BO DE LUYEN THI HK i TOAN 9 CO HD BAI KHO

4 68 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2017, 11:01

KIM TRA HC K I -T9 ( Cõu 1.a) Thc hin phộp tớnh: A = 20 5 + 1 x +1 ) b) Tỡm x, bit x = x +2 ữ Cõu 2.Cho biu thc: A = ữ: x + x x ữ x a) Tỡm iu kin xỏc nh v rỳt gn biu thc A b) Tỡm cỏc giỏ tr ca x A cú giỏ tr õm Cõu 3.Cho hm s y = ( 2m ) x (*) a) Xỏc nh m hm s (*) ng bin trờn R b) Tỡm cỏc giỏ tr ca m th hm s (*) song song vi ng thng y = x + Cõu 4.Cho ng trũn (O;R),ng kớnh AB Lyim C thuc ng trũn (O; R) cho AC= R K OH vuụng gúc vi AC ti H Qua im C v mt tip tuyn ca ng trũn (O; R), tip tuyn ny ct ng thng OH ti D a) Tớnh BC theo R b) Chng minh rng AD l tip tuyn ca ng trũn (O; R) c) Gi M l im thuc tia i ca tia CA Chng minh rng MC.MA = MO2 AO2 Cõu Cho a, b, c l cỏc s thc dng tha a + b + c + ab + bc + ca = Tỡm giỏ tr ln nht ca biu thc P = abc Đề II Cõu a) Rỳt gn biu thc A = ( ổ x ) - 50 b) Tỡm x, bit x - = ổ3 x +1 x +9ử ữ ữ ỗ ữ ữ : ỗ ữ ữ ỗ ữố ữ ỗx - x xứ xứ Cõu Cho biu thc P = ỗỗỗ + ỗ ố3 + x - a) Tỡm iu kin xỏc nh v rỳt gn biu thc P b) Tỡm cỏc giỏ tr ca x P < Cõu Cho hm s y = ( 2m - 4) x + (*) a) Tỡm cỏc giỏ tr ca m hm s (*) nghch bin trờn R b)Tỡm cỏc giỏ tr ca m th ca hm s (*) song2 vi ng thng y= 3x+ Cõu Cho ng trũn tõm O, im P nm bờn ngoi ng trũn K cỏc tip tuyn PA, PB vi ng trũn (A, B l cỏc tip im) a) Chng minh rng OP vuụng gúc vi AB b) V ng kớnh BC Chng minh rng AC song song vi PO c) Bit OA = 6cm, OP = 10cm Tớnh di on AB Cõu Cho a, b, c l cỏc s thc dng tha a + b + c = Tỡm giỏ tr nh nht ca biu thc A = a2 b2 c2 + + a +b c + a b + c Đề III 14 15 : ữ 22 ữ Cõu (1.0) Thc hin phộp tớnh: Cõu (1.5) Cho hm s bc nht: y = ax + b a/ Xỏc nh a v b hm s cú th song song vi ng thng y = x + v i qua im A ( 1;1) ; b/ V th hm s y = 2x + Cõu (2.0) Cho hai ng trũn ( O; R ) v ( O; r ) ( R > r ) ; tip xỳc ngoi ti A BC l tip tuyn chung ngoi B ( O ) ; C ( O ) Qua A k ng thng vuụng gúc vi OO ct BC ti K a/ Chng minh rng BA CA b/ Chng minh rng BC l tip tuyn ca ng trũn ng kớnh OO Cõu (0.5) Cho s thc x Tỡm giỏ tr nh nht ca : A = x x + x + x IV Cõu Rút gọn biểu thức sau a) (5 + 5) 250 c) 5+1 51 + 51 5+1 b) + Cõu Cho hai đờng thẳng: (d1): y = 2x (d2): y = - x + a) Vẽ hai đờng thẳng mặt phẳng tọa độ b) Xác định tọa độ giao điểm hai đờng thẳng Cõu Cho hai đờng tròn (O) (O) tiếp xúc A Kẻ tiếp tuyến chung BC, B (O); C (O) Tiếp tuyến chung A cắt tiếp tuyến chung BC I ã a) Chứng minh BAC = 900 b) Trên tia đối tia IA lấy điểm D cho IA = ID Tứ giác ABDC hình gì? Vì sao? c) Tính độ dài BC trờng hợp OA = 7,2cm OA = 3,2cm d) Gọi giao điểm OI AB M; giao điểm OI AC N OM OI Chứng minh rằng: = O'N O'I Cõu Vi x > tỡm giỏ tr nh nht ca biu thc M = x2 + 2x x3 Hng dn: I: Cõu 4: c) MO2 - AO2 = OH2 + MH2 - AO2 = AO2 - AH2 + MH2 - AO2 = MH2 - AH2 =(MH - AH)(MH + AH) = MC.MA Cõu 5: Vỡ a + bc abc b + ca abc c + ab abc Suy ra: abc a + b + c + ab + bc + ca = abc abc Du bng xy a = b = c =1 Vy P cú giỏ tr ln nht l a = b = c = II Cõu 4:c) Xột tam giỏc vuụng PAO Ta cú PA = OP - OA = 102 - 62 = ị PA = 8cm Theo h thc lng tam giỏc vuụng PAO, ta cú PO.AH = PA.AO Hay 10.AH = 6.8 Suy AH = 4,8cm Do ú AB = 9,6cm Cõu 5: Ta cú a2 b +c a2 b +c a a2 b +c + = = a ị ab +c b +c b +c b2 a + c c2 a +b b; cTng t: a +c a +b Cng tng v ba bt ng thc ta c: a2 b2 c2 a + b +c + + =3 b +c a +c a +b Vy A = v ch a = b = c = III Cõu + iu kin: x t t = x Bin i v ch c: A = t + t = t + t t + t = + Ch c: ng thc xy khi: (t 1)(3 t ) t x 11 Suy GTNN ca A = x 11 IV Cõu c) Theo hệ thức lợng tam giác vuông ta có: IA2 = OA.OA IA = 4,8cm Do BC = 2IA = 9,6cm d) 0,5 điểm: Ta có OI2 = OA.OO; OI2 = OA.OO (hệ thức lợng OA MA OI OA tam giác vuông) = ; Mặt s khác OMA ANO O'A = O'N O'I O'A OI MA 2= (1) O'I O'N OI OM = Theo hệ định lí Ta let ta có: (2); Từ (1) (2) ta có: O'I MA OM OI = O'N O'I CCH OI OA OI OA D nờn (1) = = O'I O'A O'I O'A B M OA2 = OM.OI , O'A2 = O'N.O'I(2) I OM OI C M T (1), (2) suy = N O'N O'I O A O' ... BC I ã a) Chứng minh BAC = 90 0 b) Trên tia đ i tia IA lấy i m D cho IA = ID Tứ giác ABDC hình gì? Vì sao? c) Tính độ d i BC trờng hợp OA = 7,2cm OA = 3,2cm d) G i giao i m OI AB M; giao i m... có: IA2 = OA.OA IA = 4,8cm Do BC = 2IA = 9, 6cm d) 0,5 i m: Ta có OI2 = OA.OO; OI2 = OA.OO (hệ thức lợng OA MA OI OA tam giác vuông) = ; Mặt s khác OMA ANO O'A = O'N O 'I O'A OI MA 2= (1) O 'I. .. O 'I O'N OI OM = Theo hệ định lí Ta let ta có: (2); Từ (1) (2) ta có: O 'I MA OM OI = O'N O 'I CCH OI OA OI OA D nờn (1) = = O 'I O'A O 'I O'A B M OA2 = OM.OI , O'A2 = O'N.O 'I( 2) I OM OI C M T (1),
- Xem thêm -

Xem thêm: BO DE LUYEN THI HK i TOAN 9 CO HD BAI KHO, BO DE LUYEN THI HK i TOAN 9 CO HD BAI KHO, BO DE LUYEN THI HK i TOAN 9 CO HD BAI KHO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay