phan phoi chuong trinh toan 9

4 72 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2017, 11:46

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TOÁN I - PHÂN CHIA THEO HỌC KÌ VÀ TUẦN HỌC Cả năm: 140 tiết Học kì I: 19 tuần 72 tiết Học kì II: 18 tuần 68 tiết Đại số: 70 tiết 40 tiết 17 tuần đầu x tiết = 34 tiết tuần cuối x tiết = tiết 30 tiết 12 tuần đầu x tiết = 24 tiết tuần cuối x tiết = tiết Hình học: 70 tiết 32 tiết 13 tuần đầu x tiết = 26 tiết tuần cuối x tiết = tiết 32 tiết 13 tuần đầu x tiết = 26 tiết tuần cuối x tiết = tiết II – Phân phối chương trình Đại số: 70 tiết Chương I CĂN BẬC HAI – CĂN BẬC BA ( 18 tiết) Chương II – HÀM SỐ BẬC NHẤT (11 tiết) Tuần Tiết Mục Căn bậc hai Căn thức bậc hai đẳng thức A = A Luyện tập Liên hệ phép nhân phép khai phương Luyện tập Liên hệ phép chia phép khai phương Luyện tập Bảng bậc hai Biến đổi đơn giản biểu thức chứa thức bậc hai 10 Luyện tập 11 Biến đổi đơn giản biểu thức chứa thức bậc hai(tiếp) 12 Luyện tập 13 Rút gọn biểu thức chứa thức bậc hai 14 Luyện tập 15 Căn bậc ba 16 Ôn tập chương I 17 Ôn tập chương I 18 Kiểm tra chương I 19 Nhắc lại, bổ sung khái niệm hàm số luyện tập 10 20 Hàm số bậc 21 Luyện tập 11 22 Đồ thị hàm số y = ax + b (a ≠ 0) 23 Luyện tập 12 24 Đường thẳng song song đường thẳng cắt 25 Luyện tập 13 26 Hệ số góc đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0) 27 Luyện tập 14 28 Ôn tập chương II 15 16 CHƯƠNG III – HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN ( 17 tiết) 17 18 19 20 21 22 23 CHƯƠNG IV – HÀM SỐ y = ax2 (a ≠ 0) 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Kiểm tra chương II Phương trình bậc hai ẩn Hệ phương trình bậc hai ẩn – Luyện tập Giải hệ phương trình phương pháp Giải hệ phương trình phương pháp cộng Luyện tập Luyện tập Ôn tập học kì I Ôn tập học kì I Kiểm tra học kì I Kiểm tra học kì I Trả kiểm tra học kì I (Đại số) Giải toán cách lập hệ phương trình Giải toán cách lập hệ phương trình (tiếp) Luyện tập Luyện tập Ôn tập chương III(có phần trợ giúp MTĐT) Kiểm tra chương III Hàm số y = ax2 (a ≠ 0) Luyện tập Đồ thị hàm số y = ax2 (a ≠ 0) Luyện tập Phương trình bậc hai ẩn số Luyện tập Công thức nghiệm phương trình bậc hai Luyện tập Công thức nghiệm thu gọn Luyện tập Hệ thức Vi – ét ứng dụng Luyện tập Kiểm tra 45’ Phương trình quy phương trình bậc hai Luyện tập Giải toán cách lập phương trình Luyện tập Ôn tập chương IV(có trợ giúp MTĐT) Ôn tập chương IV(có trợ giúp MTĐT) (tiếp) Ôn tập cuối năm Ôn tập cuối năm(tiếp) Ôn tập cuối năm (tiếp) Kiểm tra cuối năm Trả kiểm tra cuối năm (Đại số) Hình học: 70 tiết Chương I HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG ( 19 tiết) Chương II – ĐƯỜNG TRÒN (17 tiết) Tuần Tiết 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 20 21 11 22 23 12 24 25 13 26 14 27 15 28 16 29 17 30 18 31 19 32 33 20 34 35 21 36 37 22 38 39 23 40 41 Mục Một số hệ thức cạnh đ/cao tam giác vuông Một số hệ thức cạnh đ/cao tam giác vuông Luyện tập Luyện tập Tỉ số lượng giác góc nhọn Tỉ số lượng giác góc nhọn Luyện tập Bảng lượng giác Bảng lượng giác Luyện tập Một số hệ thức cạnh góc tam giác vuông Luyện tập Luyện tập Ứng dụng thực tế tỉ số lượng giác góc nhọn Thực hành trời Ôn tập chương I (có trợ giúp MTĐ) Kiểm tra chương I Sự xác định đường tròn Tính chất đối xứng đtròn Luyện tập Đường kính dây đường tròn Luyện tập Liên hệ dây khoảng cách từ tâm đến dây Vị trí tương đối đường thảng đường tròn Các dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến đường tròn Luyện tập Tính chất hai tiếp tuyến cắt Luyện tập Ôn tập học kì I Ôn tập học kì I(tiếp) Trả kiểm tra học kì I (Hình) Vị trí tương đối hai đường tròn Luyện tập Ôn tập chương II Góc tâm Số đo cung Luyện tập Liên hệ cung dây Góc nội tiếp Luyện tập 24 CHƯƠNG III – GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN ( 21 tiết) 25 26 27 28 29 30 31 32 CHƯƠNG IVHÌNH TRỤ HÌNH NÓN HÌNH CẦU (13 tiết) 33 34 35 36 37 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Góc tạo tia tiếp tuyến dây cung Luyện tập Góc có đỉnh bên đường tròn Góc có đỉnh bên đường tròn Luyện tập Cung chứa góc Luyện tập Tứ giác nội tiếp Luyện tập Đường tròn ngoại tiếp Đường tròn nội tiếp Độ dài đường tròn, cung tròn Luyện tập Diện tích hình tròn, hình quạt tròn Luyện tập Ôn tập chương III( có trợ giúp MTĐT) Kiểm tra chương III Hình trụ Diện tích xung quanh thể tích hình trụ Luyện tập Hình nón – Hình nón cụt Diện tích xung quanh thể tích hình nón, hình nón cụt Luyện tập Hình cầu diện tích mặt cầu thể tích hình cầu Hình cầu diện tích mặt cầu thể tích hình cầu Luyện tập Ôn tập chương IV Ôn tập cuối năm Ôn tập cuối năm (tiếp) Kiểm tra cuối năm Trả kiểm tra cuối năm (Đại số) Số lần kiểm tra đánh giá học kì học sinh: + Kiểm tra miệng: + Kiểm tra viết 15’: ( đại số, hình học) + Kiểm tra 45’: ( đại số, hình học) + Kiểm tra viết 90’: bài(học kì I, học kì II: bao gồm Đại số Hình học) * Lưu ý: Phân bố kiểm tra 45’ vào cuối chương cách khoảng 15 tiết) ... 18 19 20 21 22 23 CHƯƠNG IV – HÀM SỐ y = ax2 (a ≠ 0) 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60... VUÔNG ( 19 tiết) Chương II – ĐƯỜNG TRÒN (17 tiết) Tuần Tiết 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 20 21 11 22 23 12 24 25 13 26 14 27 15 28 16 29 17 30 18 31 19 32 33 20 34 35 21 36 37 22 38 39 23 40... tiết) 25 26 27 28 29 30 31 32 CHƯƠNG IVHÌNH TRỤ HÌNH NÓN HÌNH CẦU (13 tiết) 33 34 35 36 37 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Góc tạo tia tiếp
- Xem thêm -

Xem thêm: phan phoi chuong trinh toan 9, phan phoi chuong trinh toan 9, phan phoi chuong trinh toan 9

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay