tổng hợp các đề thi giữa kì và cuối kỳ hoc phan tin hoc dai cuong

55 104 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2017, 11:24

Câu 27: Trong mục FormatDrop Cap, phần Distance form text dù ng để xác địnhkhoảng cách:a Giữ a ký tự Drop Cap với lề trái c Giữ a ký tự Drop Cap với ký tự tiếp theob Giữ a ký tự Drop Cap với lề phải d Giữ a ký tự Drop Cap với toà n văn bảnCâu 28: Trong hộp thoại FilePage Setup khung Margins, mục Mirror Margins dù ng1 Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu nếu DTB = 9? =If(DTB>=5, TB,If(DTB>=6.5, Kha,If(DTB>= 8, Gioi, Yeu))) aGioi bKha cTB dYeu 2 Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu nếu DTB = 6? =If(DTB>=5, Dau, Truot) aDau bTruot cName? dCả 3 phương án trên đều sai 3 Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu nếu DTB = 9 và HK loại C trong đó DTB: Điểm trung bình. HK: Hạnh kiểm =If(OR(DTB>=8, HK= A),1000,300) a1000 b300 cFalse dValue 4 Hàm If có thể lồng vào nhau bao nhiêu lần? a8 b5 c6 d7 5 Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu nếu DTB = 9 và HK loại C trong đó DTB: Điểm trung bình. HK: Hạnh kiểm =If(AND(DTB>=8, HK= A),300,1000) a300 b1000 cTrue dValue(số) 6 Trong Excel biểu thức =242+52+(2010)2 sẽ trả về kết quả là bao nhiêu? a47 b271 c138 dKhông thể thực hiện được biểu thức trên 7 Trong Excel biểu thức =SUM(9,1,MA 3,5,7)) sẽ trả về kết quả là bao nhiêu? a13 b15 c17 d19 8 Trong Excel biểu thức =MID(A123B,3,2) sẽ trả về kết quả là bao nhiêu? aA1 b23 c3B dA123B 4 Nếu trong một ô tính có các kí hiệu , điều đó có nghĩa là gì? aChương trình bảng tính bị nhiễm Virus bCông thức nhập sai và Excel thông báo lỗi cHàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết chữ số dCột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số 5 Trong Excel, khi viết sai tên hàm trong tính toán, chương trình thông báo lỗi? aNAME bVALUE cNA dDIV0 6 Trong khi làm việc với Excel, muốn di chuyển con trỏ ô về ô A1, ta bấm? aShift – Home bTab – Home cCtrl – Home dCtrl – Shift – Home b. Đã có vù ng tổng hợp chưac. Đã là tiêu chuẩn của cơ sở dữ liệu chưad. Không cần gì thêm89. Auto Filter không thực hiện được điều gì sau đây:a. Trích theo tên bắt đầub. Trích theo kiểu And giữ a các kiểu logicc. Theo các mẫu tin của cơ sở dữ liệud. Theo mệnh đề On giữ a các fieldname90. Trong Excel một hàm có thể chứa tối đa bao nhiêu đối sốa. 15 b. 30 c. 45 d. 50D. MICROSOFT POWER POINT:91. Dạng nào sau đây dùng để xem một slide duy nhấta. Normal view c. outline viewb. Slide show d. slide view92. Bạn có thể đổi mà u nền của các slide theo cách tốt nhất sau đây:a. Chọn formatbackgroundb. Nhấp và o nút fill color trên thanh drawingc. Chọn formatslide designd. Chọn formatobjects93. Phần mở rộng của power point là gì?a. PPP b. PPF c. POP d. POW94. Các slide của presentation có thể được xem dưới mấy dạng khác nhau:a. 3 b. 4 c. 5 d. 695. Slide color scheme là gìa. bộ màu chuẩn của power point c. màu nềnb. Chèn màu vào các slide d. tên của một slide mới96. Nghi thức chuyển tập tin thông qua mọi trườ ng mạng là :a. http b. html c. www d. fpt97. Phần history trong mạng internet dù ng để:a. Liệt kê các trang web đã dù ng trong quá khứb. Liệt kê các địa chỉ mail đã dù ngc. Liệt kê tên các trang webd. Liệt kê số ngườ i đã sử dụng mạng internet98. Web site là gìa. là một ngôn ngữ siêu văn bảnb. Là hình thức trao đổi thông tin dưới dạng thư thông qua hệ thống mạng máy tínhc. là các file đã được tạo ra bởi word, excel, power point…rồi chuyển sang dạngHTMLd. Tất cả các câu đều sai99. Khi thấy tên zone trong địa chỉ mail là org thì có nghĩaa. Thuộc lĩnh vực chính phủb. Thuộc lĩnh vực giáo dụcc. Thuộc lĩnh vực cung cấp thông tind. Thuộc về các tổ chức khác.100. Các thông số cơ bản khi sử dụng internet mail là địa chỉ mail, địa chỉ hồi âm,server chuyển thư đi, tên truy cập hộp thư và :a. Server quản lý hộp thưb. Server tìm kiếmc. Server Browserd. Tất cả đều saiTrắc nghiệm tin học đại cƣơng( có đáp án ĐỀ THI CUỐI HỌC PHẦN Thời gian: phút Môn: Tin học đại cương Câu 1: Bộ nhớ RAM ROM nhớ gì? a/ Secondary memory b/ Receive memory c/ Primary memory d/ Random access memory Câu 2: Phát biểu nà o sau sai: a Đơn vị điều khiển (Control Unit) chứa CPU, điều khiển tất hoạt động máy b CPU nhớ xử lý trung ương, thực việc xử lý thông tin lưu trữ nhớ c ALU đơn vị số học luận lý ghi cũ ng nằm CPU d Memory Cell tập hợp ô nhớ Câu 3: Dữ liệu gì? a/ Là số liệu tà i liệu cho trước chưa xử lý b/ Là khái niệm phát sinh, lưu trữ , tìm kiếm, chép, biến đổi… c/ Là thông tin thể nhiều dạng khác d/ Tất Câu 4: Bit gì? a/ Là đơn vị nhỏ thông tin sử dụng máy tính b/ phần tử nhỏ mang giá trị c/ Là đơn vị đo thông tin d/ Tất Câu 5: Hex hệ đếm: a/ hệ nhị phân b/ hệ bát phân c/ Hệ thập phân d/ hệ thập lục phân Câu 6: Các nh phần: nhớ chính, xử lý trung ương, phận nhập xuất, loại hệ điều hà nh : a/ Phần cứng b/ Phần mềm c/ Thiết bị lưu trữ d/ Tất sai Câu 7: Hệ thống chương trình đảm nhận chức m môi trườ ng trung gian giữ a ngườ i sử dụng phần cứng máy tính gọi : a/ Phần mềm b/ hệ điều hà nh c/ Các loại trình dịch trung gian d/ Tất Câu 8: Các loại hệ điều hà nh Windows có khả tự động nhận biết thiết bị phần cứng tự động cà i đặt cấu hình thiết bị dây chức năng: a/ Plug and Play b/ Windows Explorer c/ Desktop d/ Multimedia Câu 9: Danh sách mục chọn thực đơn gọi : a/ Menu bar b/ Menu pad c/ Menu options d/ Tất sai Câu 10: Hộp điều khiển việc phóng to, thu nhỏ, đóng cửa sổ gọi : a/ Dialog box b/ list box c/ Control box d/ Text box Câu 11: Windows Explorer có thành phần: Explorer bar, Explorer view, Tool bar, menu bar Còn lại gì? a/ Status bar b/ Menu bar c/ Task bar d/ tất sai Câu 12: Shortcut biểu tượng đại diện cho chương trình hay tập tin để khởi động chương trình hay tập tin Vậy có loại shortcut: a/ loại b/ loại c/ loại d/ loại Câu 13: Để chạy ứng dụng Windows, bạn m nà o? a/ b/ b/ Nhấp đúp vào biểu tượng d/ Tất Câu 14: Chương trình cho phép định lại cấu hình hệ thống thay đổi môi trườ ng m việc cho phù hợp a/ Display c/ Control panel b/ Sreen Saver d/ Tất Câu 15: Các tự sau tự không sử dụng để đặt tên tập tin, thư mục: a/ @, 1, % b/ - (,) c/ ~, “, ? , @, #, $ d/ *, /, \, Câu 16: Có cách tạo văn Word: a/ cách b/ cách c/ cách d/ cách Câu 17 : Sử dụng Office Clipboard, bạn lưu trữ tối đa clipboard đấy: a/ 10 b/ 12 c/ 16 d/ 20 Câu 18: Thao tác Shift + Enter có chức gì? a/ Xuống hàng chưa kết thúc paragraph c/ Nhập liệu theo hà ng dọc b/ Xuống trang mà n hình d/ Tất sai Câu 19: Muốn xác định khoảng cách vị trí tự, ta vào: a/ Format/Paragragh c/ Format/Font b/ Format/Style d/Format/Object Câu 20: Phím nóng Ctrl + Shift + =, có chức gì? a/ Bật tắt gạch nét đôi c/ Bật tắt số b/ Bật tắt số d/ Trả dạng mặc định Câu 21: Để gạch từ nét đơn, ngoà i việc vào Format/Font, ta dùng tổ hợp phím nà o: a/ Ctrl + Shift + D c/ Ctrl + Shift + A b/ Ctrl + Shift + W d/ Ctrl + Shift + K Câu 22: hộp thoại Format/Paragraph việc hiệu chỉnh lề cho đoạn, khoảng cách đoạn, dòng, dùng làm chức sau đây: a/ Định dạng cột c/ Thay đổi font chữ b/ Canh chỉnh Tab d/ Tất sai Câu 23: Trong phần File/ Page Setup mục Gutter có chức gì? a/ Quy định khoảng cách từ mép đến trang in b/ Chia văn nh số đoạn theo ý muốn c/ Phần chừa trống để đóng thành tập d/ Quy định lề trang in Câu 24: Để thay đổi đơn vị đo thức, ta chọn: a/ Format/Tabs c/ Format/Object b/ Tools/Option/General d/ Tools/Option/View Câu 25: hiệu thước có nghĩa gì? a/ Bar tab c/ Decinal Tab b/ Frist line indent d/ Hanging indent Câu 26: Trong trang Format/Bullets and Numbering, muốn chọn thông số khác ta vào mục Customize Trong nà y, phần Number Format dù ng để: a/ Hiệu chỉnh hiệu Number c/ Thêm văn trước, sau dấu hoa thị b/ Hiệu chỉnh hiệu Bullets d/ Thay đổi font chữ Câu 27: Trong mục Format/Drop Cap, phần Distance form text dù ng để xác định khoảng cách: a/ Giữ a tự Drop Cap với lề trái c/ Giữ a tự Drop Cap với tự b/ Giữ a tự Drop Cap với lề phải d/ Giữ a tự Drop Cap với n văn Câu 28: Trong hộp thoại File/Page Setup khung Margins, mục Mirror Margins dù ng để: a Đặt lề cho văn cân xứng c Đặt lề cho trang chẳn lẻ đối xứng b Đặt cho tiêu đề cân xứng với văn d Đặt lề cho section đối xứng Câu 29: Bạn thích thuật ngữ cho từ , câu, Footnote Như Footnote có nghĩa : a thích trình bà y cuối từ cần thích b thích trình bà y cuối trang c thích trình bà y cuối văn d thích trình bà y cuối toàn Câu 30: Để di chuyển trỏ bảng Table, ta dùng phím nóng Vậy phím nóng Shift + Tab dù ng để: a Di chuyển trỏ đến ô liền trước c Thêm tab o ô b Di chuyển trỏ đến hà ng d Phím nóng chức Câu 31: Chọn bảng Table ta nhấn hợp phím a Alt + Shift + (5 bà ng phím số) c a b b Alt + (5 phím số tắt numlock) d a b sai Câu 32: Ví dụ ta gõ chữ n nhấn phím spacebar, máy cụm từ thông tin Đây chức năng: a auto correct c auto Format b auto text d Tất sai Câu 33: Format/ Tabs, mục Tab Stop position dù ng để xác định khoảng cách: a Từ lề trái đến vị trí Tab nhập c Cả a b b Từ lề phải đến vị trí Tab nhập d a b sai Câu 34: Để xem tà i liệu trước in, ta chọn File/Print Preview nhấn tổ hợp phím nóng: a Ctrl + Alt + P c Ctrl + Alt + Format/ b Ctrl + Alt + B d Ctrl + Alt + Câu 35: Khi in phong bì, ta chọn Tools/Envelopes and Label, mục Clockwise rotation có chức năng: a Quay ngược phong bì 180 độ c Quay theo chiều máy in b Quay theo chiều phong bì d Tất sai C MICROSOFT EXCEL: Câu 36: Một bảng tính worksheet bao gồm a 265 cột 65563 dò ng c 266 cột 65365 dò ng b 256 cột 65536 dò ng d 256 cột 65365 dò ng Câu 37: Excel đưa loại phép toán chính: a loại c loại b loại d Câu trả lờ i khác Câu 38: Các địa sau địa gì: $A1, B$5, C6, $L9, $DS7 a Địa tương đối c Địa hỗn hợp b Địa tuyệt đối d Tất Câu 39: Phép toán : ngày Số cho kết : a Ngày c Cả ngày số b Số d Tất sai Câu 40:Khi gõ công thức xong, Enter, máy #N/A có nghĩa : a Không tìm thấy tên hàm c Không tham chiếu đến b Giá trị tham chiếu không tồn d Tập hợp rỗng Câu 41: Khi gõ công thức xong, Enter, máy #REF! có nghĩa : a Không tìm thấy tên hàm c Không tham chiếu đến b Giá trị tham chiếu không tồn d Tập hợp rỗng Câu 42: Để cuộn chữ nh nhiều dò ng ô, ta dù ng a Format Cells, chọn Wrap Text c Format Cells, chọn Onentation b Format Cells, Chọn Shrink to fit d Alt + Enter Câu 43: kết công thức sau : = INT (SORT (-4)) : a b -2 c -4 d tất sai Câu 44: Công thức sau : = ROUND(136485.22m-3) cho kết : a 136,000.22 c 136000 b 137,000.22 d 137000 Cho bảng số liệu sau (dù ng cho câu 45 – 47) ABCD 30 Họ tên Chức vụ Thâm niên Lương 31 NVA TP 100.000 32 NVB TP 50.000 33 TTC PP 55.000 34 LTD KT 45.000 35 NVE NV 30.000 45 Khi ta nhập công thức sau: = COUNT(C31:C35) COUNTA (C31:c35) kết : a c b d Báo lỗi công thức sai 46 Khi ta nhập công thức sau: = SUMF(D31:D35, > = 50000, C31:C35), kết : a 17 b 25 c 13 d Báo lỗi công thức sai 47 Khi ta nhập công thức sau : = SUMIF(A:D35, “>=50000”,D31.D35 kết : a 205000 b 155000 c d báo lỗi công thức sai 48 Khi ta nhập công thức sau : = LEN(TRIM(“ABCDEF”)), kết qua a b c d 49 Ở ô B4 ta có công thức : =B$2*$C3 Khi chép công thức nà y qua ô D6 công thức trở nh a E$#C5 b D$#$C5 c E$2#$C3 d D$2#$C5 50 Khi ta gõ công thức : =DAY(DATEVALUE(“12/03/98”) kết : a 12 b 03 c 98 d Báo lỗi công thức sai 51 Để tính tuổi ngườ i sinh ngà y 24/11/1983 biết ngà y sinh name ô A2, ta gõ công thức : a = YEAR(TIMEVALUE(A2)) c = YEAR(TODAY0) YEAR(A2) b = YEAR(DAY0) - YEAR(A2) d = YEAR(TODAY0) - YEAR(A2) +1 Cho bảng tính sau (dùng cho câu 52 – 61) Bảng A B C D E F 40 Họ tên Mã CV Mã KV C Vụ K vực Hệ số 41 NVA TP QD ? ? ? 42 NTB PP TN ? ? ? 43 TTC PP LD ? ? ? 44 PTK KT QD ? ? ? 45 DCL NV LD ? ? ? Bảng D E Mã CV Mã KV C Vụ K vực Hệ số 41 NVA TP QD ? ? ? 42 NTB PP TN ? ? ? 43 TTC PP F G 50 Mã K Vực QD LD TN 51 K Vực Quốc doanh Liên doanh Tư nhân Bảng A B 49 Bảng tra 50 Mã CV C Vụ 51 TP Trưởng phòng 52 PP Phó phòng 53 KT Kế toán 54 NV Nhân viên 52 Điền công thức cho cột KVực để điền vào khu vực người: a = Vlookup(C41, $E$50:$G$51,2,0) b = Vlookup(C41, $E$50:$G$51,2,1) c = Vlookup(C41, $E$50:$G$Sản xuất d = Vlookup(41, $E$50:$G$51,2,1) 53 Điền công thức cho cột Cvụ để điền o chức vụ từ ng ngườ i: a =Hlookup(C41,$A$51:$B$54,2,1) b =Hlookup(C41,$A$51:$B$54,2,0) c =Vlookup(C41,$A$51:$B$54,2,1) d =Vlookup(C41,$A$51:$B$54,2,0) 54 Khi ta nhập công thức : =MATCH(“TN”, c40:C45,0) kết : a b c d Báo lỗi công thức sai 55 Khi ta nhập công thức : = INDEX(A:F45,2,3) kết : a Mã KV b QD c TN d LD 56 Khi ta nhập công thức 1: = LEFT(A1)&INDEX(A40:F45,3,2) kết : a NPP b NQD c N&PP d N&QD 57 Khi ta nhập công thức : = MID(A40,2,5) kết : a O b o t c o te d o tê 58 Khi ta nhập công thức : =MID(PROPER(A40),2,4) kết : a o b o T c o Te d o Tê 59 Khi ta gõ công thức : = TRIM(A40) kết ? a Họ ten b Họ tên c Họ tên d Họ tên 60 Khi ta nhập công thức : = MID(LOWE(UPPER(A40)),2,4) kết : a ọ T b ọ te c ọ t d ọ Te 61 Khi ta nhập công thức : =MID(B40,MATCH(“QD”,c40:C45,0),5) kết : a ã b ã C c ã CV d Công thức sai Cho bảng số liệu sau (dù ng cho câu 62 – 69) A B C D 56 QD LD TN 57 TP 75 80 90 58 PP 60 65 70 59 KT 45 50 55 60 NV 30 35 40 62 Khi ta nhập công thức : = MATCH(65,B57:B60) kết : a b c d 63 Khi ta nhập công thức : = MATCH(50,C56:C60,0) + INDEX(A56:D60,3,4) kết : a 73 b 74 c 53 d 54 64 Khi ta nhập công thức : = INT(-C57/9)&RIGHT(B58) kết : a -90 b -80 c -960 d -90 65 Khi ta nhập công thức : =COUNTA(2,INT(B60/15), (INDEX(A56:D60,2,3) kết : a b c 80 d 30 66 Khi ta nhập công thức : =ABS(INT(LEFT(B57)&RIGHT(D60))) kết : a 70 b –căn 70 c 70 d -70 67 Khi ta nhập công thức : = INDEX(D56:D60,LEN(A58),LEFT(C60) kết : a 80 b 35 c d Báo lỗi công thức sai 68 Số 57.5 số giữ a dã y số cột C, ta phải gõ công thức nà o để có kết vậy: a =MEDIAN(C56:C60,0) b = MEDIAN(C57:C60,0) c = MEDIAN(C56:C60) d = MEDIAN(C57:C60) 69 Cho biết kết công thức sau: = COUNTIF(A56:D60”>62.9”) a 60 b c 62.9 d Bảng số liệu sau dù ng cho câu 70 – 83 A B C D E F Tên Bậc lương C Vụ Mã KT Tạm ứng Lương Thái 273 TP A 50000 300000 Hà 310 PP C 45000 160000 Vân 330 NV B 50000 200000 Ngọc 450 CN D 35000 100000 Uyên 270 TK A 25000 300000 70 Khi ta nhập công thức : =MID(A3,1,2)&MID(A6,1,2) kết : a HUy b HaUy c Hà Uy d Hà U 71 Khi ta nhập công thức : = VLOOKUP(310,A1:F6,2,0) kết : a 310 b pp c 45000 d Báo lỗi công thức sai 72 Khi ta nhập công thức : = CHOOSE(“TP”,C2:C6,0) kết : a b c TP d Báo lỗi công thức sai 73 Cho biết kết công thức sau : = LEFT(F1,(LEN(D1)-3)) a Lư b Lưo c Lươ d Báo lỗi công thức sai 74 Cho biết kết nhập công thức sau: = PRODUCT(INDFX(A1:F6,5,6),3) a 75000 b 300000 c 100000 d 75 Khi ta nhập công thức : = “Bạn tên ”&LEFT(A3)&MID(C1,3,1)&RIGHT(A6,1) kết : a Bạn tên Hun b Bạn tên Hu c Bạn tên Hù n d Bạn tên Hù 76 Kết công thức: = HLOOKUP(B2,B2:F6,2,0) gì: a 273 b 310 77 Cho công thức : = ROUND(E2,-3) cho kết : a 50 b 500 c 5000 d 50000 78 Khi ta nhập công thức sau: MATCH(15000,F2:F6,-1) cho kết : a b c d 79 Để tính tổng tiền tạm ứng người có Mã KT “A” ta phải gõ công thức : a = SUMIF(D2D6,”A”,E2E6) c = SUMIF(AF:F6,DI=”A”E2:E6) b = SUMIF(D2D6,DI=”A”E2:E6) d = SUMIF(A1:F6,”A”,E2:E6) 80 Khi ta nhập công thức : = DSUM(A1:F6,5,B8:B9) kết mây ô B8, B9 kiện nào: [b] #Value! [c] 1900 [d] Tất sai Đáp án: Question c Question c Question a Question d Question b Question a Question d Question d Question b Question 10 c Phần tiếp: - Trong Excel ô A1 chứa trị "–3"; ô A2 chứa trị Hàm MOD(A1,A2) trả trị? [a] [b] "-1" [c] 0.5 [d] "-0.5" - Trong Excel sau nhập công thức sau: ="123"-"23" ta có kết quả? [a] 100 [b] 123 [c] 23 [d] Máy báo lỗi - Trong Excel hàm SUM("3",2,1) trả trị? [a] [b] [c] [d] Báo lỗi không cộng chuỗi - Trong Excel chèn thêm Sheet vào bảng tính chọn? [a] Edit > Move or Copy Sheet … [b] Insert > Worksheet [c] Format > Sheet [d] Edit > Delete Sheet - Trong Excel hàm dùng để chuyển chuỗi số sang số hàm hàm sau? [a] Left(chuỗi, n) [b] Right(chuỗi, n) [c] Mid(chuỗi, m, n) [d] Value(số) - Trong Excel biểu thức =24*2+5*2+(20-10)/2 trả kết bao nhiêu? [a] 47 [b] 271 [c] 138 [d] Không thể thực biểu thức - Trong Excel biểu thức =SUM(9,1,MA [b] 15 [c] 17 [d] 19 3,5,7)) trả kết bao nhiêu? [a] 13 - Trong Excel biểu thức =MID("A123B",3,2) trả kết bao nhiêu? [a] A1 [b] 23 [c] 3B [d] A123B - Trong Excel muốn xếp liệu sau quét khối phần liệu muốn xếp ta chọn? [a] Data > Filter… [b] Data > Sort… [c] Data > Form… [d] Data > Index… 10 - Trong Excel, giả sử ô A1 bảng tính lưu trị ngày 15/10/1970 Kết hàm =MONTH(A1) bao nhiêu? [a] VALUE#? [b] 15 [c] 1970 [d] 10 Đáp sn: Question a Question a Question c Question b Question d Question a Question c Question b Question b Question 10 d Phần tiếp: - Hàm sai hàm số sau? [a] =MOD(số 1, số 2): hàm cho kết phần dư phép chia [b] =INT(số 1, số 2): hàm cho kết phần nguyên phép chia [c] =AVERAGE(số 1, số 2, …): hàm cho kết trung bình cộng dãy số [d] =MIN(số 1, số 2, …): hàm cho kết số nhỏ dãy số - Trong Excel, điều kiện hàm IF phát biểu dạng phép so sánh Khi cần so sánh khác nhau, ta sử dụng phép toán? [a] #= [b] # [c] [d] >< - Giả sử ô D2 có công thức =B2*C2/100 Nêu chép công thức đến ô G6 có công thức là? [a] E7*F7/100 [b] E6*F6/100 [c] B6*C6/100 [d] E2*C2/100 - Nếu ô tính có hiệu #####, điều có nghĩa gì? [a] Chương trình bảng tính bị nhiễm Virus [b] Công thức nhập sai Excel thông báo lỗi [c] Hàng chứa ô có độ cao thấp nên không hiển thị hết chữ số [d] Cột chứa ô có độ rộng hẹp nên không hiển thị hết chữ số - Trong Excel, viết sai tên hàm tính toán, chương trình thông báo lỗi? [a] #NAME! [b] #VALUE! [c] #N/A! [d] #DIV/0! - Trong làm việc với Excel, muốn di chuyển trỏ ô ô A1, ta bấm? [a] Shift – Home [b] Tab – Home [c] Ctrl – Home [d] Ctrl – Shift – Home - Trong dạng địa sau đây, địa địa tuyệt đối? [a] B$1 $10 [b] $B1:$D10 [c] B$1$ $10$ [d] $B$1:$D$10 - Một cửa hàng văn phòng phẩm, có bán loại hàng hoá như: vở, bút bi, thước, phấn, …; ta sử dụng hàm để giúp cửa hàng tính tổng số tiền bán loại hàng hóa? [a] SUMIF [b] IFSUM [c] SUM [d] Một hàm khác - Trong bảng tính Excel, ô A2 có sẵn giá trị chuỗi "Tin hoc"; ô B2 có giá trị số 2008 Tại ô C2 gõ vào công thức =A2+B2 nhận kết quả? [a] #VALUE! [b] Tin hoc [c] 2008 [d] Tin hoc2008 10 - Trong bảng tính Excel, ô A2 có sẵn giá trị số không (0); Tại ô B2 gõ vào công thức =5/A2 nhận kết quả? [a] [b] [c] #VALUE! [d] #DIV/0! Đáp án: Question b Question c Question b Question d Question a Question c Question d Question a Question a Question 10 d PHẦN ĐẠI CƢƠNG: Phần 1: - Một tập hợp hiệu quy tắc dùng để biểu diễn tính toán giá trị số gọi là? [a] Phép tính [b] Hệ đếm [c] Quy ước - Hệ đếm thông dụng hay sử dụng biết đến là? [a] Hệ đếm thập phân [b] Hệ đếm La mã [c] Cả đáp án - Hệ đếm thập phân sử dụng chữ số sở nào? [a] Từ đến [b] Từ A đến Z [c] Từ a đến z - Hệ đếm nhị phân dùng máy tính gồm chữ số nào? [a] [b] [c] - Kết sau đổi số 1100 từ hệ số sang hệ số 10 là? [a] 11 [b] 10 [c] 12 - Kết sau đổi số 156 từ hệ số 10 sang hệ số là? [a] 1100 1100 [b] 1001 1100 [c] 1010 1100 - Kết sau đổi số 152 từ hệ số sang hệ số 10 là? [a] 105 [b] 104 [c] 106 - Kết sau đổi số 23 từ hệ số sang hệ số là? [a] 010 011 [b] 010 010 [c] 010 101 - Kết sau đổi số AF từ hệ số 16 sang hệ số là? [a] 1010 1111 [b] 1010 1010 [c] 1010 1011 10 - Kết sau đổi số 35 từ hệ số sang hệ số 16 là? [a] 2D [b] 1D [c] 1B Đáp án nè: Question b Question c Question a Question a Question c Question b Question c Question a Question a Question 10 b Phần 2: - Con người lưu trữ liệu thông qua việc sử dụng chữ cái, chữ số tự toán học, trình? [a] Giải mã [b] Mã hóa thông tin [c] Bảo mật thông tin - Hiện nhiều nước có Việt Nam sử dụng mã truyền tin tiêu chuẩn Hoa Kỳ với tên gọi là? [a] ASCII (American Standard Code for Information Interchange) [b] VNI [c] TCVN3 - Bảng liệt kê tất đối tượng ngôn ngữ với giá trị mã hóa gán cho gọi là? [a] Mã hóa [b] Mệnh đề [c] Bảng mã - Máy vi tính hệ thống thiết bị điện tử lắp ráp linh kiện điện tử mạch vi xử lý Nhìn bề máy tính bao gồm phận sau đây? [a] Màn hình, Case (CPU, Mainboard, HDD) [b] Bàn phím, Chuột, Máy in [c] Cả đáp án - Bộ nhớ truy nhập trực tiếp RAM viết tắc từ? [a] Read Access Memory [b] Random Access Memory [c] Rewrite Access Memory - ROM (Read Only Memory) là? [a] Bộ nhớ bất khả biến [b] Bộ nhớ đọc [c] Cả đáp án - Tác dụng nhớ truy nhập trực tiếp là? [a] Dùng để lưu trữ liệu nhập vào từ bàn phím gọi từ nhớ [b] Lưu trữ chương trình mà DOS nạp vào khởi động máy [c] Cả đáp án - Trong máy vi tính nhớ thường bao gồm? [a] CD-ROM, HDD, FDD [b] Đĩa mềm (Flopy Disk), CPU (Central Processing Unit) [c] Đĩa cứng (HDD) - Khi tiến hành lệnh Format có kèm theo tham số hệ thống /S (System) trình Format thực chép vào đĩa File sau đây? [a] IO.SYS, AUTORUN.INF [b] IO.SYS, MSDOS.SYS, COMMAND.COM [c] MSDOS.SYS, BOOT.INI 10 - Các thiết bị vào dùng để cung cấp liệu cho máy xử lý, thiết bị vào thông dụng là? [a] Bàn phím (Keyboard), Chuột (Mouse) [b] Máy quét ảnh (Scaner) [c] Cả đáp án Đáp án Question b Question a Question c Question c Question b Question c Question c Question a Question b Question 10 c Phần 3: - Thiết bị dùng để đưa kết xử lý cho người sử dụng Thiết bị thông dụng là? [a] Màn hình (Monitor), Ổ cứng (HDD) [b] Màn hình Máy in [c] Máy in (Printer), Ổ mềm (FDD) - Đối với bàn phím, ta thực bấm phím tức làm chập mạch vị trí đó, việc tạo nên xung điện gọi là? [a] Mã quét (Scan Code) [b] Mã máy [c] Đoản mạch - Độ phân giải (Resolution) hình thể hiện? [a] Mức sáng mà hình hiển thị [b] Số điểm sáng mà hình hiển thị [c] Cả đáp án sai - Nhiệm vụ chủ yếu khối xử lý trung tâm CPU là? [a] Thực phép toán số học logic [b] Quyết định thao tác mà chương trình đòi hỏi [c] Cả đáp án - Thanh ghi Stack có nhiệm vụ là? [a] Để lưu giữ phục hồi trạng thái làm việc có lệnh xin ngắt trình xử lý để tạm thời làm công việc khác [b] Đảm bảo việc truyền liệu phận máy vi tính [c] Nâng cao hiệu cho máy tính - Chức BUS liệu là? [a] Đảm bảo việc truyền liệu phận bên vi xử lý từ vi xử lý với bên [b] Tính toán phép toán số học Logic [c] Ghi nhớ trạng thái kết vào ghi - Phần cứng máy vi tính (Hardware) toàn chi tiết khí, điện tử lắp ráp nên máy Một phần cứng tốt phải đảm bảo yếu tố sau đây? [a] Độ bền học cao [b] Tính tác dụng lớn [c] Cả đáp án - Nơi dùng để lưu trữ chương trình điều khiển thiết bị, lệnh xử lý (kể lệnh nội trú DOS), chương trình người sử dụng liệu đưa vào xử lý là? [a] Bộ nhớ RAM [b] Bộ nhớ ROM [c] Phần mềm - Phần mềm gì? [a] Là thiết bị ngoại vi ghép nối đến máy vi tính [b] Là chương trình chạy máy vi tính [c] Cả đáp án sai 10 - Virus tin học thực chất là? [a] Một loại vi sinh vật sống sinh thiết bị vật lý máy tính [b] Một kháng thể tồn bên không khí [c] Một đoạn chương trình có kích thước nhỏ bé lại bao hàm chức đa dạng Đáp án Question b Question a Question b Question c Question a Question a Question c Question a Question b Question 10 c Phần 4: - Để phòng chống Virus cách tốt là? [a] Thường xuyên kiểm tra đĩa, đặc biệt thận trọng chép liệu từ nơi khác mang tới [b] Sử dụng chương trình quét virus tiếng phải cập nhật thường xuyên [c] Cả đáp án - Hệ điều hành OS (Operating System) là? [a] Công cụ giao tiếp máy tính với đối tượng máy tính [b] Là phần mềm điều khiển toàn tiến trình xảy máy vi tính [c] Cả đáp án - Với hệ điều hành MS-DOS sau Format tạo đĩa hệ thống cần tạo tệp là? [a] AUTORUN.INF AUTOEXEC.BAT [b] CONFIG.SYS AUTOEXEC.BAT [c] CONFIG.SYS BOOT.INI - Trong thư mục DOS tệp có đuôi COM, EXE coi là? [a] Lệnh ngoại trú [b] Lệnh nội trú [c] Lệnh thực - Khi đặt tên tệp thư mục DOS không sử dụng tự sau đây? [a] , ? \ / ; : = < > [ ] [b] Các chữ số từ đến [c] Các chữ từ A đến G - Để tạo lập tìm kiếm tệp ổ đĩa có cấu trúc thư mục hình cây, DOS cần phải biết đường dẫn sau đây? [a] Tên ổ đĩa\Tên tệp\Tên thư mục [b] Tên ổ đĩa\Tên thư mục\Tên tệp [c] Tên thư mục\Tên tệp\Tên ổ đĩa - Để chép tệp CONGVAN.VNS thư mục hành ổ đĩa A sang ổ đĩa B ta viết câu lệnh nào? [a] B:\COPY A:\HANHCHINH\CONGVAN.VNS A: (Enter sau gõ xong lệnh) [b] A:\COPY A:\HANHCHINH\CONGVAN.VNS B: (Enter sau gõ xong lệnh) [c] A:\COPY A:\CONGVAN.VNS\HANHCHINH B: (Enter sau gõ xong lệnh) - Lệnh DIR (Directory) dùng để xem thư mục có tệp lưu trữ Giả sử vị trí thời thư mục gốc ổ C, để xem đĩa ổ A có thư mục tệp ta gõ? [a] A:\>DIR C: (Enter sau gõ xong lệnh) [b] C:\>DIRECTION A: (Enter sau gõ xong lệnh) [c] C:\>DIR A: (Enter sau gõ xong lệnh) - Từ ổ đĩa chủ C cần xem thư mục BKED ổ đĩa D có tệp có đuôi VNS, lệnh viết nào? [a] C:\>DIR D:\BKED\?? (Enter sau gõ xong lệnh) [b] C:\>DIR D:\BKED\"…" (Enter sau gõ xong lệnh) [c] C:\>DIR D:\BKED\ VNS (Enter sau gõ xong lệnh) 10 - Để tạo thư mục DOS người ta sử dụng lệnh nào? [a] CD [b] MD [c] RD Question c Question c Question b Question a Question a Question b Question b Question c Question c Question 10 b
- Xem thêm -

Xem thêm: tổng hợp các đề thi giữa kì và cuối kỳ hoc phan tin hoc dai cuong, tổng hợp các đề thi giữa kì và cuối kỳ hoc phan tin hoc dai cuong, tổng hợp các đề thi giữa kì và cuối kỳ hoc phan tin hoc dai cuong

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay