quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

57 99 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2017, 13:05

Cư Jút là bình nguyên chuyển tiếp giữa hai cao nguyên Đắk Lắk – Đắk Mil. Phía Đông giáp thành phố Buôn Ma Thuột, phía Tây giáp Vương quốc Campuchia, phía Nam giáp huyện Đắk Mil, phía Bắc giáp huyện Buôn Đôn tỉnh Đắk Lắk.Diện tích tự nhiên huyện Cư Jútnăm 2015 là72.069ha, Toàn huyện có 7 xã và 1 thị trấn. Năm 2015, dân số toàn huyện 99.316người, trong đó khu vực nông thôn chiếm khoảng 83% tổng dân số. Huyện nằm trên trục đường quốc lộ 14, cách trung tâm Buôn Ma Thuột khoảng 20km và cách thị xã Gia Nghĩa khoảng 110 km, có đường biên giới dài 20km với nước bạn Campuchia. Báo cáo QHSD đất đến năm 2020, KHSD đất năm kỳ đầu (2011-2015) xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ PHẦN I .4 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI * Những khó khăn 14 PHẦN II 16 TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT .16 PHẦN IV 34 PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 34 2.2 Một số giải pháp thực khác 53 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Địa Chính Đất Việt i Báo cáo QHSD đất đến năm 2020, KHSD đất năm kỳ đầu (2011-2015) xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút ĐẶT VẤN ĐỀ Sự cần thiết lập quy hoạch Đất đai tài nguyên thiên nhiên vô quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt, thành phần quan trọng môi trường sống, địa bàn phân bố dân cư, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội an ninh quốc phòng Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992 Chương II Điều 18 quy định: “Nhà nước thống quản lý toàn đất đai theo quy hoạch pháp luật, đảm bảo sử dụng mục đích có hiệu quả” Luật Đất đai năm 2003 (Mục 2, Điều 21 - 30) lại lần khẳng định rõ nội dung lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo ngành, theo cấp lãnh thổ hành cụ thể hoá Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 Chính phủ, Thông tư 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009 Bộ Tài nguyên Môi trường Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không trước mắt mà lâu dài Trong thời kỳ công nghiệp hoá - đại hoá đất nước, việc phân bố đất đai phù hợp với trình chuyển dịch cấu kinh tế phải gắn liền với trình phân công lại lao động Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã khâu cuối hệ thống quy hoạch sử dụng đất đai, xây dựng nhằm cụ thể hoá tiêu định hướng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện Trong bối cảnh đất nước đà phát triển mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao với tốc độ đô thị hóa nhanh; chênh lệch khu vực nông thôn thành thị ngày gia tăng, chí mức độ phát triển diễn không đồng khu vực nông thôn, đặc biệt khu vực miền núi Để thu ngắn khoảng cách đô thị nông thôn, Chính phủ đã có Quyết định số 491/QĐ-TTg, ngày 16 tháng 04 năm 2009 Thủ tưóng Chính Phủ việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn Trong đó, quy hoạch sử dụng đất nội dung bắt buộc tiêu chí quan trọng tiêu chí nông thôn Trong giai đoạn từ đến năm 2020 xa hơn, với mục tiêu xây dựng xã Trúc Sơn phát triển theo hướng công nghiệp hoá - đại hoá đạt tiêu chí Nông thôn mới, cần thiết phải tiến hành lập quy hoạch sử dụng đất dài hạn Đây hành lang pháp lý cho việc quản lý sử dụng đất, cụ thể hoá tiêu định hướng quy hoạch sử dụng đất toàn Huyện, làm sở cho việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất; tạo điều kiện thuận lợi để hình thành chương trình phát triển, thúc đẩy dự án đầu tư, phát triển hạ tầng kinh tế hạ tầng xã hội; đồng thời điều hoà mối quan hệ sử dụng đất đối tượng, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Địa Chính Đất Việt Báo cáo QHSD đất đến năm 2020, KHSD đất năm kỳ đầu (2011-2015) xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút giữ vững an ninh trị cải tạo, bảo vệ, làm giàu môi trường sinh thái địa bàn Thực theo đạo UBND huyện Cư Jút, hỗ trợ chuyên môn phòng Tài nguyên Môi trường, UBND xã Trúc Sơn đã tiến hành xây dựng: “Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011-2015) xã Trúc Sơn” Những pháp lý sở lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Trúc Sơn - Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; - Luật Đất đai năm 2003 ngày 26 tháng 11 năm 2003; - Nghị định 181/2004/NĐ-CP, ngày 29 tháng 10 năm 2004 Chính phủ thi hành Luật Đất đai năm 2003; - Nghị định 69/2009/NĐ-CP, ngày 13 tháng năm 2009 Chính phủ quy định bổ sung quy hoạch đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; - Thông tư 19/2009/TT-BTNMT, ngày 02 tháng 11 năm 2009 Bộ Tài Nguyên Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; - Thông tư 06/2010/TT-BTNMT, ngày 15 tháng năm 2010 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; - Thông tư 31/2009/TT-BXD, ngày 10 tháng năm 2009 Bộ Xây dựng việc ban hành tiêu chuẩn Quy hoạch xây dựng nông thôn; - Quyết định số 491/QĐ-TTg, ngày 16 tháng năm 2009 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới; - Quyết định số 76/QĐ-UBND, ngày 19 tháng 01 năm 2010 UBND tỉnh Đăk Nông việc ban hành kế hoạch lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011-2015) cấp tỉnh, huyện, xã; - Quyết định số 1843/QĐ-UBND, ngày 19 tháng 11 năm 2010 UBND tỉnh Đăk Nông việc phê duyệt dự án dự toán lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Cư Jút; - Quyết định số 870/QĐ-UBND, ngày 19/04/2011 UBND huyện Cư Jút việc định đơn vị tư vấn lập dự án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) xã, thị trấn thuộc huyện Cư Jút; - Công văn số 2082/UBND-NC, ngày 25 tháng năm 2009 UBND tỉnh Đăk Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Địa Chính Đất Việt Báo cáo QHSD đất đến năm 2020, KHSD đất năm kỳ đầu (2011-2015) xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút Nông việc triển khai lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011-2015); - Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Cư Jút (đang triển khai); - Các Nghị HĐND Quyết định UBND huyện Cư Jút phát triển kinh tế - xã hội địa bàn huyện; - Các dự án đã triển khai địa bàn huyện Cư Jút; - Niên giám thống kê huyện Cư Jút năm 2010; - Văn kiện đại hội Đảng xã Trúc Sơn, khóa V nhiệm kỳ 2010 - 2015; - Báo cáo tổng kết tình hình phát triển KTXH - ANQP xã Trúc Sơn năm 2010 phương hướng, nhiệm vụ năm 2011; - Số liệu thống kê, kiểm kê đất đai năm 2010 xã Trúc Sơn; - Các tài liệu, số liệu đồ khác có liên quan Mục đích, yêu cầu việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Trúc Sơn - Sử dụng tài nguyên đất hợp lý, đáp ứng nhu cầu đất để phát triển ngành, lĩnh vực địa bàn - Sử dụng đất pháp luật, mục đích có hiệu quả, bước ổn định tình hình quản lý sử dụng đất; tạo sở pháp lý cho việc xúc tiến đầu tư, tiến hành thủ tục thu hồi đất, cho thuê đất giao đất - Khoanh định, phân bố tiêu sử dụng đất cho ngành, cấp phải cân đối sở nhu cầu sử dụng đất, đảm bảo không bị chồng chéo trình sử dụng - Các nhu cầu sử dụng đất phải tính toán chi tiết đến công trình, đơn vị hành phân kỳ kế hoạch thực cụ thể đến năm giai đoạn, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội xã - Làm sở để xây dựng tiêu chí nông thôn theo chủ trương Đảng Nhà nước, đem lại mặt cho nông thôn Việt Nam nói chung huyện Cư Jút nói riêng Nội dung báo cáo thuyết minh tổng hợp phần đặt vấn đề, kết luận kiến nghị, báo cáo gồm phần chính: Phần - Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội; Phần - Tình hình quản lý sử dụng đất đai; Phần - Đánh giá tiềm đất đai; Phần - Phương án quy hoạch sử dụng đất Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Địa Chính Đất Việt Báo cáo QHSD đất đến năm 2020, KHSD đất năm kỳ đầu (2011-2015) xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút PHẦN I ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI I ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 1.1 Điều kiện tự nhiên 1.1.1 Vị trí địa lý Xã Trúc Sơn nằm phía Tây thị trấn Ea T’ling (trung tâm huyện lỵ), khoảng tọa độ địa lý 107048’23’’ - 107052’50’’ độ kinh Đông 12034’49’’ - 12034’60’’ độ vĩ Bắc Đường ranh giới hành ổn định theo thị 364/CTTTg ngày 28/7/1994 Thủ tướng Chính phủ xác định sau: + Phía Bắc giáp xã Cư Knia xã Nam Dong; + Phía Nam giáp huyện K’rông Nô; + Phía Đông giáp thị trấn Ea T’ling; + Phía Tây giáp xã Cư Knia Theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2010 tổng diện tích tự nhiên toàn xã 2.802,04 1.1.2 Địa hình, địa mạo Huyện Cư Jút nằm bình nguyên chuyển tiếp cao nguyên Đăk Lăk cao nguyên Đăk Mil nên địa hình tương đối phẳng, chia cắt Nền địa hình thấp dần từ Đông sang Tây từ Nam lên Bắc, độ cao trung bình từ 400 - 450 m so với mực nước biển Địa hình xã Trúc Sơn có nhiều đồi lượn sóng xen kẽ núi cao, tạo nên bình nguyên hẹp nghiêng theo hướng Đông - Đông Bắc, độ cao trung bình từ 360 - 390 m so với mực nước biển 1.1.3 Khí hậu Khu vực xã Trúc Sơn mang đặc trưng chung khí hậu nhiệt đới cao nguyên chịu ảnh hưởng khí hậu duyên hải miền Trung Một năm chia làm hai mùa rõ rệt: Mùa mưa từ tháng đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng năm sau * Nhiệt độ không khí: Nhiệt độ không khí trung bình năm 24,8°C, trung bình cao 27,2°C, trung bình thấp 22,4°C, biên độ nhiệt độ ngày đêm 10 - 12°C * Lượng mưa: Lượng mưa trung bình năm 1.739 mm Từ tháng đến tháng 11 có lượng mưa >100 mm, mưa lớn tập trung từ tháng đến tháng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Địa Chính Đất Việt Báo cáo QHSD đất đến năm 2020, KHSD đất năm kỳ đầu (2011-2015) xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút * Độ ẩm không khí: Độ ẩm không khí trung bình năm 82%, trung bình thấp 80%, trung bình cao 84% * Lượng bốc hơi: Mùa mưa bình quân từ 1,0 - 3,0 mm/ngày, mùa khô 1,53 - 3,35 mm/ngày * Nắng: Số nắng năm từ 2.200 - 2.500 Trong năm có tháng có số nắng >200 giờ/tháng, giai đoạn lượng xạ cao nên thích hợp cho ưa sáng đạt hiệu suất quang hợp, lợi cho việc tăng suất trồng * Gió: Có hai hướng gió thịnh hành Đông Bắc Tây Nam + Hướng Đông Bắc từ tháng 12 đến tháng năm sau, tốc độ gió 4,5 m/s; + Hướng Tây Nam từ tháng đến tháng 11, tốc độ gió 0,5 m/s 1.1.4 Thuỷ văn Mạng lưới thủy văn phân bố địa bàn xã với lưu lượng nước lớn Các sông lớn như: Sông Đăk Gang nhánh sông Sêrêpôk đoạn qua xã dài khoảng 12.000 m, dòng chảy theo hướng Đông Nam; sông Ea Yuon Je nhánh sông Đăk Gang chiều dài khoảng 9.000 m; sông Đăk Suor ngăn cách huyện Cư Jút với huyện K’rông Nô chiều dài khoảng 3.000 m Ngoài có số khe suối nhỏ, phục vụ cho sản xuất sinh hoạt nhân dân 1.2 Các nguồn tài nguyên 1.2.1 Tài nguyên đất Theo số liệu đồ đất tỷ lệ 1/25.000 huyện Cư Jút, địa bàn xã có loại đất sau: STT Tên đất Ký hiệu Diện tích (ha) Cơ cấu (%) Đất nâu đỏ đá Bazan Fk 201,02 7,17 Đất nâu vàng đá Bazan Fu 55 1,96 Đất đỏ vàng đá macma axit Ru 175 6,25 Đất đỏ vàng đá sét biến chất Fs 1.156,01 41,26 Đất xám đá macma axit đá cát Xa 1.215,01 43,36 2.802,04 100,00 Tổng - Đất nâu đỏ đá Bazan (Fk): Diện tích 201,02 chiếm 7,17% tổng diện tích tự nhiên, phân bố khu vực phía Tây Bắc xã (thôn 4, thôn 5) Đặc điểm bật nhóm đất có tầng dày 100 cm, thành phần giới Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Địa Chính Đất Việt Báo cáo QHSD đất đến năm 2020, KHSD đất năm kỳ đầu (2011-2015) xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút thịt nặng đến trung bình, nhóm đất giàu mùn, dinh dưỡng tốt, thích hợp cho cho loại trồng công nghiệp lâu năm như: Cà phê, cao su, hồ tiêu, loại trồng khác - Đất nâu vàng đá Bazan (Fu): Diện tích 55,00 chiếm 1,96% tổng diện tích tự nhiên, phân bố khu vực Tây xã (thôn 3) Đất có thành phần giới từ thịt trung bình đến thịt nặng (tỷ lệ cấp hạt sét: 16,4 - 66%) Đất có phản ứng từ chua đến chua vừa pHKCl 4,4 - 5,4 Hàm lượng mùn tổng số trung bình 1,21 -1,97%; hàm lượng đạm, lân, kali tổng số chất dễ tiêu tầng mặt giảm dần theo chiều sâu Thích hợp trồng loại công nghiệp dài ngày - Đất đỏ vàng đá macma axit (Ru): 175,00 chiếm 6,25% tổng diện tích tự nhiên, phân bố chủ yếu phía Đông Bắc xã (khu vực thôn 5) Do địa hình dốc nằm đá mẹ axit nên tầng đất mỏng, thành phần giới nhẹ, bị rửa trôi nên tầng mặt nhẹ tầng sâu Đất chua, nghèo chất dinh dưỡng Đất dễ bị thoái hóa, loại đất nên sử dụng vào mục đích lâm nghiệp - Đất đỏ vàng đá sét biến chất (Fs): 1.156,01 chiếm 41,26% tổng diện tích tự nhiên, phân bố chủ yếu phía Nam phần nhỏ phía Tây Bắc xã (khu vực thôn 1, thôn 3, thôn 4) Đất phát sinh từ loại đá phiến sa thạch, phiến thạch sét, phiến mica, gơnai, Tầng đất dày 1,5 m, thành phần giới trung bình nặng, thường có kết cấu cục, hạt, lớp đất mặt tơi xốp Hàm lượng mùn khá, đạm tổng số trung bình, chất dinh dưỡng khác lân kali tổng số chất dễ tiêu nghèo Đây loại đất có diện tích lớn thứ xã loại đất có tính chất tốt, sử dụng có hiệu sản xuất nông lâm nghiệp Trên loại đất trồng công nghiệp dài ngày như: Cao su, quế, cà phê, chè ăn như: Dứa, cam, quýt phát triển tốt - Đất xám đá macma axit đá cát (Xa): 1.215,01 chiếm 43,36% tổng diện tích tự nhiên, phân bố khu vực thôn 2, thôn Đất hình thành từ sản phẩm phong hóa đá granit loại đá cát, loại đá giàu Silic, nghèo khoáng vật, chứa kim loại kiềm, kiềm thổ, phong hoá cho đất có thành phần giới nhẹ, thô, lẫn nhiều khoáng vật nguyên sinh bền Phân bố địa hình dốc, nên trình rửa trôi xảy mạnh, mùn bị rửa trôi sắt bị rửa trôi nên tầng đất mặt bị bạc màu trở nên xám trắng Có thể nói loại đất có độ phì tự nhiên thấp, canh tác không ý đến biện pháp quản lý dinh dưỡng tổng hợp dễ dàng chuyển thành loại đất xói mòn trơ sỏi đá, khả sản xuất Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Địa Chính Đất Việt Báo cáo QHSD đất đến năm 2020, KHSD đất năm kỳ đầu (2011-2015) xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút 1.2.2 Tài nguyên nước - Nguồn nước mặt: Các sông lớn địa bàn có nước quanh năm (trừ số suối nhỏ khe hợp thủy cạn nước vào mùa khô) Ngoài có hồ đập thủy lợi Trúc Sơn số hồ nhỏ đáp ứng nhu cầu tưới tiêu cho nhân dân, để đảm bảo phát triển tốt trồng giai đoạn quy hoạch cần xây dựng thêm hồ, đập phục vụ cho sản xuất - Nguồn nước ngầm: Chưa có nguồn tài liệu nghiên cứu, thăm dò nguồn nước ngầm địa bàn xã cách hoàn chỉnh, đầy đủ Nước ngầm vùng vào loại lưu lượng thấp; thuộc tầng chứa nước trầm tích phun trào Jura, phần lớn diện tích phân bố trầm tích bị phủ đá phun trào bazan, độ sâu từ 15 - 50 m 1.2.3 Tài nguyên nhân văn Trên địa bàn xã có tổng cộng dân tộc anh em sinh sống gồm: Kinh, Êđê, H’Mông, Nùng, Tày, Dao Với truyền thống sản xuất sinh hoạt trải qua hàng trăm năm lịch sử đã tạo nên nhiều giá trị văn hóa địa đặc sắc 1.2.4 Tài nguyên rừng Toàn xã có 36,23 đất rừng (số liệu kiểm kê 2010), chiếm 1,52% tổng diện tích tự nhiên Diện tích hộ gia đình cá nhân quản lý 30,20 ha, tổ chức kinh tế quản lý 6,03 Diện tích rừng toàn rừng trồng sản xuất, UBND xã bảo vệ kinh doanh, phục vụ nhu cầu xây dựng nhà cửa, chuồng trại làm vật dụng sinh hoạt 1.3 Thực trạng môi trường Trong năm gần đây, chịu ảnh hưởng biến đổi khí hậu toàn cầu, tỉnh Đắk Nông nói chung xã Trúc Sơn nói riêng chịu ảnh hưởng biến đổi Môi trường khu vực có nhiều diễn biến bất lợi, tình hình hạn hán, lũ lụt xảy không theo quy luật đã gây ảnh hưởng không nhỏ sản xuất đời sống nhân dân địa bàn xã; môi trường đất có nguy bị ô nhiễm sử dụng mức phân bón thuốc bảo vệ thực vật sản xuất nông nghiệp; rác thải khu vực dân cư chưa thu gom xử lý vấn đề môi trường xã có nhiều bất lợi Mặc dù năm qua quyền xã đã có chương trình hành động nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường khu dân cư, khu công cộng Tuy nhiên địa bàn xã rộng, dân cư thưa thớt phân bố rải rác nên công tác bảo vệ môi trường địa bàn gặp không khó khăn Các chương trình hành động môi trường xã hạn chế phần nhỏ vấn đề ô nhiễm môi trường số khu vực Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Địa Chính Đất Việt Báo cáo QHSD đất đến năm 2020, KHSD đất năm kỳ đầu (2011-2015) xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút II THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 2.1 Tăng trưởng kinh tế chuyển dịch cấu kinh tế 2.1.1 Tăng trưởng kinh tế Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2005 - 2010 trung bình đạt 15%/năm (nông lâm nghiệp tăng 5%, công nghiệp - TTCN tăng 18%, thương mại - dịch vụ tăng 17%) Cùng với phát triển chung toàn huyện, xã Trúc Sơn đã có bước tiến đáng kể, đời sống tinh thần vật chất nhân dân ngày nâng cao, sức khỏe dân trí không ngừng nâng lên 2.1.2 Chuyển dịch cấu kinh tế Những năm gần đây, thực trạng kinh tế xã đã có chuyển dịch tích cực, giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp, nâng cao tỷ trọng ngành công nghiệp - TTCN thương mại - dịch vụ Trong sản xuất, người dân xã đã mạnh dạn áp dụng tiến khoa học kỹ thuật để chuyển đổi cấu trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu, đất đai nhằm nâng cao hiệu chất lượng sản phẩm, nâng cao giá trị sản xuất đơn vị diện tích, góp phần phát triển kinh tế xã theo hướng công nghiệp hoá - đại hoá, đáp ứng tiêu chí nông thôn Tỷ trọng thành phần kinh tế năm 2010: + Nông lâm nghiệp chiếm 40%; + Công nghiệp - TTCN chiếm 40%; + Thương mại - Dịch vụ chiếm 20% 2.2 Thực trạng phát triển ngành kinh tế 2.2.1 Khu vực kinh tế nông nghiệp Trên sở phát triển kinh tế nông nghiệp nhiệm vụ trọng tâm, mạnh lương thực công nghiệp diện tích trồng loại hoa màu phát triển nuôi trồng thủy sản trọng đưa vào sản xuất a Trồng trọt Diện tích đất sản xuất nông nghiệp xã năm 2010 2,382.69 Lúa, ngô (bắp) cà phê loại trồng chủ lực, mang lại nguồn lợi kinh tế ngành trồng trọt Việc áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp đã tạo nhiều thay đổi tích cực, đến tình hình sản xuất nông nghiệp cấu trồng đã dần vào ổn định Diện tích lúa nước gieo trồng năm 2010 100 ha, rau màu loại 490 ha, tiêu 20 ha, điều 230 ha, cà phê 280 ha, cao su 30 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Địa Chính Đất Việt Báo cáo QHSD đất đến năm 2020, KHSD đất năm kỳ đầu (2011-2015) xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút Nhìn chung, đa phần diện tích sản lượng loại trồng đạt vượt kế hoạch đề Nguyên nhân thời tiết năm nhiều bất lợi sản xuất; tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đẩy mạnh công tác gieo trồng chăm sóc Mặt khác, việc đạo cấp, ngành từ huyện đến sở kịp thời, đồng thời áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên ngành nông nghiệp đã đạt kết tích cực trên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân b Chăn nuôi Ngành chăn nuôi trọng đầu tư phát triển, nhân dân đã có ý thức thay đổi giống cách áp dụng khoa học kỹ thuật khâu chọn giống, đảm bảo giống dịch bệnh Tập quán chăn nuôi địa bàn xã đa số chăn nuôi hộ gia đình đã bước đầu phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa Tổng số đàn gia súc, gia cầm năm 2010 31.970 con, đạt 95,14% kế hoạch năm, đó: Tổng đàn trâu bò 180 con, đàn heo 1.800 con, dê 150 con, tổng đàn gia cầm 20.000 c Lâm nghiệp Diện tích đất lâm nghiệp xã 36,23 ha, toàn diện tích đất rừng trồng Công tác quản lý, bảo vệ rừng xã trọng tiếp tục thực theo Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 08/3/2006 Thủ Tướng Chính Phủ việc tăng cường biện pháp cấp bách bảo vệ rừng phát triển rừng, tập trung đạo công tác phòng chống cháy rừng chặt phá rừng làm nương rẫy Trong năm 2010 UBND xã đã triển khai thêm kế hoạch trồng rừng với 32.118 giống gồm: Xà cừ, Sao, Keo với tổng diện tích trồng 21,80 d Thủy sản Diện tích đất nuôi trồng thủy sản năm 2010 xã 32,00 Ngoài trồng trọt chăn nuôi, nhân dân tận dụng diện tích ao hồ để nuôi trồng thủy sản nước ngọt, góp phần tăng thêm nguồn thu nhập So với lĩnh vực khác, giá trị ngành thủy sản chiếm tỷ trọng nhỏ ngành nông nghiệp 2.2.2 Khu vực kinh tế công nghiệp Nhân dân xã đa số lao động ngành nông nghiệp, công nghiệp tiểu thủ công nghiệp phát triển chưa cao Tổng cộng có 11 sở tiểu thủ công nghiệp địa bàn hoạt động chủ yếu lĩnh vực khai thác vật liệu sản xuất xây dựng, gốm sứ doanh thu ước đạt tỷ đồng, hàng năm thu hút 300 lao động địa phương 2.2.3 Khu vực kinh tế dịch vụ Ngành kinh doanh dịch vụ năm qua đã có bước tiến đáng kể Tính đến năm 2010, có tổng cộng 53 sở dịch vụ hoạt động địa bàn, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Địa Chính Đất Việt Báo cáo QHSD đất đến năm 2020, KHSD đất năm kỳ đầu (2011-2015) xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút + Đất an ninh: 1,38 ha, chiếm 0,23% diện tích đất phi nông nghiệp, diện tích không đổi so với năm 2010; + Đất khu công nghiệp: 49,98 ha, chiếm 8,41% diện tích đất phi nông nghiệp, tăng 49,98 so với năm 2010 Diện tích tăng lấy từ đất trồng lâu năm 45,14 ha; đất nuôi trồng thủy sản 0,31 ha; đất sông, suối 3,29 ha; đất giao thông 1,07 ha; đất chưa sử dụng 0,17 ha; Vị trí quy hoạch đất khu công nghiệp Tên khu vực đất khoanh định theo chức năng, mục đích sử dụng Địa điểm Diện tích (ha) Cụm công nghiệp Trúc Sơn Thôn 49,98 49,98 49,98 49,98 Tổng Phân kỳ quy hoạch 2011-2015 2016-2020 Thời gian triển khai 2016-2020 + Đất sở sản xuất, kinh doanh: 85,98 ha, chiếm 14,47% diện tích đất phi nông nghiệp, tăng 69,46 so với năm 2010 Diện tích tăng lấy từ đất trồng hàng năm lại 1,01 ha; đất trồng lâu năm 68,07 ha; đất chưa sử dụng 0,38 ha; Vị trí quy hoạch đất sở sản xuất, kinh doanh Tên khu vực đất khoanh định theo chức năng, mục đích sử dụng Địa điểm Diện tích (ha) Phân kỳ quy hoạch 2011-2015 2016-2020 QH khu mua bán vật tư Thôn 5, nông nghiệp Dọc QL14 69,46 69,46 Tổng 69,46 69,46 Thời gian triển khai 2015-2020 + Đất sản xuất vật liệu XD, gốm sứ: 41,54 ha, chiếm 6,99% diện tích đất phi nông nghiệp, tăng 29,96 so với năm 2010 Diện tích tăng lấy từ đất lúa nước 30,11 Đồng thời giảm 0,15 chuyển sang đất giao thông 0,15 ha; Vị trí quy hoạch đất sản xuất vật liệu XD, gốm sứ Tên khu vực đất khoanh định theo chức năng, mục đích sử dụng Địa điểm Diện tích (ha) Mỏ sét gạch ngói Trúc Sơn Thôn 1,2,3 30,11 30,11 30,11 30,11 Tổng Phân kỳ quy hoạch 2011-2015 2016-2020 Thời gian triển khai 2012 + Đất tôn giáo, tín ngưỡng: 1,00 ha, chiếm 0,17% diện tích đất phi nông nghiệp, diện tích không đổi so với năm 2010; Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Địa Chính Đất Việt 42 Báo cáo QHSD đất đến năm 2020, KHSD đất năm kỳ đầu (2011-2015) xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút + Đất nghĩa trang, nghĩa địa: 5,07 ha, chiếm 0,85% diện tích đất phi nông nghiệp, tăng 5,07 so với năm 2010 Diện tích tăng lấy từ đất trồng hàng năm lại 5,07 ha; Vị trí quy hoạch đất nghĩa trang, nghĩa địa Tên khu vực đất khoanh định theo chức năng, mục đích sử dụng Địa điểm Diện tích (ha) Nghĩa địa tập trung xã Trúc Sơn Thôn 5,07 5,07 5,07 5,07 Tổng Phân kỳ quy hoạch 2011-2015 2016-2020 Thời gian triển khai 2015 + Đất sông, suối: 80,26 ha, chiếm 13,51% diện tích đất phi nông nghiệp, giảm 10,22 so với năm 2010 Diện tích giảm chuyển sang đất khu công nghiệp 3,29 ha; đất thủy lợi 6,93 ha; + Đất có mặt nước chuyên dùng: 21,11 ha, chiếm 3,55% diện tích đất phi nông nghiệp, diện tích không đổi so với năm 2010; + Đất phát triển hạ tầng: 218,02 ha, chiếm 36,69% diện tích đất phi nông nghiệp, tăng 72,99 so với năm 2010 Diện tích tăng lấy từ đất lúa nước 1,40 ha; đất trồng hàng năm lại 1,14 ha; đất trồng lâu năm 56,47 ha; đất rừng sản xuất 0,10 ha; đất nuôi trồng thủy sản 1,05 ha; đất nông thôn 0,78 ha; đất sản xuất vật liệu XD, gốm sứ 0,15 ha; đất sông, suối 6,93 * Về đất giao thông Trong kỳ quy hoạch tiếp tục nâng cấp, làm bước phát triển đồng bộ, cân đối, đại hóa hệ thống giao thông xã Đến năm 2020 diện tích đất giao thông 145,03 ha, chiếm 66,52% diện tích đất phát triển hạ tầng, tăng 3,42 so với năm 2010 Diện tích tăng lấy từ đất lúa nước 0,61 ha; đất trồng hàng năm lại 0,36 ha; đất trồng lâu năm 3,51 ha; đất nông thôn 0,50 ha; đất sản xuất vật liệu XD, gốm sứ 0,15 Đồng thời giảm 1,82 chuyển sang đất khu công nghiệp 1,07 ha; đất thủy lợi 0,75 Vị trí quy hoạch đất giao thông Tên khu vực đất khoanh định theo chức năng, mục đích sử dụng Diện tích (ha) Phân kỳ quy hoạch 2011-2015 2016-2020 Thời gian triển khai Đường Cư Knia 1,85 1,85 2013 Đường vành đai sinh thái 1,05 1,05 2014 Đường tuyến 0,45 0,45 2013 Đường tuyến 1,31 1,31 2014 Đường xương cá thôn 0,58 0,58 2012 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Địa Chính Đất Việt 43 Báo cáo QHSD đất đến năm 2020, KHSD đất năm kỳ đầu (2011-2015) xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút Tổng 5,24 5,24 * Về đất thủy lợi Từ đến cuối kỳ quy hoạch, tiếp tục đẩy mạnh kiên cố hóa, nâng cấp nạo vét khơi dòng chảy kênh mương nội đồng Đến năm 2020 diện tích đất thủy lợi 69,42 ha, chiếm 31,84% diện tích đất phát triển hạ tầng, tăng 68,50 so với năm 2010 Diện tích tăng lấy từ đất lúa nước 0,79 ha; đất trồng hàng năm lại 0,68 ha; đất trồng lâu năm 52,47 ha; đất nuôi trồng thủy sản 1,05 ha; đất sông, suối 6,93 Vị trí quy hoạch đất thủy lợi Tên khu vực đất khoanh định theo chức năng, mục đích sử dụng Hồ thủy lợi Đăk Gang Phân kỳ quy hoạch Địa điểm Diện tích (ha) Thôn 68,50 68,50 68,50 68,50 Tổng 2011-2015 2016-2020 Thời gian triển khai 2012 * Về đất công trình lượng Đến năm 2020 diện tích đất công trình lượng 1,01 ha, chiếm 0,46% diện tích đất phát triển hạ tầng, tăng 0,69 so với năm 2010 Diện tích tăng lấy từ đất trồng hàng năm lại 0,10 ha; đất trồng lâu năm 0,39 ha; đất rừng sản xuất 0,10 ha; đất nông thôn 0,05 ha; đất chưa sử dụng 0,05 Vị trí quy hoạch đất công trình lượng Tên khu vực đất khoanh định theo chức năng, mục đích sử dụng Đường (mới) dây 500 KV Tổng Phân kỳ quy hoạch Địa điểm Diện tích (ha) Toàn xã 0,69 0,69 0,69 0,69 2011-2015 2016-2020 Thời gian triển khai 2011 * Về đất bưu viễn thông Đến năm 2020 diện tích đất bưu viễn thông 0,02 ha, chiếm 0,01% diện tích đất phát triển hạ tầng, diện tích không đổi so với năm 2010 * Về đất sở văn hóa Đến năm 2020 diện tích đất sở văn hóa 0,25 ha, chiếm 0,11% diện tích đất phát triển hạ tầng, tăng 0,25 so với năm 2010 Diện tích tăng lấy từ đất trồng lâu năm 0,10 ha; đất nông thôn 0,05 ha; đất thể thao 0,05 ha; đất chưa sử dụng 0,05 Vị trí quy hoạch đất sở văn hóa Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Địa Chính Đất Việt 44 Báo cáo QHSD đất đến năm 2020, KHSD đất năm kỳ đầu (2011-2015) xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút Tên khu vực đất khoanh định theo chức năng, mục đích sử dụng Địa điểm Diện tích (ha) Phân kỳ quy hoạch 2011-2015 2016-2020 Thời gian triển khai Nhà văn hóa thôn Thôn 0,05 0,05 2012 Nhà văn hóa thôn Thôn 0,05 0,05 2012 Nhà văn hóa thôn Thôn 0,05 0,05 2012 Nhà văn hóa thôn Thôn 0,05 0,05 2012 Nhà văn hóa thôn Thôn 0,05 0,05 2012 0,25 0,25 Tổng * Về đất sở y tế Đến năm 2020 diện tích đất sở y tế 0,16 ha, chiếm 0,07% diện tích đất phát triển hạ tầng, diện tích không đổi so với năm 2010 * Về đất sở giáo dục - đào tạo Đến năm 2020 diện tích đất sở giáo dục - đào tạo 1,47 ha, chiếm 0,67% diện tích đất phát triển hạ tầng, diện tích không đổi so với năm 2010 * Về đất sở thể dục - thể thao Đến năm 2020 diện tích đất sở thể dục - thể thao 0,41 ha, chiếm 0,19% diện tích đất phát triển hạ tầng, tăng 0,13 so với năm 2010 Diện tích tăng lấy từ đất nông thôn 1,80 Đồng thời giảm 0,05 chuyển sang đất văn hóa 0,05 Vị trí quy hoạch đất sở thể dục - thể thao Tên khu vực đất khoanh định theo chức năng, mục đích sử dụng Địa điểm TT thể thao đa xã Trúc Sơn Thôn Tổng Diện tích (ha) Phân kỳ quy hoạch 2011-2015 1,80 1,80 1,80 1,80 2016-2020 Thời gian triển khai 2014 * Về đất chợ Đến năm 2020 diện tích đất chợ 0,25 ha, chiếm 0,11% diện tích đất phát triển hạ tầng, diện tích không đổi so với năm 2010 * Đất nông thôn Với việc quy hoạch mở rộng khu dân cư thôn đến năm 2020 diện tích đất nông thôn xã Trúc Sơn có 84,77 ha, chiếm 14,27% diện tích đất phi nông nghiệp, tăng 56,37 so với năm 2010 Diện tích tăng lấy từ đất Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Địa Chính Đất Việt 45 Báo cáo QHSD đất đến năm 2020, KHSD đất năm kỳ đầu (2011-2015) xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút lúa nước 0,75 ha; đất trồng hàng năm lại 5,87 ha; đất trồng lâu năm 46,65 ha; đất chưa sử dụng 3,88 Đồng thời giảm 0,78 chuyển sang đất giao thông 0,50 ha; đất lượng 0,05 ha; đất văn hóa 0,05 ha; đất thể thao 0,18 2.3.2.4 Đất chưa sử dụng Đến năm 2020 diện tích đất chưa sử dụng 42,96 ha, chiếm 1,53% tổng diện tích đất tự nhiên, giảm 10,47 so với năm 2010 Diện tích giảm chuyển sang đất trồng lâu năm 50,00 ha; đất nông thôn 3,88 ha; đất khu công nghiệp 0,17 ha; đất sở sản xuất, kinh doanh 0,38 ha; đất giao thông 0,11 ha; đất thủy lợi 5,83 ha; đất lượng 0,05 ha; đất văn hóa 0,05 2.4 Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép kỳ quy hoạch - Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 267,80 ha, bao gồm: + Đất lúa nước: 32,26 ha; + Đất trồng hàng năm lại: 17,75 ha; + Đất trồng lâu năm: 216,33 ha; + Đất rừng sản xuất: 0,10 ha; + Đất nuôi trồng thủy sản: 1,36 (Chi tiết xem biểu 03/CX) III ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN KINH TẾ - XÃ HỘI 3.1 Đánh giá tác động kinh tế Trong sử dụng đất nông nghiệp, mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất trồng hàng năm sang loại ăn quả, cây công nghiệp lâu năm (cà phê, tiêu ) có giá trị kinh tế cao Chuyển dịch mạnh cấu sử dụng đất theo hướng công nghiệp hóa - đại hóa, phù hợp với chuyển dịch cấu kinh tế; khai thác quỹ đất đưa vào bố trí sử dụng cho mục đích phi nông nghiệp Phương án quy hoạch góp phần quản lý đất đai cách có khoa học, giải mâu thuẫn tranh chấp đất đai đảm bảo an ninh trật tự địa phương, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí học tập nhân dân vùng, thúc đẩy đầu tư Nhà nước tổ chức kinh tế vào địa phương Theo phương án quy hoạch đã bố trí quỹ đất phát triển ngành thương mại dịch vụ phát triển ngành công nghiệp theo hướng công nghiệp hoá nông thôn, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng địa phương thúc đẩy giao thương mặt hàng địa phương sản xuất Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Địa Chính Đất Việt 46 Báo cáo QHSD đất đến năm 2020, KHSD đất năm kỳ đầu (2011-2015) xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút 3.2 Đánh giá tác động xã hội Điều kiện sở hạ tầng kỹ thuật xã hội xã xây dựng có chọn lựa, cân nhắc phát triển trước số công trình trọng điểm, có ý nghĩa định lâu dài Các loại đất xanh, y tế, văn hóa, giáo dục, thương mại - dịch vụ, nhà ở, đáp ứng yêu cầu, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân toàn xã cách đồng Tuy nhiên, kinh tế phát triển nhanh tập trung chủ yếu vào lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ; hệ thống sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội xã phát triển mạnh đòi hỏi quỹ đất phi nông nghiệp tăng lớn, quỹ đất sản xuất nông nghiệp giảm mạnh gây sức ép việc giải việc làm cho người lao động, đặc biệt lao động nông nghiệp IV PHÂN KỲ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 4.1 Phân kỳ diện tích loại đất phân bổ cho mục đích Đơn vị tính: Các kỳ kế hoạch Hiện trạng STT CHỈ TIÊU Mã Diện tích (1) (2) (3) TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN Đất nông nghiệp NNP 1.1 Đất lúa nước DLN 1.2 Đất trồng lúa nương LUN 1.3 Đất trồng hàng năm lại 1.4 (4) 2.802,04 Cơ cấu (%) (5) Kỳ đầu, đến năm 2015 Diện tích (6) 2.802,04 2.382,69 85,03 2.242,72 Cơ cấu (%) (7) Kỳ cuối, đến năm 2020 Diện tích (8) 2.802,04 80,04 2.164,89 Cơ cấu (%) (9) 77,26 133,94 5,62 101,68 4,53 101,68 4,70 HNK 255,22 10,71 242,13 10,80 237,47 10,97 Đất trồng lâu năm CLN 1.919,8 80,57 1.826,37 81,44 1.753,5 81,00 1.5 Đất rừng phòng hộ RPH 1.6 Đất rừng đặc dụng RDD 1.7 Đất rừng sản xuất RSX 36,23 1,52 36,13 1,61 36,13 1,67 1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 37,46 1,57 36,41 1,62 36,10 1,67 1.9 Đất làm muối LMU 1.10 Đất nông nghiệp khác NKH Đất phi nông nghiệp PNN 315,92 11,27 466,19 16,64 594,19 21,21 Đất nông thôn ONT 28,40 8,99 61,12 13,11 84,77 14,27 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Địa Chính Đất Việt 47 Báo cáo QHSD đất đến năm 2020, KHSD đất năm kỳ đầu (2011-2015) xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút Đất đô thị ODT 2.1 Đất xây dựng trụ sở quan, CTSN CTS 0,30 0,09 0,30 0,06 0,30 0,05 2.2 Đất quốc phòng CQP 0,12 0,04 0,12 0,03 4,78 0,80 2.3 Đất an ninh CAN 1,38 0,44 1,38 0,30 1,38 0,23 2.4 Đất khu công nghiệp SKK 49,98 8,41 Đất sở sản xuất kinh doanh Đất sản xuất vật liệu XD gốm sứ Đất cho hoạt động khoáng sản SKC 16,52 5,23 31,91 6,84 85,98 14,47 SKX 11,58 3,67 41,54 8,91 41,54 6,99 2.8 Đất di tích danh thắng DDT 2.9 Đất xử lý, chôn lấp chất thải DRA 2.10 Đất tôn giáo, tín ngưỡng TTN 1,00 0,32 1,00 0,21 1,00 0,17 2.11 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 5,07 1,09 5,07 0,85 2.12 Đất sông, suối SON 90,48 28,64 83,55 17,92 80,26 13,51 2.13 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 21,11 6,68 21,11 4,53 21,11 3,55 2.14 Đất phát triển hạ tầng DHT 145,03 45,9 219,09 47,00 218,02 36,69 2.15 Đất phi nông nghiệp khác PNK Đất chưa sử dụng DCS 103,43 3,69 93,13 3,32 42,96 1,53 Đất đô thị DTD Đất khu bảo tồn thiên nhiên DBT Đất khu du lịch DDL Đất khu dân cư nông thôn DNT 163,54 5,84 308,81 11,02 391,19 13,96 2.5 2.6 2.7 SKS 4.2 Phân kỳ diện tích đất chuyển mục đích sử dụng * Kỳ đầu (2011 - 2015) Tổng diện tích đất chuyển mục đích sử dụng phải xin phép kỳ đầu 139,97 ha, đó: - Đất lúa nước chuyển sang đất phi nông nghiệp 32,26 - Đất trồng hàng năm lại chuyển đất phi nông nghiệp 13,09 - Đất trồng lâu năm chuyển sang đất phi nông nghiệp 93,47 - Đất rừng sản xuất chuyển sang đất phi nông nghiệp 1,00 - Đất nuôi trồng thủy sản chuyển sang đất phi nông nghiệp 1,05 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Địa Chính Đất Việt 48 Báo cáo QHSD đất đến năm 2020, KHSD đất năm kỳ đầu (2011-2015) xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút * Kỳ cuối (2016 - 2020) Tổng diện tích đất chuyển mục đích sử dụng phải xin phép kỳ cuối 127,83 ha, đó: - Đất trồng hàng năm lại chuyển đất phi nông nghiệp 4,66 - Đất trồng lâu năm chuyển sang đất phi nông nghiệp 122,86 - Đất nuôi trồng thủy sản chuyển sang đất phi nông nghiệp 0,31 (Chi tiết xem biểu 06/CX) 4.3 Phân kì diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng TT (1) MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG (2) TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN Mã Cả thời kỳ (3) (4) 60,47 Đơn vị tính: Phân theo kỳ 2010-2015 2015-2020 (5) 10,30 (6) 50,17 Đất nông nghiệp NNP 50,00 50,00 1.1 Đất lúa nước DLN 1.2 Đất trồng lúa nương LUN 1.3 Đất trồng hàng năm lại HNK 1.4 Đất trồng lâu năm CLN 50,00 50,00 1.5 Đất rừng phòng hộ RPH 1.6 Đất rừng đặc dụng RDD 1.7 Đất rừng sản xuất RSX 1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 1.9 Đất làm muối LMU 1.10 Đất nông nghiệp khác NKH Đất phi nông nghiệp PNN 10,47 10,30 Đất nông thôn ONT 3,88 3,88 Đất đô thị ODT 2.1 Đất xây dựng trụ sở quan, CTSN CTS 2.2 Đất quốc phòng CQP 2.3 Đất an ninh CAN 2.4 Đất khu công nghiệp SKK 0,17 2.5 Đất sở sản xuất kinh doanh SKC 0,38 2.6 Đất sản xuất vật liệu XD gốm sứ SKX 2.7 Đất cho hoạt động khoáng sản SKS 2.8 Đất di tích danh thắng DDT 2.9 Đất xử lý, chôn lấp chất thải DRA Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Địa Chính Đất Việt 0,17 0,17 0,38 49 Báo cáo QHSD đất đến năm 2020, KHSD đất năm kỳ đầu (2011-2015) xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút 2.10 Đất tôn giáo, tín ngưỡng TTN 2.11 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 2.12 Đất sông, suối SON 2.13 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 2.14 Đất phát triển hạ tầng DHT 2.15 Đất phi nông nghiệp khác PNK Đất đô thị DTD Đất khu bảo tồn thiên nhiên DBT Đất khu du lịch DDL Đất khu dân cư nông thôn DNT 6,04 6,04 V LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ ĐẦU 5.1 Chỉ tiêu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đến năm Đơn vị tính: TT CHỈ TIÊU Mã Hiện trạng năm 2010 (1) (2) (3) (4) Diện tích đến năm Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 (5) (6) (7) (8) (9) TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN 2.802,04 2.802,04 2.802,04 2.802,04 2.802,04 2.802,04 Đất nông nghiệp NNP 2.382,69 2.370,88 2.280,62 2.274,05 2.267,40 2.242,72 1.1 Đất lúa nước DLN 133,94 133,19 102,17 102,03 101,68 101,68 HNK 255,22 249,25 248,51 248,30 248,21 242,13 CLN 1.919,84 1.914,85 1.857,4 1.851,18 1.844,9 1.826,37 1.2 1.3 1.4 1.5 Đất trồng lúa nương Đất trồng hàng năm lại Đất trồng lâu năm Đất rừng phòng hộ LUN RPH 1.6 Đất rừng đặc dụng RDD 1.7 Đất rừng sản xuất RSX 36,23 36,13 36,13 36,13 36,13 36,13 1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 37,46 37,46 36,41 36,41 36,41 36,41 1.9 Đất làm muối LMU PNN 315,92 331,66 427,83 434,43 441,13 466,19 Đất nông thôn ONT 28,40 43,45 47,93 52,23 56,52 61,12 Đất đô thị ODT 1.10 Đất nông nghiệp khác Đất phi nông nghiệp NKH Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Địa Chính Đất Việt 50 Báo cáo QHSD đất đến năm 2020, KHSD đất năm kỳ đầu (2011-2015) xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút 2.1 Đất XD trụ sở quan, CTSN CTS 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 2.2 Đất quốc phòng CQP 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 2.3 Đất an ninh CAN 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 SKC 16,52 16,52 16,52 16,52 16,52 31,91 SKX 11,58 11,58 41,67 41,67 41,54 41,54 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2.4 2.5 2.6 Đất khu công nghiệp Đất sở sản xuất kinh doanh Đất sản xuất vật liệu XD gốm sứ SKK Đất cho hoạt động khoáng sản Đất di tích danh 2.8 thắng Đất xử lý, chôn 2.9 lấp chất thải Đất tôn giáo, tín 2.10 ngưỡng Đất nghĩa trang, 2.11 nghĩa địa DRA 2.12 Đất sông, suối SON 2.1 2.1 2.1 Đất có mặt nước MNC chuyên dùng Đất phát triển hạ DHT tầng Đất phi nông PNK nghiệp khác Đất chưa sử DCS dụng 2.7 SKS DDT TTN NTD Đất đô thị DTD Đất khu bảo tồn thiên nhiên DBT Đất khu du lịch DDL Đất khu dân cư nông thôn DNT 5,07 90,48 90,48 83,55 83,55 83,55 83,55 21,11 21,11 21,11 21,11 21,11 21,11 145,03 145,72 214,25 216,55 219,09 219,09 103,43 99,50 93,59 93,56 93,51 93,13 163,54 175,40 272,46 278,19 284,13 308,81 5.2 Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng phải xin phép theo năm kế hoạch Đơn vị tính: Phân theo năm ST T CHỈ TIÊU Mã Diện tích (1) (2) (3) (4) Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 20162020 (5) (6) (7) (8) (9) (10) Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Địa Chính Đất Việt 51 Báo cáo QHSD đất đến năm 2020, KHSD đất năm kỳ đầu (2011-2015) xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP NNP/PNN 267,80 11,81 90,26 6,57 6,65 1.1 Đất lúa nước LUC/PNN 32,26 0,75 31,02 0,14 0,35 1.2 Đất trồng lúa nương CLN/PNN 1.3 Đất trồng HN lại RPH/PNN 17,75 5,97 0,74 0,21 1.4 Đất trồng lâu năm RDDPNN 216,3 4,99 57,45 6,22 1.5 Đất rừng phòng hộ RSX/PNN 1.6 Đất rừng đặc dụng NTS/PNN 1.7 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 0,10 0,10 1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 1,36 1.9 Đất làm muối LMU/PN N 1.10 Đất nông nghiệp khác CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP 2.1 Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng lâu năm LUC/CLN 2.2 Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp LUC/LNP 2.3 Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản LUC/NTS 2.4 Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp rừng RSX/NKR (a) 2.5 Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp rừng RDD/NK R(a) 2.6 Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp rừng RPH/NKR (a) 1,05 24,68 127,83 0,09 6,08 4,66 6,21 18,60 122,86 0,31 NNK/PNN Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Địa Chính Đất Việt 52 Báo cáo QHSD đất đến năm 2020, KHSD đất năm kỳ đầu (2011-2015) xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút IV CÁC GIẢI PHÁP, BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT Các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất bảo vệ môi trường - Xây dựng thực đồng quy hoạch liên quan đến sử dụng đất - Giao đất theo tiến độ, theo khả khai thác sử dụng thực tế tất trường hợp có nhu cầu sử dụng đất - Giải tốt vấn đề tái định cư ổn định dân cư - Quan tâm dự án liên quan đến hệ thống thoát nước (nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt, nước mưa) mạng lưới xanh - Điều tra đánh giá sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường sớm có kế hoạch di dời Các giải pháp thực quy hoạch 2.1 Các giải pháp thực kinh tế Vốn đầu tư điều kiện tiên cho thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nguồn vốn ngân sách Nhà nước có vị trí quan trọng việc phát triển kinh tế - xã hội Một số giải pháp tập trung sau: - Dành tỷ lệ thỏa đáng vốn đầu tư ngân sách cho phát triển khu trung tâm xã, ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật sở hạ tầng xã hội hướng đến xã Trúc Sơn phát triển đồng bộ, đặc biệt thu hút nguồn vốn ngân sách vào đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật - Mở rộng hình thức “Nhà nước nhân dân cùng làm” để đầu tư dự án hạ tầng quy mô nhỏ, phục vụ dân sinh, tuyến giao thông nội khu dân cư hữu - Đẩy mạnh xã hội hóa sở hạ tầng xã hội trước hết lĩnh vực giáo dục, y tế - Thực tốt công tác thu, chi tài đất đai Các nguồn thu bao gồm từ việc giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, chuyển đổi, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định văn pháp luật hành 2.2 Một số giải pháp thực khác - Thực việc phổ biến công khai, tuyên truyền rộng rãi phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã phê duyệt - UBND huyện Cư Jút đạo ngành UBND xã Trúc Sơn tổ chức thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã phê duyệt Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Địa Chính Đất Việt 53 Báo cáo QHSD đất đến năm 2020, KHSD đất năm kỳ đầu (2011-2015) xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút - Cán chuyên môn ngành Tài nguyên Môi trường cần đào tạo huấn luyện qua lớp chuyên môn nghiệp vụ để có đủ khả trình độ thực tốt 13 nội dung quản lý Nhà nước đất đai - Tuyên truyền giáo dục toàn thể nhân dân tổ chức sử dụng đất thấy tầm quan trọng công tác quản lý Nhà nước đất đai, thực tốt quyền nghĩa vụ người sử dụng đất - Thường xuyên thực công tác thống kê, kiểm kê đất đai định kỳ theo quy định pháp luật, kịp thời điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm giai đoạn thời kỳ quy hoạch - Phát xử lý nghiêm trường hợp vi phạm Luật Đất đai - Tăng cường đầu tư sở vật chất, phương tiện quản lý, lưu trữ tốt hệ thống hồ sơ địa chính, đảm bảo chất lượng xác giúp cho việc quản lý đất đai dần vào nề nếp đại hóa - Quản lý chặt chẽ việc sử dụng mục đích loại quỹ đất, phát triển xây dựng đất rải rác không thuộc dự án nhà nhằm đảm bảo mỹ quan - Có kế hoạch coi trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông nghiệp bị thu hồi đất sản xuất để giải tốt bước vấn đề nông dân, nông nghiệp nông thôn - Kiến nghị bổ sung điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội theo quy định pháp luật - Việc bố trí, phát triển mở rộng đất điểm công nghiệp phải dựa quan điểm phát triển lâu dài bền vững, cần phải tính toán dự án phát triển nhiều phương diện tác động dự án môi trường xã hội Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Địa Chính Đất Việt 54 Báo cáo QHSD đất đến năm 2020, KHSD đất năm kỳ đầu (2011-2015) xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Kết luận Phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 xã Trúc Sơn xây dựng dựa sở đánh giá thực trạng sử dụng đất, tình hình phát triển kinh tế - xã hội xã thời gian qua tiềm có tài nguyên thiên nhiên, người định hướng phát triển kinh tế - xã hội huyện ngành địa bàn Cơ cấu sử dụng đất đến năm 2020 là: (1) đất nông nghiệp 2.164,89 (77,26% DTTN), giảm 217,80 so với năm 2010; (2) đất phi nông nghiệp 594,19 (21,21% DTTN), tăng 278,27 so với năm 2010 (3) đất chưa sử dụng 42,96 (1,53% DTTN), giảm 60,47 so với năm 2010; diện tích giảm chuyển sang đất trồng lâu năm 50,00 ha; đất nông thôn 3,88 ha; đất khu công nghiệp 0,17 ha; đất sở sản xuất, kinh doanh 0,38 ha; đất giao thông 0,11 ha; đất thủy lợi 5,83 ha; đất lượng 0,05 ha; đất văn hóa 0,05 Hiệu phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Trúc Sơn thể số mặt sau: - Đáp ứng nhu cầu đất dân cư phát triển hạ tầng: Giao thông, thuỷ lợi, điện, Khai thác có hiệu nguồn tài nguyên đất đai, tạo điều kiện thuận lợi để đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội phát triển đồng ngành kinh tế - Hiệu sử dụng đất nâng cao với chuyển dịch cấu đất đai hợp lý: Cơ cấu loại đất chuyên dùng, đất nông thôn, đất nông nghiệp dần cân - Xuất phát từ điều kiện thực tiễn, kết quy hoạch đáp ứng được: + Đất khu dân cư cân nhắc cho khu vực, đảm bảo phù hợp với điều kiện đặc thù địa phương + Đất dành cho tiểu thủ công nghiệp dịch vụ tính theo phương án quy hoạch có tính khả thi cao + Các loại đất chuyên dùng khác xem xét tính toán cho loại đất từ đất xây dựng, giao thông, thuỷ lợi đến đất nghĩa trang, nghĩa địa sở đáp ứng đủ nhu cầu phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn, đảm bảo tính hợp lý tiết kiệm đất + Việc chuyển dịch cấu trồng, vật nuôi, đưa giống cho xuất cao vào sản xuất góp phần thực mục tiêu phát triển nông nghiệp toàn diện, tăng thu nhập đơn vị diện tích Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Địa Chính Đất Việt 55 Báo cáo QHSD đất đến năm 2020, KHSD đất năm kỳ đầu (2011-2015) xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút Để thực tốt việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2015 xã Trúc Sơn, cần phải: - Tăng cường phối hợp kế hoạch phát triển kinh tế, đầu tư hạ tầng kỹ thuật với kế hoạch sử dụng đất qua giai đoạn hàng năm để nâng cao tính thực tiễn hiệu sử dụng đất Đưa tiêu kế hoạch sử dụng đất vào hệ thống tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội xã - Tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng sử dụng đất, khuyến khích đầu tư phát triển kinh tế - xã hội theo nguyên tắc: Tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ tài nguyên đất môi trường sinh thái Đặc biệt cần quan tâm đến ưu tiên phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành dịch vụ, sách đền bù kịp thời, thoả đáng đất đai cần thu hồi - Tỉnh huyện quan tâm đầu tư đồng sở hạ tầng kết hợp với phát triển kinh tế Ưu tiên dành đất cho nhu cầu hạ tầng kỹ thuật nhằm phát triển kinh tế - xã hội gắn với an ninh quốc phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Địa Chính Đất Việt 56
- Xem thêm -

Xem thêm: quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay