Hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại sở công thương cao bằng

41 71 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2017, 07:39

BỘ BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Đề tài: HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN TIẾP NHẬN TRẢ KẾT QUẢ HỒ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ “MỘT CỬA” TẠI SỞ CÔNG THƯƠNG CAO BẰNG Họ tên sinh viên: Nông Thị Hoàng Yến Lớp: Kh13HCH3 Niên khóa: 2012 - 2016 Thời gian thực tập: Từ ngày 28/3 đến 20/5/2016 Địa điểm thực tập: Sở Công Thương, tỉnh Cao Bằng Giảng viên hướng dẫn: Th.s Doãn Minh Thắng, Nguyễn Hồng Vân Hà Nội, tháng năm 2016 MỤC 5LỤC LỜI CẢM ƠN MỞ ĐẦU 1.1 Mục đích thực tập 1.2 Nội dung thực tập Thực hành kỹ hành liên quan .5 1.3 Thời 1.4 gian Báo cáo địa điểm trình thực thực tập tập 1.5 Những công việc làm trình thực tập phận “một cửa” Sở Công Thương Cao Bằng PHẦN 2: NỘI DUNG BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN TIẾP NHẬN TRẢ KẾT QUẢ THEO CHẾ “MỘT CỬA” TẠI SỞ CÔNG THƯƠNG, TỈNH CAO BẰNG CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ SỞ CÔNG THƯƠNG, TỈNH CAO BẰNG 1.1 Giới 1.2 1.3 thiệu cấu Văn tổ chung chức phòng Sở Sở Sở Công Công Thương Cao Bằng Công Thương Cao Bằng Thương Cao Bằng 11 1.3.1 cấu tổ chức nhân .11 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CỦA BỘ PHẬN TIẾP NHẬN TRẢ KẾT QUẢ HỒ THEO CHẾ “MỘT CỬA” TẠI SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH CAO BẰNG 13 2.1 sở lý luận cải cách hành chế “một cửa”, “một cửa liên thông” 13 2.1.1 Cải cách hành .13 2.3 Thực trạng hoạt động phận tiếp nhận trả kết hồ theo chế “một cửa” Sở Công Thương Cao Bằng 23 2.4 Nhận xét hoạt động phận tiếp nhận trả kết hồ theo chế “một cửa” Sở Công Thương Cao Bằng 27 2.4.1 Kết đạt 27 2.4.2 Hạn chế .28 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế .29 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN TIẾP NHẬN TRẢ KẾT QUẢ HỒ THEO CHẾ “MỘT CỬA” TẠI SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH CAO BẰNG31 3.1 Một 3.2 Đề số giải pháp 31 xuất kiến nghị 32 PHẦN 3: KẾT LUẬN 33 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN LỜI CẢM ƠN Trong suốt bốn năm học tập Học viện Hành Quốc gia, sinh viên khóa 13 thầy, giáo học viện hướng dẫn, cung cấp kiến thức cần thiết quản lý nhà nước Học viện tạo điều kiện để chúng em hội thực tập hai tháng để tích lũy kinh nghiệm Trong thời gian đó, em hội tiếp xúc hoạt động thực tế Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng, cụ thể phận tiếp nhận trả kết hồ thuộc Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng Sau hai tháng thực tập Sở, em học nhiều điều, tích lũy cho nhiều kinh nghiệm quý báu kỹ để phục vụ cho công việc sau Em xin chân thành cảm ơn cán bộ, công chức công tác Sở Công Thương Cao Bằng giúp đỡ tạo điều kiện cho em thời gian thực tập, cảm ơn Nguyễn Thị Đông phận tiếp nhận trả kết hồ Sở, người hướng dẫn trực tiếp tạo điều kiện để em hoàn thành báo cáo thực tập Đồng thời, em xin chân thành cảm ơn thầy Học viện Hành - người cung cấp cho em tảng kiến thức lý luận vô bổ ích bốn năm qua Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến giảng viên - Thạc sỹ Doãn Minh Thắng, giảng viên Nguyễn Hồng Vân giảng viên - Thạc sỹ Nguyễn Tiến Dũng nhiệt tình hướng dẫn cho em trình thực tập, trình hoàn thiện báo cáo thực tập Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2016 Sinh viên thực tập Nông Thị Hoàng Yến MỞ ĐẦU Cải cách hành chủ trương, sách quan trọng đường lối đổi Đảng, nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt Đảng Nhà nước ta giai đoạn Chương trình triển khai quan hành nhà nước để làm cho máy hành nhà nước phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước nhằm mục tiêu đổi hệ thống trị, thay đổi cách thức làm việc quan hành nhà nước để nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý Cải cách thể chế nhà nước nội dung trọng tâm chương trình cải cách tổng thể hành nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 Đây nội dung Đảng nhà nước đặt lên hàng đầu tính chất quan trọng ảnh hưởng lớn đến chất lượng hoạt động hành Thể chế hành quy định thủ tục hành để giải mối quan hệ nhà nước với tổ chức công dân Thủ tục hành quy định cách thức để giải nhu cầu công dân, tổ chức từ phía quan nhà nước Vì vậy, để hoạt động hành đạt hiệu trình tiến hành cải cách thủ tục hành phải thực nghiêm túc xác Tuy nhiên, thủ tục hành quan hành nhà nước nhiều vấn đề phức tạp, thiếu công khai, minh bạch Đây nguyên nhân gây tốn kém, lãng phí thời gian, tiền bạc tổ chức, công dân; tạo kẽ hở cho cán bộ, công chức tham ô, tham nhũng, sách nhiễu nhân dân Cao Bằng tỉnh miền núi nằm phía Bắc tổ quốc, thực chương trình cải cách tổng thể hành giai đoạn 2011 – 2020, cải cách thể chế cải cách thủ tục hành Quá trình thực đạt nhiều kết quả, nhiên, việc sửa đổi, bổ sung quy định thủ tục hành trình tự giải thủ tục hành số lĩnh vực chưa kịp thời, số trường hợp giải hồ chậm so với quy định, ảnh hưởng đến việc trả kết hồ cho công dân Vì vậy, em lựa chọn đề tài “hoạt động phận tiếp nhận trả kết hồ thủ tục hành chính theo chế “một cửa” Sở Công thương Cao Bằng” để tìm hiểu thực trạng hoạt động phận tiếp nhận trả kết theo chế “một cửa”, từ đề xuất kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động phận Đối tượng nghiên cứu: Đề tài “tìm hiểu hoạt động phận tiếp nhận trả kết theo chế “một cửa” Sở Công Thương, tỉnh Cao Bằng” lấy vấn đề hoạt động phận “một cửa” Sở Công Thương Cao Bằng làm đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu: + Phương pháp phân tích sở liệu + Phương pháp tổng hợp, khái quát sở số liệu báo cáo tài liệu liên quan Bố cục báo cáo: Báo cáo thực tập tốt nghiệp bao gồm chương: CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ SỞ CÔNG THƯƠNG CAO BẰNG CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN TIẾP NHẬN TRẢ KẾT QUẢ THEO CHẾ “MỘT CỬA” TẠI SỞ CÔNG THƯƠNG CAO BẰNG CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ “MỘT CỬA” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG 1.1 Mục đích thực tập Thực Quyết định số 1918/QĐ-HVHCQG ngày 30/12/2005 Giám đốc Học Viện hành Quốc gia việc ban hành quy chế tổ chức thực tập cho sinh viên Đại học hành hệ quy Theo kế hoạch thực tập Phòng đào tạo Học viện Hành Quốc gia Mục đích chung: Tìm hiểu tổ chức, hoạt động máy nhà nước thể chế hành nhà nước Nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn số vị trí công việc cán bộ, công chức nhà nước máy hành nhà nước Vận dụng kiến thức học vào thực tế để rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ quản lý hành Bổ sung nâng cao kiến thức học Học viện Mục đích thực tập phận tiếp nhận trả kết theo chế “một cửa” Sở Công Thương Cao Bằng: Tìm hiểu việc áp dụng chế “một cửa” thực tiễn hoạt động quan hành nhà nước Tìm hiểu tổ chức hoạt động phận “một cửa” Sở Công Thương Cao Bằng Nắm quy trình nhận trả hồ hành phận Quan sát phối hợp giải hồ hành phòng chuyên môn với phận 1.2 Nội dung thực tập Nắm cấu tổ chức, chức nhiệm vụ mối quan hệ quan thực tập Nắm vững quy trình công vụ quan quản lý hành nhà nước nơi thực tập Nắm thủ tục hành quan nơi thực tập, thể chế hành liên quan đến quan nơi thực tập Thực hành kỹ hành liên quan 1.3 Thời gian địa điểm thực tập Địa điểm thực tập: Bộ phận tiếp nhận trả kết theo chế “một cửa” thuộc Văn phòng Sở Công Thương, tỉnh Cao Bằng Thời gian thực tập: thời gian thực tập phận 28/03/2016 đến hết ngày 20/05/2016 1.4 Báo cáo quá trình thực tập Thời gian Tuần (từ 28/03 đến 01/4) Nội dung thực tập Cán bộ hướng dẫn • Làm lễ quân thực tập nghe phổ biến Nguyễn Thị Đông quy chế thực tập • Gặp gỡ đoàn thực tập nghe giảng viên hướng dẫn thông qua kế hoạch thực tập • Liên hệ với Văn phòng Sở Công Thương Cao Tuần 2, Bằng việc thực tập • Tiến hành thực tập phận “một cửa” (từ 04/4 • Tìm hiểu nội quy, quy chế làm việc phận Đông đến 15/4) “một cửa” SởNhận nhiệm vụ hoàn thành công việc cán hướng dẫn thực tập giao • Nghiên cứu văn liên quan đến cải cách hành chính, thủ tục hành chính, chế “một cửa”, “một cửa liên thông” Nguyễn Thị Tuần 4, (từ 18/4 đến 29/4) • Hoàn thành công việc cán hướng Nguyễn Thị dẫn thực tập giao phận “một cửa” Đông • Chọn đề tài viết báo cáo lập đề cương báo cáo thực tập • Liên hệ với Chánh văn phòng, Phó Chánh văn phòng cán bộ, công chức để thu thập số liệu viết báo cáo thực tập Tuần 6, (từ 04/5 đến 13/5) • Tiến hành thu thập tài liệu cần thiết để viết Nguyễn Thị Đông báo cáo • Hoàn thành báo cáo lược • Trình giảng viên hướng dẫn xem trước báo cáo thực tập lược Tuần (từ 16/5 đến 20/5) • Nhận nhiệm vụ hoàn thành công việc cán Nguyễn Thị hướng dẫn thực tập giao Đông • Chỉnh sửa báo cáo theo hướng dẫn Giảng viên hướng dẫn • Xin ý kiến đánh giá trình thực tập quan thực tập • Nộp báo cáo thực tập 1.5 Những công việc đã làm quá trình thực tập bộ phận “một cửa” Sở Công Thương Cao Bằng Trong trình thực tập phận “một cửa” Sở Công Thương, em thực số công việc cụ thể liên quan, bao gồm: − Sáng từ: 08h00’ đến 11h00’ − Chiều từ 13h30’ đến 17h00’ Thời gian hành lại ngày để cán bộ, công chức phận “một cửa” xếp hồ sơ, trình ký, bàn giao hồ đến phòng chuyên môn giải Các phòng chuyên môn sau thẩm định hồ xong trách nhiệm gửi hồ phận “một cửa” vào 30 phút đầu làm việc nhận hồ vào 30 phút cuối làm việc 2.2.3 Ý nghĩa công tác tiếp nhận trả kết hồ thủ tục hành Công tác tiếp nhận trả kết hồ thủ tục hành ý nghĩa quan trọng quan hành nhà nước, giúp cho hành trở nên dân chủ, minh bạch, tính chuyên nghiệp hơn, mang lại thuận tiện cho người dân Trên thực tế nhiều loại hồ hành liên quan đến thẩm quyền giải nhiều cấp, nhiều quan, phải qua nhiều đầu mối kết cuối chế "một cửa liên thông" đặt yêu cầu quan nhà nước trách nhiệm phối hợp quy trình xử lý hồ sơ, không để tổ chức, công dân cầm hồ từ quan tới quan khác Người dân nhu cầu phải nộp hồ nhận lại kết đầu mối Như vậy, giúp cho quan hành nhà nước phục vụ ngày tốt nhu cầu người dân 2.3 Thực trạng hoạt động bộ phận tiếp nhận trả kết hồ theo chế “một cửa” Sở Công Thương Cao Bằng Sau Ủy ban nhân dân tỉnh ký công bố Quyết định số 1905/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2010 việc công bố Bộ thủ tục hành thuộc thẩm quyền giải Sở Công Thương Cao Bằng (gồm 37 thủ tục hành chính), 23 Sở thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung thủ tục hành theo quy định, đề nghị bãi bỏ thủ tục hành hết hiệu lực, bổ sung số thủ tục hành phù hợp với văn quy phạm pháp luật Trung ương tỉnh nhằm mục đích giảm bớt thủ tục, giấy tờ không cần thiết theo hướng thuận tiện, xác, dễ hiểu, tiết kiệm thời gian giảm chi phí, phiền hà cho tổ chức công dân đến liên hệ giải hồ thủ tục hành Sở Tổng số thủ tục hành tính đến năm 2015 65 thủ tục công bố Quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 06 tháng năm 2012 Quyết định số 1766/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Các thủ tục hành thuộc thẩm quyền giải Sở niêm yết công khai Bộ phận tiếp nhận trả kết hồ thủ tục hành Sở Công Thương công khai cổng thông tin điện tử tỉnh trang website Sở Thực theo chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 Chính phủ, giai đoạn chương trình cải cách từ năm 2011 2015, phận cửa Sở Công Thương Cao Bằng thực cải cách thủ tục hành nhằm đem lại hiệu Các công việc giải phòng “một cửa” Sở bao gồm lĩnh vực sau: Đăng kí cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; Cấp lại giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; Cấp giấy phép hoạt động Điện lực; Gia hạn giấy phép hoạt động Điện lực; Cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG); Cấp lại giấy chứng nhận cử hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu; 24 Cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm; Cấp giấy chứng nhận sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Đăng ký thực khuyến mại; Thẩm định hồ thiết kế dự toán xây dựng công trình đường giao thông nông thôn Tính đến hết năm 2012, phận tiếp nhận giải tổng số 258 hồ thuộc lĩnh vực theo quy định thuộc thẩm quyền Quá trình tiếp nhận giải thực theo trình tự thủ tục trả hồ hẹn Trong năm 2013, Công tác cải cách hành phận tiếp nhận, giải hồ theo quy trình trả hồ hẹn Kết năm 2013, phận cửa tiếp nhận giải 209 hồ sơ, đó: Lĩnh vực cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 180 hồ sơ; Lĩnh vực xúc tiến thương mại 03 hồ sơ; Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng 07 hồ sơ; Lĩnh vực điện 03 hồ sơ; Lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng 08 hồ sơ; Về khai thác khoáng sản 07 hồ sơ; Về lưu thông hàng hóa xuất nhập 01 hồ Đến năm 2014, Các thủ tục hành thuộc lĩnh vực ngành công thương quản lý niêm yết công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho thành phần kinh tế tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh Đã phối hợp triển khai rà soát, bổ sung thủ tục hành phù hợp với văn quy phạm pháp luật Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ, ngành liên quan ban hành, trình Ủy ban 25 nhân dân tỉnh định bổ sung số thủ tục hành giải công việc thuộc thẩm quyền Công tác cải cách hành phận tiếp nhận, giải hồ theo quy trình trả hồ hẹn Kết năm 2014, phận cửa tiếp nhận giải 240 hồ sơ, đó: Lĩnh vực cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 155 hồ sơ; Lĩnh vực xúc tiến thương mại 17 hồ sơ; Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng 08 hồ sơ; Lĩnh vực điện 20 hồ sơ; Lĩnh vực thực phẩm 09 hồ sơ; Lĩnh vực hóa chất 06 hồ sơ; Lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng 08 hồ sơ; Về xăng dầu 17 hồ sơ; Về khai thác khoáng sản 06 hồ sơ; Về lưu thông hàng hóa nước xuất nhập 02 hồ Năm 2015, nhìn chung, công tác cải cách hành tiếp nhận, giải thủ tục hồ quy trình, quy phạm, trả hồ hẹn Kết năm 2015, phận cửa tiếp nhận giải 228 hồ Trong đó: Lĩnh vực cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 117 hồ sơ; Lĩnh vực xúc tiến thương mại 12 hồ sơ; Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng 06 hồ sơ; 26 Lĩnh vực điện 19 hồ sơ; Lĩnh vực thực phẩm 28 hồ sơ; Lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng 43 hồ sơ; Về khai thác khoáng sản 01 hồ sơ; Về lưu thông hàng hóa 02 hồ Như vậy, số lượng hồ nộp vào phận qua năm xu hướng giảm xuống Từ năm 2012 đến 2015, giảm xuống 30 hồ Do ảnh hưởng suy thoái kinh tế, kinh tế nước địa bàn tỉnh nhiều khó khăn, săn xuất doanh nghiệp cầm chừng, thu hẹp quy mô sản xuất, chí tạm ngừng hoạt động kinh doanh Hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu làm cho trình phát triển công nghiệp phát triển chậm lại, đó, nhu cầu xin cấp giấy phép giấy chứng nhận doanh nghiệp, hộ kinh doanh giảm Vì vậy, số lượng hồ nộp vào phận cửa Sở xu hướng giảm 2.4 Nhận xét hoạt động bộ phận tiếp nhận trả kết hồ theo chế “một cửa” Sở Công Thương Cao Bằng 2.4.1 Kết đạt Trong việc giải thủ tục hành cho nhân dân: Việc thực chế cửa làm thay đổi cách thức thực thủ tục hành giảm phiền hà, chi phí tiền bạc, thời gian, công sức cho tổ chức công dân Các thủ tục tiến hành theo quy trình, thời gian giải công việc, phí, lệ phí thông báo công khai, rõ ràng đầy đủ phận tiếp nhận trả kết hồ sơ, giúp cho tổ chức, công dân hiểu rõ thủ tục cần thiết phải làm, giải đáp thắc mắc cho dân đến liên hệ công việc Từng bước nâng cao chất lượng các hoạt động bộ phận: 27 Nhiều loại thủ tục giấy tờ, biểu mẫu theo quy định trước không phù hợp, không cần thiết chỉnh sửa bãi bỏ Quy trình giải nội quan điều chỉnh cho ăn khớp, phối hợp phận chặt chẽ nên thời gian giải rút ngắn, nội dung giải chất lượng Vì mà, chất lượng dịch vụ công đảm bảo ngày nâng cao Sở chấn chỉnh hoạt động máy quan cho hợp lý, khoa học để tránh trùng lặp chức năng, nhiệm vụ dẫn đến ách tắc, đùn đẩy trách nhiệm nội quan làm cản trở thực thi công vụ, lề lối làm việc cải tiến, đơn giản đồng hoá, chuyên môn hoá hướng vào mục tiêu chung phục vụ tốt yêu cầu nhân dân Thực tốt công tác phối hợp giải hồ các quan có liên quan để giải tốt công việc mang tính liên ngành Nâng cao lực chuyên môn tinh thần trách nhiệm công chức bộ phận một cửa Sở: Công chức làm việc phận cửa đào tạo, trình độ chuyên môn kiến thức nghiệp vụ chuyên sâu để phục vụ cho công tác tiếp nhận trả kết hồ cho công dân Ngoài ra, công chức phân công làm việc tập huấn rèn luyện kỹ mềm, cách ứng xử thái độ tiếp xúc với nhân dân.Vì vậy, trình làm việc, tiếp xúc trực tiếp với công dân, Công chức thể thái độ mực thân thiện với khách hàng 2.4.2 Hạn chế Trong việc giải thủ tục hành cho nhân dân: 28 Việc sửa đổi, bổ sung quy định thủ tục hành trình tự giải thủ tục hành số lĩnh vực chưa kịp thời, gây khó khăn việc tiếp nhận hồ công dân Một số mẫu hồ rườm rà, gây khó khăn cho công dân xác nhận hồ sở vật chất phục vụ công tác tiếp nhận giải thủ tục hành chính: sở vật chất phục vụ cho công việc chưa đáp ứng nhu cầu công việc Diện tích nơi làm việc hạn chế, không gian hẹp nên gây khó khăn cho công chức trình làm việc lưu giữ tài liệu, hồ Trang thiết bị chưa đáp ứng nhu cầu làm việc cán bộ, công chức, đặc biệt vấn đề mạng Internet chưa đáp ứng yêu cầu thực tế mà công việc phần lớn phụ thuộc vào Internet nội quan Về số lượng biên chế: Khối lượng công việc chưa tương xứng với số lượng công chức làm việc Với số lượng 01 Công chức làm việc phận tiếp nhận trả kết hồ Sở mà nhiệm vụ trách nhiệm nhận trả kết hồ cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân mà phải thực chức kiểm soát thủ tục hành phòng chuyên môn, sau tổng hợp lại trình lên cấp xem xét Vì vậy, gây khó khăn cho công chức trình làm việc Một số trường hợp giải hồ chậm so với quy định 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động phận “một cửa” thủ trưởng quan chưa quan tâm mức, tiến hành lỏng lẻo, hình thức Về biên chế, cán làm việc phận cửa Sở thiếu, đa phần làm việc kiêm nhiệm 29 Hệ thống văn quy chế phối hợp phòng ban, quan hành chưa hoàn chỉnh, chưa đồng bộ, gây khó khăn cho việc xây dựng quy trình giải thủ tục hành cửa, cửa liên thông Sự phối hợp giải hồ hành cho dân phận tiếp nhận trả kết với phòng chuyên môn liên quan thiếu chặt chẽ, chưa bám sát Đề án phê duyệt, chưa đầy đủ trách nhiệm theo thẩm quyền phân công, phân cấp Nguồn kinh phí đầu tư cho việc thực chế cửa, cửa liên thông Sở hạn chế sở vật chất cho phận tiếp nhận trả kết thiếu, không đáp ứng yêu cầu trình làm việc 30 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN TIẾP NHẬN TRẢ KẾT QUẢ HỒ THEO CHẾ “MỘT CỬA” TẠI SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH CAO BẰNG 3.1 Một số giải pháp Tăng cường công tác lãnh đạo, đạo kiểm tra giám sát công tác cải cách hành quan: Tiến hành kiểm tra, rà soát thủ tục hành lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết, kịp thời tham mưu cho cấp lãnh đạo loại bỏ khâu trung gian, thủ tục giấy tờ hình thức không cần thiết, thủ tục đặt không thẩm quyền, chức nhiệm vụ Xây dựng, sửa đổi, ban hành quy định thủ tục hành vừa đảm bảo hiệu quả, thông thoáng đồng thời đảm bảo pháp luật; Củng cố nâng cao chất lượng hiệu hoạt động phận tiếp nhận trả kết hồ thủ tục hành chính; Làm tốt công tác kết, tổng kết việc thực chế “Một cửa” Từ đó, ưu khuyết điểm, học kinh nghiệm làm tiền đề xây dựng thực trọng tương lai Trên sở đó, biểu dương, khen thưởng cá nhân, tập thể làm tốt; uốn nắn cá nhân thực hiệu quả, biểu không việc nhận thức thực nhiệm vụ Không ngừng đổi nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; thực tốt công tác cán bộ nhằm nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giao: Tăng cường lớp huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao trình độ chuyên môn phẩm chất đạo đức, thái độ trị Công chức làm việc phân cửa Sở 31 Xây dựng chế độ sách phù hợp đội nguc công chức để đảm bảo quyền lợi trách nhiệm công chức gắn kết hợp lý thông qua chế độ tiền lương, trợ cấp… Từng bước nâng cao sở vật chất, trang thiết bị để đáp ứng công việc giao: Bổ sung nguồn ngân sách cho việc thực chế “một cửa”, “một cửa liên thông” Đảm bảo sở vật chất cần thiết cho hoạt động cán công chức Thực tin học hóa khâu quy trình thủ tục thực theo chế 3.2 Đề xuất kiến nghị Trong việc đơn giản hóa thủ tục hành chính: Việc đơn giản hóa thủ tục hành Sở hoạt động ý nghĩa quan trọng, định đến hiệu việc thực chế “một cửa” trình cải cách hành Hiện nay, Sở kế hoạch xây dựng phận cửa liên thông đại Vì vậy, đơn giản hóa thủ tục hành điều cần thiết Trong việc nâng cao sở vật chất bộ phận “một cửa”: sở vật chất điều kiện cần thiết để phục vụ cho hoạt động phận cửa Bao gồm diện tích nơi làm việc, bàn ghế, điện thoại, máy tính làm việc….Để công tác tiếp nhận trả hồ đạt hiệu quả, kiến nghị Ban lãnh đạo Sở Công Thương Cao Bằng đầu tư thêm kinh phí để mở rộng diện tích phòng làm việc, trang bị quạt, nâng cấp mạng máy tính số trang thiết bị khác phục vụ công dân, tổ chức muốn tra cứu thông tin hay thủ tục hành Trong việc nâng cao hiệu cán bộ, công chức: 32 Đề nghị tỉnh hàng năm mở lớp tập huấn công tác cải cách hành sách phù hợp để động viên, khuyến khích công chức làm công tác cải cách hành nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý máy nhà nước Kiến nghị Sở Công Thương Cao Bằng tăng cường việc tập huấn, đào tạo bồi dưỡng kỹ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ giao tiếp, kỹ xử lý hồ cho cán bộ, công chức phận “một cửa”; tạo điều kiện cho cán làm việc phận “một cửa” giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ PHẦN 3: KẾT LUẬN Như vậy, vấn đề cải cách hành vấn đề cần thiết quan trọng, coi giải pháp quan trọng để đạt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đất nước Vì vậy, cải cách muốn đạt hiệu trước hết công tác nhận trả kết hồ hành quan nhà 33 nước công tác đầu mối cần phải rà soát chặt chẽ để đạt mục tiêu Thực theo đường lối, sách Đảng Nhà nước, Sở Công Thương Cao Bằng quan tâm đổi công tác tiếp nhận trả hồ sơ, đặc biệt năm qua đạt nhiều thành tựu quan đầu toàn tỉnh chất lượng công việc Mặc dù, trình làm việc gặp phải số khó khăn vướng mắc, ban lãnh đạo phận cố gắng khắc phục hoàn thành tốt nhiệm vụ làm cho phận tiếp nhận trả kết hồ thủ tục hành Sở trở thành đầu mối quan trọng giúp tổ chức, doanh nghiệp người dân giải công việc nhanh hơn, chất lượng hơn, tiết kiệm thời gian, tiền bạc công sức cho nhân dân làm cho họ ngày tin tưởng vào quan hành chính, vào lãnh đạo Đảng Nhà nước 34 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO • Báo cáo số 579/ BC – SCT ngày 30/7/2015 kết tự kiểm tra việc thực nhiệm vụ cải cách hành năm 2015 • Báo cáo tổng kết tình hình thực nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 kế hoạch năm 2014 ngành công thương tỉnh Cao Bằng • Báo cáo tổng kết tình hình thực nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 kế hoạch năm 2015 ngành công thương tỉnh Cao Bằng • Báo cáo tổng kết tình hình thực nhiệm vụ kế hoạch năm 2015, giai đoạn 2011 – 2015 kế hoạch năm 2016, giai đoạn 2016 – 2020 ngành công thương, tỉnh Cao Bằng • Chỉ thị ban thường vụ tỉnh ủy việc tiếp tục lãnh đạo, đạo tăng cường thực công tác cải cách hành từ đến năm 2020 • Đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức biên chế Sở Công Thương Cao Bằng năm 2009 • http://www.congthuongcaobang.gov.vn • Nghị 30c/NQ-CP ban hành chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 ngày tháng 11 năm 2011 • QĐ 995/QĐ – SCT ngày 14/5/2014 ban hành quy chế tổ chức hoạt động phận tiếp nhận trả kết hồ thủ tục hành Sở Công Thương Cao Bằng • Quyết định 09/2015/QĐ-TTg Ban hành Quy chế thực chế cửa, cửa liên thông quan hành nhà nước địa phương ngày 25 tháng 03 năm 2015 NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP UBND TỈNH CAO BẰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập – Tự – Hạnh phúc Cao Bằng, ngày tháng năm 2016 NHẬN XÉT QUÁ TRÌNH THỰC TẬP Sinh viên thực tập: NÔNG THỊ HOÀNG YẾN quan thực tập: Sở Công Thương Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng Bộ phận: Tiếp nhận trả kết theo chế “một cửa” Cán hướng dẫn thực tập: Nguyễn Thị Đông Sinh viên: Nông Thị Hoàng Yến tiến hành thực tập quan từ ngày 28/3/2016 đến ngày 20/5/2016 quan nhận xét trình thực tập sau: Về ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nội quy, quy chế, quy định quan, phận thực tập: Về việc thực tập nội dung theo kế hoạch theo yêu cầu cán hướng dẫn thực tập: Đánh giá chung: NGƯỜI HƯỚNG DẪN THỦ TRƯỜNG QUAN (Họ tên, chữ ký) (Ký tên, đóng dấu) NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Giảng viên hướng dẫn: Thạc sỹ Doãn Minh Thắng; Nguyễn Hồng Vân Sinh viên thực tập: NÔNG THỊ HOÀNG YẾN Sinh viên: Nông Thị Hoàng Yến tiến hành thực tập phận “một cửa” Sở Công Thương Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng thời gian từ ngày 28/3/2016 đến ngày 20/5/2016, hướng dẫn trực tiếp giảng viên – Thạc sỹ Doãn Minh Thắng Nguyễn Hồng Vân Nhận xét giảng viên hướng dẫn trình thực tập sinh viên Nông Thị Hoàng Yến: Đánh giá chung giảng viên hướng dẫn: GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ... công việc làm trình thực tập phận “một cửa” Sở Công Thương Cao Bằng PHẦN 2: NỘI DUNG BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI SỞ CÔNG THƯƠNG,... NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ HỒ SƠ THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH CAO BẰNG31 3.1 Một 3.2 Đề số giải pháp 31 xuất kiến nghị 32 PHẦN 3: KẾT LUẬN... việc trả kết hồ sơ cho công dân Vì vậy, em lựa chọn đề tài hoạt động phận tiếp nhận trả kết hồ sơ thủ tục hành chính theo chế “một cửa” Sở Công thương Cao Bằng để tìm hiểu thực trạng hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại sở công thương cao bằng , Hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại sở công thương cao bằng , Hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại sở công thương cao bằng , CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ SỞ CÔNG THƯƠNG, TỈNH CAO BẰNG, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CỦA BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ HỒ SƠ THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH CAO BẰNG

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay