Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong giai đoạn hiện nay tại huyện hải hà

45 70 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2017, 07:40

BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Đề tài: CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY TẠI HUYỆN HẢI HÀ, TỈNH QUẢNG NINH Họ tên sinh viên : Phùn Thị Na Lớp : KH13 - HCH3 Niên khóa : 2012 - 2016 Thời gian thực tập : từ ngày 28/3/2016 đến ngày 20/5/2016 Địa điểm thực tập : Phòng Nội vụ UBND huyện Hải Hà Giảng viên hướng dẫn : Thạc sĩ Doãn Minh Thắng : Giảng viên Nguyễn Hồng Vân Hà Nội, tháng năm 2016 MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT STT TỪ VIẾT TẮT NỘI DUNG UBND Uỷ ban nhân dân HDND Hội đồng nhân dân CNH- HĐH Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa ĐTBD CB, CC Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức TW Trung ương TAND Tòa án nhân dân VKSND Viện kiểm sát nhân dân LỜI CẢM ƠN Bốn năm học tập Học viện Hành Chính Quốc gia, em đ ược t hầy cô giáo truyền đạt kiến th ức lý luận ngành Hành Chính học chưa có điều kiện va chạm thực tiễn.Nhân đợt th ực tập H ọc viện tổ chức, em phòng Nội vụ UBND huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận thực tập, lý luận học trường đem thực hành áp dụng thực tiễn để làm việc hàng ngày đẻ lam vi ệc Em quan sắt học hỏi nhiều điều công việc, kỹ nghi ệp vụ Hành trách nhiệm công việc, tác phong, thái độ ứng xử làm việc nơi công sở, vững vàng, tự tin với nghề nghiệp chọn Qua Báo cáo này, em xin g ửi l ời c ảm ơn chân thành, sâu s ắc nh ất đến bác, cô anh chị công tác phòng N ội v ụ UBND huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh tất thầy cô giáo H ọc viện, đặc biệt Giảng viên – Thạc sĩ Doãn Minh Th ắng Giảng viên Nguyễn Hồng Vân trực tiếp hướng dẫn, bảo tận tình nh t ạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ em hoàn thành báo cáo “ Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đo ạn hi ện huyện Hải Hà” đề tài mang tính gắn liền với lý luận th ực tiễn Do trình độ hiểu biết nhiều hạn chế, thời gian nghiên cứu có gi ới hạn báo cáo không tránh khỏi thiếu sót Em r ất mong nh ận góp ý kiến quyá báu từ phía thầy cô bạn Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2016 Sinh viên thực tập Phùn Thị Na PHẦN 1: PHẦN MỞ ĐẦU LỜI MỞ ĐẦU Trong công xây dựng bảo vệ Tổ quốc dân t ộc ta, đ ội ngũ người cốt cán, cán có vai trò đặc biệt quan tr ọng Vai trò to lớn Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Cán g ốc c m ọi vấn đề, gốc có tốt tốt Nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ khóa VIII nêu “Cán nhân tố quy ết đ ịnh s ự thành bại cách mạng”.Thực vậy, hiệu lực, hiệu hoạt động máy Nhà nước nói chung, hệ thống tổ chức nói riêng suy cho đ ược định lực, phẩm chất đội ngũ cán Trong bối cảnh nước đẩy mạnh nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước nay, để phát huy vai trò đ ội ngũ cán b ộ đòi hỏi quyền cấp phải thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức để họ thực thi tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước nhân dân giao Thực tế chứng minh n cán b ộ, công chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có lực, phẩm ch ất đ ạo đ ức nơi công việc vận hành trôi chảy, thông suốt UBND huyện Hải Hà quan hành Nhà n ước, nh ữn năm qua quan tâm đến công tác ĐTBD CB,CC xác định m ột y ếu t ố để nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà n ước Chính lý đó, để tìm hiểu rõ h ơn v ề công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, nhân đợt thực tập Phòng Nội v ụ UBND huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh chọn đề tài th ực t ập “Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đo ạn t ại Huyện Hải Hà” - Đối tượng nghiên cứu: Đề tài “Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn Huy ện H ải Hà” l công tác ĐTBD CB, CC huyện Hải Hà làm đối tượng nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu đề tài giới hạn phạm vi ĐTBD CB,CC huyện Hải Hà giai đoạn - Phương pháp nghiên cứu: Trong trình tìm hiểu nghiên cứu đề tài này, em sử dụng số phương pháp nghiên cứu: + Phương pháp luận vật biện chứng + Phương pháp phân tích sở liệu + Phương pháp tổng hợp, khái quát sở số liệu báo cáo tài liệu liên quan - Bố cục báo cáo: Báo cáo thực tập tốt nghiệp bao gồm chương: CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ UBND HUYỆN HẢI HÀ, TỈNH QUẢNG NINH CHƯƠNG 2: CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY TẠI HUYỆN HẢI HÀ CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGH Ị NHẰM NÂNG CAO HI ỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CH ỨC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY TẠI HUYỆN HẢI HÀ 1.1.Mục đích thực tập Thực Quyết định số 1918/QĐ-HVHCQG ngày 30/12/2005 giám đốc Học Viện hành việc ban hành quy chế tổ chức th ực tập cho sinh viên Đại học hành hệ quy Theo kế hoạch thực tập Phòng đào tạo Học viện Hành Tìm hiểu tổ chức, hoạt động máy nhà nước th ể chế hành nhà nước Nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn số vị trí công việc cán bộ, công chức nhà nước máy hành nhà n ước Vận dụng kiến thức học vào thực tế để rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ quản lý hành Bổ sung nâng cao kiến thức đã học Học viện Hành 1.2 Nội dung thực tập Nắm cấu tổ chức, chức nhiệm vụ mối quan hệ c quan thực tập Nắm vững quy trình công vụ quan quản lý hành nhà nước nơi thực tập Nắm thủ tục hành quan nơi th ực tập, th ể chế hành liên quan đến quan nơi thực tập Thực hành kỹ hành liên quan 1.3 Thời gian địa điểm thực tập Địa điểm thực tập: Phòng Nội vụ UNND huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh Thời gian thực tập: thời gian thực tập phận 28/03/2016 đến hết ngày 20/05/2016 1.4 Báo cáo trình thực tập Thời gian Cán Nội dung thực tập hướng Tuần (từ 28/03 đến 01/04) dẫn • Làm lễ quân thực tập nghe phổ biến Nguyễn Thị quy chế thực tập • Gặp gỡ đoàn thực tập nghe giảng viên Linh hướng dẫn thông qua kế hoạch thực tập • Liên hệ với Phòng Nội vụ huyện Hải Hà, tỉnh Hồng Quảng Ninh thực tập Tuần 2, • Tiến hành thực tập Phòng Nội vụ (từ • Tìm hiểu nội quy, quy chế làm việc Phòng Thị 02/4 đến 17/04 ) Nguyễn Hồng Linh Nội vụ huyện • Nhận nhiệm vụ hoàn thành công việc cán hướng dẫn thực tập giao • Chọn đề tài viết báo cáo lập đề cương Tuần 4, báo cáo thực tập • Hoàn thành công việc cán Nguyễn (từ 18/04 hướng dẫn thực tập giao Phòng Nội Thị đến vụ huyện 30/04) Hồng Linh • Nghiên cứu văn liên quan đến ĐTBD CB, CC • Liên hệ với cán bộ, công chức để thu thập số liệu viết báo cáo thực tập Tuần 6, (từ 01/05 • Tiến hành thu thập tài liệu cần thiết để Nguyễn Thị viết báo cáo đến • Hoàn thành báo cáo sơ lược 15/05) • Trình giảng viên hướng dẫn xem trước báo cáo thực tập sơ lược Linh Hồng Tuần (từ 16/05 • Nhận nhiệm vụ hoàn thành công việc Nguyễn cán hướng dẫn thực tập giao Thị Hồng • Chỉnh sửa báo cáo theo hướng dẫn Giảng Linh đến 20/05) viên hướng dẫn • Xin ý kiến đánh giá trình thực tập quan thực tập • Nộp báo cáo 1.5 Những công việc làm trình thực t ập Phòng Nội vụ huyện Hải Hà Trong trình thực tập Phòng Nội vụ huyện Hải Hà, em thực số công việc cụ thể liên quan, bao gồm: - Hướng dẫn công dân đến Phòng Nội Vụ - Vào sổ hồ sơ, tài liệu - Viết phiếu hẹn - Hỗ trợ, phụ giúp anh chị cán phận việc ghi sổ, chuyển hồ sơ, xếp hồ sơ liên quan theo lĩnh v ực - Trả kết cho công dân PHẦN 2: NỘI DUNG BÁO CÁO CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ UBND HUYỆN HẢI HÀ, TỈNH QUẢNG NINH 1.1.Lịch sử hình thành Huyện Hải Hà huyện thuộc tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam Huyện Hải Hà tái lập từ huyện Quảng Hà vào năm 2001[2] Còn có tên gọi khác Hà Cối Huyện có 16 Đơn vị hành chính.T hị trấn Quảng Hà 15 xã : Cái Chiến, Đường Hoa, Phú Hải,Quảng Chính, Quảng Điền, Quảng Đ ức , Qu ảng Long, Quảng Minh, Quảng Phong, Quảng Sơn, Quảng Tháng, Quảng Thành Diệntích:512,5km2 Dânsố(2001):52.061người Mậtđộdâncư:102người/km2.Hải Hà huyện nằm phía đông tỉnh Quảng Ninh Phía đông giáp thị xã Móng Cái, phía tây giáp huyện Bình Liêu, Đầm Hà, phía nam giáp biển Đông, phía bắc giáp Trung Quốc 1.2.Vị trí địa lý điều kiện tự nhiên Vị trí địa lý: Huyện Hải Hà huyện miền núi biên giới giáp biển phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh, cách thành ph ố H Long 150 km, cách cửa Quốc tế Móng Cái 40 km Có tọa độ địa lý 21012’46” đ ến 21038’27” vĩ độ Bắc từ 107030’54” đến 107051’49” kinh đ ộ Đông Khí hậu, thời tiết: Do ảnh hưởng vị trí địa lý cấu trúc địa hình nên đặc trưng khí hậu Hải Hà khí hậu nhiệt đới duyên hải, năm trường chia làm hai mùa rõ rệt: Mùa hè nóng ẩm, mưa nhiều t tháng đến tháng 10; mùa đông khô lạnh, có gió Đông B ắc kéo dài t tháng 11 đến tháng năm sau Địa hình, địa chất: Hải Hà huyện có địa hình miền núi, trung du ven biển, nằm hệ thống cánh cung Đông Triều - Móng Cái Phía Tây B ắc Hải Hà vùng đồi núi thấp, phía Nam vùng phù sa ven bi ển ti ếp giáp dãy núi đá vôi chắn sóng gió cho vùng đất liền Địa hình đ ược chia thành dạng địa hình chính: vùng đồi núi vùng trung du ven bi ển Thủy văn, thủy triều: Huyện Hải Hà có sông lớn chảy qua: Sông Hà Cối bắt nguồn từ vùng núi cao 500m, có chiều dài 28km, di ện tích lưu vực khoảng 118,4km2, lưu lượng dòng chảy lớn nh ất 1.190m3/s, l ưu lượng nhỏ 2,69m3/s; sông Tài Chi bắt nguồn từ vùng núi phía Bắc, có chiều dài 24,4km, diện tích lưu vực sông 82,4 km2, l ưu l ượng dòng ch ảy lớn 1.490m3/s, lưu lượng nhỏ 2,72m3/s Cơ sở hạ tầng Hải Hà huyện có địa hình miền núi, trung du ven bi ển nên h t ầng c sở phức tạp Mạng lưới giao thông: Mạng lưới giao thông địa bàn huyện có loại hình giao thông đường đường thủy: Đường bộ: Hải Hà có Quốc lộ 18 chạy qua với chiều dài 27km nâng cấp, bao gồm địa bàn xã Đường Hoa, Quảng Long, Quảng Chính, Quảng Minh, Quảng Thành thị trấn Quảng Hà Tỉnh lộ 340 dài 18,3km chạy qua xã Quảng Thành, Quảng Đức, n ối Quốc lộ 18 v ới c ửa 10 Bộ Tài (ph ối hợp lĩnh vực tài chính): ban hành ch ế đ ộ, sách, định mức chi tiêu quản lý tài chính; dự toán chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; phân bổ kinh phí hàng năm cho công tác đào tạo, bồi dưỡng Bộ Kế hoạch Đầu tư (phối hợp lĩnh vực kế hoạch): dự toán kế hạoch chi ngân sách cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; h ướng dẫn n ội dung chương trình, giáo trình, phương pháp đào tạo, bồi d ưỡng Bộ Giáo dục – Đào tạo Bộ Giáo d ục – Đào tạo (phối hợp lĩnh vực ch ương trình, giáo trình): hướng dẫn nội dung chương trình, giáo trình, ph ương pháp đào t ạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học quản lý kinh tế 2.6 Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn huyện Hải Hà Hội nhập kinh tế quốc tế bước vào giai đoạn quan tr ọng v ới vi ệc thực cam kết quốc tế, có ảnh hưởng trực tiếp đến m ục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nước ta nói chung th ừa thiên huế nói riêng Trong chương trình hành động mình, UBND huy ện H ải Hà xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực cho hội nhập kinh tế quốc t ế Thời gian qua, UBND huyện Hải Hà có cố gắng ban đầu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Vì vậy, đội ngũ cán bộ, công ch ức, viên chức Quận không ngừng trưởng thành số l ượng ch ất lượng 2.6.1 Về đào tạo công chức hành - Nhằm bảo đảm cho đội ngũ công chức bước chuẩn hoá ngạch, bậc công chức theo qui định, quận quan tâm đào tạo, bồi d ưỡng nâng cao trình độ, lực tất lĩnh vực 31 - Cử cán bộ, công chức theo học lớp nâng cao trình độ chuyên môn lý luận trị (cấp kinh phí cho học) - Như đội ngũ cán bộ, công chức quản lý hành nhà n ước s ố đông đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ lý lu ận trị Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ, công chức làm công quản lý hành thiếu hụt lý luận trị trình độ tin h ọc, thiếu đ ồng b ộ v ề số ngành lĩnh vực Phần đông số cán trẻ có kiến th ức, có trình độ học vấn, động mạnh dạn thiếu kinh nghiệm vi ệc quản lý điều hành, chưa chuẩn bị chu đáo, có nh ững tr ường h ợp chậm phát để bố trí sử dụng thoả đáng cất nhắc k ịp th ời 2.6.2 Về đào tạo viên chức nghiệp Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa ph ương, nâng cao trình độ chung cho viên chức, UBND huyện đạo ngành ch ức đẩy mạnh việc đào tạo nâng chuẩn trình đ ộ trung c ấp, cao đ ẳng, đ ại học đại học cho đội ngũ viên chức Tuy nhiên đội ngũ viên chức đơn vị nghiệp nhiều hạn chế trình độ lý luận trị trình độ quản lý nhà nước Do trọng việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn xem nhẹ việc bồi dưỡng lý luận trị 2.6.3 Về đào tạo cán xã Song song với đào tạo cán đương chức địa ph ương xây dựng kế hoạch đào tạo cán nguồn cho phường, th ị trấn; có c ả hình th ức gửi đào tạo đại học Đội ngũ cán bộ, công chức sau đào tạo nh ận th ức tr ị vững vàng hơn, hiệu công tác nâng lên rõ Bộ ph ận cán b ộ, côngchức đề bạt, bổ nhiệm hầu hết phát huy tốt ch ức trách c cương vị 32 Tuy nhiên công tác đào tạo, đào tạo lại bồi dưỡng nh ững năm qua khó khăn: - Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức địa phương ch ưa đồng số lượng, chất lượng cấu Các nhóm đối tượng cán bộ, công ch ức mặt mặt khác chưa đạt tiêu chuẩn theo qui đ ịnh, đ ặc biệt đội ngũ cán sở, phường trình độ th ấp nhiều b ất c ập - Nội dung đào tạo, bồi dưỡng thiếu cân đối gi ữa vi ệc trang b ị trình độ lý luận trị với kỹ chuyên môn nghi ệp vụ; m ột s ố lĩnh vực chưa sâu, nhiều lý thuyết, kiến th ức thực tiễn; ch ưa quan tâm nhiều đến đào tạo kiến thức quản lý chuyên ngành, lĩnh v ực; việc m lớp bồi dưỡng theo chuyên đề có phần hạn chế - Chất lượng đào tạo (nhất hệ chức) chưa cao; số công chức chạy theo cấp - Đào tạo chưa gắn liền với quy hoạch, đào tạo s d ụng ch ưa ăn khớp với nhau, đào tạo, bồi dưỡng chưa thực s ự đồng v ới yêu c ầu chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, công chức 2.7 Kết đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức huy ện H ải Hà năm gần - Đối với CB, CC cấp huyện: + 100% CB, CC đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn quy đ ịnh (đ ạt); + 95% CB, CC giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp đ ược đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình quy định (đạt); + 90% cán lãnh đạo, quản lý cấp phòng đào tạo, bồi d ưỡng trước bổ nhiệm (đạt); + 70 - 80% thực chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hàng năm (bồi dưỡng chuyên môn theo vị trí việc làm) (chưa đạt: nguồn kinh phí bồi dưỡng huyên, huyên không chủ động công tác 33 bồi dưỡng, mà cử cán bộ, công chức học lớp bồi dưỡng S ngành, UBND tỉnh mở); - Đối với CB, CC cấp xã: + 90% cán cấp xã có trình độ chuyên môn chuẩn theo quy định (đạt); + 95% công chức xã vùng đô thị, vùng đồng có trình đ ộ chuyên môn từ trung cấp trở lên (đạt); + 90% công chức cấp xã vùng núi có trình đ ộ trung c ấp chuyên môn trở lên (đạt); + 100% cán cấp xã bồi dưỡng kiến th ức, kỹ lãnh đ ạo, quản lý, điều hành theo vị trí công việc (đạt); + 70 - 80% công chức cấp xã thực chế độ bắt buộc tối thiểu hàng năm (bồi dưỡng chuyên môn theo vị trí việc làm) (chưa đạt: nguồn kinh phí bồi dưỡng huyên, huyên không chủ động công tác bồi dưỡng, mà cử cán bộ, công chức học lớp b ồi d ưỡng Sở ngành, UBND tỉnh mở); + 100% người hoạt động không chuyên trách bồi d ưỡng kiến thức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ (chưa đạt: nguồn kinh phí bồi dưỡng huyên, huyên không chủ động công tác b ồi dưỡng, mà cử cán bộ, công chức học lớp bồi dưỡng Sở ngành, UBND tỉnh mở) Như đội ngũ cán bộ, công chức quản lý hành Nhà n ước phần lớn đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận trị Vấn đề đáng quan tâm đội ngũ cán bộ, công ch ức làm công quản lý hành thiếu hụt lý luận trị trình độ tin h ọc Sự thiếu đồng số ngành lĩnh vực, chuyên gia gi ỏi Phần đông số cán bộtrẻ có kiến thức, có trình độ h ọc v ấn, đ ộng 34 mạnh dạn thiếu kinh nghiệm việc quản lý điều hành, ch ưa chuẩn bị chu đáo, có trường hợp chậm phát để b ố trí sử dụng thoả đáng cất nhắc kịp thời 2.8 Đánh giá chung 2.8.1 Thuận lợi Các cấp ủy Đảng, quyền từ huyện đến sở quan tâm, sâu sát công tác đạo, triển khai thực nội dung cải cách hành nói chung công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao ch ất l ượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nói riêng Nhận thức đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn huyện việc không ngừng học tập nâng cao trình đ ộ chuyên môn, lý luận trị, kỹ công tác thời kỳ đổi m ới có nhi ều chuy ển biến tích cực 2.8.2 Tồn tại, hạn chế Một số cán bộ, công chức thiếu ý thức phấn đ ấu ng ần ng ại học tập Một phận cán có tâm lý chạy theo c ấp Đ ội ngũ công chức (đặc biệt cấp xã) đào tạo nh ưng nhi ều yếu kém, nhiều hạn chế chuyên môn Mặt khác trình độ cán bộ, công ch ức chưa đồng điều gây khó khăn cho trình thực công v ụ, làm ảnh hưởng đến tiến độ chất lượng công việc Việc đánh giá kết công tác người cử đào tạo, bồi dưỡng chưa quan tâm mức 2.8.3 Nguyên nhân Theo em, hạn chế tồn nh ững nguyên nhân chủ yếu sau đây: - Nhận thức cán bộ, công chức lãnh đạo c ấp v ề công tác đào tạo, bồi dưỡng chưa chuyển biến kịp thời ngang tầm v ới đòi h ỏi 35 thời kì mới, mà tổ chức, đạo thiếu kiên quy ết, ph ối hợp không chặt chẽ, thiếu thường xuyên liên tục Cán bộ, công ch ức chưa thấy rõ đòi hỏi kiến thức, kĩ th ực nhiệm vụ chưa ý thức vai trò công tác đào tạo, bồi dưỡng việc nâng cao lực làm việc - Cơ chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng hình thành nh ưng th ực tiễn áp dụng nhiều vướng mắc, khó khăn ph ức tạp Đồng th ời, s ự phân cấp đào tạo, bồi dưỡng nhiều điều bất ổn, thiếu tập trung bất hợp lý - Do nguồn ngân sách nhiều hạn chế nên việc cấp kinh phí cho đào tạo đội ngũ cán công chức cao h ơn tr ước nh ưng thấp so với nhu cầu, việc đào tạo cán trẻ, đưa cán đào t ạo sau đại học - Việc xác định ngành, nghề huyện cần nhiều lúng túng, chưa có chế, sách cụ thể việc đào tạo, bồi d ưỡng Việc cử cán bộ, công chức học dàn trải, ch ưa có quy ho ạch c ụ th ể 2.8.4 Bài học kinh nghiệm Xác định nhu cầu đào tạo, gắn kết đào tạo với sử d ụng CBCC: Đào tạo, bồi dưỡng tách rời mà phải gắn với việc sử dụng CBCC, t ức đào tạo, bồi dưỡng CBCC theo vị trí việc làm, tránh đào t ạo, b ồi d ưỡng sai địa chỉ, không mục đích, đào tạo tràn lan, thiếu đ ịnh h ướng rõ ràng Xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng khâu quan trọng c ả trình đào tạo, bồi dưỡng CBCC Để xác định nhu c ầu đào t ạo, b ồi dưỡng phải đánh giá thực trạng đội ngũ CBCC 36 Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu xác định: kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC hàng năm dài hạn ph ải đ ảm bảo tính cụ thể thiết thực phải có trọng tâm, trọng điểm, yêu cầu, đối tượng, tránh lãng phí đào tạo phải gắn với việc bố trí, s dụng CBCC Đánh giá sau đào tạo, bồi dưỡng: đánh giá thay đ ổi công việc, xem người học áp dụng điều học vào công việc, thay đổi việc thực công việc T đó, đánh giá tác động, hiệu tổ chức xem việc đào tạo, bồi d ưỡng CBCC có tác động, ảnh hưởng đến kết hoạt động tổ chức hay không CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY TẠI HUYỆN HẢI HÀ 3.1 Giải pháp 3.1.1 Hoàn thiện công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Hoàn thiện hệ thống văn pháp luật làm sở pháp lý cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng Việc hoàn thiện phải đ ược th ực sở rà sát hệ thống cac văn hành đào tạo, bồi du ỡng, phát bất cập để sửa đổi hoàn thiện, đặc biệt trọng nh ững văn quy định quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi d ưỡng, ch ương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng đối tượng c ụ th ể, 37 văn vềvăn bằng, chứng cấp văn bằng, chứng chi, chế độ, sách cán bộ, công chức tham gia đào tạo, bồi d ưỡng Xây dựng hệ thống chế độ, sách đãi ngộ phù h ợp cho cán bộ, công chức yên tâm tích cực tham gia công tác đào tạo, bồi d ưỡng, đ ặc biệt hệ thống chế độ, sách cán bộ, công ch ức c ấp xã, phường theo hướng thúc đẩy công chức Nhà n ước không ng ừng nâng cao trình độ, lực nghiệp vụ trình th ực thi công v ụ hành quản lý Nhà nước Chế độ, sách phải đặc biệt trọng gắn đào tạo với sử dụng tạo động lực mạnh cho cán bộ, công ch ức nhiệt tình tham gia học tập Chế độ tiền lương th ấp m ột v ấn đ ề khó khăn, ảnh hưởng lớn đến công tác đào tạo, bồi dưỡng Quận đạo phòng, ban, Ủy ban nhân dân Phường lập quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm dài hạn gửi Phòng N ội v ụ đ ể tổng hợp quy hoạch, kế hoạch Quận gửi lên Sở Nội vụ Thành ph ố Quận cần khuyến khích tự chủ, động cán bộ, công ch ức đ ặc biệt phường việc tham gia đóng góp xây d ựng quy ho ạch, k ế hoạch đào tạo, bồi dưỡng địa phương Quận Đồng th ời cần tiến hành kiểm tra thường xuyên việc lập quy hoạch, kế hoạch tiến độ th ực hế hoạch giai đoạn để kịp thời điều ch ỉnh Tổ chức thực việc đánh giá đào tạo, bồi dưỡng cách thường xuyên, nghiêm tùc thựcsự khoa học Việc đánh gái th ường xuyên để thu thập thông tin phản hồi trình đào tạo, bồi dưỡng nhằm đ ưa quyếtđịnh, điều chinh kịp thời cho công tác quản lý đào t ạo, bồi dưỡng Đánh giá phải khoa học, không ch ỉ đánh giá vi ệc học tập cán bộ, công chức mà phải th ực tất khâu c trình việc xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, lập kế hoạch, thực kế hoạch đặc biệt đánh giá sau khóa đào t ạo, b ồi d ưỡng Việc đánh giá sau khóa đào tạo, bồi dưỡng nhằm xem xét hiệu qu ả đào 38 tạo, bồi dưỡng, xem người cán bộ, công chức v ận d ụng nh ững ki ến th ức học vào thực tiễn nào, mang lại đóng góp cho trình phát triển tổ chức 3.1.2 Hoàn thiện hệ thống chương trình đào tạo, bồi dưỡng Chuẩn hóa nội dung, chương trình, giáo trình theo h ướng g ắn v ới thực tế, dễ hiểu, dễ ứng dụng, chuẩn hóa hệ thống nội dung ch ương trình cáac đối tượng đào tạo, bồi dưỡng Th ường xuyên cập nh ật, cung cấp thông tin, tài liệu kịp thời cho sở đào tạo, bồi d ưỡng Hoàn thiện phương pháp đào tạo, bồi dưỡng theo h ướng tr ọng đến thực hành kiến thức thực tế Hạn chế phương pháp thiên thuyết giảng Hoàn thiện số lượng chất lượng giảng viên trung tâm bồi d ưỡng trị địa bàn Quận, đồng thời với việc th ực sách khuyến khích vật chất tinh thần cho đội ngũ cán bộ, công ch ức th ực công tác giảng dạy 3.1.3 Đối với cán bộ, công chức Cần nâng cao nhận thức cán bộ, công chức tầm quan tr ọng công tác Đây hoạt động quan trọng nhằm đảm bảo nâng cao lực công tác cho đội ngũ cán bộ, công ch ức Đào t ạo, b ồi d ưỡng không đảm bảo hoàn chỉnh tiêu chuẩn nghiệp v ụ theo ngạch, ch ức danh mà nâng cao lực thực công việc cho cán b ộ, công chức, đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực cho tương lai tổ ch ức Ch ỉ nhìn nhận đắn đào tạo, bồi dưỡng ta có đuợc s ự đầu tư mức để đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng Khuyến khích trình tự đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công ch ức Theo đó, cán bộ, công chức phải có kế hoạch thường xuyên tìm tòi h ọc 39 hỏi, cập nhật kiến thức nâng cao trình độ lực công tác Th ực khen thưởng thành tích xuất sắc việc t ự đào t ạo, b ồi d ưỡng nhằm khuyến khích mở rộng hình thức 3.1.4 Nội dung, hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công ch ức * Nội dung đào tạo, bồi dưỡng Đôi với công chức hành + Tổ chức đào tạo tiền công vụ cho công chức dự bị Công ch ức thời gian tập phải đào tạo trang bị kiến th ức v ề hành Nhà nước, pháp luật, kỹ hoạt động công vụ + Đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận trị, kiến th ức quản lý Nhà nước, tin học cho công chức ngạch cán sự, chuyên viên + Đào tạo, bồi dưỡng trang bị kỹ nghiệp vụ cho công ch ức ngạch Đôi với cán bộ, công chức cấp phường + Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng trang bị kiến thức theo tiêu chuẩn cho cán chuyên trách, công chức cấp phường + Thực đào tạo, bồi dưỡng trang bị kiến th ức, kỹ nghi ệp v ụ cho Chủ tịch UBND cấp phường + Đào tạo, bồi dưỡng trang bị kiến thức tin học cho đối t ượng cán chuyên trách cấp xã, ưu tiên đối tượng Chủ tịch UBND cấp ph ường + Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán lãnh đạo, quản lý Làm cho việc luân chuyển cán bước vào nề nếp, th ường xuyên, đ ạt hiệu thiết thực, khắc phục khuynh hướng cục bộ, khép kín đơn vị, phường * Hình thức đào tạo, bồi dưỡng 40 - Đối với công chức, viên chức ngạch chuyên viên đ ộ tuổi ph ải qua chương trình đào tạo lại theo quy định ngạch - Đối với công chức, viên chức thời gian tập phải qua bồi dưỡng tiền công vụ; - Đối với số cán trẻ, có triển vọng, lớp cán tạo nguồn c ần ph ải đào tạo bản, toàn diện để có kiến thức bản, có lực th ực tiễn có kỹ thực hành định để đảm đương nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu lâu dài 3.2 Kiến nghị Đề nghị UBND tỉnh tăng nguồn kinh phí đầu tư cho công tác đào t ạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Đề nghị Sở Nội vụ quan tâm, nghiên cứu sớm ban hành quy định nâng ngạch lương cán cấp xã tự túc tham gia lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Đối với UBND huyện, có sách đãi ngộ đ ối v ới cán b ộ, công chức, viên chức Chủ động công tác đào tạo, bồi d ưỡng cán b ộ, công chức để phù hợp với yêu cầu khách quan xã hội Đối với cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi, nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm đ ược giao PHẦN 3: KẾT LUẬN Mục tiêu chương trình tổng thể cải cách hành Nhà n ước giai đoạn xây dựng hành v ững m ạnh, chuyên nghiệp, đại hóa, hoạt động có hiệu lực, hiệu theo nguyên tắc nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đặt lãnh đạo Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất l ực đáp ứng yêu cầu công xây dựng phát triển đất n ước Qua h ơn năm năm 41 thực nghiệp cải cách hành chính, Nhà nước ta đ ạt đ ược nh ững kết đáng khích lệ, góp phần quan trọng đáp ứng yêu cầu công đổi Công tác đào tạo, bồi dưỡng khâu xây d ựng đ ội ngũ cán bộ, công chức chương trình tổng thể cải cách hành V ới nỗ lực cấp quyền địa ph ương, công tác đào t ạo, b ồi dưỡng thời gian qua đạt nhiều kết khả quan góp phần quan xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có lực phẩm ch ất đạo đức để tương xứng với hành đại mà cố gắng xây dựng Đào tạo, bồi dưỡng công tác xuất phát t đòi h ỏi khách quan công tác cán nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công ch ức đáp ứng yêu cầu quản lý giai đoạn Đào tạo, bồi dưỡng nhằm trang b ị, c ập nhật kiến thức cho cán bộ, công chức giúp họ theo kịp với tiến trình phát triển kinh tế, xã hội Trong báo cáo thực tập này, vấn đề nghiên cứu tổ ch ức hoạt động Phòng Nội vụ Huyện Hải Hà c quan th ực hi ện công tác tổ chức, cán cấp Huyện nói chung công tác đào tạo, bồi d ưỡng nói riêng Và nhận thức cá nhân qua trình công tác nh thời gian thực tập quan, trình bày dựa sở kiến thức, lý luận học tập, nghiên cứu kết hợp với thực tiễn quan, địa phương Trong trình th ực chắn nhiều thiếu sót Mong nhận góp ý kiến lãnh đạo Phòng N ội v ụ huyên quý thầy, cô TÀI LIỆU THAM KHẢO - Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2000 năm 2003 42 - Quyết định số 40/2006/QĐ-TTg việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2006 – 2010 - Quyết định số 770/QĐ-TTg ban hành ngày 23/6/2008 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình xây dựng, nâng cao ch ất l ượng đ ội ngũ cán bộ, công chức hành Nhà nước giai đoạn 2008-2010 - Các giáo trình: Quản lý Nhà nước nguồn nhân lực, Hành công, Tổ chức nhân sự, Kỹ thuật xây dựng ban hành văn Học viện Hành - Một số tài liệu dho Phòng Nội vụ Huyện Hải Hà cung cấp - Báo cáo Tổng kết thực công tác đào tạo, bồi d ưỡng cán b ộ, công chức, viên chức giai đoạn 2011-2015 kế hoạch năm 2016 -Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh: http://www.quangninh.gov.vn/viVN/huyenthi/HuyenHaiHa/Trang/tochucbomay.aspx?chm=NV UBND HUYỆN HẢI HÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 43 PHÒNG NỘI VỤ Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hải Hà, ngày 20 tháng năm 2016 NHẬN XÉT QUÁ TRÌNH THỰC TẬP Sinh viên thực tập: Phùn Thị Na Cơ quan thực tập: Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà Cơ quan: Phòng Nội vụ huyện Hải Hà Bộ phận: Quản lý công chức, viên chức Cán hướng dẫn thực tập: Nguyễn Thị Hồng Linh Sinh viên: Phùn Thị Na tiến hành thực tập quan từ ngày 28/03/2016 đến ngày 20/05/2016 Cơ quan nhận xét trình thực tập sau: Về ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nội quy, quy chế, quy định quan, phận thực tập: Có ý thức kỉ luật tốt, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy định quan Lễ phép, hòa đồng với đồng nghiệp quan Về việc thực tập nội dung theo kế hoạch theo yêu cầu cán hướng dẫn thực tập: Hoàn thành tốt chương trình thực tập công việc giao Có tinh thần trách nhiệm cao công việc Đánh giá chung: Hoàn thành tốt chương trình thực tập NGƯỜI HƯỚNG DẪN CHÁNH VĂN PHÒNG NGUYỄN THỊ HỒNG LINH NGUYỄN KIM QUY NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 44 Giảng viên hướng dẫn: Thạc sỹ Doãn Minh Thắng, Giảng viên Nguyễn Hồng Vân Sinh viên thực tập: Phùn Thị Na Sinh viên Phùn Thị Na tiến hành thực tập phận Quản lý công chức, viên chức Ủy ban nhân dân huy ện H ải Hà, tỉnh Qu ảng Ninh thời gian từ ngày 28/03/2016 đến hết ngày 20/05/2016, hướng dẫn trực tiếp giảng viên – Thạc sỹ Doãn Minh Th ắng, gi ảng viên Nguyễn Hồng Vân Nhận xét giảng viên hướng dẫn trình th ực tập c sinh viên Phùn Thị Na : ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………… Đánh giá chung giảng viên hướng dẫn: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 45 ... 2: CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY TẠI HUYỆN HẢI HÀ 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Một số khái niệm * Khái niệm cán bộ, công chức Theo Pháp lệnh cán bộ, công chức. .. v ề công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, nhân đợt thực tập Phòng Nội v ụ UBND huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh chọn đề tài th ực t ập Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai. .. HUYỆN HẢI HÀ, TỈNH QUẢNG NINH CHƯƠNG 2: CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY TẠI HUYỆN HẢI HÀ CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGH Ị NHẰM NÂNG CAO HI ỆU QUẢ TRONG
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong giai đoạn hiện nay tại huyện hải hà , Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong giai đoạn hiện nay tại huyện hải hà , Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong giai đoạn hiện nay tại huyện hải hà

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay