XÂY DỰNG MÔ HÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH DU LỊCH – NGHIÊN CỨU ĐIỂM TẠI THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH

117 68 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2017, 08:15

MỤC LỤCMỞ ĐẦU1Tính cấp thiết của đề tài1 Mục tiêu của đề tài31. Mục tiêu chung32. Mục tiêu cụ thể3 Phạm vi, đối tượng nghiên cứu4Nội dung nghiên cứu4Ý nghĩa khoa học và thực tiễn5CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU61.1. Các đề tài nghiên cứu trong nước61.2. Các đề tài nghiên cứu nước ngoài9CHƯƠNG 2 CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU152.1. Cách tiếp cận152.2. Phương pháp nghiên cứu15CHƯƠNG 3. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP193.1. Khái quát chung về mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp193.1.1. Khái niệm, vai trò và chức năng của kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp193.1.2. Mô hình kế toán quản trị chi phí263.1.3. Nội dung cơ bản của kế toán quản trị chi phí283.1.3.1. Phân loại chi phí283.1.3.2. Lập dự toán chi phí353.1.3.3. Phản ánh chi phí thực hiện413.1.3.4. Phân tích chi phí theo yêu cầu của nhà quản trị423.1.3.5. Tổ chức bộ máy kế toán quản trị chi phí483.2. Yêu cầu và nguyên tắc xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí503.2.1. Yêu cầu xây dựng503.2.2. Nguyên tắc xây dựng523.3. Nhân tố ảnh hưởng đến mô hình kế toán quản trị chi phí53CHƯƠNG 4 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH564.1. Khái quát về các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh564.2. Thực trạng xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh644.2.1. Thực trạng tổ chức bộ máy kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh644.2.2. Thực trang xây dựng các nội dung của kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh654.2.2.1. Thực trạng phân loại chi phí654.2.2.2. Thực trạng dự toán chi phí kinh doanh704.2.2.3. Thực trạng kế toán chi phí thực hiện704.2.2.4. Thực trạng công tác phân tích chi phí cho việc ra quyết định kinh doanh78CHƯƠNG 5 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM XÂY DỰNG MÔ HÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ CHO CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH815.1. Đánh giá thực trạng xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh815.2. Một số đề xuất nhằm xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí phù hợp với các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh845.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán quản trị chi phí845.2.2. Tổ chức xây dựng các nội dung kế toán quản trị chi phí855.2.2.1. Hoàn thiện phân loại chi phí kinh doanh du lịch tour855.2.2.2. Hoàn thiện lập dự toán chi phí925.2.2.3. Hoàn thiện mô hình, phương pháp xác định chi phí tại các doanh nghiệp du lịch965.2.2.4. Hoàn thiện các báo cáo kế toán quản trị98KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ1011. Kết luận1012. Đề nghị1012.1. Về phía Nhà nước1012.2. Về phía doanh nghiệp102DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I. Tiếng Việt II. Tiếng Anh BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NỘI ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ KHÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI XÂY DỰNG HÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH DU LỊCH NGHIÊN CỨU ĐIỂM TẠI THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINHquan chủ trì đề tài: Trường Đại học Tài nguyên Môi trường HN Chủ nhiệm đề tài: Ths Bùi Thúy Quỳnh Nội 2017 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NỘI ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ KHÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI XÂY DỰNG HÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH DU LỊCH NGHIÊN CỨU ĐIỂM TẠI THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH Chủ nhiệm đề tàiquan chủ trì đề tài (Ký tên) (Ký tên, đóng dấu) Th.s Bùi Thúy Quỳnh PGS.TS Phạm Qúy Nhân Nội 2017 MỤC LỤC Nội 2017 Nội 2017 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .10 MỞ ĐẦU *Tính cấp thiết đề tài Xuất phát từ lý trên, doanh nghiệp kinh doanh du lịch địa bàn thành phố Hạ Long cần nghiên cứu để xây dựng hình kế toán quản trị chi phí phù hợp Vì thế, tác giả lựa chọn đề tài “Xây dựng hình kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp kinh doanh du lịch Nghiên cứu điểm thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh” * Mục tiêu đề tài .3 Mục tiêu chung Mục tiêu cụ thể * Phạm vi, đối tượng nghiên cứu *Nội dung nghiên cứu .4 CHƯƠNG TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Các đề tài nghiên cứu nước .6 Đề tài “Xây dựng hình kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam”, Luận án tiến sĩ (2014), Trần Thị Thu Hương, Đại học Kinh tế Quốc dân Luận án trình bày hình kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất đặt mối quan hệ với chức quản trị chi phí doanh nghiệp nhu cầu thông tin chi phí nhà quản trị Luận án trình bày dạng hình KTQT CP hình tách biệt, hình kết hợp hình hỗn hợp Đồng thời nêu rõ hình kế toán quản trị chi phí mặt lý thuyết cấu thành từ yếu tố: hình máy kế toán quản trị chi phí công nghệ sản xuất thông tin chi phí Luận án phân tích nội dung cụ thể yếu tố cấu thành Với công nghệ sản xuất thông tin chi phí gồm nội dung quy trình thực KTQT CP phương pháp, kỹ thuật KTQT CP Tác giả trình bày thực trạng kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp SX xi măng Việt Nam với nội dung KTQT CP thực hiện, phương pháp vận dụng; Các nhân tố ảnh hưởng hình tổ chức máy quản lý, đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất xi măng Từ đó, tác giả xây dựng hình kế toán quản trị chi phí phù hợp với DN SX xi măng Việt Nam Tuy nhiên luận án lại nghiên cứu đưa phương hướng xây dựng hình kế toán quản trị chi phí cho doanh nghiệp sản xuất xi măng 1.2 Các đề tài nghiên cứu nước CHƯƠNG CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 2.1 Cách tiếp cận 15 2.2 Phương pháp nghiên cứu 15 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ XÂY DỰNG HÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 19 3.1 Khái quát chung hình kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp 19 3.1.1 Khái niệm, vai trò chức kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp 19 3.1.2 hình kế toán quản trị chi phí 26 3.1.3 Nội dung kế toán quản trị chi phí 28 3.2 Yêu cầu nguyên tắc xây dựng hình kế toán quản trị chi phí 51 3.3 Nhân tố ảnh hưởng đến hình kế toán quản trị chi phí 54 CHƯƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH 58 4.1 Khái quát doanh nghiệp kinh doanh du lịch địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 58 4.2 Thực trạng xây dựng hình kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp kinh doanh du lịch địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 66 4.2.1 Thực trạng tổ chức máy kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp kinh doanh du lịch địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 66 4.2.2 Thực trang xây dựng nội dung kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp kinh doanh du lịch địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh .67 4.2.2.1 Thực trạng phân loại chi phí .67 4.2.2.2 Thực trạng dự toán chi phí kinh doanh .71 4.2.2.3 Thực trạng kế toán chi phí thực 72 4.2.2.4 Thực trạng công tác phân tích chi phí cho việc định kinh doanh .80 CHƯƠNG MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM XÂY DỰNG HÌNH 83 KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ CHO CÁC DOANH NGHIỆP 83 KINH DOANH DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH 83 5.1 Đánh giá thực trạng xây dựng hình kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp kinh doanh du lịch địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh .83 5.2 Một số đề xuất nhằm xây dựng hình kế toán quản trị chi phí phù hợp với doanh nghiệp kinh doanh du lịch địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 86 5.2.1 Tổ chức máy kế toán quản trị chi phí .86 5.2.2 Tổ chức xây dựng nội dung kế toán quản trị chi phí .87 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 104 Kết luận 104 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Nội 2017 Nội 2017 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .10 MỞ ĐẦU *Tính cấp thiết đề tài Xuất phát từ lý trên, doanh nghiệp kinh doanh du lịch địa bàn thành phố Hạ Long cần nghiên cứu để xây dựng hình kế toán quản trị chi phí phù hợp Vì thế, tác giả lựa chọn đề tài “Xây dựng hình kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp kinh doanh du lịch Nghiên cứu điểm thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh” * Mục tiêu đề tài .3 Mục tiêu chung Mục tiêu cụ thể * Phạm vi, đối tượng nghiên cứu *Nội dung nghiên cứu .4 CHƯƠNG TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Các đề tài nghiên cứu nước .6 Đề tài “Xây dựng hình kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam”, Luận án tiến sĩ (2014), Trần Thị Thu Hương, Đại học Kinh tế Quốc dân Luận án trình bày hình kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất đặt mối quan hệ với chức quản trị chi phí doanh nghiệp nhu cầu thông tin chi phí nhà quản trị Luận án trình bày dạng hình KTQT CP hình tách biệt, hình kết hợp hình hỗn hợp Đồng thời nêu rõ hình kế toán quản trị chi phí mặt lý thuyết cấu thành từ yếu tố: hình máy kế toán quản trị chi phí công nghệ sản xuất thông tin chi phí Luận án phân tích nội dung cụ thể yếu tố cấu thành Với công nghệ sản xuất thông tin chi phí gồm nội dung quy trình thực KTQT CP phương pháp, kỹ thuật KTQT CP Tác giả trình bày thực trạng kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp SX xi măng Việt Nam với nội dung KTQT CP thực hiện, phương pháp vận dụng; Các nhân tố ảnh hưởng hình tổ chức máy quản lý, đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất xi măng Từ đó, tác giả xây dựng hình kế toán quản trị chi phí phù hợp với DN SX xi măng Việt Nam Tuy nhiên luận án lại nghiên cứu đưa phương hướng xây dựng hình kế toán quản trị chi phí cho doanh nghiệp sản xuất xi măng 1.2 Các đề tài nghiên cứu nước CHƯƠNG CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 2.1 Cách tiếp cận 15 2.2 Phương pháp nghiên cứu 15 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ XÂY DỰNG HÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 19 3.1 Khái quát chung hình kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp 19 3.1.1 Khái niệm, vai trò chức kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp 19 3.1.2 hình kế toán quản trị chi phí 26 3.1.3 Nội dung kế toán quản trị chi phí 28 3.2 Yêu cầu nguyên tắc xây dựng hình kế toán quản trị chi phí 51 3.3 Nhân tố ảnh hưởng đến hình kế toán quản trị chi phí 54 CHƯƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH 58 4.1 Khái quát doanh nghiệp kinh doanh du lịch địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 58 4.2 Thực trạng xây dựng hình kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp kinh doanh du lịch địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 66 4.2.1 Thực trạng tổ chức máy kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp kinh doanh du lịch địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 66 4.2.2 Thực trang xây dựng nội dung kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp kinh doanh du lịch địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh .67 4.2.2.1 Thực trạng phân loại chi phí .67 4.2.2.2 Thực trạng dự toán chi phí kinh doanh .71 4.2.2.3 Thực trạng kế toán chi phí thực 72 4.2.2.4 Thực trạng công tác phân tích chi phí cho việc định kinh doanh .80 CHƯƠNG MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM XÂY DỰNG HÌNH 83 KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ CHO CÁC DOANH NGHIỆP 83 KINH DOANH DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH 83 5.1 Đánh giá thực trạng xây dựng hình kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp kinh doanh du lịch địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh .83 5.2 Một số đề xuất nhằm xây dựng hình kế toán quản trị chi phí phù hợp với doanh nghiệp kinh doanh du lịch địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 86 5.2.1 Tổ chức máy kế toán quản trị chi phí .86 5.2.2 Tổ chức xây dựng nội dung kế toán quản trị chi phí .87 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 104 Kết luận 104 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT CHỮ VIẾT TẮT DN SX KTQT CP GIẢI THÍCH Doanh nghiệp Sản xuất Kế toán quản trị chi phí Khoản mục chi phí - Các khoản trích theo lương - Chi phí vật liệu - Chi phí công cụ, dụng cụ - Chi phí khấu hao TSCĐ - Chi phí nước sử dùng cho tàu - Chi phí bảo hiểm tàu - Chi phí cảng vụ - Chi phí dịch vụ mua khác - Chi phí tiền khác Chi phí quảndoanh nghiệp - Tiền lương nhân viên quản lý - Các khoản trích theo lương - Chi phí vật liệu quản lý - Chi phí đồ dùng văn phòng phẩm - Chi phí khấu hao TSCĐ - Thuế, phí lệ phí - Chi phí dự phòng - Chi phí tiền khác - Chi phí dịch vụ mua Trực tiếp Gián tiếp Ghi X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 5.2.2.2 Hoàn thiện lập dự toán chi phí Trên sở phân tích dự báo nhu cầu thị trường việc phân loại chi phí theo mối quan hệ với mức độ hoạt động, theo khả quy nạp chi phí, doanh nghiệp du lịch cần thiết phải tiến hành lập dự toán chi phí, Các dự toán lập cho hoạt động du lịch tour cụ thể doanh nghiệp sau tổng hợp phạm vi toàn doanh nghiệp Khi lập dự toán cần xây dựng dự toán cụ thể sau: Qua khảo sát thực tế doanh nghiệp du lịch cho thấy, hầu hết doanh nghiệp tổ chức tour du lịch liên kết, nên việc thực tour du lịch không doanh nghiệp đứng tổ chức, mà kết hợp 93 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khác khách sạn, nhà hàng, vận chuyển Do đó, trình tập hợp nên giá thành tour du lịch chủ yếu hai khoản mục chi phí nhân công trực tiếp chi phí sản xuất chung, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chiếm tỷ trọng nhỏ Nên công tác lập dự toán chi phí, doanh nghiệp bỏ qua công tác lập dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, mà cần lập dự toán chi phí chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung, chi phí bán hàng, chi phí quảndoanh nghiệp 94 + Dự toán chi phí nhân công trực tiếp Dự toán chi phí nhân công trực tiếp việc dự kiến tổng số tiền lương khoản trích theo lương công nhân viên liên quan đến hoạt động dịch vụ du lịch tour Khi lập dự toán chi phí nhân công trực tiếp cần phải ý đến kết cấu công nhân viên, trình độ thành thạo loại công nhân viên đơn giá công loại Dự toán chi phí nhân công trực tiếp có tác dụng giúp doanh nghiệp chủ động việc sử dụng lao động, không bị tình trạng thừa thiếu lao động để đảm bảo việc quản lý sử dụng lao động cách hiệu Căn để lập dự toán chi phí nhân công trực tiếp doanh nghiệp kinh doanh du lịch tour khối lượng tour du lịch cần thực hiện, định mức thời gian thực tour du lịch đơn giá công trực tiếp tour du lịch: Dự toán chi phí NCTT Khối lượng = tour DL cần Định mức thời x Đơn giá gian thực x công trực tiếp thực tour DL tour DL Đối với hoạt động kinh doanh du lịch tour, tính chất công việc đa dạng nên thời gian lao động cho dạng công việc xác định với định mức giá lao động tính cho tour du lịch, cuối tổng hợp tất lại để tính dự toán chi phí nhân công trực tiếp toàn doanh nghiệp Dự toán chi phí nhân công trực tiếp thiết kế sau: 95 DỰ TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP Mã tour Tên tour DL Tháng Tháng Tháng Quý … Cả năm Số lượng tour DL cần thực …… Định mức thời gian thực tour DL …… Đơn giá công trực tiếp tour DL ……… CP NCTT dự kiến = (1x2x3) …… + Dự toán chi phí sản xuất chung Để đơn giản việc tính toán thuận tiện cho việc lập dự toán kiểm soát biến động chi phí, dự toán chi phí sản xuất chung doanh nghiệp nên thực phương pháp phân chia chi phí chung thành định phí sản xuất chung biến phí sản xuất chung, sau tổng hợp lại để xác định tổng số chi phí sản xuất chung Định phí sản xuất chung doanh nghiệp kinh doanh du lịch tour thường không thay đổi nhiều so với tế, vào chi phí thực tế phát sinh kỳ trước làm sở ước tính cho kỳ kế hoạch Nên vấn đề lập dự toán chi phí sản xuất chung cần xác định dự toán chi phí biến đổi chi phí vật liệu, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí công cụ… Biến phí sản xuất chung xác định theo công thức: Dự toán Biến phí = Tổng thời gian LĐ trực tiếp x Đơn giá biến phí SXC SXC Tổng CP SXC dự kiến xác định theo công thức: CP SXC dự kiến = Biến phí sản xuất chung sản xuất chung 96 + Định phí Dự toán chi phí sản xuất chung thiết kế sau: 97 DỰ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG Chỉ tiêu Tháng Tháng Tháng Quý … Cả năm Tổng thời gian thực tour DL Đơn giá biến phí SXC Tổng biến phí SXC = (1x2)…… Định phí SXC Tổng chi phí SXC dự kiến = (3+4) + Dự toán chi phí bán hàng chi phí quảndoanh nghiệp Dự toán chi phí bán hàng chi phí quảndoanh nghiệp việc dự kiến khoản chi phí phát sinh kỳ kế hoạch để phục vụ cho trình bán hàng quản lý chung toàn doanh nghiệp Tương tự dự toán chi phi sản xuất chung, dự toán chi phí bán hàng chi phí quảndoanh nghiệp không lập chi tiết theo khoản mục chi phí riêng biệt, mà lập dựa sở biến phí định phí chi phí bán hàng chi phí quảndoanh nghiệp Thông thường, đơn giá biến phí bán hàng xây dựng khối lượng hàng tiêu thụ, đơn giá biến phí quảndoanh nghiệp xây dựng tổng thời gian lao động trực tiếp giống chi phí sản xuất chung Dự toán chi phí bán hàng quảndoanh nghiệp thiết kế sau: DỰ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG Chỉ tiêu Tháng 1Tháng 2Tháng Quý … Cả năm Số lượng tour DL dự kiến Đơn giá biến phí bán hàng Tổng biến phí bán hàng = (1x2) Định phí bán hàng Tổng CPBH dự kiến = (3+4) 98 DỰ TOÁN CHI PHÍ QUẢNDOANH NGHIỆP Cả Chỉ tiêu Tháng Tháng Tháng Quý … năm Tổng thời gian thực tour DL Đơn giá biến phí QLDN Tổng biến phĐNQLN = (1x2) Định phí QLDN Tổng chi phí QLDN dự kiến = (3+4) 5.2.2.3 Hoàn thiện hình, phương pháp xác định chi phí doanh nghiệp du lịch Xác định chi phí trình tổng hợp chi phí có liên quan đến sản xuất tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ nhằm cung cấp tài liệu chi phí đơn vị cần thiết cho nhà quản trị để: - Định giá bán sản phẩm,dịch vụ - Xác định kết thu nhập kỳ - Ra định tình hàng ngày Do đặc thù ngành kinh doanh du lịch thường tổ chức tour du lịch theo hợp đồng hàng loạt tour du lịch khác Nên phương pháp xác định chi phí theo công việc doanh nghiệp kinh doanh du lịch tour phù hợp Với phương pháp xác định chi phí theo công việc hệ thống kế toán doanh nghiệp cần phản ánh hoạt động doanh nghiệp theo hợp đồng, đơn đặt hàng, tour du lịch Trong tour du lịch doanh nghiệp cần nắm mục tiêu sau khách hàng: - Yêu cầu sản phẩm dịch vụ khách hàng như: lịch trình tour, thời gian, chất lượng tour đơn giá… 99 - Phải xác định giá dự toán sản phẩm tour du lịch Trước nhận thực hợp đồng, đơn đặt hàng khách hàng, nhà quản trị doanh nghiệp phải xác định rõ chi tiết dự toán sản phẩm hợp đồng, đơn đặt hàng Trong đó, thể đầy đủ yêu cầu khách hàng, phần chi phí thu nhập doanh nghiệp Khi thực hợp đồng, đơn hàng kế toán doanh nghiệp phải tập hợp chi phí sản xuất theo hợp đồng, đơn hàng Khi hợp đồng, đơn hàng thực xong doanh nghiệp gửi hợp đồng, đơn hàng cho khách hàng lý hợp đồng doanh nghiệp với khách hàng Quá trình vận động chứng từ phương pháp xác định chi phí theo công việc Theo phương pháp xác định chi phí theo công việc tất loại chi phí tập hợp vào phiếu chi phí theo công việc Do đó, phiếu chi phí theo công việc loại chứng từ chi tiết hay gọi loại sổ chi tiết dùng để tập hợp chi phí sản xuất (Phụ lục 7) Phiếu chi phí theo công việc lập phòng kế toán nhận thông báo lệnh sản xuất phát để thực công việc Mỗi đơn đặt hàng lập phiếu chi phí theo công việc Khi hợp đồng hoàn thành phiếu chi phí theo công việc chuyển từ khâu thực hợp đồng sang tập hồ sơ theo dõi hợp đồng kết thúc Còn, hợp đồng tiếp tục thực tất phiếu chi phí theo công việc phải lưu trữ lại coi báo cáo sản xuất dở dang Hoạt động kinh doanh du lịch tour mang tính thời vụ rõ rệt sản phẩm du lịch lại không tồn kho Quá trình sản xuất tiêu thụ sản phẩm dịch vụ du lịch diễn lúc nên sản phẩm du lịch tour lưu kho nên không phát sinh chi phí tồn kho thành phẩm Sản phẩm du lịch có chu kỳ sản xuất ngắn trình tiêu thụ đồng thời nên không xuất sản phảm dở dang Vì tổng giá thành 100 sản phẩm dịch vụ du lịch với tổng chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động Việc tính giá thành sản phẩm theo tour du lịch vận động linh hoạt tổ chức kế toán chi phí theo công việc Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch tour có quy trình kinh doanh theo tour du lịch, tour du lịch khác chi phí khác Để áp dụng hệ thống kế toán chi phí theo giá phí thông thường, cở sở dự toán chi phí sản xuất chung hàng năm, doanh nghiệp kinh doanh du lịch tour xác định tỷ lệ phân bổ chi phí sản xuất chung ước tính cho tour du lịch thực Theo tác giả, doanh nghiệp kinh doanh du lịch tour tiêu thức hợp lý để phân bổ chi phí sản xuất chung số tour du lịch thực 5.2.2.4 Hoàn thiện báo cáo kế toán quản trị Trong báo cáo chi phí bảng tính giá thành nhân tố tăng giảm giá thành báo cáo quan trọng nhất, báo cáo cung cấp thông tin tổng giá thành, giá thành đơn vị sản phẩm, tiêu hao thực tế yếu tố chi phí, phân tích biến động yếu tố cách chi tiết theo biến động giá biến động lượng Để khắc phục hạn chế báo cáo cần hoàn thiện để phục vụ cho công tác phân tích biến động chi phí doanh nghiệp du lịch nhằm đảm bảo cung cấp số liệu đạt hiệu cao cho nhà quản trị doanh nghiệp Bảng tính giá thành nhân tố tăng giảm giá thành cần có tiêu để phản ánh chất chúng sau: - Cột “Đơn giá định mức” - Cột “Lượng tiêu hao” - Cột “Tổng tiêu hao định mức” - Cột “Tiêu hao định mức” đế phán ánh theo chất tiêu hao định mức - Cột “Tổng giá thành theo lượng thực tế giá kế hoạch”, phần 101 lượng thực tế sử dụng nhân với giá định mức biến động giá lượng có ý nghĩa - Cột “Tổng giá thành theo lượng thực tế giá thực tế” - Cột “Nguyên nhân tăng giảm biến động lượng” hay “Nguyên nhân tăng giảm hiệu sử dụng” Chỉ tiêu biến động thay đổi lượng thực tế sử dụng so với định mức sử dụng theo giá định mức Mặc biến động lượng việc sử dụng vật tư biến động lượng chủ quan phận sản xuất mà chất lượng vật tư mua vào Bộ phận sản xuất phải giải thích biến động - Cột “Nguyên nhân tăng giảm giá”, giá khách quan, phận chịu trách nhiệm mua vào có định ảnh hưởng đến việc mua vào đàm phán giá tốt dẫn đến giảm giá Cũng biến động giá phận lập kế hoạch điều sản xuất lập kế hoạch không sát dẫn đến phải mua gấp làm đội giá vật tư Bộ phận mua vào có trách nhiệm giải trình biến động - Cột “Giá thành đơn vị định mức” để phản ánh chất tương ứng với cột lại Khi bảng tính giá thành bao gồm cột xây dựng cách tính số liệu phần phân tích biến động chi phí Cột “Nguyên nhân tăng giảm biến động lượng” cột “Tổng giá thành theo lượng thực tế giá kế hoạch” trừ cột “Tổng giá thành theo lượng định mức giá định mức” Sự biến động lượng cần tính toán theo giá định mức để không bị ảnh hưởng giá phân tích - Cột “Nguyên nhân tăng giảm giá” cột “Tổng giá thành theo lượng thực tế giá thực tế” trừ cột “Tổng giá thành theo lượng thực tế giá kế hoạch” để biến động giá tính theo lượng thực tế có ý nghĩa phân tích 102 Trong bảng tính giá thành số liệu phân tích biểu nên thiết kế thêm phần giải thích nguyên nhân tăng giảm Phần giải thích bố trí thành cột thêm trình bày phần riêng Bảng tính giá thành phân tích giá thành doanh nghiệp du lịch thiết kế (Phụ lục 8) 103 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Kết luận Xây dựng hình kế toán quản trị chi phí tạo điều kiện cho nhà quản trị doanh nghiệp quản lý tốt trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, đưa định kịp thời, xác hiệu Để tồn nâng cao lực cạnh tranh, công ty cần thiết phải kiểm soát tốt chi phí, từ có định kinh doanh đắn, nhiên việc tổ chức công tác kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp kinh doanh du lịch địa bàn thành phố Hạ Long nhiều hạn chế Theo mục tiêu đặt ra, đề tài thực nội dung sau: Hệ thống hóa sở lý luận phát triển hình kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp Đánh giá phân tích thực trạng xây dựng hình kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp kinh doanh du lịch địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Xác định nhân tố ảnh hưởng đến việc xây dựng hình kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp kinh doanh du lịch địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Xây dựng hình kế toán quản trị chi phí phù hợp với doanh nghiệp kinh doanh du lịch nói chung doanh nghiệp kinh doanh du lịch địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh nói riêng Đề nghị 2.1 Về phía Nhà nước - Chế độ kế toán cần có quy định cụ thể việc phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo chất kinh tế phương pháp tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh trường hợp doanh nghiệp du lịch gặp khó khăn việc phân loại chi phí theo mục đích, công dụng kinh tế chi phí - Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam đề cập tới việc lập báo 104 cáo kết hoạt động kinh doanh sở phân loại chi phí theo chất kinh tế chi phí song chế độ kế toán chưa có quy định cụ thể mẫu biểu, sở số liệu phương pháp lập Trên thực tế nhiều doanh nghiệp dịch vụ, có doanh nghiệp kinh doanh du lịch lập báo cáo kết kinh doanh theo phương pháp Tuy nhiên, khuôn mẫu báo cáo phương pháp lập chưa thống thiếu quy định cụ thể 2.2 Về phía doanh nghiệp - Cần nhận thức sâu sắc tầm quan trọng thông tin kế toán công tác quản lý, quản trị kinh doanh điều kiện kinh doanh đại từ xây dựng quy trình quản lý, quản trị kinh doanh tảng thông tin cung cấp, có thông tin kế toán - Nghiên cứu chế độ kế toán thống đặc thù sản xuất kinh doanh công tác quảndoanh nghiệp để vận dụng chế độ cho phù hợp đảm bảo tính pháp lý cao cho hệ thống thông tin kế toán xử lý - Các doanh nghiệp cần quan tâm đầu tư cho công tác kế toán nhân trang thiết bị đặc biệt, điều kiện thông tin cần xử lý nhanh chóng, khối lượng công việc kế toán ngày nhiều phức tạp cần nghiên cứu sử dụng phần mềm chuyên dùng công tác kế toán 105 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt Bộ Tài (2014), ‘Thông tư 200/2014TT-BTC, Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp’, ngày 22 tháng 12 năm 2014 Bộ Tài (2006), ‘Thông tư 53/2006/TT-BTC, Hướng dẫn áp dụng chế độ kế toán quản trị doanh nghiệp’, ngày 12/6/2006 Bộ Tài (2016), “Thông tư 133/2016/TT-BTC, Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ, thay cho định 48” Đoàn Xuân Tiên (2012), ‘Giáo trình kế toán quản trị’, Học Viện Tài chính, NXB tài Phạm Thị Thuỷ (2007), ‘Xây dựng hình kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam’, luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Nội Phạm Thị Kim Vân (2002), ‘Tổ chức kế toán quản trị chi phí kết kinh doanh doanh nghiệp kinh doanh du lịch’, luận án tiến sĩ kinh tế, Học Viện Tài chính, Nội Quốc hội (2015), ‘Luật số: 88/2015/QH13, Luật kế toán 2015’ Trần Thế Nữ (2013), ‘Xây dựng hình kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp thương mại quy vừa nhỏ Việt Nam’, luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Nội Nguyễn Ngọc Quang (2011), ‘Kế toán quản trị doanh nghiệp’, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân 10 Nguyễn Thị Minh Tâm (2008), ‘Giáo trình kế toán quản trị’, Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Nội 11 Nguyễn Quốc Thắng (2011), ‘Tổ chức kế toán quản trị chi phí, giá thành sản phẩm doanh nghiệp thuộc ngành giống trồng Việt Nam’, luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Nội 12 Trần Văn Hợi (2007) Tổ chức công tác kế toán quản trị chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp khai thác than, Luận án tiến sĩ, Học viện Tài Chính 13 Trần Thế Nữ (2011), Xây dựng hình kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp thương mại quy nhỏ vừa Việt Nam, Luận án tiến sĩ, Đại học Kinh tế Quốc Dân 14 Trần Thị Thu Hương (2012), Xây dựng hình kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam, Luận án tiến sĩ, Đại học Kinh tế Quốc Dân II Tiếng Anh John Blake, Oriol Amat & Philip Wraith (2008), Developing a new national management accounting framework- the Spanish case , Laudon, J.P (2003), Essentials of Management Information Systems: Managing the Digital Firm Michele Pomberg, Mamid Pourjalali, Shirley Daniel Marinilka Barros (2012), Management accounting information systems: a case of a developing country: Vietnam Gerdin/Accounting, Organizations and Society 30 (2005), Management accounting system design in manufacturing departments: an empirical investigation using a multiple contingencies approach , Naughton-Travers, Joseph P (2009), Activity-Based Costing: The new management tool- Behavioral health Management ... trạng kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp kinh doanh du lịch địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Từ đề xuất xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp kinh doanh du lịch địa... chi phí, nội dung kế toán quản trị chi phí - Tổ chức kế toán quản trị chi phí Nội dung 2: Thực trạng kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp kinh doanh du lịch địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng. .. Nội dung 3: Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí cho doanh nghiệp kinh doanh du lịch địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh - Sự cần thiết phải xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG MÔ HÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH DU LỊCH – NGHIÊN CỨU ĐIỂM TẠI THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH, XÂY DỰNG MÔ HÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH DU LỊCH – NGHIÊN CỨU ĐIỂM TẠI THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH, XÂY DỰNG MÔ HÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH DU LỊCH – NGHIÊN CỨU ĐIỂM TẠI THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH, Mục tiêu cụ thể, CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, Đề tài “Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam”, Luận án tiến sĩ (2014), Trần Thị Thu Hương, Đại học Kinh tế Quốc dân., CHƯƠNG 2 CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 3. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP, CHƯƠNG 4 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH, KINH DOANH DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay