Toan tuoi tho lop 8

3 77 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2017, 11:49

ĐỀ THI OLYMPIC TỐN TUỔI THƠ LỚP Thời gian: 30 phút ( Đề thi gồm 16 câu, trang) I - TRẮC NGHIỆM: Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng: Câu 1: Cho biết a-b=7 tính giá trị biểu thức: a(a+2)+b(b-2)-2ab A 50 B 63 C 35 Câu 2: A 2009,99 D 28 Giá tri biểu thức: M = x2 + 0,2x + 2010 x = 0,9là B 2010,99 C 2011,99 D 2012,99 Câu :Giá trò biểu thức: A = x4 − 17x3 + 17x2 − 17x + 2010 x = 16 A 1994 B 1998 C 2010 D 2011 Câu 4: Tìm số dư phép chia biểu thức : (x+1)(x+3)(x+5)(x+7)+ 2012 cho x2+8x+1 A 2066 B 2076 C 2086 D 2096 Câu 5: Giá trị biểu thức A 2121 12 − 2 + − + + 99 − 100 + 1012 : B 5151 C 3131 D 4141 Câu 6: Giá trị lớn M = - x2 + 3x - A -7 B Câu Giá trị lớn biểu thức A B Câu 8:Tìm chữ số tận số: A B C - 19 D a+b b+c c+a + + c a b C 19 (với a, b, c > 0) D 99 C Câu 9: Tìm chữ số tận C = 1.3.5.7… 99 A B C D D Câu 10: Cho ba số x, y, z thoả mãn x + y + z = Tìm giá trị lớn B = xy + yz + zx A B C D Câu 11: a Kết rút gọn biểu thức A = A 1 − x32 B 1 16 + + + + + 1− x 1+ x 1+ x 1+ x 1+ x + x 16 32 − x 32 C − x32 D 16 − x32 Câu 12: Cho tam giác ABC vng A, đường cao AH chia cạnh huyền thành đoạn có độ dài cm 16 cm Tính chu vi tam giác ABC A 50 cm B 60 cm C 70 cm D 80 cm Câu 13: Cho hình thang ABCD có đáy lớn AD , đường chéo AC vng góc với cạnh bên CD, · · Tính AD chu vi hình thang 20 cm góc D 600 BAC = CAD A cm B cm C cm D 10 cm Câu 14: ph¬ng tr×nh : A 2010 x − x − x − x −1 + + + = có nghiệm 2009 2010 2011 2012 B 2011 C 2012 D 2013 Câu 15: Cho a, b, c ≠ a +b +c = P= A giá trị biểu thức: 1 + + 2 2 a +b −c b +c −a a + c2 − b2 B C D II - TỰ LUẬN Câu 16: Cho hình thang ABCD (AB // CD) Các điểm M, N thuộc cạnh AD, BC cho AM CN = Gọi giao điểm MN với BD, AC theo thứ tự E, F Qua M kẻ đường MD NB thẳng song song với AC, cắt DC H Gọi O giao điểm AC BD a) Chứng minh rằng: HN // BD b) Gọi I giao điểm HO MN Chứng minh rằng: IE = IF, ME = NF HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA TỐN Phần trắc nghiệm: (7,5 điểm) có 15 câu câu 0,5 điểm 1- B 2- B 3- A 4-D 6-C 7-C 8-C 9-D 11 - B 12 - B 13 - C 14 – D 5-B 10 - C 15 - A TỰ LUẬN: ( 2.5 điểm ) Câu 16: (2,5 điểm ) B A O E I M G D N F Q K C H a) (1đ) Theo định lí Ta-let ta có: DH DM BN = = ⇒ HN / / BD (theo định lí Ta-let HC MA NC đảo) 0,5đ 0,5đ b)(1,5đ) Gọi G giao điểm HM BD, Q giao điểm HN AC Ta có: MG AO BO NQ = = = ⇒ GQ / / MN GH OC OD QH 0,5đ Gọi K giao điểm HO GQ Do OGHQ hình bình hành nên GK = KQ Do đó: IE = IF, IM = IN, ME = NF 0,5 đ 0,5đ ... chia cạnh huyền thành đoạn có độ dài cm 16 cm Tính chu vi tam giác ABC A 50 cm B 60 cm C 70 cm D 80 cm Câu 13: Cho hình thang ABCD có đáy lớn AD , đường chéo AC vuông góc với cạnh bên CD, · · Tính... ĐỀ KIỂM TRA TOÁN Phần trắc nghiệm: (7,5 điểm) có 15 câu câu 0,5 điểm 1- B 2- B 3- A 4-D 6-C 7-C 8- C 9-D 11 - B 12 - B 13 - C 14 – D 5-B 10 - C 15 - A TỰ LUẬN: ( 2.5 điểm ) Câu 16: (2,5 điểm )
- Xem thêm -

Xem thêm: Toan tuoi tho lop 8, Toan tuoi tho lop 8, Toan tuoi tho lop 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay