Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở ủy ban nhân dân huyện thanh chương, tỉnh nghệ an

47 62 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2017, 07:39

BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Đề tài: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ở ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH CHƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN Họ tên sinh viên Lớp : Đinh Thị Mai Lê : KH13HCH3 Đoàn thực tập Niên Khóa Thời gian thực tập Địa điểm thực tập Giảng viên hướng dẫn : 37 : 2012- 2016 : Từ ngày 28/3 đến ngày 20/5/2016 : UBND huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An :Th.S Doãn Minh Thắng G.v Nguyễn Hồng Vân Hà Nội, tháng năm 2016 MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT PHẦN I MỞ ĐẦU 1.1 Mục đích thực tập: 1.2 Nội dung thực tập 1.3 Thời gian địa điểm thực tập 1.4 Báo cáo trình thực tập 1.5 Những công việc làm trình thực tập PHẦN II NỘI DUNG BÁO CÁO CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ UBND HUYỆN THANH CHƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN 1.1 Khái quát uỷ ban nhân dân huyện Thanh Chương 1.1.1.Giới thiệu Phòng Nội vụ huyện Thanh Chương 1.1.2 Sơ lược lịch sử hình thành phát triển UBND huyện Thanh Chương 1.2 Khái quát cấu tổ chức máy hoạt động UBND huyện Thanh Chương 1.2.1 Cơ cấu tổ chức UBND huyện Thanh Chương 1.2.2 Cơ cấu tổ chức phòng nội vụ huyện Thanh Chương 10 1.2.2.1 Vị trí, chức 10 1.2.2.2 Nhiệm vụ quyền hạn 11 1.2.2.3 Cơ cấu tổ chức 15 1.2.2.4 Quan hệ công tác 16 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY TẠI HUYỆN THANH CHƯƠNG – TỈNH NGHỆ AN 18 2.1 Cơ sở lý luận chung đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức 18 2.1.1 Một số khái niệm 18 2.1.1.1 Khái niệm cán bộ, công chức 18 2.1.1.2 Khái niệm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 19 2.1.2 Quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 19 2.1.2.1 Đánh giá hiệu công tác đào tạo, phát triển nhân lực 19 2.1.2.2 Quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 19 2.2 Vai trò đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 21 2.3 Quan điểm Đảng đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức 22 2.4 Tầm quan trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 23 2.4.1 Đào tạo, bồi dưỡng phục vụ tiêu chuẩn cán bộ, công chức 23 2.4.2 Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phục vụ cho nghiệp CNH – HĐH 23 2.4.3 Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức để đáp ứng yêu cầu công cải cách hành 24 2.5 Cơ sở pháp lý 24 2.6 Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng CBCC phòng Nội vụ huyện Thanh Chương – so sánh lí thuyết thực tiễn 26 2.6.1 Thực trạng đội ngũ CBCC địa bàn huyện Thanh Chương 26 2.6.2 Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC huyện Thanh Chương 28 2.6.3 Nhận xét, đánh giá thực trạng đào tạo, bồi dưỡng CBCC phòng Nội vụ - UBND huyện Thanh Chương từ năm 2012 – 2016 30 2.6.4 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND huyện Thanh Chương đến năm 2018 32 2.7 Nguyên nhân 32 2.7.1 Nguyên nhân chủ quan 32 2.7.2 Nguyên nhân khách quan 33 CHƯƠNG GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY TẠI HUYỆN THANH CHƯƠNG – TỈNH NGHỆ AN 34 3.1 Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức huyện Thanh Chương 34 3.1.1 Hoàn thiện công tác quản lý, đào tạo cán công chức 34 3.1.2 Hoàn thiện hệ thống chương trình đào tạo, bồi dưỡng 35 3.1.3 Đa dạng hóa chương trình đào tạo, loại hình đào tạo 35 3.1.4 Xây dựng hệ thống kiểm tra, đánh giá đào tạo, bồi dưỡng 36 3.1.5 Huy động sử dụng hiệu nguồn kinh phí dành cho đào tạo 37 3.1.6 Đối với cán bộ, công chức 37 3.2 Một số kiến nghị 37 PHẦN III KẾT LUẬN 39 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 41 NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN LỜI CẢM ƠN Học viện Hành Quốc gia nôi “đào tạo” số lượng lớn nguồn nhân lực lớn cho quan hành Nhà nước, đơn vị nghiệp, tổ chức kinh tế - xã hội Học viện tạo điều kiện để sinh viên tích cực học tập, nghiên cứu sâu vào thực tế Với tầm quan trọng Học viện tổ chức đợt thực tập cuối khóa cho sinh viên KH13 kéo dài tháng ( từ ngày 28/03/2016 - 20/05/2016) đến qua Hành Nhà nước để tìm hiểu thực tế Trong trình thực tập em có hội tiếp xúc thực hành trực tiếp kiến thức học vào hoạt động thực tế Ủy ban nhân dân huyện Thanh Chương (cụ thể phòng Nội vụ) Kết thúc thời gian thực tập, em học hỏi rút nhiều học kinh nghiệm, nhiều kỹ bổ ích, tổng kết lại báo cáo thực tập Em xin chân thành cảm ơn cán bộ, công chức làm việc Ủy ban nhân dân huyện Thanh Chương, đặc biệt phòng Nội vụ tạo điều kiện cho em trình thực tập, cung cấp tư liệu cần thiết giúp em hoàn thành báo cáo thực tập Đồng thời, em xin chân thành cảm ơn thầy cô Học viện Hành – người cung cấp cho em tảng kiến thức lý luận vô bổ ích bốn năm qua Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giảng viên – Thạc sỹ Doãn Minh Thắng, Thạc sỹ Nguyễn Tiến Dũng giảng viên Nguyễn Hồng Vân nhiệt tình hướng dẫn cho em trình thực tập, trình hoàn thiện báo cáo thực tập Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2016 Sinh viên thực tập Đinh Thị Mai Lê DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt UBND HĐND ĐTBD BNV CBCC NĐ – CP TW HVHCQG Dịch nghĩa Uỷ ban nhân dân Hội đồng nhân dân Đào tạo bồi dưỡng Bộ nội vụ Cán công chức Nghị định – Chính phủ Trung ương Học viện hành quốc gia DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU STT Nội dung bảng Trang Trình độ chuyên môn 36 Trình độ trị 37 Giới tính 37 PHẦN I MỞ ĐẦU Trong lĩnh vực quản lý nhà nước đội ngũ cán bộ, công chức giữ vai trò vô quan trọng Đây đội ngũ trực tiếp thực thi đưa nghị quyết, sách Đảng Nhà nước sống Các sách, quan điểm, định có thực phát huy hết tác dụng hay không phụ thuộc phần lớn vào hiệu làm việc đội ngũ cán bộ, công chức Để làm việc có hiệu cán phát huy hết lực đòi hỏi thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức Trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế nay, môi trường kinh doanh đầy khó khăn bất ổn Nước ta muốn phát triển đòi hỏi phải có đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo cấp có phẩm chất đạo đức, lực chuyên môn, lĩnh trị khả ứng phó với biến động môi trường cao Điều đồng nghĩa với việc phải đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Hơn để thực thắng lợi mục tiêu Đảng Nhà nước đề đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp vào năm 2020 vấn đề đặt trước mắt phải chuẩn bị, lựa chọn, đào tạo đội ngũ cán quản lý có chất lượng, đáp ứng yêu cầu thời Đào tạo, bồi dưỡng cán công chức công tác quan trọng góp phần lớn vào việc nâng cao hiệu lực quản lý máy nhà nước, thúc đẩy công cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước giai đọan Vai trò đội ngũ cán công chức chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Cán gốc vấn đề, gốc có tốt tốt” Trong thời kì công nghiệp hóa, đại hóa đất nước nay, việc đổi công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhu cầu thiết tất yếu nhằm đáp ứng yêu cầu thiết công cải cách hành chính, mà đó, đổi tổ chức máy, đổi người bốn nội dung trọng tâm, phù hợp với Luật Cán bộ, công chức ban hành Nghị Hội nghị lần thứ V Ban chấp hành Trung ương khóa X đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý máy nhà nước đề ra: “Đổi phương thức nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán công chức sát với thực tế, hướng vào vấn đề thiết thực đặt từ trình thực thi công vụ, nâng cao kỹ hành chính…” Yêu cầu xây dựng phát triển đất nước giai đoạn trình hội nhập quốc tế đòi hỏi nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, tạo tính chuyên nghiệp thành thạo công việc, vừa có thái độ giao tiếp tận tình, lịch sự, có ý thức cộng đồng trách nhiệm mối quan hệ giao tiếp hằng ngày Chỉ có đáp ứng yêu cầu cải cách máy hành nước ta Nhận thức tầm quan trọng vấn đề em định chọn đề tài: “Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An” - Đối tượng nghiên cứu: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Chương, - Phạm vi nghiên cứu: + Về mặt thời gian: Do hạn chế mặt thời gian, đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013- 2016 + Về mặt không gian: Phạm vi huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An - Phương pháp nghiên cứu: + Phương pháp phân tích tài liệu: Em tiến hành thu thập thông tin theo đối tượng mục tiêu nghiên cứu đề tài Những thông tin bao gồm báo, văn luật, Pháp lệnh, Nghị định, Thông tư, Quyết định, văn Quản lý Nhà nước liên quan tới công tác đào tạo bồi dưỡng cán công chức UBND huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An Bên cạnh đề tài dựa báo cáo tổng kết Phòng Nội vụ + Phương pháp quan sát: Trong thời gian nghiên cứu quan chủ động quan sát vấn đề Liên quan tới trình xây dựng đào tạo, phân bổ lớp học đào tạo lý luận trị, tin học, ngoại ngữ cho cán công chức UBND huyện Thanh Chương + Phương pháp xử lý, phân tích thông tin: Từ số liệu điều tra, thu thập được, em xử lý thông tin bằng chương trình EXEL, máy tính - Kết cấu đề tài Đề tài phần “Mở đầu” “Kết luận”, nội dung báo cáo tập trung nghiên cứu chương: Chương Tổng quan UBND huyện Thanh Chương hoạt động công tác quản trị nhân lực Chương Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND huyện Thanh Chương Chương Một số giải pháp, khuyến nghị nhằm hoàn thiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Trong trình làm báo cáo, điều kiện thời gian trình độ thân có hạn, nguồn tài liệu tham khảo không nhiều, báo cáo em chắn không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận góp ý thầy (cô) giáo Em xin chân thành cảm ơn 1.1 Mục đích thực tập: Thực Quyết định số 1918/QĐ-HVHCQG ngày 30/12/2005 giám đốc Học Viện hành việc ban hành quy chế tổ chức thực tập cho sinh viên Đại học hành hệ quy Theo kế hoạch thực tập Phòng đào tạo Học viện Hành - Mục đích chung + Tìm hiểu tổ chức, hoạt động máy nhà nước thể chế hành nhà nước + Nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn số vị trí công việc cán bộ, công chức nhà nước máy hành nhà nước + Vận dụng kiến thức học vào thực tế để rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ quản lý hành Bổ sung nâng cao kiến thức đã học Học viện Hành - Mục đích thực tập UBND huyện Thanh Chương Nghiên cứu đề tài nhằm làm rõ vấn đề đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An Chỉ tầm quan trọng công tác từ đưa số giải pháp khuyến nghị hoàn thiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 1.2 Nội dung thực tập Nắm cấu tổ chức, chức nhiệm vụ mối quan hệ quan thực tập Nắm vững quy trình công vụ quan quản lý hành nhà nước nơi thực tập Nắm thủ tục hành quan nơi thực tập, thể chế hành liên quan đến quan nơi thực tập Thực hành kỹ hành liên quan 1.3 Thời gian địa điểm thực tập Địa điểm thực tập: Phòng Nội vụ thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An Thời gian thực tập: thời gian thực tập phận 28/03/2016 đến hết ngày 20/05/2016 1.4 Báo cáo trình thực tập Thời gian Nội dung thực tập Cán NAM 537 60,2 NỮ 355 39,8 Công tác đào tạo lại, đào tạo nguồn CBCC huyện triển khai chậm thách thức lớn cho huyện giai đoạn đẩy nhanh trình công nghiệp hóa, đại hóa nay… Ưu điểm: - Đa số phận cán bộ, công chức nhận thức rõ vai trò tầm quan trọng nên hầu hết cán bộ, công chức hoàn thành nhiệm vụ giao Mặt khác, họ người quê hương nên muốn xây dựng quê hương ngày giàu mạnh lên Hơn nữa, Thanh Chương mảnh đất giàu truyền thống cách mạng nên lực lượng cán bộ, công chức người có lĩnh trị vững vàng, có ý thức độc lập tự chủ cao, có lý tưởng mục đích rõ ràng - Hầu hết cán bộ, công chức Thanh Chương có kinh nghiệm nhiều năm nên trình xủa lý công việc không gặp nhiều khó khăn Những cán lâu năm không ngần ngại hướng dẫn cho cán bộ, công chức trẻ kinh nghiệm đúc kết trình công tác làm việc Những cán bộ, công chức trẻ hăng hái công việc, say mê học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm có tinh thần sáng tạo, điều làm cho công việc xủa lý nhanh hơn, hiệu Hạn chế: Tuy nhiên bên cạnh ưu điểm đội ngũ cán bộ, công chức nhìn chung hạn chế bất cập nhiều mặt Phần lớn chưa đào tạo cách bản, quy chuyên môn nghiệp vụ, tỷ lệ đạt chuẩn thấp so với yêu cầu Năng lực quản lý điều hành chưa ngang tầm với nhiệm vụ, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội Nhận thức đội ngũ cán bộ, công chức không đồng đều, thiếu chủ động sáng tạo; việc vận dụng chủ trương, sách cấp vào điều kiện cụ thể địa phương chưa linh hoạt, nhiều nơi chép cách máy móc Không cán bộ, công chức chưa nắm vững chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền giao, không nắm vững quy định pháp luật, trình 27 đạo điều hành, giải công việc mang tính chủ quan, tùy tiện theo cảm tính cá nhân, không vào quy định pháp luật dẫn đến vi phạm Ngoài ra, có số hạn chế, thiếu sót, chậm hoạt động quản lý, lực thực nhiệm vụ chuyên môn thấp, chưa có tính chuyên nghiệp, phần lớn thiếu khả độc đoán, độc lập giải công việc, thụ động thực thi nhiệm vụ Bên cạnh thiếu hụt, bất cập số lượng yếu chất lượng, việc xây dựng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, lập kế hoạch, tổ chức thực kế hoạch công tác sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức chưa quan tâm đạo cách thỏa đáng 2.6.2 Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC huyện Thanh Chương Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức huyện, Ban Thường vụ huyện ủy quan tâm hàng năm phân bổ kinh phí phục vụ cho công tác phối hợp trường Cán tỉnh mở lớp Trung cấp Chính trị, tổ chức lớp đại học chuyên ngành huyện như: Đại học Luật, Học viện Hành chính, Đại học kinh tế NN PTNT, Đại học chuyên ngành kế toán, … riêng giáo dục huyện cấp ngân sách cho ngành phối hợp trường Trung cấp Xây dựng mở lớp Trung cấp Xây dựng để chuẩn hóa trình độ lực lượng Thanh tra Xây dựng Hàng năm, Trường Chính trị bố trí để giảng viên thực tế huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, thành thị thời gian từ tháng đến năm; tổ chức cho đội ngũ giảng viên, học viên nghiệm thu chuyên đề địa bàn tổ chức nhiều diễn đàn, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn với địa phương Với phương châm nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn để phục vụ cho giảng góp phần giải vấn đề địa phương, trường thực đề tài cấp tỉnh đề tài cấp huyện Thực Nghị số 32/NQ-TW ngày 26/5/2014 Bộ Chính trị tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận trị cho cán lãnh đạo quản lý 28 Về chất lượng: Hiện đa số cán bộ, công chức, từ huyện đến xã có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành công tác đạt tỷ lệ 95%, hầu hết CBCC sau đào tạo phát huy tốt lực Về chế độ, sách: Huyện Thanh Chương có chi tiết việc chi kinh phí đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cán công chức cụ thể sau: - Đối với diện cán chủ chốt cử đào tạo cao học, văn bằng chi 100% (học phí + tài liệu) - Các lớp bồi dưỡng ngắn hạn theo chuyên ngành, nhu cầu công tác phòng ban huyện đảm bảo toàn kinh phí Về tình hình thực Nghị định 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 03 năm 2011 Chính phủ: Hiện huyện có 90% cán chuyên môn nghiệp vụ qua lớp bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức chuyên môn bắt buộc; 10% lại cán bộ, công chức tham gia công tác Bên cạnh đó, huyện Thanh Chương thực tốt đề án đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức, viên chức công tác vùng dân tộc miền núi tỉnh Nghệ An UBND tỉnh ban hành ( Theo Quyết định số 6147/QĐ-UBND ngày 07/11/2014 ) : - Mở lớp học tiếng Thái cho 40 cán bộ, phòng, ban ngành vào tháng 4/2014 - Lớp bồi dưỡng công tác dân vận đồng bào dân tộc, tôn giáo: 120 học viên vào tháng 10/2014 Kết đào tạo, bồi dưỡng CBCC từ năm 2013 – 2016: Thực chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức năm 2013 năm 2014 UBND tỉnh Nghệ An huyện ủy Thanh Chương, UBND huyện Thanh Chương đạo Phòng Nội vụ, ngành liên quan, Trung tâm BDCT huyện chủ động bám chương trình phối hợp mở, đào tạo sau: - Đào tạo dài hạn: lớp với 728 học viên gồm: + Trung cấp lý luận trị: lớp với 374 học viên + Đại học Luật: lớp với 170 học viên 29 + Đại học kinh tế NN PTNT: lớp với 96 học viên + Đại học kế toán: lớp với 87 học viên - Bồi dưỡng ngắn hạn: 215/207 lớp với 21971/23437 lượt học viên + Chính trị: 8108 lượt học viên + Quản lý nhà nước: 5824 lượt học viên + Chuyên môn: 8039 lượt học viên - Đạo tạo, bồi dưỡng tỉmh: Cử đầy đủ cán bộ, thành phần lớp tập huấn tỉnh mở - Tổng kinh phí: 4371862000 đồng ( Có văn kèm theo ) Căn vào yêu cầu nhiệm vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2015, thực nghị tỉnh giao huyện Thanh Chương có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng sau: - Đào tạo dài hạn lớp với 278 học viên, gồm: + Trung cấp lý luận trị: lớp với 223 học viên + Đại học Luật : lớp với 55 học viên Bồi dưỡng ngắn hạn: 91 lớp với 7282 lượt học viên - Tổng chi phí: 1435216000 đồng Ngoài ra, phòng Nội vụ huyện thực tốt số hoạt động đào tạo bồi dưỡng CBCC định cử nhân viên Thanh tra huyện tham dự lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên năm 2014, cử CBCC học lớp đào tạo Sĩ quan dự bị năm học 2014 thời gian 03 tháng tập trung (Từ 01/6/2014 đến 31/8/2014 ), Chiêu sinh lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh năm 2014 để thực Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 30/6/2014 Ủy ban nhân dân huyện việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh năm 2014 định cử Cán tham dự lớp bồi dưỡng trị viên phó năm 2014… 2.6.3 Nhận xét, đánh giá thực trạng đào tạo, bồi dưỡng CBCC phòng Nội vụ - UBND huyện Thanh Chương từ năm 2012 – 2016 - Ưu điểm: Trong năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND huyện Thanh Chương đạt thành tựu vô quan trọng: Thứ nhất: Các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng quan tâm mức, tổ chức thường xuyên theo kế hoạch; đội ngũ cán công chức đào tạo đào tạo lại ngày tăng lên số lượng chất lượng… Phần 30 đông cán bộ, công chức quận trẻ có kiến thức, có trình độ học vấn, trình độ lí luận tốt Thứ hai: Công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC Huyện ủy – UBND huyện quan tâm hàng đầu nên nhiều năm đào tạo chuẩn hóa đội ngũ đạt trình độ theo yêu cầu nhiệm vụ công tác Thứ ba: Trình độ đào tạo mặt chuyên môn, lý luận trị, kiến thức quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ kỹ khác đội ngũ cán bộ, công chức ngày nâng lên Thứ tư: Phần lớn cán bộ, công chức có phẩm chất trị, đạo đức công vụ tốt, có tinh thần trách nhiệm thực thi nhiệm vụ, trung thành với Đảng, Nhà nước, tận tụy phục vụ nhân dân - Những tồn tại, hạn chế: Bên cạnh ưu điểm nêu trên, công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC có tồn tại, hạn chế sau: Một là: Mặc dù số lượng đội ngũ CBCC ngày tăng lên, song chưa đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành phát triển kinh tế xã hội, cung cấp dịch vụ công lĩnh vực như: y tế, khoa học công nghệ, nông nghiệp phát triển nông thôn, văn hóa, thể thao, du lịch… Hai là: Tuy trình độ đào tạo, bồi dưỡng mặt đội ngũ CBCC bước tăng lên, song so với yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn số hạn chế bất cập Cụ thể: - Kiến thức, trình độ chuyên môn đào tạo phận CBCC chưa thực phù hợp với công việc, đào tạo lại, bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới; chất lượng kết công tác chưa tương xứng với bằng cấp đào tạo - Trình độ lý luận trị nhìn chung thấp, chưa đồng đều, tỷ lệ chưa đào tạo bồi dưỡng cao - Khả sử dụng ngoại ngữ, tin học phục vụ công việc chuyên môn đội ngũ CBCC thấp Ba là: Kỹ thực công việc, tính chuyên nghiệp đội ngũ CBCC thấp, đặc biệt kỹ mềm như: giao tiếp, làm việc nhóm, lập kế hoạch, xây dựng đề án, định quản lý, khả tập hợp, vận động quần chúng hạn chế 31 Bốn là: Vẫn phận CBCC có biểu suy thoái phẩm chất đạo đức, mức độ hoàn thành nhiệm vụ thấp 2.6.4 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND huyện Thanh Chương đến năm 2018 Đến năm 2018 đội ngũ cán bộ, công chức huyện có trình độ lý luận trị vững vàng, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, trình độ tin học ngoại ngữ 100% cán bộ, công chức phải vững vàng 2.7 Nguyên nhân 2.7.1 Nguyên nhân chủ quan Ý thức tinh thần học tập cán bộ, công chức chưa cao Bên cạnh số cán bộ, công chức nhiệt tình, sáng tạo, chủ động học tập nhiều cán bộ, công chức học mang tính hình thức, thụ động việc tiếp thu kiến thức Hơn rèn luyện, tự phấn đấu cán bộ, công chức có phần lơi lỏng Đội ngũ làm công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thiếu trình độ chuyên môn nghiệp vụ, công tác lập kế hoạch triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán nhiều bất cập có nhiều điểm chưa thực phù hợp với thực tiễn, trọng tâm, trọng điểm hiệu Xây dựng nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức mang nặng nội dung lý luận nội dung mang tính thực tiễn chưa đủ để học viên thực hành tích lũy kinh nghiệm, kỹ trình học Bên cạnh đội ngũ giảng viên thiếu số lượng, yếu chuyên môn nghiệp vụ nên trình giảng dạy gặp nhiều tình chưa giải triệt để vấn đề liên quan đến nội dung học cho học viên hiểu Thiếu chủ động việc trang bị kiến thức chuyên môn nghiệp vụ Tổ chức thiếu quan tâm, đầu tư sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu cho học tập giảng dạy Công tác phân tích công việc chưa phát huy hiệu Phân tích chung chung qua loa đại khái chưa thực gắn với thực tế công việc dẫn đến việc lựa chọn nội dung, chương trình đào tạo không phù hợp chất lượng đào tạo không cao 32 Việc quản lý sử dụng kinh phí đào tạo chưa phát huy hiệu quả, chưa hợp lý chưa có kế hoạch sử dụng rõ ràng nhiều khoản sử dụng không rõ mục đích dẫn đến việc thâm hụt thiếu kinh phí cho đào tạo Chưa thực tốt phát huy đồng động lực khuyến khích vật chất, động viên tinh thần; lòng say mê nghề nghiệp cán bộ, công chức Chính sách cán sách tiền lương gặp nhiều khó khăn Đánh giá sử dụng cán bộ, công chức sau đào tạo chưa hợp lý, chưa tạo động lực cho cán bộ, công chức học tập 2.7.2 Nguyên nhân khách quan Trong thời gian qua tình hình trị ổn định, nhiều cán bị kỷ luật, bị việc, đội ngũ cán bộ, công chức có độ tuổi cao, cấu độ tuổi không đảm bảo tính liên tục nên công tác đào tạo gặp nhiều khó khăn Nước ta giai đoạn chuyển sanh kinh tế hàng hóa nhiều thành phần đòi hỏi cán lãnh đạo phải có nhạy bén, nắm bắt thị trường, thích ứng với biến động kinh tế Do khác với kinh tế tập trung quan liêu bao cấp trước chuyển sang kinh tế cán bộ, công chức nhiều bỡ ngỡ chưa thích ứng kịp thời với khoa học công nghệ đại nên trình học tập gặp nhiều khó khăn Đất nước kinh tế địa phương nghèo nàn, chậm phát triển việc đầu tư cho đào tạo, bồi dưỡng cán quan tâm trọng nhiều hạn chế Công tác cán công tác liên quan tới người nên khó khăn, phức tạp dễ động đến vấn đề riêng tư tế nhị nhảy cảm, đòi hỏi phải có nhiều kinh nghiệm đặc biệt công tác luân chuyển cán văn hướng dẫn thực chưa cụ thể Môi trường pháp lý nghèo nàn áp dụng không quán; chức nhiệm vụ quan liên quan đến đào tạo chồng chéo, phân quyền hiệu giữ cấp phận 33 CHƯƠNG GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY TẠI HUYỆN THANH CHƯƠNG – TỈNH NGHỆ AN 3.1 Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức huyện Thanh Chương 3.1.1 Hoàn thiện công tác quản lý, đào tạo cán công chức Thực quy hoạch, tạo nguồn cán gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng, gắn việc luân chuyển, bố trí sử dụng Đẩy mạnh công tác quy hoạch cán dài hạn, tạo điều kiện thuận lợi để công chức phát triển toàn diện, bước nâng cao chất lượng trình độ Thực việc quy hoạch, đào tạo cán qua thực tiễn công tác sở Xây dựng quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức kế hoạch hàng năm chương trình đào tạo cụ thể hệ thống quuyền Xác định cụ thể chương trình đào tạo theo công việc người học, tránh trùng lắp, dàn trải, tràn lan lãng phí, gắn đào tạo với bố trí, sử dụng ngành nghề đào tạo Đào tạo, bồi dưỡng cán trước bổ nhiệm theo tiêu chuẩn chức danh bổ nhiệm; tiếp tục thực đào tạo lại phú hợp với vị trí công tác thực luân chuyển, điều động cán theo yêu cầu đột xuất Hoàn thiện hệ thống văn pháp luật làm sở pháp lý cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng Việc hoàn thiện phải thực sở rà sát hệ thống cac văn hành đào tạo, bồi duỡng, phát bất cập để sửa đổi hoàn thiện, đặc biệt trọng văn quy định quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng đối tượng cụ thể, văn vềvăn bằng, chứng cấp văn bằng, chứng chi, chế độ, sách cán bộ, công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng Xây dựng hệ thống chế độ, sách đãi ngộ phù hợp cho cán bộ, công chức yên tâm tích cực tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt hệ thống chế độ, sách cán bộ, công chức cấp xã, phường theo hướng thúc đẩy công chức Nhà nước không ngừng nâng cao trình độ, 34 lực nghiệp vụ trình thực thi công vụ hành quản lý Nhà nước Chế độ, sách phải đặc biệt trọng gắn đào tạo với sử dụng tạo động lực mạnh cho cán bộ, công chức nhiệt tình tham gia học tập Chế độ tiền lương thấp vấn đề khó khăn, ảnh hưởng lớn đến công tác đào tạo, bồi dưỡng Tổ chức thực việc đánh giá đào tạo, bồi dưỡng cách thường xuyên, nghiêm tùc thực khoa học Việc đánh gái thường xuyên để thu thập thông tin phản hồi trình đào tạo, bồi dưỡng nhằm đưa định, điều chinh kịp thời cho công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng Đánh giá phải khoa học, không đánh giá việc học tập cán bộ, công chức mà phải thực tất khâu trình việc xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, lập kế hoạch, thực kế hoạch đặc biệt đánh giá sau khóa đào tạo, bồi dưỡng Việc đánh giá sau khóa đào tạo, bồi dưỡng nhằm xem xét hiệu đào tạo, bồi dưỡng, xem người cán bộ, công chức vận dụng kiến thức học vào thực tiễn nào, mang lại đóng góp cho trình phát triển tổ chức 3.1.2 Hoàn thiện hệ thống chương trình đào tạo, bồi dưỡng Chuẩn hóa nội dung, chương trình, giáo trình theo hướng gắn với thực tế, dễ hiểu, dễ ứng dụng, chuẩn hóa hệ thống nội dung chương trình cáac đối tượng đào tạo, bồi dưỡng Thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin, tài liệu kịp thời cho sở đào tạo, bồi dưỡng Hoàn thiện phương pháp đào tạo, bồi dưỡng theo hướng trọng đến thực hành kiến thức thực tế Hạn chế phương pháp thiên thuyết giảng Hoàn thiện số lượng chất lượng giảng viên trung tâm bồi dưỡng trị địa bàn huyện, đồng thời với việc thực sách khuyến khích vật chất tinh thần cho đội ngũ cán bộ, công chức thực công tác giảng dạy 3.1.3 Đa dạng hóa chương trình đào tạo, loại hình đào tạo Việc áp dụng phương pháp đào tạo cách hợp lý mang lại hiệu cao cho trình đào tạo Biết kết hợp ưu điểm hạn chế nhược điểm 35 phương pháp đào tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực chương trình đào tạo Để đa dạng hóa phương pháp đào tạo áp dụng phương pháp này: - Áp dụng phương pháp đào tạo công việc: Những phương pháp hiệu cán bộ, công chức mới, vừa giúp cán bộ, công chức nhanh chóng hòa nhập với môi trường làm việc mới, vừa tăng khả giải công việc nhờ hướng dẫn, đạo kèm cặp cán giàu kinh nghiệm - Thường xuyên mở hội nghị, hội thảo để tra đổi kinh nghiệm cá nhân, tập thể - Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tính chuyên nghiệp máy hành chính, cán bộ, công chức, đặc biệt kỹ hành áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động máy hành Việc áp dụng hình thức đào tạo ngắn hạn dài hạn cho cán bộ, công chức Ngoài ra, áp dụng nhiều phương pháp đào tạo khác như: đào tạo từ xa, đào tạo sử dụng phòng thí nghiệm…Kết hợp đào tạo công việc đào tạo công việc để tiết kiệm chi phí đào tạo 3.1.4 Xây dựng hệ thống kiểm tra, đánh giá đào tạo, bồi dưỡng Cần có phận chịu trách nhiệm với hệ thống tiêu chuẩn đánh giá: Trước tiên đưa mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng tiến hành công việc để đạt mục tiêu mà lại bỏ qua coi nhẹ việc đánh giá trình đào tạo coi lại trở số “0” tình trạng đâng phổ biến, đào tạo tràn lan để đó, không kiểm tra chất lượng tính hiệu việc đào tạo Vì sau đào tạo cần có hệ thống kiểm tra đánh giá thường xuyên để thu thập thông tin phản hồi nhằm đưa định, điều chỉnh kịp thời Đánh giá cần tiến hành theo kế hoạch, áp dụng tiến khoa học phương pháp khác nhau, cần tiến hành để thấy kết cá nhân tổ chức 36 3.1.5 Huy động sử dụng hiệu nguồn kinh phí dành cho đào tạo Nguồn kinh phí có vai trò định đến việc kế hoạch đào tạo có thực hay không? Với nhu cầu đào tạo lớn Bộ cần có giải pháp nhằm tăng cường kinh phí cho đào tạo: - Đa dạng hóa hình thức huy động nguồn kinh phí dành cho đào tạo từ nguồn tài trợ quốc tế - Xây dựng chế quản lý sử dụng nguồn kinh phí dành cho đào tạo cách hợp lý hiệu - So sánh chi phí đào tạo thực tế bỏ quỹ đạo thực để tiến hành điều chỉnh cân đối cho phù hợp - Cân đối lại khoản chi phí dành cho quản lý công tác đào tạo tỷ lệ cao Đồng thời cần phải tính đến chi phí danh cho học viên như: tiền bồi dưỡng cho học viên tham gia khóa học, tiền thưởng cho người có kết 3.1.6 Đối với cán bộ, công chức Cần nâng cao nhận thức cán bộ, công chức tầm quan trọng công tác Đây hoạt động quan trọng nhằm đảm bảo nâng cao lực công tác cho đội ngũ cán bộ, công chức Đào tạo, bồi dưỡng không đảm bảo hoàn chỉnh tiêu chuẩn nghiệp vụ theo ngạch, chức danh mà nâng cao lực thực công việc cho cán bộ, công chức, đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực cho tương lai tổ chức Chỉ nhìn nhận đắn đào tạo, bồi dưỡng ta có đuợc đầu tư mức để đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 3.2 Một số kiến nghị Qua trình tìm hiểu công tác ĐTBD địa bàn huyện Thanh Chương, em xin có số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC địa bàn huyện sau: Thứ nhất: Thực tốt việc xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng Đào tạo, bồi dưỡng cần tiến hành sở xác định nhu cầu phục vụ công việc kế hoạch quan Vì vậy, phải thường xuyên rà soát, đánh 37 giá trình độ, chất lượng công chức cách toàn diện Việc xác định nhu cầu phải phân tích dựa nhu cầu lao động tổ chức, yêu cầu vị trí công việc kĩ có CBCC, để xác định xem có cần thiết phải đào tạo, bồi dưỡng nhân vị trí không, xem xét cán công chức có cần đào tạo thêm kiến thức không, chuyên môn đào tạo có phù hợp không, đồng thời Uỷ ban cần định kì khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi duỡng ngắn hạn quan cá nhân CBCC không nên có chương trình đào tạo, bồi dưỡng cứng nhắc Thứ hai: Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng tiếng anh, tin học Những năm qua, ‘huyện Thanh Chương cử cán bộ, công chức tham gia khóa đào tạo tiếng anh, tin học kết thực tế thu chưa phải cao Văn bằng, chứng sau khóa học cấp đầy đủ cho học viên thực tế có không công chức lúng túng, gặp nhiều khó khăn giải công việc Thời gian tới cần phải đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếng anh, tin học, đặc biệt tin học văn phòng cho công chức để giải tốt yêu cầu hằng ngày Thứ ba: Nâng cao tinh thần học tập công chức, đồng thời có khuyến khích, động viên họ tham gia tích cực học tập hiệu Công tác đào tạo, bồi dưỡng thực có hiệu thân người công chức có ý thức học tập nghiêm túc, đắn Để nâng cao tinh thần học tập họ, trước tiên phải khuyến khích trình tự đào tạo, bồi dưỡng thân để nâng cao hiểu biết lực công tác Phải khuyến khích họ học thêm theo hình thức học cao học, văn bằng trường Đồng thời kết hợp biểu dương, khen thưởng, đề bạt, bổ nhiệm lên vị trí cao công chức có thành tích học tập xuất sắc để làm gương, khích lệ toàn thể công chức quan hăng hái học tập Thư tư: Nâng cao lực hoạt động Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Trung tâm bồi dưỡng trị huyện đơn vị trực tiếp tổ chức thực hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức địa bàn huyện Do nâng 38 cao lực hoạt động trung tâm nhiệm vụ thiết thực để thực có hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng - Tăng cường đầu tư sở vật chất Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Hiện sở vật chất trung tâm khang trang, Tuy nhiên, để đổi phương pháp giảng dạy học theo hướng đại cần có đầu tư thích đáng Cần nâng cấp phòng học, đặc biệt phòng thảo luận, trang thiết bị dạy học ( máy tính, máy chiếu, loa ) , tài liệu học tập, giáo trình cần phải cung cấp đầy đủ cho học viên - Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Đội ngũ giảng viên người trực tiếp truyền thụ kiến thức cho người học, đồng thời lại tham gia vào việc biên soạn giáo trình, tài liệu học tập nên chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng phụ thuộc nhiều vào lực họ Để nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên cần: + Tạo điều kiện để đội ngũ giảng viên Trung tâm tham gia nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm tỉnh Trung ương tổ chức để họ tiếp cận với phương pháp giảng dạy mới, sử dụng thành thạo công nghệ thông tin hỗ trợ cho công tác giảng dạy + Cử giảng viên tập huấn ngắn ngày phường để bổ sung kinh nghiệm thực tế cho họ, giúp họ có giảng nhuần nhuyễn lí thuyết thực tiễn, tạo hứng thú cho người học - Đổi nội dung, chương trình đào tạo: Các nội dung đào tạo cần phải thực tế hơn, tránh sa đà sâu vào phần lí thuyết Chú trọng nâng cao chương trình đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ giúp họ thành thạo chuyên môn giải công việc Đặc biệt, huyện cần mở thêm lớp đào tạo tiếng anh, tin học, kĩ giao tiếp, ứng xử văn hóa công sở cho công chức PHẦN III KẾT LUẬN Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Cán gốc công việc, công việc thành công hay thất bại cán tốt hay kém…cán cầu nối Đảng, Chính phủ với nhân dân Vì vậy, huấn luyện cán công việc gốc Đảng” 39 Hơn hết, đội ngũ CBCC quan hành nhà nước cần phải đào tạo, bồi dưỡng toàn diện để trở thành nhà quản lý có phẩm chất tốt, có lực nghề nghiệp, vừa “ hồng”, vừa “chuyên” Quán triệt tinh thần đạo Uỷ ban tỉnh Nghệ An, UBND huyện Thanh Chương Phòng Nội vụ huyện nghiêm túc triển khai thực có hiệu việc đào tạo, bồi dưỡng cho cán công chức huyện, qua đội ngũ công chức huyện bước nâng cao số lượng chất lượng, bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Bên cạnh kết đạt hạn chế khắc phục Vì quan đơn vị cần đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng cho đội ngũ công chức có trình độ chuyên môn cao, lý luận cao, có phẩm chất đạo đức lĩnh trị vững vàng để phục vụ nghiệp xây dựng phát triển đất nước Qua hai tháng thực tập Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Chương, em có hội vận dụng kiến thức học vào thực tế Tuy nhiều bỡ ngỡ, thiếu sót tiếp cận với kiến thức mới, trực tiếp áp dụng kiến thức sách vào thực tế Một lần em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn nhiệt tình Thầy Cô đoàn thực tập số 37, với giúp đỡ nhiệt tình cán bộ, công chức Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Chương giúp em hoàn thành báo cáo thưc tập 40 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo số 14/BC-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2014 Trung tâm bồi dưỡng trị Ủy ban nhân dân huyện Thanh Chương kết thực nhiệm vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2014, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2015 Cổng thông tin tỉnh Nghệ An, cổng thông tin huyện Thanh Chương Học viện Hành quốc gia (2009), giáo trình tổ chức nhân hành nhà nước, nhà xuất khoa học kỹ thuật, Hà Nội Luật cán bộ, công chức năm 2008 Nghị định số 18/2010/NĐ-CP đào tạo, bồi dưỡng công chức ngày 05 tháng 03 năm 2010 Quy định số 16-QĐ/HU ngày 04 tháng năm 2013 Huyện ủy huyện Thanh Chương nhiệm vụ mối quan hệ phối hợp công tác đào tạo, bồi dưỡng cán Quy định việc lập dự toán, quản lý sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức địa bàn tỉnh Nghệ An Thông tư 15/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 Bộ Nội vụ Một số Website: - www.moet.gov.vn http://google.com.vn www.bonoivu.gov.vn www.nghean.huyenthanhchuong.vn 41 ... quan trọng vấn đề em định chọn đề tài: Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An - Đối tượng nghiên cứu: Công tác đào tạo, bồi. .. đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 21 2.3 Quan điểm Đảng đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức 22 2.4 Tầm quan trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 23 2.4.1 Đào tạo, bồi. .. cán bộ, công chức 19 2.1.2 Quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 19 2.1.2.1 Đánh giá hiệu công tác đào tạo, phát triển nhân lực 19 2.1.2.2 Quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở ủy ban nhân dân huyện thanh chương, tỉnh nghệ an , Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở ủy ban nhân dân huyện thanh chương, tỉnh nghệ an , Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở ủy ban nhân dân huyện thanh chương, tỉnh nghệ an

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay