PHAN PHOI CHUONG TRINH TOAN THCS

18 71 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2017, 11:51

A HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Phân phối chương trình (PPCT) áp dụng cho cấp THCS từ năm học 2011-2012, gồm phần: (A) Hướng dẫn sử dụng PPCT; (B) PPCT cụ thể tới bài, tiết Về Phân phối chương trình PPCT quy định thời lượng dạy học cho phần chương trình (chương, phần, học, môđun, chủ đề, ), có thời lượng dành cho luyện tập, tập, ôn tập, thực hành thời lượng tiến hành kiểm tra định kì tương ứng với phần Thời lượng quy định PPCT áp dụng trường hợp học buổi/ngày, thời lượng dành cho kiểm tra không thay đổi, thời lượng dành cho hoạt động khác quy định tối thiểu Tiến độ thực chương trình kết thúc học kì I kết thúc năm học quy định thống cho tất trường THCS Về phân phối chương trình dạy học tự chọn a) Thời lượng cách tổ chức dạy học tự chọn: Thời lượng dạy học tự chọn lớp cấp THCS Kế hoạch giáo dục tiết/tuần, dạy học chung cho lớp (các trường tự chủ kinh phí chia lớp thành nhóm nhỏ phải đủ thời lượng quy định) Việc sử dụng thời lượng dạy học tự chọn THCS theo cách sau đây: Cách 1: Chọn môn học, hoạt động giáo dục : Tin học, Ngoại ngữ 2, Nghề phổ thông (trong Ngoại ngữ bố trí vào tiết dạy học tự chọn bố trí thời lượng dạy học buổi/tuần) Cách 2: Dạy học chủ đề tự chọn nâng cao, bám sát (CĐNC, CĐBS) − Dạy học CĐNC để khai thác sâu kiến thức, kĩ chương trình, bổ sung kiến thức, bồi dưỡng lực tư phải phù hợp với trình độ tiếp thu học sinh − Dạy học CĐBS để ôn tập, hệ thống hóa, khắc sâu kiến thức, kĩ (không bổ sung kiến thức nâng cao mới) Trong điều kiện chưa ban hành tài liệu CĐNC, cần dành thời lượng dạy học tự chọn để thực CĐBS nhằm ôn tập, hệ thống hóa, khắc sâu kiến thức, kĩ cho HS Hiệu trưởng trường THCS chủ động lập Kế hoạch dạy học CĐBS (chọn môn học, ấn định số tiết/tuần cho môn, tên dạy) cho lớp, ổn định học kì sở đề nghị tổ trưởng chuyên môn GV chủ nhiệm lớp GV chuẩn bị kế hoạch dạy (giáo án) CĐBS với hỗ trợ tổ chuyên môn Số lần kiểm tra, đánh giá + Kiểm tra miệng: ; + Kiểm tra viết 15’: (2 Số học Đại số, Hình học) + Kiểm tra viết 45’: (2 Số học Đại số, Hình học) + Kiểm tra viết 90’: (học kì 1, học kì 2: bao gồm Số học Đại số Hình học) LỚP Áp dụng từ năm học học 2011 - 2012 Cả năm: 37 tuần (140 tiết) Học kỳ I: 19 tuần (72 tiết) Học kỳ II: 18 tuần (68 tiết) I – PHÂN CHIA THEO HỌC KÌ VÀ TUẦN HỌC Cả năm: 140 tiết Số học: 111 tiết Học kỳ I: 58 tiết 19 tuần: 72 tiết 14 tuần đầu x tiết = 42 tiết tuần tiếp x tiết = 16 tiết tuần cuối x tiết = tiết Hình học: 29 tiết 14 tiết 14 tuần đầu x tiết = 14 tiết tuần cuối x tiết = tiết Học kỳ II 53 tiết 18 tuần: 68 tiết 15 tuần đầu x tiết = 45 tiết tuần cuối x tiết = tiết tuần cuối x tiết = tiết 15 tiết 15 tuần đầu x tiết = 15 tiết tuần cuối x tiết = tiết II – PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH SỐ HỌC (111 TIẾT) HỌC KỲ I (58 tiết) §1 Tập hợp phần tử tập hợp §2 Tập hợp số tự nhiên §3 Ghi số tự nhiên §4 Số phần tử tập hợp Tập hợp Luyện tập §1,2,3,4 §5 Phép cộng phép nhân Luyện tập I Ôn tập §6 Phép trừ phép chia bổ túc Luyện tập sô tự nhiên §7 Lũy thừa với số mũ tự nhiên Nhân hai lũy thừa số (39 tiết) Luyện tập §8 Chia hai lũy thừa số §9 Thứ tự thực phép tính Luyện tập Ôn tập từ đầu chương I Chương Tiết 6, 9, 10 11 12 13 14 15 16 17, 18 II Số nguyên (29 tiết) Kiểm tra 45 phút §10 Tính chất chia hết tổng - Luyện tập §11 Dấu hiệu chia hết cho 2, cho §12 Dấu hiệu chia hết cho 3, cho Luyện tập §11, 12 §13 Ước bội §14 Số nguyên tố Hợp số Bảng số nguyên tố §15 Phân tích số thừa số nguyên tố Luyện tập §14, 15 §16 Ước chung bội chung Luyện tập §17 Ước chung lớn Luyện tập §18 Bội chung nhỏ Luyện tập Ôn tập chương I Kiểm tra chương 45’ (Chương I) §1 Làm quen với số nguyên âm §2 Tập hợp số nguyên §3 Thứ tự tập hợp số nguyên Luyện tập §1, 2, §4 Cộng hai số nguyên dấu §5 Cộng hai số nguyên khác dấu Luyện tập §4, §6 Tính chất phép cộng số nguyên - Luyện tập §7 Phép trừ hai số nguyên Luyện tập §8 Quy tắc dấu ngoặc Thực hành sử dụng máy tính CASIO Ôn tập học kỳ I Kiểm tra học kỳ I (cả số hình) Trả kiểm tra học kỳ I 19 20, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, 32 33 34, 35 36 37, 38 39 40 41 42, 43 44 45 46 47 48, 49 50 51 52 53 54, 55 56, 57 58 HỌC KỲ II (53 tiết) §9 Quy tắc chuyển vế - Luyện tập §10 Nhân hai số nguyên khác dấu §11 Nhân hai số nguyên dấu Luyện tập §10, 11 59, 60 61 62 63 §12 Tính chất phép nhân Luyện tập §13 Bội ước số nguyên Ôn tập chương II Kiểm tra chương II §1 Mở rộng khái niệm phân số §2 Phân số §3 Tính chất phân số Luyện tập §2, §4 Rút gọn phân số - Luyện tập §5 Quy đồng mẫu số nhiều phân số Luyện tập §6 So sánh phân số - Luyện tập §7 Phép cộng phân số - Luyện tập §8 Tính chất phép cộng phân số Luyện tập §9 Phép trừ phân số Luyện tập §10 Phép nhân phân số §11 Tính chất phép nhân phân sô Luyện tập §10, 11 III Phân số §12 Phép chia phân số (43 tiết) Luyện tập §13 Hỗn số Số thập phân Phần trăm - Luyện tập Thực hành sử dụng máy tính CASIO Luyện tập (Ôn tập phần đầu chương III) Kiểm tra 45’ §14 Tìm giá trị phân số số cho trước Luyện tập §15 Tìm số biết giá trị phân số Luyện tập §16 Tìm tỉ số hai số Luyện tập §17 Biểu đồ phần trăm Luyện tập Ôn tập chương III Ôn tập học kỳ II Kiểm tra học kì II 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73, 74 75, 76 77 78, 79 80, 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91, 92 93, 94 95, 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107, 108 109, 110 Trả kiểm tra cuối năm (phần số học) HÌNH HỌC (29 tiết) Chương I Điểm Đường thẳng (14 tiết) II Góc (15 tiết) Học kỳ I (14 tiết) §1 Điểm Đường thẳng §2 Ba điểm thẳng hàng §3 Đường thẳng qua hai điểm §4 Thực hành: Trồng thẳng hàng §5 Tia Luyện tập §6 Đoạn thẳng §7 Độ dài đoạn thẳng §8 Khi AM + MB = AB? §9 Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài §10 Trung điểm đoạn thẳng Ôn tập chương I Kiểm tra 45 phút (chương I) Học kỳ II (15 tiết) §1 Nửa mặt phẳng §2 Góc §3 Số đo góc §4 Vẽ góc cho biết số đo Luyện tập §2, 3, · · · §5 Khi xOy + yOz = xOz ? §6 Tia phân giác góc Luyện tập §7 Thực hành: Đo góc mặt đất §8 Đường tròn §9 Tam giác Ôn tập chương II Kiểm tra 45’ (chương II) Trả kiểm tra cuối năm (phần hình học) LỚP Áp dụng từ năm học 2011 - 2012 Cả năm: 37 tuần (140 tiết) Học kỳ I: 19 tuần (72 tiết) Học kỳ II: 18tuần (68 tiết) I – PHÂN CHIA THEO HỌC KÌ VÀ TUẦN HỌC 111 10 11 12, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 24 25 26 27 28 29 Cả năm: 140 tiết Học kỳ I: 19 tuần: 72 tiết Học kỳ II 18 tuần: 68 tiết Đại số: 70 tiết Hình học: 70 tiết 40 tiết 14 tuần đầu x tiết = 28 tiết tuần tiếp x tiết = 12 tiết tuần cuối x tiết = tiết 32 tiết 14 tuần đầu x tiết = 28 tiết tuần tiếp x tiết = tiết tuần cuối x tiết = tiết 30 tiết 13 tuần đầu x tiết = 26 tiết tuần tiếp x tiết = tiết tuần cuối x tiết = tiết 38 tiết 13 tuần đầu x tiết = 26 tiết tuần tiếp x tiết = 12 tiết tuần cuối x tiết = tiết II – PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ (70 TIẾT) HỌC KỲ I (40 tiết) Chương I Số hữu §1 Tập hợp Q số hữu tỉ tỉ- số thực §2 Cộng, trừ số hữu tỉ (22 tiết) §3 Nhân, chia số hữu tỉ Luyện tập: Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ Thực hành: Sử dụng máy tính CASIO §4 Giá trị tuyệt đối số hữu tỉ Cộng trừ nhân chia số thập phân - Luyện tập §5 Lũy thừa số hữu tỉ §6 Lũy thừa số hữu tỉ (tiếp) Luyện tập §5, §7 Tỉ lệ thức Luyện tập §8 Tính chất dãy tỉ số Luyện tập §9 Số thập phân hữu hạn Số thập phân vô hạn tuần hoàn §10 Làm tròn số Luyện tập §9, 10 §11 Số vô tỉ Khái niệm bậc hai §12 Số thực Thực hành: Sử dung máy tính CASIO Tiết 6, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ôn tập chương I Kiểm tra 45’ (chương I) §1 Đại lượng tỉ lệ thuận II Hàm số §2 Một số toán đại lượng tỉ lệ thuận đồ thị Luyện tập (18 tiết) §3 Đại lượng tỉ lệ nghịch §4 Một số toán đại lượng tỉ lệ nghịch - Luyện tập §5 Hàm số - Luyện tập §6 Mặt phẳng tọa độ §7 Đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) Luyện tập §6, Ôn tập chương II Kiểm tra chương II Ôn tập học kỳ I Kiểm tra học kỳ I (cả Đại số Hình học) Trả kiểm tra học kỳ I (phần đại số) HỌC KỲ II (30 Tiết) §1 Thu thập số liệu thống kê, tần số Luyện tập §2 Bảng “tần số” giá trị dấu hiệu Luyện tập III Thống §3 Biểu đồ kê Luyện tập (10 tiết) §4 Số trung bình cộng - Luyện tập Ôn tập chương III Kiểm tra 45’ (Chương III) §1 Khái niệm biểu thức đại số §2 Giá trị biểu thức đại số §3 Đơn thức §4 Đơn thức đồng dạng Luyện tập §1, 2, 3, §5 Đa thức §6 Cộng trừ đa thức - Luyện tập IV Biểu §7 Đa thức biến thức đại §8 Cộng trừ đa thức biến - Luyện tập số (20 tiết) §9 Nghiệm đa thức biến - Luyện tâp Ôn tập chương IV Kiểm tra chương IV 21 22 23 24 25 26 27, 28 29, 30 31 32 33 34 35 36, 37 38, 39 40 41 42 43 44 45 46 47, 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57, 58 59 60, 61 62, 63 64, 65 66 Ôn tập cuối năm Kiểm tra học kỳ II (cả Đại số Hình học) Trả kiểm tra cuối năm 67 68, 69 70 HÌNH HỌC (70 TIẾT) Chương I Đường thẳng vuông góc đường thẳng song song (16 tiết) II Tam giác (30 tiết) HỌC KỲ I (32 tiết) §1 Hai góc đối đỉnh - Luyện tập §2 Hai đường thẳng vuông góc Luyện tập §3 Các góc tạo đường thẳng cắt hai đường thẳng §4 Hai đường thẳng song song Luyện tập §5 Tiên đề Ơclít đường thẳng song song Luyện tập §6 Từ vuông góc đến song song - Luyện tập §7 Định lý - Luyện tập Ôn tập chương I Kiểm tra 45’ (chương I) §1 Tổng ba góc tam giá Luyện tập §2 Hai tam giác §3 Trường hợp thứ tam giác cạnh-cạnh-cạnh (c-c-c) Luyện tập §4 Trường hợp thứ hai tam giác cạnh-góc-cạnh (c-g-c) Luyện tập §5 Trường hợp thứ ba tam giác góc-cạnh-góc (g-cg) Luyện tập Ôn tập học kỳ I Trả kiểm tra học kỳ I (phần hình học) HỌC KỲ II Luyện tập (về ba trường hợp tam giác) §6 Tam giác cân Luyện tập §7 Định lý Pitago Luyện tập Tiết 1, 10, 11 12, 13 14, 15 16 17, 18 19 20 21, 22 23 24, 25 26 27, 28 29 30, 31 32 33, 34 35, 36 37 38, 39 40 III Quan hệ yếu tố tam giác Các đường đồng quy tam giác (24 tiết) §8 Các trường hợp tam giác vuông Luyện tập Thực hành trời Ôn tập chương II §1 Quan hệ góc cạnh đối diện tam giác Luyện tập §2 Quan hệ gữa đường vuông góc đường xiên, đường xiên hình chiếu Luyện tập §3 Quan hệ ba cạnh tam giác Bất đẳng thức tam giác Luyện tập §4 Tính chất ba trung tuyến tam giác Luyện tập §5 Tính chất tia phân giác tam giác Luyện tập §6 Tính chất ba đường phân giác tam giác Luyện tập Ôn tập phần đầu chương III Kiểm tra 45’ §7 Tính chất đường trung trực đoạn thẳng - Luyện tập §8 Tính chất ba đường trung trực tam giác - Luyện tập §9 Tính chất ba đường cao tam giác Ôn tập cuối năm Trả kiểm tra cuối năm (phần hình học) 10 41, 42 43 44, 45 46 47 48 49, 50 51 52 53 54 55 56 57 58, 59 60 61 62 63, 64 65, 66 67, 68 69 70 LỚP Áp dụng từ năm học 2011 - 2012 Cả năm: 37 tuần (140 tiết) Học kỳ I: 19 tuần (72 tiết) Học kỳ II: 18 tuần (68 tiết) I – PHÂN CHIA THEO HỌC KÌ VÀ TUẦN HỌC Cả năm: 140 tiết Học kỳ I: 19 tuần: 72 tiết Học kỳ II 18 tuần: 68 tiết Đại số: 70 tiết 40 tiết 14 tuần đầu x tiết = 28 tiết tuần tiếp x tiết = 12 tiết tuần cuối x tiết = tiết 30 tiết 13 tuần đầu x tiết = 26 tiết tuần tiếp x tiết = tiết tuần cuối x tiết = tiết Hình học: 70 tiết 32 tiết 14 tuần đầu x tiết = 28 tiết tuần tiếp x tiết = tiết tuần cuối x tiết = tiết 38 tiết 13 tuần đầu x tiết = 26 tiết tuần tiếp x tiết = 12 tiết tuần cuối x tiết = tiết II – PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ (70 TIẾT) Chương I Phép nhân phép chia đa thức (21 tiết) HỌC KỲ I (40 tiết) §1 Nhân đơn thức với đa thức §2 Nhân đa thức với đa thức Luyện tập §1, §3 Những đẳng thức đáng nhớ - Luyện tập §4 Những đẳng thức đáng nhớ (tiếp) §5 Những đẳng thức đáng nhớ (tiếp) Luyện tập §4, §6 Phân tích đa thức thành nhân tử phương pháp đặt nhân tử chung §7 Phân tích đa thức thành nhân tử phương pháp dùng đẳng thức §8 Phân tích đa thức thành nhân tử phương pháp nhóm hạng tử Luyện tập §6, 7, 11 Tiết 4, 10 11 12 §9 Phân tích đa thức thành nhân tử phương pháp phối hợp nhiều phương pháp Luyện tập §10 Chia đơn thức cho đơn thức §11 Chia đa thức cho đơn thức §12 Chia đa thức biến xếp Luyện tập §10, 11, 12 Ôn tập chương I Kiểm tra 45’ (chương I) §1 Phân thức đại số §2 Tính chất phân thức §3 Rút gọn phân thức Luyện tập §2, §4 Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức Luyện tập II Phân §5 Phép cộng phân thức đại số thức đại số Luyện tập (19 tiết) §6 Phép trừ phân thức đại số Luyện tập §7 Phép nhân phân thức đại số §8 Phép chia phân thức đại số §9 Biến đổi biểu thức hữu tỉ - Luyện tập Ôn tập chương II Kiểm tra chương II Ôn tập học kỳ I Kiểm tra học kỳ I (cả Đại số Hình học) HỌC KỲ II (30 tiết) Trả kiểm tra học kỳ (phần Đại số) §1 Mở đầu phương trình §2 Phương trình bậc cách giải Luyện tập §1, §3 Phương trình đưa dạng ax + b = Luyện tập III Phương §4 Phương trình tích - Luyện tập trình bậc §5 Phương trình chứa ẩn mẫu thức ẩn Luyện tập (16 tiết) §6 Giải toán cách lập phương trình §7 Giải toán cách lập phương trình (tiếp) 12 13 14 15 16 17 18 19, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34, 35 36 37 38 39, 40 41 42 43 44 45 46 47, 48 49, 50 51 52 53 Luyện tập Ôn tập chương III Kiểm tra 45’ (chương III) IV Bất §1 Liên hệ thứ tự phép cộng phương §2 Liên hệ thứ tự phép nhân trình bậc Luyện tập §1, ẩn §3 Bất phương trình ẩn (14 tiết) §4 Bất phương trình bậc ẩn Luyện tập §3, §5 Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối Ôn tập chương IV Kiểm tra chương IV Ôn tập cuối năm Kiểm tra học kỳ II (cả Đại số Hình học) Trả kiểm tra cuối năm (phần Đại số) 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66, 67 68, 69 70 HÌNH HỌC (70 TIẾT) Chương HỌC KỲ I (32 tiết) §1 Tứ giác §2 Hình thang §3 Hình thang cân Luyện tập §1, 2, §4 Đường trung bình tam giác Đường trung bình hình thang Luyện tập §6 Đối xứng trục - Luyện tập §7 Hình bình hành - Luyện tập §8 Đối xứng tâm I Tứ giác Luyện tập (25 tiết) §9 Hình chữ nhật Luyện tập §10 Đường thẳng song song với đường thẳng cho trước - Luyện tập §19 Hình thoi §12 Hình vuông Luyện tập Thực hành dựng hình Ôn tập chương I Kiểm tra chương I 13 Tiết 5, 8, 10, 11 12 13 14 15 16, 17 18 19 20 21, 22 23, 24 25 §1 Đa giác – Đa giác §2 Diện tích hình chữ nhật Luyện tập §1, §3 Diện tích tam giác - Luyện tập Ôn tập học kỳ I II Đa giác HỌC KỲ II (38 tiết) Diện tích Trả kiểm tra học kỳ I (phần Hình học) đa giác §4 Diện tích hình thang (11 tiết) §5 Diện tích hình thoi §6 Diện tích đa giác §1.Định lý Talét tam giác §2 Định lý đảo hệ định lý Talét - Luyện tập §3 Tính chất đường phân giác tam giác Luyện tập §4 Khái niệm hai tam giác đồng dạng §5 Trường hợp đồng dạng thứ III Tam Luyện tập §4, giác đồng §6 Trường hợp đồng dạng thứ hai dạng §7 Trường hợp đồng dạng thứ ba (18 tiết) Luyện tập §6, §8 Các trường hợp đồng dạng tam giác vuông - Luyện tập §9 Ứng dụng thực tế tam giác đồng dạng Thực hành: đo chiều cao vật, đo khoảng cách hai điểm mặt đất, có điểm tới Ôn tập chương III Kiểm tra 45’ (chương III) §1.Hình hộp chữ nhật §2 Hình hộp chữ nhật (tiếp) §3 Thể tích hình hộp chữ nhật IV Hình Luyện tập §1, 2, lăng trụ §4 Hình lăng trụ đứng đứng Hình §5 Diện tích xung quanh hình lăng trụ đứng chóp §6 Thể tích hình lăng trụ đứng (16tiết) Luyện tập §4, 5, §7 Hình chóp hình chóp cụt §8 Diện tích xung quanh hình chóp §9 Thể tích hình chóp Luyện tập §7, 8, Ôn tập cuối năm Trả kiểm tra cuối năm (phần Hình học) 14 26 27 28 29, 30 31, 32 33 34 35 36 37 38, 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48, 49 50 51, 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66, 67 68, 69 70 LỚP Áp dụng từ năm học 2011 - 2012 Cả năm: 37 tuần (140 tiết) Học kỳ I: 19 tuần (72 tiết) Học kỳ II: 18 tuần (68 tiết) I – PHÂN CHIA THEO HỌC KÌ VÀ TUẦN HỌC Cả năm: 140 tiết Học kỳ I: 19 tuần: 72 tiết Học kỳ II 18 tuần: 68 tiết Đại số: 70 tiết 36 tiết 18 tuần đầu x tiết = 36 tiết tuần cuối x tiết = tiết 34 tiết 17 tuần đầu x tiết = 34 tiết tuần cuối x tiết = tiết Hình học: 70 tiết 36 tiết 18 tuần đầu x tiết = 36 tiết tuần cuối x tiết = tiết 34 tiết 17 tuần đầu x tiết = 34 tiết tuần cuối x tiết = tiết II – PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ (70 TIẾT) Chương HỌC KỲ I (36 tiết) §1 Căn bậc hai §2 Căn thức bậc hai đẳng thức A =| A | - Luyện tập §3 Liên hệ phép nhân phép khai phương - Luyện tập §4 Liên hệ phép chia phép khai phương - Luyện tập §6 Biến đổi đơn giản biểu thức chứa bậc hai I Căn bậc hai Căn bậc §7 Biến đổi đơn giản biểu thức chứa bậc hai Luyện tập ba §18 Rút gọn biểu thức chứa thức bậc hai (18 tiết) Luyện tập §9 Căn bậc ba Thực hành máy tính CASIO Ôn tập Chương I Kiểm tra 45’ (chương I) II Hàm số §1 Nhắc lại, bổ sung khái niệm hàm số bậc §2 Hàm số bậc (11 tiết) Luyện tập §1, §3 Đồ thị hàm số y = ax + b (a ≠0) - Luyện tập §4 Đường thẳng song song đường thẳng cắt - Luyện tập 15 Tiết 2, 4, 6, 9, 10 11 12 13 14 15 16, 17 18 19 20 21 22, 23 24, 25 §5 Hệ số góc đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0) - Luyện tập Ôn tập Chương II Kiểm tra chương II III Hệ §1 Phương trình bậc hai ẩn phương §2 Hệ phương trình bậc hai ẩn trình bậc Luyện tập §1, hai ẩn Ôn tập học kỳ I (17 tiết) Kiểm tra học kỳ I (cả đại số hình học) Trả kiểm tra học kỳ I (phần Đại số) HỌC KỲ II (34 tiết) §3 Giải hệ phương trình phương pháp - Luyện tập §4 Giải hệ phương trình phương pháp cộng đại số - Luyện tập Thực hành: giải hệ phương trình máy tính CASIO §5 Giải toán cách lập hệ phương trình §6 Giải toán cách lập hệ phương trình (tiếp) Luyện tập Ôn tập chương III Kiểm tra chương III IV Hàm số §1 Hàm số y = ax2 (a ≠ 0) y = ax2 Luyện tập (a ≠ 0) §2 Đồ thị hàm số y = ax2 (a ≠ 0) Phương Luyện tập trình bậc hai §3 Phương trình bậc hai ẩn số ẩn số Luyện tập (24 tiết) §4 Công thức nghiệm phương trình bậc hai Luyện tập §5 Công thức nghiệm thu gọn - Luyện tập Thực hành: giải phương trình bậc máy tính CASIO §6 Hệ thức Vi-ét ứng dụng Luyện tập §7 Phương trình quy phương trình bậc hai Luyện tập §8 Giải toán cách lập phương trình Luyện tập Ôn tập chương IV Kiểm tra 45’ Ôn tập cuối năm Kiểm tra học kỳ II Trả kiểm tra cuối năm (phần Đại số) 16 26, 27 28 29 30 31 32 33 34, 35 36 37, 38 39, 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55,56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66, 67 68, 69 70 HÌNH HỌC (70 TIẾT) Chương HỌC KỲ I (36 tiết) §1 Một số hệ thức cạnh đường cao tam giác vuông Luyện tập I Hệ thức §2 Tỉ số lượng giác góc nhọn lượng Luyện tập tam giác §4 Một số hệ thức cạnh góc tam giác vuông Luyện tập vuông Thực hành §4 Ứng dụng thực tế tỉ số lượng giác góc nhọn (17 tiết) Ôn tập chương I Kiểm tra 45’ (chương I) §1 Sự xác định đường tròn Tính chất đối xứng đường tròn - Luyện tập II Đường §2 Đường kính dây đường tròn §3 Liên hệ dây khoảng cách từ tâm đến dây tròn Luyện tập §2, (19 tiết) §4 Vị trí tương đối đường thẳng đường tròn §5 Các dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến đường tròn Luyện tập §4, §6 Tính chất hai tiếp tuyến cắt Luyện tập §7 Vị trí tương đối hai đường tròn §8 Vị trí tương đối hai đường tròn (tiếp) Luyện tập §7, Ôn tập chương II Ôn tập học kỳ I Trả kiểm tra học kỳ I (phần Hình học) HỌC KỲ II (34 tiết) §1 Góc tâm III Góc với §2 Liên hệ cung dây đường tròn Luyện tập §1, §3 Góc nội tiếp - Luyện tập (21 tiết) §4 Góc tạo tia tiếp tuyến dây cung - Luyện tập §5 Góc có đỉnh bên đường tròn Góc có đỉnh bên đường tròn - Luyện tập §6 Cung chứa góc - Luyện tập 17 Tiết thứ 1, 3,4 5, 7, 9, 10 11, 12 13, 14 15, 16 17 18, 19 20 21 22, 23 24 25 26, 27 28 29 30 31 32 31 34, 35 36 37 38 39, 40 41, 42 43, 44 45, 46 47, 48 IV Hình trụ Hình nón Hình cầu (13 tiết) §7 Tứ giác nội tiếp - Luyện tập §8 Đường tròn ngoại tiếp Đường tròn nội tiếp §9 Độ dài đường tròn, cung tròn - Luyện tập §10 Diện tích hình tròn, hình quạt tròn - Luyện tập Ôn tập chương III Kiểm tra 45’ (chương III) §1 Hình trụ Diện tích xung quanh thể tích trụ Luyện tập §2 Hình nón Hình nón cụt Diện tích xung quanh thể tích hình nón, hình nón cụt Luyện tập §3 Hình cầu Diện tích mặt cầu thể tích hình cầu Luyện tập Ôn tập cuối năm Trả kiểm tra cuối năm (phần Hình học) 18 49, 50 51 52, 53 54, 55 56 57 58, 59 60 61, 62 63 64, 65 66, 67 68, 69 70
- Xem thêm -

Xem thêm: PHAN PHOI CHUONG TRINH TOAN THCS, PHAN PHOI CHUONG TRINH TOAN THCS, PHAN PHOI CHUONG TRINH TOAN THCS, Về phân phối chương trình dạy học tự chọn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay