TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG của TRUNG tâm GIAO DỊCH “một cửa” tại ủy BAN NHÂN dân HUYỆN BA bể, TỈNH bắc kạn

46 90 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2017, 07:39

BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Đề tài: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM GIAO DỊCH “MỘT CỬA” TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN Họ tên sinh viên Lớp Niên khóa Thời gian thực tập Địa điểm thực tập : Nông Thùy Linh : KH13HCH3 : 2012 - 2016 : Từ ngày 28/3/2016 đến ngày 20/5/2016 : Văn phòng HĐND - UBND huyện Ba Bể Tỉnh Bắc Kạn Giảng viên hướng dẫn : ThS Doãn Minh Thắng : Nguyễn Hồng Vân Hà Nội, tháng năm 2016 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN 1.1 Mục đích thực tập 1.2 Nội dung thực tập Thực hành kỹ hành liên quan 10 1.3 Thời gian địa điểm thực tập 10 1.4 Báo cáo trình thực tập 10 1.5 Những công việc làm trình thực tập trung tâm giao dịch “một cửa” Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể 11 1.3 Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể 15 1.3.1 Quá trình thành lập 15 1.3.2 Cơ cấu tổ chức nhân 15 1.3.3 Chức 15 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM GIAO DỊCH MỘT CỬA TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA BỂ 16 2.1 Cơ sở lý luận cải cách hành chế “một cửa”, “một cửa liên thông” 16 2.1.1 Cải cách hành 16 2.1.2 Cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” 18 2.2 Bộ phận tiếp nhận trả kết theo chế “một cửa” Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể 22 2.2.1 Quyết định thành lập 22 2.2.2 Nơi làm việc trang thiết bị 22 2.2.3 Số lượng cán công chức trung tâm giao dịch “một cửa” 23 2.2.4 Quy chế hoạt động phận 23 2.3 Thực trạng hoạt động trung tâm giao dịch “một cửa” Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 28 2.3.1 Kết hoạt động từ năm 2010 đến năm 2012 28 Ngày 15/10/2004 Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 24/KH-UB triển khai thực chế “một cửa” theo định 184/2004/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ địa bàn huyện Ba Bể Kế hoạch nêu rõ nguyên tắc, lĩnh vực thực hiện, thời gian bước triển khai thực chế “một cửa” 28 Ngày 10/11/2004 Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị cán để triển khai văn bản: Quyết định 184/2004/QĐ-TTg, kế hoạch số 66/KH-UB Ủy ban nhân dân tỉnh, kế hoạch số 24/KHUB Ủy ban nhân dân huyện Sau hội nghị cán bộ, xã, thị trấn, quan chuyên môn tích cực tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện xây dựng đề án duyệt với ban đạo cải cách hành tỉnh Đồng thời,căn vào Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ban hành ngày 22/6/2007 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành Quy chế thực chế cửa, cửa liên thông quan hành Nhà nước địa phương Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể ban hành định số 03/QĐ-UBND ngày 02/01/2013 Quy chế tổ chức, hoạt động Bộ phận tiếp nhận trả kết theo chế “một cửa” quy trình giải công việc theo chế “một cửa” Ủy ban nhân dân huyện, thành lập phận tiếp nhận trả kết 01 đồng chí Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện phụ trách; bố trí phòng làm việc, trang bị phương tiện làm việc niêm yết công khai thủ tục hành hồ sơ, lệ phí, thời gian giải công việc quan nhà nước tổ chức công dân 28 2.3.2 Kết hoạt động từ năm 2013 đến năm 2014 31 2.4 Nhận xét hoạt động trung tâm giao dịch “một cửa” Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 32 2.4.1 Những kết đạt 32 2.4.2 Hạn chế 34 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO 37 HIỆU QUẢ VIỆC THỰC HIỆN CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BA BỂ 37 3.1 Một số giải pháp 37 3.1.1 Đẩy mạnh công tác đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát 37 Thủ trưởng quan cần trì, tăng cường công tác kiểm tra, thực chế độ báo cáo thường xuyên hoạt động triển khai thực chế “một cửa”, nhằm tránh tượng hoạt động hình thức cầm chừng không đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề công cải cách 37 3.1.2 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức 37 3.1.3 Nâng cao chất lượng sở vật chất phục vụ cho phận cửa Ủy ban nhân dân huyện 38 3.1.4 Tiếp tục đơn giản công khai hóa thủ tục hành 38 3.2 Một số kiến nghị cụ thể nhằm nâng cao hiệu việc thực chế “một cửa” Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể 39 PHẦN 3: KẾT LUẬN 42 NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP 45 DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU STT Bảng NỘI DUNG BẢNG Bảng lĩnh vực “trung tâm giao dịch cửa” TRANG 35 Bảng giải năm 2011 Bảng lĩnh vực “trung tâm giao dịch cửa” 37 Bảng giải năm 2014 Bảng lĩnh vực “trung tâm giao dịch cửa” 38 giải năm 2015 LỜI CẢM ƠN Sau thời gian gần bốn năm học tập giảng đường Học viện Hành chính, học viện tạo điều kiện cho em thực tập thời gian hai tháng Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn Trong trình thực tập em có hội tiếp xúc thực hành trực tiếp kiến thức học vào hoạt động thực tế tạiỦy ban nhân dân huyện Ba bể (cụ thể trung tâm giao dịch “một cửa” thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân huyện) Kết thúc thời gian thực tập,em học hỏi rút nhiều học kinh nghiệm, nhiều kỹ bổ ích, tổng kết lại báo cáo thực tập Em xin chân thành cảm ơn cán bộ, công chức làm việc Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể tạo điều kiện cho em trình thực tập, cung cấp tư liệu cần thiết giúp em hoàn thành báo cáo thực tập Đồng thời, em xin chân thành cảm ơn thầy cô Học viện Hành – người cung cấp cho em tảng kiến thức lý luận vô bổ ích bốn năm qua Đặc biệt,em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến giảng viên – Thạc sỹ Doãn Minh Thắng giảng viên Nguyễn Hồng Vân nhiệt tình hướng dẫn cho em trình thực tập, trình hoàn thiện báo cáo thực tập Hà Nội ngày 20 tháng năm 2016 Sinh viên thực tập PHẦN 1: PHẦN MỞ ĐẦU Cải cách hành nhà nước trọng tâm việc tiếp tục xây dựng hoàn thiện nhà nước với mục tiêu xây dựng hành có đủ lực sử dụng quyền lực bước đại hóa để quản lý có hiệu lực hiệu công việc nhà nước thúc đẩy xã hội phát triển lành mạnh hướng, phục vụ đắc lực đời sống nhân dân, xây dựng nếp sống làm việc theo pháp luật Việc cải cách hành vừa mục tiêu vừa nhiệm vụ hàng đầu toàn Đảng toàn dân xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam Thể chế hành quy định thủ tục hành để giải mối quan hệ nhà nước với tổ chức công dân Bản chất thủ tục hành quy định cách thức (hay bước) để giải nhu cầu công dân, tổ chức từ phía quan nhà nước Thủ tục hành nước ta nhiều vấn đề phức tạp, thiếu công khai, minh bạch Đây nguyên nhân gây tốn kém, lãng phí thời gian, tiền bạc tổ chức, công dân; tạo kẽ hở cho cán bộ, công chức tham ô, tham nhũng, sách nhiễu nhân dân;từ làm cho hiệu lực, hiệu quản lý hành nhà nước không cao, không đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước đòi hỏi nhân dân Ngày 17 tháng năm 2001, Thủ tướng Chính phủ ban hành định số 136/2001/QĐ-TTg yêu cầu “mở rộng chế cửa việc giải công việc cá nhân tổ chức quan hành nhà nước cấp” Ngày 22 tháng năm 2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành định số 93/2007/QĐ-TTg ban hành quy chế thực chế cửa, chế cửa liên thông quan hành nhà nước địa phương, nhằm đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành Ba Bể huyện miền núi tỉnh Bắc Kạn Thực chương trình cải cách tổng thể hành nhà nước giai đoạn 2005 – 2015, có cải cách thể chế trọng tâm cải cách thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân huyện thực áp dụng chế cửa việc giải thủ tục hành cho công dân tổ chức số lĩnh vực cụ thể Tuy nhiên, việc quản lý hồ sơ thủ tục hành Uỷ ban nhân dân huyện Ba Bể thực mang tính thủ công, trình lưu chuyển hồ sơ xử lý phòng ban diễn chậm, ảnh hưởng đến việc xử lý trả lời cho công dân, tổ chức Việc áp dụng công nghệ thông tin vào giải thủ tục hành triển khai bước đầu, xong hiệu thấp Vì đề tài: “Tình hình hoạt động trung tâm giao dịch “một cửa” ủy ban nhân dân huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn” nhằm tìm hiểu thực trạng hoạt động phận tiếp nhận trả kết theo chế “một cửa” để từ đề xuất kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động trung tâm giao dịch cửa −Đối tượng nghiên cứu: đề tài: “Tình hình hoạt động trung tâm giao dịch “một cửa” ủy ban nhân dân huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn lấy vấn đề hoạt động trung tâm giao dịch “một cửa” huyện Ba Bể làm đối tượng nghiên cứu −Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu đề tài giới hạn phạm vi hoạt động trung tâm giao dịch “một cửa” Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể −Phương pháp nghiên cứu: Trong trình tìm hiểu nghiên cứu đề tài này, em sử dụng số phương pháp nghiên cứu: + Phương pháp luận vật biện chứng + Phương pháp phân tích sở liệu + Phương pháp tổng hợp, khái quát sở số liệu báo cáo tài liệu liên quan −Bố cục báo cáo:Báo cáo thực tập tốt nghiệp bao gồm chương: CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA BỂ TỈNH BẮC KẠN CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM GIAO DỊCH “MỘT CỬA” TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA BỂ CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC THỰC HIỆN CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BA BỂ Trong trình làm báo cáo, điều kiện thời gian trình độ thân có hạn, nguồn tài liệu tham khảo không nhiều, báo cáo em chắn không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận góp ý thầy (cô) giáo Trong trình thực báo cáo này, tìm tòi, nghiên cứu thân, em nhận hướng dẫn nhiệt tình giảng viên – thạc sỹ Doãn Minh Thắng giảng viên Nguyễn Hồng Vân Em xin chân thành cảm ơn! 1.1 Mục đích thực tập Thực Quyết định số 1918/QĐ-HVHCQG ngày 30/12/2005 giám đốc Học Viện hành việc ban hành quy chế tổ chức thực tập cho sinh viên Đại học hành hệ quy Theo kế hoạch thực tập Phòng đào tạo Học viện Hành −Mục đích chung Tìm hiểu tổ chức, hoạt động máy nhà nước thể chế hành nhà nước Nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn số vị trí công việc cán bộ, công chức nhà nước máy hành nhà nước Vận dụng kiến thức học vào thực tế để rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ quản lý hành Bổ sung nâng cao kiến thức đã học Học viện Hành −Mục đích thực tập trung tâm giao dịch cửa Huyện Ba bể Tìm hiểu việc áp dụng chế “một cửa” thực tiễn hoạt động quan hành nhà nước Tìm hiểu tổ chức hoạt động trung tâm giao dịch “một cửa” Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể Nắm quy trình nhận trả hồ sơ hành phận Quan sát phối hợp giải hồ sơ hành phòng, ban chuyên môn với phận 1.2 Nội dung thực tập Nắm cấu tổ chức, chức nhiệm vụ mối quan hệ quan thực tập Nắm vững quy trình công vụ quan quản lý hành nhà nước nơi thực tập Nắm thủ tục hành quan nơi thực tập, thể chế hành liên quan đến quan nơi thực tập Thực hành kỹ hành liên quan 1.3 Thời gian địa điểm thực tập Địa điểm thực tập: Trung tâm giao dịch “một cửa” thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn Thời gian thực tập: thời gian thực tập trung tâm 28/03/2016 đến hết ngày 20/5/2016 1.4 Báo cáo trình thực tập Thời gian Tuần (từ 28/03 đến 03/04) Nội dung thực tập Cán hướng dẫn • Liên hệ với Văn phòng Hội đồng nhân dân Phạm Văn Oanh Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn việc thực tập • Gặp gỡ làm quen với amh chị cán quan • Tìm hiểu lựa chọn tên đề tài tài liệu liên quan • Tiến hành thực tập trung tâm giao dịch “một cửa” • Tìm hiểu nội quy, quy chế làm việc trung Tuần 2,3 (từ 04/04 đến 17/04) tâm giao dịch “một cửa” huyện Ba Bể • Nhận nhiệm vụ hoàn thành công việc cán hướng dẫn thực tập giao • Nghiên cứu văn liên quan đến cải cách hành chính, thủ tục hành chính, chế “một cửa”, “một cửa liên thông” • Xây dựng đề cương báo cáo thực tập • Hoàn thành công việc cán hướng Tuần 4,5 (từ 18/04 đến 01/05) Phạm Văn Oanh dẫn thực tập giao trung tâm giao dịch “một cửa” • Liên hệ với Chánh văn phòng, Phó Chánh văn phòng cán bộ, công chức để thu thập số liệu viết báo cáo thực tập • Hoàn thành báo cáo thực tập 10 Phạm Văn Oanh Bảng 2: Bảng lĩnh vực “ trung tâm giao dịch cửa” giải năm 2014 Lĩnh vực Tài – Kế hoạch Tư pháp Nông nghiệp phát triển nông thôn Kinh tế Hạ tầng Lao động Thương binh Xã hội 1.890 hồ sơ 452 hồ sơ 1.385 hồ sơ 1.900 hồ sơ 965 hồ sơ 2.3.3 Kết hoạt động phận năm 2015 Năm 2015, phận “một cửa” trực thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân huyện đưa vào thực lĩnh vực, lĩnh vực thực phận “một cửa” gồm: - Lĩnh vực tài nguyên môi trường - Lĩnh vực tư pháp - Lĩnh vực tài chính- kế hoạch - Lĩnh vực lao động, thương binh xã hội - Lĩnh vực lâm nghiệp - Lĩnh vực kinh tế hạ tầng Tổng kết năm 2015 phận tiếp nhận trả kết theo chế “một cửa” thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân huyện tiếp nhận giải tổng số: 6.188 hồ sơ Trong đó: giải trả hạn 6.186 hồ sơ, trả không hẹn 02 hồ sơ Bảng 3: Bảng lĩnh vực “trung tâm giao dịch cửa” giải năm 2015 Tài nguyên Môi trường 3.405 hồ sơ Tài - Kế hoạch 386 hồ sơ Tư pháp - Hộ tịch 1.144 hồ sơ Nông nghiệp phát triển nông thôn 890 hồ sơ Kinh tế Hạ tầng 362 hồ sơ Lao động Thương binh xã hội hồ sơ 2.4 Nhận xét hoạt động trung tâm giao dịch “một cửa” Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 2.4.1 Những kết đạt −Trong việc giải thủ tục hành cho nhân dânhình giải thủ tục hành theo chế “một cửa” thực đem 32 lại hiệu tích cực việc giải thủ tục hành cho công dân, tổ chức Thủ tục hành thống kê, đơn giản hóa, giải theo quy trình khép kín, tạo điều kiện cho công dân, tổ chức đến giải công việc tiết kiệm thời gian, tiền của, công sức Những năm gần đây, phát triển kinh tế huyện nói riêng, thành phố Bắc Kạn nói chung, nhu cầu giải dịch vụ công tăng lên đáng kể Nhất lĩnh vực đăng kí kinh doanh, xây dựng chứng thực.Việc áp dụng chế cửa góp phần đáp ứng nhu cầu ngày tăng nhân dân − Từng bước đại hóa nâng cao lực hoạt động Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện theo dõi, giám sát tình hình hoạt động, trình giải công việc phòng, ban cán hoạt động Bộ phận để đạo nhắc nhở phòng, ban, đơn vị chậm thời gian giải Nâng cao trình độ quản lý, tạo bước thay đổi đột phá quy trình giải thủ tục hành theo chế “một cửa” Ủy ban nhân dân cấp huyện, góp phần thực cải cách hành Cán làm việc phận đào tạo, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin vào giải công việc − Sự phối hợp chặt chẽ Ủy ban nhân dân huyện với Ủy ban nhân dân xã, thị trấn phòng ban chuyên môn Ủy ban nhân dân huyện Nâng cao hiệu phối kết hợp, trao đổi thông tin, giải công việc quan chuyên môn, tổ chức, cá nhân đến giao dịch phận Mô hình cửahình giải thủ tục khép kín Bộ phận cửa sau tiếp nhận hồ sơ công dân, tổ chức có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho phòng ban chuyên môn để giải Các phòng ban chuyên môn lại có trách nhiệm phối hợp để giải hồ sơ hành cho nhanh gọn thuận lợi nhất, nhằm tiết kiệm chi phí thời gian.Bởi mà hoạt động phận cửa góp phần tăng cường phối hợp phòng ban giải công 33 việc − Nâng cao lực tinh thần trách nhiệm cán bộ, công chức Cán công chức phân công làm việc phận cửa đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ riêng để tiếp nhận trả hồ sơ hành cho công dân, tổ chức Cán làm việc phận “một cửa” huyện đào tạo không chuyên môn, mà quán triệt nhận thức thái độ làm việc phận Do phải trực tiếp tiếp đón nhận hồ sơ công dân, tổ chức nên thái độ làm việc, tinh thần, trách nhiệm cán công chức phận “một cửa” yếu tố quan trọng Bộ phận cửa Ủy ban nhân dân huyện có số lượng cán làm việc có trách nhiệm cao giải công việc, có tinh thần kỷ luật, có tác phong thái độ hòa nhã tiếp đón công dân, tổ chức đến giao dịch 2.4.2 Hạn chế − Trong việc giải thủ tục hành cho nhân dân Trong số lĩnh vực, phận “một cửa” giải hồ sơ chậm, việc trả kết nhiều nơi sai hẹn, gây xúc nhân dân (nhất lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thẩm định đầu tư xây dựng) Nhiều thủ tục hành rườm rà, gây khó khăn cho cán giải công dân, tổ chức đến làm việc Các mẫu thủ tục chưa thống nhất, chí mẫu thủ tục quan chuyên môn huyện nhiều bất cập, gây khó khăn cho công dân, tổ chức xác nhận hồ sơ − Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giải thủ tục hành Tại số lĩnh vực nhu cầu, số lượng hồ sơ cần giải cao, nên tổ chức, cá nhân đến giải công việc chen lấn, tranh giành nộp hồ sơ, gây ồn ào, trật tự phận, gây ảnh hưởng đến người xung quanh cán làm việc phận 34 Cơ sở vật chất phục vụ cho cán làm việc chưa đầu tư đầy đủ (ghế ngồi, điện thoại bàn để liên lạc với phòng ban với tổ chức, công dân) Trang bị ghế ngồi chờ cho công dân, tổ chức đến giải công việc chưa đáp ứng đủ so với yêu cầu thực tế Các quy trình, thủ tục, hồ sơ công bố cho phòng, ban, đơn vị; xã, thị trấn chưa có hướng dẫn cụ thể thủ tục, quy trình nên tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ phận cửa Ủy ban nhân dân huyện chưa nắm rõ quy trình, thủ tục, gây thời gian cho công dân, tổ chức cán làm việc Bộ phận “một cửa” chưa chuyển sang phòng làm việc riêng (do sửa chữa xây dựng mô hình cửa điện tử), phận thực việc tiếp nhận hồ sơ trực tiếp phòng tiếp dân Ủy ban nhân dân huyện Trong trường hợp Ủy ban nhân dân tiếp dân, phận phải di chuyển nơi làm việc gây khó khăn cho cán bộ, công chức phận tổ chức, công dân đến làm việc Việc ứng dụng công nghệ thông tin giải thủ tục hành hạn chế, chưa phát huy hiệu mong đợi − Đội ngũ cán bộ, công chức Khả giải công việc công chức làm việc phận tiếp nhận trả kết nhiều hạn chế Do đào tạo lần trước vào phận làm việc, thêm vào nhiều lĩnh vực, khối lượng văn quy định quy định pháp luật rộng, cán làm việc chưa nắm rõ hết, gây lúng túng giải hồ sơ cho công dân Bộ phận “một cửaỦy ban nhân dân huyện có 03 cán làm việc trực tiếp Số lượng cán so với yêu cầu giải công việc công dân, tổ chức − Sự phối hợp quan việc giải thủ tục hành Sự phối hợp quan giải thủ tục hành với quan chuyên môn thiếu đồng bộ, chưa chặt chẽ, chưa khoa học, gây thời gian làm chậm việc giải cho công dân 35 Các quan chuyên môn nhiều trường hợp đùn đẩy trách nhiệm giải hồ sơ, không xác định cụ thể quan chịu trách nhiệm để giải − Công tác tuyên truyền Việc công khai thủ tục hành chính, yêu cầu giấy tờ hồ sơ mẫu văn giải theo chế cửa cửa liên thông chưa rõ ràng chưa đem lại hiệu cao, nhiều nơi mang tính hình thức gây lúng túng cho cá nhân, tổ chức, tạo điều kiện cho việc xuất tượng “một cửa nhiều ngách” 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động phận “một cửa” thủ trưởng quan chưa quan tâm mức, tiến hành lỏng lẻo, hình thức Về biên chế, cán làm việc phận cửa Ủy ban nhân dân huyện thiếu, đa phần làm việc kiêm nhiệm Nhận thức cán công chức làm phận tiếp nhận trả kết việc thực chế cửa cửa liên thông chưa đầy đủ.Năng lực chuyên môn cán công chức nhiều hạn chế Hệ thống văn quy chế phối hợp phòng ban, quan hành chưa hoàn chỉnh, chưa đồng bộ, gây khó khăn cho việc xây dựng quy trình giải thủ tục hành cửa, cửa liên thông Nguồn kinh phí đầu tư cho việc thực chế cửa, cửa liên thông huyện hạn chế.Cơ sở vật chất cho phận tiếp nhận trả kết thiếu, không đáp ứng yêu cầu trình làm việc 36 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC THỰC HIỆN CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BA BỂ 3.1 Một số giải pháp 3.1.1 Đẩy mạnh công tác đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát Thủ trưởng quan cần trì, tăng cường công tác kiểm tra, thực chế độ báo cáo thường xuyên hoạt động triển khai thực chế “một cửa”, nhằm tránh tượng hoạt động hình thức cầm chừng không đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề công cải cách Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc tinh thần, thái độ làm việc, chất lượng giải thủ tục hành phận “Một cửa” Đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát từ khâu lập kế hoạch đến tiến hành tổ chức thực hiện, thực quy định công tác báo cáo theo tuần, tháng, quý năm Làm tốt công tác sơ kết, tổng kết việc thực chế “Một cửa”.Từ đó, ưu khuyết điểm, học kinh nghiệm làm tiền đề xây dựng thực trọng tương lai Trên sở đó, biểu dương, khen thưởng cá nhân, tập thể làm tốt; uốn nắn cá nhân thực hiệu quả, có biểu không việc nhận thức thực nhiệm vụ Thường xuyên có họp giao ban nhằm tiếp thu, trao đổi, đúc rút kinh nghiệm thực tế, từ có đề xuất hữu hiệu nhằm đạt kết cao trình thực thi công việc 3.1.2 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Tăng cường công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, kỹ thực thi công vụ, kỹ giao tiếp, ứng xử cho đội ngũ cán bộ, công chức làm việc Bộ phận “một cửa”; đảm bảo cho đội ngũ có đủ điều kiện để giải tốt công việc tổ chức, công dân; đặc biệt hướng tới chương trình tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng dài hạn tiếp xúc học hỏi kinh nghiệm 37 Thường xuyên cập nhật, nghiên cứu thông tin sách, quy định pháp luật cải cách thủ tục hành chính, lĩnh vực tiến hành cải cách, từ có kế hoạch kịp thời hướng dẫn, giải đáp thắc mắc người dân Tổ chức tiếp dân, hay trò chuyện cán bộ, công chức thuộc quan, đơn vị người dân nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức người cán công chức người dân đời sống kinh tế - xã hội đời sống tình cảm, sở tạo nên cảm thông chia sẻ, tạo nên sở niềm tin nhân dân vào Đảng Nhà nước Tiêu chuẩn hóa yêu cầu, thực chuyên môn hóa đội ngũ cán công chức nhằm đáp ứng yêu cầu công tác, nhiệm vụ phận “một cửa”; đảm bảo đủ số lượng cán công chức làm việc Xây dựng chế độ, sách đội ngũ cán bộ, công chức phải rõ ràng, quyền lợi trách nhiệm đảm bảo gắn kết cách hợp lý thông qua chế độ tiền lương, trợ cấp, ưu đãi, đào tạo, bổ nhiệm 3.1.3 Nâng cao chất lượng sở vật chất phục vụ cho phận cửa Ủy ban nhân dân huyện Bổ sung nguồn ngân sách cho việc thực chế “một cửa”, “một cửa liên thông” “một cửa điện tử” Đảm bảo sở vật chất cần thiết cho hoạt động cán công chức Thực tin học hóa khâu quy trình thủ tục thực theo chế 3.1.4 Tiếp tục đơn giản công khai hóa thủ tục hành Rà soát lại thủ tục hành Xóa bỏ loại thủ tục hành rườm rà không cần thiết gây phiền hà cho nhân dân, đặc biệt loại bớt giấy tờ không cần thiết, giá trị pháp lý có giá trị pháp lý không cao để giảm bớt phiền hà việc giải thủ tục hành phải đảm bảo tính hệ thống, chặt chẽ Quy định rõ ràng cụ thể minh bạch, công khai hóa loại giấy tờ cần thiết cho việc giải công việc công dân, công nhân, tổ chức.Nghiêm 38 cấm việc tự đặt giấy tờ, thủ tục trái quy định, gây khó khăn, sách nhiễu tổ chức công dân đến giao dịch Xây dựng quy trình tiếp nhận giải hồ sơ thật hợp lý, khoa học, giảm bớt khâu trung gian, đầu mối mang tính ổn định.Xác định rõ đầu mối quy trình thực giao dịch hành Quy trình tiếp nhận hồ sơ xây dựng thích hợp cho loại việc, tùy theo mức độ đơn giản phức tạp khác Từ phân tích rõ thẩm quyền thời gian giải cách khoa học, tránh tình trạng kéo dài việc giải hồ sơ đơn giản, rõ ràng Chuẩn hóa, ban hành đồng công bố công khai loại mẫu biểu, giấy tờ hành cần thiết dể giải công việc cho nhân dân.Các loại mẫu biểu phải thống thể thức kỹ thuật trình bày; phải đơn giản, dễ hiểu, dễ sử dụng Nghiên cứu đưa vào ứng dụng số văn giấy tờ hành thực nhiều chức năng, giải nhiều vấn đề, nhiều loại công việc 3.1.5 Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền Kêu gọi tham gia đóng góp ý kiến cá nhân, tổ chức việc xây dựng, hoàn thiện chế Tổ chức buổi lấy ý kiến, điều tra xã hội cụ thể mức độ hài lòng ý kiến đóng góp tầng lớp nhân dân cho việc hoàn thiện hoạt động đóng góp ý kiến thái độ, văn hóa, chất lượng dịch vụ phận Huy động sức mạnh xã hội tham gia vào trình cải cách thủ tục hành thông qua hình thức xã hội hóa số hoạt động cung ứng dịch vụ công chứng thực, trợ giúp pháp lý 3.2 Một số kiến nghị cụ thể nhằm nâng cao hiệu việc thực chế “một cửa” Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể − Trong việc đơn giản hóa thủ tục hành Đơn giản hóa thủ tục hành Ủy ban nhân dân huyện nói riêng tất quan, phòng ban, phận chuyên môn nói chung cần thiết để thực có hiệu chế “một cửa”, “một cửa liên thông” 39 Ủy ban nhân dân huyện có kế hoạch xây dựng phận cửa liên thông đại, áp dụng công nghệ thông tin phần mềm quản lý vào việc tiếp nhận trả kết hồ sơ hành Vì vậy, đơn giản hóa thủ tục hành để có thống chung quan, phòng ban điều cần thiết − Trong việc nâng cao sở vật chất phận “một cửa” Cơ sở vật chất điều kiện đảm bảo hỗ trợ, góp phần nâng cao hiệu hoạt động cán công chức làm việc nói riêng hoạt động phận nói chung Vì cần đảm bảo sở vật chất phục vụ cho cán làm việc đầu tư đầy đủ (về ghế ngồi, trang bị điện thoại bàn để cán làm việc tiện liên lạc với phòng ban với tổ chức, công dân có vấn đề nảy sinh) Cơ sở vật chất phận “một cửa” không phục vụ cho cán làm việc mà phục vụ công dân, tổ chức có nhu cầu giải hồ sơ Vì vậy, kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện đầu tư thêm kinh phí để trang bị ghế ngồi chờ cho công dân, tổ chức đến phận, trang bị quạt số trang thiết bị khác phục vụ công dân, tổ chức muốn tra cứu thông tin hay thủ tục hành phận − Trong việc nâng cao hiệu làm việc đội ngũ cán bộ, công chức Kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện tăng cường việc tập huấn, đào tạo bồi dưỡng kỹ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ giao tiếp, kỹ xử lý hồ sơ cho cán bộ, công chức phận “một cửa”; tạo điều kiện cho cán làm việc phận “một cửa” giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ Đảm bảo chế độ khen thưởng, kỷ luật, chế độ khác nhằm khuyến khích tinh thần làm việc, quy định rõ quyền hạn trách nhiệm cán làm việc lĩnh vực phận Hướng tới việc xây dựng phận “một cửa” liên thông, đại Ủy ban nhân dân huyện, việc trang bị kiến thức, kỹ “một cửa” điện tử, quản lý hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, lưu chuyển hồ sơ qua máy tính, phần mềm quản lý cho cán công chức từ cần thiết 40 − Trong việc nâng cao phối hợp phận với quan Để đạt hiệu cao giải hồ sơ hành cho tổ chức, công dân mà hồ sơ tổ chức, công dân có liên quan đến nhiều quan, phòng ban phận “một cửa” cần chủ động phối hợp với quan chuyên môn Ủy ban nhân dân huyện cần có quy định rõ ràng cụ thể quyền hạn trách nhiệm quan chuyên môn việc phối hợp với phận “một cửa” để giải hồ sơ cho công dân, tổ chức cho kịp thời, pháp luật 41 PHẦN 3: KẾT LUẬN Để chế cửa phát huy đạt hiệu caothì lãnh đạo cần sâu sát, có tâm, có tầm, có trách nhiệm,dám nghĩ, dám làm dám chịu trách nhiệm trước Đảng, trước dân Đồng thời cần lên án tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, việc thuộc thẩm quyền cấp xã, phường không giải mà đùn đẩy trách nhiệm Thực tốt chế cửa góp phần phát huy chất Nhà nước dân, dân, dân Nhà nước ta, củng cố thêm mối quan hệ chặt chẽ nhân dân với Đảng Nhà nước Thực tốt chế cửa thể trách nhiệm quan nhà nước nhân dân, tác động tích cực đến tình cảm, thái độ nhân dân, xây dựng niềm tin nhân dân vào quan Nhà nước Thực chế “một cửa” thực bước đắn cải cách thủ tục hành nói riêng cải cách tổng thể hành nhà nước nói chung Quá trình thực chế góp phần thúc đẩy mạnh mẽ nội dung khác cải cách hành chính: cấu lại, hợp lý hóa tổ chức máy nhà nước; tăng cường công khai, minh bạch hóa thủ tục hành chính; thúc đẩy nâng cao trình độ, lực cán công chức giải công việc; tiết kiệm thời gian, chi phí công dân, tổ chức nói riêng toàn xã hội nói chung Cơ chế “một cửa” Ủy ban nhân dân huyện Ba bể thể ưu điểm rõ rệt khả giải nhanh chóng kịp thời yêu cầu công dân, tổ chức địa bàn huyện; tạo mối quan hệ phối kết hợp chặt chẽ quan hành nhà nước huyện với Tuy nhiên, từ thực tế cho thấy, nhiều hạn chế bất cập trình triển khai chế, đòi hỏi nỗ lực hoàn thiện mặt quyền địa phương hỗ trợ, quản lý cấp ngành Trung ương, để chế “một cửa” huyện Ba Bể phát huy tối đa lợi ích mình, góp phần đẩy nhanh tiến độ cải cách thủ tục hành nhà nước Mặt khác làm tốt chế cửacũng góp phần khơi dậy tiềm năng, trí tuệ nhân dân giúp cho Đảng Nhà nước nói chung, quan nhà nước nói riêng thu nhận thông tin phản hồi vấn đề nảy sinh sống từ đề chủ trương, định đắn hợp lòng dân 42 Trên báo cáo thực tập em sau trình thực tập Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân huyện Ba bể Một lần em xin chân thành cảm ơn cán bộ, công chức làm việc Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể tạo điều kiện cho em trình thực tập, cung cấp tư liệu cần thiết giúp em hoàn thành báo cáo thực tập Đồng thời, em xin chân thành cảm ơn thầy cô Học viện Hành – người cung cấp cho em tảng kiến thức lý luận vô bổ ích bốn năm qua Đặc biệt,em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến giảng viên – Thạc sỹ Doãn Minh Thắng giảng viên Nguyễn Hồng Vân nhiệt tình hướng dẫn cho em trình thực tập, trình hoàn thiện báo cáo thực tập 43 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo công tác tổ chức, biên chế cán bộ, công chức viên chức nhà nước.- Bắc Kạn Báo cáo kết công tác cải cách hành từ năm 2013 đến năm 2014 Báo cáo kết hoạt động Bộ phận Tiếp nhận trả kết từ năm 2010 đến năm 2015 Báo cáo kết cải cách hành 10 năm (2005- 2015) Chương trình tổng thể cải cách hành Nhà nước giai đoạn 2010-2020 Đề án 30 đơn giản hóa Thủ tục hành lĩnh vực quản lý hành Nhà nước giai đoạn 2010-2015 Thủ tục hành chính: Giáo trình/GS.TSKH Nguyễn Văn Thâm (chb.).- Học viện Chính trị Quốc gia Quy chế thực chế “một cửa” quan hành nhà nước địa phương (ban hành kèm theo Quyết định số09/2015/QĐ-TTg ngày 25/03/2015 Thủ tướng Chính phủ) Quy chế thực chế “một cửa”, chế “một cửa liên thông” quan hành Nhà nước địa phương (Ban hành kèm theo Quyết định số số09/2015/QĐ-TTg ngày 25/03/2015 Thủ tướng Chính phủ) 10 Website: http://thutuchanhchinh.vn/ 11 Website: http://backan.gov.vn/ 12 Website: http://wikipedia.org 44 NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP UBND HUYỆN BA BỂ VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Ba bể , ngày 20 tháng năm 2016 NHẬN XÉT QUÁ TRÌNH THỰC TẬP Sinh viên thực tập: Nông Thùy Linh Cơ quan thực tập: Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể Cơ quan: Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể Bộ phận: Trung tâm giao dịch “một cửa” Cán hướng dẫn thực tập: Phạm Văn Oanh Sinh viên: Nông Thùy Linh tiến hành thực tập quan từ ngày 28/3/2016 đến ngày 20/5/2016 Cơ quan nhận xét trình thực tập sau: Về ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nội quy, quy chế, quy định quan, phận thực tập: Về việc thực tập nội dung theo kế hoạch theo yêu cầu cán hướng dẫn thực tập: Đánh giá chung: NGƯỜI HƯỚNG DẪN CHÁNH VĂN PHÒNG (Họ tên, chữ ký) (Ký tên, đóng dấu) 45 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Giảng viên hướng dẫn: Thạc sỹ Doãn Minh Thắng Sinh viên thực tập: Nông Thùy Linh Sinh viên: Nông Thùy Linh tiến hành thực tập trung tâm giao dịch “một cửa” Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn thời gian từ ngày 28/03/2016 đến ngày 20/05/2016, hướng dẫn trực tiếp giảng viên – Thạc sỹ Doãn Minh Thắng Nhận xét giảng viên hướng dẫn trình thực tập sinh viên Nông Thùy Linh: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Đánh giá chung giảng viên hướng dẫn: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 46 ... BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM GIAO DỊCH MỘT CỬA TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN 12 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN 1.1 Lịch sử hình thành... lượng hoạt động trung tâm giao dịch cửa −Đối tượng nghiên cứu: đề tài: Tình hình hoạt động trung tâm giao dịch “một cửa” ủy ban nhân dân huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn lấy vấn đề hoạt động trung tâm giao. .. chức trung tâm giao dịch “một cửa” 23 2.2.4 Quy chế hoạt động phận 23 2.3 Thực trạng hoạt động trung tâm giao dịch “một cửa” Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 28 2.3.1 Kết hoạt động từ
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG của TRUNG tâm GIAO DỊCH “một cửa” tại ủy BAN NHÂN dân HUYỆN BA bể, TỈNH bắc kạn , TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG của TRUNG tâm GIAO DỊCH “một cửa” tại ủy BAN NHÂN dân HUYỆN BA bể, TỈNH bắc kạn , TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG của TRUNG tâm GIAO DỊCH “một cửa” tại ủy BAN NHÂN dân HUYỆN BA bể, TỈNH bắc kạn , CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM GIAO DỊCH MỘT CỬA TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA BỂ, Ngày 15/10/2004 Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 24/KH-UB về triển khai thực hiện cơ chế “một cửa” theo quyết định 184/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Ba Bể. Kế hoạch đã nêu rõ nguyên tắc, các lĩnh vực thực hiện, thời g, Thủ trưởng cơ quan cần duy trì, tăng cường công tác kiểm tra, thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên đối với hoạt động triển khai thực hiện cơ chế “một cửa”, nhằm tránh hiện tượng hoạt động hình thức và cầm chừng không đảm bảo hoàn thành mục tiêu đã đề ra , PHẦN 3: KẾT LUẬN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay