Bài kiểm tra số 1,2,3 chon hs giỏi

3 63 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2017, 09:58

Bài Kiểm tra số Tính tổng: S = + + + 11 + … + 85 + 87 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Cho dãy số:1 ; ; ; 10 ; 13 ; …Số 91 số thứ c dãy s ố trên? …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………… 271 584 232 x 32 - 511 160 235 : 73 = …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………… Bài Kiểm tra số Tính: 257 x 38 + 257 x 41 + x 257 x = ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… Khi nhân số tự nhiên với 46 bạn đặt tích riêng thẳng c ột nh phép c ộng Do tích 1250 Tìm tích đúng? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …… Hai thùng đựng tất 100 lít dầu Sau lấy từ thùng th ứ 12 l, t thùng th ứ hai l,thì số dầu lại hai thùng Tìm số dầu hai thùng? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………… Bài Kiểm tra số .. .Bài Kiểm tra số Tính: 257 x 38 + 257 x 41 + x 257 x = ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… Khi nhân số tự nhiên với 46 bạn... ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………… Bài Kiểm tra số ... …… Hai thùng đựng tất 100 lít dầu Sau lấy từ thùng th ứ 12 l, t thùng th ứ hai l,thì số dầu lại hai thùng Tìm số dầu hai thùng? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài kiểm tra số 1,2,3 chon hs giỏi, Bài kiểm tra số 1,2,3 chon hs giỏi, Bài kiểm tra số 1,2,3 chon hs giỏi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay