dd sau: NaCl, NaOH HCl Ba(OH) có nồng độ mol/l có giá trị pH tương ứng x, y, z, t Sự xếp với chiều tăng dần giá trị đó? A z < x < y < t B x < y < z < t C z < x < t < y D x < z < y < t Biên soạn giảng dạy: Nguyễn Đức Hà- THPT Bình Giang, Hải Dương [39] Hỗn hợp X gồm Al Zn có tỷ lệ mol 1: Cho m gam hỗn hợp X gồm Al Zn vào 250 ml dd chứa NaOH 1,1M Ba(OH)2 0,5M thấy thoát 7,84 lít H2 (đktc) Tính pH dd sau phản ứng? A 13 B 12 C 14 D 11 [40] Có dd có nồng độ mol/l 1M Trộn dd với theo tỷ lệ thể tích 1: Hãy cho biết dd sau trộn có pH lớn nhất? A H2SO4 NaOH B Ba(OH)2 HCl C NaOH HCl D H2SO4 Ba(OH)2 [41] Cho a gam SO3 vào 1,0 lít dd NaOH 0,1M thu dd có pH = 1,0 Tính a A 16,0 gam B 12,0 gam C 8,0 gam D 4,0 gam [42] Cho biết hai axit HX axit HY; số axit HX nhỏ HY Nếu hai dd có nồng độ mol pH hai dd : A pH (dd HX) < pH (dd HY) B pH (dd HX) > pH (dd HY) C pH (dd HX) = pH (dd HY) D pH (dd HX) = pH (dd HY) [43] Cho 200 ml dd NaHCO 1,25M vào dd chứa 0,1 mol Ba(OH) 0,2 mol BaCl2 Tính khối lượng kết tủa thu được? A 19,7 gam B 49,25 gam C 59,1 gam D 39,4 gam [44] Khi cho a mol axit H3PO3 tác dụng với dd chứa 2,4a mol NaOH thu dd X Hãy cho biết dd X chứa chất tan gì? A Na2HPO4 NaH2PO4 B Na3PO4 NaOH C NaH2PO4 H3PO4 D Na3PO4 Na2HPO4 [45] Cho 200 ml dd NaOH 2M vào 200 ml dd chứa đồng thời HCl AlCl 0,8M thu 3,9 gam kết tủa Xác định nồng độ mol/l HCl A 2,5M B 1,25M C 1,25M D 0,8M [46] Dd X chứa chất tan R(OH)n nồng độ 5% có khối lượng riêng 1,11 gam/ml Để trung hoà 100 ml dd X cần 100 ml dd HCl 1,5M Xác định công thức R(OH)n A Ca(OH)2 B NaOH C KOH D Ba(OH)2 [47] Cho V ml dd NaOH 1,0M vào 100,0 dd AlCl 0,70M thu a gam kết tủa Nếu cho 2V ml dd NaOH 1,0M vào 100,0 ml dd AlCl3 0,70M thu a gam kết tủa Tính V a? A V = 120 ml a = 3,12 gam B V = 150 ml a = 3,9 gam C V = 180 ml a = 4,68 gam D V = 100 ml a = 2,6 gam [48] Cho 100 ml dd H3PO4 với 200 ml dd NaOH 2M thu dd có chứa 25,95 gam hỗn hợp muối Xác định nồng độ mol/l dd H3PO4 ? A 1,25M B 1,50M C 2,25M D 1,75M [49] Cho chất sau: H 2O, Zn(OH)2, Al(OH)3, NaHCO3, NaNO3, Ba(OH)2 Hãy cho biết có chất chất lưỡng tính? A B C D [50] Cho 400 ml dd NaOH 1,0M vào 125,0 ml dd AlCl3 1,0M Tính khối lượng kết tủa thu được? A 5,85 gam B 7,80 gam C 9,75 gam D 5,20 gam [51] Thể tích dd NaOH 2M tối thiểu để hấp thụ hết 5,6 lít khí CO2 (đktc) là: A 500 ml B 175 ml C 125 ml D 250 ml [52] Khi hòa tan hiđroxit kim loại M(OH) lượng vừa đủ dd H 2SO4 nồng độ 20% thu dd chứa muối MSO4 có nồng độ 27,21% Kim loại M là: A Cu B Zn C Fe D Mg [53] Cho 100 ml dd HCl 2,5 M vào 100 ml dd NaAlO2 1,0M thu kết tủa có khối lượng là: A 2,6 gam B 5,2 gam C 3,9 gam D 7,8 gam [54] Cho 3,36 lít CO2 (đktc) hấp thụ hết 400 ml dd NaOH thu dd có chứa 14,8 gam chất tan Vậy nồng độ ban dầu dd NaOH là: A 0,925M B 0,825M C 0,625M D 0,725M [55] Cho 200 ml dd NaOH 1M vào 100 ml dd Zn(NO 3)2 thu 7,92 gam kết tủa Hãy xác định nồng độ mol/l dd Zn(NO3)2 : A 0,8M B 0,9M C 1,0M D 1,2M [56] Cho chất sau: Mg(OH)2, Fe(OH)3, Ni(OH)2, NH3, Na2CO3 NaOH Hãy cho biết có chất bazơ theo thuyết điện ly Areniuyt? A B C D Biên soạn giảng dạy: Nguyễn Đức Hà- THPT Bình Giang, Hải Dương [57] Cho dãy chất: Ca(HCO 3)2, NH4Cl, (NH4)2CO3, ZnSO4, Al(OH)3, Zn(OH)2 Số chất dãy có tính chất lưỡng tính là: A B C D [58] Cho từ từ giọt 100 ml dd HCl 2M vào dd chứa Na 2CO3 0,1 mol NaHCO3 0,15M Hãy cho biết thể tích khí CO2 thoát điều kiện tiêu chuẩn A 2,24 lít B 4,48 lít C 3,92 lít D 2,8 lít [59] Cho phản ứng sau: (2) CO dư + NaOH; (2) CO dư + Ca(OH)2; (3) CO2 + NaOH dư; (4) CO + Ca(OH)2 dư Có phản ứng có phương trình ion thu gọn là: CO2 + OH- → HCO3A B C D + [60] Cho chất ion sau: NH 4, HCO 3, HSO 4, CH3COOH, H2ZnO2 H2O Hãy cho biết có chất (hoặc ion) axit theo thuyết Bronstet? A B C D [61] Cho từ từ giọt dd chứa a mol HCl vào dd chứa b mol Na 2CO3 c mol NaHCO3 thu dd X khí CO2 Cho nước vôi dư vào dd X thu m gam kết tủa Vậy mối liên hệ m với a, b, c là: A m = 100 (b + c - 2a) B m = 100 (2b + c -2a) C m = 100 (2b + c - a) D m = 100 (b + c - a) [62] Khi cho 100ml dd KOH 1M vào 100 ml dd HCl thu dd có chứa 6,9875 gam chất tan Nồng độ mol (hoặc mol/l) HCl dd dùng A 0,25M B 0,75M C 1,0M D 0,5M [63] Hoà tan vừa hết 8,0 gam oxit kim loại M dd H 2SO4, cô cạn cẩn thận dd sau phản ứng thu 24 gam chất rắn Xác định công thức oxit kim loại A Fe2O3 B ZnO C MgO D CuO [64] Theo định nghĩa axit-bazơ Bronstet có ion số ion sau bazơ: H2PO-4, Na+, Cl-, CO32- , HCO3-, CH3COO-, NH4+, S2-? A B C D [65] Theo thuyết Areniuyt (thuyết điện ly), kết luận sau đúng? A Một hợp chất thành phần phân tử có Hiđro axit B Một axit không thiết phải có Hiđro thành phần phân tử C Một hợp chất thành phần phân tử có nhóm OH bazơ D Một hợp chất có khả phân ly cation H+ nước axit [66] Cho 16,0 gam CuO tan vừa hết m gam dd H 2SO4 nồng độ 10% Tính nồng độ % muối CuSO dd sau phản ứng? A 14,8% B 15,1% C 15,5% D 16,1% [67] Cho từ từ giọt dd chứa b mol HCl vào dd chứa a mol Na 2CO3 thu V lít CO2 Ngược lại, cho từ từ giọt dd chứa a mol Na2CO3 vào dd chứa b mol HCl thu 2V lít CO2 So sánh a b A a = 0,5b B a = 0,35b C a = 0,75b D a = 0,8b [68] Cho chất sau: H2O, NaHCO3, CH3COONH4, NaHSO4, Zn(OH)2, ZnCl2 NaHS Hãy cho biết có chất chất lưỡng tính? A B C D [69] Cho phản ứng sau: (1) HCl + CuO ; (2) Zn + HCl; (3) HCl + NH3 ; (4) HCl + AgNO3; (5) HCl + NaHCO3 ; (6) HCl + Cu(OH)2; (7) HCl + KMnO4 Hãy cho biết có phản ứng, HCl đóng vai trò chất axit? A B C D [70] Cho 3,136 lít CO2 hấp thụ hết 2,0 lít dd Ca(OH) 2, sau phản ứng hoàn toàn thu 10,0 gam kết tủa Vậy nồng độ mol/l dd Ca(OH)2 là: A 0,05M B 0,07M C 0,08M D 0,06M [71] Hãy cho biết chất ion sau có chất ion chất lưỡng tính: HF, CH 3COO-, H2PO-4, PO3-4, NH3, S2-, HPO2-4, HCO-3, Zn(OH)2, Al(OH)3 A B C D [72] Trộn 100 ml dd NaOH 1M với 100 ml dd HCl thu dd X Xác định nồng độ mol/l dd HCl biết dd X tác dụng vừa đủ với 100 ml dd NaHCO3 0,5M A 0,5M 1,0M B 0,5M 2,0M C 1,5M 2,0M D 0,5M 1,5M [73] Hãy cho biết phát biểu sau đúng? A Có bazơ có tính chất lưỡng tính VD Al(OH)3 B Bazơ tác dụng với oxit axit C Dd bazơ dd có chứa OHD Trong phân tử bazơ có nhóm -OH Biên soạn giảng dạy: Nguyễn Đức Hà- THPT Bình Giang, Hải Dương [74] Cho 6,72 lít CO2 (đktc) hấp thụ vào dd chứa 0,15 mol Ca(OH) 0,2 mol NaOH Tính khối lượng kết tủa A 10 gam B 20 gam C 7,5 gam D 15 gam [75] Kết luận sau dúng theo thuyết A-re-ni-ut A Một hợp chất thành phần phân tử có hiđro axit B Một hợp chất thành phần phân tử có -OH bazơ C Một bazơ không thiết thành phần phân tử phải có nhóm -OH D Một hợp chất thành phần phân tử có hiđro phân ly H+ nước axit [76] Tính thể tích dd NaOH 1,0M cần dùng để trung hòa 100,0 ml dd X chứa H2SO4 0,5M HNO3 1,0M A 250,0 ml B 150,0 ml C 200,0 ml D 300,0 ml [77] Cho 200 ml dd NaOH 1M vào 200 ml dd HCl 2M thu dd X Cho Zn dư vào dd X Tính thể tích khí H2 thoát (đktc) ? A 3,36 lít B 4,48 lít C 1,12 lít D 2,24 lít [78] Cho từ từ giọt dd chứa 0,15 mol Na 2CO3 0,1mol NaHCO3 vào 100 ml dd HCl 2M Hãy cho biết thể tích khí CO2 thoát điều kiện tiêu chuẩn A 3,92 lít B 3,36 lít C 2,24 lít D 2,8 lít [79] Cho ion chất đánh số thứ tự sau: HCO ; K2CO3; H2O; Cu(OH)2; HPO4-; Al2O3; NH4Cl ; HSO3- Hãy cho biết có chất ion có tính chất lưỡng tính? A B C D [80] Cho 8,5 gam hỗn hợp gồm Na K vào 100 ml H 2SO4 0,5M HCl 1,5M thoát 3,36 lít khí (đktc) Cô cạn cẩn thận dd sau phản ứng thu gam chất rắn khan A 18,625 gam B 17,975 gam C 20,175 gam D 19,475 gam [81] Trộn V1 lít dd NaOH 1,0M với V2 lít dd NaOH 0,1M thu 0,4 lít dd X Để trung hoà 100,0 ml dd X cần 162,5 ml dd HCl 0,2M Vậy giá trị V1 V2 tương ứng là: A 0,20 0,20 B 0,10 0,30 C 0,30 0,10 D 0,15 0,25 [82] Để hòa tan hoàn toàn 7,68 gam hỗn hợp X gồm ZnO, MgO, CuO FeO cần 200 ml dd HCl 1M Tính khối lượng muối thu sau phản ứng A 18,02 gam B 13,18 gam C 14,53 gam D 14,23 gam [83] Cho từ từ giọt 100 ml dd HCl 2,5M vào dd chứa 0,15 mol Na 2CO3 Sau dd HCl hết cho dd nước vôi dư vào thu gam kết tủa ? A 5,0 gam B 15 gam C 10 gam D 7,5 gam [84] Để hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Cu(OH) 2, Mg(OH)2, Al(OH)3 Fe(OH)3 cần dùng 200 ml dd HNO3 2M, cô cạn cẩn thận dd sau phản ứng thu 40 gam hỗn hợp muối khan Hãy cho biết giá trị m? A 22 B 24 C 26 D 20 [85] Cho phản ứng sau: (1) NaHCO3 + KOH ; (2) KHCO3 + NaOH ; (3) KHCO3 + Ba(OH)2 (4) Ba(HCO3)2 + KOH Hãy cho biết có phản ứng có phương trình phản ứng dạng ion thu gọn là: HCO-3 + OH- → CO2-3 + H2O A B C D [86] Cho 4,256 lít CO2 (đktc) hấp thụ hết m gam dd NaOH 10% thu dd nồng độ % muối Vậy giá trị m tương ứng là: A 148,8 gam B 109,6 gam C 126,8 gam D 112,6 gam [87] Dd muối sau có môi trường bazơ: A Na2CO3, K2S, CH3COONa B NaCl, K2SO4, K2S C CH3COONa, K2S , K2SO4 D Na2CO3, NaNO3, NaClO [88] Cho dd sau: Na3PO4 ; NaHSO4 ; NaNO3 ; Na2S ; AlCl3; NH4NO3 Hãy cho biết có dd có pH >7 A B C D [89] Có dd NaOH, CH3COONa Na2CO3 có giá trị pH có nồng độ mol/l tương ứng là: c 1, c2 c3 Sự so sánh với giá trị nồng độ đó? A c2 < c1 < c3 B c1 < c3 < c2 C c1 < c2 < c3 D c2 < c3< c1 Biên soạn giảng dạy: Nguyễn Đức Hà- THPT Bình Giang, Hải Dương [90] Những kết luận sau đây, kết luận đúng? A Muối axit phản ứng với axit bazơ B Muối axit chất tan vào nước tạo môi trường axit C Muối axit chất có tính chất lưỡng tính VD NaHCO3 D Muối axit chất mà anion gốc axit có khả cho proton [91] Dd muối sau có môi trường axit : A NaCl, K2SO4, Na2CO3 B Na2CO3, CH3COONH4, NH4Cl C ZnCl2, NH4Cl, NaHSO4 D ZnCl2, NH4Cl, CH3COONa [92] Trộn dd CH3COOH 1M với dd NaOH 1M theo tỷ lệ thể tích : thu dd Y Hãy cho biết nhúng quỳ tím vào dd Y, quỳ tím có màu ? A màu đỏ B màu tím C màu xanh D màu [93] Hãy cho biết sử dụng quỳ tím làm thuốc thử phân biệt dãy hóa chất sau đây? A AlCl3, ZnCl2, NaCl, NaNO3 B NaCl, NaClO, Na2CO3, NaHSO4 C CH3COONa, NaNO3, NaHCO3 Na2CO3 D Na2CO3, CH3COONa, NaCl, NH4Cl [94] Cho dd sau: KCl; Na2CO3; CuSO4; CH3COONa; Al2(SO4)3; NH4Cl; NaBr; K2S Hãy cho biết có dd có pH < 7? A B C D [95] Dãy muối thủy phân tan nước là: A Ba(NO3)2, Mg(NO3)2, NaNO3, KHS, Na3PO4 B AlCl3, Na3PO4, K2SO3, CH3COONa, Fe(NO3)3 C KHS, KHSO4, K2S, KNO3, CH3COONa D Na3PO4, Ba(NO3)2, KCl, KHSO4, AlCl3 [96] Dãy dd sau xếp theo chiều tăng dần độ pH Biết chúng có nồng độ mol/l: A HNO3, CH3COOH, CH3COONa, KOH B HNO3, KOH, CH3COONa, CH3COOH C KOH, CH3COONa, CH3COOH, HNO3 D CH3COOH, CH3COONa, HNO3, KOH [97] Cho dd sau: Na2S, FeSO4, BaCl2, NH4NO3, NaHSO4, Na2CO3 CH3COONa Hãy cho biết có dd có pH > A B C D [98] Đun nóng dd sau đây, sau thời gian để nguội Hãy cho biết dd có pH tăng? A Na2HPO4 B NH4Cl C NaHSO4 D NaHCO3 [99] Hãy cho biết sử dụng quỳ tím để phân biệt dãy dd sau đây? A NaHSO4, NaNO3 NaCl B NaHCO3, Na2CO3 AlCl3 C Na3PO4, Na2S NaCl D AlCl3, NaAlO2 NaCl [100] H3PO4 axit ba nấc H3PO3 axit hai nấc Hãy cho biết muối sau: NaH 2PO4, Na2HPO4, NaH2PO3, Na2HPO3 Số muối muối axit là: A B C D [101] Cho chất sau: C6H5ONa, CH3COONa, C6H5NH3Cl, AlCl3, Ba(NO3)2 Fe2(SO4)3 Số chất thủy phân tan vào nước? A B C D [102] Cho sơ đồ sau: X + Y → BaCO3 + CaCO3 + H2O Hãy cho biết có cặp X, Y thỏa mãn? A B C D [103] Hãy cho biết sử dụng NaOH làm thuốc thử đề phân biệt dãy dd sau đây? A Fe(NO3)3, AgNO3, ZnCl2, BaCl2, MgCl2 B FeCl2, Cu(NO3)2, Al(NO3)3, Ba(NO3)2, NaNO3 C NaCl, NaHCO3, AlCl3, CuCl2, Ba(HCO3)2 D FeCl3, CuCl2, AlCl3, Ba(HCO3)2, MgCl2 [104] Cho sơ đồ phản ứng sau :A → A → A2 → A3 → A4 → A Với A NaOH A 1, A2, A3 , A4 hợp chất Na Vậy A1, A2, A3 , A4 ứng với dãy chất chất sau (đã xếp theo trình tự) : A Na2CO3, NaHCO3, Na2SO4 NaCl B Na2CO3, NaHCO3, Na2SO4 NaNO3 C Na2SO4, NaCl, Na2CO3 NaHCO3 D Na2SO4, NaCl, Na2CO3, NaHCO3 [105] Cho cặp dd sau: (1) Na 3PO4 NaH2PO4; (2) BaCl2 Na2CO3; (3) BaCl2 NaOH.; (4) BaCl2 NaHSO4 Hãy cho biết cặp xảy phản ứng trộn dd cặp với A (2) (3) (4) B (1) (2) (3) C (1) (2) (4) D (1) (3) (4) [106] Có ion sau: Na+, Mg2+, Ba2+, Fe3+, NO-3, Cl-, SO2-4, CO2-3 ion tương ứng dd khác (mỗi dd chứa cation anion Không trùng lặp dd) Vậy dãy chất tan tương ứng với dd là: Biên soạn giảng dạy: Nguyễn Đức Hà- THPT Bình Giang, Hải Dương A Na2CO3, MgSO4, BaCl2, Fe(NO3)3 B Na2CO3, BaSO4, Mg(NO3)2, FeCl3 C NaCl, Mg(NO3)2, BaCO3, Fe2(SO4)3 D BaCl2, Mg(NO3)2, Na2SO4, Fe2(CO3)3 [107] Cho dd sau: NaOH, HCl, NaHCO 3, NaHSO4 BaCl2 Hãy cho biết trộn dd với theo theo đôi Hãy cho biết có cặp xảy phản ứng? A B C D [108] Dãy chất sau cho vào dd AlCl3 (dư), đun nhẹ có kết tủa khí bay lên ? A NH4Cl, NaHCO3 NaHS B Na2CO3, Na2S Na2SO3 C Na2SO4, Na3PO4 NaNO3 D Na3PO4, Na2CO3 Na2S [109] Dd X chứa Al3+, Fe2+ ; Cl- 0,15 mol SO2-4 0,075mol Xác định thể tích dd chứa đồng thời NaOH 1,5M Ba(OH)2 1,25M cần dùng để kết tủa hoàn toàn ion dd X A 150 ml B 100 ml C 75 ml D 125 ml [110] Có dd sau: Na2CO3, AlCl3, BaCl2, FeSO4 NH3 Hãy cho biết trộn dd với theo đôi một, cho biết có phản ứng xảy ra? A B C D [111] Dd sau không tồn được: A Ba2+, Na+, OH- NO-3 B Na+, Al3+, NO-3 OH- 2+ 3+ 2C Mg , Al , SO Cl D Fe2+, Cu2+, SO2-4 Cl[112] Dd X có chứa 0,1 mol Ba2+ ; 0,1 mol Na+ OH- Dd Y có chứa 0,2 mol Fe3+ ; 0,5 mol Cl- SO2-4 Cho dd X dd Y Tính khối lượng kết tủa thu ? A 22,36 gam B 28,175 gam C 34,0 gam D 10,7 gam [113] Cho 100 ml dd Ba(OH)2 xM vào 100 ml dd chứa Na 2SO4 0,4M FeSO4 0,6M thu 24,04 gam kết tủa Xác định x? A 0,6M B 1,0M C 0,8M D 0,7M [114] Dd sau không tồn chứa ion: dd (I): NH4+ , Na+ , Cl- , SO42- dd (II): Na+ , K+ , SO42- , OH- ; 2+ 3+ 2dd (III): Mg , Al , SO4 , Br dd (IV): Na+, Fe3+ , SO42- , HCO3dd (V): Fe3+ , Na+ , Cl- , SO42- dd (VI): Al3+ , NH4+ , CO32- , ClA (II), (III) (IV) (VI) B (I) (II) (III) (VI) C (I) (II) (III) (V) D (II) (III) (IV) (V) [115] Cho chất sau: Na2CO3, BaO, AlCl3, Na2O lấy số mol cho vào nước Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dd X kết tủa Y Hãy cho biết ion có dd Y Bỏ qua điện ly nước thủy phân (nếu có) ion? A Na+, Ba2+, Cl- AlO-2 B Na+, Cl- Al3+ C Na+, Cl- AlO-2 D Na+, Cl[116] Dd X chứa Ba2+ a mol; Na+ b mol OH- Dd B chứa Cl- c mol ; NO-3 d mol Zn2+ Hãy cho biết mối quan hệ a, b, c, d để trộn dd với thu kết tủa có khối lượng lớn nhất? A 2a + b = 2c + 2d B 2a + b = c + d C 2a + b = 4a + 4d D 2a + b = 2a + 4d [117] Hãy cho biết trộn dd cặp sau thấy có kết tủa xuất hiện? A Na3PO4 NaH2PO4 B BaCl2 NaAlO2 C BaCl2 NaHCO3 D Na2ZnO2 ZnCl2 [118] Cho sơ đồ sau: BaCO3 + X1 → + + CO2 Hãy cho biết X1 dãy chất sau ? A HCl, HNO3, NaNO3 B NaNO3, HNO3, HCl C NaOH; Ca(OH)2, HCl D H2SO4, HCl, HNO3 [119] Có bốn lọ đựng bốn dd nhãn là: AlCl 3, NaNO3, K2CO3, NH4NO3 Thuốc thử sau sử dụng để phân biệt dd đó? A dd NaOH B dd Ba(OH)2 C dd AgNO3 D dd H2SO4 [120] Dãy chất dãy sau vừa tác dụng với dd kiềm mạnh, vừa tác dụng với dd axit mạnh? A NaHCO3; Al(OH)3; (NH4)2CO3; ZnO B MgCl2; FeO; KNO3 Cu(OH)2 C NaHCO3; Zn(OH)2; CH3COONH4; NaAlO2 D Al(OH)3; (NH4)2CO3; NH4Cl; NaHCO3 [121] Cho sơ đồ phản ứng sau : BaCl2 + X → NaCl + Z Hãy cho biết dãy chất sau X? A Na2CO3, Na3PO4, Na2SO4 Na2SO3 B Na2S, Na2SO4, Na3PO4 Na2CO3 C NaHSO4 , Na2SO4, Na2CO3 Na3PO4 D NaHCO3, Na2SO4, Na2SiO3 Na2S [122] Cho cặp dd sau: (1) Ba(HCO 3)2 HCl; (2) MgSO NH3; (3) H2SO4 NaCl; (4) AlCl3 Na3PO4; (5) Na2CO3 BaCl2 Có cặp xảy phản ứng trộn dd cặp với nhau: A B C D Biên soạn giảng dạy: Nguyễn Đức Hà- THPT Bình Giang, Hải Dương [123] Cho dd NaOH dư vào 100 ml dd chứa đồng thời Ba(HCO 3)2 0,5M BaCl2 0,6M thu gam kết tủa? A 14,775 gam B 9,85 gam C 17,73 gam D 19,70 gam [124] Hãy cho biết dãy chất sau tác dụng với NaOH? A NaHCO3, NH4Cl, FeCl2 Zn(OH)2 B NaCl, BaCl2, CuCl2 BaCO3 C NaHSO4, NH4NO3, BaCl2 Pb(OH)2 D Na2HPO4, CH3COONa, FeCl2 Al(OH)3 BÀI TOÁN VỀ DUNG DỊCH- ĐIỆN LY Bài 1: Hoà tan hỗn hợp { Na 2CO3: a mol ; K2CO3: b mol } vào H2O thu dung dịch A Cho A tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch BaCl2 x mol/l Mối liên hệ a, b, x là: A x = (a + b) B x = 10(a + b) C x = 5(a + b) D x = 2(a + b) 2− 2− + + Bài 2: Dung dịch A chứa ion { Na : a ; K : b ; CO3 : c ; SO4 : d } tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch Ba(OH)2 x mol/l Mối liên hệ a, b, x là: A x = 2(a + b) B x = 10(a + b) C x = 2,5(a + b) D x = 5(a + b) − 2− 2− + Bài 3: Dung dịch A gồm { Na : a ; HCO3 : b ; CO3 : c ; SO4 : d} để tạo kết tủa lớn phải cho dung dịch A tác dụng với 100ml dung dịch Ba(OH)2 x mol/l Mối liên hệ a, b, x là: A x = (a + b) B x = 10(a + b) C x = 2,5(a + b) D x = 5(a + b) 3+ 2+ Bài 4: Dung dịch X chứa ion Al : 0,2 mol ; Fe : 0,1 mol ; Cl − : x mol ; SO24− : y mol Cô cạn dung dịch X thu 46,9 gam muối khan Giá trị x, y là: A x = 0,3 ; y = 0,2 B x = 0,2 ; y = 0,3 C x = 0,15 ; y = 0,35 D Kết khác + 2− 2− + Bài 5: Dung dịch A gồm { Na : a ; NH : b ; CO3 : c ; SO4 : d} Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch A cho lượng kết tủa thu lớn cần 200 ml dung dịch Ba(OH) x mol/l Biểu thức liên hệ a, b, x là: A x = 10(a + b) B x = 5(a + b) C x = (a + b) D x = 2,5(a + b) + − 2− 2− + Bài 6: Dung dịch A gồm { Na : a ; NH : b ; HCO3 : c ; CO3 : d ; SO4 : e } Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch A cho lượng kết tủa thu lớn cần 50 ml dung dịch Ba(OH) x mol/l Biểu thức liên hệ a, b, x là: A x = 10(a + b + c) B x = 5(a + b + c) C x = 4(a + b + c) D x = 2,5(a + b + c) Bài 7: Để trung hoà dung dịch chứa 0,1 mol NaOH 0,15 mol Ba(OH) cần lít dung dịch hỗn hợp chứa HCl 0,1M H2SO4 0,05M A lít B lít C lít D lít Bài 8: Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol H2SO4 0,2 mol HCl tác dụng vừa đủ với hỗn hợp gồm 0,3 mol NaOH 0,05 mol Ca(OH)2 Khối lượng muối khan dung dịch là: A 25,5g B 25,8g C 25,6g D 25,7g Bài 9: Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol HCl 0,2 mol H 2SO4 vào dung dịch chứa 0,2 mol NaOH 0,1 mol Ba(OH)2 Hỏi dung dịch sau phản ứng làm quì tím chuyển sang màu khối lượng chất rắn gam? A Màu xanh m = 23,2g B Màu đỏ m = 23,2g C Không đổi màu m = 46,4g D Không đổi màu m = 23,2g Bài 10: Cho 3,9 gam K tác dụng với H2O thu 100 ml dung dịch Nồng độ KOH dung dịch là: A 0,1M B 0,5M C 1M D 0,75M Bài 11: Cho 300 ml dung dịch HCl 1M tác dụng với 0,1 mol Al(OH)3 thu dd X pH dung dịch X là: A pH < B pH > C pH = D Kết khác Bài 12: Cho 0,5885 gam NH4Cl vào 100 ml dung dịch NaOH có pH = 12 Đun sôi dung dịch sau làm nguội, pH dung dịch thu có giá trị là: A pH > B pH = C pH < D pH = 14 Bài 13: Nhỏ từ từ dung dịch NaOH 2M vào 100 ml dung dịch chứa ion Fe 3+, Zn2+, SO24− lượng kết tủa lớn dùng hết 350 ml dung dịch NaOH, tiếp tục thêm dung dịch NaOH vào đến lượng kết tủa không đổi cần thêm 200 ml dung dịch NaOH Nồng độ mol muối là: A 1M ; 0,25M B 0,5M ; 2M C 1M ; 1M D Kết khác Bài 14: Trộn dung dịch H2SO4 0,01M với dung dịch NaOH 0,01M theo tỉ lệ thể tích : pH dd thu là: Biên soạn giảng dạy: Nguyễn Đức Hà- THPT Bình Giang, Hải Dương A B 12 C D Kết khác Bài 15: Thể tích dd NaOH 0,2M cần thêm vào 20 ml dung dịch HCl 0,2M để thu dd có pH = 10 là: A 20 ml B 40 ml C 60 ml D Kết khác Bài 16: Hoà tan mol khí hiđro clorua vào H 2O, sau cho vào 300 gam dd NaOH 10% pH dd thu là: A 0,62 B 0,125 C 0,602 D Kết khác Bài 17: Trộn V lít dung dịch HCl có pH = với V ’ lít dd NaOH có pH = thu dd có pH = Tỉ lệ V/V ’ là: A 3/1 B 1/3 C 9/11 D 11/9 Bài 18: Chất phải thêm vào H2O để pH giảm từ 12 xuống 10 là: A Dung dịch NaOH B Natri axetat C Natri sunfua D Hiđro clorua Bài 19: Cho a mol NO2 hấp thụ hết vào a mol dung dịch NaOH pH dung dịch thu là: A pH = B pH < C pH > D pH = 14 Bài 20: X dung dịch HCl 0,1M pH dung dịch X là: A pH = B pH = C pH = D pH = Pha loãng dung dịch X 100 lần thành dung dịch Y pH dung dịch Y là: A pH = B pH = C pH = D pH = Pha loãng dung dịch X n lần thành dung dịch Z có pH = Giá trị n là: A n = B n = C n = 104 D n = 105 Lấy lít dung dịch Y, thêm vào 12,474 gam HNO3 thu dung dịch Y’ pH dung dịch Y’ là: A pH = B pH = C pH = 1,5 D pH = 2,5 Bài 21: Trộn 200 ml dung dịch HCl 0,1M H 2SO4 0,05M với 300 ml dung dịch Ba(OH) a mol/l thu m gam kết tủa dung dịch có pH = 13 Giá trị a là: A 0,3M B 0,15M C 0,2M D Kết khác Giá trị m là: A 2,33g B 2,32g C 3,22g D Kết khác Bài 22: Tỉ lệ thể tích dung dịch KOH 0,001M cần pha với H2O để dung dịch có pH = là: A 99/1 B 1/99 C 100/1 D 1/100 Bài 23: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,002 mol FeS 0,003 mol FeS vào H2SO4 đặc, nóng dư thu khí A Hấp thụ A lượng vừa đủ dd KMnO thu V lít dd Y không màu có pH = Giá trị V là: A 2,85 lít B 5,7 lít C 2,28 lít D Kết khác Bài 24: Trộn dd H2SO4 0,1M ; HNO3 0,2M ; HCl 0,3M với thể tích thu dd X Lấy 300 ml dd X cho tác dụng với V lít dung dịch Y gồm NaOH 0,2M KOH 0,29M thu dung dịch có pH = Giá trị V là: A 0,414 lít B 0,441 lít C 0,134 lít D 0,143 lít Bài 25: Dung dịch X gồm HNO3 HCl có pH = Trộn V ml dung dịch Ba(OH) 0,025M với 100 ml dung dịch X thu dung dịch Y có pH = Giá trị V là: A 150 ml B 1650 ml C 1560 ml D Kết khác Bài 26: X dung dịch H2SO4 1M, Y dung dịch NaOH 1,8M Thể tích dung dịch Y cần thêm vào lít dung dịch X để thu dung dịch có: pH = là: A 0,47 lít B lít C lít D 0,94 lít pH = 13 là: A 0,647 lít B 1,235 lít C 0,674 lít D 1,253 lít Bài 27: A dung dịch H2SO4, B dung dịch NaOH TN 1: Trộn lít dung dịch A vào lít dung dịch B thu dung dịch C có pH = 0,39794 TN 2: Trộn lít dung dịch A vào lít dung dịch B thu dung dịch D có pH = 13 Nồng độ mol dd A, B là: A [A] = 0,7M ; [B] = 1,1M B [A] = 1,1M ; [B] = 0,7M C [A] = 5/3M ; [B] = 1,5M D [A] = 1,5M ; [B] = 5/3M Biên soạn giảng dạy: Nguyễn Đức Hà- THPT Bình Giang, Hải Dương Bài 28: Cho từ từ 75 ml dung dịch Ba(OH) a mol/l vào 25 ml dung dịch Al 2(SO4)3 b mol/l vừa đủ thu kết tủa lớn 17,1 gam Giá trị a là: A 0,4M B 1,6M C 0,8M D 1M Giá trị b là: A 0,4M B 0,8M C 1,6M D 1M Cho V ml dung dịch Ba(OH)2 vào 25 ml dung dịch Al2(SO4)3 thu lượng kết tủa 9/10 lượng kết tủa lớn Giá trị V là: A 67,5 ml B 88,75 ml C 67,5 ml ; 88,7 ml D 67,75 ml ; 88,75 ml Bài 29: Cho phenolphtalein vào dung dịch A chứa a mol NH3 loãng Cho thêm a mol dung dịch HCl vào dung dịch A xảy tượng: A Dung dịch từ màu xanh chuyển sang màu đỏ B Dung dịch từ màu hồng chuyển sang màu đỏ C Dung dịch từ màu hồng chuyển sang không màu D Dung dịch từ màu xanh chuyển sang không màu Cho thêm a/3 mol dung dịch AlCl3 vào dung dịch A xảy tượng: A Dung dịch từ màu xanh chuyển sang không màu có kết tủa trắng B Dung dịch từ màu hồng chuyển sang không màu có kết tủa trắng C Dung dịch từ màu hồng chuyển sang không màu D Dung dịch từ màu xanh chuyển sang không màu Bài 30: Điện phân dung dịch muối thu môi trường Axit: A Muối tạo anion gốc axit không chứa oxi cation kim loại đứng sau Al B Muối tạo anion gốc axit không chứa oxi cation kim loại kiềm, kiềm thổ C Muối tạo anion gốc axit chứa oxi cation kim loại đứng sau Al D Muối tạo anion gốc axit chứa oxi cation kim loại kiềm, kiềm thổ Bazơ: A Muối tạo anion halogen cation kim loại đứng sau Al B Muối tạo anion gốc axit chứa oxi cation kim loại kiềm, kiềm thổ C Muối tạo anion gốc axit chứa oxi cation kim loại đứng sau Al D Muối tạo anion halogen cation kim loại kiềm, kiềm thổ Trung tính: A Muối tạo anion halogen cation kim loại đứng sau Al muối tạo anion gốc axit chứa oxi cation kim loại kiềm, kiềm thổ B Muối tạo anion halogen cation kim loại kiềm, kiềm thổ muối tạo anion gốc axit chứa oxi cation kim loại đứng sau Al C Muối tạo anion halogen cation kim loại đứng sau Al D Muối tạo anion gốc axit chứa oxi cation kim loại kiềm, kiềm thổ Bài 31: Câu sau giải thích lý dung dịch muối, axit, bazơ chất điện li: A Khả phân li dung dịch B Các ion hợp phần có tính dẫn điện C Có di chuyển e tạo thành dòng e dẫn điện D Dung dịch chúng dẫn điện Bài 32: Rượu etylic chất không điện li vì: A Dung dịch rượu etylic không dẫn điện B Phân tử rượu etylic khả phân li thành ion dung dịch C Phân tử rượu etylic khả tạo ion hiđrat hóa với dung môi nước D Cả A, B, C Bài 33: Nguyên nhân chủ yếu phân li chất thành ion là: A Sự hiđrat hóa ion có dung dịch B Lực liên kết hợp phần yếu C Dung dịch chúng dẫn điện D Cả A, B, C + Bài 34: Ion Na nH2O hình thành khi: A Nung muối NaCl nhiệt độ cao B Hoà tan NaCl vào rượu etylic C Hoà tan NaCl vào nước D Tất sai Bài 35: Sự điện li là: A Sự phân li dung dịch dòng điện C Sự bẻ gẫy liên kết ion hợp phần chất điện li Biên soạn giảng dạy: Nguyễn Đức Hà- THPT Bình Giang, Hải Dương 10 B Sự phân li chất điện li mạnh D Sự phân li chất thành ion tác dụng dung môi phân cực Bài 36: Trong trường hợp sau không dẫn điện được: A KCl rắn, khan B Nước biển C Nước sông, hồ, ao D Dung dịch NaOH Bài 37: Trong số nhóm chất sau, nhóm chất điện li mạnh: A NaCl, Al(NO3)3, Ba(OH)2 B NaCl, Al(NO3)3, CaSO3 C NaCl, Al(NO 3)3, AgCl D Ca(OH)2, CaSO3, AgCl Bài 38: Dung dịch sau tồn tại: A Mg2+ , SO24− , Cl− , Ba2+ B H + , Cl − , Al 3+ , Na+ C S2− , Fe2+ , Cl− , Cu2+ D Fe3+ , OH− , Na+ , Ba2+ Bài 39: Tạo dung dịch suốt từ ion sau: Ba2+ , Mg2+ , SO24− , Cl− A B C D Bài 40: Câu sau sai: A Dung dịch axit có chứa ion H+ B Dung dịch bazơ có chứa ion OH− C Dung dịch muối có tính axit D Dung dịch trung hoà có pH = Bài 41: Để phân biệt bazơ không tan bazơ kiềm dùng phương pháp: A Tính hoà tan nước B Phản ứng nhiệt phân C Tác dụng với axit D Câu A, B E Cả A, B, C Bài 42: Khi pha loãng dung dịch độ điện li ỏ tăng lên Khẳng định sau đúng: A Hằng số phân li axit K a tăng lên B Hằng số phân li axit K a giảm C Hằng số phân li axit K a không đổi D Không xác định Bài 43: Phản ứng sau phản ứng axit – bazơ A HCl + NaOH B BaCl2 + H2SO4 C HCl + Fe(OH)3 D BaO + H2SO4 Bài 44: Hiđroxit sau hiđroxit lưỡng tính A Zn(OH)2 B Al(OH)3 C Ca(OH)2 D Pb(OH)2 Bài 45: Muối sau muối axit: A NaHCO3 B NaH2PO4 C Na2HPO3 D Na2HPO4 Bài 46: Dung dịch muối sau có tính axit: A NaCl, K2SO4, Na2CO3 B ZnCl2, NH4Cl, CH3COONa C ZnCl2, NH4Cl D K2S, CH3COONa, K2SO4 Bài 47: Dung dịch muối sau có pH = A AlCl3 B NH4Cl C NaCl D Tất Bài 48: Câu sau sai: A pH = lg[H+] B pH + pOH = 14 C pH = lg(1/[H+]) D pH = - lg[H+] Bài 49: Điều khẳng định sau sai: A Muối ăn chất điện li B Axit nitric chất điện li C Đường Saccarozơ chất không điện li D Rượu etylic chất điện li yếu Bài 50: Dẫn 2,24 lít khí hiđroclorua vào lít H2O Giả sử thể tích không thay đổi dung dịch có pH là: A 0,1 B C D Bài 51: Điều sau đúng: A Zn(OH)2 hợp chất lưỡng tính B Zn(OH)2 bazơ lưỡng tính C Zn(OH)2 bazơ mạnh D Zn(OH)2 hiđroxit lưỡng tính Bài 52: Bazơ liên hợp H3O+ là: A H+ B H2O C OH− D Cả A, B, C Bài 53: Điều khẳng định sau không đúng: A Chất rắn chứa Mg2+, Cr3+, Br− tan nước B Chất rắn chứa Ag+, Cu2+, Cl − không tan dung dịch NaOH C Chất rắn chứa Ag+, Cu2+, Cl − tan dung dịch NH3 D Dung dịch chứa ion Na+, K+, PO34− có môi trường axit Bài 54: Tinh thể Mangansufat ngậm nước chứa 24,66%Mn có công thức: A MnSO4.H2O B MnSO4.4H2O C MnSO4.5H2O D MnSO4.7H2O Biên soạn giảng dạy: Nguyễn Đức Hà- THPT Bình Giang, Hải Dương 11 Bài 55: Tổng nồng độ ion có dung dịch BaCl2 0,01M là: A 0,03M B 0,02M C 0,04M D Kết khác Bài 56: Khẳng định sau không đúng: A Bazơ tác dụng với axit tạo muối nước B Bazơ hợp chất có chứa ion kim loại C Có kim loại có hiđroxit lưỡng tính D Axit chất nhường proton Bài 57: Dung dịch sau có chứa số ion số ion dung dịch CaCl2 1M A dd CuSO4 0,05M B dd Na2SO4 0,05M C dd Na2SO4 1M D dd CuSO4 1M Bài 58: Dung dịch sau có tính axit: A Na2SO3 B Na2HPO4 C NaH2PO4 D Cả B, C Bài 59: Dung dịch sau có tính bazơ: A Na2HPO4 B Al2(SO4)3 C FeCl3 D Cả A, B, C sai Bài 60: Dung dịch muối A làm quì tím chuyển sang màu xanh, dung dịch muối B không làm đổi màu quì tím Trộn lẫn dung dịch xuất kết tủa A, B là: A NaOH K2SO4 B KOH FeCl3 C K2CO3 Ba(NO3)2 D Na2CO3 KNO3 Bài 61: Một chất chất điện li vì: A Trong dung dịch tan không phân li B Phân tử phân cực C Dung dịch không dẫn điện D Cả A, B, C Bài 62: Chất điện li tồn dạng nào: Dạng nóng chảy Dạng dung dịch dung môi phân cực Dạng tinh thể Dạng dung dịch dung môi hữu phân cực A B 1, C 1, 2, 3, D 1, 2, Bài 63: Một chất có khả phân li thành ion dung dịch do: A Sự sonvat hóa ion dung môi B Phân tử chúng phân cực mạnh C Lực liên kết hợp phần mạnh D Cả A, B, C Bài 64: Hoà tan KNO3 NaCl vào nước thu dung dịch chứa muối Cô cạn dung dịch thu muối: A NaNO3, KCl B KCl, KNO3, NaCl C KNO3, NaCl D KNO3, NaNO3, KCl, NaCl Bài 65: Theo Bronstet câu trả lời là: A Trong thành phần bazơ phải có nhóm OH B Axit Bazơ phân tử ion C Trong thành phần axit phải có hiđro D Cả A, B, C Biên soạn giảng dạy: Nguyễn Đức Hà- THPT Bình Giang, Hải Dương 12
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu môn hóa on thi trung học phổ thông quốc gia lớp 12, Tài liệu môn hóa on thi trung học phổ thông quốc gia lớp 12, Tài liệu môn hóa on thi trung học phổ thông quốc gia lớp 12

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay