Hoa 8 15 HK 2 hong phong

1 81 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2017, 12:00

PGD & ĐT AN DƯƠNG TRƯỜNG THCS HỒNG PHONG ĐỀ KIỂM TRA HÓA8 (15PHUT HKII) Khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời nhất: Câu Dãy hợp chất sau oxit? A CO2, Fe2O3, H2SO4 B CuO, NaOH, MgO C SO2, K2O, NaCl D CuO, SO2, Fe2O3 Câu Dãy hợp chất sau oxit bazơ? A CuO, NaOH, MgO B BaO, Na2O, MgO C SO3, CO2, P2O5 D SO2, K2O, NaCl Câu 3.Dãy hợp chất sau oxit axit? A CuO, NaOH, MgO B BaO, Na2O, MgO C SO3, CO2, P2O5 D SO2, K2O, NaCl Câu Công thức hóa học oxit nitơ ((IV) là: A N2O3 B NO C N2O5 D NO2 Câu Trong công thức oxit MO, hóa trị nguyên tố M là: A I B II C III D IV Câu Công thức hóa học hợp chất có tên gọi “oxit sắt từ” là: A Fe2O3 B FeO C Fe3O4 D Fe4O3 Câu 7: Những chất số chất sau dùng để điều chế khí oxi PTN: A KClO3; H2O B KClO3 ; KMnO4 C KMnO4; Fe2O3 D Không khí C âu 8: Ôxit sau chứa 40% khối lương khí ôxi A CuO B FeO C MgO D SO2 C âu 9: Ôxit gây hiệu ứng nhà kính A CaO B CO2 C MgO D SO2 C âu 10: Phản ứng sau phản ứng hoá hợp t A FeCl2 + Cl2 → FeCl3 t B CuO + H2 → Cu + H2O t t C KNO3 → KNO2 + O2 D Fe(OH)3 → Fe2O3 + H2O Đáp án: D; 2.B; 3.C; 4.D; 5.B; 6.C; B; C; B ; 10.A Kiểm tra vào tiết 43
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoa 8 15 HK 2 hong phong, Hoa 8 15 HK 2 hong phong, Hoa 8 15 HK 2 hong phong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay