Thực trạng thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn huyện can lộc tỉnh hà tĩnh

52 89 1
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2017, 07:39

BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Đề tài: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CAN LỘC, TỈNH HÀ TĨNH Họ tên sinh viên : NGUYỄN THỊ VÂN Lớp : KH13HCH3 Đoàn thực tập số : 37 Niên Khóa : 2012 – 2016 Thời gian thực tập : Từ ngày 28/3/2016 đến ngày 20/5/2016 Địa điểm thực tập : Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh Giảng viên hướng dẫn : ThS Doãn Minh Thắng : GV Nguyễn Hồng Vân Hà Nội, năm 2016 MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI NÓI ĐẦU DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU PHẦN I BÁO CÁO VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP TẠI PHÒNG LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH & XÃ HỘI HUYỆN CAN LỘC, TỈNH HÀ TĨNH 1.1 Báo cáo tổng quan 1.1.1 Thời gian thực tập 1.1.2 Địa điểm thực tập 1.1.3 Nội dung thực tập 1.1.4 Mục đích thực tập 1.1.5 Nhật ký thực tập .9 1.2 Khái quát chung đơn vị thực tập 11 1.2.1 Vài nét huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh .11 1.2.2 Qúa trình thành lập phát triển phòng Lao động - Thương binh & Xã hội huyện Can Lộc 13 1.2.3 Nhiệm vụ, Quyền hạn phòng Lao động - Thương binh & Xã hội huyện Can Lộc .13 1.2.4 Cơ cấu tổ chức nhân 15 1.2.5 Quan hệ công tác 18 PHẦN II THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG TẠI HUYỆN CAN LỘC, TỈNH HÀ TĨNH 20 2.1 Cơ sở lý luận Chính sách công Người có công với cách mạng .20 2.1.1 Khái niệm Chính sách Chính sách công 20 2.1.2 Khái niệm Người có công với cách mạng Chính sách ưu đãi NCC cách mạng 21 2.2 Phân loại đối tượng người có công .22 2.2.1 Người có công với cách mạng .22 2.2.2 Thân nhân người có công với cách mạng 22 2.3 Quy trình thực .23 2.3.1 Thẩm định hồ sơ đối tượng người có công với cách mạng 23 2.3.2 Chuyển hồ sơ đối tượng lên cấp 26 2.3.3 Trả kết hồ sơ cho đối tượng tiến hành trợ cấp 26 2.4 Thực trạng thực sách ưu đãi người có công với cách mạng địa bàn huyện Can Lộc 27 2.4.1 Thực trạng đối tượng NCC địa bàn huyện 27 2.4.2 Thực trạng tổ chức thực sách ưu đãi người có công địa bàn huyện Can Lộc 30 2.5 Đánh giá công tác thực sách ưu đãi người có công với cách mạng huyện Can Lộc .34 2.5.1 Kết đạt 34 2.5.2 Những hạn chế .38 2.5.3 Nguyên nhân cuả hạn chế 42 PHẦN III MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TẠI HUYỆN CAN LỘC 45 3.1 Một số giải pháp 45 3.3.1 Giải pháp việc kiện toàn tổ chức máy QLNN NCC huyện mối quan hệ với quan hữu quan khác 45 3.3.2 Giải pháp nguồn nhân lực làm công tác sách NCC 45 3.3.3 Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, sách ưu đãi NCC .47 3.3.4 Thực xã hội hóa chăm sóc NCC 47 3.3.5 Tăng cường công tác tra, kiểm tra giám sát việc thực sách ưu đãi NCC 48 3.2 Một số kiến nghị đề xuất .48 3.2.1 Kiến nghị với Sở LĐ-TB XH tỉnh Hà Tĩnh 48 3.2.2 Kiến nghị với UBND huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 49 3.2.3 Kiến nghị với Phòng LĐ-TB XH huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 49 3.2.4 Kiến nghị với thân người có công với cách mạng 50 KẾT LUẬN 51 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 52 LỜI CẢM ƠN Quãng thời gian thực tập 08 tuần Phòng Lao động - Thương binh Xã hội huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh không dài lại quãng thời gian quý báu để thân em trải nghiệm cụ thể hóa kiến thức dạy dỗ học tâp suốt năm giảng đường Học viện Hành Quốc gia Lời đầu tiên, Em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến UBND huyện Can Lộc, Phòng Lao động – Thương binh Xã hội tiếp nhận, tạo điều kiện giúp đỡ em suốt trình thực tập quý quan Cháu xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến Võ Xuân Phong – Trưởng phòng Lao động – Thương binh & Xã hội huyện Can Lộc, toàn thể tất cán quý quan giúp đỡ cháu hoàn thành tốt nhiệm vụ giao tuần thực tập quan Em cảm ơn chị Ngô Thị Cẩm Tú – Cán hướng dẫn em thực tập toàn thể anh chị công tác Phòng LĐTBXH huyện Can Lộc giúp đỡ, nhiệt tình bảo em chia sẻ kinh nghiệm, tạo điều kiện tốt cho em hoàn thiện thân suốt trình thực tập Em xin gửi lời cảm ơn tới ThS Doãn Minh Thắng, ThS.Nguyễn Tiến Dũng Cô Nguyễn Hồng Vân hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thiện báo cáo, đồng thời, em xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô ban đào tạo điều kiện, giúp đỡ em bạn hoàn thành đợt thực tập Em xin chân thành cảm ơn Sinh viên thực tập Nguyễn Thị Vân LỜI NÓI ĐẦU Bằng hiệu thiết thực dành cho sinh viên sau đợt thực tế quan hành nhà nước, Học viện thực kế hoạch cho sinh viên năm cuối thực tập quan nhằm bổ sung, hoàn thiện kiến thức lý thuyết tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên Học viện trường biết thực tiễn hoạt động quản lý hành nhà nước, để từ không bỡ ngỡ vào làm việc quan nhà nước Quá trình thực tập hội để thử thách khả nghề nghiệp mà lựa chọn, hội để tiếp xúc với môi trường làm việc thực tế, cầu nối lý thuyết trình vận dụng vào trình làm việc sau Khi Học viện giới thiệu UBND huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh để thực tập, em phân công vào thực tập phòng Lao động – Thương binh & Xã hội huyện Can Lộc để thực tập sau tuần thực tập em ghi lại nhật ký thực tập ghi chép lại hoạt động mà thân quan sát, thực từ công việc mà cán bộ, công chức phòng Lao động – Thương binh & Xã hội giao cho thực hàng ngày Qua đó, với hướng dẫn ThS Doãn Minh Thắng Giảng viên cô Nguyễn Hồng Vân hướng dẫn thực tập quan chị Ngô Thị Cẩm Tú em xin chọn đề tài: “Thực trạng thực sách ưu đãi Người có công với cách mạng địa bàn huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh” làm đề tài báo cáo thực tập Do thời gian thực tập hạn chế với thiếu sót kiến thức nên báo cáo có vấn đề chưa đầy đủ hoàn thiện Kính mong Thầy Cô có ý kiến đóng góp để báo cáo em hoàn thiện đầy đủ Em xin chân thành cảm ơn./ DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Cụm từ đầy đủ NN&PTNT Nông nghiệp Phát triển Nông thôn HĐBT Hội đồng trưởng CM Cách Mạng HĐND Hội đồng nhân dân LĐ-TB&XH Lao động – Thương binh xã hội KT-XH Kinh tế - xã hội NCC Người có công NĐ-CP Nghị định – Chính phủ UBTVQH Ủy ban Thường vụ Quốc hội 10 UBND Ủy ban nhân dân 13 TW Trung Ương 14 HHC Huân huy chương 15 NSNN Ngân sách Nhà nước DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU TT NỘI DUNG BẢNG TRANG Bảng Đối tượng người có công với cách mạng huyện Can Lộc 29 Bảng Bảng tổng hợp đối tượng NCC điều dưỡng năm 2015 34 Bảng Bảng Các hoạt động thực sách ưu đãi người có công với cách mạng địa bàn huyện Can Lộc năm 2014-2015 Tình hình đời sống người có công với cách mạng huyện Can Lộc Năm 2014 35 37 PHẦN I BÁO CÁO VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP TẠI PHÒNG LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH & XÃ HỘI HUYỆN CAN LỘC, TỈNH HÀ TĨNH 1.1 Báo cáo tổng quan 1.1.1 Thời gian thực tập Thời gian thực tập 08 tuần từ ngày 28/3/2016 đến ngày 20/5/2016 1.1.2 Địa điểm thực tập Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 1.1.3 Nội dung thực tập Tìm hiểu cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ mối quan hệ công tác phòng LĐ – TB & XH huyện Can Lộc Nắm quy trình công vụ phòng LĐTB&XH: tìm hiểu quy trình chi trả trợ cấp, phụ cấp hàng tháng hay ưu đãi giáo dục, y tế chăm sóc sức khỏe, ưu đãi giải việc làm NCC thân nhân NCC Thực hành kỹ năng, nghiệp vụ hành với vai trò công chức quan hành nhà nước: soạn thảo công văn, nhập vào sổ ghi chép công văn đến, công văn đi, đóng dấu văn pháp lý; tiếp công dân; tiến hành tham gia hỗ trợ số hoạt động xã hội, từ thiện tổ chức địa bàn huyện, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu thiết bị cần thiết cho họp quan Thực công việc mà phòng LĐTBXH giao cho như: Nhập số liệu khám phân loại trẻ em, tham gia điều tra thông tin liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ nghĩa trang liệt sĩ nghĩa trang Thiên lộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh Rà soát đối tượng thuộc diện hộ nghèo, tập hợp số liệu liên lạc qua email, điện thoại với số cán phụ trách lĩnh vực LĐTBXH xã, thị trấn, xếp, phân loại nhiều hồ sơ liên quan đến NCC thân nhân NCC… 1.1.4 Mục đích thực tập Tìm hiểu cấu tổ chức, hoạt động máy nhà nước thể chế, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cán công chức quan thực tập Vận dụng kiến thức học suốt thời gian giảng đường từ thầy cô vào thực tế từ rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ quản lý hành Nhà nước Trải nghiệm, bổ sung nâng cao kiến thức kiến thức học hoạt động quản lý hành Nhà nước 1.1.5 Nhật ký thực tập Cán Thời gian Nội dung thực tập • Liên hệ với UBND Phòng LĐTBXH huyện Can hướng dẫn Lộc, tỉnh Hà Tĩnh xin thực tập quý quan Tuần 1, • Bước đầu quan sát, thực số công việc hành (từ 28/3 đến đóng dấu, nhập liệu, vào sổ văn 10/4) đến, đi… Ngô Thị Cẩm Tú • Bước đầu định hình tên đề tài mà lựa chọn để Tuần 3, (từ 11/4 đến 24/4) viết báo cáo thực tập • Tiến hành công việc, nghiên cứu văn liên Ngô Thị Cẩm Tú quan đến NCC • Tìm hiểu nội quy, quy chế làm việc, chế độ sách phòng • Tham gia hỗ trợ khám phân loại trẻ em bị bệnh tim địa bàn huyện Phòng LĐTB&XH kết hợp với bệnh viện Hoàn Mỹ • Thực công việc mà cán hướng dẫn thực tập giao cho • Xây dựng đề cương chi tiết cho báo cáo thực tập • Tiếp tục hoàn thành công việc cán hướng dẫn thực tập giao Tuần 5, (từ 25/4 đến 08/5) • Bắt tay vào việc triển khai viết báo cáo thực tập • Tham gia vào điều tra thông tin liệt sĩ, thân nhân Ngô Thị liệt sĩ, mộ liệt sĩ nghĩa trang liệt sĩ địa bàn Cẩm Tú huyện Can Lộc • Tiến hành thu thập tài liệu cần thiết để hoàn thiện báo cáo • Bàn giao công việc thực giao cho người hướng dẫn • Chia tay quan thực tập, xin nhận xét đánh giá Tuần 7, trình thực tập (từ 09/5 đến Ngô Thị • Hoàn thành báo cáo Cẩm Tú 20/5) • Trình giảng viên hướng dẫn xem trước báo cáo thực tập • Chỉnh sửa báo cáo theo hướng dẫn Giảng viên hướng dẫn • Nộp báo cáo thực tập hoàn thiện 10 2.5.2 Những hạn chế Mặc dù suốt trình thực sách ưu đãi NCC với cách mạng đạt nhiều kết đáng ghi nhận, nhiên không tránh khỏi số tồn hạn chế sau: Thứ nhất, công tác tiếp nhận hồ sơ giải hồ sơ cho đối tượng NCC diễn chậm, nhiều hồ sơ tồn đọng chưa giải Thực tiễn chiến tranh kết thúc từ nhiều năm nay, công tác chăm sóc thực sách ưu đãi NCC ngày Đảng Nhà nước quan tâm trọng, nhiên, quản lý lúc nhiều hồ sơ, tiếp nhận khối công việc lớn nhiều trường hợp làm thất lạc giấy tờ dẫn đến việc tồn đọng hồ sơ năm chưa khắc phục, cụ thể tính đến tháng 10 năm 2014: Về Chế độ Bà mẹ Việt Nam anh hùng thực theo Nghị định 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013: Tổng số hồ sơ thụ lý: 119 hồ sơ + Số hồ sơ có định phong tặng, truy tặng: 48 hồ sơ (Truy tặng: 43; phong tặng: 05) + Số hồ sơ Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh trình Trung ương: 07 + Số hồ sơ trình Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh tiếp nhận: 13 hồ sơ + Số hồ sơ sai thông tin bổ sung trình Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh: 42 hồ sơ + Số hồ sơ chờ bổ sung thông tin: 02 hồ sơ + Số hồ sơ có riêng chồng: 03 hồ sơ + Số hồ sơ đối chiếu với Sở Lao động – Thương binh & Xã hội: 04 hồ sơ + Số hồ sơ xây dựng sở: 20 38 Về Chế độ thờ phụng liệt sỹ theo Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 - Tổng số hồ sơ đề nghị giải chế độ thờ phụng liệt sỹ: 1780 hồ sơ, đó: + Số hồ sơ giải quyết, có định hưởng: 1655 + Số hồ sơ không giải quyết: 50 (di chuyển địa phương khác, thân nhân chủ yếu hưởng tuất, tử sỹ) + Số hồ sơ chưa giải quyết: 75 Về Chế độ tuất liệt sỹ lấy vợ chồng khác: Thực Nghị định 31/2013/NĐ-CP hướng dẫn thực Pháp lệnh ưu đãi Người có công; toàn huyện có khoảng 70 hồ sơ đề nghị hưởng tuất liệt sỹ lấy vợ chồng khác Có 05 đối tượng có định hưởng Số lại, Phòng có văn gửi UBND xã, thị trấn tập trung giải dứt điểm vào tháng 11/2014 Về Chế độ mai táng phí trợ cấp lần Người có công thân nhân NCC: Hiện tồn đọng Sở Lao động- TBXH 01 hồ sơ đối tượng từ trần từ 31/12/2013 trở trước chưa giải quyết: sai lệch thông tin so với hồ sơ liệt sỹ (xã Phú Lộc) Về Chế độ tuất từ trần thương binh, bệnh binh, chất độc hoá học có tỷ lệ suy giảm khả lao động từ 61% trở lên: - Tồn đọng Sở: 06 hồ sơ - Tồn đọng Phòng: 01 hồ sơ - Tồn đọng xã: 03 hồ sơ 39 Lý do: sai lệch thông tin hồ sơ khai hồ sơ gốc, phải bổ sung lại nhiều lần Về chế độ BHYT thân nhân người có công: - Tồn đọng Phòng xã: 32 hồ sơ Lý do: sai lệch thông tin khai hồ sơ gốc, đặc biệt đối tượng thân nhân liệt sỹ Hướng xử lý: sau làm thủ tục đính thông tin hồ sơ, có định việc đính thông tin hồ sơ gốc giải chế độ BHYT Thứ hai, công tác chi trả trợ cấp cho NCC diễn nhiều bất cập Nhiều cá nhân NCC chưa hưởng mức chi trả phù hợp, kịp thời, việc thực chi trả trợ cấp mai tang phí, tử tuất… chưa quan tâm trọng, nhiều hồ sơ giả, hưởng sai quy định pháp luật diễn gây nên xúc lòng phận NCC Trong tồn đọng chi trả mai táng phí chiếm phần lớn với Số lượng hồ sơ mai táng phí tồn đọng: - Tổng số: 433 (Huân huy chương: 353; NCC khác: 80); Trong đó: + Tồn đọng xã: 298 hồ sơ (HHC: 285; NCC khác: 13) + Tồn đọng Phòng: 60 hồ sơ (HHC: 14; NCC khác: 46) (Số hồ sơ tồn đọng Phòng Sở trả để bổ sung, hoàn thiện) + Tồn đọng Sở: 70 hồ sơ (HHC: 49; NCC khác: 21) Trong tiến độ giải quyết: Tính đến thời điểm ngày 4/12/2014, số 60 hồ sơ tồn đọng Phòng, có 49 hồ sơ bổ sung, hoàn thiện nộp Sở Lao động- Thương binh xã hội để đề nghị giải quyết, (HHC: 24; NCC khác: 25); Còn 11 hồ sơ người có công tiếp tục bổ sung, hoàn thiện 40 Số hồ sơ tồn đọng xã: có 21 hồ sơ nộp Phòng, đó: (HHC: 11; NCC khác: 10), cán chuyên môn phòng thẩm định Lý tồn đọng: - Đối tượng có HHC: thân nhân đối tượng để kê khai kê khai hồ sơ chậm so với quy định; hồ sơ bị sai lệch năm sinh, tên, họ gây khó khăn, cản trở việc giải chế độ, bị trả nhiều lần Sau có văn rà soát đối tượng NCC chết chưa giải chế độ mai táng phí, thân nhân đối tượng trực tiếp UBND xã, thị trấn để kê khai Thứ ba, Sự phối hợp với ban ngành đoàn thể địa phương thiếu chặt chẽ, thiếu tinh thần trách nhiệm dẫn đến tình trạng coi nhẹ mục tiêu chưa phát công tác xã hội hóa chăm sóc NCC Nhiều chương trình, hoạt động phản ánh mang tính hình thức, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, tặng “sổ tiết kiệm tình nghĩa” chậm phát triển, đời sống gia đình sách chưa phải ổn định vững chắc, việc hỗ trợ đối tượng sách có nhiều cố gắng phần hạn chế, nhỏ giọt, chưa đáp ứng yêu cầu nguyện vọng gia đình sách Thứ tư, hạn chế từ việc vận hành máy thực thi sách Khối lượng công việc nhiều, người phụ trách công tác sách NCC đồng thời giải kịp thời tất công việc Vì vậy, trình xử lý đối tượng hưởng chưa đầy đủ, hưởng sai chậm, chưa triệt để, chưa có đạo UBND xã, thị trấn giải dứt điểm nhóm 41 Các đơn vị cấp xã chưa quan tâm đến việc giải dứt điểm nhóm đối tượng hưởng sai, hưởng chưa đầy đủ, nguồn nhân lực cán sách cấp xã yếu thiếu chuyên môn lẫn kinh nghiệm giải tình dẫn đến hồ sơ tồn đọng sai, phải gửi gửi lại nhiều lần, gây tốn lãng phí thời gian tiền bạc nhân dân quan quản lý nhà nước NCC Trong trình thực sách ưu đãi NCC địa bàn huyện phối hợp phòng LĐ-TB&XH với quan, tổ chức, ban ngành khác như: phòng Giáo dục đào tạo, phòng Y tế huyện Can Lộc, BHXH huyện chưa thống chồng chéo Ngoài ra, việc tra kiểm tra, giám sát hoạt động thực sách ưu đãi NCC mang tính hình thức, chậm chạp chưa thực liệt Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, sách ưu đãi NCC chưa đẩy mạnh 2.5.3 Nguyên nhân cuả hạn chế 2.5.3.1 Nguyên nhân khách quan Trước hết, kháng chiến giải phóng dân tộc kéo dài, số lượng đối tượng người có công với cách mạng đông, đối tượng lại có tiêu chuẩn chế độ ưu đãi khác Pháp lệnh ưu đãi với người có công đời kèm theo nhiều sách ban hành, song việc hướng dẫn thực thi chưa kịp thời, đồng bộ, nên việc thực nhiều vướng mắc, lúng túng Mặt khác, việc lưu trữ khen, huân, huy chương loại hồ sơ khen thưởng qua thời kỳ lâu ngày nên bị hư hỏng, thất lạc, gây khó khăn lớn cho việc lập, thẩm định xét duyệt hồ sơ cho đối tượng đề nghị xác nhận NCC với cách mạng Thực tế điều kiện sở vật chất phục vụ công tác quản lý chi trả trợ cấp cho đối tượng người có công nhiều khó khăn, nên việc quản lý, lưu trữ hồ sơ không đảm bảo, thiếu xác để thất lạc nhiều hồ sơ 42 Thẩm quyền giải công việc chồng chéo gây khó khăn cho việc tiếp cận sách đối tượng Trong thực tế nhiều trường hợp hưởng chế độ thủ tục hành không hướng dẫn rõ ràng nên họ chưa hưởng sách Ngoài nguồn chi trả chủ yếu cho NCC dựa vào NSNN chủ yếu, nguồn NSNN có hạn qua nhiều cấp bậc dẫn đến chậm chạp, tham nhũng, thất thoát 2.5.3.2 Nguyên nhân chủ quan Đầu tiên xuất phát từ ý thức, trách nhiệm người làm công tác NCC chưa đề cao ý thức, trách nhiệm, đôn đốc giải công việc nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, cán sách cấp xã yếu lực, chuyên môn trình độ khiến cho khâu tổng hợp báo cáo số liệu, giải đáp thắc mắc chế độ sách từ cấp xã gặp nhiều khó khăn, tồn đọng Tiếp theo từ công tác tuyên truyền vận động NCC hiểu rõ sách pháp luật nước nhà chưa trọng dẫn đến tình trạng NCC đòi hỏi quyền lợi lại rõ quy trình, thủ tục, hồ sơ cần thiết để hưởng trợ cấp, khiến tình trạng trả hồ sơ đối tượng thiếu giấy tờ, không quy định diễn phổ biến làm ảnh hưởng không nhỏ đến thời gian, tiền bạc, công sức tiến độ giải công việc NCC người làm công tác giải chế độ sách cho NCC Ngoài phải kể đến lĩnh vực NCC lĩnh vực nhạy cảm phức tạp có nhiều quy định, chế độ, phụ cấp hưởng ưu đãi khác nhau, nguồn nhân lực phục vụ chuyên trách mảng NCC phòng khiến cho tình trạng tồn đọng giải kịp thời toàn hồ sơ chế độ điều không tránh khỏi 43 Thực tiễn Phòng LĐTBXH huyện Can Lộc xảy nhiều trường hợp đạo từ phòng cán sách cấp xã thực điều tra thông tin, bổ sung hồ sơ thông tin liệt sỹ cán sách số xã chậm chạp báo cáo, thu thập số liệu sai với quy định mà phòng đề ra, nữa, nhiều cán sách cấp xã có trình độ chuyên môn nghiệp vụ thấp, yếu giải tình sách ưu đãi NCC cho nhân dân cấp xã, khiến cho số lượng đối tượng NCC phải lên Phòng LĐTBXH huyện để trực tiếp trao đổi khiến cho công việc phòng tải Công tác tra, kiểm tra giám sát việc giải tổ chức thực sách ưu đãi NCC cách mạng chưa trọng, dẫn đến nhiều trường hợp hưởng sai chế độ trợ cấp, không hưởng làm giả giấy tờ để hưởng lợi bất hợp pháp từ ngân sách nhà nước tiếp diễn mà chưa phát xử lý cách liệt, kịp thời Có nhiều nguyên nhân từ khách quan đến chủ quan khiến cho công tác tổ chức thực sách ưu đãi NCC với cách mạng nhiều bất cập, nhiên để tự cải thiện sống vượt lên hoàn cảnh, Đảng Nhà nước ta luôn khuyến khích, kêu gọi NCC với cách mạng tự lực tự cường, biết dựa sức lực, khả thân khuyến khích đẩy mạnh xã hội hóa chăm sóc NCC với cách mạng 44 PHẦN III MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TẠI HUYỆN CAN LỘC 3.1 Một số giải pháp 3.3.1 Giải pháp việc kiện toàn tổ chức máy QLNN NCC huyện mối quan hệ với quan hữu quan khác Phòng cần phải tích cực phối hợp với quan thông tin đại chúng công tác tuyên truyền chủ trương, sách Đảng Nhà nước, tỉnh huyện người có công đến đông đảo tầng lớp nhân dân địa bàn huyện Phối hợp với ban huy quân huyện, Công an huyện, Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu niên xung phong, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh việc giải chế độ người có công thân nhân họ Phối hợp với tổ chức, trung tâm hướng nghiệp dạy nghề, tổ chức trị - xã hội, tổ chức từ thiện, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang đóng địa bàn huyện tạo điều kiện giúp đỡ, dạy nghề, ưu tiên tuyển dụng thương binh nặng, người có công với cách mạng, người có công với cách mạng cư trú địa phương học tập làm việc 3.3.2 Giải pháp nguồn nhân lực làm công tác sách NCC Chính sách ưu đãi NCC sách lớn có ý nghĩa quan trọng, ngày với tăng trưởng kinh tế, sách ưu đãi NCC ngày mở rộng số lượng NCC ngày nhiều, với đặc điểm tâm lý, thương tật khác để công tác thực sách ưu đãi xã hội nói chung công tác XHH chăm sóc NCC nói riêng đòi hỏi phải có 45 đội ngũ cán có phẩm chất lực, đạo đức đáp ứng nhu cầu với phẩm chất, lực, đạo đức nghề nghiệp như: Toàn tâm toàn ý phục vụ đối tượng, Hiểu biết đầy đủ sách chế độ NCC.Có khả nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội địa phương, đề xuất với cấp ủy, quyền địa phương giải pháp phù hợp để đưa công tác XHH chăm sóc NCC địa phương phát triển đạt mục tiêu đề Có khả phối hợp với ngành đoàn thể triển khai thực sách, chế độ nhà nước, xây dựng phong trào chăm sóc NCC, để làm điều đó, quyền địa phương cần tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán làm công tác TBXH huyện Tạo điều kiện để cán huyện học tập kinh nghiệm, cách thức làm việc địa phương khác, đặc biệt người có kinh nghiệm thâm niên công tác Mặt khác, cán làm công tác TBXH huyện cần tự trau dồi kiến thức kinh nghiệm cho thân, cần nắm tình hình mặt NCC số lượng, tình hình thương tật, bệnh tật, tuổi tác, đời sống tâm tư Tích cực tìm hiểu, cập nhật chủ trương sách đảm bảo thực theo qui định Nhà nước, giải thủ tục hành nhanh chóng thuận tiện cho đối tượng tránh làm thời gian, tiền bạc ảnh hưởng đến quyền lợi NCC Đồng thời thái độ làm việc phải nhiệt tình, cởi mở không gây khó khăn cho đối tượng, đặc biệt cần tránh thái độ ban ơn Đội ngũ cán xã hội người trực tiếp tiếp xúc với đối tượng, làm nhiều công việc khó khăn, vất vả so với người làm công tác xã hội lĩnh vực khác, họ phải chịu nhiều sức ép mặt tâm lý, tinh thần Vì vậy, chế độ lương phụ cấp phải ưu tiên hơn, chế độ ưu đãi khác tập huấn nghiệp vụ kĩ thuật, thăm quan, an dưỡng cần ưu tiên, trọng 46 3.3.3 Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, sách ưu đãi NCC Để giảm bớt khiếu nại từ đối tượng thụ hưởng sách ưu đãi người với người có công với cách mạng việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đối tượng cần thiết Để thực tốt công tác này, cần tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ưu đãi người có công rộng rãi quần chúng đặc biệt tới đối tượng NCC nhiều hình thức phương pháp thực khác như: thông qua buổi hội, họp tập trung phổ biến sách ưu đãi NCC với cách mạng xã, thị trấn địa bàn huyện đặc biệt vào dịp ngày kỷ niệm thương binh liệt sỹ 27/7 hàng năm cần tổ chức thăm viếng nghĩa trang, tượng đài anh hùng liệt sĩ nhằm tưởng nhớ công lao đóng góp anh hùng liệt sĩ để từ khơi dậy lòng yêu nước, truyền thống, đạo lý dân tộc, giáo dục tinh thần, ý thức trách nhiệm thân đối tượng thụ hưởng sách ưu đãi NCC với cách mạng Ngoài người cán bộ, công chức cần nêu cao tinh thần trách nhiệm ý thức tổ chức kỷ luật trách nhiệm, nhiệm vụ quyền hạn thân Khi thực thi sách cần giữ vững quan điểm, lập trường có thái độ tích cực đề cao cảnh giác, có thái độ lên án, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật tham nhũng cần tích cực công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, gây thất thoát trình thực sách ưu đãi NCC địa bàn huyện Can Lộc 3.3.4 Thực xã hội hóa chăm sóc NCC Việc đẩy mạnh thực xã hội hóa chăm sóc NCC đóng vai trò tích cực quan trọng giai đoạn nay, mà NSNN có hạn, nhu cầu NCC lại ngày xàng tăng xã hội ngày phát triển, cấp quyền vạch chiến lược tiến tới xã hội hóa chăm sóc NCC giúp nhà nước giảm bớt ghánh nặng ngân sách thông kêu gọi toàn xã hội ngày có trách nhiệm nhận thức tích cực, cởi mở 47 việc với NN chung tay giúp đỡ NCC đời sống hàng ngày nghiệp phát triển kinh tế toàn XH nói chung 3.3.5 Tăng cường công tác tra, kiểm tra giám sát việc thực sách ưu đãi NCC Công tác tra, kiểm tra mắt xích quan trọng, tạo nên thành cho việc thực sách người có công Nếu trọng thực công tác này, việc thực sách NCC địa bàn huyện hồ sơ tồn đọng, cá nhân không hưởng chế độ trường hợp làm giả giấy tờ bất hợp pháp để hưởng lợi từ NSNN Bên cạnh đó, thiếu giám sát nhân dân hoạt động quan cán đảm trách việc thực sách người có công, đảm bảo nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” Các cán đảm trách việc tra, kiểm tra cần phải rà soát cách cụ thể, kỹ lưỡng hồ sơ đối tượng người có công, thẩm định cách cẩn thận để tìm người đủ điều kiện người có công hưởng chế độ sách theo quy định pháp luật 3.2 Một số kiến nghị đề xuất 3.2.1 Kiến nghị với Sở LĐ-TB XH tỉnh Hà Tĩnh Sở cần ban hành định việc thực sách ưu đãi xã hội người có công cách cụ thể, rõ ràng Tăng cường công tác kiểm tra để phát hiện, xử lý kịp thời sai phạm cán TBXH cấp sở, trường hợp tiêu cực hưởng sai chế độ Sở LĐTB&XH tỉnh cần đạo ban, ngành đoàn thể có kế hoạch cụ thể công tác chăm sóc người có công Đồng thời, đề quy định khen thưởng đơn vị, cá nhân tích cực phong trào toàn dân chăm sóc người có công 48 Sở LĐTB&XH cần có biện pháp, phối hợp với quan liên quan, thực việc khảo sát, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Bởi nay, Hà Tĩnh nói chung Can Lộc nói riêng số liệt sĩ chưa an táng quê nhà, chí nhiều thân nhân chưa tìm thấy hài cốt Liệt sĩ Tổ chức bồi dưỡng cán bộ, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán công chức làm công tác thương binh xã hội 3.2.2 Kiến nghị với UBND huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh Quản lý tốt đối tượng NCC địa bàn huyện, xác định đối tượng thực đầy đủ khoản chi trả trợ cấp, nắm tình hình mặt đời sống đối tượng người có công Cần phải có đạo, tra, kiểm tra giám sát mang tính thực tiễn hơn, nhanh chóng phát sai phạm để kịp thời điều chỉnh hoạt động phòng LĐTB&XH huyện Cần phải liên kết với ban ngành, đoàn thể huyện, tổ chức vận động tham gia, đóng góp đoàn thể để tiến tới đến xã hội hóa sách ưu đãi NCC Thường xuyên vận động, tuyên truyền tầng lớp nhân dân có ý thức trách nhiệm tham gia chăm sóc người có công với cách mạng 3.2.3 Kiến nghị với Phòng LĐ-TB XH huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh Định hướng, xác định mục tiêu, phương hướng để công tác chăm sóc người có công địa bàn huyện thực có hiệu Có quy định để huy động nguồn lực, quy định chế thực sách giao đất làm kinh tế gia đình, tặng nhà tình nghĩa cho NCC Bổ sung, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho địa phương đặc biệt xã có nhiều NCC điều kiện kinh tế khó khăn, nguồn thu hạn chế Cán chuyên trách mảng LĐTB&XH xã cần phải nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nữa, cần phải học hỏi giải tình 49 xảy trình giải trường hợp liên quan đến NCC cách hợp pháp nhanh chóng tránh để hồ sơ tồn đọng hay bỏ sót trường hợp NCC không hưởng hay hưởng chậm theo quy định pháp luật xuất phát từ lực yếu cán sách Thường xuyên tổng kết, biểu dương khen thưởng đơn vị, cá nhân làm tốt công tác chăm sóc NCC, cán chuyên trách cấp xã cần tập huấn bồi dưỡng để nâng cao trình độ, có khả giải nghiệp vụ chăm sóc NCC với cách mạng 3.2.4 Kiến nghị với thân người có công với cách mạng Thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ NCC cần có ý chí tự lực tự cường, chủ động vươn lên, tinh thần sáng tạo yếu tố định để ổn định sống thân gia đình NCC Bởi, nguồn lực bên quan trọng nguồn lực bên định, giúp đỡ từ cộng đồng trợ cấp Nhà nước sở ban đầu đề thân NCC vững vàng tự lực lập nghiệp Nếu người có công trông chờ, ỷ lại từ trợ cấp Nhà nước, quan tâm xã hội mà nỗ lực vươn lên tự thân cải thiện tốt chất lượng sống NCC Hơn nữa, nguồn lực từ Nhà nước xã hội nguồn lực vô tận mà động lực cần thiết tạo đà cho người có công vươn lên, vượt qua hoàn cảnh thương tật, bệnh tật, thân NCC phải nêu cao tinh thần: “Thương binh tàn không phế” 50 KẾT LUẬN Dù chiến tranh lùi xa vào khứ mát đau thương hữu hàng ngày sống người chiến đấu nghiệp bảo vệ tổ quốc, Đảng Nhà nước không ngừng tiếp tục ban hành chiến lược, sách ưu đãi NCC nhằm hàn gắn lại phần vết thương chiến tranh để lại, góp phần vào thực công xã hội, ổn định trị, xoa dịu nỗi đau mát NCC với cách mạng, đồng thời thể lòng biết ơn sâu sắc nhân dân ta người hy sinh xương máu độc lập tự Tổ quốc Bài báo cáo lời cảm ơn em xin gửi đến Phòng LĐTBXH huyện Can Lộc, em hy vọng báo cáo đóng góp phần giúp cho công tác tổ chức thực sách ưu đãi NCC địa bàn huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh ngày đạt thành tích cực, góp phần vào nghiệp phát triển Kinh tế - Xã hội quê nhà, thông qua tạo nên tin yêu, lời hứa chăm lo cho sống cho NCC ngã xuống nghiệp bảo tổ quốc khứ tiếp bước để tuổi trẻ nước nhà sẵn sàng chiến đấu cho nghiệp đấu tranh độc lập hòa bình dân tộc mai sau./ 51 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Chấp hành Trung ương Đảng (2012), Nghị số: 15/NQ-TW ngày 01 tháng năm 2012 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI Bộ Lao động – Thương binh xã hội (2013), Thông tư số: 05/2013/TTBLĐTBXH Bộ Lao động – Thương binh xã hội ngày 15 tháng năm 2013 quy định hướng dẫn thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực chế độ ưu đãi người có công với cách mạng thân nhân Chính Phủ (2013), Nghị định số: 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2013 Chính Phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành số điều Pháp lệnh ưu đãi NCC Chính Phủ (2015), Nghị định số: 20/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng năm 2015 Chính Phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi NCC với cách mạng Đỗ Thị Hồng Hà (2013), "Quản lý nhà nước ưu đãi người có công Việt Nam nay", luận văn ThS Quản lý Hành công Phòng Lao động – Thương binh xã hội huyện Can Lộc (2014, 2015), Báo cáo tổng kết phương hướng nhiệm vụ thực sách ưu đãi người có công với cách mạng năm 2010 đến năm 2015 phòng LĐ-TB&XH huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh Kết tìm kiếm khác trang web: Google.com.vn./ 52 ... công tác 18 PHẦN II THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG TẠI HUYỆN CAN LỘC, TỈNH HÀ TĨNH 20 2.1 Cơ sở lý luận Chính sách công Người có công với cách mạng. .. động thực sách ưu đãi người có công với cách mạng địa bàn huyện Can Lộc năm 2014-2015 Tình hình đời sống người có công với cách mạng huyện Can Lộc Năm 2014 35 37 PHẦN I BÁO CÁO VỀ QUÁ TRÌNH THỰC... tượng người có công Căn theo pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2005 UBTVQH quy định, phân loại đối tượng người có công với cách mạng gồm có: Người có công với cách mạng Thân nhân người có công với
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn huyện can lộc tỉnh hà tĩnh , Thực trạng thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn huyện can lộc tỉnh hà tĩnh , Thực trạng thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn huyện can lộc tỉnh hà tĩnh

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay