Bài toán phép tính với phân số

3 86 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2017, 10:02

Bài toán phép tính với phân số Đề 1:Một tàu thủy từ A đến B, thứ chạy / quãng đường, thứ hai chạy / quãng đường lại Hỏi sau tàu thủy phần quãng đường? BL Sau thứ nhất, quãng đường lại là: - Trong thứ hai, tàu thủy là: x Sau tàu thủy số phần quãng đường là: + Đề 2:Nếu có người thứ làm công việc hết Cũng công việc đó, có người người thứ hai làm hết 24 Trong đầu hai người làm công việc này, sau người thứ chuyển sang làm công việc khác Hỏi sau người thứ hai hoàn thành nốt công việc hai người làm dở? Đáp số: BL : Sau người thợ thứ làm số phần công việc là: : = / (công việc) Sau người thợ thứ hai làm số phần công việc là: : 24 = / 24 (công việc) Mỗi hai làm số phần công việc là: [ / ] + [ / 24 ] = / (công việc) đầu, hai người làm là: x [ / ] = / (công việc) Số phần công việc lại là: - [ / ] = / (công việc) Thời gian để người thứ hai hoàn thành nốt công việc là: [ 1/2 ] : [ / 24 ] = 12 (giờ) Đáp số: 12 Đề 3: Nếu vòi thứ chảy sau nước đầy bể; vòi thứ hai chảy sau 12 nước đầy bể Lúc đầu người ta cho hai vòi chảy vào bể giờ, sau để vòi thứ hai chảy Hỏi sau vòi thứ hai chảy đầy bể? Đáp số: BL Sau vòi thứ chảy số phần bể là: : = / (bể) Sau vòi thứ hai chảy số phần bể là: : 12 = / 12 (bể) Mỗi hai bể chảy số phần bể là: [ / ] + [ / 12 ] = / (bể) đầu, hai vòi chảy là: x [ / ] = / (bể) Số phần bể chưa có nước là: - [ / ] = / (bể) Thời gian để vòi thứ hai chảy đầy bể là: [ 2/3 ] : [ / 12 ] = (giờ) Đáp số: 4.Nếu có người thứ làm công việc hết Cũng công việc đó, có người người thứ hai làm hết 12 Trong đầu hai người làm công việc này, sau người thứ chuyển sang làm công việc khác Hỏi sau người thứ hai hoàn thành nốt công việc hai người làm dở? 5.Một tàu thủy từ A đến B, thứ chạy / quãng đường, thứ hai chạy / quãng đường lại Hỏi sau tàu thủy phần quãng đường? ... Hỏi sau vòi thứ hai chảy đầy bể? Đáp số: BL Sau vòi thứ chảy số phần bể là: : = / (bể) Sau vòi thứ hai chảy số phần bể là: : 12 = / 12 (bể) Mỗi hai bể chảy số phần bể là: [ / ] + [ / 12 ] = /...3 x [ / ] = / (công việc) Số phần công việc lại là: - [ / ] = / (công việc) Thời gian để người thứ hai hoàn thành nốt công việc là: [ 1/2 ] : [ / 24 ] = 12 (giờ) Đáp số: 12 Đề 3: Nếu vòi thứ chảy... đầu, hai vòi chảy là: x [ / ] = / (bể) Số phần bể chưa có nước là: - [ / ] = / (bể) Thời gian để vòi thứ hai chảy đầy bể là: [ 2/3 ] : [ / 12 ] = (giờ) Đáp số: 4.Nếu có người thứ làm công việc
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài toán phép tính với phân số, Bài toán phép tính với phân số, Bài toán phép tính với phân số

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay