Câu hỏi Vô Cơ Khó Trong Chương Trình Ôn Thi Đại Học Cao Đẳng

1 88 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2017, 09:54

Cho m gam bột sắt vào dung dịch X chứa AgNO3 Cu(NO3)2 đến phản ứng kết thúc thu chất rắn Y dung dịch Z Cho dung dịch Z tác dụng hết với dung dịch NaOH dư, thu a gam kết tủa T gồm hai hiđroxit kim loại Nung T không khí đến khối lượng không đổi thu b gam chất rắn Biểu thức liên hệ m, a, b A m = 9b - 6,5a B m = 8,4 - 3a C m = 8,225b - 7a D m = 8,575b - 7a Bài làm: Kết tủa T gồm hai hiđroxit Fe(OH)2 m/56 ( mol)  Fe2O3 m/112( mol) Cu(OH)2 (a-90m/56):98 (mol) CuO ( a-90m/56) : 98( mol) Ta pt: 160m/112 + 80(a-90m/56):98 =b  D
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi Vô Cơ Khó Trong Chương Trình Ôn Thi Đại Học Cao Đẳng, Câu hỏi Vô Cơ Khó Trong Chương Trình Ôn Thi Đại Học Cao Đẳng, Câu hỏi Vô Cơ Khó Trong Chương Trình Ôn Thi Đại Học Cao Đẳng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay