Chất lượng đại biểu của hội đồng nhân dân xã tiền phong hiện nay thực trạng và giải pháp

51 62 1
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2017, 07:40

BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Đề tài: CHẤT LƯỢNG ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TIỀN PHONG, HUYỆN QUẾ PHONG, TỈNH NGHỆ AN HIỆN NAY THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Họ tên sinh : NGUYỄN THỊ NỤ Lớp Niên khóa Thời gian thực : KH13HCH3 : 2012 – 2016 : từ ngày 28/3/2016 đến ngày 20/5/2016 Địa điểm thực : Uỷ ban nhân dân xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An : Thạc sĩ Doãn Minh Thắng Giảng viên Nguyễn Hồng Vân viên tập tập Giảng hướng dẫn viên Hà Nội, tháng năm 2016 1 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT TỪ VIẾT TẮT CNH-HĐH HĐND NXB PTTH THCS UBND CỤM TỪ ĐẦY ĐỦ Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa Hội đồng nhân dân Nhà xuất Phổ thông trung học Trung học sỏ Uỷ ban nhân dân LỜI CẢM ƠN Sau thời gian gần bốn năm học tập giảng đường Học viện Hành Quốc gia, Học Viện tạo điều kiện cho em thực tập thời gian gần hai tháng Ủy ban nhân dân xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An Trong trình thực tập em có hội tiếp xúc thực hành trực tiếp kiến thức học vào hoạt động thực tế Ủy ban nhân dân xã Tiền Phong (cụ thể phận “một cửa” thuộc Văn phòng hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân xã) Kết thúc thời gian thực tập, em học hỏi rút nhiều học kinh nghiệm, nhiều kỹ bổ ích tổng kết lại báo cáo thực tập Em xin chân thành cảm ơn cán bộ, công chức làm việc Ủy ban nhân dân xã Tiền Phong tạo điều kiện cho em trình thực tập cung cấp tài liệu cần thiết giúp em hoàn thành báo cáo thực tập Đồng thời, em xin chân thành cảm ơn thầy cô Học viện cung cấp cho em tảng kiến thức lý luận vô bổ ích bốn năm qua Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến giảng viên – Thạc sỹ Doãn Minh Thắng, giảng viên Nguyễn Hồng Vân giảng viên – Thạc sỹ Nguyễn Tiến Dũng nhiệt tình hướng dẫn em trình thực tập hoàn thiện báo cáo Sinh viên thực tập Nguyễn Thị Nụ PHẦN I: MỞ ĐẦU LỜI MỞ ĐẦU Hội đồng nhân dân (HĐND) quan quyền lực Nhà nước địa phương, nhân dân địa phương bầu ra, đại diện cho nhân dân địa phương việc thực thi quyền lực Nhà nước địa phương Với tính chất đó, HĐND nước ta có vai trò đặc biệt quan trọng việc đảm bảo quyền lực nhân dân, phát huy dân chủ, đảm bảo hiệu lực hiệu hoạt động máy Nhà nước Vì vậy, nâng cao lực hoạt động HĐND cấp xã nhiệm vụ trình xây dựng hoàn thiện máy Nhà nước nói riêng, nghiệp đổi đất nước ta nói chung Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X khẳng định: "Nâng cao chất lượng Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân, bảo đảm quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm quyền địa phương phạm vi phân cấp Phát huy vai trò giám sát Hội đồng nhân dân Tổ chức hợp lý quyền địa phương, phân định lại thẩm quyền quyền nông thôn, đô thị, hải đảo " Luật tổ chức HĐND, UBND Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003 quy đinh rõ nhiệm vụ, quyền hạn HĐND cấp Mục 3, chương II quy định nhiệm vụ, quyền hạn Hội đồng nhân dân cấp xã: gồm Điều, từ Điều 29 đến Điều 35 " Nhu cầu nâng cao chất lượng đại biểu HĐND cấp xã lại trở nên cấp bách, đặt bối cảnh thực trạng chất lượng đại biểu HĐND xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An Thực tế năm qua chất lượng đại biểu HĐND xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An đạt số kết đáng khích lệ đại biểu HĐND nâng cao trình độ, lực, phẩm chất đạo đức, đặc biệt kỹ công tác hoạt động đại biểu Tuy nhiên, bên cạnh đó, hoạt động đại biểu HĐND xã Tiền Phong, huyện Quế Phong bộc lộ nhiều yếu chưa thực hết chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền theo luật định, vai trò đại diện nhân dân đại biểu hạn chế Do vậy, nâng cao chất lượng đại biểu HĐND xã yêu cầu cần thiết Trong bối cảnh đó, hoạt động nghiên cứu lại chưa triển khai mức khiến cho nhiều vấn đề lý luận thực tiễn chất lượng hoạt động đại biểu HĐND cấp xã bị bỏ ngỏ Đề tài “Chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tiền Phong Thực trạng giải pháp” lựa chọn nhằm góp phần khắc phục khoảng trống hoạt động nghiên cứu, góp thêm để xây dựng luận khoa học cho việc nâng cao chất lượng đại biểu HĐND cấp xã nước ta 1.1 Mục đích nhiệm vụ đề tài 1.1.1 Mục đích đề tài Trên sở nghiên cứu vấn đề lý luận chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã thực trạng chất lượng hoạt động đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An Đề tài hướng tới đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An 1.1.2 Nhiệm vụ đề tài - Làm sáng tỏ sở lý luận chất lượng nâng cao chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã - Đánh giá thực trạng chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tiền Phong, huyện Quế Phong giai đoạn từ 2004 đến nay, đặt trọng tâm vào nhiệm kỳ 2011 2016 - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tiền Phong, huyện Quế Phong 1.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.2.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu sở lý luận thực tiễn liên quan đến chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An 1.2.2 Phạm vi nghiên cứu - Về phạm vi không gian: Đề tài tập trung nghiên cứu chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tiền Phong huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An thông qua việc thu thập báo cáo hoạt động quy chế hoạt động Hội đồng nhân dân; Quy chế phối hợp Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã Tiền Phong, huyện Quế Phong báo cáo tổng hợp tiếp xúc cử tri, Nghị Hội đồng nhân dân xã Tiền Phong thông qua - Về phạm vi thời gian: Đề tài khảo sát, phân tích làm rõ chất lượng hoạt động đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tiền Phong, huyện Quế phong giai đoạn 2004 đến nay, tập trung chủ yếu vào nhiệm kỳ 2004 -2011 nhiệm kỳ 2011 - 2016 1.3 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu 1.3.1 Cơ sở lý luận Đề tài dựa sở phương pháp luận chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng Nhà nước ta xây dựng hoàn thiện máy Nhà nước sở giai đoạn (Luật tổ chức HĐND - UBND năm 2003) 1.3.2 Phương pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu, đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu cụ thể phương pháp lịch sử, phương pháp luật học so sánh, phương pháp phân tích, tổng hợp, phương pháp điều tra xã hội học, phương pháp thống kê… 1.4 Ý nghĩa đề tài Đề tài góp phần vào việc hoàn thiện sở lý luận cho việc nâng cao chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tiền Phong, huyện Quế phong, tỉnh Nghệ An Từ đó, giúp cho quan lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện có quy hoạch, kế hoạch phương pháp phù hợp đạo, tổ chức thực có hiệu việc nâng cao chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã huyện Quế Phong phù hợp theo yêu cầu đổi 1.5 Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục danh mục tài liệu tham khảo, đề tài nghiên cứu kết cấu gồm chương: Chương 1: Tổng quan Ủy ban nhân dân xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An Chương 2:Thực trạng chất lượng đại biểu hội đồng nhân dân xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An Chương 3: Quan điểm, giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng đại biểu hội đồng nhân dân xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An 1.6 Thời gian địa điểm thực tập - Địa điểm thực tập: phận tiếp nhận trả kết theo chế “một cửa” thuộc - Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân xã Tiền Phong, huyện Quế Phong - Thời gian thực tập: từ ngày 28/03/2016 đến hết ngày 20/05/2016 1.7 Báo cáo trình thực tập Thời gian Nội dung thực tập Người hướng dẫn Tuần 1,2 (từ 28/03 đến 08/04) - Liên hệ với Ủy ban nhân dân xãTiền Phong, huyện Quế Phong Sầm Tú - Tiến hành thực tập Văn phòng Ủy ban nhân dân xã Tiền Phong - Tìm hiểu nội quy, quy chế làm việc quan - Chọn đề tài lập đề cương viết báo cáo thực tập Tuần 3,4 (từ 11/04 đến 22/04) - Nhận nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ giao - Nghiên cứu văn liên quan đến thủ tục Sầm Tú hành - Tiến hành thu thập tài liệu cần thiết để viết báo cáo thực tập Tuần (từ - Hoàn thiện báo cáo sơ lược 25/04 đến - Chỉnh sửa báo cáo theo hướng dẫn giảng 29/04) viên hướng dẫn Sầm Tú Tuần 6,7 - Hoàn thành công việc liên quan đến công tác (từ 04/05 bầu cử cán hướng dân thực tập giao đến 13/05) - Hướng dẫn công dân làm thủ tục hành Sầm Tú phận “một cửa” - Hỗ trợ cán phận xếp hồ sơ Tuần (từ 16/05 đến 20/05) - Hoàn thành tất nhiệm vụ giao quan - Xin ý kiến đánh giá trình thực tập quan thực tập - Nộp báo cáo Sầm Tú PHẦN 2: NỘI DUNG BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TIỀN PHONG, HUYỆN QUẾ PHONG, TỈNH NGHỆ AN HIỆN NAY THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 10 Thực giải pháp nhằm chấn chỉnh máy quy chế hoạt động quan, cán bộ, công chức Cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, bồi dưỡng theo yêu cầu nâng cao chất lượng lực phẩm chất đạo đức…Có chế kịp thời đưa khỏi máy nhà nước công chức không xứng đáng, phẩm chất lực Ngày 16 tháng 01 năm 2004 Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 04/QĐBNV việc quy định tiêu chuẩn cụ thể cán bộ, công chức, xã, phường, thị trấn Quyết định 04/QĐ-BNV quy định cụ thể tiêu chuẩn cán xã, phường, thị trấn, có tiêu chuẩn tuổi đời, học vấn, trình độ lý luận, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, quản lý hành nhà nước, quản lý kinh tế… Để quy chuẩn hoá cán bộ, công chức bao gồm cán dân cử, đồng thời đảm bảo lực thực tế việc thực nhiệm vụ giao cần sớm đẩy nhanh việc chuẩn hoá chất lượng cán bộ, công chức, trước mắt cần tăng cường bồi dưỡng lý luận, kiến thức pháp luật, kiến thức quản lý hành chính, kiến thức chuyên môn cho cán bộ, công chức có cán bộ, công chức cấp xã Làm tốt quy hoạch bố trí sử dụng cán lần đầu phải có chuyên môn tốt nghiệp trung cấp trở lên (kể học) Ngoài phải đảm bảo tiêu chuẩn cán bộ, công chức cấp xã theo quy định (chú ý đến số sinh viên tốt nghiệp đại học quy tuyển dụng làm công chức dự bị số quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân có đủ điều kiện) Như vậy, nhận thức quan điểm đạo công tác cán Tiền Phong rõ ràng đầy đủ 3.2 Một số giải pháp nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An Để nâng cao chất lượng hoạt động HĐND cấp xã nói chung chất lượng hoạt động đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nói riêng, nhằm đáp ứng yêu cầu nghiệp CNH-HĐH đất nước cần phải tiến hành đồng nhiều giải pháp Căn vào thực trạng chất lượng đại biểu HĐND xã 37 Tiền Phong, huyện Quế phong yêu cầu nhiệm vụ trị kinh tế- xã hội địa bàn xã giai đoạn nay, nêu số giải pháp cấp bách sau: 3.2.1 Tiếp tục đổi tư duy, nhận thức trị cấp uỷ Đảng nhân dân địa bàn xã vai trò nhu cầu nâng cao chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân xã Các đoàn thể quần chúng phải nhận thức đầy đủ chức năng, thẩm quyền HĐND để có phối hợp chặt chẽ hoạt động nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp thực nhiệm vụ trị cấp xã Nhận thức vị trí, vai trò quan dân cử lực cần thiết người đại biểu đồng thời đòi hỏi đại biểu dân cử Đại biểu HĐND xã có nhận thức đắn, nghiêm túc vai trò trách nhiệm nhân dân tín nhiệm bầu vào quan quyền lực nhà nước cấp xã (cấp nhà nước cuối cùng) có sở tư định hình cho hành động người hoạt động thực tiễn thực chức năng, nhiệm vụ người đại biểu Bản thân đại biểu HĐND phải thấy rõ vinh dự trách nhiệm lớn lao trước nhiệm vụ nhân dân giao phó Từ đó, phải không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ mặt đáp ứng yêu cầu công việc Các đại biểu phải nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền mạnh dạn sử dụng quyền đại biểu để hoạt động, thực chức đại diện cho nhân dân thực quyền lực nhân dân 3.2.2 Hoàn thiện sở pháp lý bảo đảm chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nói chung tạo lập kênh hiệu để thực thi nghiêm chỉnh pháp luật nâng cao chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã - Về tổ chức hoạt động HĐND Để nâng cao vai trò HĐND nói chung, chất lượng đại biểu HĐND nói riêng, nên cần đổi mô hình tổ chức quyền sở theo hướng xây dựng cấu thích hợp với mô hình cấp xã: Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND; Phó chủ tịch HĐND Ủy viên Ban thường vụ Đảng uỷ xã; bổ sung 38 thêm Uỷ viên Thường trực Uỷ viên Ban chấp hành Đảng uỷ xã; thành lập thêm Tiểu ban Tiểu ban kinh tế Tiểu ban xã hội; bổ sung thêm chuyên viên có trình độ chuyên môn Luật trung cấp lý luận trị để giúp việc cho HĐND Các tiểu ban HĐND hoạt động độc lập với máy hành cấp xã, giúp HĐND xã thực tốt thẩm quyền địa bàn Đi đôi với việc điều chỉnh mô hình cấu HĐND cấp xã trên, Luật tổ chức HĐND UBND cần nghiên cứu điều chỉnh lại nhiệm vụ, quyền hạn HĐND cấp xã theo hướng cụ thể, rõ ràng, sát với thực tế, giảm bớt nhiệm vụ chung chung, tính khả thi Đồng thời, để nâng cao hiệu hoạt động HĐND cấp xã, tạo điều kiện để đại biểu HĐND cấp xã thực tốt nhiệm vụ đại biểu mình, Quốc hội cần xây dựng Luật giám sát HĐND để điều chỉnh hoạt động giám sát HĐND - Về hoàn thiện chế độ bầu cử Để có đại biểu thực có lực tham gia vào quan quyền lực nhà nước cấp xã, trước hết cần phải có chế độ bầu cử hợp lý, đảm bảo tính khách quan, dân chủ Cụ thể là: - Cần xây dựng Quy chế bầu cử cách cụ thể để cử tri tự lựa chọn đại biểu có đủ đức tài; Cần cụ thể tiêu chuẩn người đại biểu HĐND, theo quy định nay, tiêu chuẩn mang tính chất chung chung thiếu cụ thể, lựa chọn đại biểu khó khăn - Đa dạng hoá hình thức tuyên truyền, cổ động, vận động bầu cử, tạo điều kiện để cử tri nhân dân có điều kiện nhận thức đắn quyền nghĩa vụ công dân tham gia quản lý nhà nước, từ nâng cao tinh thần trách nhiệm công dân trước cộng đồng thực tốt công tác bầu cử - Cung cấp đầy đủ thông tin ứng cử viên đến tất cử tri để họ có điều kiện lựa chọn người thực có lực - Về xây dựng cấu đại biểu hiệp thương: Thực trạng đại biểu HĐND xã Tiền Phong, huyện Quế Phong cho thấy, số đại biểu giới 39 thiệu ứng cử trúng cử vào HĐND để đảm bảo mặt cấu mà không trọng chất lượng hoạt động Bởi vậy, vấn đề đặt cần phải có cấu đại biểu hợp lý, đảm bảo số lượng chất lượng Cụ thể là, cần có tỷ lệ thích hợp số đại biểu có trình độ kiến thức pháp luật, số đại biểu có kiến thức quản lý nhà nước, số đại biểu có kiến thức chuyên môn ngành nghề liên quan trực tiếp đến tình hình phát triển kinh tế, xã hội… Việc hiệp thương lên danh sách ứng cử viên cho hoạt động bầu cử HĐND xã không nên nặng cấu, thành phần mà nên coi trọng tiêu chuẩn trình độ, lực ý thức trách nhiệm đại biểu Tạo điều kiện pháp lý cần thiết để người trẻ tuổi, có đức, có tài tham gia ứng cử đề cử vào quan quyền lực nhà nước cấp xã; ý mức đến nhu cầu “trẻ hoá” để vào khung công chức đảm nhận chức trách người đại biểu HĐND có đủ trình độ, lực, phẩm chất hoàn thành tốt công việc giao - Điều 56 Luật Bầu cử HĐND quy định cách tính phiếu bầu không hợp lệ: "… Phiếu để số người bầu số đại biểu mà đơn vị bầu cử bầu Phiếu gạch xoá hết tên người ứng cử…" Thực tế có tình trạng cử tri lách luật cách bầu gạch tên ứng cử viên, để lại đại biểu (thuộc người dòng họ, địa phương mình) Như vậy, phiếu bầu hợp lệ dẫn đến số phiếu trúng cử thấp, nhiều người đạt 50% số phiếu hợp lệ làm cho số đơn vị bầu không đủ số lượng đại biểu phải tổ chức bầu thêm, nên cần sửa đổi điều 56 Luật bầu cử đại biểu HĐND để cử tri có trách nhiệm bầu nhằm bầu đủ số lượng đại biểu số ứng cử viên lựa chọn giới thiệu ứng cử 3.2.3 Xây dựng hoàn thiện chương trình bồi dưỡng phẩm chất trị, trình độ chuyên môn kỹ công tác cho đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An - Về công tác bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân Bồi dưỡng đại biểu HĐND dừng lại việc hướng dẫn thực hoạt động chức trách người đại biểu nhiệm kỳ HĐND, mà 40 thực chất quan trọng nhằm tạo nguồn nhân lực sở tạo động lực vững cho nghiệp đổi hệ thống trị sở, điều kiện góp phần cải cách hành nhà nước ngày tinh gọn, có hiệu Công tác đào tạo, bồi dưỡng đại biểu HĐND phải tập trung vào hai mảng: kiến thức lý luận kỹ tác nghiệp thực tiễn Đồng thời cần có thay đổi phương thức nội dung bồi dưỡng Về phương thức bồi dưỡng, từ trước đến nay, lớp bồi dưỡng tổ chức đại trà Khối lượng kiến thức cung cấp cho đại biểu nhau, phân lớp theo trình độ, cho đại biểu tái cử, đại biểu tham gia lần đầu Tình trạng khiến cho chất lượng hoạt động bồi dưỡng không cao, chí có tình trạng “nhờn” kiến thức, nhiều đại biểu thấy nhu cầu hứng thú theo dõi chương trình bồi dưỡng Vì vậy, cần phải tổ chức thành lớp bồi dưỡng riêng cho đại biểu khác Cụ thể mở lớp nghiên cứu riêng cho đại biểu có trình độ tương đương, đại biểu tái cử, đại biểu mới, đại biểu Thường trực HĐND lớp chung cho toàn thể đại biểu HĐND Trên kiến thức chung, lớp riêng cho đối tượng riêng giúp hiệu bồi dưỡng cao hơn, chẳng hạn: đại biểu Thường trực HĐND phải vừa nắm vấn đề chung thuộc nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu HĐND, vừa phải nghiên cứu sâu nhiệm vụ, quyền hạn Thường trực HĐND Mặt khác, tổ chức lớp nghiên cứu riêng giúp đại biểu Thường trực HĐND xã có điều kiện gặp gỡ, thảo luận, trao đổi kinh nghiệm hoạt động thực tế xã, giúp sâu tìm hiểu biện pháp giải vấn đề đặt phận chức - Về bồi dưỡng nâng cao kỹ hoạt động đại biểu Hội đồng nhân dân Hoạt động bồi dưỡng nâng cao kỹ hoạt động cho đại biểu cần trọng vào vấn đề sau: 41 - Kỹ xây dựng chương trình hoạt động cụ thể đại biểu: Chương trình hoạt động đại biểu xây dựng theo thời gian sáu tháng, năm, nhiệm kỳ Dựa chương trình hoạt động HĐND cấp xã, chương trình hoạt động đại biểu cần có kết hợp chặt chẽ hoạt động chuyên môn đơn vị công tác với hoạt động đại biểu HĐND phải xây dựng cách chi tiết Nội dung chương trình hoạt động đại biểu phải gắn liền với việc thực nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm đại biểu trước cử tri nhân dân địa bàn xã Chương trình hoạt động cụ thể, chi tiết hiệu hoạt động đại biểu đạt hiệu cao thiết thực nhiêu - Về kỹ tiếp xúc cử tri: Mỗi đại biểu có nhiệm vụ tiếp xúc cử tri trước sau kỳ họp, gồm nhiệm vụ tiếp xúc thức tiếp xúc không thức Cần bồi dưỡng cho đại biểu có kỹ nắm bắt, khai thác triệt để thông tin mặt địa bàn cử tri cung cấp, đồng thời có khả phân tích, tổng hợp, xử lý thông tin, từ trình bày trước HĐND vấn đề xúc địa phương Mặt khác, cần bồi dưỡng cho đại biểu kỹ trình bày trước cử tri vấn đề đặt kỳ họp HĐND, để cử tri hiểu rõ nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu thực nghị HĐND chủ trương, biện pháp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội xã nhà Có người đại biểu có khả phối hợp tốt với nhân dân thực thành công nhiệm vụ HĐND đề nghị - Kỹ chất vấn: hình thức hoạt động đại biểu HĐND nhằm góp phần nâng cao hiệu hoạt động quản lý nhà nước địa bàn xã Hiệu hoạt động chất vấn góp phần bổ trợ cho việc thực nhiệm vụ đại biểu đạt kết cao Bồi dưỡng kỹ chất vấn đại biểu cần hướng tới nội dung làm cho đại biểu hiểu rõ mục đích, yêu cầu chất vấn; hiểu rõ nhiệm vụ, quyền hạn lĩnh vực liên quan đến nội dung chất vấn HĐND; có khả chuẩn bị câu hỏi cần thiết, rõ ràng, nêu vấn đề cụ thể 42 phải định mục đích cuối xác định trách nhiệm người bị chất vấn; có kỹ thu thập, phân tích, xử lý thông tin có liên quan đến vấn đề đặt ra; kỹ đặt câu hỏi trúng - Kỹ tiếp xúc với phương tiện thông tin đại chúng: Sử dụng phương tiện thông tin đại chúng công cụ quan trọng để người đại biểu HĐND tiếp xúc nhanh nhất, rộng với tất cử tri Đại biểu thông qua nhiều phương tiện thông tin với nhiều hình thức khác như: viết báo, phát biểu, trả lời vấn…để truyền tải vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động HĐND Dù thông qua loại phương tiện thông tin với hình thức cụ thể nào, tiếp xúc với phương tiện thông tin đại chúng, người đại biểu cần phải có chuẩn bị cách kỹ càng, chu đáo, có kế hoạch, có mục đích; phải trình bày cách dễ nghe, dễ hiểu điều quan trọng phải thu hút quan tâm đông đảo nhân dân Tuỳ theo yêu cầu loại công việc mà người đại biểu phải biết lựa chọn loại phương tiện thông tin hình thức truyền tải phù hợp - Về bồi dưỡng nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND Nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND thực chất nội dung quan trọng liên quan đến việc nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động quan Để khắc phục, cần khẩn trương triển khai công việc sau: - Trước kỳ họp: Thường trực HĐND xã phải tiến hành xây dựng chương trình kỳ họp, dự kiến chương trình, nội dung thời gian tổ chức kỳ họp theo luật định; thống phân công trách nhiệm Thường trực HĐND UBND, thông báo để đại biểu cấp, ngành chuẩn bị UBND xã chuẩn bị báo cáo, soạn thảo dự thảo nghị trình trước kỳ họp Thường trực HĐND xã yêu cầu UBND chuẩn bị kỹ xác báo cáo trình kỳ họp phải kịp thời gian để gửi cho đại biểu trước ngày bắt đầu kỳ họp để đại biểu HĐND có thời gian nghiên cứu 43 - Chủ toạ điều hành kỳ họp: Để kỳ họp đạt kết cao, Thường trực HĐND xã phải xây dựng chương trình chi tiết, cụ thể hoá nội dung, khớp thời gian quy định, đặc biệt cần dành nhiều thời gian cho việc thảo luận, chất vấn trả lời chất vấn Quá trình điều hành kỳ họp cần thực nguyên tắc tập trung dân chủ, không né tránh vấn đề phức tạp có ý kiến trái ngược Không nên dành nhiều thời gian vào việc đọc báo cáo, đề án cách hình thức có văn gửi trước cho đại biểu nghiên cứu đồng thời nên đổi cách trình bày báo cáo, có thời gian để đại biểu thảo luận tổ hội trường Chủ toạ cần có gợi ý hướng dẫn đại biểu tập trung thảo luận vấn đề trọng tâm, đề giải pháp cụ thể, không nêu vấn đề chung chung, không rõ trách nhiệm quan giải Việc thảo luận kỳ họp đạt hiệu phụ thuộc vào lượng thông tin cần thiết liên quan đến vấn đề đưa thảo luận mà đại biểu nắm bắt Số lượng ý kiến thảo luận nhiều đạt chất lượng tốt định tính khả thi cho nghị HĐND ban hành Bởi vậy, hoạt động thảo luận phải tiến hành nghiêm túc, dân chủ để phát huy tốt trí tuệ tập thể định quản lý nhà nước - Về ban hành Nghị quyết: Quy trình xây dựng Nghị HĐND quy định Luật ban hành văn quy phạm pháp luật HĐND UBND có hiệu lực từ ngày 01 tháng năm 2005, Luật quy định quan xây dựng trình dự thảo Nghị UBND Tuy nhiên, thực tế xã Hạnh Dịch, huyện Quế phong Nghị kỳ họp HĐND xã chủ yếu Thường trực HĐND dự thảo trình kỳ họp Vì vậy, để nâng cao chất lượng Nghị HĐND xã Hạnh Dịch cần thực quy định Luật ban hành văn quy phạm pháp luật HĐND UBND Đồng thời, quy trình ban hành nghị cần phải có tờ trình tư pháp xã thể thức nội dung dự thảo Nghị Cũng nên quy định bổ sung thêm Tiểu ban HĐND để thẩm tra dự thảo Nghị song song với việc lấy ý kiến từ nhân dân, phát huy tối đa trí tuệ đại biểu để nghị HĐND ban hành đạt tính khả thi 44 - Sau kỳ họp cần tổ chức nghiêm túc buổi đánh giá việc thực tiêu, kế hoạch đề ra, sở phát yếu kém, tồn đưa giải pháp khắc phục thích hợp, kịp thời Cần ý công tác tiếp xúc cử tri thông báo với cử tri nhân dân kết kỳ họp để nhân dân có điều kiện giám sát việc thực Nghị mà HĐND ban hành 3.2.4 Tăng cường lãnh đạo, đạo cấp uỷ Đảng bảo đảm chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tiền Phong, huyện Quế Phong Đảng ta Đảng cầm quyền Đảng lãnh đạo nhà nước xã hội cách toàn diện trực tiếp Bởi vậy, hoạt động HĐND hoạt động đại biểu HĐND không đặt lãnh đạo Đảng, đồng thời lãnh đạo sát sao, đắn sở đảng địa bàn bảo đảm chắn cho việc hình thành đội ngũ đại biểu có lập trường tư tưởng vững vàng, có lĩnh trị kiên định có đủ lực cần thiết cho việc thực nhiệm vụ đại biểu Trong giai đoạn nay, lãnh đạo Đảng hoạt động HĐND xã Tiền Phong, huyện Quế Phong hoạt động đại biểu HDND xã cần trọng nội dung sau: - Đảng lãnh đạo thông qua chủ trương, đường lối, thị, nghị quyết, cần nâng cao chất lượng nghị cấp uỷ Đảng Nghị cấp uỷ Đảng đưa định hướng lớn phát triển kinh tế - xã hội hàng năm dài hạn địa bàn nêu sách vấn đề quan trọng đời sống xã hội địa bàn xã Nghị cấp uỷ đảng văn tổ chức lãnh đạo, cần tránh việc ôm đồm, định tất vấn đề cụ thể, sau đưa HĐND thảo luận cách máy móc, hình thức dẫn đến hệ tất yếu nghị HĐND tuý Nghị cấp uỷ - Tăng cường công tác kiểm tra cấp uỷ Đảng hoạt động HĐND, đặc biệt việc thể chế hoá Chỉ thị, Nghị cấp uỷ Thường xuyên có chế kiểm tra, giám sát hoạt động đảng viên đại biểu HĐND theo quy chế Kiên xử lý đảng viên nói chung 45 đảng viên đại biểu HĐND nói riêng vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật, sa sút phẩm chất trị 3.3 Kiến nghị Thông qua kết nghiên cứu đề tài, em xin có số kiến nghị cụ thể sau đây: - Đối với cấp uỷ Đảng xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An: Cần tiếp tục đổi tăng cường lãnh đạo Đảng HĐND, việc quy hoạch, phân công cán làm công tác HĐND Đội ngũ cán phải thực người có đủ lực, kinh nghiệm hoạt động, phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với công việc, yếu tố quan trọng hàng đầu để nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động HĐND - Đối với hoạt động xây dựng luật Quốc hội: Cần nghiên cứu, sớm ban hành Luật giám sát HĐND, xem xét sửa đổi số nội dung Luật Bầu cử đại biểu HĐND, Luật Tổ chức HĐND UBND năm 2003 theo hướng tăng thêm thành viên Thường trực HĐND, bổ sung tiểu ban HĐND cấp xã cho phù hợp với đặc điểm tình hình đặc biệt bối cảnh tiếp tục tồn mô hình HĐND ba cấp - Đối với hoạt động điều hành Chính phủ: Xem xét, sửa đổi Nghị định 133 theo hướng tăng số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách Thường xuyên quan tâm việc đạo, hướng dẫn việc tổ chức hoạt động HĐND cấp Đặc biệt đạo Bộ, Ngành có liên quan UBND tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao lực hoạt động cho đại biểu HĐND nhiều hình thức nội dung phù hợp Có văn hướng dẫn thống cho HĐND cấp việc sử dụng ngân sách chi cho hoạt động đặc thù HĐND kinh phí hoạt động đại biểu theo hướng tăng kinh phí hoạt động cho HĐND đại biểu HĐND 46 PHẦN 3: KẾT LUẬN Trong giai đoạn nay, toàn Đảng, toàn quân toàn dân ta đẩy mạnh nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nước gắn liền với xu hội nhập kinh tế quốc tế xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Vấn đề đổi tổ chức hoạt động máy nhà nước đặt cách xúc Nghiên cứu đề giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động HĐND có giải pháp nâng cao lực hoạt động đại biểu thực chức nhiệm vụ người đại biểu HĐND yêu cầu cấp bách để góp phần đáp ứng đòi hỏi nói Nhiệm vụ đổi tổ chức hoạt động HĐND đề cập nghị Đảng, cụ thể hoá sách, pháp luật nhà nước triển khai thực thực tiễn thực chức năng, nhiệm vụ HĐND cấp, theo đó, chất lượng đại biểu HĐND cấp xã ngày nâng lên Tuy nhiên, việc phát huy vị trí, vai trò hiệu hoạt động HĐND xã Tiền Phong số tồn tại, hạn chế mà nguyên nhân trình độ chất lượng hoạt động đại biểu HĐND chưa cao, chưa ngang tầm với nhiệm vụ giao Trên sở phân tích, đánh giá thành tựu hạn chế hoạt động đại biểu HĐND xã Tiền Phong thời gian qua, đề tài nghiên cứu đưa số phương hướng giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng đại biểu HĐND xã Tiền Phong, huyện Quế Phong Những giải pháp mà Đề tài nêu nội dung nghiên cứu thực cách đồng chắn phát huy vai trò đại biểu HĐND thực chức năng, nhiệm vụ đại biểu, góp phần xây dựng quyền nhà nước địa bàn xã ngày 47 sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Đảng xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng lần thứ IX Đảng xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng xã lần thứ X Hội đồng nhân dân xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, Nghị họp HĐND khóa VIII, nhiệm kỳ 2004 - 2011 Hội đồng nhân dân xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, Nghị họp HĐND khóa IX, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi bổ sung năm 2001), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Tổ chức HĐND UBND, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật ban hành văn quy phạm pháp luật HĐND UBND, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nghị số 25/2008/NQQH 12 ngày 14/11/2008 việc kéo dài nhiệm kỳ 2004-2009 HĐND UBND cấp 10 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nghị số 26/2008/QH 12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 thực thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường 48 11 Đảng cộng sản Việt Nam, Chỉ thị số 50 - CT/TW, ngày 05 tháng 01 năm 2011 Bộ Chính Trị lãnh đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII Bầu cử HĐND cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 12 Ủy Ban thường cụ Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nghị số 1018NQ/UBTVQH12 ngày 21/01/2011 công bố ngày bầu cử thành lập hội đồng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII đại biểu hội đồng nhân dân cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 13 Hội đồng bầu cử Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kế hoạch số 01/KH-HĐBC, ngày 24/01/2011 Về triển khai công tác "bầu cử thành lập hội đồng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII đại biểu hội đồng nhân dân cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016" 14 Thủ Tướng Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, số 192/CT-TTg, ngày 30/01/2011, "Chỉ thị tổ chức bầu cử thành lập hội đồng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII đại biểu hội đồng nhân dân cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016" 15 Bộ Nội Vụ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 05/2011/TTBVN, ngày 12/02/2011 "Thông tư hướng dẫn tổ chức, hoạt động tổ chức phụ trách bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII đại biểu hội đồng nhân dân cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016" 16 Thủ Tướng Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, số 215/QĐ-TTg, ngày 16/02/2011 "Quyết định việc hướng dẫn cấu, thành phần số lượng đại biểu hội đồng nhân dân cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016" 17 Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An số 06/CT-UBND, ngày 12/02/2011, "Chỉ thị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, tổ chức thực bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII đại biểu hội đồng nhân dân cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016" 18 Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An số 69KH/MTNA, ngày 16/02/2011, "Kế hoạch thực hiên Thông tri số 13/TTr-MTTW-BTT ngày 08/02/2011 việc MTTQVN tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII đại biểu hội đồng nhân dân cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016" 49 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Giảng viên hướng dẫn: Giảng viên - Thạc sỹ Doãn Minh Thắng giảng viên Nguyễn Hồng Vân Sinh viên thực tập: Nguyễn Thị Nụ Sinh viên: Nguyễn Thị Nụ tiến hành thực tập Ủy ban nhân dân xã Tiền Phong từ ngày 28/03/2016 đến hết ngày 22/05/2016 hướng dẫn trực tiếp giảng viên – Thạc sỹ Doãn Minh Thắng Nhận xét giảng viên hướng dẫn trình thực tập: …………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………… ….…………………………………………………………………………… Đánh giá chung giảng viên hướng dẫn: …………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN MỤC LỤC ... 2.2.3 Thực trạng chất lượng hoạt động thực tiễn đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tiền Phong, huyện Quế Phong - Chất lượng hoạt động đại biểu Hội đồng nhân dân qua kỳ họp Hội đồng nhân dân xã Chất lượng. .. thành chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tiêu chí đánh gia chất lượng đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã Có thể nhận diện yếu tố cấu thành chất lượng đại biểu HĐND cấp xã sau: - Chất lượng. .. động đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An Đề tài hướng tới đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tiền Phong,
- Xem thêm -

Xem thêm: Chất lượng đại biểu của hội đồng nhân dân xã tiền phong hiện nay thực trạng và giải pháp , Chất lượng đại biểu của hội đồng nhân dân xã tiền phong hiện nay thực trạng và giải pháp , Chất lượng đại biểu của hội đồng nhân dân xã tiền phong hiện nay thực trạng và giải pháp

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay