Chia hết va chia có dư cho 2;3;5;9;10

4 110 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2017, 10:26

CHIA HẾT CHIA CHO 2,3,5,9,10 Đề bài: Trong số tự nhiên liên tiếp sau, số chia hết cho số nào? 492; 493 Số chia hết cho 2: số chữ số tận 0, 2, 4, 6, Số chia hết cho là: 492 Trong số tự nhiên liên tiếp sau, số chia cho số nào? 214; 215 Trong số tự nhiên liên tiếp sau, số chia hết cho số nào? 805; 806 Đề bài: Trong số tự nhiên liên tiếp sau, số chia cho số nào? 821; 822; 823 BL: Trước hết, xác định số chia hết cho 3: số tổng chữ số chia hết cho Số chia hết cho là: 822 Sau xác định số chia cho bảng đây: 821 Số chia cho là: 823 BT: Trong số tự nhiên liên tiếp sau, số chia cho số nào?457; 458; 459 Trong số tự nhiên liên tiếp sau, số chia cho số nào? 211; 212; 213 Trong số tự nhiên liên tiếp sau, số chia cho số nào? 628; 629; 630 Trong số tự nhiên liên tiếp sau, số chia cho số nào? 776; 777; 778 Trong số tự nhiên liên tiếp sau, số chia cho số nào? 295; 296; 297 Trong số tự nhiên liên tiếp sau, số chia cho số nào? 880; 881; 882 Trong số tự nhiên liên tiếp sau, số chia cho số nào? 753; 754; 755 Đề bài: Trong số tự nhiên liên tiếp sau, số chia cho số nào? 280; 281; 282; 283; 284 Trước hết, xác định số chia hết cho 5: số chữ số tận Số chia hết cho là: 285 Sau xác định số chia cho bảng đây: c Số chia cho là: 281 Trong số tự nhiên liên tiếp sau, số chia cho số nào? 343; 344; 345; 346; 347 Trong số tự nhiên liên tiếp sau, số chia hết cho số nào? 124; 125; 126; 127; 128 Đề bài: Trong số tự nhiên liên tiếp sau, số chia cho 10 số nào? 704; 705; 706; 707; 708; 709; 710; 711; 712; 713 Trước hết, xác định số chia hết cho 10: số chữ số tận Số chia hết cho 10 là: 710 Sau xác định số chia cho 10 bảng đây: 704 705 Số chia cho 10 là: 713 Trong số tự nhiên liên tiếp sau, số chia cho 10 số nào? 850; 851; 852; 853; 854; 855; 856; 857; 858; 859 Trong số tự nhiên liên tiếp sau, số chia cho 10 số nào? 868; 869; 870; 871; 872; 873; 874; 875; 876; 877 Trong số tự nhiên liên tiếp sau, số chia cho 10 số nào? 373; 374; 375; 376; 377; 378; 379; 380; 381; 382 Trong số tự nhiên liên tiếp sau, số chia cho 10 số nào? 958; 959; 960; 961; 962; 963; 964; 965; 966; 967 Trong số tự nhiên liên tiếp sau, số chia cho số nào? 782; 783; 784; 785; 786 Trong số tự nhiên liên tiếp sau, số chia cho 10 số nào? 919; 920; 921; 922; 923; 924; 925; 926; 927; 928 ... Trước hết, xác định số chia hết cho 5: số có chữ số tận Số chia hết cho là: 285 Sau xác định số chia cho dư bảng đây: c Số chia cho dư là: 281 Trong số tự nhiên liên tiếp sau, số chia cho dư số... chia hết cho 10: số có chữ số tận Số chia hết cho 10 là: 710 Sau xác định số chia cho 10 dư bảng đây: 704 705 Dư Dư Số chia cho 10 dư là: 713 Trong số tự nhiên liên tiếp sau, số chia cho 10 dư số... nhiên liên tiếp sau, số chia cho dư số nào? 628; 629; 630 Trong số tự nhiên liên tiếp sau, số chia cho dư số nào? 776; 777; 778 Trong số tự nhiên liên tiếp sau, số chia cho dư số nào? 295; 296;
- Xem thêm -

Xem thêm: Chia hết va chia có dư cho 2;3;5;9;10, Chia hết va chia có dư cho 2;3;5;9;10, Chia hết va chia có dư cho 2;3;5;9;10

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay