câu hỏi ôn thi nghề bác sỹ

77 71 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2017, 13:21

SỞ Y TẾ QUẢNG NAM TRUNG TÂM Y TẾ NÔNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc CÂU HỎI ÔN THI KIỂM TRA TAY NGHỀ BÁC SỸ NĂM 2017 A PHẦN KIẾN THỨC VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC I Luật khám chữa bệnh số 40/2009/QH 12 ngày 23/11/2009 Quốc hội: Nêu Quyền nghĩa vụ người bệnh quy định Luật Khám bệnh, chữa bệnh Trả lời: a Quyền người bệnh: - Quyền khám bệnh, chữa bệnh có chất lượng phù hợp với điều kiện thực tế - Quyền tôn trọng bí mật riêng tư - Quyền tôn trọng danh dự, bảo vệ sức khỏe khám bệnh, chữa bệnh - Quyền lựa chọn khám bệnh, chữa bệnh - Quyền cung cấp thông tin hồ sơ bệnh án chi phí khám bệnh, chữa bệnh - Quyền từ chối chữa bệnh khỏi sở khám bệnh, chữa bệnh - Quyền người bệnh bị lực hành vi dân sự, lực hành vi dân sự, hạn chế lực hành vi dân người chưa thành niên từ đủ tuổi đến chưa đủ 18 tuổi b Nghĩa vụ người bệnh: - Nghĩa vụ tôn trọng người hành nghề - Nghĩa vụ chấp hành quy định khám bệnh, chữa bệnh - Nghĩa vụ chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh Trình bày nội dung Quyền từ chối khám bệnh, chữa bệnh quy định Luật Khám bệnh, chữa bệnh: Trả lời: - Được từ chối khám bệnh, chữa bệnh trình khám bệnh, chữa bệnh mà tiên lượng bệnh vượt khả trái với phạm vi hoạt động chuyên môn mình, phải báo cáo với người có thẩm quyền giới thiệu người bệnh đến sở khám bệnh, chữa bệnh khác để giải Trong trường hợp này, người hành nghề phải thực việc sơ cứu, cấp cứu, theo dõi, chăm sóc, điều trị người bệnh người bệnh chuyển sở khám bệnh, chữa bệnh khác - Được từ chối khám bệnh, chữa bệnh việc khám bệnh, chữa bệnh trái với quy định pháp luật đạo đức nghề nghiệp Trình bày nội dung Quyền bảo đảm an toàn hành nghề người hành nghề quy định Luật Khám bệnh, chữa bệnh: Trả lời: - Được trang bị phương tiện bảo hộ lao động, vệ sinh lao động để phòng ngừa, giảm thiểu nguy lây nhiễm, tai nạn liên quan đến nghề nghiệp - Được bảo vệ sức khỏe, tính mạng, danh dự, thân thể - Trường hợp bị người khác đe dọa đến tính mạng, người hành nghề phép tạm lánh khỏi nơi làm việc, sau phải báo cáo với người đứng đầu sở khám bệnh, chữa bệnh quyền nơi gần Trình bày nội dung Nghĩa vụ người hành nghề người bệnh quy định Luật Khám bệnh, chữa bệnh: Trả lời: - Kịp thời sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh, trừ trường hợp quy định Điều 32 Luật - Tôn trọng quyền người bệnh, có thái độ ân cần, hòa nhã với người bệnh - Tư vấn, cung cấp thông tin theo quy định khoản Điều khoản Điều 11 Luật - Đối xử bình đẳng với người bệnh, không để lợi ích cá nhân hay phân biệt đối xử ảnh hưởng đến định chuyên môn - Chỉ yêu cầu người bệnh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh niêm yết công khai theo quy định pháp luật Trình bày nội dung Nghĩa vụ người hành nghề đồng nghiệp quy định Luật Khám bệnh, chữa bệnh: - Hợp tác tôn trọng đồng nghiệp khám bệnh, chữa bệnh - Bảo vệ danh dự, uy tín đồng nghiệp II Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH 13 Quốc hội Anh (chị) nêu nguyên tắc bảo hiểm y tế: Trả lời: - Mức hưởng bảo hiểm xã hội tính sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội có chia sẻ người tham gia bảo hiểm xã hội - Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tính sở tiền lương tháng người lao động Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tính sở mức thu nhập tháng người lao động lựa chọn - Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng chế độ hưu trí chế độ tử tuất sở thời gian đóng bảo hiểm xã hội Thời gian đóng bảo hiểm xã hội tính hưởng bảo hiểm xã hội lần không tính vào thời gian làm sở tính hưởng chế độ bảo hiểm xã hội - Quỹ bảo hiểm xã hội quản lý tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch; sử dụng mục đích hạch toán độc lập theo quỹ thành phần, nhóm đối tượng thực chế độ tiền lương Nhà nước quy định chế độ tiền lương người sử dụng lao động định - Việc thực bảo hiểm xã hội phải đơn giản, dễ dàng, thuận tiện, bảo đảm kịp thời đầy đủ quyền lợi người tham gia bảo hiểm xã hội Hãy trình bày sách Nhà nước bảo hiểm y tế: Trả lời: - Khuyến khích, tạo điều kiện để quan, tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội - Hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện - Bảo hộ quỹ bảo hiểm xã hội có biện pháp bảo toàn, tăng trưởng quỹ - Khuyến khích người sử dụng lao động người lao động tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung - Ưu tiên đầu tư phát triển công nghệ thông tin quản lý bảo hiểm xã hội III Luật viên chức số 58/2010/QH 12 ngày 15/11/2010 Quốc hội Trình bày Nghĩa vụ chung viên chức: Trả lời: - Chấp hành đường lối, chủ trương, sách Đảng Cộng sản Việt Nam pháp luật Nhà nước - Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư - Có ý thức tổ chức kỷ luật trách nhiệm hoạt động nghề nghiệp; thực quy định, nội quy, quy chế làm việc đơn vị nghiệp công lập - Bảo vệ bí mật nhà nước; giữ gìn bảo vệ công, sử dụng hiệu tiết kiệm tài sản giao - Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, thực quy tắc ứng xử viên chức Trình bày việc viên chức không làm: Trả lời: - Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công việc nhiệm vụ giao; gây bè phái, đoàn kết; tự ý bỏ việc; tham gia đình công - Sử dụng tài sản quan, tổ chức, đơn vị nhân dân trái với quy định pháp luật - Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo hình thức - Lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tuyên truyền chống lại chủ trương đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước gây phương hại phong, mỹ tục, đời sống văn hóa, tinh thần nhân dân xã hội - Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín người khác thực hoạt động nghề nghiệp - Những việc khác viên chức không làm theo quy định Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định khác pháp luật có liên quan 10 Trình bày Nguyên tắc tuyển dụng Trả lời: - Bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan pháp luật - Bảo đảm tính cạnh tranh - Tuyển chọn người đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm - Đề cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập - Ưu tiên người có tài năng, người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số IV Thông tư 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 Bộ Y tế: 11 Trình bày Trách nhiệm công chức, viên chức y tế Thông tư 7/2014/TT-BYT: Trả lời: - Học tập, nghiêm túc chấp hành đầy đủ quy định việc công chức, viên chức y tế phải làm việc công chức, viên chức y tế không làm Ngoài quy định Thông tư này, công chức, viên chức y tế phải thực quy định khác pháp luật có liên quan - Ký cam kết với trưởng khoa, phòng đơn vị thực nghiêm túc Quy tắc ứng xử công chức, viên chức y tế theo hướng dẫn đơn vị - Gương mẫu chấp hành vận động đồng nghiệp thực - Vận động nhân dân thực đầy đủ quy định pháp luật để nhân dân tạo điều kiện giúp viên chức thực thi, hoàn thành tốt nhiệm vụ giao - Chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật, nội quy, quy chế quan, đơn vị vi phạm quy định Quy tắc ứng xử 12 Nêu Ứng xử công chức, viên chức y tế thi hành công vụ, nhiệm vụ giao không làm gì: Trả lời: - Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công việc nhiệm vụ giao; - Lạm dụng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giao danh tiếng quan, đơn vị để giải công việc cá nhân; tự đề cao vai trò thân để vụ lợi; - Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo hình thức B PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN TĂNG HUYẾT ÁP Theo Tổ chức y tế Thế giới, người lớn có trị số huyết áp (HA) sau coi bình thường: A HA tâm thu 140 mmHg HA tâm trương 90 mmHg @ B HA tâm thu 140 mmHg HA tâm trương 90 mmHg C HA tâm thu 140mmHg HA tâm trương 90mmHg D HA tâm thu 140mmHg HA tâm trương 90mmHg E HA tâm thu 160 mmHg HA tâm trương 90mmHg Theo Tổ chức y tế Thế giới, người lớn coi tăng huyết áp khi: A HA tâm thu 140 mmHg HA tâm trương 90 mmHg B HA tâm thu 140 mmHg HA tâm trương 90 mmHg C HA tâm thu 140mmHg HA tâm trương 90mmHg D HA tâm thu 140mmHg HA tâm trương 90mmHg @ E HA tâm thu =160 mmHg HA tâm trương =95mmHg Theo Tổ chức y tế Thế giới, người lớn coi tăng huyết áp giới hạn khi: @ A HA =140/90 mmHg HA =160/95 mmHg B HA >160/95 mmHg C HA 140/ 90mmHg D HA tâm thu >160 mmHg HA tâm trương 30g/l 5.2 Tỷtrọng dịch báng >1,016 5.3 Phản ứng Rivalta(-) 5.4 Tế bào< 250/mm3, đa số nộimô 5.5 SAAG>1,1g/dl A 1,2,3 B 1,5 @C 1,2, D 3,4,5 E 2,4,5 26 Đặc điểm sau dịch báng bệnh xơ gan: A LDH> 250Ul B Tế bào > 250/mm3 @C Màu vàng trong, Rivalta(-) D Tỷ trọng dịch báng >1,016.E SAAG2% người bệnh có phẫu thuật D Tất sai Câu Theo báo cáo Tổ chức Y tế Thế giới, tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện nước phát triển từ: A 5-15% người bệnh nội trú B 9-37% người bệnh khoa Điều trị tích cực C 24,6% người bệnh điều trị khoa chăm sóc tích cực D Tất A, B C Câu Sự cố phẫu thuật, thủ thuật bao gồm: A Phẫu thuật nhầm vị trí, nhầm người bệnh B Phẫu thuật sai phương pháp, sót gạc dụng cụ tử vong phẫu thuật thường quy C Sót gạc dụng cụ vết mổ, nhầm người bệnh D A B Câu Sự cố y khoa liên quan tới quản lý người bệnh bao gồm A Cháy nổ bình ô xy B Giao nhầm trẻ sơ sinh lúc xuất viện, C Sự cố xảy với NB sở y tế D Người bệnh chết tự tử, tự sát tự gây hại E B, C D Câu Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo giải pháp bảo đảm an toàn người bệnh bao gồm: A giải pháp an toàn người bệnh toàn cầu B giải pháp an toàn người bệnh toàn cầu C giải pháp an toàn người bệnh toàn cầu D giải pháp an toàn người bệnh toàn cầu Câu 10 Bộ Y tế Mỹ đề xuất danh sách nhóm cố y khoa nghiêm trọng gồm: A nhóm B nhóm C nhóm D nhóm Câu 11 Các nhóm yếu tố nguyên nhân dẫn đến cố y khoa gồm: A Quản lý điều hành B Môi trường nơi làm việc C Đặc điểm chuyên môn y tế D Người hành nghề E Cả A, B, C D Câu 12 Các yếu tố nguy nhóm quản lý điều hành bao gồm yếu tố đây, TRỪ: A Cơ chế vận hành sở khám chữa bệnh B Tổ chức cung cấp dịch vụ C Kinh nghiệm người hành nghề D Đào tạo E Kiểm tra giám sát Câu 13 Các nhóm triệu chứng Hội chứng hệ thống suy yếu gồm: A Đổ lỗi cho cá nhân người trực tiếp B Không thừa nhận điểm yếu lỗi hệ thống C Chạy theo mục tiêu doanh thu, lạm dụng định D Cả A, B C Xác định câu câu sai câu từ 14 – 20 14 Nguyên nhân cố y khoa chủ yếu lỗi cá nhân Đ 15 Tăng cường phạt trừ cá nhân liên quan tới cốy khoa làm cho bệnh viện không cố y khoa 16 Tất cố y khoa phòng ngừa 17 18 19 20 S Minh bạch thông tin cố y khoa thể tôn người bệnh Người bệnh có quyền thông tin đầy đủ kịp thời cố y khoa xảy họ Cần có sách hướng dẫn quốc gia giải báo cáo cố y khoa Cần xây dựng văn hóa an toàn người bệnh sở y tế ĐÁP ÁN Câu 1=B, 2= C Câu 1= A, 2= D Câu D Câu D Câu A Câu D Câu D Câu D Câu C Câu 10 B Câu 11 E Câu 12 C Câu 13 D Câu 14 S Câu 15 S Câu 16 S Câu 17 Đ Câu 18 Đúng Câu 19 Đ Câu 20 Đ CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ Chọn cụm từ thích hợp để hoàn thiện nội dung đây: Câu 1.Quản Lý Thông Tin bao gồm (1)………., lưu trữ, trích xuất, (2) …………, chuyển tải, kiểm soát, phân phối, sử dụng (3)……………họăc thông tin, (4)…………….và với bên ngoài, theo luật pháp qui định Câu Xây dựng khuyến khích hệ thống báo cáo không khiển trách, khuyến khích nhân viên báo cáo (1) ……………., ngừng hoạt động, cận-sự-cố Có thể sử dụng từ (2)………….hoặc ngừng hoạt động thay (3)……… (4)………… thay khiển trách Chọn nhiều câu trả lời nhất: Câu Quản lý tốt thông tin đòi hỏi: A Khuyến khích trao đổi hợp tác bác sĩ điều dưỡng nhân viên chăm sóc khác B Thực văn hoá theo thứ bậc trao đổi C Xây dựng khuyến khích hệ thống báo cáo cố chủ động D A C Câu Những yêu cầu phẫu thuật xác người bệnh A Người bệnh xác B Phương pháp xác C Vị trí thủ thuật xác D Thời gian xác E A, B C Câu 5: Ra y lệnh miệng A Không khuyến khích B Luôn cần thiết C Cần khuyến khích để công việc nhanh D A B Câu Khi nhận y lệnh miệng, cần phải: A Nhân viên nhận y lệnh miệng phải viết đọc lại nguyên văn cho người bác sĩ lệnh nghe B Người bác sĩ y lệnh phải xác nhận miệng lệnh xác C Nhân viên nhận y lệnh miệng viết lại y lệnh miệng thực D A B Câu Những từ rút gọn dùng để ghi hồ sơ bệnh án cần ghi danh mục từ rút gọn ký hiệu không thức A Sai B Đúng Đáp án Câu 1: 1:thu thập, 2:phân tích, 3: liệu, 4:nội sở Câu 2: 1:sự cố, 2: tai nạn 3: lỗi, 4: trách nhiệm Câu 3: D Câu 4: E Câu 5:A Câu 6: D Câu 7: B CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ Câu Sai sót sử dụng thuốc xảy trong: A Kê đơn thuốc B Cấp phát thuốc C Thực hành sử dụng thuốc D Tất hoạt động Câu Liệt kê loại sai sót sử dụng thuốc theo giai đoạn? …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Câu Liệt kê loại sai sót sử dụng thuốc theo biến số? ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Câu Lựa chọn sai sót theo mức độ nghiêm trọng A Sự cố có khả gây sai sót B Sai sót xảy gây tổn hại tạm thời đến người bệnh, yêu cầu có can thiệp C Sai sót xảy không ảnh hưởng tới người bệnh D Sai sót xảy ảnh hưởng tới người bệnh, yêu cầu giám sát báo cáo kết có tổn hại đến người bệnh biện pháp can thiệp làm giảm tổn hại E Sai sót xảy ảnh hưởng tới người bệnh không gây tổn hại F Sai sót xảy gây tổn hại tạm thời đến người bệnh, yêu cầu nằm viện kéo dài thời gian nằm viện G Sai sót xảy gây tử vong H Sai sót xảy ra, yêu cầu tiến hành can thiệp cần thiết để trì sống người bệnh I Sai sót xảy gây tổn hại vĩnh viễn đến người bệnh Câu Các yếu tố hệ thống liên quan đến sai sót sử dụng thuốc? Lựa chọn câu trả lời A Lãnh đạo bệnh viện B Thông tin người bệnh C Thông tin thuốc D Trao đổi thông tin nhân viên y tế E Tên thuốc, nhãn thuốc dạng đóng gói F Tiêu chuẩn hoá bảo quản, tồn trữ thuốc G Thiết bị hỗ trợ dùng thuốc H Các yếu tố môi trường làm việc ảnh hưởng đến nhân viên y tế I Năng lực đào tạo cán y tế K Đào tạo người bệnh L Quy trình quản lý chất lượng rủi ro M Cơ sở vật chất bệnh viện Câu Các sai sót hay gặp kê đơn thuốc? Lựa chọn câu trả lời A Thiếu thông tin người bệnh: tên, tuổi (tháng với trẻ em nhỏ tuổi), cân nặng… B Ghi sai tên thuốc C Ghi thiếu hàm lượng thuốc D Ghi thiếu hướng dẫn sử dụng thuốc E Dùng sai thuốc đơn F Kê thuốc có tương tác mức độ nguy hiểm G Dùng thuốc sai thời điểm H Chữ viết khó đọc I Viết tắt đơn, gây nhầm lẫn K Kê đơn miệng Câu Các sai sót hay gặp cấp phát thuốc A Không cho người bệnh dùng thuốc kê đơn B Cho người bệnh dùng sai thuốc kê đơn C Không hướng dẫn người bệnh bảo quản thuốc Câu Các sai sót hay gặp thực thuốc A Dùng thuốc sai người bệnh B Dùng sai thuốc hay sai dịch truyền C Dùng thuốc sai liều sai hàm lượng D Dùng sai dạng thuốc, ví dụ dùng thuốc nhỏ mắt dạng dung dịch thay dạng mỡ tra mắt E Sai đường dùng thuốc F Sai tốc độ dùng thuốc (Ví dụ: truyền dịch) G Sai thời gian hay khoảng cách dùng thuốc H Sai thời gian điều trị I Hướng dẫn sử dụng thuốccho người bệnh sai K Sai sót pha chế liều thuốc L Sai kỹ thuật dùng thuốc cho người bệnh M Dùng thuốc cho người bệnh có tiền sử dị ứng trước N Kê thuốc có tương tác mức độ nguy hiểm Câu Liệt kê nguyên nhân dẫn đến sai sót dùng thuốc ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Câu 10 Xác định câu sai TTT Một số giải pháp ngăn ngừa sai sót sử dụng thuốc Đ S Không kê đơn điện tử Trả xét nghiệm qua mạng Đào tạo, giám sát kiểm tra trình độ lực cán y tế Có biện pháp kỷ luật nặng với người gây sai sót Che giấu sai sót xảy ra, tránh bị kỷ luật Xây dựng hệ thống báo cáo sai sót sử dụng thuốc đơn vị Có biện pháp khuyến khích báo cáo sai sót xảy Được kê đơn miệng hay qua điện thoại Không sử dụng chữ viết tắt 10 Ghi cách sử dụng cụ thể cho loại thuốc đơn 11 Luôn sử dụng số trước đơn vị nhỏ 12 Cung cấp thông tin thuốc LASA cho bác sỹ, điều dưỡng, dược sỹ bệnh viện 13 Đeo vòng đeo tay đánh dấu người bệnh có tiền sử dị ứng 14 Không cẫn xây dựng quy trình sử dụng thuốc 15 Điều dưỡng chịu trách nhiệm pha thuốc tiêm truyền tĩnh mạch ĐÁP ÁN Câu 1: D Câu 2: Kê đơn, cấp phát, thực thuốc Câu 3: Dùng thuốc không kê đơn, Sai thời điểm dùng thuốc, Sai liều, sai dạng thuốc, sai pha chế thuốc, Sai kỹ thuật thực thuốc, sai sót tuân thủ điều trị Câu 4: A-C-E-D-B-F-I-H-G Câu 5: B,C,D,E,F,G,H,I,K,L Câu 6: A,B,C,D,F,H,I,K Câu 7: A,B Câu 8:A,B,C,D,E,F,G,H,K,L,M Câu 9: - Quá tải mệt mỏi, - Thiếu kinh nghiệm làm việc không đào tạo đầy đủ, chuyên ngành, - Trao đổi thông tin không rõ ràng giưa cán y tế, - Thiếu ánh sáng, nhiều tiếng ồn hay thường xuyên bị gián đoạn công việc, - Số lượng thuốc dùng cho người bệnh nhiều, - Kê đơn, cấp phát hay thực thuốc phức tạp, - Nhiều chủng loại thuốc nhiều dạng dùng, - Nhẫm lẫn danh pháp, quy cách đóng gói hay nhãn thuốc, - Thiếu sách quy trình quản lý thuốc hiệu quả, Câu 10: 1S, 2Đ, 3Đ, 4S, 5S, 6Đ, 7Đ, 8S, 9Đ, 10Đ, 11Đ, 12Đ, 13Đ, 14S, 15Đ CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ A Lựa chọn đáp án nhất: Câu Định nghĩa sai sót y khoa: A Là thất bại thực kế hoạch không đề trước triển khai sai kế hoạch nên để đạt mục đích B Là thất bại thực kế hoạch đề trước triển khai sai kế hoạch nên để đạt mục đích C.Là thất bại thực kế hoạch đề trước triển khai kế hoạch nên để đạt mục đích Câu Trong ví dụ đây, ví dụ coi cố y khoa: A Người bệnh tử vong bệnh nặng dù điều trị chăm sóc tận tình B Phẫu thuật viên không kiểm tra lại người bệnh trước phẫu thuật dẫn đến phẫu thuật sai vị trí C Người bệnh viêm phổi cao tuổi thở máy lâu ngày Câu Phân loại cố, sai sót theo mức độ nguy hại có mức? A B C D B Điền vào chỗ trống: Câu Những sai sót phần …………A………….: sai bệnh nhân, sai vị trí ……B……, sai quan nội tạng, quên dụng cụ phẫu thuật thể bệnh nhân A…………………………………… B…………………………………… Câu Sai sót ……A……: Nhiều quá……B………(đau tỉnh dậy lúc mổ) A…………………………………… B…………………………………… Câu Những nguyên nhân dẫn đến sai sót A Bất cẩn/……………………… B Thiếu ………………………… C Chẩn đoán…………………… C Câu hỏi sai: Mục tiêu việc thực An Toàn Phẫu Thuật: STT Nội dung Đ S Phẫu thuật bệnh nhân, vùng mổ Khi làm giảm đau, sử dụng phương pháp phù hợp thuận tiện cho người thực Đánh giá chuẩn bị đối phó hiệu với nguy tắc đường thở chức hô hấp Đánh giá chuẩn bị tốt để xử lý nguy máu Không cần tìm hiểu loại thuốc gây dị ứng bệnh nhân biết có nguy dị ứng Áp dụng tương đối phương pháp giảm thiểu nguy nhiễm trùng ngoại khoa Tránh để quên dụng cụ mổ hay gạc vùng mổ Kiểm tra đối chiếu kỹ bệnh phẩm phẫu thuật Chỉ cần thông báo kết đến người tổ chức thực an toàn phẫu thuật 10 Các Bệnh viện hệ thống Y tế thành lập phận có nhiệm vụ thường xuyên theo dõi số lượng kết phẫu thuật Đáp án Câu 1: B; Câu 2: B; Câu 3: D; Câu 4: A Hành phẫu thuật; B Phẫu thuật Câu 5: A Gây mê; B Thuốc gây mê Câu 6: A.Thiếu quan tâm; B Thông tin liên lạc; C Sai Câu hỏi sai: Đ; S; Đ; Đ; S; S; Đ; Đ; S; 10 Đ CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ Trả lời ngắn câu hỏi 1,3 cách điền từ cụm từ thích hợp vào khoảng trống: Hoàn thiện định nghĩa Nhiễm khuẩn bệnh viện: “Nhiễm khuẩn bệnh viện nhiễm khuẩn người bệnh ……(A)…… thời gian điều trị bệnh viện nhiễm khuẩn không ………(B)……… không giai đoạn ……(C)……… thời điểm nhập viện” Có đường lây sở y tế, bao gồm: A Lây qua đường tiếp xúc B.………………………………………………………………………… C.………………………………………………………………………… *Chọn câu trả lời cho câu hỏi từ đến 8: Thời gian thường xuất NKBV sau nhập viện là: A Sau 12 kể từ nhập viện B Sau 24 kể từ nhập viện C Sau 48 kể từ nhập viện D Sau 72 kể từ nhập viện Người bệnh mắc NKBV do: A Yếu tố nội sinh (bản thân người bệnh) B Ngoại sinh (môi trường) C Can thiệp thủ thuật, phẫu thuật D Cả A, B C Nguyên nhân làm cho nhân viên y tế bị phơi nhiễm do: A Tai nạn rủi ro từ kim tiêm vật sắc nhọn nhiễm khuẩn B Bắn máu dịch từ người bệnh vào niêm mạc mắt, mũi, miệng làm thủ thuật C Da tay không lành lặn tiếp xúc với máu dịch sinh học người bệnh có chứa tác nhân gây bệnh D Cả A, B, C Các NKBV thường gặp là: A Viêm phổi, B Nhiễm khuẩn huyết C Nhiễm khuẩn tiết niệu D Nhiễm khuẩn vết mổ E Cả A,B,C D Yếu tố làm tăng nguy nhiễm khuẩn bệnh viện: A Thiết bị dụng cụ y tế sử dụng người bệnh B Phẫu thuật C Sử dụng kháng sinh D Cả A,B C Công tác kiểm soát NKBV nhiệm vụ của: A Giám đốc bệnh viện B Các trưởng khoa C Các điều dưỡng trưởng D Tất nhân viên y tế * Chọn câu trả lời Đúng/Sai cho câu hỏi từ đến 15 STT Nội dung Đ S 10 11 Các vi khuẩn gây nhiễm khuẩn hội thường có nguồn gốc từ vi sinh vật nội sinh vi sinh vật ngoại sinh Cán y tế bị mắc nhiễm khuẩn bệnh viện Quy chế công tác khoa chống nhiễm khuẩn quy chế bệnh viện Bộ Y tế ban hành theo Quyết định số 1853/QĐ-BYT năm 1997 hiệu lực thực 12 Quy định phòng ngừa NKBV đưa vào Luật khám bệnh chữa bệnh Quốc Hội thông qua năm 2009 13 Quy định KSNK quy định Thông tư 18/2009/TT-BYT Bộ Y tế 14 Để làm tốt công tác KSNK, sở khám chữa bệnh phải xây dựng quy định cụ thể KSNK đơn vị 15 Công tác KSNK sở y tế nội dung chương trình “An toàn cho người bệnh” ĐÁP ÁN Câu 2: B: Lây qua giọt bắn C: Lây qua không khí Câu 3: C Câu D Câu E Câu D Câu D Câu Đ Câu 10 Đ Câu 11 S Câu 12 Đ Câu 13 Đ Câu 14 Đ Câu 15 Đ Câu 1: A: Mắc phải B: Hiện diện C: Ủ bệnh Câu C CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ A Chọn cụm từ thích hợp để hoàn thiện nội dung đây: Các tiêu chuẩn an toàn quản lý môi trường chăm sóc đòi hỏi sở y tế phải thu thập …………(1) ………… (2) hội ………… môi trường chăm sóc Người bổ nhiệm giám sát môi trường có nhiệm vụ thu thập thông tin ……… (1) ……….(2) hội ……………(3) môi trường chăm sóc, …… (4) nguồn thông tin, chẳng hạn thông báo nguy hiểm báo cáo việc xảy B Chọn 01 nhiều câu trả lời nhất: Các biện pháp cải tiến môi trường để giảm té ngã: a Lắp đặt chuông báo động giường, lối vào b Mở cửa sổ c Sử dụng “giường thấp” cho người có nguy té ngã d Lau sàn Nếu cần giữ chặt bn lúc vị trí nằm ngửa, phải bảo đảm: a Đầu bn thoải mái xoay qua xoay lại b Đầu bn phải cố định chặt c Đầu giường để thấp d Đầu giường nâng lên để giảm đến tối thiểu nguy hô hấp Nhằm giảm nguy cháy nổ thực phẫu thuật, nhân viên phải: a Che phủ bệnh nhân ngay, không chờ đến tất vật chuẩn bị dễ cháy khô b Theo qui tắc an toàn khu vực có tia laser điện c Thời gian chuẩn bị bệnh nhân đủ để quản lý khí d Xây dựng bảng hướng dẫn để giảm tối thiểu việc tích tụ oxygen vải phủ Khi sử dụng bơm truyền dịch, cần phải ý a Dịch truyền chảy vào bệnh nhân phải qua thiết bị bảo vệ dòng chảy b Thiết bị bảo vệ dòng chảy phải gắn vào bên dụng cụ, tình trạng sử dụng c Gắn thêm phía thiết bị bảo vệ bảo vệ dòng chảy Những liệu pháp thay việc giữ chặt bao gồm: a Tập huấn cho nhân viên sử dụng kỹ thuật can thiệp lời nói b Thay đổi môi trường chăm sóc cách tạo nên bầu không khí nhà c Tăng âm thanh, tiếng ồn để bệnh nhân bị xao lãng d Xếp bệnh nhân có cá tính hãn gần người dễ kích động e Tạo hội cho việc thư giãn, tập thể dục, nhiều hoạt động đa dạng khác ĐÁP ÁN Câu 1: 1: thông tin, 2: thiếu sót, 3: cải tiến Câu 2: 1: liên tục, 2: thiếu hụt 3: cải tiến, 4: phổ biến Câu 3: a,c,d Câu 4: a,d Câu 5: b,c,d Câu 6: a,b Câu 7: a,b,e CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ Hãy chọn khoanh tròn vào chữ Đ (đúng) chữ S (sai) cho phù hợp với ý câu STT Nội dung Đ S A Bàn tay gió thổi Đ S B Cổ tay hình lưng lạc đà Đ S C Lồng ngực hình thùng Đ S D Ngón tay hình cổ ngỗng Đ S E Gù nhọn Đ S Các biến dạng khớp gặp viêm khớp dạng thấp là: F Khớp ngón gần hình thoi Đ S A Vôi hoá dây chằng đốt sống Đ S B Mất chất khoáng đầu xương Đ S C Gai xương thô cạnh khớp Đ S D Khe khớp hẹp Đ S E Hình khuyết (hình bào mòn) đầu xương Đ S F Calxi hoá sụn chêm Đ S A Cứng khớp buổi sáng Đ S B Viêm số 14 khớp sau: ngón gần, bàn ngón tay, cổ tay, khuỷu, gối, háng, ngón chân (hai bên) Đ S C Có viêm khớp thuộc vị trí sau: ngón gần, bàn ngón tay, cổ tay Đ S D Viêm khớp tính chất đối xứng Đ S E Hạt tôphi Đ S F X quang điển hình (hẹp khe khớp, hình bào mòn ) Đ S Đ S C Xơ cứng bì toàn thể Đ S D Viêm khớp mủ Đ S E Lao khớp Đ S F Viêm khớp dạng thấp Đ S A Đa trị liệu Đ S B Điều trị thuốc liên tục nhiều năm, suốt đời Đ S D Duy trì kéo dài thuốc thuộc nhóm Corticoid Đ S E Kết hợp nhiều phương pháp: thuốc, vật lý trị liệu Đ S F Có thể giảm liều ngừng thuốc chống viêm giai đoạn ổn định Đ S Đặc điểm X quang bệnh Viêm khớp dạng thấp là: Triệu chứng thuộc tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh viêm khớp dạng thấp ACR-1987 Một BN nữ, 25 tuổi, sưng đau khớp cổ tay khuỷu bên kéo dài từ tuần nay, X quang khớp cổ tay tổn thương, chẩn đoán A Lupus ban đỏ hệ thống B Thấp khớp cấp Nguyên tắc điều trị bệnh viêm khớp dạng thấp là: C Các thuốc thuộc nhóm thuốc chống thấp khớp tác dụng chậm DMARD's định sau thuốc khác hiệu Các thuốc có định bệnh viêm khớp dạng thấp A Corticoid Đ S B Thuốc chống viêm không steroid Đ S C Colchicin Đ S D Methotrexat Đ S E Cyclophosphamid Đ S A.Penicilin Đ S B.Furossemid (Lasix) Đ S C.Chloroquin Đ S D.Ibuprofen Đ S E.Methotrexate Đ S F Diclofenac (Voltarene) Đ S F Thuốc chống sốt rét tổng hợp Thuốc thuộc nhóm thuốc chống thấp khớp tác dụng chậm DMARD's định viêm khớp dạng thấp là: ĐÁP ÁN A: Đ; B: Đ; C: S; D: Đ; E: S; F: Đ A: S; B: Đ; C: S; D: Đ; E: Đ; F: S A: Đ; B: S; C: Đ; D: S; E: S; F: Đ A: Đ; B: S; C: D; D: S; E: S; F: Đ A: Đ; B: Đ; C: S; D: S; E: Đ; F: Đ A: Đ; B: Đ; C: S; D: Đ; E: S; F: Đ A: S; B: S; C: Đ; D: S; E: Đ; F: S NGƯỜI RA ĐỀ THI THS.BS NGUYỄN NGỌC CHÂU ... bé gái tháng tuổi vào viện đau bụng , khóc thét nôn mữa ngày Câu hỏi bạn hỏi : A.Đau đâu? B Nôn gì? @C Phân nào? D Trẻ có sốt không? E Không câu 99 Khi chụp phim X-Quang bụng trẻ tuổi bị đau... không không không không D Ra huyết âm đạo bất thường với số lượng không nhiều, không đều, không chu kỳ E Lượng máu kinh CHẨN ĐOÁN CHUYỂN DẠ 127 Chẩn đoán chuyển dạ: điều sau không dấu hiệu thực... chũm hài nhi: A Sốt, nôn trớ, tướt B Nôn, ỉa chảy, nước C Màng nhĩ bóng sáng, không căng phồng D Có thể không chảy mủ tai, không thủng màng nhĩ @E Khả nghe bình thường (không giảm thính lực) 179
- Xem thêm -

Xem thêm: câu hỏi ôn thi nghề bác sỹ, câu hỏi ôn thi nghề bác sỹ, câu hỏi ôn thi nghề bác sỹ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay