Kiem tra toan 9 HKI co ma tran chuan

4 76 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2017, 12:04

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN TOÁN NĂM HỌC 2012 - 2013 Nhận biết Thông hiểu Cấp độ Chủ đề TNKQ TL Căn bậc hai Căn bậc ba Số câu Số điểm Hàm số bậc TNKQ TL Hiểu khái niệm bậc hai số học số không âm 0,5 0,5 Tìm hệ số góc đường thẳng Chỉ tính đồng biến hay nghịch biến HSBN dựa vào hệ số a 0,5 Số câu Số điểm Hệ thức lượng tam giác vuông Số câu Số điểm Đường tròn Số câu Số điểm Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ Vận dụng Cấp độ thấp Cấp độ cao TN TL Thực phép toán bậc hai; phép toán biến đổi đơn giản bậc hai 1,5 2,5 Biết cách vẽ vẽ đồ thị hàm số bậc y = ax + b 5,5 1 10% 1,5 15% TL 3=30% 0,5 Vận dụng hệ thức tam giác vuông giải tập Hiểu khái niệm tiếp tuyến đường tròn 1 TN 7,5 75% Cộng 2=20% 2=20% Vận dụng tính chất tiếp tuyến đường tròn vào giải tập 2 3=30% 10 100% TRƯỜNG PTDT Nội trú THCS Mù Cang Chải Họ tên: Lớp: ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012 - 2013 Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu 1: (1 điểm) Nêu định nghĩa Căn bậc hai số học Áp dụng: Tìm bậc hai số học số sau: 64 81 Câu 2: (1 điểm) Nêu dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến đường tròn Câu 3: (2 điểm) Thực phép tính: a) 18 + 81 b) 2 − −3 +3 Câu 4: (2 điểm) Cho hàm số y = (m – 1)x + (1) a) Tìm m để hàm số (1) hàm số đồng biến b) Vẽ đồ thị hàm số (1) m = Câu 5: (2 điểm) Giải tam giác vuông ABC, biết góc A = 900; AB = 5cm; góc C = 340 Câu 6: (2 điểm) Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB Vẽ tiếp tuyến Ax, By nửa mặt phẳng bờ AB chứa nửa đường tròn Trên Ax By theo thứ tự lấy M N cho góc MON 900 Gọi I trung điểm MN Chứng minh rằng: a) AB tiếp tuyến đường tròn (I ; IO) b) MO tia phân giác góc AMN ĐÁPÁN KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN TOÁN NĂM HỌC 2012 - 2013 Câu ĐÁP ÁN ĐIỂM Với số dương a, số a gọi bậc hai số học a Số gọi bậc hai số học AD: 64 = , ≥ = 64 0,25 điểm 81 = , ≥ = 81 0,25 điểm Nếu đường thẳng qua điểm đường tròn vuông góc với bán kính qua điểm đường thẳng tiếp tuyến đường tròn a) 18 + 81 = 36 + 81 = + =15 b) 2 2( + 3) 2( − 3) − = − −3 + ( − 3)( + 3) ( − 3)( + 3) = +6−2 +6 12 = = −6 ( − 3)( + 3) − KL… b) Khi m = hàm số dạng y = x + 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm Đồ thị đường thẳng qua A(0 ; 2) B (-2 ; 0) µ = 900 − 340 Þ B µ = 560 B AC = AB.tan560 Þ AC = 5.tan560 Þ AC ≈ 7,413 cm AB Þ BC ≈ 8,941 cm BC = Sin340 B 340 A 0,5điểm điểm 0,25 điểm 0,5 điểm ⇔m>1 Vẽ đồ thị Xét tam giác vuông ABC Ta có: điểm 0,5điểm a) Hàm số (1) hàm số đồng biến m – > 0,5 điểm Ghi GT+KL Hình vẽ C 0,5 điểm 0,5 điểm 0,25điểm y x M 0,25điểm I N A O B a) Tứ giác ABNM AM//BN (vì vuông góc với AB) => Tứ giác ABNM hình thang Hình thang ABNM có: OA = OB; IM = IN nên IO đường trung bình hình thang ABNM Do đó: IO // AM // BN 0,5 Mặt khác: AM ⊥ AB suy IO ⊥ AB O Vậy AB tiếp tuyến đường tròn (I ; IO) · b) Ta có: IO // AM => ·AMO = MOI (so le trong) (1) Lại có: I trung điểm MN ∆ MON vuông O (gt) ; · · nên MIO cân I Hay OMN = MOI (2) · Từ (1) (2) suy ra: ·AMO = OMN Vậy MO tia phân giác góc AMN 0,5 ...TRƯỜNG PTDT Nội trú THCS Mù Cang Chải Họ tên: Lớp: ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012 - 2013 Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu 1: (1 điểm) Nêu định nghĩa Căn... A = 90 0; AB = 5cm; góc C = 340 Câu 6: (2 điểm) Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB Vẽ tiếp tuyến Ax, By nửa mặt phẳng bờ AB chứa nửa đường tròn Trên Ax By theo thứ tự lấy M N cho góc MON 90 0... 0,5 điểm Đồ thị đường thẳng qua A(0 ; 2) B (-2 ; 0) µ = 90 0 − 340 Þ B µ = 560 B AC = AB.tan560 Þ AC = 5.tan560 Þ AC ≈ 7,413 cm AB Þ BC ≈ 8 ,94 1 cm BC = Sin340 B 340 A 0,5điểm điểm 0,25 điểm 0,5
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiem tra toan 9 HKI co ma tran chuan, Kiem tra toan 9 HKI co ma tran chuan, Kiem tra toan 9 HKI co ma tran chuan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay