Thực hiện cơ chế “một cửa” tại ủy ban nhân dân huyện ba bể, tỉnh bắc kạn

59 106 1
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2017, 07:39

BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Đề tài: THỰC HIỆN CHẾ “MỘT CỬA” TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN Họ tên sinh viên : Lớp : KH13HCH3 Niên khóa : 2012 - 2016 Thời gian thực tập : từ ngày 28/3/2016 đến ngày 20/5/2016 Địa điểm thực tập Giảng viên hướng dẫn : Văn phòng HĐND - UBND huyện Ba Bể - tỉnh Bắc Kạn : Thạc sĩ Doãn Minh Thắng : Giảng viên Nguyễn Hồng Vân Hà Nội, tháng năm 2016 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN 11 LỜI MỞ ĐẦU 12 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN 15 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CHẾ “MỘT CỬA” TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA BỂ 15 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ “MỘT CỬA” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BA BỂ 15 1.1 Mục đích thực tập 15 1.2 Nội dung thực tập 16 Thực hành kỹ hành liên quan 16 1.3 Thời gian địa điểm thực tập 16 1.4 Báo cáo trình thực tập 16 1.5 Những công việc làm trình thực tập phận “trung tâm giao dịch cửa” Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể 18 Trong trình thực tập phận “trung tâm giao dịch cửa” huyện Ba Bể, em thực số công việc cụ thể liên quan, bao gồm: 18 PHẦN 2: NỘI DUNG BÁO CÁO 19 TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CHẾ “MỘT CỬA” TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN .19 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN 19 1.1 Lịch sử hình thành 19 1.3 Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể .22 1.3.1 Quá trình thành lập .22 1.3.2 cấu tổ chức nhân 23 Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể bao gồm Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, cán công chức làm việc; tổng số cán bộ, công chức 21 đồng chí .23 1.3.3 Chức 23 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA “TRUNG TÂM GIAO DỊCH MỘT CỬA” TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA BỂ 24 2.1 sở lý luận cải cách hành chế “một cửa”, “một cửa liên thông” 24 2.1.1 Cải cách hành 24 2.1.2 chế “một cửa”, “một cửa liên thông” 26 2.2 Bộ phận tiếp nhận trả kết theo chế “một cửa” Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể 31 2.2.1 Quyết định thành lập 31 2.2.2 Nơi làm việc trang thiết bị .32 Ủy ban nhân dân huyện bố trí 07 cán phụ trách trực, gồm lĩnh vực tài nguyên - môi trường, lao động – thương binh xã hội, tư pháp, tài - kế hoạch, lâm nghiệp, kinh tế hạ tầng 33 Số cán trình độ đại học độ tuổi từ 23 đến 35 tuổi, đáp ứng yêu cầu công việc; tư cách đạo đức tốt, nhiệt tình với công việc; kỹ giải công việc, đảm bảo nhận hồ sơ đầy đủ, xác từ công dân, tổ chức lưu chuyển hồ sơ đến phòng, ban, đơn vị chuyên môn theo quy trình tác nghiệp, đảm bảo tính xác kịp thời 33 2.2.4 Quy chế hoạt động phận 33 - cấu tổ chức hoạt động .33 Bộ phận ‘trung tâm giao dịch cửa” thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân huyện, chịu quản lý Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân, lãnh đạo Văn phòng phụ trách cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân huyện bố trí phù hợp với tình hình thực tế 33 - Chức năng, nhiệm vụ phận “trung tâm giao dịch cửa” 33 Tiếp tổ chức, công dân nơi làm việc phận “trung tâm giao dịch cửa” yêu cầu giải công việc phạm vi thẩm quyền Ủy ban nhân dân huyện quy định giải theo chế “một cửa” .33 Các trường hợp yêu cầu giải công việc không thuộc thẩm quyền hướng dẫn tổ chức, công dân đến quan thẩm quyền giải 33 Hướng dẫn công dân tổ chức thủ tục, hồ sơ theo quy định, kiểm tra, cập nhật liệu vào phần mềm dịch vụ công sổ theo dõi, viết phiếu tiếp nhận hồ sơ thụ lý Đối với hồ sơ chưa hoàn chỉnh hướng dẫn để tổ chức, công dân bổ sung hoàn chỉnh theo quy định .33 Cán tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ thụ lý cho lãnh đạo phụ trách phận “một cửa” để kiểm tra, xác nhận; sau bàn giao cho đơn vị chuyên môn giải 34 Theo ngày hẹn trả kết ghi giấy biên nhận hồ sơ, cán thụ lý trách nhiệm trả kết quả, hướng dẫn tổ chức, công dân nộp lệ phí, phí theo quy định .34 Trực tiếp liên hệ với đơn vị chuyên môn liên quan để giải công việc 34 - Trách nhiệm lãnh đạo phụ trách phận “trung tâm giao dịch cửa” thủ trưởng quan, đơn vị liên quan 34 a Trách nhiệm lãnh đạo phụ trách phận “trung tâm giao dịch cửa”: 34 Quản lý cán bộ, công chức thuộc phận “trung tâm giao dịch cửa” 34 Trực tiếp ký phiếu chuyển hồ sơ đến quan, đơn vị liên quan; nắm tình hình tiếp nhận, giải quyết, trả kết cán bộ, công chức thuộc phận “trung tâm giao dịch cửa”; phối hợp với thủ trưởng quan, đơn vị kịp thời giải vấn đề vướng mặc xảy ra, đặc biệt hồ sơ thuộc trách nhiệm giải nhiều quan, đơn vị 34 Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc chấp hành nội quy, quy chế phận “trung tâm giao dịch cửa” chấn chỉnh tác phong, lề lối, thái độ làm việc cán bộ, công chức trình giao dịch, giải công việc tổ chức, công dân 34 Giúp chánh văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức phận “trung tâm giao dịch cửa” theo Luật cán công chức Báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xem xét, xử lý cán bộ, công chức không thực nội quy, quy chế hoạt động phận “một cửa” .35 Báo cáo với Ủy ban nhân dân theo định kì tháng, quý, năm tình hình kết thực công tác phận “trung tâm giao dịch cửa” đồng thời đề xuất với Ủy ban nhân dân huyện vấn đề liên quan, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng hiệu hoạt động phận “trung tâm giao dịch cửa” .35 b Trách nhiệm thủ trưởng quan, đơn vị liên quan .35 Thủ trưởng quan, đơn vị trách nhiệm phân công cán bộ, công chức vào sổ theo dõi, cập nhật vào phần mềm máy vi tính hồ sơ ký đóng dấu xác nhận phận “một cửa” chuyển đến theo nội dung: số hồ sơ, họ tên, địa chỉ, điện thoại giao dịch tổ chức công dân, tài liệu hồ sơ, nội dung cần giải quyết, hẹn ngày trả kết quả, ký xác nhận với cán bộ, công chức thuộc phận “một cửa” .35 Thủ trưởng quan, đơn vị liên quan trách nhiệm phân công cán bộ, công chức xem xét, giải công việc theo quy định .35 Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện để xem xét giải quyết, cần phải xem xét lại đơn vị chuyên môn phải văn gửi phận “một cửa” sau 01 ngày công việc phải giải trước 05 ngày; sau 03 ngày công việc phải giải 05 ngày, kể từ tiếp nhận hồ sơ công dân.35 Các quan, đơn vị không trực tiếp nhận hồ sơ thuộc lĩnh vực giải theo chế “một cửa” tổ chức, công dân Hồ sơ chữ ký xác nhận Trưởng phận “trung tâm giao dịch cửa” dấu Văn phòng huyện coi hồ sơ không hợp lệ, không trình ký 36 Hồ sơ liên quan đến nhiều quan, đơn vị quan chịu trách nhiệm phải phối hợp với quan, đơn vị khác để giải 36 Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức phân công làm việc phận “trung tâm giao dịch cửa” 36 - Trách nhiệm cán bộ, công chức làm việc phận “trung tâm giao dịch cửa” 36 Cán bộ, công chức làm việc phận “trung tâm giao dịch cửa” trách nhiệm tiếp nhận, xem xét hồ sơ tổ chức, công dân 36 Trường hợp yêu cầu tổ chức, công dân không thuộc phạm vi giải hướng dẫn để tổ chức, công dân đến quan thẩm quyền giải quyết.36 Trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đủ theo quy định hướng dẫn cụ thể lần để tổ chức, công dân bổ sung, hoàn chỉnh 36 Đối với loại công việc theo quy định giải ngày làm việc không ghi giấy hẹn tiếp nhận giải ngay, sau trình lãnh đạo thẩm quyền ký, trả kết cho tổ chức, công dân vào cuối ngày làm việc, thu lệ phí công việc thu lệ phí theo quy định pháp luật .36 Đối với loại công việc theo quy định ghi giấy hẹn tiếp nhận viết giấy biên nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả, chuyển hồ sơ đến phận chức liên quan giải quyết, trả kết cho tổ chức, công dân, thu lệ phí công việc thu lệ phí theo quy định pháp luật 36 Cán bộ, công chức làm việc phận “trung tâm giao dịch cửa” phải nâng cao tinh thần, trách nhiệm giải công việc tổ chức công dân, chấp hành nghiêm chỉnh quy định quy chế văn hóa công sở, quy chế làm việc, nội quy quy chế phận “trung tâm giao dịch cửa” 37 thái độ giao tiếp với tổ chức công dân mực Tuyệt đối nghiêm cấm hành vi gây khó khăn tiêu cực giải công việc tổ chức công dân 37 Cuối ngày làm việc, cán bộ, công chức làm việc phận “trung tâm giao dịch cửa” trách nhiệm báo cáo kết quả, rút kinh nghiệm thực nhiệm vụ ngày với lãnh đạo phụ trách phận “trung tâm giao dịch cửa” nhằm không ngừng nâng cao chất lượng hiệu hoạt động phận 37 - Thời gian làm việc phận “trung tâm giao dịch cửa” .37 Bộ phận “trung tâm giao dịch cửa” làm việc theo hành từ thứ hai đến hết ngày thứ sáu hàng tuần .37 Thời gian tiếp nhận trả kết quả: .37 Mùa hè: 37 - Sáng từ 07h00’ đến 11h00’ 37 - Chiều từ 13h30’ đến 17h30’ 37 Mùa đông: 37 - Sáng từ: 7h30’ đến 11h30’ 37 - Chiều từ 13h00’ đến 17h00’ 37 Thời gian hành lại ngày để cán bộ, công chức phận “trung tâm giao dịch cửa” xếp hồ sơ, trình ký, đóng giấu xác nhận, bàn giao hồ sơ đến quan, đơn vị liên quan giải 38 Các quan, đơn vị trách nhiệm gửi hồ sơ phận “trung tâm giao dịch cửa” vào 30 phút đầu làm việc nhận vào 30 phút cuối làm việc Cán thu lệ phí trách nhiệm kiểm tra lệ phí thu, nộp kho bạc nhà nước theo chế độ quản lý tài hành .38 2.3 Thực trạng hoạt động phận “trung tâm giao dịch cửa” Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 38 2.3.1 Kết hoạt động từ năm 2010 đến 2012 38 Ngày 15/10/2004 Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 24/KH-UB triển khai thực chế “một cửa” theo định 184/2004/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ địa bàn huyện Ba Bể Kế hoạch nêu rõ nguyên tắc, lĩnh vực thực hiện, thời gian bước triển khai thực chế “một cửa” .38 Ngày 10/11/2004 Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị cán để triển khai văn bản: Quyết định 184/2004/QĐ-TTg, kế hoạch số 66/KH-UB Ủy ban nhân dân tỉnh, kế hoạch số 24/KH-UB Ủy ban nhân dân huyện Sau hội nghị cán bộ, xã, thị trấn, quan chuyên môn tích cực tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện xây dựng đề án duyệt với ban đạo cải cách hành tỉnh Đồng thời,căn vào Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ban hành ngày 22/6/2007 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành Quy chế thực chế cửa, cửa liên thông quan hành Nhà nước địa phương Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể ban hành định số 03/QĐ-UBND ngày 02/01/2013 Quy chế tổ chức, hoạt động “trung tâm giao dịch cửa” quy trình giải công việc theo chế “một cửa” Ủy ban nhân dân huyện, thành lập trung tâm giao dịch cửa 01 đồng chí Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện phụ trách, bố trí phòng làm việc, trang bị phương tiện làm việc niêm yết công khai thủ tục hành hồ sơ, lệ phí, thời gian giải công việc quan nhà nước tổ chức công dân 39 Các công việc giải “trung tâm giao dịch cửa” Ủy ban nhân dân huyện bao gồm lĩnh vực: 39 - Đăng kí cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh; .39 - Chuyển đổi, chuyển nhượng cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất; 39 - Cấp giấy phép xây dựng nhà ở; 39 - Bảo trợ xã hội sách cho người công .39 Hai lĩnh vực công tác chứng thực, giải sách xã hội trước mắt phòng Tư pháp phòng Nội vụ, phòng Lao động - thương binh Xã hội giải công việc giải “trung tâm giao dịch cửa” Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thực theo Quyết định số 21/QĐ-CT ngày 01/01/2004 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là: đất đai, hộ tịch, chứng thực, xây dựng nhà 40 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ “MỘT CỬA” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BA BỂ 49 3.1 Một số giải pháp 49 3.1.1 Đẩy mạnh công tác đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát 49 3.1.2 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức .50 3.1.3 Nâng cao chất lượng sở vật chất phục vụ cho phận cửa Ủy ban nhân dân huyện 51 3.1.4 Tiếp tục đơn giản công khai hóa thủ tục hành 51 3.2 Một số kiến nghị cụ thể nhằm nâng cao hiệu việc thực chế “một cửa” Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể 53 - Trong việc đơn giản hóa thủ tục hành 53 Đơn giản hóa thủ tục hành Ủy ban nhân dân huyện nói riêng tất quan, phòng ban, phận chuyên môn nói chung cần thiết để thực hiệu chế “một cửa”, “một cửa liên thông” 53 Ủy ban nhân dân huyện kế hoạch xây dựng phận cửa liên thông đại, áp dụng công nghệ thông tin phần mềm quản lý vào việc tiếp nhận trả kết hồ sơ hành Vì vậy, đơn giản hóa thủ tục hành để thống chung quan, phòng ban điều cần thiết 53 - Trong việc nâng cao sở vật chất phận “trung tâm giao dịch cửa” 53 sở vật chất điều kiện đảm bảo hỗ trợ, góp phần nâng cao hiệu hoạt động cán công chức làm việc nói riêng hoạt động phận nói chung Vì cần đảm bảo sở vật chất phục vụ cho cán làm việc đầu tư đầy đủ (về ghế ngồi, trang bị điện thoại bàn để cán làm việc tiện liên lạc với phòng ban với tổ chức, công dân vấn đề nảy sinh) 53 sở vật chất phận “trung tâm giao dịch cửa” không phục vụ cho cán làm việc mà phục vụ công dân, tổ chức nhu cầu giải hồ sơ Vì vậy, kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện đầu tư thêm kinh phí để trang bị ghế ngồi chờ cho công dân, tổ chức đến phận, trang bị quạt số trang thiết bị khác phục vụ công dân, tổ chức muốn tra cứu thông tin hay thủ tục hành phận 53 - Trong việc nâng cao hiệu làm việc đội ngũ cán bộ, công chức 54 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 57 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .58 DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU STT Bảng NỘI DUNG BẢNG TRANG Bảng lĩnh vực “trung tâm giao dịch cửa” giải 33 năm 2011 Bảng Bảng lĩnh vực “trung tâm giao dịch cửa” giải 34 10 Cán công chức phân công làm việc phận cửa qua đào tạo bản, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, lại thường xuyên nhận quan tâm cấp, ngành, phối hợp chặt chẽ tổ chức trị, quan, đoàn thể nên hoàn thành tốt nhiệm vụ Cán làm việc phận “trung tâm giao dịch cửa” huyện đào tạo không chuyên môn, mà quán triệt nhận thức thái độ làm việc phận Do phải trực tiếp tiếp đón nhận hồ sơ công dân, tổ chức nên thái độ làm việc, tinh thần, trách nhiệm cán công chức phận “trung tâm giao dịch cửa” yếu tố quan trọng Bộ phận cửa Ủy ban nhân dân huyện số lượng cán làm việc trách nhiệm cao giải công việc, tinh thần kỷ luật, tác phong thái độ hòa nhã tiếp đón công dân, tổ chức đến giao dịch 2.4.2 Hạn chế - Trong việc giải thủ tục hành cho nhân dân Trong số lĩnh vực, phận “trung tâm giao dịch cửa” giải hồ sơ chậm, việc trả kết nhiều nơi sai hẹn, gây xúc nhân dân (nhất lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thẩm định đầu tư xây dựng) Nhiều thủ tục hành rườm rà, gây khó khăn cho cán giải công dân, tổ chức đến làm việc Các mẫu thủ tục chưa thống nhất, chí mẫu thủ tục quan chuyên môn huyện nhiều bất cập, gây khó khăn cho công dân, tổ chức xác nhận hồ sơ - sở vật chất phục vụ cho công tác giải thủ tục hành 45 Tại số lĩnh vực nhu cầu, số lượng hồ sơ cần giải cao, nên tổ chức, cá nhân đến giải công việc chen lấn, tranh giành nộp hồ sơ, gây ồn ào, trật tự phận, gây ảnh hưởng đến người xung quanh cán làm việc phận sở vật chất phục vụ cho cán làm việc chưa đầu tư đầy đủ (ghế ngồi, điện thoại bàn để liên lạc với phòng ban với tổ chức, công dân) Trang bị ghế ngồi chờ cho công dân, tổ chức đến giải công việc chưa đáp ứng đủ so với yêu cầu thực tế Các quy trình, thủ tục, hồ sơ công bố cho phòng, ban, đơn vị; xã, thị trấn chưa hướng dẫn cụ thể thủ tục, quy trình nên tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ phận cửa Ủy ban nhân dân huyện chưa nắm rõ quy trình, thủ tục, gây thời gian cho công dân, tổ chức cán làm việc Việc ứng dụng công nghệ thông tin giải thủ tục hành hạn chế, chưa phát huy hiệu mong đợi chưa trang bị đầy đủ loại máy móc chuyên dụng, nên nhiều phận cửa chưa tạo điều kiện cho người dân đến giao dịch chủ động tra cứu thông tin hướng dẫn, tra cứu kết thụ lý hồ sơ, thủ tục hành để thực chức giám sát - Đội ngũ cán bộ, công chức Khả giải công việc công chức làm việc phận tiếp nhận trả kết nhiều hạn chế Do đào tạo lần trước vào phận làm việc, thêm vào nhiều lĩnh vực, khối lượng văn quy định quy định pháp luật rộng, cán làm việc chưa nắm rõ hết, gây lúng túng giải hồ sơ cho công dân 46 Bộ phận “trung tâm giao dịch cửa ” Ủy ban nhân dân huyện 06 cán làm việc trực tiếp Số lượng cán so với yêu cầu giải công việc công dân, tổ chức - Sự phối hợp quan việc giải thủ tục hành Sự phối hợp quan giải thủ tục hành với quan chuyên môn thiếu đồng bộ, chưa chặt chẽ, chưa khoa học, gây thời gian làm chậm việc giải cho công dân Các quan chuyên môn nhiều trường hợp đùn đẩy trách nhiệm giải hồ sơ, không xác định cụ thể quan chịu trách nhiệm để giải - Công tác tuyên truyền Ba Bể huyện vùng cao người dân trình độ dân trí chưa cao mà công tác công khai thủ tục hành chính, yêu cầu giấy tờ hồ sơ mẫu văn giải theo chế cửa cửa liên thông chưa rõ ràng chưa phổ biến rộng rãi đến người dẫn đến việc “trung tâm giao dịch cửa” chưa đạt tối đa hoạt động giaỉ lĩnh vực liên quan, nhiều nơi mang tính hình thức gây lúng túng cho cá nhân, tổ chức, tạo điều kiện cho việc xuất tượng “một cửa nhiều ngách” - Công tác cập nhật thông tin quan chưa thường xuyên cập nhật, thực nghiêm túc việc niêm yết công khai thủ tục hành phận cửa Việc thực chế độ thông tin, báo cáo kết tiếp nhận, giải thủ tục hành theo định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm, đột xuất chưa thường xuyên, chưa thời gian quy định 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 47 Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động phận “trung tâm giao dịch cửa” thủ trưởng quan chưa quan tâm mức, tiến hành lỏng lẻo, hình thức Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện thiếu kiên đạo thực chế “một cửa” phận “trung tâm giao dịch cửa” Thực chế cửa mang tính hình thức, thiếu sáng tạo nên hiệu chưa cao Về biên chế, cán làm việc phận cửa Ủy ban nhân dân huyện thiếu, đa phần làm việc kiêm nhiệm Nhận thức cán công chức làm phận tiếp nhận trả kết việc thực chế cửa cửa liên thông chưa đầy đủ Năng lực chuyên môn cán công chức nhiều hạn chế Hệ thống văn quy chế phối hợp phòng ban, quan hành chưa hoàn chỉnh, chưa đồng bộ, gây khó khăn cho việc xây dựng quy trình giải thủ tục hành cửa, cửa liên thông Nguồn kinh phí đầu tư cho việc thực chế cửa, cửa liên thông huyện hạn chế sở vật chất cho phận tiếp nhận trả kết thiếu, không đáp ứng yêu cầu trình làm việc 48 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ “MỘT CỬA” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BA BỂ 3.1 Một số giải pháp 3.1.1 Đẩy mạnh công tác đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát Thủ trưởng quan cần trì, tăng cường công tác kiểm tra, thực chế độ báo cáo thường xuyên hoạt động triển khai thực chế “một cửa”, nhằm tránh tượng hoạt động hình thức cầm chừng không đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề công cải cách Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc tinh thần, thái độ làm việc, chất lượng giải thủ tục hành phận “trung tâm giao dịch cửa” Đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát từ khâu lập kế hoạch đến tiến hành tổ chức thực hiện, thực quy định công tác báo cáo theo tuần, tháng, quý năm Làm tốt công tác sơ kết, tổng kết việc thực chế “một cửa” Từ đó, ưu khuyết điểm, học kinh nghiệm làm tiền đề xây dựng thực trọng tương lai Trên sở đó, biểu dương, khen thưởng cá nhân, tập thể làm tốt; uốn nắn cá nhân thực hiệu quả, biểu không việc nhận thức thực nhiệm vụ 49 Thường xuyên họp giao ban nhằm tiếp thu, trao đổi, đúc rút kinh nghiệm thực tế, từ đề xuất hữu hiệu nhằm đạt kết cao trình thực thi công việc 3.1.2 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Tăng cường công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, kỹ thực thi công vụ, kỹ giao tiếp, ứng xử cho đội ngũ cán bộ, công chức làm việc Bộ phận “trung tâm giao dịch cửa” đảm bảo cho đội ngũ đủ điều kiện để giải tốt công việc tổ chức, công dân; đặc biệt hướng tới chương trình tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng dài hạn tiếp xúc học hỏi kinh nghiệm Thường xuyên cập nhật, nghiên cứu thông tin sách, quy định pháp luật cải cách thủ tục hành chính, lĩnh vực tiến hành cải cách, từ kế hoạch kịp thời hướng dẫn, giải đáp thắc mắc người dân Tổ chức tiếp dân, hay trò chuyện cán bộ, công chức thuộc quan, đơn vị người dân nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức người cán công chức người dân đời sống kinh tế - xã hội đời sống tình cảm, sở tạo nên cảm thông chia sẻ, tạo nên sở niềm tin nhân dân vào Đảng Nhà nước Tiêu chuẩn hóa yêu cầu, thực chuyên môn hóa đội ngũ cán công chức nhằm đáp ứng yêu cầu công tác, nhiệm vụ phận “trung tâm giao dịch cửa”; đảm bảo đủ số lượng cán công chức làm việc Xây dựng chế độ, sách đội ngũ cán bộ, công chức phải rõ ràng, quyền lợi trách nhiệm đảm bảo gắn kết cách hợp lý thông qua chế độ tiền lương, trợ cấp, ưu đãi, đào tạo, bổ nhiệm 50 3.1.3 Nâng cao chất lượng sở vật chất phục vụ cho phận cửa Ủy ban nhân dân huyện Bổ sung nguồn ngân sách cho việc thực chế “một cửa”, “một cửa liên thông” “một cửa điện tử” Đảm bảo sở vật chất cần thiết cho hoạt động cán công chức Thực tin học hóa khâu quy trình thủ tục thực theo chế 3.1.4 Tiếp tục đơn giản công khai hóa thủ tục hành Rà soát lại thủ tục hành Xóa bỏ loại thủ tục hành rườm rà không cần thiết gây phiền hà cho nhân dân, đặc biệt loại bớt giấy tờ không cần thiết, giá trị pháp lý giá trị pháp lý không cao để giảm bớt phiền hà việc giải thủ tục hành phải đảm bảo tính hệ thống, chặt chẽ Quy định rõ ràng cụ thể minh bạch, công khai hóa loại giấy tờ cần thiết cho việc giải công việc công dân, công nhân, tổ chức Nghiêm cấm việc tự đặt giấy tờ, thủ tục trái quy định, gây khó khăn, sách nhiễu tổ chức công dân đến giao dịch Xây dựng quy trình tiếp nhận giải hồ sơ thật hợp lý, khoa học, giảm bớt khâu trung gian, đầu mối mang tính ổn định Xác định rõ đầu mối quy trình thực giao dịch hành Quy trình tiếp nhận hồ sơ xây dựng thích hợp cho loại việc, tùy theo mức độ đơn giản phức tạp khác Từ phân tích rõ thẩm quyền thời gian giải cách khoa học, tránh tình trạng kéo dài việc giải hồ sơ đơn giản, rõ ràng 51 Chuẩn hóa, ban hành đồng công bố công khai loại mẫu biểu, giấy tờ hành cần thiết dể giải công việc cho nhân dân Các loại mẫu biểu phải thống thể thức kỹ thuật trình bày; phải đơn giản, dễ hiểu, dễ sử dụng Nghiên cứu đưa vào ứng dụng số văn giấy tờ hành thực nhiều chức năng, giải nhiều vấn đề, nhiều loại công việc 3.1.5 Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền Kêu gọi tham gia đóng góp ý kiến cá nhân, tổ chức việc xây dựng, hoàn thiện chế Tổ chức buổi lấy ý kiến, điều tra xã hội cụ thể mức độ hài lòng ý kiến đóng góp tầng lớp nhân dân cho việc hoàn thiện hoạt động đóng góp ý kiến thái độ, văn hóa, chất lượng dịch vụ phận Huy động sức mạnh xã hội tham gia vào trình cải cách thủ tục hành thông qua hình thức xã hội hóa số hoạt động cung ứng dịch vụ công chứng thực, trợ giúp pháp lý 52 3.2 Một số kiến nghị cụ thể nhằm nâng cao hiệu việc thực chế “một cửa” Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể - Trong việc đơn giản hóa thủ tục hành Đơn giản hóa thủ tục hành Ủy ban nhân dân huyện nói riêng tất quan, phòng ban, phận chuyên môn nói chung cần thiết để thực hiệu chế “một cửa”, “một cửa liên thông” Ủy ban nhân dân huyện kế hoạch xây dựng phận cửa liên thông đại, áp dụng công nghệ thông tin phần mềm quản lý vào việc tiếp nhận trả kết hồ sơ hành Vì vậy, đơn giản hóa thủ tục hành để thống chung quan, phòng ban điều cần thiết - Trong việc nâng cao sở vật chất phận “trung tâm giao dịch cửa” sở vật chất điều kiện đảm bảo hỗ trợ, góp phần nâng cao hiệu hoạt động cán công chức làm việc nói riêng hoạt động phận nói chung Vì cần đảm bảo sở vật chất phục vụ cho cán làm việc đầu tư đầy đủ (về ghế ngồi, trang bị điện thoại bàn để cán làm việc tiện liên lạc với phòng ban với tổ chức, công dân vấn đề nảy sinh) sở vật chất phận “trung tâm giao dịch cửa” không phục vụ cho cán làm việc mà phục vụ công dân, tổ chức nhu cầu giải hồ sơ Vì vậy, kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện đầu tư thêm kinh phí để trang bị ghế ngồi chờ cho công dân, tổ chức đến phận, trang bị quạt số trang thiết bị khác phục vụ công dân, tổ chức muốn tra cứu thông tin hay thủ tục hành phận 53 - Trong hoạt động, quan hành Nhà nước cấp xã phải nội quy quan rõ ràng Nên quy định trách nhiệm cụ thể cán bộ, công chức việc phối hợp giải công tác chung thuộc thẩm quyền huyện Công chức làm việc “trung tâm giao dịch cửa” phải người qua công tác chuyên môn, nghiệp vụ giỏi, khả giao tiếp tốt thiết đội ngũ phải trình độ tin học đảm bảo cho việc quản lý hệ thống điện tử - Trong việc nâng cao hiệu làm việc đội ngũ cán bộ, công chức Kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện tăng cường việc tập huấn, đào tạo bồi dưỡng kỹ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ giao tiếp, kỹ xử lý hồ sơ cho cán bộ, công chức phận “trung tâm giao dịch cửa” bồi dưỡng theo kiểu chắp vá Việc bố trí, xếp cán bộ, công chức phải ý đến việc đảm bảo công tác học tập nâng cao trình độ, đáp ứng biến động đội ngũ cán yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng công chức “trung tâm giao dịch cửa” tạo điều kiện cho cán làm việc phận “trung tâm giao dịch cửa” giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ Nâng cao khả giao tiếp, khả giải tình cán bộ, công chức thông qua lớp đào tạo kỹ Tổ chức chuyến thăm quan đến điển hình thực tốt chế huyện để cán công chức hội học hỏi kinh nghiệm thực tế Đảm bảo chế độ khen thưởng, kỷ luật, chế độ đãi ngộ khác nhằm khuyến khích tinh thần làm việc, quy định rõ quyền hạn trách nhiệm cán làm việc lĩnh vực phận Hướng tới việc xây dựng phận “trung tâm giao dịch cửa” liên thông, đại Ủy ban nhân dân huyện, việc trang bị kiến thức, kỹ “một cửa” điện tử, quản lý hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, lưu chuyển hồ sơ qua máy tính, phần mềm quản lý cho cán công chức từ cần thiết 54 - Trong việc nâng cao phối hợp phận với quan Để đạt hiệu cao giải hồ sơ hành cho tổ chức, công dân mà hồ sơ tổ chức, công dân liên quan đến nhiều quan, phòng ban phận “một cửa” cần chủ động phối hợp với quan chuyên môn Ủy ban nhân dân cấp huyện cần ban hành văn cụ thể quy chế phối hợp quan hành nhà nước việc giải hồ sơ tổ chức, công dân yêu cầu, tạo sở pháp lý cho việc phân định trách nhiệm cụ thể quan, cá nhân quy trình giải hồ sơ Các sở ngành liên quan cần hướng dẫn cụ thể để cán bộ, công chức dễ thực thực cách quán - Trong trình giải hồ sơ Cần chế linh hoạt không nên cứng nhắc, máy móc việc xử lý hồ sơ Trong điều kiện cụ thể, vào quy định thời gian giải hồ sơ chung giải nhanh chóng, xác loại hồ sơ, khuyến khích việc giải nhanh so với quy định Để đảm bảo việc giải hồ sơ thời gian quy định cần quy định trách nhiệm cụ thể cá nhân khâu giải hồ sơ quy trình từ người phụ trách tiếp nhận đến người xử lý hồ sơ duyệt hồ sơ - Trong công tác tuyên truyền Nghiêm túc thực việc niêm yết công khai thủ tục hành chính, loại phí, lệ phí tất địa điểm dịch vụ cửa cấp trang tin điện tử Phối hợp chặt chẽ với quan thông tin đại chúng (Đài Phát truyền hình, Báo Bắc Kạn, Đài phát huyện ) để thường xuyên cập nhật giới thiệu hoạt động chế cửa, cửa liên thông đại bàn huyện Thông báo thay đổi, bổ sung, điều chỉnh thủ tục hành 55 Tổ chức định kỳ diễn đàn đối thoại lãnh đạo huyện với người dân doanh nghiệp để trao đổi sách, quy hoạch, thủ tục v.v Tổ chức thi kiến thức cải cách hành cho cán bộ, công chức sáng kiến cải cách hành - Triển khai công tác đánh giá, xếp loại dịch vụ chế “một cửa” thời gian tới theo tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ cửa xây dựng Trong trình thực tập quan, em thấy quan hoạt động nhằm tìm hiểu chất lượng công việc chất lượng giải công việc quan chưa tìm hiểu suy nghĩ hài lòng người dân trình trung tâm giao dịch cửa giải công việc Chính em xin phép kiến nghị quan nên tiến hành công tác đánh giá, xếp loại dịch vụ chế ‘một cửa” “trung tâm giao dịch cửa” để từ tránh sai sót rút kinh nghiệm trình hoạt động ‘trung tâm giao dịch cửa” PHẦN 3: KẾT LUẬN Thủ tục hành đơn giản hóa, chế vận hành cải tiến khoa học, lực tinh thần đội ngũ cán công chức ngày nâng cao, sở vật chất tăng cường tích cực ứng dụng khoa học công nghệ thông tin người dân nắm vững quy định pháp luật tham gia giám sát….Bảo đảm yếu tố chung tay để cải cách hành bước tiến mới.Thực chế “một cửa” thực bước đắn cải cách thủ tục hành nói riêng cải cách tổng thể hành nhà nước nói chung góp phần thúc đẩy mạnh mẽ nội dung khác cải cách hành 56 chế “một cửa” Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể thể ưu điểm rõ rệt khả giải nhanh chóng kịp thời yêu cầu công dân, tổ chức địa bàn huyện; tạo mối quan hệ phối kết hợp chặt chẽ quan hành nhà nước huyện với Tuy nhiên, từ thực tế cho thấy, nhiều hạn chế bất cập trình triển khai chế, đòi hỏi nỗ lực hoàn thiện mặt quyền địa phương hỗ trợ, quản lý cấp ngành Trung ương, để chế “một cửa” huyện Ba Bể phát huy tối đa lợi ích mình, góp phần đẩy nhanh tiến độ cải cách thủ tục hành nhà nước Với tư cách sinh viên Học viện Hành học tập, nghiên cứu dướii giảng dạy tận tâm tập thể thầy giáo truyền thụ, trang bị cho em kiến thức hệ thống khoa học nói chung khoa học pháp lý khoa học hành nói riêng Cùng với trình nghiên cứu tìm hiểu thục tế Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể thân em nhận thấy phải cố gắng nỗ lực nhiều để mang kiến thức học đóng góp vào công cải cách hành nói riêng công xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa nói chung NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Hồng Vân Th.s Doãn Minh Thắng Sinh viên thực tập: Triệu Thị Đào Sinh viên: Triệu Thị Đào tiến hành thực tập phận “trung tâm giao dịch cửa” Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn thời gian từ ngày 57 28/3/2016 đến ngày 20/5/2016, hướng dẫn trực tiếp giảng viên Nguyễn Hồng Vân giảng viên Th.s Doãn Minh Thắng Nhận xét giảng viên hướng dẫn trình thực tập sinh viên Triệu Thị Đào………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………… Đánh giá chung giảng viên hướng dẫn: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………… GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo kết công tác cải cách hành từ năm 2010 đến năm 2015: Báo cáo- Bắc Kạn Báo cáo kết hoạt động Bộ phận Tiếp nhận trả kết quả: Báo cáoBắc Kạn, 2010 đến 2015 Báo cáo kết cải cách hành năm (2010 - 2015) Đề án 30 đơn giản hóa Thủ tục hành lĩnh vực quản lý hành Nhà nước giai đoạn 2007-2010 58 Nghị số 30c/NQ-CP ban hành chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức biên chế Văn Phòng HĐND UBND huyện Ba Bể Quy chế thực chế “một cửa” quan hành nhà nước địa phương (ban hành kèm theo Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 Thủ tướng Chính phủ) Quy chế thực chế “một cửa”, chế “một cửa liên thông” quan hành Nhà nước địa phương (Ban hành kèm theo Quyết định số 93/2007/QĐ/TTg ngày 22/6/2007 Thủ tướng Chính phủ) Thủ tục hành chính: Giáo trình/GS.TSKH Nguyễn Văn Thâm (chb.) Học viện Chính trị Quốc gia, 2009 10 Website: http://thutuchanhchinh.vn/ 11 Website: http://backan.gov.vn/ 59 ... THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN 1.1 Lịch sử hình thành Ba Bể huyện vùng cao tỉnh Bắc Kạn, ... nhân dân, Ủy ban nhân dân chủ tịch Ủy bân nhân dân huyện - Tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân hoạt động Uỷ ban nhân dân - Tham mưu cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân đạo, điều hành Chủ tịch Uỷ ban. .. QUAN VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN 15 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA BỂ
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện cơ chế “một cửa” tại ủy ban nhân dân huyện ba bể, tỉnh bắc kạn , Thực hiện cơ chế “một cửa” tại ủy ban nhân dân huyện ba bể, tỉnh bắc kạn , Thực hiện cơ chế “một cửa” tại ủy ban nhân dân huyện ba bể, tỉnh bắc kạn , TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA “TRUNG TÂM GIAO DỊCH MỘT CỬA” TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA BỂ, Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm gửi hồ sơ về bộ phận “trung tâm giao dịch một cửa” vào 30 phút đầu giờ làm việc và nhận vào 30 phút cuối giờ làm việc. Cán bộ thu lệ phí có trách nhiệm kiểm tra lệ phí đã thu, nộp kho bạc nhà nước theo đúng chế độ quản l, Hai lĩnh vực là công tác chứng thực, giải quyết chính sách xã hội trước mắt do phòng Tư pháp và phòng Nội vụ, phòng Lao động - thương binh và Xã hội giải quyết các công việc giải quyết tại “trung tâm giao dịch một cửa” tại các Ủy ban nhân dân các xã, thị , Cơ sở vật chất là điều kiện đảm bảo cũng như hỗ trợ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cán bộ công chức làm việc nói riêng và hoạt động của cả bộ phận nói chung. Vì vậy cần đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cho cán bộ làm việc được đầu tư đầy đủ (về g, - Trong việc nâng cao hiệu quả làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay