Bai khó về dt hinh vuông

3 89 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2017, 09:52

Bài toán khó DT hình vuông 1, Cho hình vuông cạnh 18 cm Người ta muốn thu hẹp cạnh hình vuông để phần diện tích hình vuông giảm 68 cm2 Hỏi phải giảm cạnh hình vuông ban đầu cm ? Diện tích hình vuông ban đầu là: 18 x 18 = 324 (cm2) Diện tích hình vuông sau giảm là: 324 - 68 = 256 (cm2) Ta tìm cạnh hình vuông a biết diện tích a x a = 256 cm2 Vì: 16 x 16 = 256 Nên cạnh hình vuông a = 16 cm ⇒ Cạnh hình vuông phải giảm là: 18 - 16 = (cm) Cho hình vuông cạnh dm Người ta muốn thu hẹp cạnh hình vuông để phần diện tích hình vuông giảm 12 dm2 Hỏi phải giảm cạnh hình vuông ban đầu dm ? Diện tích hình vuông ban đầu là: x = 16 (dm2) Diện tích hình vuông sau giảm là: 16 - 12 = (dm2) Ta tìm cạnh hình vuông a biết diện tích a x a = dm2 Vì: x = Nên cạnh hình vuông a = dm ⇒ Cạnh hình vuông phải giảm là: - = (dm) Cho hình vuông cạnh m Người ta muốn mở rộng cạnh hình vuông lên để phần diện tích hình vuông tăng lên 391 m2 Hỏi phải tăng lên cạnh hình vuông ban đầu m ? Diện tích hình vuông ban đầu là: x = (m2) Diện tích hình vuông sau tăng lên là: + 391 = 400 (m2) Ta tìm cạnh hình vuông a biết diện tích a x a = 400 m2 Vì: 20 x 20 = 400 Nên cạnh hình vuông a = 20 m ⇒ Cạnh hình vuông phải tăng lên là: 20 - = 17 (m) 4.Cho hình vuông cạnh m Người ta muốn mở rộng cạnh hình vuông lên để phần diện tích hình vuông tăng lên 351 m2 Hỏi phải tăng lên cạnh hình vuông ban đầu m ? Diện tích hình vuông ban đầu là: x = 49 (m2) Diện tích hình vuông sau tăng lên là: 49 + 351 = 400 (m2) Ta tìm cạnh hình vuông a biết diện tích a x a = 400 m2 Vì: 20 x 20 = 400 Nên cạnh hình vuông a = 20 m ⇒ Cạnh hình vuông phải tăng lên là: 20 - = 13 (m) 5.Cho hình vuông cạnh 14 dm Người ta muốn mở rộng cạnh hình vuông lên để phần diện tích hình vuông tăng lên 128 dm2 Hỏi phải tăng lên cạnh hình vuông ban đầu dm ? Diện tích hình vuông ban đầu là: 14 x 14 = 196 (dm2) Diện tích hình vuông sau tăng lên là: 196 + 128 = 324 (dm2) Ta tìm cạnh hình vuông a biết diện tích a x a = 324 dm2 Vì: 18 x 18 = 324 Nên cạnh hình vuông a = 18 dm ⇒ Cạnh hình vuông phải tăng lên là: 18 - 14 = (dm) ... (m) 4.Cho hình vuông cạnh m Người ta muốn mở rộng cạnh hình vuông lên để phần diện tích hình vuông tăng lên 351 m2 Hỏi phải tăng lên cạnh hình vuông ban đầu m ? Diện tích hình vuông ban đầu là:... (m) 5.Cho hình vuông cạnh 14 dm Người ta muốn mở rộng cạnh hình vuông lên để phần diện tích hình vuông tăng lên 128 dm2 Hỏi phải tăng lên cạnh hình vuông ban đầu dm ? Diện tích hình vuông ban đầu... (m2) Diện tích hình vuông sau tăng lên là: 49 + 351 = 400 (m2) Ta tìm cạnh hình vuông a biết diện tích a x a = 400 m2 Vì: 20 x 20 = 400 Nên cạnh hình vuông a = 20 m ⇒ Cạnh hình vuông phải tăng lên
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai khó về dt hinh vuông, Bai khó về dt hinh vuông, Bai khó về dt hinh vuông

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay