Quy luat cuoc song ,hay song theo cach minh thich

36 96 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2017, 01:44

QUI LUẬT VUI CUỘC SỐNG Ta đứng ở chân núi, hắn đứng ở đỉnh núi, tuy vị trí là khác biệt nhưng trong mắt ta và hắn, hai người đều nhỏ bé giống nhau. Khi tranh cãi một vấn đề, điều ta khó làm nhất chính là biết im lặng đúng lúc. Khi ta bị sỉ nhục, điều cần làm là xem nhẹ nó, nếu không thể xem nhẹ, vậy thì hãy coi thường nó. Khi đạt được thứ hằng ao ước, cũng là lúc ta nhận ra: “Nó không đáng giá như ta tưởng”. Cuộc sống giống như một bàn cờ, mỗi bước đi cần suy nghĩ cẩn thận. Có hai kiểu nói chuyện khiến người ta nhàm chán. Một là không bao giờ ngừng lại để suy nghĩ, hai là chưa bao giờ có ý định ngừng lại. Kết thúc bi đát nhất chính là: không có kết thúc nào trọn vẹn. Chết là một chuyện đau buồn. Và đau buồn hơn chính là: Chờ để được chết. Không có cảnh sắc nào đẹp hơn trong hồi ức, dù muốn tìm lại cũng chẳng thấy đâu. Vấn đề càng phức tạp thì thời gian càng có hạn. Một phút dài bao lâu? Đứng chờ nhà vệ sinh thì biết. Đôi khi ta cuống cuồng để tìm kiếm một thứ, mệt mỏi rồi mới ngây ngốc nhận ra: Nó vốn nằm trong lòng bàn tay. Nếu dính vào rắc rối, càng cẩn thận dè dặt bao nhiêu, càng mắc phải sai lầm sơ đẳng bấy nhiêu.chúc Bạn nhiều niềm vui trong cuộc sống QUI LU ẬT VUI CU Ộ C SỐ NG - Ta đ ứ n g chân núi, h ắn đ ứ ng đ ỉ nh núi, v ị trí khác bi ệt nh ng m ta h ắn, hai ng ời nh ỏbé gi ống - Khi tranh cãi m ột v ấn đ ề , ều ta khó làm nh ất bi ết im l ặng đú ng lúc - Khi ta b ị s ỉ nh ục, ều c ần làm xem nh ẹnó, n ếu không th ểxem nh ẹ, v ậy coi th n g - Khi đ ạt đ ợ c th ứh ằng ao c , c ũng lúc ta nh ận ra: “Nó không đá ng giá nh ưta t n g” - Cu ộc s ống gi ống nh ưm ột bàn c ờ, m ỗi b c c ần suy ngh ĩ c ẩn th ận - Có hai ki ểu nói chuy ện ến ng i ta nhàm chán M ột không bao gi ờng ng l ại đ ể suy ngh ĩ, hai ch ưa bao gi ờcó ý đ ị n h ng ng l ại - K ết thúc bi đá t nh ất là: k ết thúc tr ọn v ẹn - Ch ết m ột chuy ện đa u bu ồn Và đa u bu ồn h n là: Ch ờđ ể đ ợ c ch ết - Không có c ảnh s ắc đ ẹ p h ơn h ồi ức , dù mu ốn tìm l ại c ũng ch ẳng th đâ u - V ấn đ ề ph ứ c t ạp th ời gian có h ạn - M ột phút dài bao lâu? Đ ứ n g ch ờnhà v ệsinh bi ết - Đô i ta cu ống cu ồng đ ể tìm ki ếm m ột th ứ , m ệt m ỏi r ồi m i ngây ng ốc nh ận ra: Nó v ốn n ằm lòng bàn tay - N ếu dính vào r ắc r ối, c ẩn th ận dè d ặt bao nhiêu, m ắc ph ải sai l ầm s ơđ ẳ n g b nhiêu chúc B ạn nhi ều ni ềm vui cu ộc s ống (itn.) Bài h ọc kinh nghi ệm Bài h ọc mà mu ốn chia s ẻv i b ạn là, đ ể thành công b ất kì l ĩnh v ự c nào, b ạn c ần phát tri ển tài n ăng cho l ĩnh v ự c Để phát tri ển nó, b ạn c ần ph ải có s ựt ựgiác làm vi ệc hàng gi , hàng gi ờli ền thu ần th ục Tr c b ạn có th ểthành công giao d ịch ch ứ ng khoán, vi ệc đ ầ u tiên b ạn ph ải dành 10.000 gi ờnghiên c ứu lo ại bi ểu đ Tr c b ạn tr ởthành m ột tác gi ảđ ợ c yêu thích nh ất, b ạn ph ải vi ết kho ảng 10.000 gi Tr c b ạn có th ểtr ờthành m ột tay golf c ựphách, b ạn ph ải dành 10.000 gi ờđ ể t ập đá nh golf Tr c b ạn có th ểthành công buôn bán, b ạn ph ải b ỏra 10.000 gi ờđi chào hàng bán hàng B ạn tr ảgiá đ ể tr ởthành m ột thiên tài! Ch ủđ ề : Cách s ống H ầu h ết đ ề u ăn no nh ất 2-3 l ần m ột ngày Nó tr ởthành m ột thói quen cách đ ể làm d ịu c ơn i c c ơth ể Tuy nhiên, bao gi ờb ạn t ựh ỏi r ằng b ạn th n g nuôi d ỡ n g tâm h ồn trí tu ệmình th ếnào không? N ếu b ạn mu ốn phát tri ển s ứ c m ạnh c ảm xúc, s ứ c m ạnh t ưduy nh ữ ng kh ản ăng c mình, b ạn ph ải nuôi d ỡ n g th n g xuyên nh ưkhi b ạn nuôi c ơth ểb ạn N ếu không, s ựt ăng tr ởn g nh ất c b ạn t ăng s ẽlà t ăng cân Hãy nuôi d ỡ n g trí tu ệb ạn M ột ều th ật s ựgiúp tr ởnên thành công 13 tu ổi, b đ ầ u t ập thói quen nuôi dư ỡ n g trí tu ệc m ỗi ngày Tôi hay đ ọ c nh ữ ng cu ốn sách nói v ềs ựthành công, ti ền b ạc, th ơn g m ại, ti ếp th ị, lãnh đ o NLP (L ập Trình Ngôn Ng ữT ưDuy)… Tôi c ũng đ ọ c r ất nhi ều sách v ềcu ộc đ ời c danh nhân n ữ a Nh ữ ng ng i ng ỡ n g m ộnh ất ông Lý Quang Di ệu, Richard Branson, Steve Jobs Donald Trump Tôi c ảm th r ằng vi ệc đ ọ c ti ểu s ửc ông Lý Quang Di ệu (T ừM ột Nư c Th ếGi ới Th ứBa Tr ởThành N c Phát Tri ển: Câu Chuy ện V ềSingapore) gi ống nh ưtôi t ải v ềh ết t ất c ả80 n ăm ki ến th ứ c, kinh nghi ệm, s ựthông thái nh ữ ng quy ết đ ị nh kh ức ông vào b ộnão c Vì v ậy, m ặc dù ch ỉ m ới 35 tu ổi nh ng v ẫn có th ểđ a nh ữ ng quy ết đ ị nh sáng su ốt b i c ảm th nh ưcó c ảtr ăm n ăm kinh nghi ệm đ ầ u (Lý Quang Di ệu 80 n ăm Steve Jobs 50 n ăm Donald Trump 40 n ăm v.v…) Làm có th i gian đ ọ c nhi ều v ậy? Thói quen c mang túi m ột cu ốn sách Vì v ậy, m ỗi đa ng ch ờai , ch ờxe bus (khi h ọc sinh), toilet… th ếlà l ại lôi sách đọc Khi áp d ụng cách này, có th ểđọc xong nh ất 1-2 cu ốn m ột tu ần Hôm đọc r ất nhi ều máy bay, lúc ch ờt ại sân bay lái xe (tôi nghe sách nói) Và c ũng c ẩn th ận vi ệc b ạn nuôi trí tu ệmình b ằng Khi b ạn ăn t ạp nham, s ẽđầu độc s ứ c kh ỏe c b ạn làm b ạn tr ởnên ch ậm ch ạp ù lì T ươ n g t ựv ậy, b ạn có t ựh ỏi r ằng b ạn nuôi d ưỡ n g trí tu ệmình m ỗi ngày b ằng không? T ờt ạp chí b ạn th ườ n g đọc v ậy? Trang web b ạn hay ghé xem gì? B ạn th ườ n g xem ch ươ n g trình TV nào? Và cu ốn sách b ạn đọc g ần đâ y nh ất th ế? Khi ng ườ i ta nói v ới r ằng h ọmu ốn tr ởnên giàu có, r ất ng ạc nhiên bi ết r ằng h ọch a bao gi đọc nh ững thông tin s ẽnuôi d ưỡn g trí tu ệh ọđú ng cách H ọkhông đọc nh ữ ng t ạp chí nh ưForbes, The Edge, The Economist H ọc ũng không xem nh ữ ng ch ươ n g trình nh ưCNBC, CNN Money H ọkhông lên nh ững trang web nh ưcnbc.com, mo neycentral.com, hay cnn.com/money H ọc ũng không đọc nh ữ ng cu ốn sách v ềđầu t , l ập k ếho ạch v ềtài hay địa ốc … Thay vào h ọnuôi d ưỡ n g tâm trí b ằng FHM, Sport Pages, Lifestyle… Đi ều sai c ả, ch ỉ chúng s ẽkhông làm cho trí tu ệ b ạn tr ởnên phong phú, ch ỉ đơn thu ần gi ải trí mà Hãy nuôi d ưỡ n g tâm h ồn b ạn Để c ảm th tràn đầy c ảm h ứ ng, d ồi n ăng l ượn g, mãn nguy ện giàu độn g l ự c, c ũng c ần ph ải nuôi d ưỡ n g làm giàu tâm h ồn Nh ữ ng ng ườ i khác s ẽnuôi d ưỡ n g tâm h ồn h ọb ằng nh ững cách khác Nhi ều ng ườ i c ầu nguy ện, nh ữ ng ng ườ i khác thi ền, m ột s ốthì vi ết lách m ột s ống ườ i t ản b ộ Còn đọc nh ữ ng cu ốn sách truy ền c ảm h ứ ng, ch i vớ i dành th ời gian cho v ợcùng gia đì nh N ếu b ạn c ảm th c ăng th ẳng, ki ệt s ứ c ho ặc th thi ếu th ốn, có l ẽvì b ạn ch a dành th i gian để nuôi d ưỡ n g tâm h ồn tinh th ần b ạn hàng ngày Vì v ậy, nuôi d ưỡ n g tâm h ồn l ẫn trí tu ệc b ạn hôm để t ạo nên m ột s ứ c m ạnh v ềtinh th ần l ẫn th ểch ất mà b ạn mong mu ốn ĐI ỀU C ẦN GHI NH ỚTRONG CU Ộ C SỐ NG * 1.Khi g ặp ng ườ i mà b ạn th ật s ựyêu th ươ n g: Hãy n ỗl ự c giành l c ơh ội tr ởthành m ột n a c ng ườ i b ởi n ếu ng ườ i , t ất c ảs ẽkhông k ịp n ữ a Khi g ặp m ột ng ườ i b ạn có th ểtin t ưở n g : C ần gi ữquan h ệt ốt v i ng ườ i cu ộc đời m ỗi ng ườ i , g ặp tri k ỷkhông ph ải ều d ễ Khi g ặp ng ườ i t ng giúp đỡ b ạn: Nh ớt ỏthái độ c ảm kích đối v i h ọvì h ọđã mang l ại s ựthay đổi cu ộc đời b ạn G ặp ng ườ i t ừng yêu b ạn: Nên n ởn ục ườ i c ảm kích v i h ọvì giúp b ạn hi ểu thêm v ềtình yêu G ặp ng ườ i từ ng ghét cay ghét đắn g b ạn: Nên c ườ i xã giao v i h ọvì h ọlàm b ạn tr ởnên kiên c ườ ng h ơn G ặp ng ườ i t ừng ph ản b ội b ạn: Nên nói chuy ện v i h ọvì n ếu nh ưkhông ph ải h ọ, ngày hôm b ạn s ẽkhông hi ểu bi ết v ềth ếgi ới G ặp ng ườ i b ạn t ừng yêu: Nên chúc phúc cho h ọ, b i yêu, b ạn ch ẳng t ng mong mu ốn h ọvui v ẻh ạnh phúc sao? G ặp ng ườ i qua v ội vàng cu ộc đời b ạn: C ần c ảm ơn h ọđã qua cu ộc đời c b ạn, b i h ọ m ột b ộph ận s ắc màu cu ộc s ống phong phú đa d ạng c b ạn Và c ảm ơn m ột n ửa c b ạn hi ện b ởi ng ườ i yêu b ạn, b ạn ng ườ i đa ng h ạnh phúc SUY T Ư _ _ Nhiêu ̀ ngâm ̃ đời nh ưdong ̀ sông chaỷ Mang song ́ nguôn ̀ đưa đâ ̉ y thuyên ̀ ta Đê ̉ phù sa chan ch ứ a n ởa nh ́ hoa Trong đôi mắt ta hoà niêm ̀ tin sông ́ Có bon chen thực mông ̣ Traí tim ta rông ̣ lượng môṭ dong ̀ xanh Lung linh sang ́ mau ̀ nước thiên Hôn ̀ ta hat́ khuć an lanh ̀ cung ̀ nắng "! Tình yêu gì? Mỗi miếng ghép đơn độc tìm cho mảnh lại đời mênh mông rộng lớn Đối với nhiều người, điều dường Thế ngày tình cờ ta nhìn thấy đâu đó, mảnh ghép xa lạ mà đỗi sớm thân quen Hai tâm hồn xích lại gần nhau, nồng nàn thở, hoà nhịp đập Trở thành hai trái tim yêu Và Biến cố xảy Một cãi vã Một mâu thuẫn Những lời xúc phạm Những giọt nước mắt rơi Hai mảnh ghép chọn lựa cách rời xa mãi cách để bảo vệ tâm hồn nhạy cảm Thế nhưng, quen cảm giác có nhau, người ta cảm thấy điều thân thuộc Người ta để lại cho Khoảng Trống tâm hồn Người ta lạc Cuộc sống trở nên thẫn thờ vô vị tách cà phê nhạt nhẽo Người ta chọn cách không yêu để khỏi phải bị tổn thương Nhưng thân cô đơn tổn thương Người ta thường hay hỏi: Làm để chữa lành trái tim tổn thương lớn? Điều dường không thể! Bởi dễ dàng có thể, gọi Tình Yêu! (suu tâm: ) ĐỪNG QUÊN GỌI TÔI NHÉ Nếu ngày bạn muốn khóc gọi ! Tôi không dám hứa làm bạn cười Nhưng khóc bạn Nếu ngày bạn muốn bỏ thật xa đừng ngại gọi nhé! Tôi không dám hứa làm bạn cười Nhưng bạn Nếu ngày bạn không muốn nghe gọi Tôi hứa im lặng để nghe bạn Nhưng ngày bạn gọi cho không nghe thấy trả lời Hãy đến nhanh bên Có thể lúc cần đến bạn ! Hãy làm điều khiến bạn sợ hãi ngày Chủ đề: Cách sống Để trở nên thành công nữa, điều quan trọng là phải nỗ lực rèn luy ện thân Chúng ta cần phải biết cách liên tục thúc đẩy để trở nên hòan thiện Theo th ời gian, cần phải tăng cường thể chất trí tuệ, đồng thời trau dỗi kĩ lực Mọi người biết điều đó, ngăn cản hầu hết rèn luyện thân để tr nên tốt hơn? Điều ngăn cản hạn chế kết bạn, nâng cao kĩ học tập, cải thiện khả lãnh đạo nói chuyện trước đám đông mình? Theo quan điểm riêng tôi, câu trả l ời NỖI SỢ chúng giữ “vùng an nhàn” Chúng ta s ẽ có khuynh h ướng mu ốn làm mà thấy dễ chịu chắn nỗ lực điều đáng sợ không thỏai mái Vì vậy, không mạnh mẽ hòan thiện h ơn Ví dụ nhé, bạn muốn trở thành diễn giả tài tự tin? Liệu bạn bao gi nghĩ khả nói trước đám đông giúp bạn trở thành tài sản quí giá công ty, giúp bạn lãnh đạo có hội tốt để thăng tiến từ kiếm nhiều tiền chưa? Vậy ngăn cản bạn trở thành diễn giả giỏi? Tôi dám cá nỗi sợ thử lần đầu tiên, n ỗi s ợ thất b ại xấu hổ Khi hội đến, bạn không nắm lấy Bạn để trôi nhường cho h ội b ạn Di đó, bạn hội luyện tập thành thạo kĩ Tôi viết muốn truyền tải thông điệp mạnh mẽ bạn phải buộc thân thóat khỏi “vùng an nhàn” bạn! Hãy làm điều khiến bạn sợ hãi (nhưng có ích cho b ạn), có th ể đảm bảo bạn chủ động làm bước đầu tiên, không đáng sợ Khi tư bạn nhận thấy bạn không chết nó, bạn tr nên m ạnh m ẽ h ơn Sau bạn làm điều vài lần nữa, nỗi sợ biến mà chí bạn cảm th điều thật thú vị Hãy nhớ điều này, không giết chết bạn làm cho bạn mạnh mẽ h ơn! Tôi khẳng định ai cảm thấy sợ hãi Nỗi sợ hãi quà mà thiên nhiên trao t ặng nhằm mục đích bảo vệ Trong nhiều trường hợp hữu dụng Thật không may, n ếu không học cách kiểm sóat nó, giam cầm làm hại Khi lần ph ải diễn thuyết trước vài người, bạn nghĩ có sợ không? Có chứ, tất nhiên rồi! Vậy nên c ảm thấy s ợ hãi điều tự nhiên Người không cảm thấy sợ có lẽ người sống trong… nghĩa địa Lần đó, tay ướt đẫm, chân run đến mức kiểm sóat dường có nghịch ngợm thả hàng triệu bướm vào bụng Tuy nhiên, sử dụng kĩ thuật NLP mà học, tưởng tượng kiến bò quần khán giả có chim mổ vào đầu họ Bằng cách thay đổi cách thức não b ộ tái lại trải nghiệm đó, bắt đầu cảm thấy tức cười bớt sợ Sau kết thúc diễn thuy ết đầu tiên, nỗi sợ giảm tự tin tăng lên Với nói chuyện, ngày cảm thấy tự tin điều giúp diễn thuyết trước 5000 người lúc nh B ạn c ũng làm điều đó! Bạn xây dựng tự tin lĩnh vực nào, với điều ki ện bạn phải chủ động kiểm sóat tư bạn (học NLP cách hữu dụng) Hãy buộc b ạn khỏi “vùng an nhàn” hành động! Vậy nên, lên danh sách điều mà b ạn c ảm th sợ hãi không thỏai mái thực NHƯNG bạn biết giúp ích cho b ạn Liệu có phải nỗi sợ ……… Diễn thuyết? Giải số? Gặp người mới? Chia sẻ cảm xúc b ạn? B đầu dự án mới? Theo đuổi nghề nghiệp mới? Quay lại trường học? Điều hành nhóm? Cam kết với làm điều nhỏ bé làm b ạn s ợ hãi m ỗi ngày Theo th ời gian, bạn trở nên mạnh mẽ thóat khỏi “vùng an nhàn” b ạn Nguồn Blog AdamKhoo Yêu bao dung, yêu cảm thông, yêu thấu hiểu, yêu ủng hộ, yêu n ỗi v ất vả anh có th ể c ảm thông, bất đắc dĩ anh mà em đọc hiểu… Mặc cho sinh ly tử bi ệt, ng ười thề nguyện Cùng nắm tay nhau, sống đến bạc đầu Tử sinh khế khoát, t thành thuyết Chấp tử chi thủ, tử giai lão ĐIỀU GIÚP BẠN √ _ BIẾT QUAN TÂM TỚI NGƯỜI KHÁC Quan tâm tới người không đơn giản việc xem người sống nào, tiền có đủ tiêu hay không Điều quan trọng yêu thương xuất phát từ tâm hồn, biết cách kh d ậy lòng tin cho người khác Nên nhớ rằng, lời nói vô bình dị lại tràn vào khoả l ấp khe nứt trái tim người Quan tâm tới người khác cách làm cho tâm hồn bạn “ giàu có ” thêm BIẾT GIÚP ĐỞ NGƯỜI KHÁC Đơn giản việc giúp bà cụ hay em nhỏ qua đường, cho nhờ xe, chép hộ cho nhỏ bạn bị ốm… Hãy làm điều cách vô tư không mong chờ đền đáp Hãy nghĩ có lúc bạn rơi vào tình trạng cần giúp đỡ BIẾT XEM TRỞ NGẠI LÀ CƠ HỘI Cuộc sống có ngả rẽ, bước ngoặt mà ta ngờ Gục ngã hay đạt thành công nhờ trở ngại, tất phụ thuộc vào thân b ạn Bạn khám phá rằng, có tài “ chèo lái ” công ty không lâm vào cảnh khó khăn tài Bạn khám phá rằng, trở thành ca sỹ không bị “ ép ” lên hát buổi biểu diễn văn nghệ toàn trường Cuộc sống bắt đầu Trở ngại nhiều lúc hội để bạn khám phá thân P/S :Con người sinh không phaỉ để sông ́ nhaṭ nhoa ̀ rôì chêt́ đi, mà sinh là để in dâu ́ cuôc̣ đời và in dâu ́ long ̀ người xung quanh.chúc bạn thành công.!!! √ BIẾT GỌI EM LÀ GÌ NHỈ? Em bảo đừng ví em biển Biển mênh mông chát mặn, khát vô Em bảo đừng ví em gió Cứ lang thang hoài năm tháng vô dung Em bảo đừng ví em nắng Biết đâu lạnh buốt, mưa Ngâu Em bảo đừng ví em lửa Bởi cháy tàn, tro bạc trắng mái đầu Đừng ví em trăng rằm óng ánh Cũng thời gái xuân Qua thoáng ngào lặng lẽ Đêm lạnh dần, sương vắt vẻo bờ mi Vậy biết gọi em em nhỉ? Hay nhẹ nhàng em yêu quý, Những lời nói luồng gió thổi Ấm tình người níu lại em (Rào Nam ) *** EM Em không biển mênh mông Một đời mặn nồng dâng hiến Anh thuyền vượt biển Cập bao hải cảng lạ xa Em không gió bao la Cho anh diều biếc Liệng trời xanh mải miết Khoe tiếng sáo vi vu Em không nắng, mưa Nắng mưa lúc nồng, lúc lạnh Cho anh cầu vồng Sau mưa bừng lên lấp lánh Em em Yêu anh nhiều tất Bình yên bão tố Cũng em, em (Hoa cỏ ) 1.Có điều nên kiểm soát : tâm trạng, lời nói hành vi Có điều nên suy nghĩ : sinh mạng, chết vĩnh Có điều nên từ bỏ : tội ác, tham vọng phản bội Có điều nên tránh xa : lười biếng, ngổ ngáo chê cười Có điều nên cứu vãn : thánh thiện, hòa bình niềm vui Có điều nên tôn trọng : kiên nghị, lòng tự trọng nhân Có điều nên kiểm soát : tâm trạng, lời nói hành vi Có điều nên suy nghĩ : sinh mạng, chết vĩnh Có điều nên từ bỏ : tội ác, tham vọng phản bội Có điều nên tránh xa : lười biếng, ngổ ngáo chê cười Có điều nên cứu vãn : thánh thiện, hòa bình niềm vui Có điều nên tôn trọng : kiên nghị, lòng tự trọng nhân Chủ đề: cách sống Để trở nên thành công nữa, điều quan trọng là phải nỗ lực rèn luy ện thân Chúng ta cần phải biết cách liên tục thúc đẩy để trở nên hòan thi ện h ơn Theo th ời gian, cần phải tăng cường thể chất trí tuệ, đồng thời trau dỗi kĩ lực Mọi người biết điều đó, ngăn cản hầu hết rèn luyện thân để tr nên tốt hơn? Điều ngăn cản hạn chế kết bạn, nâng cao kĩ học tập, cải thiện kh ả lãnh đạo nói chuyện trước đám đông mình? Theo quan điểm riêng tôi, câu tr ả lời NỖI SỢ chúng giữ “vùng an nhàn” Chúng ta có khuynh hướng muốn làm mà thấy dễ chịu chắn nỗ lực điều đáng sợ không thỏai mái Vì vậy, không m ạnh m ẽ hòan thiện Ví dụ nhé, bạn muốn trở thành diễn giả tài tự tin? Liệu bạn bao gi nghĩ khả nói trước đám đông giúp bạn trở thành tài sản quí giá công ty, giúp bạn lãnh đạo có hội tốt để thăng tiến từ kiếm nhiều tiền h ơn chưa? Vậy ngăn cản bạn trở thành diễn giả giỏi? Tôi dám cá nỗi s ợ thử lần đầu tiên, nỗi sợ thất bại xấu hổ Khi hội đến, bạn không nắm lấy Bạn để trôi nhường cho hội bạn Di đó, bạn h ội luy ện tập thành thạo kĩ Tôi viết muốn truyền tải thông điệp mạnh mẽ bạn phải buộc thân thóat khỏi “vùng an nhàn” bạn! Hãy làm điều khiến bạn sợ hãi (nh ưng có ích cho bạn), đảm bảo bạn chủ động làm bước đầu tiên, không đáng sợ Khi tư bạn nhận thấy bạn không chết nó, bạn trở nên mạnh mẽ Sau bạn làm điều vài lần nữa, nỗi sợ biến mà chí bạn cảm thấy điều thật thú vị Hãy nhớ điều này, không gi ết chết bạn làm cho bạn mạnh mẽ hơn! Tôi khẳng định ai cảm thấy sợ hãi Nỗi sợ hãi quà mà thiên nhiên trao tặng nhằm mục đích bảo vệ Trong nhiều trường hợp có th ể h ữu dụng Thật không may, không học cách kiểm sóat nó, giam cầm làm hại Khi lần phải diễn thuyết trước vài người, bạn nghĩ có sợ không? Có ch ứ, tất nhiên rồi! Vậy nên cảm thấy sợ hãi điều tự nhiên Người không cảm thấy s ợ có lẽ người sống trong… nghĩa địa Lần đó, tay ướt đẫm, chân run đến mức kiểm sóat dường có nghịch ngợm thả hàng triệu bướm vào bụng Tuy nhiên, sử dụng kĩ thuật NLP mà học, tưởng tượng kiến bò quần khán giả có chim mổ vào đầu họ Bằng cách thay đổi cách thức não tái lại trải nghiệm đó, bắt đầu cảm thấy tức cười bớt sợ Sau kết thúc diễn thuyết đầu tiên, nỗi sợ giảm tự tin tăng lên Với m ỗi nói chuyện, ngày cảm thấy tự tin điều giúp di ễn thuyết trước 5000 người lúc Bạn làm điều đó! Bạn xây dựng tự tin lĩnh vực nào, với điều kiện bạn phải chủ động kiểm sóat tư bạn (học NLP cách hữu dụng) Hãy buộc bạn khỏi “vùng an nhàn” hành động! Vậy nên, lên danh sách điều mà bạn cảm thấy sợ hãi không th ỏai mái thực NHƯNG bạn biết giúp ích cho bạn Liệu có phải nỗi sợ ……… Diễn thuyết? Giải số? Gặp người mới? Chia sẻ cảm xúc b ạn? Bắt đầu dự án mới? Theo đuổi nghề nghiệp mới? Quay lại trường học? Điều hành nhóm? Cam kết với làm điều nhỏ bé làm b ạn s ợ hãi m ỗi ngày Theo thời gian, bạn trở nên mạnh mẽ thóat khỏi “vùng an nhàn” b ạn Nguồn Blog AdamKhoo Chủ đề: Bản thân, Cuộc sống, Thành công Bạn có hay giấc mơ thời thơ ấu?Đã có lúc bạn cảm thấy muốn làm việc bố mẹ hay bạn bè nói điều không khả thi hay không th ể làm được? Bạn có giấc mơ, mong muốn mà bạn trì hoãn? Có phải bạn sống theo mong muốn người khác? Đây câu chuyện muốn chia sẻ b ạn vi ệc theo đuổi giấc mơ Câu chuyện vềNannal Mary Robertson(sinh năm 1860) Anna thôn nữ yêu thích hội họa Cô mơ ước trở thành họa sĩ tiếng giới Tuy nhiên, bố mẹ cô lại nói rằngcô chết đói họa sĩ cô nên quên giấc mơ điên rồ Cô nói nhiệm vụ cô lập gia đình với người chồng tốt, chăm sóc trang trại nuôi nấng bọn trẻ Là cô gái biết lời, Anna gác giấc mơ sang bên bắt đầu l ập gia đình trẻ Cô có đến 10 đứa 20 tuổi, lên chức bà tu ổi tứ tuần tr thành bà cố độ tuổi 60 Ở tuổi 75, sau chồng tất trưởng thành, bà già để làm vi ệc trang trại Nên, bà định hoàn thành giấc mơ thời thơ ấu trở thành họa sĩ.Bà đến cửa tiệm nghệ thuật thị trấn mua cọ vẽ, thuốc màu, vải buồm bắt đầu vẽ trước cửa chuồng ngựa Ở tuổi 79, vẽ bà trưng bày Bảo tàng Nghệ thuật cận đại (New York) Suốt năm 1950, vẽ bà tiếng đến mức phá vỡ tất kỉ lục giới số người đến xem Hiệp hội nhà sản xuất đồ gia dụng vinh danh là“Người phụ nữ năm” Trường đại học Nghệ thuật Philadelphia trao tặng danh hiệutiến sĩ danh d ự Trong 10 năm cuối đời, vẽ bà trị giá 100000$ Bà vẽ 3600 20 năm cuối đời Bà thu nhiều tiền suốt quãng thời gian bà làm việc nông trại Tháng 11 n ăm 2006, tranh Làm Đường (1943), trở thành tranh bà có giá cao Mĩ 1.2 tri ệu đô la Người ta ước tính bà bắt đầu vẽ từ thời niên thiếu, bà trở thành người phụ nữ giàu có nước Mỹ Vì thế, câu hỏi là… Liệu có tài bạn mà bạn chưa có dịp khám phá? Những giấc mơ bạn có bị dập tắt phê bình người khác? Những giấc mơ bạn bị trì hoãn đời? Bạn có định chờ đợi tới lúc cuối đời trước khám phá tài ẩn giấu bên trong? Tác giả: Adam Khoo www.adamkhoovietnam.vn ”MÙA ĐÔNG NHỚ Em có biết anh nhớ em Trong lạnh mùa Đông tê tái Gió thổi Để rèm buông tóc liễu thẩn thờ Anh nhớ em câu thơ Mỗi chiều xuống nghẹn ngào nỗi nhớ Anh nhớ em nhịp thở Bồi hồi cánh nhạn gởi em ! Em có biết không, anh nhớ em Đợi chờ mùa Thu nhạt nhòa ánh nắng Và Đông sang bắng lặng Nỗi nhớ dù buồn vui nhớ em! Trái tim mùa Đông không cần đốt lửa Tự sưởi lửa niềm tin Gió có thổi miên man Anh lại nhớ em ấm tình yêu tim nhỏ! " Con Tim mùa Đông cháy bùng nỗi nhớ! Trước trả lời, lắng nghe Trước hành động, suy nghĩ Trước quở trách, đồng cảm Trước bỏ cuộc, thử lại Trước cầu nguyện ĐIỀU THẬT SỰ QUAN TRỌNG TRONG CUỘC SỐNG: Quan trọng thứ bạn mang theo bên mình, mà bạn đóng góp Quan trọng thứ bạn nhận mà bạn cho Quan trọng thành công bạn có đời, mà ý nghĩa thật chúng Quan trọng thứ bạn học được, mà bạn truyền lại cho người khác Quan trọng không lực bạn, mà hay c ần vi ện t ới b ất kì ghi gì? C ậu b ảo “ Ng ười th ường ch ẳng làm đượ c nh anh c ả” “ Anh ch ắc ch ắn m ột thiên tài!” Đi ều mà m ọi ng ười ch ưa nh ận “kh ả thiên tài” th ứ mà ch ưa t ừng có t lúc sinh Th ực t ế, tu ổi thi ếu niên, thực chút khiếu viết hay nói Khi h ọc, không bao gi vi ết lu ận Anh ng ữ Tôi th ường ch ỉ đạt 3, ểm N ếu may m ắn, thinh thoảng nhận ểm V ới nh ững h ọc sinh ếu ăn nói b ẩm sinh, h ọ th ường có nhiều hội trở thành MC kiện trường Còn lúc m ột đứa tr ẻ nhút nhát ch ẳng bao gi dám t ự nói lên suy ngh ĩ c V ậy làm th ế có th ể phát tri ển “tài n ăng” di ễn thuy ết vi ết lách để d ẫn đầu l ĩnh v ực kinh doanh c mình? Câu tr ả l ời n ằm 10.000 gi KIÊN TRÌ LUY ỆN T ẬP Tôi phát tri ển tài n ăng vi ết lách nào? Tôi lần đầu có h ứng thú vi ết lách tu ổi 15 ( n ăm th ứ c c ấp II) Th ời điểm đó, say mê vi ệc học s dụng kĩ thuật H ọc t ập tăng t ốc s ự t ự thúc đẩy thân để cải thi ện tình trạng học t ập Khi thành th ạo k ĩ n ăng này, muốn chia sẻ với bạn bè Vì vậy, thích viết tay báo mục Lời Khuyên Học Tập ( Khoảng trang A4) photocopy chúng phân phát cho b ạn bè Tôi viết nh ững t ựa nh “Làm để c ải thi ện trí nh c b ạn”, “ Bí quy ết c đọc nhanh” , “ Các mẹo thi cử thông minh”… Lúc đó, kĩ viết h ạn ch ế, th ế nên m ất r ất lâu để vi ết suy ngh ĩ c mình, r ồi xem l ại l ần để ch ắc ch ắn ý định nói Đó năm 1989, chưa biết cách dùng máy tính, nên phải viết viết lại trăm lần để đảm bảo vi ết c “ch ấp nh ận đượ c” Ngoài vi ệc làm t ập v ề nhà, dành ti ếng m ỗi ngày để luy ện vi ết báo Ba n ăm sau, xem l ại, biên t ập m báo g ởi đếnt ạp chí Teenage đượ c đăng h ằng tháng mục “Bí học tập” 18 tu ổi, tr thành m ột ng ười vi ết bán th ời gian, cung c ấp vi ết kh g ợi c ảm h ứng cho t ạp chí Teeange v ới giá 150 $/ Ch ậm mà ch ắc, tài n ăng vi ết lách c d ần đượ c phát tri ển Ở tu ổi 20( quân đội), h ứng chí muốn viết sách để thúc đẩy h ọc sinh làm cách h ọc t ập cho hi ệu qu ả Cu ốn sách có t ựa “ Tôi tài gi ỏi, b ạn c ũng th ế” V ậy có th ật s ự d ễ dàng n ếu vi ết h ẳn sách? Thành thật mà nói, viết sách tốn nhiều th ời gian c Tôi dành m ỗi ngày gi vào lúc đêm khuya ( sau t ập luy ện xong), c ố g ắng đặt bút vi ết trang Tôi hoàn thành xong trang, xóa r ồi lại viết lại Mất h ơn 4,5 gi đau kh ổ để hoàn thành M ỘT TRANG!!! V ậy m ất để hoàn thành b ản nháp cho sách mình? năm bạn à!!! Sau hoàn thành tập b ản thảo n ăm 23 tuổi, tìm ki ếm nhà xuất để ấn hành cu ốn sách Tôi bị t ch ối c ả th ảy l ần trước nhà xuất Oxford University Press đồng ý cho h ội Sau bà Tổng biên tập đọc tập thảo tôi, bà nói ý t ưởng c ổn, nh ưng mà v ăn phong ch ưa đượ c “trau chu ốt” cho l ắm ( m ột cách nói tránh r ằng ti ếng Anh c T Ệ) Bà b ảo nên vi ết l ại toàn b ộ cu ốn sách Tôi n ữa n ữa ng ất x ỉu! Nó ngốn năm, lại phải làm lại từ đầu ư? Nhờ trời, không bỏ Tôi viết lại sách vòng năm, d ựa theo nh ững ểm ch ưa phù h ợp mà bà biên tập viên bảo Cuối cùng, sách “Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế!” th ức có m ặt giá sách vào n ăm 1998 liên t ục trì th ứ h ạng d ẫn đầu n ăm li ền Sau s ự thành công cu ốn sách đầu tiên, vi ết cu ốn sách “ Làm Ch ủ T Duy, Thay Đổi V ận mệnh” Quả thực viết m ệt, m ất đến n ăm để hoàn thành, sau cu ốn “ Con Cái Chúng Ta Đề u Gi ỏi”, “Bí Quy ết Tay Tr ắng Thành Tri ệu Phú” , “Bí Quy ết Xây D ựng Cơ Ngh ệp B ạc Tỷ” … Chỉ sau vi ết xong cu ốn sách m ới có th ể phát tri ển kh ả n ăng vi ết ệt v ời c m m ột cu ốn sách đượ c yêu thích nh ất 30 ngày Th ực tế bây gi có th ể đánh máy nhanh nh t ốc độ nói Tôi phát tri ển tài n ăng di ễn thuy ết sao? Kh ả n ăng hùng bi ện c đến c ũng theo cách t ương t ự Nhi ều ng ười b ảo r ằng có tài n ăng di ễn thuy ết, nh ưng h ọ không nh ận hàng gi mà ph ải b ỏ để t ập di ễn thuy ết nhi ều n ăm để phát tri ển kh ả n ăng c V ậy n ắm b c h ội để tr thành m ột di ễn gi ả nh th ế nào? Để xem nào, vòng n ăm c s ự nghi ệp di ễn thuy ết, nói không công nhà th ờ, hi ệu sách, tr ường h ọc, trung tâm c ộng đồng… T ại th ế? Đơn gi ản lúc ch ẳng tr ả ti ền để nói, nên cách nh ất di ễn thuy ết mi ễn phí Tôi b đầu công vi ệc tu ổi 15 nói có nh ững bu ổi trò chuy ện độ ng viên tinh th ần v ới h ọc sinh khác tr ại hè Ở tu ổi 24, kh ắp hiệu sách lần tuần để quảng cáo cho cu ốn sách m ới in L ại m ột l ần n ữa, ch ỉ sau năm nói miệt mài lần tuần mà có th ể phát tri ển tài n ăng hùng bi ện c mình! Ai tr thành thiên tài Bạn cần ph ải trả giá cho vi ệc Nhi ều ng ười cho r ằng tài n ăng thiên ếu nh ững th ứ ch ỉ có nh ững ng ười may m ắn m ới đượ c s hữu Nhưng thật tài thực nở rộ sau năm tháng miệt mài lao động tập trung bền bỉ v ới nh ững kĩ cụ th ể mà N ếu b ạn c ũng dành l ượng thời gian vòng năm, b ạn hoàn toàn có th ể t ự tin nói tr ước đám đông mà ch ẳng c ần gi t c ả N ếu b ạn c ũng dành nhi ều th ời gian vi ết vi ết l ại sách báo, b ạn tr thành nhà văn ti ếng Cái giá cho m ột thiên tài? 10000 gi kiên trì Câu hỏi đặt bạn phải luyện tập chăm để thông tu ệ m ột kĩ n ăng? Theo nh nghiên c ứu đượ c xu ất sách thuộc hàng top “ Outliers” Malcolm Gladwell, c ần khoảng 10.000 gi luy ện tập để tr thành thiên tài m ột l ĩnh v ực Khi đọc sách đó, thực thấy điều ông nói Sự thực dành nhi ều h ơn 10.000 gi để gi th ực s ự t ự tin v ới hai kĩ n ăng Chính thiên tài th ế gi ới cần tới 10000 hoàn thiện Nếu bạn học tập người thành công nh ất th ế giới, bạn nhận thấy tài họ bộc lộ sau h ơn 10000 t ập trung làm vi ệc b ền bỉ Đi ều làm Tiger Woods tr thành tay ch golf xu ất s ắc nh ất M ỌI th ời d ại? Tiger đượ c cha h ướng đẫn ch golf t n ăm lên 3! T lúc tu ổi, Woods dành nh ất 4, gi m ỗi ngày để đánh 800 cú anh có th ể đánh bóng hoàn h ảo Mãi đến tận sau 18 năm kiên trì tập luyện không ngừng nghỉ (4, tiếng ngày) mà anh tr thành nhà vô địch gi ới tuổi 21 Đi ều làm Warren Buffett (ng ười giàu có nh ất hành tinh) tr thành nhà đầu t gi ỏi nh ất th ế gi ới? Ông anh b đầu làm quen v ới sách báo liên quan đến tài b đầu mua c ổ phi ếu t n ăm tu ổi! Trong bạn bè ông ch đùa đọc truy ện tranh, chàng niên tr ẻ tu ổi Warren dành nhi ều gi m ỗi ngày đọc báo cáo th ường niên bi ểu đồ c ổ phi ếu! V ậy Bill Gates sao? Chúng ta bi ết Bill tiếng b ỏ h ọc gi ữa ch ừng để thành l ập nên m ột công ty máy tính Microsoft Sau đó, nhờ khát vọng cháy bỏng não v ượt trội, Bill xây dựng nên m ột công ty phần mềm l ớn nh ất toàn c ầu Đi ều bí ẩn x ảy v ậy? Làm Bill tr thành m ột thiên tài xu ất chúng l ĩnh v ực máy tính? Bill có c h ội tiếp xúc với lập trình vào năm 14 tuổi anh h ọc m ột tr ường có phòng máy tính ( r ất r ất hi ếm th ời ểm đó) T tr đi, Bill dành kho ảng ti ếng m ỗi ngày, ngày m ột tuần bên máy tinh bạn bè trang lứa mải mê tiệc tùng và vui ch Trong sách ‘Outliers’ mình, Malcolm Gladwell viết: “ Những nhà tâm lí h ọc nghiên cứu nghiệp thiên tài gi ới, họ nhận th tài n ăng thiên bẩm đóng góp m ột phần r ất nh ỏ, vai trò c s ự chu ẩn bị kĩ l ưỡng tr nên quan trọng” Nhà tâm lí học K Anders Ericsson nghiên cứu th ần đồng âm nhạc Điều kết luận t nghiên c ứu h ọ không th b ất kì m ột nh ạc s ĩ thiên b ẩm có th ể tr nên xu ất chúng n ếu h ọ ch ỉ luy ện t ập b ằng m ột ph ần nh ỏ th ời l ượng mà người bạn trang lứa phải làm Cũng không tìm thấy làm vi ệc ch ăm h ơn nh ững ng ười khác mà l ại không v ượt lên d ẫn đầu Nói cách khác: “ Luy ện t ập điều bạn làm bạn giỏi Nó thứ tạo nên giá trị bạn” Tại có m ột s ố ng ười không th ể thành công? H ầu h ết m ọi ng ười đủ lòng kiên nh ẫn ni ềm tin r ằng làm vi ệc ch ăm s ẽ có k ết qu ả x ứng đáng H ọ ch ỉ mu ốn nhìn th k ết qu ả t ức kh ắc mà M ột th ất b ại, h ọ ngh ĩ r ằng thi ếu tài n ăng b ỏ cu ộc Chính lí mà họ không bao gi trở nên giỏi giang Bài h ọc kinh nghiệm Bài học mà muốn chia s ẻ v ới b ạn là, để thành công b ất kì l ĩnh v ực nào, bạn cần phát triển tài cho lĩnh v ực Để phát triển nó, bạn cần phải có s ự t ự giác làm vi ệc hàng gi ờ, hàng gi li ền thục Trước bạn thành công giao dịch ch ứng khoán, vi ệc bạn phải dành 10.000 gi nghiên c ứu lo ại bi ểu đồ Tr ước b ạn tr thành tác giả đượ c yêu thích nhất, bạn phải vi ết kho ảng 10.000 gi Tr ước b ạn có th ể trờ thành tay golf c ự phách, bạn ph ải dành 10.000 gi để t ập đánh golf Tr ước bạn thành công buôn bán, b ạn ph ải b ỏ 10.000 gi chào hàng bán hàng Bạn trả giá để tr thành thiên tài! Làm việc nhóm hiệu để thành công Viết vào ngày 31/01/2007 Chủ đề: Kĩ n ăng, Thành công M ặc dù vi ết cu ốn sách “Bí Quy ết Tay Tr ắng Làm Nên B ạc Tỉ” nh ưng th ực ch ẳng có th ứ g ọi tri ệu phú “t ự-tay- làm-nên” B ạn th đấy, th ực s ự m ột tri ệu phú m ột- nhóm-làm-nên Đó s ự th ật Tôi ch ẳng th ể đến đượ c nơi đứng người bạn xung quanh T ất c ả có nh ững ểm mạnh yếu riêng, thay mu ốn tr thành m ột n gười hùng giải quy ết t ất c ả m ọi th ứ m ột mình, ch ẳng ph ải s ẽ hi ệu qu ả h ơn n ếu ta h ợp tác v ới người bạn giúp ta lấp đầy ểm y ếu c mình? Ví d ụ nh có r ất nhiều người thường hỏi làm có th ể xoay s để có th ời gian ều hành qu ản lí lúc công việc kinh doanh toàn th ời gian mà công vi ệc c ũng ki ếm h ơn 20 tri ệu đô ti ền lãi m ỗi n ăm? Câu tr ả l ời không làm ều đó! Th ực c ộng s ự m ới người ều hành quản lí công ty không th ực s ự ều ển t ất c ả m ọi th ứ B ạn th đấy, ni ềm đam mê c không n ằm vi ệc qu ản lí hay ều hành m ột công ty Ni ềm đam mê c ũng nh ểm m ạnh c thiên v ề vi ệc di ễn thuy ết sáng t ạo ý t ưởng sản phẩm m ới cho công ty Đó m ới n t ạo nhi ều giá tr ị kinh doanh Tôi t ự ều hành công ty, th ật v ậy, nh ưng có th ể làm việc tệ bạn làm B ạn th đấy, ểm m ạnh c anh việc kiểm soát vận hành m ột th ương nghi ệp Đó c ũng n anh t ạo nhi ều giá trị cho công ty Bạn thấy đấy, đội ngũ nhân viên siêu mà có bên cạnh, (chúng tôi) có th ể phát tri ển công vi ệc kinh doanh c th ậm chí nhanh thành công Và không bao gi đạt b ất c ứ đâu g ần n t ốt đẹp mà m ỗi m ước n ếu cá nhân c ứ c ố g ắng làm m ọi th ứ m ột H ầu nh ch ắc ch ắn r ằng c ũng s ẽ ch ẳng đến đâu c ả Đừng đánh giá thấp sức mạnh nhóm Bạn phải học cách thiết lập nên m ột đội ngũ bạn muốn thành công, vì, nói từ trước, chưa thấy triệu phú t ự-tay-làm- nên-t ất-c ả bao gi N ếu b ạn th ấy, h ẳn ông ta v ừa m ới trúng s ố ch ẳng có khác Hãy khám phá cách bạn có th ể khai thác s ức m ạnh c t ập th ể tìm đườ ng d ẫn đến v ới thành công c b ạn B ản g ốc: Masterminding Your Way To Success! BÀI THƠ "ĐÔI DÉP" Bài thơ anh viết tặng em Là thơ anh kể đôi dép Khi n ỗi nh lòng da di ết Những vật tầm thường viết thành thơ Hai dép gặp tự Có yêu đâu mà ch ẳng r ời nửa bước Cùng gánh vác nẻo đường xuôi ngược Lên thảm nhung, xuống cát bụi Cùng bước, mòn, không kẻ thấp người cao Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp D ẫu vinh nh ục không kẻ khác Số phận phụ thuộc Nếu ngày dép Mọi thay trở thành kh ập ễng Gi ống l ắm nh ưng đời s ẽ bi ết Hai chi ếc ch ẳng ph ải m ột đôi đâu Cũng lúc v ắng B ước h ụt h ẫng c ứ nghiêng v ề phía D ẫu bên c ạnh có ng ười thay th ế Mà lòng n ỗi nh c ứ chênh vênh Đôi dép vô tri khăng khít song hành Ch ẳng th ề nguy ện mà không giả dối Ch ẳng h ứa h ẹn mà không h ề phản bội Lối có mặt đôi Không th ể thi ếu bước đường đời D ẫu m ỗi chi ếc m ột bên ph ải trái Nhưng yêu em ều ng ược l ại G ắn bó m ột l ối chung Hai mảnh đời thầm lặng bước song song Sẽ dừng lại Chỉ không hết Nếu không tìm thứ hai (Nguy ễn Trung Kiên) 10 LỜI KHUYÊN KÌ QUẶC NHƯNG HỮU ÍCH CHO CUỘC SỐNG Đừng … dư hơi, đừng… thiếu lượng! Đứng trước biến động, đừng rên rỉ theo quán tính! Trước mặt bố mẹ, đừng là… nạn nhân bé nhỏ tội nghiệp! Đừng có chơi lung tung! Bốn thứ cần học: - Học để có tri thức - Học để làm - Học để biết cách chung sống với người khác - Học để sống Đừng nói: “Tui xui!” Hãy biết yêu từ sớm! Định hướng nghề nghiệp cho… giới tính Nếu không điên, đừng tỏ ra… bất bình thường! 10 Ba phương cách xả stress tận gốc: - Kết bạn tâm giao (không phải bạn để chơi bời) - Xài não thật hiệu - Giải phóng lượng cảm xúc qua hoạt động thể thao nghệ thuật Topic - MẪU CÂU TIẾNG ANH THÔNG DỤNG (Học xong mems nói tiếng Anh lưu loát ^^) ❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋ 1.Absolutely: (Dùng để trả lời ) Đúng , đó, đương nhiên rồi, 2.Absolutely impossible: Không thể nào! Tuyệt đối khả 3.All I have to is learn English: Tất cần làm học tiếng Anh 4.Are you free tomorrow? Ngày mai cậu rảnh không? 5.Are you married? Ông lập gia đình chưa? 6.Are you used to the food here? Cậu ăn có quen đồ ăn không ? 7.Be careful: Cẩn thận/ ý 8.Be my guest: Cứ tự nhiên / đừng khách sáo ! 9.Better late than never: Đến muộn tốt không đến 10.Better luck next time: Chúc cậu may mắn lần sau 11.Better safe than sorry: Cẩn thận không xảy sai sót lớn 12.Can I have a day off? Tôi xin nghỉ ngày không? 13.Can I help? Cần giúp không ? 14.Can I take a message? Có cần chuyển lời không ? 15.Can I take a rain check? Cậu mời bữa khác không? 16.Can I take your order? Ông muốn chọn không ? 17.Can you give me a wake-up call? Cậu gọi điện đánh thức dậy không? 18.Can you give me some feedback? Anh nêu vài đề nghị cho không ? 19.Can you make it? Cậu tới không? 20.Can I have a word with you? Tôi nói chuyện với anh lát không? 21.Cath me later: Lát đến tìm nhé! 22.Cheer up! Vui vẻ lên nào/ Phấn khởi lên ! 23.Come in and make yourself at home: Xin mời vào, đừng khách sáo! 24.Could I have the bill,please? Xin cho xem hóa đơn tính tiền ? 25.Could you drop me off at the airport? Cậu chở đến sân bay không? 26.Could you speak slower? Anh nói chậm lại chút không? 27.Could you take a picture for me? Có thể chụp hình giúp không? - Bí Quyết Tự Học Tiếng Anh - Tất muốn sống hạnh phúc hơn, có nhiều tiền hơn, tự hơn, tự tin hơn, có nhiều b ạn bè hơn, v.v… Câu hỏi đặt “Làm nào?” Đừng lo, audio book gi ải đáp câu hỏi cho bạn Bạn học hỏi kinh nghiệm từ cá nhân kiệt xuất, ng ười s dụng nguyên t ắc đượ c đề c ập cu ốn sách Bí thành công dành cho bạn trẻ kim nam cho bạn thiếu niên, nh ững ng ười vừa trưởng thành bước vào đời thân b ởi không bao gi muộn nhận ước mơ thành công mà muốn vươn đến Bất kể mục tiêu b ạn tr thành m ột h ọc sinh xu ất s ắc hay m ột v ận động viên v ượt tr ội, b đầu kinh doanh, ki ếm đượ c hàng tri ệu đô-la hay đơn gi ản ch ỉ tìm s ự định h ướng ch ỉ d ẫn để s ống thành công hạnh phúc tương lai sách dành cho b ạn Đây không m ột b ộ s ưu tập nh ững “ý t ưởng hay” mà cu ốn sách bao g ồm 20 nguyên t ắc thành công quan trọng hàng triệu bạn trẻ thành công áp dụng Với công cụ xác bất c ứ nh ắm trúng m ục tiêu Cu ốn sách s ẽ cho b ạn lòng can đảm nhi ệt huy ết để tiến phía trước! Và ều đặc biệt n ếu b ạn bi ết đượ c nh ững nguyên t ắc để thành công – đặc bi ệt tu ổi teen – th ực hành chúng m ỗi ngày, chúng s ẽ thay đổi cu ộc đời b ạn, bi ến ước m c b ạn thành thật Những câu chuyện kể nhiều câu chuyện truyền cảm h ứng khuy ến khích bạn sống theo nh ững nguyên t ắc có th ể giúp b ạn: - Thay đổi kết việc - Vượt qua nỗi sợ hãi xây d ựng lòng t ự tin - Đề yêu cầu đạt tất bạn muốn - Làm cho sống bạn tràn đầy lượng - Thu hút quanh b ạn nhi ều bạn bè nh ững ng ười h ướng d ẫn để giúp b ạn thành công h ơn n ữa - Tránh đượ c vi ệc bị t ch ối kiên trì n ỗ l ực thành công - Sử dụng lời phản hồi để thành công nhanh chóng bền vững - Vượt mong đợi người khác đạt thành vượt trội Bạn chần chừ mà không mau tiến đến thành công từ vị trí hôm Mục lục: Giới thiệu sách nói audio book Lời giới thiệu Yếu tố “bạn” Kent Healy ai? Jack Canfield ai? Nguyên t ắc 1: Chịu 100% trách nhi ệm v ề cu ộc đời Toàn diện Trò đổ lỗi than vãn Phản ứng hành động Đơn giản chưa d ễ dàng Nguyên t ắc 2: Tin m ọi ều có th ể Tìm đội ngũ ủng hộ Những người khác Nguyên t ắc 3: Xác định ều mu ốn Đừng sống giấc m c ng ười khác Đừng có thái độ “Sao được!” Thu hút bạn muốn Đừng nghĩ nó, viết ra! Nguyên t ắc 4: Hi ểu rõ lý t ồn t ại đời Để đời di ễn t ốt h ơn Mục đích bạn gì? Nguyên t ắc 5: H ướng đến ều t ốt nh ất Dù l ẩn tr ốn đâu đó, ều t ốt nh ất v ẫn t ồn t ại Nguyên t ắc 6: S ức m ạnh c m ục tiêu Ba mối đe dọa Ý nghĩa đằng sau m ục tiêu Nguyên t ắc 7: Th ả phanh Vòng tròn lẩn quẩn Nguyên t ắc 8: Hãy t ưởng t ượng Hình dung hoàn hảo Thực tập việc hình dung Nguyên t ắc 9: Hãy “làm nh th ể” b ạn thành công “Hãy trở thành người mà bạn muốn tương lai” Nguyên t ắc 10: Đừng ng ại d ấn thân Cứ thử đi! Nguyên t ắc 11: Ng ẩng cao đầu đối m ặt v ới s ợ hãi! Nhận diện nỗi s ợ hãi Giảm thiểu rủi ro Nguyên t ắc 12: Sẵn sàng tr ả giá Một yêu cầu Biến cảm hứng thành hành động Nguyên t ắc 13: Hỏi! Hỏi! H ỏi! Nghệ thuật hỏi Một vài số bất ngờ Nguyên t ắc 14: Không ch ấp nh ận s ự t ch ối SW – SW – SW – SW Không ng ừng cố gắng Nguyên t ắc 15: S d ụng ý ki ến ph ản h ồi để ti ến nhanh v ề phía tr ước Phản ứng sai Câu hỏi gía trị mà bạn học Hãy lắng nghe! Nguyên t ắc 16: Ng ừng v ới gà tây để bay đại bàng Rời khỏi “nhóm đáng thương” Hãy tránh xa lũ ma cà rồng Nguyên t ắc 17: Ghi nh ận thành công làm n ền t ảng xây d ựng Hãy trưng Nguyên t ắc 18: Kiên trì theo đu ổi m ục tiêu Đừng vội ăn kẹo ngọt! Nguyên t ắc 90/10 Nguyên t ắc 19: Công hiền h ết để tr thành ng ười gi ỏi nh ất Đi xa thêm chút Câu chuyện Johny “Quy tắc không ngo ại l ệ” Nguyên t ắc 20: Hãy b đầu t bây gi ờ! Phần thưởng trao cho người biết hành động Phần kết luận: Thử thách dành cho bạn [ Một số câu thông dụng nhà hàng ] Could I see the menu, please?: Cho xem thực đơn không? Can I get you any drinks?: Quý khách có muốn uống không ạ? Are you ready to order?: Quý khách muốn gọi chưa? Do you have any specials?: Nhà hàng có đặc biệt không? What’s the soup of the day?: Món súp hôm súp gì? What you recommend?: Anh/chị gợi ý nào? What’s this dish?: Món gì? I’m on a diet: Tôi ăn kiêng I’m allergic to …: Tôi bị dị ứng với … I’m severely allergic to …: Tôi bị dị ứng nặng với … I’m a vegetarian: Tôi ăn chay I’ll have the …: Tôi chọn … I don’t eat …: Tôi không ăn… I’m sorry, we’re out of that: Xin lỗi, nhà hàng hết For my starter I’ll have the soup, and for my main course the steak: Súp cho khai vị, bít tết cho How would you like your steak?: Quý khách muốn bít tết nào? Rare: Tái Medium rare: Chín tái Medium: Chín vừa Well done: Chín kỹ Is that all?: Còn không ạ? Nothing else, thank you: Thế thôi, cảm ơn How long will it take?: Sẽ bao lâu? It’ll take about… minutes: Khoảng … phút Enjoy your meal!: Chúc quý khách ăn ngon miệng! Would you like to taste the wine?: Quý khách có muốn thử rượu không ạ? A jug of tap water: Một bình nước máy Another bottle of wine: Một chai rược khác Some more bread: Thêm bánh mì Still or sparkling: Nước có ga hay ga? Would you like any coffee or dessert?: Quý khách có muốn gọi cà phê hay đồ tráng miệng không? The bill, please : Cho xin hóa đơn Could we have the bill, please? : Mang cho hóa đơn không Can I pay by card?: Tôi trả thẻ không? Do you take credit card?: Nhà hàng có nhận toán thẻ tín dụng không? Is service included?: Đã bao gồm phí dịch vụ chưa? Can we pay separately?: Chúng trả tiền riêng không? I’ll get this: Để trả Let’s split it = Let’s share the bill: Chúng ta chia trả "FROM" • from now then on: kể từ ngày trở • from time to time: • from memory: theo trí nhớ • from bad to worse: ngày tồi tệ • from what I can gather: theo biết "WITH" • with the exception of: ngoại trừ • with intent to : cố tình • with regard to: đề cập tới • with a view to + Ving : với mục đích làm "BY" •By sight : biết mặt •By change : tình cờ •By mistake : nhầm lẫn •By heart : thuộc lòng •By oneself : •By all means : chắn •By degrees : từ từ •By land : đường •By no means : không không BƯỚC NHỚ NHƯ IN TRỌNG ÂM : Trọng âm tiếng Anh ví dấu tiếng Việt Nếu phát âm sai, bạn làm sai nghĩa từ đ ó câu Thực tế, phát âm tiếng Anh trở ngại lớn với nhiều teen mình, yếu tố biến đổi đa sắc màu ngữ điệu trọng âm khác nhiều so với tiếng Việt Trước tiên, iOne thủ thỉ với bạn cách nói trọng âm nhé! Trọng âm rơi vào gốc từ Trong tiếng Anh, nhiều từ tạo thành cách ghép gốc từ với hậu tố tiền tố Trong trường hợp đó, trọng âm thường rơi vào gốc từ Điều đồng nghĩa với việc ta thêm hậu tố tiền tố vào từ, trọng âm từ không thay đổi Ví dụ: ‘comfortable - un’comfortable em'ploy - em'ployment ‘popular - un’popular Ngoại lệ: ‘undergrowth - ‘underground Trọng âm rơi vào trước từ tận bằng: ‘tion’: pre’vention, ‘nation ‘sion’: in’vasion, dis’cussion ‘ic’: po’etic, eco’nomic ‘ical’: ‘logical, eco’nomical ‘ance’: im’portance, ‘distance ‘ious’: in’dustrious, vic’torious Đồng thời, từ tận ‘ive’, ‘ous’, ‘cial’, ‘ory’,… trọng âm rơi vào trước Trường hợp ngoại lệ: ‘politic, ‘lunatic, a’rithmetic Trọng âm rơi vào âm tiết thứ tính từ ngược lên với từ tận bằng: ‘ate’: ‘decorate, con’solidate ‘ary’: ‘dictionary, i’maginary Những danh từ tính từ có hai âm tiết, trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất: Ví dụ: Nound: ‘record , ‘flower, ‘valley, ‘children Adjective: ‘current, ‘instant, ‘happy Trường hợp ngoại lệ: ca’nal, de’sire, ‘ma’chine, i’dea, po’lice Những động từ có hai âm tiết, trọng tâm thường rơi vào âm tiết thứ hai: Ví dụ: de’cide, re’fer, per’ceive, de’ny, ad’mit … Ngoại lệ: ‘suffer, ‘enter Những từ tạo thành hai gốc từ, trọng âm thường rơi vào gốc đầu: Ví dụ: ‘homework, ‘schoolboy, ‘raincoat, ‘childhood, ‘blackboard, ‘homesick [PHÂN BIỆT NHANH] "TEND" VÀ "INTEND" Các bạn Mark phân biệt nhanh từ nhé! _ INTEND to something : có dự định làm _ TEND to something là: có xu hướng làm _ TEND somebody là: chăm sóc Ví dụ: _ I intend to work here (Tôi dự định làm đây) _ Women tend to get married at the age of 25 (Phụ nữ có xu hướng kết hôn tuổi 25) _ The job of nurses is to tend patients (Nhiệm vụ ý tá chăm sóc bệnh nhân) ☼ ☂ Từ vựng thời tiết Phần Mem bấm share để lưu tham khảo ^^ raindrop: hạt mưa snowflake: tuyết hailstone: cục mưa đá to melt: tan to freeze: đóng băng to thaw: tan to snow: tuyết rơi to rain: mưa (động từ) to hail: mưa đá (động từ) temperature: nhiệt độ thermometer: nhiệt kế high pressure: áp suất cao low pressure: áp suất thấp barometer: dụng cụ đo khí áp degree: độ Celsius: độ C Fahrenheit: độ F weather forecast: dự báo thời tiết drought: hạn hán rainfall: lượng mưa heat wave: đợt nóng global warming: tượng nóng lên toàn cầu rain: mưa snow :tuyết fog: sương mù ice: băng sun: mặt trời sunshine: ánh nắng cloud: mây mist: sương muối hail: mưa đá wind: gió breeze: gió nhẹ thunder: lightning: thunderstorm: bão có sấm sét gale: gió giật tornado: lốc xoáy Bài viết đóng góp bạn Xuân Thảo NT ✪ ℍọc tiếng Anh nhà hiệu với phần mềm đầy đủ kỹ 99,9k Phần mềm chạy không cần nối mạng bạn, xem chi tiết tại:https://hocanhvan.us/biquyet/?s=useful Take it from me Tin It's better than nothing Có không Nothing is impossible to a willing heart Có công mài sắt có ngày nên kim Kim 16 TỪ KHÁC NHAU CHỈ NGƯỜI THÔNG MINH ] ================================ Smart -/smɑ:t/ - nhanh trí, khôn khéo Intelligent -/in'telidʤənt/ - thông minh, sáng Clever -/'klevə/ thông minh, lanh lợi Effective /'ifektiv/ gây ấn tượng, có kết quả, có ảnh hưởng Bright /brait/ sáng Brainy /'breini/ - có đầu óc Nimble -/ˈnɪmb(ə)l/ nhanh trí, lanh lẹ Brilliant -/ˈbrɪlj(ə)nt/ tài giỏi, thông minh, lỗi lạc Resourceful /ri'sɔ:sful/ - có tài xoay sở, tháo vát 10 Sharp -/ʃɑ:p/ - tinh nhanh, thính nhạy 11 Wise /waiz/ thông thái, khôn ngoan (chú ý phát âm 'S' = /z/) 12 Genius -/ˈdʒiːnɪəs/ thiên tài, thông minh xuất chúng 13 Keen /ki:n/ sắc sảo 14 Fresh /freʃ/ - lanh lợi 15 Eggheaded -/ɛg.ˈhe.dəd/ thông thái; hiểu biết sâu sắc mặt sách vở, lí thuyết 16 (be) On the ball : am hiểu, có trình độ cao ; sáng dạ, có khả tiếp thu nhanh chóng • Beastly = đáng kinh tởm • Brotherly = anh em • Comely = duyên dáng • Costly = đắt đỏ • Cowardly = hèn nhát • Friendly = thân thiện • Ghastly = rùng rợn • Ghostly = mờ ảo ma • Godly = sùng đạo • Goodly = có duyên • Holy = linh thiêng • Homely = giản dị • Humanly = phạm vi người • From = fb com/tienganhthatde • Lively = sinh động • Lonely = lẻ loi • Lovely = đáng yêu • Lowly = hèn mọn • Manly = nam tính • Masterly = tài giỏi • Miserly = keo kiệt • Scholarly = uyên bác • Shapely = dáng đẹp • Silly = ngớ ngẩn • Timely = lúc • Ugly = xấu xí • Ungainly = vụng • Unruly = ngỗ ngược • Unsightly = khó coi • Unseemly = không phù hợp • Unworldly = tao 141 Ordinary shares: Cổ phần thường 142 Original entry, errors : Lỗi phát sinh từ nhật ký 143 Output in equivalent units: Lượng sản phẩm tính theo đơn vị tương đương 144 Overdraft: Nợ thấu chi 145 Overhead application base: Tiêu thức phân bổ chi phí quản lý phân xưởng 146 Overhead application rate: Hệ số phân bổ chi phí quản lý phân xưởng 147 Oversubscription of shares: Đăng ký cổ phần vượt mức 148 Paid-up capital: Vốn góp 149 Par, issued at: Phát hành theo mệnh giá 150 Periodic stock: Phương pháp theo dõi tồn kho định kỳ 151 Perpetual stock: Phương pháp theo dõi tồn kho liên tục 152 Personal accounts: Tài khoản toán 153 Petty cash books: Sổ quỹ tạp phí 154 Petty cashier: Thủ quỹ tạp phí 155 Physical deteration: Sự hao mòn vật chất 156 Physical units: Đơn vị (sản phẩm thực tế) 157 Posting: Vào sổ tài khoản 158 Predetermined application rate: Hệ số phân bổ chi phí định trước 159 Preference shares: Cổ phần ưu đãi 160 Cummulative preference share: Cổ phần ưu đãi có tích lũy 161 Non-cummulative preference share: Cổ phần ưu đãi không tích lũy 162 Preliminary expenses: Chi phí khởi lập 163 Prepaid expenses: Chi phí trả trước 164 Private company: Công ty tư nhân 165 Profitability: Khả sinh lời 166 Prime cost: Giá thành 167 Principle, error of: Lỗi định khoản 168 Process cost system: Hệ thống hạch toán CPSX theo giai đoạn công nghệ 169 Product cost: Giá thành sản phẩm 170 Production cost: Chi phí sản xuất 171 Profits: lợi nhuận, lãi 172 Appropriation of profit: Phân phối lợi nhuận 173 Gross profit: Lãi gộp 174 Net profit: Lãi ròng 175 Profit and loss account: Tài khoản kết Chúc bạn học tốt Phân Biệt Cách Sử Dụng Của: Some/Many/Any/A Few/ A Little/ A Lot Of/ Lots Of Bạn chưa rõ SHARE lưu ✔ Some: - Dùng câu khẳng định - Đứng trước danh từ đếm số nhiều danh từ không đếm - Some dùng câu hỏi VD: I have some friends ✔ Any: - Dùng câu phủ định câu hỏi - Đứng trước danh từ đếm số nhiều danh từ không đếm VD: There aren’t any books in the shelf ✔ Many: - Thường dùng câu hỏi câu phủ định, câu khẳng định dùng - Đi với danh từ đếm số nhiều VD: Do you have many cars? ✔ A lot of/ lots of: - Được dùng câu khẳng đinh câu nghi vấn - Đi với danh từ không đếm danh từ đếm số nhiều - Thường mang nghĩa “informal” (source: fb com/tienganhthatde) VD: We spent a lot of money ✔ A few: - Dùng câu khẳng định - Dùng với danh từ đếm số nhiều VD: She enjoys her life here She has a few friends and they meet quite often (Cô thích sống Cô có vài người bạn họ gặp thường xuyên) Ở a few friends nói đến số lượng người bạn mà cô có vài người ám cô có bạn ✔ A little: - Dùng câu khẳng định - Đi với danh từ không đếm VD: Have you got any money? - Yes, a little Do you want to borrow some? (Bạn có tiền không? Có, Anh có muốn vay không?) A little hàm ý có không nhiều đủ cho anh muợn Daily Conversation! Chủ đề: đánh ghen! -TàiA: Don’t you ever cheat on me B: Why would I that? A: Because men like to cheat B: Some men do, but not me A: I’m watching you B: I’m an open book Watch me all you want A: If I catch you, you’ll be sorry B: You won’t catch me, because I love you I’m not a cheater A: I will poke your eyes out B: I don’t want any other woman A: I will chop your toes off, one by one B: Honey, please You’re the only woman for me, forever I swear it (Dịch) A: Đừng có lừa dối em nghe chưa B: Sao anh lại làm chứ? A: Bởi đàn ông thường hay lừa tình B: Một số người thôi, ko phải anh A: Coi chừng em B: Anh sách mở mà, em thích coi coi A: Nếu em mà phát ra, anh phải hối hận B: Em ko phát cả, anh yêu em mà Anh ko phải kẻ lừa dối A: Em chọc lòi mắt anh :@ B: Anh ko có muốn người phụ nữ hết A: Em chặt ngón chân anh ra, ngón :@ B: Cưng à, làm ơn Em người phụ nữ anh thôi, mãi Anh hứa mà !!! + Bấm vào link để nghe đoạn hội thoại, đừng hỏi cách phát âm http://www.eslfast.com/easydialogs/wax/dailylife048.wax ... điều Quy t định: Nh ững ng ười thành đạt có kh ả n ăng quy ết định m ột cách nhanh chóng thay đổi cách chậm rãi Không phải kết làm cho định tốt hay x ấu mà trình đưa định Cách th ức bạn đưa quy. .. sẻ cảm xúc b ạn? Bắt đầu dự án mới? Theo đuổi nghề nghiệp mới? Quay lại trường học? Điều hành nhóm? Cam kết với làm điều nhỏ bé làm b ạn s ợ hãi m ỗi ngày Theo thời gian, bạn trở nên mạnh mẽ... được? Bạn có giấc mơ, mong muốn mà bạn trì hoãn? Có phải bạn sống theo mong muốn người khác? Đây câu chuyện muốn chia sẻ b ạn vi ệc theo đuổi giấc mơ Câu chuyện vềNannal Mary Robertson(sinh năm 1860)
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy luat cuoc song ,hay song theo cach minh thich, Quy luat cuoc song ,hay song theo cach minh thich, Quy luat cuoc song ,hay song theo cach minh thich

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay