Cách giải những bài toán thi violympic

2 84 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2017, 10:01

Cách giải toán thi violypic Bài 1:Tìm STN có chữ số , biết viết thêm1chữ số vào bên phải chữ số vào bên trái số ta dược số 50 lần số phải tìm BL : Gọi số cần tìm AB Theo đề ta có : AB x 50 =1AB0 AB x 50 =1000 + AB x 10 AB x 50 – AB x 10 =1000 AB x [ 50 – 10 ] =1000 AB x 40 =1000 AB =1000 : 40 AB =25 Vậy số cần tìm : 25 Bài 2:Hiệu hai số 390 , biết nửa số thứ 0,75 lần số thứ hai Tìm số thứ BL : Đổi 0,75 = 3/4 Số thứ : 390 x = 1170 Đ/S : 1170 Bài 3:STN a viết 2015 chữ số Hỏi lấy số A chia cho 15 số dư , lấy thương STN ? BL : Ta có : : 15 = [ dư ] 66 : 15 = [ dư ] 666 : 15 = 44 [ dư ][số bị chia có chữ số chia 15 dược hai chữ số dư ] 6666 : 15 = 444 [ dư ][số bị chia có chữ số chia 15 ba chữ số dư ] Từ ta suy : 6666 6666 : 15 =4444 4444 [ dư ][số bị chia có 2015 chữ số chia 15 2014 chữ số dư ] Vậy số dư : Bài :Cho tam giác vuông ABC (vuông A), biết AB = 6cm; AC = 8cm; BC = 10cm Tính độ dài chiều cao hạ từ đỉnh A xuống cạnh đáy BC BL : DT hình tam giác ABC : x : = 24 [ cm vuông ] Độ dài chiều cao hạ từ đỉnh A xuống cạnh đáy BC : 24 x : 10 = 4,8 [ cm ] Đ/S : 4,8 cm Bài :Hiệu hai số 20 thương hai số 2,25 Tìm số bé BL : Đổi 2,25 = 9/4 Số bé : 20 : [ – 4] x = 16 Đ/S : 16 Bài :Cô giáo chia kẹo cho cháu Nếu chia cháu thừa Nếu chia cháu cháu không chia Hỏi cô giáo có kẹo? BL : Số kẹo đủ chia em nhiều số kẹo đủ chia em : 12 + = 17 [ ] Mỗi em em : – = [ ] Số em chia kẹo : 17 : = 17 [ em ] Cô giáo có số kẹo : 17 x + = 56 [ ] Đ/S : 56 Bài :Cho tam giác ABC có diện tích 160 cm vuông M điểm cạnh AB Trên AC lấy điểm N cho AN = AC Tính diện tích tam giác AMN BL : Diện tích hình tam giác ABN : 160 : x = 40 [ cm vuông ] Diện tích tam giác AMN : 40 : x = 20 [ cm vuông ] Đ/S : 20 cm vuông Bài :Một người bán trứng , ngày đầu bán 1/3 số trứng Ngày thứ hai bán 10/17 số trứng lại Ngày thứ ba bán 28 vừa hết Hỏi người bán tất trứng ? BL : Ngày thứ hai người bán số trứng : 28 : x 17 = 68 [ trứng] Người bán tất số trứng : [ 68 + ] : x = 108 [ trứng ] Đ/S : 108 trứng ... em em : – = [ ] Số em chia kẹo : 17 : = 17 [ em ] Cô giáo có số kẹo : 17 x + = 56 [ ] Đ/S : 56 Bài :Cho tam giác ABC có diện tích 160 cm vuông M điểm cạnh AB Trên AC lấy điểm N cho AN = AC Tính... : 160 : x = 40 [ cm vuông ] Diện tích tam giác AMN : 40 : x = 20 [ cm vuông ] Đ/S : 20 cm vuông Bài :Một người bán trứng , ngày đầu bán 1/3 số trứng Ngày thứ hai bán 10/17 số trứng lại Ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách giải những bài toán thi violympic, Cách giải những bài toán thi violympic, Cách giải những bài toán thi violympic

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay