Tìm hiểu hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” tại ủy ban nhân dân huyện hải hà,tỉnh quảng ninh

50 63 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2017, 07:39

Báo cáo thực tập PHẦN 1: MỞ ĐẦU LỜI MỞ ĐẦU .4 1.1 Mục đích thực tập 1.2 Nội dung thực tập 1.3 Thời gian địa điểm thực tập 1.4 Báo cáo trình thực tập 1.5 Những công việc làm trình thực tập phận “một cửa” Uỷ ban nhân dân huyện Hải Hà 11 PHẦN 2: NỘI DUNG BÁO CÁO TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HẢI HÀ, TỈNH QUẢNG NINH .12 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HẢI HÀ, TỈNH QUẢNG NINH .12 1.1 Lịch sử hình thành 12 1.2 Tổ chức máy hành .13 1.3 Văn phòng Uỷ ban nhân dân huyện Hải Hà .15 1.3.1 Quá trình thành lập .15 1.3.2 Cơ cấu tổ chức nhân 16 1.3.3 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn .16 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HẢI HÀ 18 2.1 Cơ sở lý luận cải cách hành chế “một cửa”, “một cửa liên thông” 18 2.1.1 Cải cách hành 18 2.1.2 Cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” 22 2.2 Bộ phận tiếp nhận trả kết theo chế “một cửa” Uỷ ban nhân dân huyện Hải Hà .27 2.2.1 Quyết định thành lập 27 2.2.2 Nơi làm việc trang thiết bị 28 2.2.3 Số lượng cán công chức phận “một cửa” 28 Page Báo cáo thực tập 2.2.4 Quy chế hoạt động phận 29 2.3 Thực trạng hoạt động phận “một cửa” Uỷ ban nhân dân huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh .34 2.3.1 Kết hoạt động từ năm 2011 đến năm 2014 34 2.3.2 Kết hoạt động phận năm 2015 36 2.3.3 Kết hoạt động phận năm 2016 37 2.4 Nhận xét hoạt động phận “một cửa” Uỷ ban nhân dân huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh 38 2.4.1 Những kết đạt .38 2.4.2 Hạn chế 40 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế .41 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC THỰC HIỆN CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HẢI HÀ .42 3.1 Một số giải pháp 42 3.1.1 Đẩy mạnh công tác đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát .42 3.1.2 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức .43 3.1.3 Nâng cao chất lượng sở vật chất phục vụ cho phận cửa Uỷ ban nhân dân huyện 44 3.1.4 Tiếp tục đơn giản công khai hoá thủ tục hành .44 3.1.5 Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền 45 3.2 Một số kiến nghị cuj thể nhằm nâng cao hiệu việc thực chế “một cửa” Uỷ ban nhân dân huyện Hải Hà 46 PHẦN 3: KẾT LUẬN 48 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 49 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 Page Báo cáo thực tập LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập Học viện Hành Quốc gia, học viện tạo điều kiện cho em thực tập hai tháng Uỷ ban nhân dân huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh Trong thời gian thực tập em có hội học hỏi vận dụng kiến thức học học viện vào hoạt động thực tế Uỷ ban nhân dân huyện Hải Hà, cụ thể phận “một cửa” thuộc văn phòng Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân huyện Kết thúc thời gian thực tập, em học hỏi rút nhiều học kinh nghiệm cho trình làm việc sau này, tổng kết lại báo cáo thực tập Em xin chân thành cảm ơn cán bộ, công chức làm việc Uỷ ban nhân dân huyện Hải Hà tạo điều kiện cho em trình thực tập, cung cấp tài liệu cần thiết giúp em hoàn thành báo cáo thực tập Đồng thời em xin chân thành cảm ơn thầy cô Học viện hành – người cung Page Báo cáo thực tập cấp cho em tảng kiến thức lý luận bổ ích bốn năm qua Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến giảng viên – thạc sĩ Doãn Minh Thắng, giảng viên Nguyễn Hồng Vân, thạc sĩ Đinh Tiến Dũng nhiệt tình hướng dẫn cho em trình thực tập, trình hoàn thiện báo cáo thực tập Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2016 Sinh viên thực tập Nguyễn Văn Tiến PHẦN 1: MỞ ĐẦU LỜI MỞ ĐẦU Trong trình xây dựng phát triển đất nước nói chung địa phương nước nói riêng, cải cách hành coi giải pháp quan trọng để đạt mục tiêu phát triển kinh tết xã hội Cải cách hành triển khai nhiều nội dung: Cải cách thể chế, cải cách tổ chức máy hành chính, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài công đại hoá hành Trong cải cách thủ tục hành chính, thực giải thủ tục hành theo chế cửa khâu quan trọng đặt từ giai đoạn đầu tiến trình cải cách hành Tuy nhiên, nhìn cách tổng thể cải cách hành nước ta chưa theo kịp yêu cầu đổi đất nước, phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt cấp quận, huyện, thị xã Đứng trước yêu cầu nghiệp đại hoá, công nghiệp hoá đất nước, xây dựng nước Việt Nam dân giàu, Page Báo cáo thực tập nước mạnh dân chủ, công bằng, văn minh việc hoàn thiện cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” nước ta nhiệm vụ, yêu cầu cấp thiết Chính lý trên, với hiểu biết, nghiên cứu tình hình cải cách hành theo chế “một cửa” trình thực tập ủy ban nhân dân huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, em chọn đề tài: “một só gải pháp hoàn thiện chế “một cửa” ủy ban nhân dân huyện Hải hải” làm nội dung báo cáo thực tập Ngày 22 tháng năm 2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành định số 93/2007/QĐ-TTg ban hành quy chế thực chế cửa, chế cửa liên thông quan hành nhà nước địa phương, nhằm đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành Ngày 08/11/2011,Chính phủ ban hành Nghị số 30c/NQ-CP: Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 Ngày 25 tháng 03 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành định số 09/2015/QĐ-TTg Ban hành quy chế thực chế cửa, chế cửa liên thông quan hành nhà nước địa phương Hải Hà huyện miền núi tỉnh Quảng Ninh Thực chương trình cải cách tổng thể hành nhà nước giai đoạn 2011 – 2020, có cải cách thể chế trọng tâm cải cách thủ tục hành chính, từ năm 2011, Ủy ban nhân dân huyện thực áp dụng chế cửa việc giải thủ tục hành cho công dân tổ chức số lĩnh vực cụ thể Tuy nhiên, việc quản lý hồ sơ thủ tục hành Uỷ ban nhân dân huyện Hải Hà thực mang tính thủ công, trình lưu chuyển hồ sơ xử lý Page Báo cáo thực tập phòng ban diễn chậm, ảnh hưởng đến việc xử lý trả lời cho công dân, tổ chức Việc áp dụng công nghệ thông tin vào giải thủ tục hành triển khai bước đầu, xong hiệu thấp Vì vậy, đề tài: “tìm hiểu hoạt động phận tiếp nhận trả kết theo chế “một cửa” ủy ban nhân dân huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh” nhằm tìm hiểu thực trạng hoạt động phận tiếp nhận trả kết theo chế “một cửa” (sau gọi tắt phận “một cửa”) để từ đề xuất kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động phận − Đối tượng nghiên cứu: Đề tài “tìm hiểu hoạt động phận tiếp nhận trả kết theo chế “một cửa” ủy ban nhân dân huyện Hải Hà,tỉnh Quảng Ninh” lấy vấn đề hoạt động phận “một cửa” huyện Hải Hà làm đối tượng nghiên cứu − Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu đề tài giới hạn phạm vi hoạt động phận “một cửa” Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà − Phương pháp nghiên cứu: Trong trình tìm hiểu nghiên cứu đề tài này, em sử dụng số phương pháp nghiên cứu: + Phương pháp luận vật biện chứng + Phương pháp phân tích sở liệu + Phương pháp tổng hợp, khái quát sở số liệu báo cáo tài liệu liên quan Page Báo cáo thực tập − Bố cục báo cáo: Báo cáo thực tập tốt nghiệp bao gồm chương: − CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HẢI HÀ, TỈNH QUẢNG NINH − CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HẢI HÀ − CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC THỰC HIỆN CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HẢI HÀ − Trong trình làm báo cáo, điều kiện thời gian trình độ thân có hạn, nguồn tài liệu tham khảo không nhiều, báo cáo em chắn không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận góp ý thầy (cô) giáo − Trong trình thực báo cáo này, tìm tòi, nghiên cứu thân, em nhận hướng dẫn nhiệt tình giảng viên – thạc sỹ Doãn Minh Thắng giảng viên –Nguyễn Hồng Vân, thạc sĩ Nguyễn Tiến Dũng Em xin chân thành cảm ơn 1.1 Mục đích thực tập Thực Quyết định số 1918/QĐ-HVHCQG ngày 30/12/2005 giám đốc Học Viện hành việc ban hành quy chế tổ chức thực tập cho sinh viên Đại học hành hệ quy Theo kế hoạch thực tập Phòng đào tạo Học viện Hành quốc gia Page Báo cáo thực tập − Mục đích chung Tìm hiểu tổ chức, hoạt động máy nhà nước thể chế hành nhà nước Nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn số vị trí công việc cán bộ, công chức nhà nước máy hành nhà nước Vận dụng kiến thức học vào thực tế để rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ quản lý hành Bổ sung nâng cao kiến thức đã học Học viện Hành quốc gia − Mục đích thực tập phận tiếp nhận trả kết theo chế “một cửa” huyện Hải Hà Tìm hiểu việc áp dụng chế “một cửa” thực tiễn hoạt động quan hành nhà nước Tìm hiểu tổ chức hoạt động phận “một cửa” Ủy ban nhân dân huyện Tân Hải Hà Nắm quy trình nhận trả hồ sơ hành phận Quan sát phối hợp giải hồ sơ hành phòng, ban chuyên môn với phận 1.2 Nội dung thực tập Nắm cấu tổ chức, chức nhiệm vụ mối quan hệ quan thực tập Nắm vững quy trình công vụ quan quản lý hành nhà nước Page Báo cáo thực tập nơi thực tập Nắm thủ tục hành quan nơi thực tập, thể chế hành liên quan đến quan nơi thực tập Thực hành kĩ hành có liên quan 1.3 Thời gian địa điểm thực tập Địa điểm thực tập: Bộ phận tiếp nhận trả kết theo chế “một cửa” thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh Thời gian thực tập: thời gian thực tập phận ngày 28/03/2016 đến hết ngày 20/05/2016 1.4 Báo cáo trình thực tập Thời gian Tuần (từ 28/03 đến 01/04) Nội dung thực tập Cán • Làm lễ quân thực tập nghe phổ biến hướng dẫn Ty Thị quy chế thực tập Hồng • Gặp gỡ đoàn thực tập nghe giảng viên hướng dẫn thông qua kế hoạch thực tập • Liên hệ với Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh việc thực tập Page Báo cáo thực tập Tuần 2, • Tiến hành thực tập phận “một cửa” Ty Thị (từ 04/04 • Tìm hiểu nội quy, quy chế làm việc Hồng đến 15/04) phận “một cửa” huyện • Nhận nhiệm vụ hoàn thành công việc cán hướng dẫn thực tập giao • Nghiên cứu văn liên quan đến cải cách hành chính, thủ tục hành chính, chế Tuần 4, “một cửa”, “một cửa liên thông” • Hoàn thành công việc cán hướng Ty Thị (từ 18/04 dẫn thực tập giao phận “một cửa” Hồng đến 28/04) • Chọn đề tài viết báo cáo lập đề cương báo cáo thực tập • Liên hệ với Chánh văn phòng, Phó Chánh văn phòng cán bộ, công chức để thu thập số liệu viết báo cáo thực tập Tuần 6, (từ 02/05 đến 13/05) • Tiến hành thu thập tài liệu cần thiết để viết báo cáo Ty Thị Hồng • Hoàn thành báo cáo sơ lược • Trình giảng viên hướng dẫn xem trước báo cáo thực tập sơ lược Page 10 Báo cáo thực tập Trong đó: − Lĩnh vực sách xã hội có 9.806 hồ sơ; − Đăng kí kinh doanh có 780 hồ sơ; − Cấp phép xây dựng 1.150 hồ sơ; − Chứng thực 8.500 trường hợp; − Về đất đai có 5.369 hồ sơ 2.3.2 Kết hoạt động phận năm 2015 Thực văn số 127/UBND-NC ngày 17/6/2014 chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh việc tăng cường công tác kiểm tra sở nâng cao chất lượng phận “một cửa” quan quản lý nhà nước địa phương Ngày 17/6/2015, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà có văn số 450/UBND-NV đạo phận cửa thuộc văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn trấn chỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động phận “một cửa” tăng cường quản lý công tác kiểm tra sở Năm 2015 Trung tâm hành công huyện Hải Hà vào hoạt động với 250 thủ tục hành thuộc nhiều lĩnh vực khác tài nguyên môi trường, BHXH, tư pháp, kinh tế - hạ tầng, công an, tài kế hoạch … Trong 10 tháng đầu năm 2015 tiếp nhận 5.011 hồ sơ, cán bộ, công chức thuộc lĩnh vực giải 4.866 hồ sơ đạt 97,10% giải 145 hồ sơ, tạo niềm tin hài lòng tổ chức, doanh nghiệp người dân đến giao dịch làm thủ tục hành Bên cạnh Trung tâm hành công Page 36 Báo cáo thực tập đầu tư thiết bị đại, tạo điều kiện thuận lợi việc giải thủ tục hành pháp luật thời gian quy định 2.3.3 Kết hoạt động phận năm 2016 Năm 2016, phận “một cửa” trực thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân huyện đưa vào thực 10 lĩnh vực, 35 55 công việc; lĩnh vực thực phận “một cửa” gồm: − Thẩm định hồ sơ xây dựng − Cấp giấy phép xây dựng − Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh − Tư pháp - hộ tịch − Tài nguyên Môi trường Riêng lĩnh vực chứng thực, tổ chức cán bộ, y tế, tôn giáo, lao động thương binh xã hội thực quan chuyên môn Tổng kết năm 2016, phận tiếp nhận trả kết theo chế “một cửa” thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân huyện tiếp nhận giải tổng số: 1515 hồ sơ Trong đó: giải trả hạn 1210 hồ sơ, trả không hẹn 60 hồ sơ Cụ thể hồ sơ giải lĩnh vực sau: − Tư pháp- Hộ tịch: 610 hồ sơ − Xây dựng bản: 105 hồ sơ − Đăng ký kinh doanh: 710 hồ sơ Page 37 Báo cáo thực tập − Quyết toán công trình: 25 hồ sơ − Chỉ thầu, đấu thầu: 65 hồ sơ Các lĩnh vực thực quan chuyên môn gồm: chứng thực, tổ chức cán bộ, y tế, tôn giáo, lao động thương binh xã hội Các quan chuyên môn tiếp nhận 2605 hồ sơ; trả hạn 2.305 hồ sơ, trả không hạn 300 hồ sơ, cụ thể: − Lĩnh vực chứng thực: 145 hồ sơ − Lĩnh vực tổ chức cán bộ: 220 hồ sơ − Tôn giáo: 05 hồ sơ − Y tế: 215 hồ sơ − Lao động thương binh xã hội: 2.020 hồ sơ 2.4 Nhận xét hoạt động phận “một cửa” Uỷ ban nhân dân huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh 2.4.1 Những kết đạt − Trung tâm hành công vào hoạt động Trung tâm hành công hoàn thiện vào vào hoạt động từ năm 2015, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức làm việc, thuận lợi việc tiếp nhận trả hồ sơ công dân, quan tổ chức Cơ sở vật chất kĩ thuật trang bị đầy đủ, đại thuận lợi trình giải công việc − Trong việc giải thủ tục hành cho nhân dân Page 38 Báo cáo thực tập Thủ tục hành thống kê, đơn giản hóa, giải theo quy trình khép kín, tạo điều kiện cho công dân, tổ chức đến giải công việc tiết kiệm thời gian, tiền của, công sức Thủ tục hành đơn giản hoá tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiến hành đầu tư, nhiều dự án khởi công góp phần xây dựng khu kinh tế cửa Bắc Phong Sinh, khu công nghiệp cảng biển Hải Hà - Từng bước đại hóa nâng cao lực hoạt động phận cửa Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà Ủy ban nhân dân huyện ứng dụng công nghệ thông tin nhiều hoạt động quản lý, thực trao đổi thông tin, văn qua mạng internet, giảm bớt loại giấy tờ gây tốn thời gian kinh phí Nâng cao trình độ lực, kĩ trình giải công việc , tạo bước thay đổi đột phá quy trình giải thủ tục hành theo chế “một cửa” Ủy ban nhân dân cấp huyện, góp phần thực cải cách hành Cán làm việc phận đào tạo, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin vào giải công việc - Sự phối hợp chặt chẽ Ủy ban nhân dân huyện với Ủy ban nhân dân xã, thị trấn phòng ban chuyên môn Ủy ban nhân dân huyện Năm 2015 huyện thành lập Trung tâm hành công, xây dựng quyền điện tử với 13/13 phòng ban chuyên môn, đơn vị nghiệp 16/16 xã, thị trấn tham gia Đến 100% xã thị trấn triển khai thực chế Page 39 Báo cáo thực tập cửa, cửa liên thông, cán bộ, công chức có đủ lực, tiêu chuẩn để tiếp nhận trả kết hồ sơ, nhiệt tình hướng dẫn nhân dân thủ tục hành chính, đặc biệt xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số bà chưa hiểu, chưa rõ cán bộ, công chức phải hướng dẫn giúp đỡ người dân hoàn thiện hồ sơ hành theo quy định pháp luật - Nâng cao lực tinh thần trách nhiệm cán bộ, công chức Cán làm việc phận “một cửa” huyện đào tạo không chuyên môn, mà quán triệt nhận thức thái độ làm việc phận Do phải trực tiếp tiếp đón nhận hồ sơ công dân, tổ chức nên thái độ làm việc, tinh thần, trách nhiệm cán công chức phận “một cửa” yếu tố quan trọng Bộ phận cửa Ủy ban nhân dân huyện có số lượng cán làm việc có trách nhiệm cao giải công việc, có tinh thần kỷ luật, có tác phong thái độ hòa nhã tiếp đón công dân, tổ chức đến giao dịch 2.4.2 Hạn chế − Trong việc giải thủ tục hành cho nhân dân Trong số lĩnh vực, phận “một cửa” giải hồ sơ chậm, việc trả kết nhiều nơi sai hẹn, gây xúc nhân dân (nhất lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thẩm định đầu tư xây dựng) − Đội ngũ cán bộ, công chức Page 40 Báo cáo thực tập Đội ngũ cán công chức thiếu chuyên môn, nghiệp vụ, chưa đào tạo bản, đa số cán bộ, công chức chuyển từ phòng ban khác sang − Sự phối hợp quan việc giải thủ tục hành Sự phối hợp quan giải thủ tục hành với quan chuyên môn thiếu đồng bộ, chưa chặt chẽ, chưa khoa học, gây thời gian làm chậm việc giải cho công dân Các quan chuyên môn nhiều trường hợp đùn đẩy trách nhiệm giải hồ sơ, không xác định cụ thể quan chịu trách nhiệm để giải − Công tác tuyên truyền Công tác tuyên truyền chưa thực hiệu quả, đại đa số phận nhân dân chưa nắm rõ phận cửa, nên đến quan cũ nộp hồ sơ 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động phận “một cửa” thủ trưởng quan chưa quan tâm mức, tiến hành lỏng lẻo, hình thức Về biên chế, cán làm việc phận cửa Ủy ban nhân dân huyện thiếu, đa phần làm việc kiêm nhiệm Nhận thức cán công chức làm phận tiếp nhận trả kết việc thực chế cửa cửa liên thông chưa đầy đủ Năng lực chuyên môn cán công chức nhiều hạn chế Page 41 Báo cáo thực tập Hệ thống văn quy chế phối hợp phòng ban, quan hành chưa hoàn chỉnh, chưa đồng bộ, gây khó khăn cho việc xây dựng quy trình giải thủ tục hành cửa, cửa liên thông CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC THỰC HIỆN CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HẢI HÀ 3.1 Một số giải pháp 3.1.1 Đẩy mạnh công tác đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát Thủ trưởng quan cần trì, tăng cường công tác kiểm tra, thực chế độ báo cáo thường xuyên hoạt động triển khai thực chế “một cửa”, nhằm tránh tượng hoạt động hình thức cầm chừng không đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề công cải cách Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc tinh thần, thái độ làm việc, chất lượng giải thủ tục hành phận “Một cửa” Đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát từ khâu lập kế hoạch đến tiến hành tổ chức thực hiện, thực quy định công tác báo cáo theo tuần, tháng, quý năm Page 42 Báo cáo thực tập Làm tốt công tác sơ kết, tổng kết việc thực chế “Một cửa” Từ đó, ưu khuyết điểm, học kinh nghiệm làm tiền đề xây dựng thực trọng tương lai Trên sở đó, biểu dương, khen thưởng cá nhân, tập thể làm tốt; uốn nắn cá nhân thực hiệu quả, có biểu không việc nhận thức thực nhiệm vụ Thường xuyên có họp giao ban nhằm tiếp thu, trao đổi, đúc rút kinh nghiệm thực tế, từ có đề xuất hữu hiệu nhằm đạt kết cao trình thực thi công việc 3.1.2 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Tăng cường công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, kỹ thực thi công vụ, kỹ giao tiếp, ứng xử cho đội ngũ cán bộ, công chức làm việc Bộ phận “một cửa”; đảm bảo cho đội ngũ có đủ điều kiện để giải tốt công việc tổ chức, công dân; đặc biệt hướng tới chương trình tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng dài hạn tiếp xúc học hỏi kinh nghiệm Thường xuyên cập nhật, nghiên cứu thông tin sách, quy định pháp luật cải cách thủ tục hành chính, lĩnh vực tiến hành cải cách, từ có kế hoạch kịp thời hướng dẫn, giải đáp thắc mắc người dân Tổ chức tiếp dân, hay trò chuyện cán bộ, công chức thuộc quan, đơn vị người dân nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức người cán công chức người dân đời sống kinh tế - xã hội đời sống tình cảm, sở tạo nên cảm thông chia sẻ, tạo nên sở niềm tin nhân dân vào Đảng Nhà nước Page 43 Báo cáo thực tập Tiêu chuẩn hóa yêu cầu, thực chuyên môn hóa đội ngũ cán công chức nhằm đáp ứng yêu cầu công tác, nhiệm vụ phận “một cửa”; đảm bảo đủ số lượng cán công chức làm việc Xây dựng chế độ, sách đội ngũ cán bộ, công chức phải rõ ràng, quyền lợi trách nhiệm đảm bảo gắn kết cách hợp lý thông qua chế độ tiền lương, trợ cấp, ưu đãi, đào tạo, bổ nhiệm 3.1.3 Nâng cao chất lượng sở vật chất phục vụ cho phận cửa Uỷ ban nhân dân huyện Bổ sung nguồn ngân sách cho việc thực chế “một cửa”, “một cửa liên thông” “một cửa điện tử” Đảm bảo sở vật chất cần thiết cho hoạt động cán công chức Thực tin học hóa khâu quy trình thủ tục thực theo chế 3.1.4 Tiếp tục đơn giản công khai hoá thủ tục hành Xóa bỏ loại thủ tục hành rườm rà không cần thiết gây phiền hà cho nhân dân, đặc biệt loại bớt giấy tờ không cần thiết, giá trị pháp lý có giá trị pháp lý không cao để giảm bớt phiền hà việc giải thủ tục hành phải đảm bảo tính hệ thống, chặt chẽ Quy định rõ ràng cụ thể minh bạch, công khai hóa loại giấy tờ cần thiết cho việc giải công việc công dân, công nhân, tổ chức Nghiêm cấm việc tự đặt giấy tờ, thủ tục trái quy định, gây khó khăn, sách nhiễu tổ chức công dân đến giao dịch Page 44 Báo cáo thực tập Xây dựng quy trình tiếp nhận giải hồ sơ thật hợp lý, khoa học, giảm bớt khâu trung gian, đầu mối mang tính ổn định Xác định rõ đầu mối quy trình thực giao dịch hành Quy trình tiếp nhận hồ sơ xây dựng thích hợp cho loại việc, tùy theo mức độ đơn giản phức tạp khác Từ phân tích rõ thẩm quyền thời gian giải cách khoa học, tránh tình trạng kéo dài việc giải hồ sơ đơn giản, rõ ràng Chuẩn hóa, ban hành đồng công bố công khai loại mẫu biểu, giấy tờ hành cần thiết dể giải công việc cho nhân dân Các loại mẫu biểu phải thống thể thức kỹ thuật trình bày; phải đơn giản, dễ hiểu, dễ sử dụng Nghiên cứu đưa vào ứng dụng số văn giấy tờ hành thực nhiều chức năng, giải nhiều vấn đề, nhiều loại công việc 3.1.5 Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền Kêu gọi tham gia đóng góp ý kiến cá nhân, tổ chức việc xây dựng, hoàn thiện chế Tổ chức buổi lấy ý kiến, điều tra xã hội cụ thể mức độ hài lòng ý kiến đóng góp tầng lớp nhân dân cho việc hoàn thiện hoạt động đóng góp ý kiến thái độ, văn hóa, chất lượng dịch vụ phận Huy động sức mạnh xã hội tham gia vào trình cải cách thủ tục hành thông qua hình thức xã hội hóa số hoạt động cung ứng dịch vụ công chứng thực, trợ giúp pháp lý Page 45 Báo cáo thực tập 3.2 Một số kiến nghị cuj thể nhằm nâng cao hiệu việc thực chế “một cửa” Uỷ ban nhân dân huyện Hải Hà − Các giải pháp đạo điều hành: Phát huy mạnh mẽ, liệt vai trò đạo, điều hành người đứng đầu ngành, cấp việc triển khai chế cửa Ban hành văn đao đơn vị nhanh chóng chấn chỉnh lại hoạt động phận cửa nhằm đảm bảo tính thống tổ chức thực tất đơn vị Xây dựng, ban hành đề án quy định chế liên thông nhiều lĩnh vực (đất đai, đăng ký kinh doanh, lao động thương binh – xã hội, văn hóa, du lịch, giáo dục, công thương….) Ban hành tiêu chuẩn đánh giá chất lượng dịch vụ cửa, quy định rõ tiêu chí như: thời gian làm việc, thái độ tiếp công dân/tổ chức, đồng phục, biển tên, quy trình xử lý loại hồ sơ giấy tờ, trang bị sở vật chất, trình độ lực cán công chức… Xây dựng kế hoạch giám sát, thanh, kiểm tra việc triển khai thực chế cửa, cửa liên thông ngành, cấp − Các giải pháp nâng cao lực cho đội ngũ thực chế: Tổ chức hội nghị, hội thảo ngắn mang tính chuyên đề chế cửa, cửa liên thông, cửa liên thông cán bộ, công chức có cách nhìn sâu rộng cách thức triển khai thực chế Đồng thời, hội để đơn vị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức thực Page 46 Báo cáo thực tập Nâng cao khả giao tiếp, khả giải tình cán bộ, công chức thông qua lớp đào tạo kỹ Tổ chức chuyến thăm quan đến điển hình thực tốt chế tỉnh để cán bộ, công chức cấp có hội học hỏi kinh nghiệm thực tế − Các giải pháp thông tin, tuyên truyền: Nghiêm túc thực việc niêm yết công khai thủ tục hành chính, loại phí, lệ phí tất địa điểm dịch vụ cửa cấp; trang tin điện tử Phối hợp chặt chẽ với quan thông tin đại chúng (Đài Phát truyền hình, Đài phát xã, ) để thường xuyên cập nhật giới thiệu hoạt động chế cửa, cửa liên thông đại bàn huyện Thông báo thay đổi, bổ sung, điều chỉnh thủ tục hành Tổ chức định kỳ diễn đàn đối thoại lãnh đạo tỉnh với người dân doanh nghiệp để trao đổi sách, quy hoạch, thủ tục, v.v Tổ chức thi kiến thức cải cách hành Page 47 Báo cáo thực tập PHẦN 3: KẾT LUẬN Hiện nay, việc tiến hành thực chế “một cửa” địa phương tất yếu để tiến hành cải cách hành nhà nước để bắt kịp với xu phát triển kinh tế, xã hội đất nước Các thủ tục hành cần đơn giản hoá để tạo thuận lợi cho trình phát triển đất nước Thực tốt chế “một cửa” góp phần giảm nạn quan liêu, cửa quyền quan hành nhà nước Cơ chế “một cửa” uỷ ban nhân dân huyện Hải Hà phần đáp ứng yêu cầu công dân, tổ chức địa bàn huyện, đồng thời góp phần thức đẩy phối hợp quan hành nhà nước trình giải công việc, đẩy nhanh trình ứng dụng công nghệ thông tin quản lý hành nhà nước Tuy nhiên để phát huy tối đa hiệu chế “một cửa” uỷ ban nhân dân huyện Hải Hà cần thực nhiều biện pháp tích cực nữa, tăng cường học hỏi địa phương trước việc thực chế cửa Luôn lắng nghe ý kiến góp ý nhân dân để gần dân nhận biết yếu cần khắc phục Page 48 Báo cáo thực tập NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Giảng viên hướng dẫn: Thạc sỹ Doãn Minh Thắng, giảng viên Nguyễn Hồng Vân Sinh viên thực tập: Nguyễn Văn Tiến Sinh viên: Nguyễn Văn Tiến tiến hành thực tập phận “một cửa” Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh thời gian từ ngày 28/03/2016 đến hết ngày 20/05/2016, hướng dẫn trực tiếp giảng viên – Thạc sỹ Doãn Minh Thắng, giảng viên Nguyễn Hồng Vân Nhận xét giảng viên hướng dẫn trình thực tập sinh viên Nguyễn Văn Tiến: Đánh giá chung giảng viên hướng dẫn: GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Page 49 Báo cáo thực tập Báo cáo kết cải cách hành 10 năm (2011 - 2020) Báo cáo kết công tác cải cách hành từ năm 2011 đến năm 2016: Báo cáo.- Quảng Ninh 2016 Báo cáo kết hoạt động Bộ phận Tiếp nhận trả kết quả: Báo cáo – Quảng Ninh 2016 Báo cáo công tác tổ chức, biên chế cán bộ, công chức viên chức nhà nước.- Quảng Ninh 2016 NGHỊ QUYẾT Số: 30c/NQ-CP Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 QUYẾT ĐỊNH Số: 09/2015/QĐ-TTg Ban hành Quy chế thực chế cửa, chế cửa liên thông quan hành nhà nước địa phương Thủ tục hành chính: Giáo trình/GS.TSKH Nguyễn Văn Thâm (chb.).-H., Học viện Chính trị Quốc gia, 2009 Website: http://www.chinhphu.vn Website: http://quangninh.gov.vn 10 Website: http://www.quangninh.gov.vn/vi- VN/huyenthi/HuyenHaiHa/Trang/default.aspx Page 50 ... hoạt động phận tiếp nhận trả kết theo chế “một cửa” ủy ban nhân dân huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh nhằm tìm hiểu thực trạng hoạt động phận tiếp nhận trả kết theo chế “một cửa” (sau gọi tắt phận “một. .. CÁO TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HẢI HÀ, TỈNH QUẢNG NINH CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HẢI HÀ, TỈNH QUẢNG... TỔNG QUAN VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HẢI HÀ, TỈNH QUẢNG NINH − CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HẢI HÀ − CHƯƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” tại ủy ban nhân dân huyện hải hà,tỉnh quảng ninh , Tìm hiểu hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” tại ủy ban nhân dân huyện hải hà,tỉnh quảng ninh , Tìm hiểu hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” tại ủy ban nhân dân huyện hải hà,tỉnh quảng ninh

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay