thảo luận quản trị nhân lực áp dụng tư tưởng quản trị nhân lực ở việt nam vào cty TH truemilk

23 35 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2017, 09:34

Chương I: Giới thiệu về tư tưởng quản trị nhân lực Việt Nam 1.1. Tư tưởng quản trị nhân lực Việt Nam trong lịch sử Ở Việt Nam, tư tưởng quản trị nhân lực được hình thành từ rất sớm theo từng giai đoạn phát triển của đất nước, gắn liền với quá trình dựng nước và giữ nước, là sự kết hợp hài hòa văn hóa Đông Tây, vừa mang tính dân tộc vừa mang tính thời đại.Các vị anh hung thông qua các tác phẩm văn, tơ, cáo, hịch… và đặc biệt là bằng cuộc đời mìh đã thể hiện được tư tưởng quản trị nhân lực Việt Nam hết sức đặc sắc.•Lý Thường Kiệt (tên thật là Ngô Quyền, 1019 – 1105): Đề cao lý tưởng lấy dân làm trọng•Trần Hưng Đạo (tên thật là Trần Quốc Tuấn, 12321300) “Để giữ nước cần vua tôi đồng tâm, anh em hòa mục, cả nước góp sức… phải chọn dùng tướng giỏi, xem xét quyền biến… tùy thời tạo thế, có được đội quân một long như cha con thì mới dùng được. Vả lại, khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước vậy”•Nguyễn Trãi, hiệu Ức Trai (1380 – 1442) Tư tưởng nổi bật là nhân nghĩa, nhân nghĩa là thương dân, vì dân, an dân; nhân nghĩa là sự khoan dung, độ lượng: nhân nghĩa là lý tưởng xây dựng đất nước thái bình. Nguyễn Trãi kế thừa quan điểm nhân nghĩ của Nho giáo nhưng mở rộng và phát triển hơn để phù hợp với điều kiện của Việt Nam và đã có ảnh hưởng sâu sắc trong toàn bộ lịch sử tư tưởng Việt Nam nói chung. Tư tưởng nhân nghĩa là lý tưởng xây dựng đất nước thái bình phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Nhân nghĩa thể hiện ở long thương người, sự khoan dung độ lượng thậm chí với kẻ thù. Theo Nguyễn Trãi thì “nghĩ kế nước nhà trường cửu, tha cho mười vạn hàng binh. Gây lại hòa bình cho hai nước, dập tắt chiến tranh cho muôn đời”. Tư tưởng nhân nghĩa còn được thể hiện ở tư tưởng cầu hiền tài giúp nước, giúp dân, coi nhân tài là động lực mạnh mẽ nhất. Tháng 11 1429, sau khi đánh tan quân Minh, Lê Lợi hạ chiếu cầu hiền do Nguyễn Trãi soạn, trong đó có đoạn: “ Tuy người tài ở đời vốn không ít mà cầu tài không có một đường. Hoặc có người nào có tài kinh luân mà bị khuất ở hạng quan nhỏ không ai tiến cử, cùng người hào kiệt ở nơi đồng nội hay lẫn trong binh lính, nếu không tự đề bạt thì Trẫm bởi đâu mà biết được. Từ nay về sau, các bậc quân tử ai muốn đi chơi với ta đều cho tự tiện”.•Nguyễn Huệ (tức vua Quang Trung, 1753 – 1792) Đối với vua Quang Trung, ông rất chú trọng nhân tài. Mùa xuân năm Kỷ Dậu sau khi đại thắng quân Thanh, vua Quang Trung ban bố ngay chiếu cầu hiền nói rõ:” Dựng nước lấy việc hoc làm đầu. Trị nước lấy nhân tài làm gấp. Trẫm buổi đầu dựng nước, tôn trọng việc học, lưu tâm yêu mến kẻ sĩ, muốn có người thực tài ra giúp nước… ”. Bởi vậy “Ai có tài học thuật, mưu hay giúp ích cho đời đều được phép dâng thư bày tỏ công việc. Lời có thể dùng được thì đặc cách tuyển dụng, lời không dùng được thì để đấy chứ không bắt tội… Những người có tài gì cũng dùng được cho đời… đều được tiến cử, tùy tài mà bổ dụng”. Ông cũng rât quan tâm đến giáo dục. Trong “Chiếu lập học’ ông yêu cầu đưa giáo dục đưa đến tận thôn xã, ông lệnh cho các xã: “Phải chọn Nho sĩ bản địa có học thức, có hạnh kiểm đặt làm thầy dạy, giảng dậy cho hoc trò”.1.2. Tư tưởng quản trị nhân lực của Hồ Chí Minh Chủ tịch Hồ Chí Minh –danh nhân văn hóa thế giới, anh hùng giải phóng dân tộc đã tiếp thu kết tinh phát triển một cách sáng tạo các di sản của cha ông về mặt lý luận cũng như thực tiễn.Các bài nói, bài viết của Người chính là chuẩn mực cho tư tưởng quản trị nhân lực Việt Nam hiện đại Hồ Chí Minh trên con đường đi tìm đường cứu nước ,Người đã tiếp thu,chọn lọc các tinh hoa văn hóa nhân loại.Người kế thừa các tư tưởng quản trị nhân lực của các thuyết gia cả phương Đông và phương Tây.Ở người không có sự coi đức hơn hay pháp luật hơn trong quản trị nhân lực hay trong công tác quản lí chính trị,kinh tế,xã hội.Người học hỏi,kế thừa các giá trị tiêu biểu của các nhà thuyết gia trên thế giới.Người học hỏi ,kế thừa giá trị tiêu biểu của Khổng Tử về việc lấy đức trị người,nghĩa là để thu phục và dẫn dắt người khác nhà quản trị phải tu dưỡng các đức tính cần thiết :nhân,trí,dũng,nghĩa và rèn luyện bản thân về cả đạo đức và chuyên môn.Người cũng tiếp thu tư tưởng quản trị của Hàn Phi Tử như quản trị phải quyền biến ,không câu lệ sách vở,trong mỗi trường hợp cần có những cách xử lí khác nhau.Người đã kết hợp tư tưởng Mác –lê nin để xây dựng nên những tư tưởng mới tiến bộ hơn không chỉ trong quản trị nhân lực mà còn trong quản lí nhà nước,kinh tế,xã hội.Tư tưởng của Người có sự kết hợp của học thuyết quản trị phương Đông, phương Tây và chủ nghĩa Máclê nin nên trong tư tưởng quản trị của Người có kết hợp cả yếu tố cứng là pháp luật và yếu tố mềm dẻo là đạo đức. Điển hình là trong quản lí xã hội,quản lí nhà nước,tinh thần phương pháp xuyên xuốt và nhất quán trong tư tưởng của Người là sự kết hợp hài hòa giữa đạo đức và pháp luật.pháp luật và đạo đức có mối quan hệ khăng khít với nhau.1.2.1. Mục tiêu phát triển con người Con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh vừa là mục tiêu vừa là động lực .đối với xây dựng con người theo tư tưởng Hồ Chí Minh phải toàn diện về đạo đức, trí tuệ, bản lĩnh văn hóa.Đạo đức: Trong xây dựng con người, Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng đến đạo đức, đạo đức là gốc. Xây dựng doanh nghiệp doanh nhân trong thời kì mới hàng đầu cũng phải là đạo đức.Trí tuệ: Người luôn gắn liền đạo đức với trí tuệ.ngay khi nước nhà vừa giành được độc lập, Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi nhân dân chống lại giặc dốt, chú trọng đến công tác giáo dục với mong muốn chúng ta học tập phát triển trí tuệ để có thể sánh vai với các cường quốc năm châu. Doanh nghiệp, doanh nhân không có trí tuệ thì cạnh tranh sẽ không thành công, gặp nhiều khó khăn khi giải quyết các vấn đề lớn.Bản lĩnh: Trong môi trường mới thì cần có bản lĩnh để đương đầu với khó khăn thử thách. Ngày xưa con người Việt Nam có bản lĩnh trong đầu tranh chống giặc ngoại xâm, còn những doanh nhân hiện đại ngày nay, những nhà quản trị điều hành cần có bản lĩnh làm giàu chính đáng cho bản thân, xã hội và đất nước. Càng có nhiều khó khăn thử thách thì các doanh nhân càng cần có đủ bản lĩnh để đương đầu với những khó khăn ấy.Văn hóa doanh nhân: Mỗi doanh nghiệp cần xây dựng văn hóa cho doanh nghiệp mình dựa trên nhận thức và hiểu biết chung về văn hóa.Văn hóa doanh nghiệp không chỉ là xây dựng đời sống, lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa mà quan trọng hơn là thực hành và phát huy dân chủ.1.2.2. Về công tác tuyển dụng, tuyển chọn Hồ Chí Minh đánh giá rất cao vai trò của cán bộ “Cán bộ là cái dây chuyền của cả bộ máy. Nếu dây truyền không tốt, không chạy thì động cơ dù tốt, dù chạy thì toàn bộ máy cũng tê liệt. Cán bộ là người đem chính sách của chính phủ, của đoàn thể thi hành trong nhân dân, nếu cán bộ dỡ thì chính sách cũng không thực hiện được”. Cán bộ là cái gốc của mọi công việc nên chọn lựa cán bộ phải tuân theo những tiêu chuẩn nhất định như: Có đạo đức với cách mạng, có mỗi liên hệ mật thiết với nhân dân, có trí tuệ có đạo đức và chuyên môn… Có thể nói, dù ở mỗi thời điểm có nhiều thay đổi, tiêu chuẩn lựa chọn cán bộ của Hồ Chí Minh vẫn nhấn mạnh và tập trung vào hai chữ: Đức và Tài. Bởi vì có tài mà không có đức vẫn chỉ là người vô dụng.1.2.3. Về việc bố trí, sử dụng nhân lựcCon người là vốn quý của xã hội nên con người giữ vai trò vừa là chủ thể, vừa là sản phẩm của tiến trình cải biến tự nhiên và xã hội. Điều đó khẳng định, con người chính là mục tiêu phát triển cao nhất của mọi quá trình phát triển tự nhiên, xã hội, đồng thời cũng là động lực của quá trình phát triển đó. Con người đã trở thành nhân tố then chốt và là nhân tố quyết định của sự phát triển lịch sử. Bởi vì, chỉ có con người mới có trí tuệ và năng lực sáng tạo theo chiều hướng tiến bộ. Nói một cách khác, nhân tố con người là một tiềm năng vô tận của sự phát triển. Điều đó đồng nghĩa với việc nhân tố con người là cơ sở để hình thành nên nguồn lực con người, nhất là nguồn lực con người có chất lượng cao.Bác cho rằng phải “biết tùy tài mà dùng người”, “phải dùng người đúng chỗ, đúng việc”, “lãnh đạo khéo thì tài nhỏ có thể hóa thành tài to, lãnh đạo không khéo thì tài to cũng hóa ra tài nhỏ”. Con người ai ai cũng có chỗ hay chỗ dở, ta phải dùng chỗ hay của người và giúp người chữa chỗ dở. Trên đời không có ai là người hoản hảo cả, vậy nên người lãnh đạo phải biết khéo léo mà dùng người sao cho phù hợp.Bác cũng cho rằng việc sắp xếp bố trí cán bộ, cần phải công tâm, không phân biệt già trẻ, gái trai, dân tộc, mối quan hệ. Người cho rằng “cất nhắc cán bộ, phải vì công tác, vì tài năng, vì cổ động cho đồng chí khác thêm hăng hái”, “nếu vì lòng yêu ghét, vì thân thích, vì nể nang nhất định không ai phục”. Thu phục được lòng người, khiến họ tâm phục khẩu phục mà nghe theo cũng là cái tài của người lãnh đạo. Người lãnh đạo phải tỏ rõ lập trường và quan điểm của mình về việc bố trí và sử dụng con người sao cho hợp lý, hợp tình, không để tình riêng lấn át vào việc chung, làm ảnh hưởng đến lợi ích và công việc chung. Mặt khác cần phải chú ý đến cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, khéo léo kết hợp cán bộ già với cán bộ trẻ, không nên coi thường cán bộ trẻ. Mỗi người đều có được tài năng và thế mạnh riêng, ai ai cũng có thể đưa ra được những ý kiến sáng tạo và những đổi mới có ích cho sự phát triển của đất nước. Trong quá tình sử dụng nhân lực, người quản lý phải luôn theo dõi, giúp đỡ cán bộ thực hiện công việc, hễ thấy cán bộ có sai lầm thì phải lập tức sửa chữa ngay. Nếu công việc to quá họ làm không nổi, tốt nhất là đổi cho họ làm việc khác mà không cần cho họ biết vì họ không làm nổi việc kia.1.2.4. Về công tác đào tạo và bồi dưỡng nhân lựcNgười cũng khẳng định rõ vai trò quan trọng của việc đào tạo và phát triển nhân lực, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ. “Đảng phải nuôi dạy cán bộ như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu”. Nuôi dạy, huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ là công việc mà Đảng phải bỏ nhiều công sức, tiến hành chu đáo, công phu. Ngừời đặc biệt quan tâm đến vấn đề đào tạo, phải đào tạo được những người vừa có đức vừa có tài, vừa có phương pháp công tác để có thể tận tâm tận lực phát triển đất nước. Người chỉ rõ: “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, vì lợi ích tram năm phải trồng người”. Đào tạo, bồi dưỡng ra thế hệ nối tiếp là công việc rất qquan trọng và cần thiết.Đất nước Việt Nam muốn phát triển nhanh, mạnh và bền vững thì đòi hỏi nguồn lực con người phải bảo đảm được cả yêu cầu về chất lượng cũng như số lượng. Trên cơ sở nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và tư tưởng của Người về bản chất con người xã hội chủ nghĩa nói riêng, ngoài công tác đẩy mạnh việc giáo dục đạo đức cho nhân tố con người Việt Nam, coi trọng, bồi dưỡng và tôn vinh nhân tài vì “hiền tài là nguyên khí quốc gia” thì cần coi trọng việc nâng cao chất lượng nguồn lực con ngươi gắn liền với Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo. Bởi vì, chỉ có phát triển giáo dục, đào tạo mới nâng cao chất lượng dân trí, đào tạo được nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, trang bị chuyên môn, nghiệp vụ, văn hóa, đạo đức, ý thức kỷ luật lao động cho con người. 1.2.5. Về chính sách đãi ngộ nhân lựcBác luôn chú trọng và giành sự quan tâm đặc biệt về việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động. Thứ nhất, Người nhấn mạnh muốn sử dụng được cán bộ thì phải cho họ điều kiện sống đầy đủ mà làm việc, phải xây dựng môi trường làm việc tốt, tin tưởng giao việc cho họ. Thứ hai, Bác cũng đặc biệt chú trọng tới các chính sách phúc lợi cho giai cấp công nhân và những người làm công, trong đó kể cả phụ nữ và công nhân nông nghiệp.Thứ ba, Người quan tâm đến chính sách bảo hiểm xã hội, tuy còn sơ khai nhưng đã phản ánh được những mặt tiến bộ về nguyên tắc có đóng bảo hiểm xã hội mới được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, mức hưởng phù hợp với mức đóng, với khả năng của quỹ bảo hiểm xã hội và thấp hơn mức hưởng khi đang làm việc. Về chính sách thi đua khen thưởng, Bác chỉ rõ rằng: “Thi đua và khen thưởng phải luôn gắn bó với nhau. Đã thi đua là phải có khen thưởng, đây là một công việc uan trọng của công tác tổ chức thi đua. Theo Bác, thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch và cán bộ của hệ thống chính trị phải đi đầu trong các phong trào thi đua cách mạng. Phong trào thi đua phải diễn ra một cách thiết thực.1.2.6. Về quan điểm đánh giáChủ tịch Hồ Chí Minh cũng có ý kiến rằng phải có quan điểm và phương pháp đánh giá đúng cán bộ. Phải có thái độ công tâm, công bằng và đánh giá khách quan trong việc đánh giá cán bộ. cần phải sử dụng các phương pháp đánh giá một cách đa dạng và linh hoạt, tiêu chuẩn phải phù hợp, phải biến hóa không nên đem cái khuôn khổ nhất định mà lắp vào tất cả mọi người khác nhau bởi không người nào giống người nào cả. Theo chủ tịch Hồ Chí Minh: “Xem xét cán bộ không chỉ xem mặt mà xem cả tính chất của họ, không chỉ xem một việc mà phải xem cả lịch sử, tất cả các công việc của họ”, “Chẳng những xem xét công tác của họ mà còn phải xem xét cách sinh hoạt của họ”. Chẳng những xét xét cách viết, cách nói của họ mà còn phải xem xét việc làm của học có đúng với lời nói bài viết của học hay không? Chẳng những xem xét họ đối với ta như thế nào mà còn phải xem xét họ đối với người khác như thế nào. Ta nhận họ tốt, còn phải xem xét số nhiều đồng chí có nhận họ tốt hay không? Phải biết ưu điểm của họ mà cũng phải tìm hiểu khuyết điểm của họ”. Phải đánh giá một cách toàn diện, không chỉ chăm chăm nhìn về một mặt tốt hay một mặt xấu của một người. Quan điểm xem xét cán bộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh rất tổng hợp, rất lịch sử và biện chứng, xem xét cán bộ phải đặt trong điều kiện và hoàn cảnh cụ thể.Tóm lại, tư tưởng quản trị nhân lực của Việt Nam chịu sự ảnh hưởng và là sự kết hợp hài hòa của cả tư tưởng phương Đông và phương Tây dựa trên nền tảng phát huy tinh thần dân tộc và bản sắc văn hóa trường tồn của Việt Nam. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, tư tưởng quản trị nhân lực ở Việt Nam vẫn đang tiếp tục có sự phát triển, vận dụng và đổi mới phù hợp với xu thế cũng như yêu cầu chung của nền kinh tế thị trường, kinh tế tri thức.Chương 2: Liên hệ thực tiễn việc áp dụng tư tưởng quản trị nhân lực Việt Nam tại công ty sữa Vinamilk2.1. Giới thiệu về công ty sữa Vinamilk2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty vinamilkVinamilk được thành lập vào ngày 20081976, dựa trên cơ sở tiếp quản 3 nhà máy sữa: nhà máy sữa Thống Nhất (tiền thân là nhà máy Foremost), nhà máy sữa Trường Thọ (tiền thân là nhà máy Cosuvina), nhà máy sữa Bột Dielac, đến nay Vinamilk đã trở thành công ty hàng đầu Việt Nam về chế biến và cung cấp các sản phẩm về sữa. Danh mục sản phẩm của Vinamilk bao gồm: sản phẩm chủ lực là sữa nước và sữa bột; sản phẩm có giá trị cộng thêm như sữa đặc, yoghurt ăn và yoghurt uống, kem và phô mai. Vinamilk cung cấp cho thị trường một những danh mục các sản phẩm, hương vị và quy cách bao bì có nhiều lựa chọn nhất. Từ khi bắt đầu đi vào hoạt động năm 1976, công ty đã xây dựng hệ thống phân phối rộng khắp cả nước, đồng thời dựa vào đó để giới thiệu các sản phẩm mới như nước ép, sữa đậu nành, nước uống đóng chai và café cho thị trườngPhần lớn sản phẩm của Công ty cung cấp cho thị trường dưới thương hiệu “Vinamilk” , thương hiệu này được bình chọn là một “Thương hiệu Nổi tiếng” và là một trong nhóm 100 thương hiệu mạnh nhất do Bộ Công Thương bình chọn năm 2006. Vinamilk cũng được bình chọn trong nhóm “Top 10 Hàng Việt Nam chất lượng cao” từ năm 1995 đến năm 2007.Hiện tại Công ty tập trung các hoạt động kinh doanh vào thị trường đang tăng trưởng mạnh tại Việt Nam đa phần sản phẩm được sản xuất tại 9 nhà máy với tổng công suất khoảng 570.406 tấn sữa mỗi năm. Công ty sở hữu một mạng lưới phân phối rộng lớn trên cả nước, đưa sản phẩm đến số lượng lớn người tiêu dùng. Sản phẩm Công ty chủ yếu được tiêu thụ tại thị trường Việt Nam và cũng xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài như Úc, Campuchia, Irắc, Philipines và Mỹ.Hơn 38 năm hình thành và phát triển, với bản lĩnh mạnh dạn đổi mới cơ chế, đón đầu áp dụng công nghệ mới, bản lĩnh đột phá, phát huy tính sáng tạo và năng động của tập thể, Vinamilk đã vươn cao, trở thành điểm sáng kinh tế trong thời Việt Nam hội nhập WTO. Vinamilk đã trở thành một trong những Doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam trên tất cả các mặt, đóng góp lớn vào sự phát triển của đất nước và con người Việt Nam, được nhận được các Danh hiệu cao quý.2.1.2. Các ngành nghề kinh doanhSản xuất và kinh doanh sữa bột, sữa hộp, bột dinh dưỡng, bánh, sữa tươi, sữa đậu nành, nước giải khát và các sản phẩm từ sữa khác.Không chỉ những kinh doanh về sữa mà vinamilk còn kinh doanh thực phẩm công nghệ, thiết bị phụ tùng, vật tư hóa chất và nguyên liệu.Kinh doanh nhà, môi giới cho thuê bất động sản. kinh doanh kho bãi, bến bãi, kinh doanh vận tải hang bằng ô tô, bốc xếp hang hóaSản xuất các loại trà uống.Sản xuất và mua bán bao bì, in trên bao bìSản xuất, mua bán sản phẩm nhựa.Phòng khám đa khoa.2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty vinamilk Nhiệm vụ của phòng nhân sự:Điều hành và quản lý các hoạt động hành chính và nhân sự của toàn bộ công ty.Thiết lập đề ra kế hoạch và chến lược phát triển nguồn nhân lực.Tư vấn cho ban giám đốc điều hành các hoạt động hành chính nhân sự.Làm việc chặt chẽ với bộ phận hành chính và nhân sự của các chi nhánh, nhà máy nhằm hỗ trợ hợ về vấn đề hành chính nhân sự một cách tốt nhất.Xây dựng nội quy, chính sách về hành chính nhân sự cho toàn bộ công ty.Tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện các quy chế, chính sách về hành chính, nhân sự phù hợp với thực tế của công ty với chế độ hiện hành của nhà nước.Tư vấn cho nhân viên trong công ty về các vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của nhân viên trong công ty.2.2. Thực trạng việc áp dụng tư tưởng quản trị nhân lực tại công ty sữa Vinamilk 2.2.1. Về công tác tuyển dụng, tuyển chọn Trong công tác tuyển dụng nhân lực thì công ty Vinamilk đã áp dụng tư tưởng quản trị nhân lực ở Việt Nam mà chủ yếu là của chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo đó, Vinamilk luôn đặt con người lên vị trí hàng đầu, khẳng định tầm quan trọng to lớn của việc tìm kiếm, phát hiện nhân tài và lựa chọn con người phù hợp nhất với công việc của công ty. Bằng chứng là việc công ty đã xây dựng được “Thương hiệu tuyển dụng” và chủ động đi tìm kiếm người tài thay vì đợi họ đến.Mục tiêu của Vinamilk là hướng tới một tập đoàn đa ngành, một thương hiệu toàn cầu với đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp, nhiệt huyết, đầy năng lực, cùng chí hướng phát triển sự nghiệp lâu dài, gắn với Vinamilk. Chính sách tuyển dụng Công ty luôn hướng đến việc đa dạng hóa nguồn ứng viên đối với cấp lãnh đạo, cấp quản trị và nhân viên. Từ các ứng cử viên có khả năng thích hợp với kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao, phù hợp với yêu cầu công việc đến các bạn sinh viên có thành tích tốt. Công tác tuyển dụng này được xem xét trên quan điểm không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, giới tính và tuổi tác. Mục tiêu của tuyển chọn nhân viên là tìm ra được người có đủ năng lực làm việc, phẩm chất làm việc thông qua quá trình tuyển chọn công bằng, khách quanHàng năm, Vinamilk đều tổ chức các chương trình tuyển dụng tại các trường Đại học lớn trên toàn quốc. Đây không chỉ là cơ hội để các bạn sinh viên tham gia ứng tuyển, để các bạn trao đổi, tìm hiểu về Vinamilk qua đó dần định hướng được con đường phát triển nghề nghiệp của mình mà còn là dịp để Vinamilk phát hiện ra tố chất của những con người có tài qua các hoạt động tuyển dụng diễn ra ngay trong khuôn viên trường để các bạn sinh viên tự tin thể hiện hết khả năng trước nhà tuyển dụng, từ đó công ty sẽ tuyển dụng và đào tạo họ. Vinamilk hiểu rằng Tài năng” có mối liên hệ mật thiết với sức trẻ, tinh thần nhiệt huyết, niềm đam mê cháy bỏng, khát vọng chiến thắng và thế hệ trẻ luôn tìm cơ hội để thể hiện mình. Cũng chính lý do này, Chương trình Quản Trị Viên Tập Sự” của Vinamilk với thời gian 18 tháng sẽ giúp sinh viên có cơ hội hiện thực hóa ước mơ của mình trong thời gian đẹp nhất của cuộc đời để trở thành nhà lãnh đạo tài năng thực sự trong tương lai.Vinamilk còn mang đến chương trình Thực tập hàng năm cho các bạn sinh viên. Tại Vinamilk, các bạn sinh viên sẽ được tạo đầy đủ điều kiện để thực tập cùng với đội ngũ nhân viên tài năng và chuyên nghiệp của công ty. Sinh viên sẽ có cơ hội tiếp nhận được nhiều kiến thức, rèn luyện kỹ năng, công ty cũng xem chương trình này là một cơ hội của Vinamilk để tiếp cận được những ứng viên tương lai đầy tiềm năng và nhiệt huyết. Không chỉ tuyển dụng các tài năng cho công ty, công ty còn quan tâm đến việc đóng góp lợi ích cho xã hội ở nhiều khía cạnh. Chương trình thực tập ở Vinamilk phần nào giải quyết được nhu cầu cọ sát thực tế của các bạn sinh viên trong các trường Đại học. Không những thế việc lựa chọn các công việc phù hợp với năng lực, kỹ năng cũng như sở thích là quyết định không dễ đối với các bạn sinh viên. Cho nên các chuyên trình tuyển mộ của Công ty Sữa Vinamilk tạo điều kiện cơ hội cho người lao động, đồng thời đào tạo ra nhiều cán bộ giỏi cho công ty.Trong những năm qua, Vinamilk đã tài trợ học bổng cho nhiều du học sinh xuất sắc, tạo điều kiện thuận lợi để họ hoàn tất khóa thực tập theo yêu cầu của chương trình Đại học, rất nhiều tài năng trong số đó đã được chúng tôi phát hiện và chọn vào làm việc lâu dài với Công ty. Bên cạnh đó, Vinamilk đưa ra chế độ lương thưởng hấp dẫn để thu hút người tài. Thông qua chính sách thu hút nhân tài được thực hiện bài bản, Vinamilk đã không những đào tuyển chọn được đội ngũ kỹ sư chuyên ngành sữa giỏi mà còn “vô tình” xây dựng được một thương hiệu nhà tuyển dụng ấn tượng trong mắt người lao động.2.2.2. Về việc bố trí, sử dụng nhân lựcSau khi tuyển dụng, Vinamilk sẽ bố trí và sử dụng nhân lực đúng với năng lực của từng người. áp dụng tư tưởng quản trị nhân lực ở Việt Nam, công ty chú trọng tùy tài dùng người, dùng người đúng chỗ, đứng việc, dung hòa giữa “tài” và “đức” trong đó lấy “đức” làm gốc như theo quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh. Là một doanh nghiệp lớn mạnh bậc nhất Việt Nam, hơn ai hết, Vinamilk hiểu rõ tầm quan trọng của việc bố trí và sử dụng nhân lực của doanh nghiệp quyết định đến hiệu quả công việc như thế nào. Trong tuyển dụng nhân lực, thì dựa vào các tiêu chí tuyển dụng công ty sẽ chọn ra những người phù hợp nhất với công ty theo từng vị trí, để rồi sẽ bố trí họ vào các vị trí thích hợp nhất, nếu trong trường hợp ứng viên được tuyển không đáp ứng được các nhu cầu mà vị trí làm việc cần thì công ty sẽ đào tạo họ, sẽ xem xét họ phù hợp với công việc gì hơn để giúp họ đảm nhận những công việc đó. Còn nếu trong quá trình làm việc, nhân viên cho thấy được tố chất, năng lực cao của mình, rằng trình độ của nhân viên ấy phải tương xứng với vị trí cao hơn thì công ty sẽ xem xét để cất nhắc họ lên vị trí cao hơn. Bên cạnh việc thu hút người lao động LỜI MỞ ĐẦU Đất nước ta bước vào thời kỳ phát triển mới, đẩy mạnh công công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế, phấn đấu đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại; thực mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; xây dựng người Việt Nam phát triển toàn diện quan điểm: “Mở rộng dân chủ, phát huy tối đa nhân tố người, người chủ thể, nguồn lực chủ yếu mục tiêu phát triển”, nêu bổ sung Cương lĩnh Đảng Bởi người nhân tố có ý nghĩa định cấu thành lực lượng sản xuất xã hội Nguồn nhân lực nhân tố chủ yếu tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp, nguồn nhân lực đảm bảo nguồn sáng tạo tổ chức Chỉ có người sáng tạo hàng hoá, dịch vụ kiểm tra trình sản xuất kinh doanh đó… Mặc dù trang thiết bị, tài sản, nguồn tài nguồn tài nguyên mà tổ chức cần phải có, tài nguyên nhân văn - người lại đặc biệt quan trọng Không có người làm việc hiệu tổ chức đạt tới mục tiêu Mỗi công ty sử dụng nhân lực hầu hết sử dụng, tuyển chọn nhân lực dựa tài, đức, nhận thức, chất người Đó tiêu chí vô cần thiết Để mang lại thành công kinh doanh, hầu hết doanh nghiệp nhà quản trị phải áp dụng học thuyết quản trị - tinh hoa nhân loại cho phù hợp với bối cảnh kinh tế quốc gia Đối với doanh nghiệp Việt Nam, ba học thuyết việc áp dụng “Tư tưởng quản trị nhân lực Việt Nam” điều vô cần thiết chìa khóa để doanh nghiệp vươn tới thành công Bởi nhóm lựa chọn đề tài nghiên cứu việc áp dụng tưởng Công ty Vinamilk để thấy vai trò nòng cốt quản trị nhân lực tới thành bại tổ chức kinh doanh từ ưu điểm, hạn chế tưởng rút kinh nghiệm thực tế cho thân- nhà quản trị tương lai Chương I: Giới thiệu tưởng quản trị nhân lực Việt Nam 1.1 tưởng quản trị nhân lực Việt Nam lịch sử Việt Nam, tưởng quản trị nhân lực hình thành từ sớm theo giai đoạn phát triển đất nước, gắn liền với trình dựng nước giữ nước, kết hợp hài hòa văn hóa Đông Tây, vừa mang tính dân tộc vừa mang tính thời đại Các vị anh thông qua tác phẩm văn, tơ, cáo, hịch… đặc biệt đời mìh thể tưởng quản trị nhân lực Việt Nam đặc sắc • • Lý Thường Kiệt (tên thật Ngô Quyền, 1019 – 1105): Đề cao lý tưởng lấy dân làm trọng Trần Hưng Đạo (tên thật Trần Quốc Tuấn, 1232-1300) “Để giữ nước cần vua đồng tâm, anh em hòa mục, nước góp sức… phải chọn dùng tướng giỏi, xem xét quyền biến… tùy thời tạo thế, có đội quân long cha dùng Vả lại, khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc, thượng sách giữ nước vậy” • Nguyễn Trãi, hiệu Ức Trai (1380 – 1442) tưởng bật nhân nghĩa, nhân nghĩa thương dân, dân, an dân; nhân nghĩa khoan dung, độ lượng: nhân nghĩa lý tưởng xây dựng đất nước thái bình Nguyễn Trãi kế thừa quan điểm nhân nghĩ Nho giáo mở rộng phát triển để phù hợp với điều kiện Việt Nam có ảnh hưởng sâu sắc toàn lịch sử tưởng Việt Nam nói chung tưởng nhân nghĩa lý tưởng xây dựng đất nước thái bình phù hợp với nguyện vọng nhân dân Nhân nghĩa thể long thương người, khoan dung độ lượng chí với kẻ thù Theo Nguyễn Trãi “nghĩ kế nước nhà trường cửu, tha cho mười vạn hàng binh Gây lại hòa bình cho hai nước, dập tắt chiến tranh cho muôn đời” tưởng nhân nghĩa thể tưởng cầu hiền tài giúp nước, giúp dân, coi nhân tài động lực mạnh mẽ Tháng 11/ 1429, sau đánh tan quân Minh, Lê Lợi hạ chiếu cầu hiền Nguyễn Trãi soạn, có đoạn: “ Tuy người tài đời vốn không mà cầu tài đường Hoặc có người có tài kinh luân mà bị khuất hạng quan nhỏ không tiến cử, người hào kiệt nơi đồng nội hay lẫn binh lính, không tự đề bạt Trẫm đâu mà biết Từ sau, bậc quân tử muốn chơi với ta cho tự tiện” • Nguyễn Huệ (tức vua Quang Trung, 1753 – 1792) Đối với vua Quang Trung, ông trọng nhân tài Mùa xuân năm Kỷ Dậu sau đại thắng quân Thanh, vua Quang Trung ban bố chiếu cầu hiền nói rõ:” Dựng nước lấy việc hoc làm đầu Trị nước lấy nhân tài làm gấp Trẫm buổi đầu dựng nước, tôn trọng việc học, lưu tâm yêu mến kẻ sĩ, muốn có người thực tài giúp nước… ” Bởi “Ai có tài học thuật, mưu hay giúp ích cho đời phép dâng thư bày tỏ công việc Lời dùng tuyển dụng, lời không dùng để không bắt tội… Những người có tài dùng cho đời… tiến cử, tùy tài mà bổ dụng” Ông rât quan tâm đến giáo dục Trong “Chiếu lập học’ ông yêu cầu đưa giáo dục đưa đến tận thôn xã, ông lệnh cho xã: “Phải chọn Nho sĩ địa có học thức, có hạnh kiểm đặt làm thầy dạy, giảng dậy cho hoc trò” 1.2 tưởng quản trị nhân lực Hồ Chí Minh Chủ tịch Hồ Chí Minh –danh nhân văn hóa giới, anh hùng giải phóng dân tộc tiếp thu kết tinh phát triển cách sáng tạo di sản cha ông mặt lý luận thực tiễn.Các nói, viết Người chuẩn mực cho tưởng quản trị nhân lực Việt Nam đại Hồ Chí Minh đường tìm đường cứu nước ,Người tiếp thu,chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại.Người kế thừa tưởng quản trị nhân lực thuyết gia phương Đông phương Tây.Ở người coi đức hay pháp luật quản trị nhân lực hay công tác quản lí trị,kinh tế,xã hội.Người học hỏi,kế thừa giá trị tiêu biểu nhà thuyết gia giới.Người học hỏi ,kế thừa giá trị tiêu biểu Khổng Tử việc lấy đức trị người,nghĩa để thu phục dẫn dắt người khác nhà quản trị phải tu dưỡng đức tính cần thiết :nhân,trí,dũng,nghĩa rèn luyện thân đạo đức chuyên môn.Người tiếp thu tưởng quản trị Hàn Phi Tử quản trị phải quyền biến ,không câu lệ sách vở,trong trường hợp cần có cách xử lí khác nhau.Người kết hợp tưởng Mác –lê nin để xây dựng nên tưởng tiến không quản trị nhân lựcquản lí nhà nước,kinh tế,xã hội Tư tưởng Người có kết hợp học thuyết quản trị phương Đông, phương Tây chủ nghĩa Mác-lê nin nên tưởng quản trị Người có kết hợp yếu tố cứng pháp luật yếu tố mềm dẻo đạo đức Điển hình quản lí xã hội,quản lí nhà nước,tinh thần phương pháp xuyên xuốt quán tưởng Người kết hợp hài hòa đạo đức pháp luật.pháp luật đạo đức có mối quan hệ khăng khít với 1.2.1 Mục tiêu phát triển người Con người tưởng Hồ Chí Minh vừa mục tiêu vừa động lực xây dựng người theo tưởng Hồ Chí Minh phải toàn diện đạo đức, trí tuệ, lĩnh văn hóa - - - - Đạo đức: Trong xây dựng người, Hồ Chí Minh đặc biệt trọng đến đạo đức, đạo đức gốc Xây dựng doanh nghiệp doanh nhân thời kì hàng đầu phải đạo đức Trí tuệ: Người gắn liền đạo đức với trí tuệ.ngay nước nhà vừa giành độc lập, Hồ Chí Minh lời kêu gọi nhân dân chống lại giặc dốt, trọng đến công tác giáo dục với mong muốn học tập phát triển trí tuệ để sánh vai với cường quốc năm châu Doanh nghiệp, doanh nhân trí tuệ cạnh tranh không thành công, gặp nhiều khó khăn giải vấn đề lớn Bản lĩnh: Trong môi trường cần có lĩnh để đương đầu với khó khăn thử thách Ngày xưa người Việt Nam có lĩnh đầu tranh chống giặc ngoại xâm, doanh nhân đại ngày nay, nhà quản trị điều hành cần có lĩnh làm giàu đáng cho thân, xã hội đất nước Càng có nhiều khó khăn thử thách doanh nhân cần có đủ lĩnh để đương đầu với khó khăn Văn hóa doanh nhân: Mỗi doanh nghiệp cần xây dựng văn hóa cho doanh nghiệp dựa nhận thức hiểu biết chung văn hóa.Văn hóa doanh nghiệp không xây dựng đời sống, lối sống môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển toàn diện, đồng lĩnh vực văn hóa mà quan trọng thực hành phát huy dân chủ 1.2.2 Về công tác tuyển dụng, tuyển chọn Hồ Chí Minh đánh giá cao vai trò cán “Cán dây chuyền máy Nếu dây truyền không tốt, không chạy động dù tốt, dù chạy toàn máy tê liệt Cán người đem sách phủ, đoàn thể thi hành nhân dân, cán dỡ sách không thực được” Cán gốc công việc nên chọn lựa cán phải tuân theo tiêu chuẩn định như: Có đạo đức với cách mạng, có liên hệ mật thiết với nhân dân, có trí tuệ có đạo đức chuyên môn… Có thể nói, dù thời điểm có nhiều thay đổi, tiêu chuẩn lựa chọn cán Hồ Chí Minh nhấn mạnh tập trung vào hai chữ: Đức Tài Bởi có tài mà đức người vô dụng 1.2.3 Về việc bố trí, sử dụng nhân lực Con người vốn quý xã hội nên người giữ vai trò vừa chủ thể, vừa sản phẩm tiến trình cải biến tự nhiên xã hội Điều khẳng định, người mục tiêu phát triển cao trình phát triển tự nhiên, xã hội, đồng thời động lực trình phát triển Con người trở thành nhân tố then chốt nhân tố định phát triển lịch sử Bởi vì, có người có trí tuệ lực sáng tạo theo chiều hướng tiến Nói cách khác, nhân tố người tiềm vô tận phát triển Điều đồng nghĩa với việc nhân tố người sở để hình thành nên nguồn lực người, nguồn lực người có chất lượng cao Bác cho phải “biết tùy tài mà dùng người”, “phải dùng người chỗ, việc”, “lãnh đạo khéo tài nhỏ hóa thành tài to, lãnh đạo tài to hóa tài nhỏ” Con người ai có chỗ hay chỗ dở, ta phải dùng chỗ hay người giúp người chữa chỗ dở Trên đời người hoản hảo cả, nên người lãnh đạo phải biết khéo léo mà dùng người cho phù hợp Bác cho việc xếp bố trí cán bộ, cần phải công tâm, không phân biệt già trẻ, gái trai, dân tộc, mối quan hệ Người cho “cất nhắc cán bộ, phải công tác, tài năng, cổ động cho đồng chí khác thêm hăng hái”, “nếu lòng yêu ghét, thân thích, nể nang định không phục” Thu phục lòng người, khiến họ tâm phục phục mà nghe theo tài người lãnh đạo Người lãnh đạo phải tỏ rõ lập trường quan điểm việc bố trí sử dụng người cho hợp lý, hợp tình, không để tình riêng lấn át vào việc chung, làm ảnh hưởng đến lợi ích công việc chung Mặt khác cần phải ý đến cán trẻ, cán nữ, cán người dân tộc thiểu số, khéo léo kết hợp cán già với cán trẻ, không nên coi thường cán trẻ Mỗi người có tài mạnh riêng, ai đưa ý kiến sáng tạo đổi có ích cho phát triển đất nước Trong tình sử dụng nhân lực, người quản lý phải theo dõi, giúp đỡ cán thực công việc, thấy cán có sai lầm phải sửa chữa Nếu công việc to họ làm không nổi, tốt đổi cho họ làm việc khác mà không cần cho họ biết họ không làm việc 1.2.4 Về công tác đào tạo bồi dưỡng nhân lực Người khẳng định rõ vai trò quan trọng việc đào tạo phát triển nhân lực, đặc biệt hệ trẻ “Đảng phải nuôi dạy cán người làm vườn vun trồng cối quý báu” Nuôi dạy, huấn luyện, bồi dưỡng cán công việc mà Đảng phải bỏ nhiều công sức, tiến hành chu đáo, công phu Ngừời đặc biệt quan tâm đến vấn đề đào tạo, phải đào tạo người vừa có đức vừa có tài, vừa có phương pháp công tác để tận tâm tận lực phát triển đất nước Người rõ: “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, lợi ích tram năm phải trồng người” Đào tạo, bồi dưỡng hệ nối tiếp công việc qquan trọng cần thiết Đất nước Việt Nam muốn phát triển nhanh, mạnh bền vững đòi hỏi nguồn lực người phải bảo đảm yêu cầu chất lượng số lượng Trên sở tảng tưởng Hồ Chí Minh nói chung tưởng Người chất người xã hội chủ nghĩa nói riêng, công tác đẩy mạnh việc giáo dục đạo đức cho nhân tố người Việt Nam, coi trọng, bồi dưỡng tôn vinh nhân tài “hiền tài nguyên khí quốc gia” cần coi trọng việc nâng cao chất lượng nguồn lực gắn liền với Chiến lược phát triển giáo dục đào tạo Bởi vì, có phát triển giáo dục, đào tạo nâng cao chất lượng dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, trang bị chuyên môn, nghiệp vụ, văn hóa, đạo đức, ý thức kỷ luật lao động cho người 1.2.5 Về sách đãi ngộ nhân lực Bác trọng giành quan tâm đặc biệt việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần người lao động - Thứ nhất, Người nhấn mạnh muốn sử dụng cán phải cho họ điều kiện sống đầy đủ mà làm việc, phải xây dựng môi trường làm việc tốt, tin tưởng giao việc cho họ - Thứ hai, Bác đặc biệt trọng tới sách phúc lợi cho giai cấp công nhân người làm công, kể phụ nữ công nhân nông nghiệp - Thứ ba, Người quan tâm đến sách bảo hiểm xã hội, sơ khai phản ánh mặt tiến nguyên tắc có đóng bảo hiểm xã hội hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, mức hưởng phù hợp với mức đóng, với khả quỹ bảo hiểm xã hội thấp mức hưởng làm việc Về sách thi đua khen thưởng, Bác rõ rằng: “Thi đua khen thưởng phải gắn bó với Đã thi đua phải có khen thưởng, công việc uan trọng công tác tổ chức thi đua Theo Bác, thi đua gieo trồng, khen thưởng thu hoạch cán hệ thống trị phải đầu phong trào thi đua cách mạng Phong trào thi đua phải diễn cách thiết thực 1.2.6 Về quan điểm đánh giá Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý kiến phải có quan điểm phương pháp đánh giá cán Phải có thái độ công tâm, công đánh giá khách quan việc đánh giá cán cần phải sử dụng phương pháp đánh giá cách đa dạng linh hoạt, tiêu chuẩn phải phù hợp, phải biến hóa không nên đem khuôn khổ định mà lắp vào tất người khác không người giống người Theo chủ tịch Hồ Chí Minh: “Xem xét cán không xem mặt mà xem tính chất họ, không xem việc mà phải xem lịch sử, tất công việc họ”, “Chẳng xem xét công tác họ mà phải xem xét cách sinh hoạt họ” Chẳng xét xét cách viết, cách nói họ mà phải xem xét việc làm học có với lời nói viết học hay không? Chẳng xem xét họ ta mà phải xem xét họ người khác Ta nhận họ tốt, phải xem xét số nhiều đồng chí có nhận họ tốt hay không? Phải biết ưu điểm họ mà phải tìm hiểu khuyết điểm họ” Phải đánh giá cách toàn diện, không chăm chăm nhìn mặt tốt hay mặt xấu người Quan điểm xem xét cán Chủ tịch Hồ Chí Minh tổng hợp, lịch sử biện chứng, xem xét cán phải đặt điều kiện hoàn cảnh cụ thể Tóm lại, tưởng quản trị nhân lực Việt Nam chịu ảnh hưởng kết hợp hài hòa tưởng phương Đông phương Tây dựa tảng phát huy tinh thần dân tộc sắc văn hóa trường tồn Việt Nam Trong bối cảnh toàn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế, tưởng quản trị nhân lực Việt Nam tiếp tục có phát triển, vận dụng đổi phù hợp với xu yêu cầu chung kinh tế thị trường, kinh tế tri thức Chương 2: Liên hệ thực tiễn việc áp dụng tưởng quản trị nhân lực Việt Nam công ty sữa Vinamilk 2.1 Giới thiệu công ty sữa Vinamilk 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty vinamilk Vinamilk thành lập vào ngày 20/08/1976, dựa sở tiếp quản nhà máy sữa: nhà máy sữa Thống Nhất (tiền thân nhà máy Foremost), nhà máy sữa Trường Thọ (tiền thân nhà máy Cosuvina), nhà máy sữa Bột Dielac, đến Vinamilk trở thành công ty hàng đầu Việt Nam chế biến cung cấp sản phẩm sữa Danh mục sản phẩm Vinamilk bao gồm: sản phẩm chủ lực sữa nước sữa bột; sản phẩm có giá trị cộng thêm sữa đặc, yoghurt ăn yoghurt uống, kem phô mai Vinamilk cung cấp cho thị trường danh mục sản phẩm, hương vị quy cách bao bì có nhiều lựa chọn Từ bắt đầu vào hoạt động năm 1976, công ty xây dựng hệ thống phân phối rộng khắp nước, đồng thời dựa vào để giới thiệu sản phẩm nước ép, sữa đậu nành, nước uống đóng chai café cho thị trường Phần lớn sản phẩm Công ty cung cấp cho thị trường thương hiệu “Vinamilk” , thương hiệu bình chọn “Thương hiệu Nổi tiếng” nhóm 100 thương hiệu mạnh Bộ Công Thương bình chọn năm 2006 Vinamilk bình chọn nhóm “Top 10 Hàng Việt Nam chất lượng cao” từ năm 1995 đến năm 2007 Hiện Công ty tập trung hoạt động kinh doanh vào thị trường tăng trưởng mạnh Việt Nam đa phần sản phẩm sản xuất nhà máy với tổng công suất khoảng 570.406 sữa năm Công ty sở hữu mạng lưới phân phối rộng lớn nước, đưa sản phẩm đến số lượng lớn người tiêu dùng Sản phẩm Công ty chủ yếu tiêu thụ thị trường Việt Nam xuất sang thị trường nước Úc, Campuchia, Irắc, Philipines Mỹ Hơn 38 năm hình thành phát triển, với lĩnh mạnh dạn đổi chế, đón đầu áp dụng công nghệ mới, lĩnh đột phá, phát huy tính sáng tạo động tập thể, Vinamilk vươn cao, trở thành điểm sáng kinh tế thời Việt Nam hội nhập WTO Vinamilk trở thành Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam tất mặt, đóng góp lớn vào phát triển đất nước người Việt Nam, nhận Danh hiệu cao quý 2.1.2 Các ngành nghề kinh doanh - Sản xuất kinh doanh sữa bột, sữa hộp, bột dinh dưỡng, bánh, sữa tươi, sữa đậu nành, nước giải khát sản phẩm từ sữa khác Không kinh doanh sữa mà vinamilk kinh doanh thực phẩm công nghệ, thiết bị phụ tùng, vật hóa chất nguyên liệu Kinh doanh nhà, môi giới cho thuê bất động sản kinh doanh kho bãi, bến bãi, kinh doanh vận tải hang ô tô, bốc xếp hang hóa Sản xuất loại trà uống Sản xuất mua bán bao bì, in bao bì Sản xuất, mua bán sản phẩm nhựa Phòng khám đa khoa 2.1.3 Cơ cấu tổ chức công ty vinamilk * Nhiệm vụ phòng nhân sự: - - Điều hành quản lý hoạt động hành nhân toàn công ty Thiết lập đề kế hoạch chến lược phát triển nguồn nhân lực vấn cho ban giám đốc điều hành hoạt động hành nhân Làm việc chặt chẽ với phận hành nhân chi nhánh, nhà máy nhằm hỗ trợ hợ vấn đề hành nhân cách tốt Xây dựng nội quy, sách hành nhân cho toàn công ty Tổ chức thực giám sát thực quy chế, sách hành chính, nhân phù hợp với thực tế công ty với chế độ hành nhà nước vấn cho nhân viên công ty vấn đề liên quan đến quyền lợi nghĩa vụ nhân viên công ty 2.2 Thực trạng việc áp dụng tưởng quản trị nhân lực công ty sữa Vinamilk 2.2.1 Về công tác tuyển dụng, tuyển chọn Trong công tác tuyển dụng nhân lực công ty Vinamilk áp dụng tưởng quản trị nhân lực Việt Nam mà chủ yếu chủ tịch Hồ Chí Minh Theo đó, Vinamilk đặt người lên vị trí hàng đầu, khẳng định tầm quan trọng to lớn việc tìm kiếm, phát nhân tài lựa chọn người phù hợp với công việc công ty Bằng chứng việc công ty xây dựng “Thương hiệu tuyển dụng” chủ động tìm kiếm người tài thay đợi họ đến Mục tiêu Vinamilk hướng tới tập đoàn đa ngành, thương hiệu toàn cầu với đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp, nhiệt huyết, đầy lực, chí hướng phát triển nghiệp lâu dài, gắn với Vinamilk Chính sách tuyển dụng Công ty hướng đến việc đa dạng hóa nguồn ứng viên cấp lãnh đạo, cấp quản trị nhân viên Từ ứng cử viên có khả thích hợp với kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao, phù hợp với yêu cầu công việc đến bạn sinh viên có thành tích tốt Công tác tuyển dụng xem xét quan điểm không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, giới tính tuổi tác Mục tiêu tuyển chọn nhân viên tìm người có đủ lực làm việc, phẩm chất làm việc thông qua trình tuyển chọn công bằng, khách quan Hàng năm, Vinamilk tổ chức chương trình tuyển dụng trường Đại học lớn toàn quốc Đây không hội để bạn sinh viên tham gia ứng tuyển, để bạn trao đổi, tìm hiểu Vinamilk qua dần định hướng đường phát triển nghề nghiệp mà dịp để Vinamilk phát tố chất người có tài qua hoạt động tuyển dụng diễn khuôn viên trường để bạn sinh viên tự tin thể hết khả trước nhà tuyển dụng, từ công ty tuyển dụng đào tạo họ Vinamilk hiểu "Tài năng” có mối liên hệ mật thiết với sức trẻ, tinh thần nhiệt huyết, niềm đam mê cháy bỏng, khát vọng chiến thắng hệ trẻ tìm hội để thể Cũng lý này, "Chương trình Quản Trị Viên Tập Sự” Vinamilk với thời gian 18 tháng giúp sinh viên có hội thực hóa ước mơ thời gian đẹp đời để trở thành nhà lãnh đạo tài thực tương lai Vinamilk mang đến chương trình Thực tập hàng năm cho bạn sinh viên Tại Vinamilk, bạn sinh viên tạo đầy đủ điều kiện để thực tập với đội ngũ nhân viên tài chuyên nghiệp công ty Sinh viên có hội tiếp nhận nhiều kiến thức, rèn luyện kỹ năng, công ty xem chương trình hội Vinamilk để tiếp cận ứng viên tương lai đầy tiềm nhiệt huyết Không tuyển dụng tài cho công ty, công ty quan tâm đến việc đóng góp lợi ích cho xã hội nhiều khía cạnh Chương trình thực tập Vinamilk phần giải nhu cầu cọ sát thực tế bạn sinh viên trường Đại học Không việc lựa chọn công việc phù hợp với lực, kỹ sở thích định không dễ bạn sinh viên Cho nên chuyên trình tuyển mộ Công ty Sữa Vinamilk tạo điều kiện hội cho người lao động, đồng thời đào tạo nhiều cán giỏi cho công ty Trong năm qua, Vinamilk tài trợ học bổng cho nhiều du học sinh xuất sắc, tạo điều kiện thuận lợi để họ hoàn tất khóa thực tập theo yêu cầu chương trình Đại học, nhiều tài số phát chọn vào làm việc lâu dài với Công ty Bên cạnh đó, Vinamilk đưa chế độ lương thưởng hấp dẫn để thu hút người tài Thông qua sách thu hút nhân tài thực bản, Vinamilk đào tuyển chọn đội ngũ kỹ sư chuyên ngành sữa giỏi mà “vô tình” xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng ấn tượng mắt người lao động 2.2.2 Về việc bố trí, sử dụng nhân lực Sau tuyển dụng, Vinamilk bố trí sử dụng nhân lực với lực người áp dụng tưởng quản trị nhân lực Việt Nam, công ty trọng tùy tài dùng người, dùng người chỗ, đứng việc, dung hòa “tài” “đức” lấy “đức” làm gốc theo quan điểm chủ tịch Hồ Chí Minh Là doanh nghiệp lớn mạnh bậc Việt Nam, hết, Vinamilk hiểu rõ tầm quan trọng việc bố trí sử dụng nhân lực doanh nghiệp định đến hiệu công việc Trong tuyển dụng nhân lực, dựa vào tiêu chí tuyển dụng công ty chọn người phù hợp với công ty theo vị trí, để bố trí họ vào vị trí thích hợp nhất, trường hợp ứng viên tuyển không đáp ứng nhu cầu mà vị trí làm việc cần công ty đào tạo họ, xem xét họ phù hợp với công việc để giúp họ đảm nhận công việc Còn trình làm việc, nhân viên cho thấy tố chất, lực cao mình, trình độ nhân viên phải tương xứng với vị trí cao công ty xem xét để cất nhắc họ lên vị trí cao Bên cạnh việc thu hút người lao động vào công ty có nhân viên phải rời công ty không phù hợp làm việc không hiệu Trong trình phát triển mở rộng công ty, Vinamilk có nhiều công việc tạo ra, người lao động có hội thử sức với vai trò, thách thức Điều giúp khơi dậy lực tiềm ẩn khả sáng tạo người lao động 2.2.3 Về công tác đào tạo bồi dưỡng nhân lực Từ sứ mệnh mục tiêu chiến lược tổ chức Vinamilk quan niệm đào tạo phát triển nguồn nhân lực chiến lược đầu cho thành công tương lai công ty Với chiến lược phát triển ngành sữa nay, Công ty Sữa Vinamilk xác định yếu tố “con người” định đến thành công hay thất bại doanh nghiệp Bộ phận quản lý xác định mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực đầu đào tạo nguồn nhân lực tri thức cao Trong trình này, công ty vận dụng tưởng quản trị nhân lực Việt Nam “chu đáo, công phu”, rèn luyện tài đức việc đào tạo nhân lực xem xét cách sinh hoạt, công tác họ, việc phát triển, cất nhắc cán chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Công ty thường có khóa đào tạo nhân lực ngắn hạn, trung hạn dài hạn nhằm bồi dưỡng kiến thức, hoàn thiện kỹ năng, kiến thức đáp ứng yêu cầu thách thức công việc Trong dài hạn: Nhằm xây dựng lực lượng lao động kế thừa gắn bó với công ty tương lai, năm 1993, Vinamilk ký hợp đồng dài hạn với trường Đại Học Công Nghệ sinh học ứng dụng Moscow thuộc Liên Bang Nga để gửi em cán bộ, công nhân viên sang học ngành: công nghệ sữa sản phẩm từ sữa, tự động hóa quy trình công nghệ sản xuất, máy móc thiết bị sản xuất sản phẩm, quản lý ngành sữa Công ty Vinamilk trường Đại học Công nghệ Thực phẩm TP.HCM phối hợp tổ chức đào tạo lớp trung cấp công nghiệp thực phẩm khóa 27, khai giảng ngày 30/3/2010 với số lượng 134 học viên công nhân nhà máy thuộc Vinamilk Đến 10/12/2011, Vinamilk phối hợp với nhà trường tổ chức lễ bế giảng, với 111 anh chị em công nhận tốt nghiệp, có 64 anh chị đạt loại Thông qua lớp học này, Vinamilk có thêm 111 kỹ thuật viên Họ công nhân có tay nghề trang bị thêm kiến thức, góp phần đáp ứng nguồn nhân lực cho phát triển Vinamilk Hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để người lao động tham gia khóa đào tạo nước nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ Những cán công nhân viên có yêu cầu học tập Công ty hỗ trợ 50% chi phí cho khóa học nâng cao trình độ nghiệp vụ Đào tạo xếp nguồn nhân lực phù hợp với tình hình phát triển công ty nhằm gia tăng chất lượng Tổ chức buổi học, giao lưu chia kinh nghiệm cán công nhân viên giúp cho người học tập tiếp thu sáng tạo công việc 2.2.4 Về sách đãi ngộ nhân lực Vận dụng tưởng quản trị nhân lực Hồ Chí Minh việc chăm lo đời sống vật chất đời sống tinh thần phải trọng dành quan tâm đặc biệt Nên công ty có sách đãi ngộ người lao động sau: -Đảm bảo công việc đầy đủ cho người lao động, thu nhập người lao động ngày cải thiện Ngoài thu nhập từ lương, người lao động có thêm thu nhập từ lợi nhuận chia theo tỷ lệ sở hữu họ Công ty Công ty làm ăn có lãi -Thực đầy đủ, quyền lợi nghĩa vụ người lao động theo với quy định pháp luật Vinamilk tin người tài sản quý Vinamilk nên họ xem tiền lương tiền đầu hiệu Lương khởi điểm cho công nhân lao động dây chuyền 1,8 triệu đồng, nhà quản lý 4,2 triệu đồng Ngoài vào dịp cuối năm, lễ tết công ty có phần thưởng xứng đáng cho tất người việc mà họ đóng góp cho công ty Chính làm việc Vinamilk, người nhận mức lương tương xứng với lực cạnh tranh so với thị trường -Có sách khen thưởng kịp thời cá nhân tập thể có công lao đóng góp cho Công ty, có biện pháp kỷ luật cá nhân có hành động ảnh hưởng xấu đến quyền lợi uy tín cho Công ty -Chương trình xét thưởng hàng năm áp dụng cho toàn nhân viên công ty Công nhận đóng góp người lao động điều Vinamilk đặc biệt quan tâm Chương trình đánh giá hiệu làm việc nhân viên mức thưởng hàng năm hấp dẫn thể trân trọng Vinamilk thành công nhân viên phản ánh tính công nhân viên Ngoài ra, chương trình Cổ phiếu thưởng, Bảo hiểm sức khỏe, hỗ trợ phương tiện lại phúc lợi bật Vinamilk mang đến cho người lao động 2.2.5 Về quan điểm đánh giá Trong công tác đánh giá thực công việc nhân lực Vinamilk áp dụng tưởng quản trị nhân lực Hồ Chí Minh phải có quan điểm phương pháp đánh giá cán đắn Đánh giá phải công tâm, công khách quan Tùy vào đặc trưng vị trí khác mà Vinamilk có tiêu chí đánh giá khác Công ty sử dụng mô hình ASK để đánh giá lực nhân viên Cụ thể với vị trí nhân viên kế toán công ty dựa vào tiêu chí mô hình để đánh giá, là: Tri thức chuyên môn, kỹ thái độ làm việc; Trong yêu cầu tri thức chuyên môn là: sử dụng hệ thống quản lý ERP phân hành OPM Inventory, phần phần hành AR, AP, OM ERP; Kiểm tra, theo dõi nghiệp vụ tài kế toán phát sinh; Kiểm tra, đối chiếu hàng tồn kho, lập báo cáo kiểm kho định kỳ,… Còn kỹ làm việc: sử dụng phần mềm Kế toán, sử dụng thành thạo tin học văn phòng, sử dụng thành thạo phân hành liên quan hệ thống ERP, kỹ phối hợp công việc với phận khác, kỹ giao tiếp, thương lượng, kỹ làm việc nhóm Với thái độ làm việc thì: nhiệt tình, trung thực, đáng tin cậy, phản ứng gặp tình công việc, chịu áp lực… Tất đánh giá dựa kết thực tiễn tiêu chí nhân viên, phận Bên cạnh đó, Vinamilk đánh giá công việc qua việc so sánh kết mà nhân viên đạt so với mục tiêu mà thân nhân viên đề ra, môi trường làm việc Vinamilk môi trường mở, đầy tính sáng tạo, ai thỏa sức thể ý tưởng, đóng góp nên cách đánh giá khách quan, đánh trúng vào tâm lý nhân viên, khuyến khích họ làm việc tự chủ, biến họ trở thành người làm chủ công việc, tự đặt mục tiêu, tự đánh giá công việc phải chịu trách nhiệm với thân Hơn nữa, cách đánh giá Vinamilk, vị trí yếu tố Tài – Đức tách rời nhau, thấy vị trí công ty có tiêu chí đánh giá là: tính trung thực, đáng tin cậy trực Với phương châm phát triển bền vững, tạo môi trường làm việc trung thực, đầy tính cạnh tranh, bên cạnh việc cần kiến thức chuyên môn người công ty cần phải người văn minh, có đạo đức, tiêu chí quan trọng, thiếu việc đánh giá nhân viên công ty 2.3 Đánh giá thực trạng áp dụng tưởng quản tị nhân lực Việt Nam vào công ty sữa Vinamilk 2.3.1 Ưu điểm Trong công tác tuyển dụng công ty áp dụng phương pháp xét duyệt hồ sơ;phỏng vấn thử việc chặt chẽ chất lượng lao động đầu vào tốt Bố trí nhân viên vào vị trí thích hợp nhất, cân nhắc nhân viên lên vị trí cao họ cho thấy lực cao Thực tốt việc đánh giá thực cá nhân sau quý; mỗinăm nhờ áp dụng phương pháp thang điểm lấy ý kiến từ toàn nguồn xungquanh nhân viên, Vinamilk đánh giá công việc qua việc so sánh kết mà nhân viên đạt so với mục tiêu mà thân nhân viên đề Công tác đào tạo bồi dưỡng tay nghề cho công nhân viên thực hiệnkhá tốt Các khóa đào tạo chuyên môn kỹ buổi tham gia huấn luyện thực tế Vinamilk tổ chức thường xuyên nước Công ty tập trung thực sách nhằm đảm bảo tin cậy,ổn định thoải mái cho tất nhân viên, cho họ phát huy khả mình; đảm bảo quyền lợi thực nghĩa vụ BHYT, BHXH cac quĩ khen thưởng kỉ luật phân minh rõ ràng xứng đáng Tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân viên yên tâm làm ăn: tài trợ chi phí đưa em cán bộ, công nhân viên sang học ngành công nghệ sữa sản phẩm từ sữa Ngoài ra, sở vật chất, công ty tự động hóa quy trình công nghệ sản xuất, máy móc thiết bị sản xuất thựcphẩm, quản lý ngành sữa nước ngoài- Những kĩ sư đào tạo nước phát huy ứng dụng hiệu kiến thức trường Nhiều bạn trẻ trở thành cán nòng cốt nhà máy công ty ý thức xây dựng cho thành công công ty tốt 2.3.2 Hạn chế Hạn chế công tác tuyển dụng: công ty tận dụng tuyển dụng người dân vùng lân cận nhà máy lượng nhân viên chưa có đủ trình độ tay nghề, cần phải bồi dưỡng đào tạo thêm Hạn chế công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực: việc đào tạo bồi dưỡng trình độ tay nghề cho công nhân viên chưa thực đầy đủ Nguyên nhân việc số lượng nhân viên lớn thường xuyên áp dụng dây chuyền công nghệ kỹ thuật vào sản xuất nên yêu cầu đội ngũ công nhân viên có trình độ tay nghề cao sẵn sàng thích nghi với công nghệ sản xuất Trong công tác sử dụng lao động: Công ty thực biện pháp tạo động lực cho người lao động Tuy nhiên, công tác chưa thực hiệu quả, chưa thực cách triệt để Điều đòi hỏi đội ngũ quảnnhân lực phải giám sát việc thực công tác cách tốt 2.4 Giải pháp - Giải pháp ngắn hạn: Trước hết cần hoàn thiện công tác phân tích công việc: cần thiết kế riêng chi tiết mô tả cồng việc tiêu chuẩn công việc người thực công việc cụ thể Tiếp theo đa dạng hóa kênh tuyển mộ: qua báo chí, ti vi, phương tiện ruyền thông khác…, công ty thông qua nhân viên công ty để tuyển người hay qua bạn bè thực tập sinh công ty để tuyển đượcnhững ứng viên chất lương, có lực đáng tin cậy Cần kiên tránh tình trạng thiên vị người thiệu vào công ty người có chức vụ cao công ty, họ không đáp ứng yêu cầu công việc công ty bị thiệt hại công vệc tốn chi phí để khắc phục tình trạng Sàng lọc hồ sơ nâng cao chất lượng bước thi tuyển vấn từ hoàn thiện quy trình tuyển dụng - Giải pháp dài hạn Tạo bầu không khí môi trường làm việc văn minh, lịch sự, lành mạnh công băng để giúp nhân viên phát triển toàn lực Nâng cao đào tạo chất lượng nguồn nhân lực, chi phí cao đào tạo nên vinamilk cần cố gắng tăng thêm nguồn tài trợ, tổ chức nhiều khóa đào tạo sát với thực tế từ giúp nhân viên tiếp cận với môi trường thực tế, hiệu đào tạo nâng cao Đãi ngộ tốt biện pháp giữ chân người lao động hiệu Chính mà vinamilk cần có sách đãi ngộ phù hợp Các nhà quản trị cần quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần củ nhân viên, điều tác động lớn tới nhân viên ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng công việc họ Vinamilk tổ chức buổi du lịch nghỉ ngơi cho nhân viên, tặng quà dịp lễ tết, thăm hỏi…Đảm bảo nhân viên tham gia bảo hiểm xã hội, hưởng đầy đủ quyền lợi hưởng KẾT LUẬN Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) doanh nghiệp lớn có tiếng thị trường, để làm điều không trọng vào phát triển chất lượng sản phẩm mà đội ngũ nguồn lao động nâng cao, nguồn nhân lực quan tâm, công ty khẳng định nguồn nhân lực giỏi lợi cạnh tranh hàng đầu Đó yếu tố quan làm cho công ty trở thành công ty sữa hàng đầu Việt Nam có mặt số nước giới Chúng ta đã, bị thua thiệt đường hội nhập cạnh tranh quốc tế, yếu nghiệp đào tạo phát triển nguồn nhân lực Đã đến lúc phải điều mối quan hệ giữ tăng trưởng kinh tế với phát triển xã hội, tăng trưởng đôi với phát triển Nguồn nhân lực nước ta phải đầu thỏa đáng để phát triển xứng đáng với vóc vị trí Chúng ta hỵ vọng mong muốn rằng, với tâm Nhà nước, đồng thuận toàn xã hội, nguyên nhân, thiếu sót yếu đào tạo phát triển nguồn nhân lực khắc phục hiệu quả, nghiệp đào tạo phát triển nguồn nhân lực nước ta không ngừng phát triển, góp phần đưa đất nước ta vững bước lên đường đổi mới, thực thành công nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa nước nhà hội nhập với giới Chúng ta tin tưởng đội ngũ nhân lực trẻ tương lai vừa đủ tài, vừa có đức xứng đáng chủ nhân đất nước, kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp cha ông CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP NHÓM THẢO LUẬN Nhóm…….…… Lớp học phần: Thời gian: Địa điểm: … Thành phần: Toàn thành viên nhóm…… Học phần môn : QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CĂN BẢN Có mặt: …………………………………………………………………………………… Vắng mặt: ……Trong đó: Vắng có phép: Vắng không phép: Nội dung họp: Kết luận Cuộc họp kết thúc vào lúc …… …… phút ngày Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20… Nhóm trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) Thư ký (Ký, ghi rõ họ tên) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP NHÓM THẢO LUẬN Nhóm…5…… Lớp học phần: Thời gian: Địa điểm: Thành phần: Toàn thành viên nhóm…… Học phần môn : QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CĂN BẢN Có mặt: Vắng mặt: ……Trong đó: Vắng có phép: Vắng không phép: Nội dung họp: Kết luận Cuộc họp kết thúc vào lúc …… …… phút ngày Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20… Nhóm trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) Thư ký (Ký, ghi rõ họ tên) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP NHÓM THẢO LUẬN Nhóm…5…… Lớp học phần: Thời gian: Địa điểm: Thành phần: Toàn thành viên nhóm…… Học phần môn : QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CĂN BẢN Có mặt: Vắng mặt: ……Trong đó: Vắng có phép: Vắng không phép: Nội dung họp: Kết luận Cuộc họp kết thúc vào lúc …… …… phút ngày Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20… Nhóm trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) Thư ký (Ký, ghi rõ họ tên)
- Xem thêm -

Xem thêm: thảo luận quản trị nhân lực áp dụng tư tưởng quản trị nhân lực ở việt nam vào cty TH truemilk, thảo luận quản trị nhân lực áp dụng tư tưởng quản trị nhân lực ở việt nam vào cty TH truemilk, thảo luận quản trị nhân lực áp dụng tư tưởng quản trị nhân lực ở việt nam vào cty TH truemilk

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay