ĐỀ CƯƠNG Pháp luật Đất đai

31 49 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2017, 08:06

Pháp luật Đất đai OKCâu 16:Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình cá nhân sử dụng đất.2Câu 17. Thời điểm thực hiện các quyền của người sử dụng đất.3Câu 18: Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.4Câu 1. Khái niệm pháp luật đất đai. Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật đất đai. Cơ sở làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật đất đai.6Câu 2. Các quy định về địa giới hành chính7Câu 3. Các nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoach sử dụng đất. Thẩm quyền lập quy hoạch, kế hoạch SDĐ, quyết định, phê duyệt,điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch SDĐ.8Câu 4. Các trường hợp được Nhà nước giao đất không thu tiền, giao đất có thu tiền, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.9Câu 5. Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.11Câu 6. Các trường hợp thu hồi11Câu 7. Nguyên tắc cấp GCN. Thẩm quyền cấp GCN14Câu 8. Cách xác định diện tích đất ở đối với trường hợp có vườn ao.15Câu 10. Hạn mức giao đất nông nghiệp, hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.18Câu 11.Đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích.18Câu 12. Chế đọ sử dụng đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng19Câu 13 Chế độ sử dụng đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị22Câu 14. Quyền và nghĩa vụ chung của người sử dụng đất23Câu 15. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức sử dụng đất24 Pháp luật Đất đai OK 11 Phần 1: Lý thuyết Câu 16:Quyền nghĩa vụ hộ gia đình cá nhân sử dụng đất Trả lời: - Hộ gia đình cá nhân sử dụng đất nông nghiệp Nhà nước giao hạn mức; đất Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất lần cho thời gian thuê, nhà nước công nhận quyền sử dụng đất; đất nhận chuyển đổi, chuyển nhượng, nhận tặng cho, nhận thừa kế có quyền nghĩa vụ sau: +Quyền nghĩa vụ định điều 166 điều 170 luật +Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp xã, phường, thị trấn với hộ gia đình, cá nhân khác; +Chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật + Cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác, người Việt Nam định cư nước đầu tư Việt Nam thuê quyền sử dụng đất; + Cá nhân sử dụng đất có quyền để thừa kế quyền sử dụng đất theo di chúc theo pháp luật Hộ gia đình Nhà nước giao đất, hộ có thành viên chết quyền sử dụng đất thành viên thừa kế theo di chúc theo pháp luật Trường hợp người thừa kế người Việt Nam định cư nước thuộc đối tượng có quyền sở hữu nhà theo quy định pháp luật nhà có quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất Việt Nam nhận thừa kế quyền sử dụng đất, không thuộc đối tượng hưởng giá trị phần thừa kế +Tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định điểm c khoản điều 174 Luật này( tặng cho QSDD cho Nhà nước; tặng cho QSDĐ cho cộng đồng dân cư để xây dựng công trình phục vụ lợi ích chung cho công đồng; tặng cho nhà tình nghĩa gắn liền với đất theo quy định pháp luật); tặng cho quyền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân người Việt Nam định cư nước thuộc đối tượng sở hữu nhà gắn liền với sở hữu đất VN + Thế chấp quyền sử dụng đất tổ chức tín dụng phép hoạt động VN, tổ chức kinh tế khác cá nhân theo quy định pháp luật + Góp vốn quyền sử dụng đất với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư nước để hợp tác sản xuất, kinh doanh; + Trường hợp đất thuộc diện thu hồi để thực dự án có quyền tự đầu tư đất cho chủ đầu tư dự án thuê quyền sử dụng đất, góp vốn quyền sử dụng đất với chủ đầu tư dự án để thực dự án theo quy định Chính phủ -Hộ gia đình, cá nhân Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất năm có quyền nghĩ vụ sau: +Quyền nghĩa vụ chung +Bán tài sản thuộc sở hữu gắn liền với đất thuê; người mua tài sản Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích xác định; 22 +Để thừa kế, tặng cho tài sản thuộc sở hữu gắn liền với đất thuê; người nhận thừa kế, người tặng cho tài sản Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích xác định +Cho thuê tài sản thuộc sở hữu gắn liền với đất thuê theo quy định pháp luật dân sự; + Thế chấp tài sản thuộc sở hữu gắn liền với đất thuê tổ chức tín dụng phép hoạt động Việt Nam, tổ chức kinh tế khác cá nhân theo quy định pháp luật; +Góp vốn tài sản thuộc sở hữu gắn liền với đất thuê thời hạn thuê đất với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, người VN định cư nước để hợp tác sản xuất, kinh doanh, người nhận góp vốn tài sản nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích xác định -Hộ gia đình, cá nhân thuê lại đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất có quyền nghĩa vụ sau: +Trường hợp thuê đất, thuê lại đất trả tiền thuê đất năm có quyền nghĩ vụ quy định khoản điều + Trường hợp thuê đất, thuê lại đất trả tiền thuê đất năm có quyền nghĩ vụ quy định khoản điều -Hộ gia đình, cá nhân Nhà nước giao đất, cho thuê đất mà miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất có quyền nghĩa vụ TH không miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất -Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thuê tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không thuộc trường hợp quy định khoản điều có quyền nghĩa vụ theo quy định pháp luật dân * Quyền nghĩa vụ hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất từ loại đất không thu tiền sử dụng đất sang loại đất có thu tiền sử dụng đất thuê đất -Hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất từ loại đất không thu tiền sang loại đất có thu tiền sử dung đất thuê đất có quyền nghĩa vụ định điều 166 điều 170 củ luật -Quyền nghĩa vụ hộ gia đình, cá nhân SDĐ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất không thu tiền sang đất có thu tiền cho thuê đất quy định sau: + TH Nhà nước giao đất có thu tiến SDĐ thuê đất thu tiền lần cho thời gian thuê có quyền nghĩa vụ quy định khoản điều 179 + TH Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất năm có quyền nghĩa vụ quy định khoản điều 179 Câu 17 Thời điểm thực quyền người sử dụng đất Trả lời: -Người SDĐ thực quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, chấp, góp vốn quyền sử dụng đất có GCN Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp người sử dụng đất thực quyền sau có định giao đất, cho thuê đât; trường hợp nhận thừa 33 - - kế quyền sử dụng đất người sử dụng đất thực quyền có Giấy chứng nhận đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Trường hợp người sử dụng đất chậm thực nghĩa vụ tài ghi nợ nghĩa vụ tài phải thực xong nghĩa vụ tài trước thực quyền -Thời điểm người thực chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà để bán cho thuê; chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời chuyển nhượng toàn dự án dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng cho thuê sau có Giấy chứng nhận có đủ điều kiện theo quy định điều 194 luật Câu 18: Điều kiện thực quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, chấp quyền sử dụng đất, góp vốn quyền sử dụng đất Trả lời: Người sử dụng đất thực quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, chấp quyền sử dụng đất, góp vốn quyền sử dụng đất có điều kiện sau: Có giấy chứng nhận ,(trừ TH người nhận thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất người nước người Việt Nam định cư nước không thuộc đối tượng mua nhà ắn liền với quyền sử dụng đất VN không cấp giấy chứng nhận,và TH nhận thừa kế chưa có giấy chứng nhận mà có đủ điều kiện cấp GCN) Đất tranh chấp Quyền SDĐ không bị kê biên để đảm bảo thi hành án Đất thời hạn SDĐ Ngoài ra, người sử dụng đất thực quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho QSDĐ,thế chấp QSDĐ, góp vốn QSDĐ phải có đủ điều kiện sau: *Điều kiện bán, mua tài sản gắn liền với đất Nhà nước cho thuê thu tiền thuê đất năm: -Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư nước ngoài, doanh nghiệp coa vốn đầu tư nước bán tài sản gắn liền với đất thuê Nhà nước có đủ điều kiện sau: +Tài sản gắn liền với đất thuê tao lập hợp pháp theo quy đinh pháp luật +Đã hoàn thành việc xây dựng theo quy hoạch xây dựng chi tiết dự án đầu tư phẻ duyệt, chấp thuận -Người mua tài sản gắn liền với đất thuê phải đảm bảo có đủ điều kiện sau: +Có lực tài để thực dự án đầu tư; +Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với dự án đầu tư; + Không vi phạm quy định pháp luật đất đai trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực dự án 44 -Người mua tài sản Nhà nước tiếp tục cho thuê đất thời hạn sử dụng đất lại theo giá đất cụ thể, sử dụng đất mục đích xác định dự án *Điều kiện chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp Nhà nước giao đất, chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hợp pháp từ người khác chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp xã, phường, thị trấn cho hộ gia đình, cá nhân khác để thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp nộp thuế thu nhập từ việc chuyển đổi quyền sử dụng đất lệ phí trước bạ *TH không nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất - Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, sở tôn giáo, người Việt Nam định cư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước không nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất - Tổ chức kinh tế không nhận chuyển quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng dặc dụng hộ gia đình, cá nhân trừ trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt -Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa - Hộ gia đình, cá nhân không nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp khu vực rừng phòng hộ, phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng dặc dụng, không sinh sống khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng *Trường hợp hộ gia đình cá nhân chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất có điều kiện - Hộ gia đình, cá nhân sông xen kẽ phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng chưa có điều kiện chuyển khỏi phân khu chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất rừng kết hợp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản cho hộ gia đình, cá nhân sinh sống phân khu - Hộ gia đình, cá nhân NN giao đất ở, đất sản xuất nông nghiệp khu vực rừng phòng hộ chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sinh sống khu vực rừng phòng hộ - Hộ gia đình, cá nhân dân tộc thiểu số sử dụng đất NN giao theo sách hỗ trợ NN chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất sau 10 năm, kể từ ngày có định giao đất * Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp có đủ điều kiện sau: + Có văn chấp thuận quan NN có thẩm quyền 55 + Mục đích sử dụng đốivới S nhận chuyện nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch SDĐ phê duyệt + Đối với đất chuyên trồng lúa nước phải nộp khoản tiền để NN bổ sung diện tích đất trồng lúa bị tăng hiệu SDĐ trồng lúa theo quy định CP Câu Khái niệm pháp luật đất đai Các nguyên tắc pháp luật đất đai Cơ sở làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật đất đai *Khái niệm: luật đất đai ngành luật độc lập hệ thống pháp luật Việt Nam, tổng hợp quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh quan hệ đất đai hình thành trình chiếm hữu, sử dụng định đoạt số phận pháp lý đất đai nhằm sử dụng đất đai đạt hiệu cao phù hợp với lợi ích Nhà nước người sử dụng đất *Các nguyên tắc pháp luật đất đai: - Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, nhà nước đại diện chủ sở hữu Hiến pháp năm 1980: Đất đai quốc hữu hóa, thuộc sở hữu toàn dân Sở hữu toàn dân đất đai hiểu đất đai không thuộc sở hữu riêng ai, toàn thể nhân dân chủ sở hữu đất đai, Nhà nước đại diện chủ sở hữu giao nhiệm vụ thống quản lý Bản chất Nhà nước nhà nước xã hội chủ nghĩa, nhà nước dân, dân dân, tài sản, tư liệu sản xuất Nhà nước đại diện cho dân chủ sở hữu sử dụng vào mục đích phục vụ lợi ích chung toàn thể nhân dân Đồng thời, thực chế độ sở hữu toàn dân đất đai không làm hạn chế đến quyền tổ chức, cá nhân sử dụng đất -Nhà nước thống quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch theo pháp luật Để thực việc quản lý thống nhất, nhà nước phải xây dựng quy hoạch, kế hoạch SDĐ Quy hoạch, kế hoạch SDĐ nội dung quan trọng quản lý đất đai, bảo đảm đất đai quản lý thống nhất, sử dụng hợp lý,tiết kiệm phục vụ hiệu cho việc phát triển kinh tế - xã hội Nhà nước thống quản lý đất đai thể hiện: quản lý thống nội dung quản lý, thống chế quản lý, thống quan quản lý đất đai -Sử dụng đất hợp lý, có hiệu + Sử dụng đất cách hợp lý sử dụng thích hợp với tính chất loại đất, phù hợp với yêu cầu chung xã hội Căn vào quy hoạch, kế hoạch SDĐ mục đích SDĐ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt + Tiết kiệm tài nguyên đất có hạn,trong nhu cầu SDĐ người không ngừng tăng -Bảo vệ quỹ đất nông nghiệp + Quỹ đất nông nghiệp ngày bị thu hẹp Nước ta nước nông với 70% dân số hoạt động lĩnh vực sản xuất nông nghiệp nên bảo vệ quỹ đất nông nghiệp phải đảm bảo 66 - - - + Nhà nước có sách bảo vệ đất trồng lúa nước, hạn chế chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp + Người sử dụng đất chuyên trồng lúa có trách nhiệm cải tạo, bồi bổ, làm tăng độ màu mỡ đất -Cải tạo bảo vệ đất + NN khuyến khích hành vi cải tạo, bồi bổ, đầu tư công của, làm tăng khả sinh lợi đất + Các chủ thể SDĐ ó nghĩa vụ bắt buộc phỉ cải tạo, bồi bổ làm tăng độ màu mỡ đất, hạn chế khả đất bị rửa trôi, bạc màu thiên tai gây mức thấp + Nghiêm cấm hành vi hủy hoại đất, làm đất bạc màu… *Cơ sở làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt mối quan hệ pháp luật đất đai - Cơ sở làm phát sinh quan hệ PLDĐ: + Quyết định giao đất quan NN có thẩm quyền + Quyết định cho thuê đất quan NN có thẩm quyền + Hợp đồng cho thuê đất + Các định nội tổ chức nhằm giao phần đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng có thời hạn -Cơ sở làm thay đổi: + Hồ sơ chuyển đổi quyền sử dụng đất + Hồ sơ chuyển nhượng quyền SDĐ nộp văn phòng ĐKQSDĐ -Cơ sở làm chấm dứt QHPLDĐ: Quyết định quan NN có thẩm quyền trường hợp sau: Thu hồi đất trưng dụng vào mục đích công Thu hồi đất để chuyển mục đích sử dụng đất Thu hồi đất vi phạm pháp luật đất đai Các th khác: Chấm dứt chủ thể phát sinh chủ thể khác Câu Các quy định địa giới hành Trả lời: Địa giới hành ranh giới dùng để phân chia lãnh thổ thành đơn vị hành cụ thể tương đương với cấp quyền trung ương, tỉnh, huyện, xã Thẩm quyền: Chính phủ đạo việc xác định địa giới hành chính, lập quản lý hồ sơ địa giới hành cấp phạm vi nước Bộ trưởng Bộ nội vụ quy định trình tự, thủ tục xác định địa giới hành chính, quản lý mốc địa giới hồ sơ địa giới hành cấp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường quy định kỹ thuật định mức kinh tế - kỹ thuật việc cắm mốc địa giới hành chính, lập hồ sơ địa giới hành cấp UBND cấp tổ chức thực việc xác định địa giới hành thực địa lập hồ sơ địa giới hành phạm vi địa phương 77 - - - - UBND cấp xã có trách nhiệm quản lý mốc địa giới hành thực địa địa phương, mốc địa giới hành bị mất, xê dịch hư hỏng phải báo cho UBND cấp huyện Hồ sơ địa giới hành cấp UBND cấp trực tiếp xác nhận; hồ sơ địa giới hành tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Bộ Nội vụ xác nhận Hồ sơ địa giới hành cấp lưu trữ UBND cấp đó, UBND cấp trên, Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên Môi trường Ý nghĩa: Việc xác định xác địa giới hành giúp quan quản lý NN thực công tác quản lý đất đai thuận tiện, dễ dàng tránh tranh chấp địa giới hành chính, giúp thống quản lý đất đai nước Câu Các nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoach sử dụng đất Thẩm quyền lập quy hoạch, kế hoạch SDĐ, định, phê duyệt,điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch SDĐ Nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch SDĐ: + Phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh + Được lập từ tổng thể đến chi tiết, quy hoạch sử dụng đất cấp phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp trên; kế hoạch sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch SDĐ cấp quốc gia phải bảo đảm tính đặc thù, liên kết vùng kinh tế - xã hội; quy hoạch sử dụng đất cấp huyện phải thể nội dung sử dụng đất cấp xã + Sử dụng đất tiết kiệm có hiệu +Khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên bảo vệ môi trường; thích ứng với biến đổi khí hậu + Bảo vệ, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh +Dân chủ công khai +Bảo đảm ưu tiên quỹ đất cho mục đích quốc phòng, an ninh, phục vụ lọi ích quốc gia, công cộng, an ninh lương thực bảo vệ môi trường + Quy hoạch,kế hoạch ngành, lĩnh vực, địa phương có sử dụng đất phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quan nhà nước có thẩm quyền định, phê duyệt -Thẩm quyền lập quy hoạch, kế hoạch SDĐ: +Chính phủ tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia.Bộ Tài nguyên Môi trường chủ trì giúp Chính phủ việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia +UBND cấp tỉnh tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; UBND cấp huyện tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện + Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh, cấp huyện chủ trì giúp UBND cấp việc lập quy hoạch,kế hoạch SDĐ 88 + Bộ quốc phòng tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch SDĐ quốc phòng; Bộ Công an tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất an ninh -Thẩm quyền định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch SDĐ + Quốc hội định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia + Chính phủ phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh trước trình Chính phủ phê duyệt + UBND cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện UBND cấp huyện trình HĐND cấp thông qua quy hoạch sử dụng đất cấp huyện trước trình UBND cấp tỉnh phê duyệt UBND cấp huyện trình UBND cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch SDĐ năm cấp huyện.UBND cấp tỉnh trình HDND cấp tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất quy định khoản điều 62 Luật trước phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm cấp huyện -Thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp có thẩm quyền định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp Câu Các trường hợp Nhà nước giao đất không thu tiền, giao đất có thu tiền, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất -Các TH Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất: +Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối giao đất nông nghiệp hạn mức quy định + Người sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất rừng tự nhiên, đất xây dựng trụ sở quan, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất sử dụng vào mục đích công cộng không nhằm mục đích kinh doanh; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa không thuộc trường hợp quy định khoản điều 55 +Tổ chức nghiệp công lập chưa tự chủ tài sử dụng đất xây dựng công trình nghiệp + Tổ chức sử dụng đất để xây dựng nhà phục vụ tái định cư theo dự án Nhà nước + Cộng đồng dân cư sử dụng đất nông nghiệp, sở tôn giáo sử dụng đất phi nông nghiệp -Các TH nhà nước giao đất có thu tiền: +Hộ gia đình, cá nhân giao đất + Tổ chức kinh tế giao đất để thực dự án đầu tư xây dựng nhà để bán để bán kết hợp cho thuê +Người Việt Nam định cư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước giao đất để thực dự án đầu tư xây dựng nhà để bán để bán kết hợp cho thuê 99 - + Tổ chức kinh tế giao đất thực dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng -Cho thuê đất: Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất năm thuê đất trả tiền lần cho thời gian thuê TH sau: +Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối +Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức giao +Hộ gia đình, cá nhân thương mại, dịch vụ;đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm, đất sở sản xuất phi nông nghiệp + Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để xây dựng cong trình công cộng có mục đích kinh doanh +Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước sử dụng đất để thực dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh; đất để thực dự án đầu tư nhà thuê; +Tổ chức kinh tế, tổ chức nghiệp công lập tự chủ tài chính, người Việt Nam định cư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước sử dụng đất xây dựng công trình nghiệp +Tổ chức nước có chức ngoại giao sử dung đất để xây dựng tụ sở làm việc -Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm đơn vị ngũ trang nhân dân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh *Chuyển mục đích sử dụng đất: Các TH chuyển mục đích sử dụng đất phải phép quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm: Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối Chuyển đất trồng hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản hình thức ao, hồ, đầm; Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác nhóm đất nông nghiệp; Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp Chuyển đất phi nông nghiệp Nhà nước giao đất không thu tiền SDĐ sang đất phi nông nghiệp nhà nước giao đất có thu tiền cho thuê đất; Chuyển đất phi nông nghiệp đất sang đất ở; Chuyển đất xây dựng công trình nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng coa mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 10 - + Thời hạn cho thuê đất để xây dưng trụ sở quan tổ chức nước có chức ngoại giao không 99 năm Khi hết thời hạn tỏ chức có nhu cầu NN xem xét gia hạn cho thuê đất khác, lần gia hạn không thời hạn quy định khoản +Thời hạn cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích xã, phường thị trấn không 05 năm +Thời hạn đất xây dựng công trình nghiệp tổ chức nghiệp công lập tự chủ tài công trình công công có mục đích kinh doanh không 70 năm +Đối với đất sử dụng cho nhiều mục đích sử dụng thời hạn sử dụng đất xác định theo thời hạn loại đất Thời hạn SDĐ chuyển mục đích sử dụng đất Thời hạn SDĐ hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất quy định sau: + TH chuyển từ đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang sử dụng vào mục đích khác thời hạn sử dụng đất xác định theo thời hạn loại đất sau chuyển mục đích sử dụng đất.Thời hạn sử dụng đất tính từ thời điểm có định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất +Th chuyển từ đất trồng lúa, đất trồng năm khác, đất trồng lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất rừng sản xuất sang trồng rừng phòng hộ, trồng rừng đặc dụng hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài + TH chuyển mục đích sử dụng loại đất: đất trồng hàng năm khác, đất trồng lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn giao, cho thuê Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân SDĐ NN xem xét gia hạn SDĐ không thời hạn quy định có nhu cầu tiếp tục sử dụng +Khi chuyển từ đất nông nghiệp sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp thời hạn sử dụng đất xác định theo thời hạn loại đất sau chuyenr mục đích sử dụng Thời hạn sử dụng tính từ thời điểm có định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất +Khi chuyển mục đích sử dụng từ đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài sang đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn từ đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn sang đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài hộ gia đình, cá nhân dược sử dụng ổn định lâu dài + Thời hạn sử dụng đất tổ chức, người Việt Nam định cư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước thực dự án đầu tư không thuộc khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao chuyển mục đích sử dụng đất xác định theo dự án đầu tư theo quy định pháp luật +Tổ chức kinh tế chuyển mục đích sử dụng từ đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài sang đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn từ đất phi nông 17 - - - - - - - - nghiệp có thời hạn sang đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài sử dụng ổn định lâu dài Thời hạn sử dụng đất nhận chuyển quyền sử dụng đất + Thời hạn sử dụng đất nhận chuyển quyền sử dụng đất loại đất có quy định thời hạn thời gian sử dụng đất lại thời hạn sử dụng đất trước nhận chuyển quyền sử dụng đất + Người nhận chuyển quyền sử dụng đất loại đất dược sử dụng ổn định lâu dài sử dụng ổn định lâu dài Câu 10 Hạn mức giao đất nông nghiệp, hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng nông nghiệp hộ gia đình, cá nhân Trả lời: Khái niệm: Hạn mức giao đất giới hạn tối đa diện tích đất nông nghiệp mà hộ gia đình, cá nhân quan NN có thẩm quyền giao cho người sử dụng Hạn mức giao đất nông nghiệp: Hạn mức giao đất trồng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp sau: + không loại đất thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc khu vực Đông Nam Bộ đồng sông Cửu Long + Không cho loại đất tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác Hạn mức giao đất trồng lâu năm cho hộ gia đình, cá nhân không 10 xã, phường, thị trấn đồng bằng, không 30 với xã, phường, thị trấn trung du, miền núi Hạn mức giao đất cho hộ gia đìn, cá nhân không 30 loại đất: đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất Trường hợp hộ gia đình, cá nhân giao nhiều loại đất bao gồm đất trồng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối tổng hạn mức giao đất không Trường hợp hộ gia đình giao thêm đất trồng lâu năm hạn mức đất trồng lâu năm không xã, phường, thị trấn đồng bằng, không 25 xã, phường, thị trấn trung du, miền núi Trường hợp hộ gia đình, cá nhân giao thêm đất rừng sản xuất hạn mức giao đất rừng sản xuất không 25 Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp hộ gia đình, cá nhân Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp hộ gia đình, cá nhân không 10 lần hạn mức giao đất nông nghiệp hộ gia đình, cá nhân loại đất quy định pháp luật Chính phủ quy định hạn mức nhân chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp hộ gia đình, cá nhân phù hợp với điều kiện cụ thể theo vùng thời kỳ Câu 11.Đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích Trả lời: 18 - - Khái niệm: Đất công ích 5% phần đất pháp luật quy định trích từ quỹ đất nông nghiệp ( đất trồng hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng lâu năm) địa phương để sử dụng vào mục đích công ích địa bàn xã, phường, thị trấn Căn vào quỹ đất, đặc điểm nhu cầu địa phương, xã, phường, thị trấn lập quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích không 5% tổng diện tích đất trồng năm, đất trồng lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản để phục vụ cho nhu cầu công ích địa phương Nguồn gốc: Nhà nước thu hồi lại từ chu thể sử dụng đất có hành vi vi phạm, đất chủ thể sử dụng đất trả lại, tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước, đất khai hoang,… Các quy định pháp luật cụ thể Mục đích sử dụng quỹ đất 5% +Xây dựng công trình công cộng +Bồi thường cho người có đất sử dụng để xây dựng công trình công cộng + Để xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương Các quy định khác: + UBND xã trực tiếp quản lý quỹ đất 5% xã theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt +Đối với diện tích 5% chưa sử dụng UBND cấp xã cho hộ gia đình, cá nhân địa phương cho thuê để sản xuất nông nghiệp,nuôi tròng thủy sản theo hình thức đấu giá Thời hạn sử dụng đất cho lần thuê đất không năm Tiền thu nộ vào ngân sách nhà nước UBND cấp xã quản lý dùng vào nhu cầu công ích xã, phường, thị trấn Khi hết thời hạn sử dụng, UBND xã lấy lại đất, không bồi thường + Đối với nơi để lại quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích vượt 5% diện tích mức 5% sử dụng để xây dựng bồi thường sử dụng đất khác để xây dựng công trình công cộng địa phương, giao cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản địa phương chưa giao đất thiếu đất sản xuất Câu 12 Chế đọ sử dụng đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng Trả lời: -Chế đọ sử dụng đất rừng sản xuất Khái niệm : Rừng sản xuất rừng đất rừng dành để kinh doanh sản xuất gỗ lâm sản, đặc sản rừng khác Hình thức giao, cho thuê: Giao không thu tiền sử dụng đất Nhà nước giao đất rừng sản xuất rừng tự nhiên cho tổ chức quản lý rừng để quản lý, bảo vẹ phát triển rừng 19 - - - - - - NN giao đất rừng sản xuất rừng trồng cho hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích sản xuất lâm nghiệp Cho thuê đất Đối với diện tích đất rừng sản xuất hộ gia đình, cá nhân sử dụng vượt hạn mức phải chuyển sang thuê đất Cho thuê đất tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước để thực dự án đầu tư trồng rừng Tổ chức kinh tế, hộ gia đình cá nhân, người Việt Nam định cư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước NN giao đất, cho thuê đất rừng sản xuất điểm sử dụng diện tích đất chưa có rừng để trồng rừng trồng lâu năm Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước sử dụng đất rừng sản xuất kết hợp kinh doanh cảnh quan, du lịch sinh thái- môi trường tán rừng Đất rừng sản xuất tập trung nơi xa khu dân cư giao trực tiếp cho hộ gia đình, cá nhân Nhà nước giao cho tổ chức để bảo vệ phát triển rừng kết hợp với sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản Thời hạn sử dụng đất : Đất sử dụng ổn định lâu dài Đất rừng sản xuất rừng tự nhiên thời hạn sử dụng ổn định lâu dài Đất sử dụng có thời hạn Thời hạn cho thuê đất nông nghiệp hộ gia đình, cá nhân không 50 năm Hạn mức : Hạn mức giao đất rừng sản xuất cho hộ gia đình, cá nhân không 30 Trường hợp hộ gia đình, cá nhân giao thêm đất rừng sản xuất hạn mức giao đất rừng sản xuất không 25 Thẩm quyền: +UBND cấp huyện định giao đất cho hộ gia đình, cá nhân, công đồng dân cư + UBND cấp tỉnh định giao đất cho tổ chức, người Việt Nam định cư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Chế độ sử dụng đất rừng phòng hộ Khái niệm: Đất rừng phòng hộ đất rừng dùng với mục đích phòng hộ chắn gió , chắn bão, xâm nhập mặn Các quy định: Nhà nước giao đất rừng phòng hộ cho tổ chức quản lý rừng phòng hộ để quản lý, bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng trồng rừng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quan nhà nuocs có thẩm quyền phê duyệt, kết hợp sử 20 - - - - - dụng đất vào mục đích khác theo quy định pháp luật bảo vệ phát triển rừng Hình thức giao, cho thuê Tổ chức quản lý rừng phòng hộ giao khoán đất rừng phòng hộ cho hộ gia đình, cá nhân sinh sống để bảo vệ, phát triển rừng Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu, khả bảo vệ , phát triển rừng sinh sống khu vực rừng phòng hộ mà chưa có tổ chức quản lý khu vực quy hoạch trồng rừng phòng hộ nhà nước giao đất rừng phòng hộ để bảo vệ, phát triển rừng kết hợp sử dụng đất vào mục đích khác theo quy định pháp luật bảo vệ phát triển rừng Tổ chức kinh tế thuê đất rừng phòng hộ thuộc khu vực kết hợp với kinh doanh cảnh quan, du lịch sinh thái – môi trường tán rừng Cộng đồng dân cư NN giao rừng phòng hộ theo quy định Luật bảo vệ phát triển rừng giao đát rừng phòng hộ để bảo vệ, phát triển rừng,có quyền nghĩa vụ theo quy đinh Luật bảo vệ phát triển rừng Hạn mức: Hạn mức giao đất rừng phòng hộ cho hộ gia đình, cá nhân không 30 Thẩm quyền: UBND cấp huyện giao đất ở, đất sản xuất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sinh sông khu vực rừng phòng hộ bảo vệ phát triển rừng sử dụng UBND cấp tỉnh định cho tổ chức kinh tế thuê đất rừng phòng hộ thuộc khu vực kết hợp với kinh doanh cảnh quan, du lịch sinh thái – môi trường tán rừng Chế độ sử dụng dất rừng đặc dụng Khái niệm: Đất rừng đặc dụng đất rừng sử dụng với mục đích đặc biệt Các quy định Nhà nước giao đất rừng đặc dụng cho tổ chức quản lý rừng đặc dụng để quản lý, bảo vệ theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, kết hợp sử dụng đất vào mục đích khác theo quy định pháp luật bảo vệ phát triển rừng Hình thức giao, cho thuê Tổ chức quản lý rừng đặc dụng giao khoán ngắn hạn đất rừng đặc dụng phân khu bảo vệ nghiêm ngặt cho hộ gia đình, cá nhân sinh sống ổn định khu vực để bảo vệ phát triển rừng Tổ chức quản lý rừng đặc dụng giao khoán đất rừng đặc dụng thuộc phân khu phục hồi sinh thái cho hộ gia đình, cá nhân sinh sống ổn định khu vực để bảo vệ phát triển rừng UBND cấp có thẩm quyền định giao, cho thuê đất vùng đệm rừng đặc dụng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích sản xuất, nghiên cứu, thí nghiệm lâm nghiệp kết hợp quốc phòng an ninh theo 21 - • quy hoạch phát triển rừng vùng đệm dược kết hợp sử dụng đất vào mục đích hác theo quy định pháp luật bảo vệ phát triển rừng UBND cấp tỉnh định cho tổ chức kinh tế thuê đất rừng dặc dụng thuộc khu vực kết hợp với kinh doanh cảnh quan, du lịch sinh thái – môi trường dười tán rừng Câu 13 Chế độ sử dụng đất nông thôn, đất đô thị Trả lời: Chế độ sử dụng đất nông thôn Khái niệm: Đất nông thôn đất hộ gia đình, cá nhân sử dụng nông thôn bao gồm đất để xây dựng nhà ở, xây dựng công trình phục vụ đời sống, vườn, ao đất thuộc khu dân cư nông thôn, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Hình thức giao đất - Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất với: + Hộ gia đình, cá nhân giao đất + Tổ chức kinh tế nước giao đất sử dụng vào mục đích xây dựng nhà để bán or để bán kết hợp cho thuê +Người Việt Nam định cư nước giao đất để thực dự án đầu tư xây dựng nhà để bán or để bán kết hợp cho thuê + Cho thuê thu tiền hàng năm hoạc thu tiền lần thời gian thuê: Tổ chức kinh tế, người VN định cư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước sử dụng đất để thực dự án đầu tư nhà thuê -Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất: Tổ chức sử dụng đất xây dựng nhà tái định cư theo dự án Nhà nước Thời hạn sử dụng đất -Đất đất sử dụng ổn định lâu dài Hạn mức: Căn vào quỹ đất địa phương quy hoạch phát trienr nông thôn co quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, UBND cấp tỉnh quy định hạn mức đất giao cho hộ gia đình, cá hân để làm nhà nông thôn; diện tích tối thiểu tách đất phù hợp với điều kiện tập quán địa phương Hạn mức công nhận đất đất có vườn, ao Thẩm quyền + UBND cấp tỉnh định giao đất cho tổ chức, sở tôn giáo, người Việt Nam định cư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước + UBND cấp huyện định giao đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Đất đô thị Khái niệm: 22 - - Đất đô thị bao gồm đất để xây dựng nhà ở, xây dựng công trình phục vụ đời sống, vườn, ao đất thuộc khu dân cư đô thị, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Hình thức giao đất - Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất với: + Hộ gia đình, cá nhân giao đất + Tổ chức kinh tế nước giao đất sử dụng vào mục đích xây dựng nhà để bán or để bán kết hợp cho thuê +Người Việt Nam định cư nước giao đất để thực dự án đầu tư xây dựng nhà để bán or để bán kết hợp cho thuê + Cho thuê thu tiền hàng năm hoạc thu tiền lần thời gian thuê: Tổ chức kinh tế, người VN định cư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước sử dụng đất để thực dự án đầu tư nhà thuê -Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất: Tổ chức sử dụng đất xây dựng nhà tái định cư theo dự án Nhà nước Hạn mức: UBND cấp tỉnh vào quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị quỹ đất địa phương quy định hạn mức đất giao cho hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà trường hợp chưa đủ điều kiện để giao đất theo dự án đầu tư xây dựng nhà ở; diện tích tối thiểu tách đất Thảm quyền ( NT) Câu 14 Quyền nghĩa vụ chung người sử dụng đất Trả lời: Quyền chung người sử dụng đất: Được cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Hưởng thành lao động, kết đầu tư đất Hưởng lợi ích công trình Nhà nước phục vụ việc bảo vệ, cải tạo đất nông nghiệp Được nhà nước hướng dẫn giúp đỡ việc cải tạo bồi bổ đất nông nghiệp Được NN bảo hộ người khác xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp đất đai Được bồi thường NN thu hồi đất theo quy định luật Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hành vi vi phạm quyền sử dụng đất hợp pháp hành vi khác vi phạm pháp luật đất đai Nghĩa vụ chung người sử dụng đất Sử dụng đất mục đích, ranh giới đất, quy định sử dụng độ sâu lòng đất chiều cao không, bảo vệ công trình công cộng lòng đất tuân theo quy định khác pháp luật có liên quan 23 - - Thực kê khai đăng kí đất đai, làm đầy đủ thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật Thực nghĩa vụ tài theo quy định pháp luật Tuân theo quy định bảo vệ môi trường, không làm tổn hại đến lợi ích hợp pháp người sử dụng đất có liên quan Tuân theo quy định pháp luật việc tìm thấy vật lòng đất Giao lại đất NN có định thu hồi đất, NN có định thu hồi đất, hết hạn SDĐ mà không NN gia hạn sử dụng đất Câu 15 Quyền nghĩa vụ tổ chức sử dụng đất Trả lời: 4.2.1 Quyền nghĩa vụ tổ chức nước * Quyền nghĩa vụ tổ chức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất1 - Tổ chức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất có quyền nghĩa vụ định Điều 166 Điều 170 Luật đất đai - Tổ chức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất; chấp, góp vốn quyền sử dụng đất; không bồi thường đất Nhà nước thu hồi đất * Quyền nghĩa vụ tổ chức Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất lần cho thời gian thuê2 - Tổ chức kinh tế Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất lần cho thời gian thuê có quyền nghĩa vụ định Điều 166 Điều 170 Luật đất đai - Tổ chức kinh tế Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất lần cho thời gian thuê quyền nghĩa vụ quy định khoản + Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu gắn liền với đất; + Cho thuê quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu gắn liền với đất trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu gắn liền với đất Điều 173 Luật đất đai 2013 Điều 174 Luật đất đai 2013 24 trường hợp Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất lần cho thời gian thuê; + Tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước; tặng cho quyền sử dụng đất cho cộng đồng dân cư để xây dựng công trình phục vụ lợi ích chung cộng đồng; tặng cho nhà tình nghĩa gắn liền với đất theo quy định pháp luật; + Thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu gắn liền với đất tổ chức tín dụng phép hoạt động Việt Nam; + Góp vốn quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu gắn liền với đất để hợp tác sản xuất, kinh doanh với tổ chức, cá nhân, người Việt Nam định cư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước theo quy định pháp luật - Tổ chức nghiệp công lập tự chủ tài Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất lần cho thời gian thuê mà tiền thuê đất trả nguồn gốc từ ngân sách nhà nước có quyền nghĩa vụ quy định khoản khoản Điều này; việc thực quyền phải chấp thuận văn quan nhà nước có thẩm quyền Trường hợp tổ chức nghiệp công lập tự chủ tài Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất lần cho thời gian thuê mà tiền thuê đất trả có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước có quyền nghĩa vụ quy định Điều 173 Luật đất đai - Tổ chức Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất lần cho thời gian thuê miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất có quyền nghĩa vụ sau đây: + Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực dự án xây dựng kinh doanh nhà mà miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất có quyền nghĩa vụ theo quy định pháp luật đất đai trường hợp không miễn không giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; + Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực dự án đầu tư mục đích lợi nhuận không thuộc trường hợp quy định điểm a khoản mà giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất có quyền nghĩa vụ theo quy định pháp luật đất đai trường hợp không miễn không giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất loại đất có mục đích sử dụng tương ứng; + Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực dự án đầu tư mục đích lợi nhuận không thuộc trường hợp quy định điểm a khoản 25 mà miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất có quyền nghĩa vụ theo quy định pháp luật đất đai trường hợp Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm loại đất có mục đích sử dụng tương ứng * Quyền nghĩa vụ tổ chức kinh tế, tổ chức nghiệp công lập sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm3 - Tổ chức kinh tế, tổ chức nghiệp công lập Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm có quyền nghĩa vụ sau đây: + Quyền nghĩa vụ định Điều 166 Điều 170 Luật đất đai; + Thế chấp tài sản thuộc sở hữu gắn liền với đất thuê tổ chức tín dụng phép hoạt động Việt Nam; + Bán tài sản thuộc sở hữu gắn liền với đất thuê có đủ điều kiện quy định Điều 189 Luật đất đai; người mua tài sản Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích xác định; + Góp vốn tài sản thuộc sở hữu gắn liền với đất thuê; người nhận góp vốn tài sản Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích xác định; + Cho thuê lại quyền sử dụng đất theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm đất xây dựng xong kết cấu hạ tầng trường hợp phép đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế - Tổ chức kinh tế, tổ chức nghiệp công lập sử dụng đất thuê tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất có quyền nghĩa vụ theo quy định pháp luật dân * Quyền nghĩa vụ tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất4 - Tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất có quyền nghĩa vụ định Điều 166 Điều 170 Luật đất đai - Tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất có nguồn gốc Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất Nhà nước cho thuê đất trả Điều 175 Luật đất đai 2013 Điều 176 Luật đất đai 2013 26 trước tiền lần cho thời gian thuê mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trả nguồn gốc từ ngân sách nhà nước có quyền nghĩa vụ quy định khoản Điều 174 Luật đất đai - Tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp theo quy định pháp luật có quyền nghĩa vụ sau đây: + Trường hợp nhận chuyển nhượng không chuyển mục đích sử dụng đất có quyền nghĩa vụ quy định khoản Điều 174 Luật đất đai; + Trường hợp nhận chuyển nhượng chuyển mục đích sử dụng đất mà thuộc trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất cho thuê đất trả tiền thuê đất lần cho thời gian thuê có quyền nghĩa vụ quy định khoản Điều 174 Luật đất đai; + Trường hợp nhận chuyển nhượng chuyển mục đích sử dụng đất mà thuộc trường hợp Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm có quyền nghĩa vụ quy định Điều 175 Luật đất đai - Quyền nghĩa vụ tổ chức kinh tế sử dụng đất quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất không thu tiền sử dụng đất sang đất có thu tiền sử dụng đất cho thuê đất quy định sau: + Trường hợp tổ chức kinh tế Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất cho thuê đất thu tiền thuê đất lần cho thời gian thuê có quyền nghĩa vụ quy định khoản Điều 174 Luật đất đai; + Trường hợp tổ chức kinh tế Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm có quyền nghĩa vụ quy định khoản Điều 175 Luật đất đai * Quyền nghĩa vụ tổ chức kinh tế nhận góp vốn quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất tổ chức kinh tế giải thể, phá sản5 - Tổ chức kinh tế nhận góp vốn quyền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế khác có quyền nghĩa vụ quy định Điều 174 Luật đấ đai trường hợp sau đây: + Đất tổ chức kinh tế góp vốn có nguồn gốc Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất lần cho thời gian thuê, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Điều 177 Luật đất đai 2013 27 + Đất hộ gia đình, cá nhân góp vốn mà đất Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm - Quyền sử dụng đất hợp tác xã giải thể, phá sản thực theo quy định sau đây: + Đối với đất Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất; Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, mua tài sản gắn liền với đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp từ người khác mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền mua tài sản gắn liền với đất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước Nhà nước thu hồi đất đó; + Đối với đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, thuê đất trả tiền lần cho thời gian thuê, mua tài sản gắn liền với đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp từ người khác mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền mua tài sản gắn liền với đất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nguồn gốc từ ngân sách nhà nước; đất thành viên góp quyền sử dụng vào hợp tác xã Nhà nước không thu hồi đất, quyền sử dụng đất hợp tác xã xử lý theo điều lệ hợp tác xã, nghị đại hội thành viên - Quyền sử dụng đất tổ chức kinh tế doanh nghiệp giải thể, phá sản xử lý theo quy định pháp luật * Quyền nghĩa vụ tổ chức kinh tế thuê đất để xây dựng công trình ngầm Tổ chức kinh tế Nhà nước cho thuê đất để đầu tư xây dựng công trình ngầm có quyền nghĩa vụ sau đây: - Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất lần cho thời gian thuê có quyền nghĩa vụ tổ chức kinh tế quy định khoản 1, Điều 174 Luật đất đai; - Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm có quyền nghĩa vụ tổ chức kinh tế quy định khoản Điều 175 Luật đất đai 4.2.2 Quyền nghĩa vụ tổ chức nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước sử dụng đất Việt nam * Quyền nghĩa vụ tổ chức nước có chức ngoại giao6 Điều 182 Luật đất đai 2013 28 - Tổ chức nước có chức ngoại giao sử dụng đất Việt Nam có quyền nghĩa vụ sau đây: + Quyền nghĩa vụ định Điều 166 Điều 170 Luật đất đai; + Xây dựng công trình đất theo giấy phép quan nhà nước Việt Nam có thẩm quyền; + Sở hữu công trình xây dựng đất thuê thời hạn thuê đất - Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên có quy định khác tổ chức nước có chức ngoại giao có quyền nghĩa vụ theo điều ước quốc tế Quyền nghĩa vụ người Việt Nam định cư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước sử dụng đất để thực dự án đầu tư Việt Nam7 - Người Việt Nam định cư nước đầu tư Việt Nam Nhà nước Việt Nam giao đất có thu tiền sử dụng đất có quyền nghĩa vụ sau đây: + Quyền nghĩa vụ định Điều 166 Điều 170 Luật đất đai; + Quyền nghĩa vụ quy định khoản Điều 174 Luật đất đai - Người Việt Nam định cư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Nhà nước Việt Nam cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm có quyền nghĩa vụ sau đây: + Quyền nghĩa vụ định Điều 166 Điều 170 Luật; + Thế chấp tài sản thuộc sở hữu gắn liền với đất thuê tổ chức tín dụng phép hoạt động Việt Nam; góp vốn tài sản thuộc sở hữu gắn liền với đất thuê, người nhận góp vốn tài sản Nhà nước cho thuê đất theo mục đích xác định thời hạn lại; + Bán tài sản thuộc sở hữu gắn liền với đất thuê có đủ điều kiện quy định Điều 189 Luật; + Cho thuê nhà trường hợp phép đầu tư xây dựng kinh doanh nhà - Người Việt Nam định cư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Nhà nước Việt Nam cho thuê đất thu tiền thuê đất lần cho thời gian thuê; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Nhà nước Việt Nam giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực dự án có quyền nghĩa vụ sau đây: + Quyền nghĩa vụ định Điều 166 Điều 170 Luật; + Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu gắn liền với đất thời hạn sử dụng đất; + Cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu gắn liền với đất thời hạn sử dụng đất; + Thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu gắn liền với đất tổ chức tín dụng phép hoạt động Việt Nam thời hạn sử dụng đất; Điều 183 Luật đất đai 2013 29 + Góp vốn quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu gắn liền với đất để hợp tác sản xuất, kinh doanh thời hạn sử dụng đất - Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước có sử dụng đất hình thành nhà đầu tư nước mua cổ phần doanh nghiệp Việt Nam có quyền nghĩa vụ sau + Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước hình thành nhận chuyển nhượng cổ phần doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước doanh nghiệp có vốn đầu tư nước mà nhà đầu tư nước chiếm tỷ lệ cổ phần chi phối theo quy định pháp luật doanh nghiệp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước có quyền nghĩa vụ quy định khoản 2, khoản Điều 183 tương ứng với hình thức nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; + Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước hình thành nhận chuyển nhượng cổ phần doanh nghiệp mà bên Việt Nam chiếm tỷ lệ cổ phần chi phối theo quy định pháp luật doanh nghiệp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước có quyền nghĩa vụ tổ chức kinh tế quy định Điều 174 Điều 175 Luật - Người Việt Nam định cư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước sử dụng đất để thực dự án đầu tư Việt Nam Nhà nước giao đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất lần cho thời gian thuê miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất có quyền nghĩa vụ quy định khoản Điều 174 Luật * Quyền nghĩa vụ doanh nghiệp liên doanh sử dụng đất nhận góp vốn quyền sử dụng đất; doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước chuyển đổi từ doanh nghiệp liên doanh8 - Doanh nghiệp liên doanh tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư nước với tổ chức kinh tế mà tổ chức kinh tế góp vốn quyền sử dụng đất doanh nghiệp liên doanh có quyền nghĩa vụ quy định Điều 174 Luật trường hợp sau đây: + Đất tổ chức kinh tế góp vốn Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất lần cho thời gian thuê mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nộp nguồn gốc từ ngân sách nhà nước; + Đất tổ chức kinh tế góp vốn nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đất thuê Nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm mà tiền trả cho việc nhận chuyển nhượng nguồn gốc từ ngân sách nhà nước - Doanh nghiệp nhà nước Nhà nước cho thuê đất trước ngày 01 tháng năm 2004 mà sử dụng giá trị quyền sử dụng đất ngân sách nhà nước cấp cho doanh nghiệp, ghi nhận nợ hoàn trả tiền thuê đất theo quy định pháp luật đất đai để góp vốn liên doanh với tổ chức nước ngoài, cá nhân nước doanh nghiệp liên doanh có quyền, nghĩa vụ quy định Điều 174 Luật Giá trị quyền sử dụng đất phần vốn Nhà nước đóng góp vào doanh nghiệp liên doanh Điều 184 Luật đất đai 2013 30 - Người Việt Nam định cư nước Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất lần cho thời gian thuê mà góp vốn quyền sử dụng đất với tư cách tổ chức kinh tế nước vào liên doanh với tổ chức nước ngoài, cá nhân nước doanh nghiệp liên doanh có quyền nghĩa vụ quy định Điều 174 Luật - Doanh nghiệp liên doanh mà bên Việt Nam góp vốn quyền sử dụng đất chuyển thành doanh nghiệp có 100% vốn nước có quyền nghĩa vụ sau đây: + Quyền nghĩa vụ theo quy định khoản Điều 183 Luật trường hợp quyền sử dụng đất nhận góp vốn trước không thuộc trường hợp sử dụng để thực dự án đầu tư nhà để bán doanh nghiệp 100% vốn nước Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm theo quy định khoản Điều 56 Luật đất đai; + Quyền nghĩa vụ theo quy định khoản Điều 183 Luật trường hợp quyền sử dụng đất nhận góp vốn trước không thuộc trường hợp sử dụng để thực dự án đầu tư nhà để bán doanh nghiệp 100% vốn nước Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất lần cho thời gian thuê theo quy định khoản Điều 56 Luật; + Quyền nghĩa vụ theo quy định khoản Điều 183 Luật đất đai trường hợp quyền sử dụng đất nhận góp vốn trước sử dụng để thực dự án đầu tư nhà để bán doanh nghiệp 100% vốn nước Nhà nước giao đất theo quy định khoản Điều 55 Luật 31 ... Khái niệm pháp luật đất đai Các nguyên tắc pháp luật đất đai Cơ sở làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật đất đai *Khái niệm: luật đất đai ngành luật độc lập hệ thống pháp luật Việt... nguyên tắc pháp luật đất đai: - Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, nhà nước đại diện chủ sở hữu Hiến pháp năm 1980: Đất đai quốc hữu hóa, thuộc sở hữu toàn dân Sở hữu toàn dân đất đai hiểu đất đai không... lợi ích hợp pháp đất đai Được bồi thường NN thu hồi đất theo quy định luật Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hành vi vi phạm quyền sử dụng đất hợp pháp hành vi khác vi phạm pháp luật đất đai Nghĩa vụ
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG Pháp luật Đất đai, ĐỀ CƯƠNG Pháp luật Đất đai, ĐỀ CƯƠNG Pháp luật Đất đai

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay