Nghệ thuật điều dưỡng

13 190 1
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2017, 13:41

1 Điều dưỡng ngành học khoa học về: A Chăm sóc B Điều trị C Giúp đỡ D Phục hồi sức khỏe [] Theo Bà Florence Nightingale, điều dưỡng nghệ thuật về: A Sử dụng môi trường người bệnh để hỗ trợ hồi phục họ B Sử dụng lòng nhân để giúp đỡ người bệnh C Sử dụng mối quan hệ nhóm để chăm sóc người bệnh D Sử dụng giao tiếp để tiếp cận người bệnh [] Theo Henderson nghệ thuật điều dưỡng là: A Hỗ trợ hoạt động nâng cao hồi phục sức khỏe ngựời bệnh B Làm cho chết thản C Mỗi cá thể cố thể tự thực họ có sức khỏe, ỷ chí kiến thức D Bao hàm nội dung nêu [] Theo Jen Watson: "thực hành chăm sóc ……… nghề điều dưỡng A Cốt lõi B Hạt nhân C Niềm say mê D Lòng trắc ẩn [] Người điều dưỡng thường xuyên giao tiếp lời ngôn ngữ viết Loại giao tiếp đòi hỏi nghệ thuật phải thực đủ yếu tố: A Chính xác B Rõ ràng C Pphù hợp D Bao gồm yếu tố nêu [] Sự gia tăng bệnh mãn tính tật nguyền đòi hỏi người bệnh gia đình phải có thêm điều sau để tự chăm sóc nhà: A Kiến thức kỹ B Tư phản biện C Nhiệt tình chịu khó D Tin tưởng hợp tác [] Nghệ thuật tư vấn trình giúp đỡ người bệnh để: nhận biết đương đầu với: A Nhận biết đương đầu với stress tâm lý vấn đề xã hội B Để cải thiện, mối quan hệ người với người C Để thúc đẩy phát triển người D Bao gồm nội dung nêu [] Y đức phẩm chất tốt đẹp người làm công tác y tế, biểu ở: A Tinh thần trách nhiệm cao B Tận tuỵ phục vụ C Hết lòng yêu thương chăm sóc người bệnh D Bao gồm ý [] Đối tượng phục vụ điều dưỡng là: A Bệnh viện B Con người C Trang thiết bị D Tình thương [] 10 Người điều dưỡng có mối quan hệ chặt chẽ với người bệnh, với đồng nghiệp dựa sở: A Cùng làm việc B Lòng tin C Lòng trắc ẩn D Tinh thần trách nhiệm [] 11 Tính mềm mỏng có nguyên tắc điều dưỡng thể nghệ thuật sau: A Không cau có B Không đùa cợt C Không khô khan D Bao nghệ thuật nêu [] 12 Người điều dưỡng say mê nghề nghiệp thể là: A Không ngừng học tập nâng cao trình độ B Cập nhập kiến thức đại C Khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt D Bao gồm nội dung nêu [] 13 Phẩm chất mỹ học người điều dưỡng bao gồm, ngoại trừ: A Ăn mặc thời trang B Tính mực C Vẻ bên chỉnh tề D Không có tật xấu [] 14 Người điều dưỡng không phép để mùi gây phản ứng khó chịu cho người bệnh là: A Mồ hôi B Nước hoa C Mùi rượu D Tất mùi nêu [] 15 Phẩm chất trí tuệ người điều dưỡngbao gồm: A Khả nhận định đánh giá tình trạng người bệnh B Kỹ thành thạo, khả nghiên cứu C Có sáng cải tiến, khôn khéo công tác D Bao gồm tất [] 16 Từ chối giúp đỡ người bệnh vi phạm điều sau: A Nghĩa vụ xã hội B Đạo đức C Pháp luật D Tất điều [] 17 Người điều dưỡng phải tôn trọng giá trị người bệnh: A Tuổi tác B Nghề nghiệp C Nhân cách D Địa vị [] 18 Tình trạng bệnh tật người bệnh cần giữ kín, nên thông báo cho người bệnh lúc: A Mới vào viện B Thời điểm thích hợp C Sau có chẩn đoán D Sau có kết xét nghiệm [] 19 Điều dưỡng không phép làm điều trước mặt người bệnh: A Cãi B Xúc phạm C Chê bai lẫn D Bao gồm điều nêu [] 20 Phát huy vai trò điều dưỡng cộng đồng góp phần vào: A Công tác nâng cao sức khoẻ cho nhân dân B Cung cấp dịch vụ y tế C Phòng ngừa bệnh tật D Nâng cao tuổi thọ [] 21 Lý thuyết Nhu cầu người Virgina Henderson gồm: A nhu cầu B nhu cầu C 14 nhu cầu D 21 nhu cầu [] 22 Một điều dưỡng viên chịu trách nhiệm việc nhận định, lập kế hoạch chăm sóc, tổ chức thực mô hình chăm sóc sau: A Mô hình chăm sóc B Mô hình chăm sóc theo nhóm C Mô hình chăm sóc theo đội D Mô hình chăm sóc theo công việc [] 23 Mục đích nghệ thuật phân cấp chăm sóc hỗ trợ người bệnh là, ngoại trừ: A Xác định khả độc lập người bệnh thực hoạt động cá nhân hàng ngày mức độ nặng bệnh B Tăng cường chức chủ động phối hợp điều dưỡng viên, hộ sinh viên với bác sĩ điều trị nhân viên y tế khác C Để tính nhân lực điều dưỡng/hộ sinh cần thiết cho ca làm việc dự đoán yêu cầu nhân lực cho kế hoạch công tác hàng năm D Chăm sóc người bệnh thiên chức người điều dưỡng hoạt động thực dựa mức độ phụ thuộc thực công việc hàng ngày để đáp ứng nhu cầu người bệnh [] 24 Phân cấp chăm sóc dựa trên: A Nhận định, đánh giá trực tiếp người bệnh mức độ phụ thuộc người bệnh thực hoạt động hàng ngày B Mức độ nặng bệnh hay nguy tiềm ẩn tình trạng bệnh đe dọa tính mạng người bệnh C Phù hợp với tính chất bệnh theo chuyên khoa D Bao gồm yếu tố nêu [] 25 Phụ thuộc cấp Một (ký hiệu I): là: A Là người bệnh bất động hoàn toàn B Là người bệnh bị hạn chế vận động phần C Là người bệnh vận động, lại không hạn chế D Là người bệnh tự thực tất hầu hết hoạt động cá nhân hàng ngày [] 26 Phụ thuộc cấp hai (ký hiệu II) là: A Là người bệnh bất động hoàn toàn B Là người bệnh bị hạn chế vận động phần C Là người bệnh vận động, lại không hạn chế D Là người bệnh tự thực tất hầu hết hoạt động cá nhân hàng ngày [] 27 Để xác định vấn đề sức khỏe xã, kỹ thuật Delphi, người ta thực sau: A Tổ chức điều tra tinh hình sức khỏe B Dựa vào báo cáo cấp tình hình sức khỏe C Thảo luận tình hình sức khỏe D Tổ chức báo cáo khoa học tình hình sức khỏe [] 28 Các nhà quản lý đưa tiêu chuẩn để lựa chọn vấn đề sức khỏe, tiêu chuẩn là: A Các só biểu vượt nức bình thường B Cộng đồng biết rõ vần đề có phản ứng với vấn đề C Đã có dự kiến hành động ban ngành đoàn thể D Ngoài số cán y tế, cộng đồng có nhóm người thông thạo vấn đề [] 29 Các nhà quản lý đưa tiêu chuẩn để lựa chọn vấn đề sức khỏe, tiêu chuẩn là: A Các só biểu vượt nức bình thường B Cộng đồng biết rõ vần đề có phản ứng với vấn đề C Đã có dự kiến hành động ban ngành đoàn thể D Ngoài số cán y tế, cộng đồng có nhóm người thông thạo vấn đề [] 30 Các nhà quản lý đưa tiêu chuẩn để lựa chọn vấn đề sức khỏe, tiêu chuẩn là: A Các só biểu vượt nức bình thường B Cộng đồng biết rõ vần đề có phản ứng với vấn đề C Đã có dự kiến hành động ban ngành đoàn thể D Ngoài số cán y tế, cộng đồng có nhóm người thông thạo vấn đề [] 31 Các nhà quản lý đưa tiêu chuẩn để lựa chọn vấn đề sức khỏe, tiêu chuẩn là: A Các só biểu vượt nức bình thường B Cộng đồng biết rõ vần đề có phản ứng với vấn đề C Đã có dự kiến hành động ban ngành đoàn thể D Ngoài số cán y tế, cộng đồng có nhóm người thông thạo vấn đề [] 32 Tâm lý chung người bệnh mong muốn gặp bác sĩ, điều dưỡng, phải thực sau, ngoại trừ: A Kiên nhẫn lắng nghe B Chọn lọc thông tin C Giải thích D Không nên cáu gắt, ngắt lời người bệnh [] 33 Đối với người bệnh vào viện lần điều trị khỏi bệnh, thường có tâm lý hy vọng tin tưởng, thực sau: A Thầy thuốc cần tạo điều kiện để người bệnh giúp thầy thuốc nói chuyện với người bệnh khác gây ảnh hưởng tốt cho điều trị B Cần quan tâm làm tốt công tác tâm lý cho người bệnh, cho người bệnh thông cảm tin tưởng C Cán y tế phát huy tốt thuận lợi phục vụ tốt người bệnh, khám bệnh điều trị có chất lượng để củng cố lòng tin người bệnh D Cần giải tồn làm cho người bệnh thông cảm có ấn tượng tốt nhà [] 34 Khi người bệnh phản ứng với cán y tế người cán y tế phải: A Hỏi người bệnh nguyên nhân B Yêu cầu người bệnh cho biết lý C Xem lại D Báo cáo cấp [] 35 Người cán điều dưỡng tiếp nhận người bệnh cần có mặt trước làm việc phút, tránh để người bệnh chờ lâu: A 30 phút B 20 phút C 15 phút D phút [] 36 Giáo sư Tôn Thất Tùng thường nói: "Trong đời có ba người thầy quan trọng là, ngoại trừ: A Thực tế B Người bệnh C Điều dưỡng viên D Bác sĩ [] 37 Bên cạnh lời nói, người bệnh dùng cử chỉ, thái độ, nét mặt, nhìn đối thoại, thầy thuốc phải nghe bằng: A Mắt B Tai C Thái độ D Sự thông cảm [] 38 Người bệnh sẵn có tình cảm lòng tin thầy thuốc bệnh viện, coi thầy thuốc vị cứu tinh mình, không thầy thuốc làm lòng tin mà phải củng cố lòng tin Muốn thầy thuốc phải: A Có lòng thương yêu người bệnh B Tin tưởng gắn bó với người bệnh C Không sợ người bệnh không tin D Bao gồm nội dung nêu [] 39 Hiệu lực liệu pháp tâm lý thường phụ thuộc vào: A Lòng tin người bệnh liệu pháp chữa bệnh B Sự tài giỏi thầy thuốc chữa tri C Sự ân cần điều dưỡng chăm sóc D Sự gần gũi người thân bên cạnh [] 40 Quá trình tác động tâm lý người bệnh phải bao gồm tiêu chí sau, ngoại trừ: A Từ từ B Liên tục C Từ vào đến D Cho đến lần nhập viện sau [] 41 Nghĩa vụ trách nhiệm điều dưỡng xâm nhập vào …… để giúp người bệnh tìm lối thoát: A Thế giới siêu hình B Thế giới nội tâm C Thế giới vật chất D Thế giới tình cảm [] 42 Thầy thuốc không làm cho người bệnh …… phải nuôi niềm hy vọng: A Vui vẻ B Sung sướng C Bi quan D Hạnh phúc [] 43 Trong tiếp xúc, thầy thuốc vô tình gây cho người bệnh: A Lãnh cảm B Bi quan C Bệnh y sinh D Tự tử [] 44 Những tác động lớn đến người bệnh: A Người bệnh xung quanh B Người nhà C Bác sĩ D Điều dưỡng [] 45 Muốn làm hài lòng người bệnh, người cán y tế phải ý thức việc: A Xây dựng thương hiệu đơn vị B Xây dựng lề lối làm việc C Xây dựng nếp sống văn minh D Xây dựng làm việc chuyên nghiệp [] 46 Hòa đồng thể sau, ngoại trừ: A Khiêm tốn B Không cậy C Không cậy quyền để thị uy D Làm cho người khác tuân theo [] 47 Một hành động có văn hóa biết dùng: A Cử điệu bộ, lời nói với chuẩn mực B Tôn đặc trưng văn hóa C Tôn trọng người vùng miền khác D Tất hành động nêu [] 48 Nghệ thuật lời nói phải phát huy tôn vinh: A Cái đẹp B Cái hay lời nói C Lời nói làm cho người ta yêu quý D Bao hàm tất ý [] 49 Một điều mà người bệnh thân nhân than phiền nhiều là: A Sự thiếu tôn trọng họ B Không quan tâm tới họ C Thiếu chăm sóc tận tình D Thiếu hòa đồng [] 50 Nụ cười điều dưỡng mang lại: A Sự tự tin B Sự động viên C Sự đồng cảm D Tất điều [] 51 Điều dướng cần lắng nghe người bệnh bày tỏ …… người bệnh, từ biết thể lực để chăm sóc người bệnh: A Hiểu rõ nhu cầu B Quan tâm sâu sắc C Thông cảm sâu sắc D Lo lắng cho [] 52 Người bệnh người đáng ta phải tôn trọng …………Vì người bệnh kiến thức ta học không thực hành dịch vụ chăm sóc coi không thực A Xin cảm ơn B Xin lỗi C Xin chào D Xin thưa [] 53 Diễn biến tâm lý chung người bệnh thường trải qua giai đoạn, giai đoạn thứ là: A Phủ nhận B Phẩn nộ C Thương lượng D Trầm cảm [] 54 Diễn biến tâm lý chung người bệnh thường trải qua giai đoạn, giai đoạn thứ hai là: A Phủ nhận B Phẫn nộ C Thương lượng D Trầm cảm [] 55 Diễn biến tâm lý chung người bệnh thường trải qua giai đoạn, giai đoạn thứ ba là: A Phủ nhận B Phẩn nộ C Thương lượng D Trầm cảm [] 56 Diễn biến tâm lý chung người bệnh thường trải qua giai đoạn, giai đoạn thứ tư là: A Phủ nhận B Phẩn nộ C Thương lượng D Trầm cảm [] 57 Diễn biến tâm lý chung người bệnh thường trải qua giai đoạn, giai đoạn thứ năm là: A Phủ nhận B Phẩn nộ C Chấp nhận D Trầm cảm [] 58 Nguyên tắc chăm sóc cho người bệnh giai đoạn cuối là, ngoại trừ: A Dành cho người bệnh thời gian không gian để họ thân nhân trình bày cảm xúc, đặt câu hỏi trình bệnh tật B Đảm bảo cho người bệnh rằng: họ không bị bỏ rơi chăm sóc y tế tốt gồm việc giảm đau ung thư, phục vụ đầy đủ C Cho người bệnh thân nhân tham gia định giai đoạn, gồm việc lập kế hoạch điều trị D Dùng nguồn lực có sẵn bệnh viện để cứu tính mạng người bệnh [] 59 Những thái độ không phù hợp phản ứng tâm lý người bệnh: chối bỏ thật là: A Người bệnh trình bày rối loạn đơn giản gán ghép cho ung thư B Các người bệnh khăng khăng cho bị ung thư, khám nghiệm cho thấy đáng ngại Nếu nỗi lo kéo dài thành hoang tưởng bị bệnh cần khám tâm thần C Người bệnh chủ quan cho mạnh khỏe, nên đến bác sỹ thăm khám, làm chậm chẩn đoán Cần động viên họ, đảm bảo với họ có chăm sóc y tế tốt nhất, chẩn đoán xác nhanh chóng, điều trị có tiên lượng tốt D Tất biểu [] 60 Điều sau làm cho ngưởi bệnh an tâm vào viện: A Đón tiếp niềm nở B Giao tiếp lịch C Chỉ dẫn chu đáo D Tất nghệ thuật nêu [] 61 Người điều dưỡng viên tiếp nhận ………………… thay mặt đội ngũ cán y tế tiếp xúc với người bệnh: A Người đại diện B Người chăm sóc liên tục C Người chăm sóc toàn diện D Người giúp đỡ hoàn toàn [] 62 Nếu lý có (người quen biết, có việc bận, trường hợp đặc biệt ) cần khám trước, người điều dưỡng viên phải ……………… người bệnh ngồi đợi đến lượt mình: A Báo cào B Thông báo xin phép C Giải thích D Động viên [] 63 Phải nhớ rằng, buổi đầu tiếp xúc với thầy thuốc, cán điều dưỡng, người bệnh ý theo dõi, ngoại trừ: A Từng cử chỉ, hành vi tác phong B Nét mặt, dung mạo, trang phục C Thái độ lời ăn tiếng nói D Mối quan hệ [] 64 Phần lớn người bệnh đến khám bệnh tìm hiểu kỹ người thầy thuốc, cán điều dưỡng khám bệnh chăm sóc mình, tìm hiểu về, ngoại trừ: A Về lực chuyên môn B Về phẩm chất tư cách đạo đức C Về mối quan hệ với bác sĩ D Về cá tính, đời tư [] 65 Đối thoại trị liệu đối thoại giữa: A Người bệnh người nhà B Người bệnh thầy thuốc C Người nhà thầy thuốc D Thầy thuốc thầy thuốc [] 66 Thường nghe ý kiến người bệnh dễ có phản ứng tức thời theo cảm nghĩ chủ quan mà không: A Hiểu nội dung B Hiểu nguyên nhân C Không biết tác dụng lời nói D Bao hàm yếu tố nêu [] 67 Người bệnh coi thầy thuốc vị cứu tinh mình, không thầy thuốc làm lòng tin mà phải củng cố lòng tin Muốn thầy thuốc phải A Có lòng thương yêu người bệnh B Tin tưởng gắn bó với người bệnh C Không sợ người bệnh D Bao gồm điều nêu [] 68 Muốn tác động tâm lý người bệnh thầy thuốc phải làm cho người bệnh thấy: A Sự quan tâm chăm sóc B Sự khéo léo giao tiếp C Sự thành thật lới nói D Sự tận tình giải thich [] 69 Hiệu lực liệu pháp tâm lý thường phụ thuộc vào………………… liệu pháp chữa bệnh ấy: A Lòng tin người bệnh B Hiệu điều trị C Tác dụng tất D Sự an toàn [] 70 Khi cho thuốc nên nói với người bệnh tỉ mỉ tác dụng thuốc, giải thích chế tác dụng ấy, nêu những…………… thuốc để người bệnh không lo lắng xuất sau sử dụng thuốc A Tác dụng chữa bệnh B Hiệu C Tác dụng phụ D Tai biến [] 71 Khi cho thuốc thầy thuốc không nên: A Không nên cho thuốc quý B Không nên cho nhứng thứ thuốc đắt tiền C Không nên ám thị cho người bệnh "chỉ có loại thuốc có khả tác dụng tốt để điều trị" D Tất [] 72 Nên cân nhắc kỹ định kê đơn, cho người bệnh sử dụng loại thuốc, ngoại trừ: A Rẻ tiền B Dễ mua C Thuốc sản xuất nước D Thuốc ngoại [] 73 Ngoài đơn thuốc, người bác sĩ, cán điều dưỡng cần dặn kỹ lưỡng người bệnh về: A Chế độ làm việc B Chế độ ăn C Chế độ ngủ, nghỉ ngơi D Bao gồm tất điều nêu [] 74 Đối với người bệnh dấu bệnh, bất hợp tác, thầy thuốc phải biết: A Khiêu gợi nỗi lòng người bệnh B Giúp người bệnh việc riêng tư C Khai thác bệnh sử, đặc điểm tâm lý người bệnh D Tất điều nêu [] 75 Gây cho người bệnh phấn khởi, vui vẻ dùng thuốc với: A Lòng thán phục biết ơn B Đón chờ phút tác dụng thuốc C Chờ đợi bác sĩ đến khám bệnh cho người thân D Tất [] 76 Thầy thuốc không làm cho người bệnh bi quan chán nản, phải nuôi niềm hy vọng lòng người bệnh, không để người bệnh: A Tuyệt vọng B Gieo rắc bi quan C Gieo chết chóc bệnh nguy kịch D Tất [] 77 Hằng ngày người bệnh tiếp xúc với người bệnh khác ý kiến người bệnh xung quanh tác động lớn tâm lý người bệnh Chính vậy, người bác sĩ, điều dưỡng phải làm tốt công tác: A Tâm lý tất người bệnh B Huấn luyện người bệnh tham gia xây dựng khoa phòng C Không nói điều gây hoang mang cho người bệnh khác D Bao gồm tất [] 78 Điều sau khó nghệ thuật điều dưỡng: A Hòa đồng B Tôn trọng C Chia D Cảm thông [] 79 Trong nghệ thuật điều dưỡng………… điều hoàn toàn không dễ chút, tính tự thân, cho hay: A Xin lỗi B Biết cười C Biết cảm ơn D Biết lắng nghe [] ... khác D Bao gồm tất [] 78 Điều sau khó nghệ thuật điều dưỡng: A Hòa đồng B Tôn trọng C Chia D Cảm thông [] 79 Trong nghệ thuật điều dưỡng ……… điều hoàn toàn không dễ chút, tính tự thân,... [] 11 Tính mềm mỏng có nguyên tắc điều dưỡng thể nghệ thuật sau: A Không cau có B Không đùa cợt C Không khô khan D Bao nghệ thuật nêu [] 12 Người điều dưỡng say mê nghề nghiệp thể là: A... chóng, điều trị có tiên lượng tốt D Tất biểu [] 60 Điều sau làm cho ngưởi bệnh an tâm vào viện: A Đón tiếp niềm nở B Giao tiếp lịch C Chỉ dẫn chu đáo D Tất nghệ thuật nêu [] 61 Người điều dưỡng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghệ thuật điều dưỡng, Nghệ thuật điều dưỡng, Nghệ thuật điều dưỡng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay