LUẬT TƯ PHÁP QUỐC TẾ TẠI NƯỚC CỘNG HÒA PHÁP 2017 (PHẦN 1)

18 87 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2017, 21:46

Tài liệu tham khảo về môn tư pháp quốc tế được giảng dạy tại Pháp năm 20162017. Tài liệu giới thiệu tổng quan về các khía cạnh khác nhau về tư pháp quốc tế trong việc xác định thẩm quyền xét xử, xác định luật áp dụng. Giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của Liên minh châu Âu. TÀI LIỆU THAM KHẢO PHÁP LUẬT TẠI PHÁP - 2017 TỔNG QUAN VỀ LUẬT TƯ PHÁP QUỐC TẾ TẠI NƯỚC CỘNG HÒA PHÁP (PHẦN 1) MỤC LỤC: I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TƯ PHÁP QUỐC TẾ Đặc điểm tư pháp quốc tế Pháp 2 Mối quan hệ tư pháp quốc tế công pháp quốc tế Pháp 3 Nguồn luật tư pháp quốc tế Pháp 3.1 Luật quốc gia (droit national) 3.2 Luật quốc tế 3.2.1 Các Hiệp ước song phương 3.2.2 Các Hiệp ước đa phương 3.3 Pháp luật Liên minh châu Âu II CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN THẨM QUYỀN XÉT XỬ TRONG TƯ PHÁP QUỐC TẾ TẠI PHÁP – THẨM QUYỀN QUỐC TẾ Vấn đề thẩm quyền quốc tế đặt trường hợp nào? Vấn đề thẩm quyền xét xử quyền xét xử Thẩm quyền trực tiếp thẩm quyền gián tiếp Thẩm quyền chung thẩm quyền đặc biệt 10 Việc xác minh thẩm quyền thẩm phán 10 III CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH THẨM QUYỀN QUỐC TẾ 12 Các quy định nước (Pháp) 12 1.1 Tổng quan 12 1.2 Các quy định cụ thể 12 1.2.1 Xác định thẩm quyền dựa quốc tịch (Pháp) 12 1.2.2 Việc xác định thẩm quyền trường hợp khẩn cấp hay từ chối xét xử 14 1.3 Việc chuyển đổi quy định nước thẩm quyền dựa lãnh thổ 14 Các quy định thẩm quyền quốc tế Liên minh châu Âu 17 NDAT88 – THÁNG NĂM 2017 Page TÀI LIỆU THAM KHẢO PHÁP LUẬT TẠI PHÁP - 2017 I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TƯ PHÁP QUỐC TẾ Đặc điểm tư pháp quốc tế Pháp Luật tư pháp quốc tế tổng hợp quy định đặc biệt nhằm điều chỉnh mối quan hệ công dân pháp nhân quốc gia giới Sự đời quy định đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo việc thực quyền nghĩa vụ bên phát sinh đời sống quốc tế Là quốc gia thành viên thuộc Liên minh châu Âu (l’Union Européenne), tư pháp quốc tế đóng vai trò quan trọng hệ thống pháp luật nước Pháp mà quan hệ pháp lý nhiều lĩnh vực thương mại, hôn nhân gia đình, v.v chủ thể mang quốc tịch Pháp chủ thể khác giới xuất liên tục thời đại toàn cầu hóa ngày Trong tư pháp quốc tế, “yếu tố nước ngoài” sở nhận biết Khi xuất yếu tố nước ngoài, hiểu việc giải tình không hoàn toàn phụ thuộc vào quy định pháp luật quốc gia Một quan hệ pháp lý mang yếu tố quốc tế chủ thể có quốc tịch khác giải tương tự quan hệ pháp lý diễn nước Việc giải trường hợp đòi hỏi cần phải có quy định đặc biệt Bên cạnh đó, cần phải lưu ý vấn đề xét xử tòa án, quốc gia độc lập có chủ quyền tối cao riêng biệt Mỗi quốc gia có hệ thống quy phạm pháp luật riêng có áp đặt quyền tài phán lên quốc gia khác Chính vậy, hai vấn đề quan trọng hàng đầu giải mối quan hệ pháp lý mang tính quốc tế việc xác định đâu tòa án có thẩm quyền giải vụ việc đâu luật áp dụng để giải tình Tại Pháp, liên quan đến tình tư pháp quốc tế, có câu hỏi quan trọng cần giải quyết: Thứ nhất, tòa án Pháp có thẩm quyền xét xử tranh chấp mà có (hoặc tất cả) chủ thể người nước hay cư trú nước hay không? Thứ hai, làm để chứng minh thẩm quyền nêu trên? NDAT88 – THÁNG NĂM 2017 Page TÀI LIỆU THAM KHẢO PHÁP LUẬT TẠI PHÁP - 2017 Thứ ba, có phải tòa án Pháp áp dụng quy phạm pháp luật nước Pháp để giải tranh chấp tư pháp quốc tế hay không? Thứ tư, trên, làm để xác định luật quốc gia áp dụng để giải tình huống? Thứ năm, án nước công nhận thi hành lãnh thổ nước Pháp hay không? Từ năm câu hỏi nêu trên, thấy 03 yếu tố tư pháp quốc tế Pháp, là:  Thẩm quyền quốc tế xét xử tòa án;  Luật áp dụng xét xử;  Hiệu lực án nước Ngoài ra, Pháp, để giải xác quan hệ pháp lý quốc tế, có 02 vấn đề khác cần quan tâm, là:  Yếu tố quốc tịch;  Các vấn đề pháp lý liên quan đến người nước Mối quan hệ tư pháp quốc tế công pháp quốc tế Pháp Đầu tiên, thấy tư pháp quốc tế hướng đến việc điều chỉnh mối quan hệ mang tính chất dân công pháp quốc tế tập trung vào mối quan hệ mang yếu tố trị Nhà nước Ngày nay, dễ dàng xác định khác biệt hai ngành học này, nhiên khứ, phân biệt công pháp quốc tế tư pháp quốc tế mà có khái niệm chung “luật quốc tế” Sự phân biệt bắt đầu diễn vào kỷ 18 luật quốc tế dần công nhận tầm quan trọng việc điều chỉnh riêng quan hệ pháp lý mang tính chất dân thời đại Tuy nhiên, bên cạnh khác biệt chất, tư pháp quốc tế công pháp quốc tế có liên kết định mục tiêu NDAT88 – THÁNG NĂM 2017 Page TÀI LIỆU THAM KHẢO PHÁP LUẬT TẠI PHÁP - 2017 phương pháp áp dụng Có thể lấy ví dụ việc sử dụng phương thức lập luận (méthode de raisonnement) tư pháp quốc tế công pháp quốc tế Nguồn luật tư pháp quốc tế Pháp 3.1 Luật quốc gia (droit national) Luật quốc gia bao gồm không văn quy phạm pháp luật ban hành Nghị viện Pháp (Parlement français) mà xuất phát từ định tòa án (án lệ - jurisprudence) Trong tư pháp quốc tế Pháp, luật quốc gia không đóng vai trò quan trọng việc giải tranh chấp, xung đột Một đặc điểm khác việc thiếu pháp điển hóa ngành tư pháp quốc tế Pháp, thể qua việc Bộ luật chuyên biệt tư pháp quốc tế Pháp (trên bình diện giới, số quốc gia có cho Bộ luật riêng tư pháp quốc tế Hà Lan, Bỉ, v.v.) Tuy nhiên, thiếu pháp điển hóa tạo nên tính linh hoạt, uyển chuyển cho ngành học Nhờ đó, thẩm phán áp dụng linh hoạt quy định khác để giải vấn đề Trong văn quy phạm pháp luật liên quan đến tư pháp quốc tế Pháp Bộ luật Dân (Code Civil) Bộ luật Tố tụng dân (Code de Procédure civile) đóng vai trò chủ đạo Tại Bộ luật dân Pháp, đề cập đến vấn đề liên quan đến tư pháp quốc tế, không nhắc đến 02 quy định đóng vai trò tảng bao gồm Điều 141 (quy định thẩm quyền tòa án Pháp nguyên đơn người Pháp) Điều 152 (khi bị đơn người Pháp) Ngoài ra, kể đến Điều 10703 Bộ luật Tố Article 14: “L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.” Article 15: “Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.” Article 1070: “Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est : - le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ; - si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ; - dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être NDAT88 – THÁNG NĂM 2017 Page TÀI LIỆU THAM KHẢO PHÁP LUẬT TẠI PHÁP - 2017 tụng dân Pháp liên quan đến thẩm quyền tòa án Pháp lĩnh vực ly hôn có yếu tố nước Bên cạnh văn quy phạm pháp luật án (án lệ)4 đóng vai trò nguồn chủ yếu luật quốc gia tư pháp quốc tế Vd:  Bản án ngày 05/12/1910, “American Trading”, theo lĩnh vực hợp đồng, bên có quyền tự thỏa thuận chọn luật áp dụng  Bản án ngày 25/05/1948, “Lautour”5, theo án thừa nhận quy tắc “lex loci delicti” (luật nơi vi phạm pháp luật) Ngày nay, lĩnh vực mà án lệ bắt buộc phải can thiệp để khắc phục khiếm khuyết luật viết không nhiều Án lệ từ không nhiều vai trò việc tạo nên quy định làm vào thời điểm cuối kỷ 19 3.2 Luật quốc tế 3.2.1 Các Hiệp ước song phương Hầu hết hiệp ước song phương ký kết nước Pháp nằm lĩnh vực dân thương mại Nước Pháp ký kết nhiều hiệp ước song phương tư pháp quốc tế với nước thuộc địa cũ Maroc, Algérie, Tunisie, Madagascar, v.v Vd: Công ước franco-marocaine năm 1981 nước Pháp Maroc liên quan đến việc hợp tác lĩnh vực tư pháp vấn đề kết hôn ly hôn Cần lưu ý ngày nay, nước Pháp quốc gia thành viên khác thuộc Liên minh châu Âu không thẩm quyền ký kết Công ước quốc tế celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume titre principal la charge des enfants, même majeurs La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée Tham khảo thêm “Les grands arrêts de la jurisprudence française de droit international privé”, Bertrand Lessel et Yves Lequet Nội dung án liên quan đến lĩnh vực phạm tội, theo trường hợp cần áp dụng luật tơi xảy thiệt hại NDAT88 – THÁNG NĂM 2017 Page TÀI LIỆU THAM KHẢO PHÁP LUẬT TẠI PHÁP - 2017 lĩnh vực tư pháp quốc tế mà vấn đề liên quan đến việc hợp tác lĩnh vực tư pháp với quốc gia khác Thẩm quyền thuộc Liên minh châu Âu (l’UE)6 3.2.2 Các Hiệp ước đa phương Trong lĩnh vực này, Công ước “Hội nghị La Haye7” tư pháp quốc tế đóng vai trò quan trọng Ngày hội nghị bao gồm 80 thành viên + Liên minh châu Âu tham gia việc tìm kiếm giải pháp chung nhằm giải khó khăn liên quan đến tư pháp quốc tế Vd: Công ước La Haye ngày 25/10/1980 khía cạnh dân vấn đề bắt cóc trẻ em mang yếu tố quốc tế; Công ước La Haye ngày 14/03/1978 liên quan đến luật áp dụng lĩnh vực hôn nhân gia đình v.v Bên cạnh đó, án lệ tập quán quốc tế có vai trò định tư pháp quốc tế Liên quan đến vấn đề này, kể đến vai trò Tòa án Công lý Quốc tế 3.3 Pháp luật Liên minh châu Âu Pháp luật Liên minh châu Âu đóng vai trò quan trọng hàng đầu nguồn tư pháp quốc tế Pháp Theo hai văn đóng vai trò tảng bao gồm:  Liên quan đến việc xác định thẩm quyền xét xử tòa án: Công ước Bruxelles ngày 27/9/1968 Thẩm quyền xét xử Thi hành án lĩnh vực dân thương mại  Liên quan đến việc xác định luật áp dụng: Công ước Rome 19/6/1980 việc xác định luật áp dụng nghĩa vụ hợp đồng Vd: Avis 1/03 CJCE 03/02/2006 liên quan đến việc xác lập thẩm quyền tối cao Liên minh châu Âu việc ký kết công ước Lugano Một tổ chức quốc tế thành lập năm 1893 tư pháp quốc tế NDAT88 – THÁNG NĂM 2017 Page TÀI LIỆU THAM KHẢO PHÁP LUẬT TẠI PHÁP - 2017 Ngày nay, liên quan đến việc xác định thẩm quyền xét xử tòa án, Công ước Bruxelles 1968 trở thành Quy chế Bruxelles số 44/2001 ngày 22/12/2000 (Bruxelles I), sửa đổi thành Quy chế Bruxelles số 1215/2012 ngày 12/12/2012 (Bruxelles I bis) Tương tự, việc xác định luật áp dụng để giải tranh chấp, Công ước Rome 1980 trở thành Quy chế số 593/2008 ngày 17/6/2008 (Rome I) việc xác định luật áp dụng nghĩa vụ hợp đồng Bên cạnh Quy chế số 864/2007 ngày 11/7/2007 (Rome II) việc xác định luật áp dụng nghĩa vụ hợp đồng Quy chế số 1259/2010 ngày 20/12/2010 (Rome III) tăng cường hợp tác việc xác định luật áp dụng liên quan đến vấn đề ly hôn ly thân Ngoài ra, án lệ đóng vai trò quan trọng hệ thống pháp luật Liên minh châu Âu liên quan đến tư pháp quốc tế Ở vai trò Tòa án Công lý Liên minh châu Âu (CJUE) Tóm lại, số nguồn tư pháp quốc tế Pháp hệ thống pháp luật Liên minh châu Âu đóng vai trò quan trọng hàng đầu việc giải xung đột, tranh chấp Luật quốc gia áp dụng nhiên xem nguồn bổ trợ, áp dụng chủ yếu mối quan hệ nằm phạm vi lãnh thổ Liên minh châu Âu Từ thấy, liên quan đến lĩnh vực tư pháp quốc tế Pháp, có phân biệt quy tắc tư pháp quốc tế áp dụng cho mối quan hệ pháp lý thuộc lãnh thổ Liên minh châu Âu quy tắc tư pháp quốc tế áp dụng cho mối quan hệ pháp lý nằm liên minh châu Âu NDAT88 – THÁNG NĂM 2017 Page TÀI LIỆU THAM KHẢO PHÁP LUẬT TẠI PHÁP - 2017 II CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN THẨM QUYỀN XÉT XỬ TRONG TƯ PHÁP QUỐC TẾ TẠI PHÁP – THẨM QUYỀN QUỐC TẾ Có thể hình dung tình sau: người tài xế lái xe tải đường dài có quốc tịch Pháp nhận vào làm việc công ty có trụ sở Luxembourg Ông ta sống Pháp phải thực công việc qua nhiều quốc gia khác Người đàn ông chí bầu làm đại diện nhân viên công ty ông lại bị sa thải vài tháng sau Vì cho công ty không tôn trọng quyền lợi ích hợp pháp mình, người lái xe định khởi kiện tòa án Tại đây, câu hỏi đặt Tòa án có thẩm quyền giải vụ việc? Tòa án Pháp nơi người lái xe sống? Tòa án Luxembourg nơi đặt trụ sở công ty nơi ông làm việc? Hay Tòa án khác quốc gia nơi ông thực công việc mình? Qua tình thấy, để giải xác xung đột, tranh chấp lĩnh vực tư pháp quốc tế, việc cần làm xác định xác đâu Tòa án có thẩm quyền giải Thẩm quyền quốc tế vấn đề quan trọng hàng đầu phải giải trước tiên tình tư pháp quốc tế Vấn đề thẩm quyền quốc tế đặt trường hợp nào? Trong tình tư pháp quốc tế, vấn đề thẩm quyền xét xử đặt xuất “yếu tố nước ngoài” Thật vậy, yếu tố nước sở để thẩm phán đặt câu hỏi thẩm quyền xét xử Lấy ví dụ hai đương người nước ngoài, hay đối tượng tranh chấp có yếu tố nước (ví dụ đối tượng tranh chấp bất động sản nằm nước ngoài) Theo đó, với loại yếu tố nước ngoài, thẩm phán có cách xác định khác thẩm quyền xét xử Vấn đề thẩm quyền xét xử quyền xét xử8 Compétence et pouvoir juridictionnel NDAT88 – THÁNG NĂM 2017 Page TÀI LIỆU THAM KHẢO PHÁP LUẬT TẠI PHÁP - 2017 Trên thực tế, thẩm quyền xét xử quyền xét xử hai khái niệm khác cần phân biệt cách rõ ràng Theo đó: Quyền xét xử: Quyền xét xử chủ thể Đây hoàn toàn khái niệm quyền lực liên quan đến chủ quyền Nhà nước gắn với câu hỏi: “Liệu Tòa án có trao quyền để tiến hành xét xử chủ thể hay tranh chấp hay không?” Nói cách khác, Nhà nước chủ thể trao quyền hợp pháp cho Tòa án thực việc xét xử Thẩm quyền xét xử: Ở đây, thẩm quyền hiểu tư cách, thẩm quyền Tòa án việc chấp nhận yêu cầu xét xử cụ thể từ chủ thể xác định Thẩm quyền xét xử không gắn với chủ quyền Nhà nước, trừ số trường hợp đặc biệt9 Qua hai khái niệm thấy, thẩm quyền xét xử yếu tố xuất sau quyền xét xử Nói cách khác, thẩm quyền xét xử tòa án có tòa án trao quyền xét xử cách hợp pháp trước án tuyên có giá trị pháp lý phải tôn trọng Ngoài ra, liên quan đến thẩm quyền xét xử, vấn đề đặt tất tòa án có quyền xét xử cách hợp pháp, tòa án có thẩm quyền để chấp nhận yêu cầu xét xử bên? Mặt khác, thẩm quyền xét xử bị ảnh hưởng số yếu tố đặc biệt, trường hợp bác đơn yêu cầu xét xử trường hợp miễn trừ xét xử Nhà nước số tình định10 Thẩm quyền trực tiếp thẩm quyền gián tiếp Thẩm quyền trực tiếp: Xác định tòa án có thẩm quyền giải tranh chấp Thẩm quyền gián tiếp: Liên quan đến việc đánh giá án đưa để xem liệu phán thực hay không Trong tư pháp quốc tế, Ví dụ: thẩm quyền quốc tế, Tòa án quốc gia chấp nhận yêu cầu xét xử cụ thể (có yếu tố nước ngoài), Tòa án thiết lập mối liên kết quyền xét xử với quốc gia nơi tòa án thành lập 10 Trong trường hợp miễn trừ xét xử đặc biệt Nhà nước, Tòa án bị tước quyền xét xử không thẩm quyền xét xử tranh chấp NDAT88 – THÁNG NĂM 2017 Page TÀI LIỆU THAM KHẢO PHÁP LUẬT TẠI PHÁP - 2017 để nhận biết liệu án nước phát sinh hiệu lực Pháp hay không Một khía cạnh quan trọng vấn đề thẩm quyền gián tiếp11 Thẩm quyền chung thẩm quyền đặc biệt Thẩm quyền chung: Xác định xem liệu tòa án Pháp có thẩm quyền xét xử tranh chấp hay không Thẩm quyền đặc biệt: Xác định xem tòa án Pháp có thẩm quyền xét xử tranh chấp Vấn đề xác định thẩm quyền chung hay thẩm quyền đặc biệt tiến hành tình tư pháp quốc tế, tòa án nhiều quốc gia có khả tiến hành xét xử Đối với pháp luật nước, phân biệt thẩm quyền chung thẩm quyền đặc biệt trên12 Liên quan đến việc xác định thẩm quyền chung tư pháp quốc tế Pháp, cần xét thêm đến quy định đặc biệt Liên minh châu Âu, vd Điều Công ước châu Âu Nhân quyền liên quan đến vấn vấn đề công xét xử, hay Điều 47 Hiến chương Liên minh châu Âu quyền Bên cạnh đó, việc xác định thẩm quyền đặc biệt, việc nghiên cứu tình tiết tương tự vụ việc đóng vai trò quan trọng Việc xác minh thẩm quyền thẩm phán Trong tư pháp quốc tế Pháp, thẩm phán có nghĩa vụ xác minh xem có thẩm quyền giải vụ việc tranh chấp hay không Ở cần có lưu ý khác cách thức tiến hành tình tư pháp quốc tế thuộc Liên minh châu Âu tình tư pháp quốc tế nằm Liên minh châu Âu Với tình tư pháp quốc tế nằm Liên minh châu Âu, luật quốc gia áp dụng để giải Theo đó, Điều 9213 Bộ luật Tố tụng dân Pháp 11 Tham khảo thêm án “Smitch” 1985 Tham khảo Điều 42 Bộ luật Tố tụng dân Pháp liên quan đến thẩm quyền xét xử tòa án 13 Article 92 Code de Procédure civile: “L'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas Elle ne peut l'être qu'en ces cas 12 NDAT88 – THÁNG NĂM 2017 Page 10 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHÁP LUẬT TẠI PHÁP - 2017 quy định việc tuyên bố không đủ thẩm quyền Tòa án số trường hợp đặc biệt Tuy nhiên liên quan đến vấn đề này, câu hỏi đặt liệu thẩm phán có bắt buộc phải tuyên bố việc không đủ thẩm quyền hay không? Có nhiều học thuyết thực xung quanh vấn đề giải pháp chưa thực rõ ràng Đầu tiên, cho tranh chấp mang tính quốc tế, bên nộp đơn yêu cầu tòa án thụ lý giải quyết, họ xem thừa nhận thẩm quyền chấp nhận việc xét xử tòa án Ở hiểu “ngầm hiểu” thẩm quyền tòa án Khi tòa án không buộc phải tuyên bố thiếu thẩm quyền trường hợp Tuy nhiên, thẩm phán nhận thấy tranh chấp mà bên có khả phải chịu ảnh hưởng đến quyền lợi Trong trường hợp thẩm phán phải tuyên bố việc thiếu thẩm quyền giải mình.Tuy nhiên trường hợp không bắt buộc nên thực tế thẩm phán có ngập ngừng việc đưa tuyên bố Với tình tư pháp quốc tế thuộc Liên minh châu Âu, việc áp dụng quy định Pháp luật EU bắt buộc Khi thẩm phán bắt buộc phải đảm bảo chắn hoàn toàn có đủ thẩm quyền để giải vụ việc trước tiến hành dựa quy định hành Liên minh châu Âu Cũng cần lưu ý pháp luật Liên minh châu Âu có quy định rõ trường hợp đặc biệt mà văn pháp luật Liên minh châu Âu không áp dụng, thẩm phán vào pháp luật quốc gia để xác minh thẩm quyền xét xử * Trường hợp đặc biệt việc tuyên bố thiếu thẩm quyền giải thực bị đơn Đây trường hợp ngoại lệ mà việc áp dụng theo luật quốc gia Theo đoạn thứ Điều 7414 Bộ luật Tố tụng dân Pháp quy định rõ, trường hợp có cho tòa án thẩm quyền giải vụ Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe la connaissance de la juridiction française.” 14 Article 74 alinéa Code de Procédure civile: “Les exceptions doivent, peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.” NDAT88 – THÁNG NĂM 2017 Page 11 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHÁP LUẬT TẠI PHÁP - 2017 việc, bị đơn cần phải tuyên bố trước thực việc bảo vệ quyền lợi cho III CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH THẨM QUYỀN QUỐC TẾ Các quy định nước (Pháp) 1.1 Tổng quan Liên quan đến việc xác định thẩm quyền xét xử quốc tế Pháp, có yêu cầu nhằm đảm bảo tòa án Pháp có thẩm quyền xét xử, kể trường hợp bên đương người nước Ngày nay, quy định nước thường vận dụng việc xác định thẩm quyền quốc tế Các quy định chủ yếu sử dụng với vai trò bổ trợ trường hợp tìm thấy quy định khác pháp luật Liên minh châu Âu áp dụng Vấn đề Hiến pháp hóa thông qua quy định Điều 55 88 Hiến pháp nước Cộng hòa Pháp 1958 (Phiên hợp năm 2017) Theo Hiệp ước quốc tế Pháp luật Liên minh châu Âu ưu tiên áp dụng Vì vậy, trường hợp pháp luật Liên minh châu Âu có quy định việc xác định thẩm quyền quốc tế, quy định phải ưu tiên áp dụng Luật quốc gia Pháp áp dụng trường hợp thiếu quy định quốc tế Liên minh châu Âu mà 1.2 Các quy định cụ thể 1.2.1 Xác định thẩm quyền dựa quốc tịch (Pháp) Hai quy định cụ thể có liên quan trường hợp Điều 14, 15 Bộ luật Dân Pháp15 Theo đó: 15 Đã nêu phần NDAT88 – THÁNG NĂM 2017 Page 12 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHÁP LUẬT TẠI PHÁP - 2017 Điều 14 nhắm vào bị đơn người nước nguyên đơn người Pháp Theo người nước dù không thường trú Pháp có khả phải trình diện trước tòa án Pháp ngược lại Điều 15 nguyên đơn người nước bị đơn người Pháp Có thể thấy quy định Điều 14, 15 Bộ luật Dân Pháp đặt nhằm đảm bảo công nhận thẩm quyền cho tòa án Pháp xét xử tranh chấp, xung đột mà bên liên quan người Pháp Nhìn rộng ra, hiểu quy định đặc quyền dành cho người Pháp họ yêu cầu tòa án Pháp bảo vệ quyền lợi cho chống lại người nước Ngày nay, quy định thường sử dụng vụ việc liên quan đến hôn nhân gia đình, đặc biệt vấn đề ly hôn Một ví dụ liên quan đến việc áp dụng Điều 14 Pháp qua án dân số1415.180 ngày 10/6/2015 Theo người lao động hưu mang quốc tịch Pháp tiến hành khởi kiện công ty cũ mà ông phục vụ nhiều năm Monaco nộp đơn yêu cầu tòa án Pháp bảo vệ quyền lợi cho Công ty Monaco tuyên bố tòa án Pháp thẩm quyền xét xử vụ việc Tòa án Pháp bác tuyên bố bị đơn khẳng định thẩm quyền việc đưa phán Công ty Monaco định chống án tòa Phúc thẩm giữ nguyên định Lý công ước quốc tế hay pháp luật Liên minh châu Âu áp dụng Monaco, suy tòa án Pháp theo luật quốc gia Pháp để xác minh thẩm quyền Khi Điều 14 Bộ luật Dân Pháp phát huy tác dụng mà nguyên đơn người mang quốc tịch Pháp Có nhiều ý kiến cho quy định ưu tiên mức dành cho chủ thể có quốc tịch Pháp Nhưng thực tế quy định bị giới hạn áp dụng quy định từ công ước quốc tế hay pháp luật Liên minh châu Âu16 Tuy nhiên có điểm đặc biệt nhằm tránh việc phân biệt đối xử liên quan đến vấn đề quốc tịch, Quy chế Bruxelles I bis cho phép việc ưu tiên thẩm quyền tòa án dựa yếu tố quốc tịch cho tất chủ thể thường trú hợp 16 Điều §2 Quy chế Bruxelles I bis quy định quy tắc thẩm quyền xác định mức không áp dụng để chống lại người thường trú trú lãnh thổ quốc gia thành viên thuộc Liên minh châu Âu NDAT88 – THÁNG NĂM 2017 Page 13 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHÁP LUẬT TẠI PHÁP - 2017 pháp lãnh thổ thuộc Liên minh châu Âu, họ mang quốc tịch Điều đồng nghĩa với việc người Italia thường trú Pháp có khả vận dụng Điều 14 Bộ luật Dân Pháp để chống lại người Mexico chẳng hạn Tuy nhiên cần lưu ý quy định Điều 14, 15 bị giới hạn áp dụng, lấy ví dụ trường hợp mà đối tượng tranh chấp bất động sản nằm nước hết, quy định áp dụng với vai trò phụ, bổ trợ 1.2.2 Việc xác định thẩm quyền trường hợp khẩn cấp hay từ chối xét xử Trong trường hợp này, tòa án Pháp có thẩm quyền giải liên quan đến vụ việc tranh chấp quốc tế xuất tình khẩn cấp cần can thiệp kịp thời Lấy ví dụ vụ việc mà cần phải thực biện pháp khẩn cấp nhằm bảo vệ, trợ giúp cho trẻ vị thành niên nước ngoài, v.v Bên cạnh trường hợp khẩn cấp, việc xác định thẩm quyền (cho tòa án Pháp) thực biện pháp phòng ngừa trường hợp mà bên có nguy phải đối mặt với vấn đề từ chối xét xử tình tư pháp quốc tế Trên thực tế, trường hợp thường xuất tình trọng tài quốc tế quy định cụ thể Điều 1505 Khoản Bộ luật Tố tụng dân Pháp17 Tuy nhiên, cần lưu ý để tòa án Pháp xác định có thẩm quyền giải tình này, vụ việc cần thể mối liên kết định với lãnh thổ nước Pháp 1.3 Việc chuyển đổi quy định nước thẩm quyền dựa lãnh thổ Thông thường vấn đề liên quan đến việc xác định thẩm quyền dựa yếu tố lãnh thổ tồn nhiều điểm khác biệt tư pháp quốc tế chủ yếu đến từ khác biệt quy định nước quy định quốc tế Chính vậy, nhà lập pháp cố gắng tìm kiếm giải pháp nhằm chuyển đổi quy định nước liên quan đến việc xác định thẩm quyền tòa án nhằm áp dụng số 17 Tham khảo thêm án “NIOC” ngày 04/02/2005 NDAT88 – THÁNG NĂM 2017 Page 14 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHÁP LUẬT TẠI PHÁP - 2017 trường hợp định tư pháp quốc tế Các quy định ngày tìm thấy Bộ luật Tố tụng dân Pháp, bao gồm: Điều 4218 (actor sequitur forum rei): quy định chuyển đổi thành công công nhận áp dụng văn pháp luật Liên minh châu Âu Theo bị đơn thường trú Pháp, chủ thể bị khởi kiện Pháp Ở đây, cần lưu ý đến vấn đề “thường trú” thuật ngữ dễ gây nhầm lẫn Vấn đề thường trú quy định Điều 4319 nơi mà bị đơn có nơi cố định Và bị đơn nơi cố định, xem tạm trú (đối với cá nhân) Ngoài ra, Điều 10220 Bộ luật Dân Pháp có quy định mang tính khách quan vấn đề cư trú cá nhân Qua hiểu cá nhân có nhiều nơi tạm trú, có nơi thường trú Theo nơi thường trú bị đơn yếu tố xét đến, sau xét đến nơi tạm trú Bên cạnh đó, Điều 43 quy định cụ thể nơi thường trú pháp nhân xác định nơi mà pháp nhân thành lập * Một số quy định khác: 18 Điều 42: “La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure l'étranger 19 Điều 43: “Le lieu où demeure le défendeur s'entend : - s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, défaut, sa résidence ; - s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie 20 Điều 102: “Le domicile de tout Français, quant l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement Le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues l'article L 264-1 du code de l'action sociale et des familles Les bateliers et autres personnes vivant bord d'un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, qui n'ont pas le domicile prévu l'alinéa précédent ou un domicile légal, sont tenus de choisir un domicile dans l'une des communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme Toutefois, les bateliers salariés et les personnes vivant bord avec eux peuvent se domicilier dans une autre commune condition que l'entreprise qui exploite le bateau y ait son siège ou un établissement ; dans ce cas, le domicile est fixé dans les bureaux de cette entreprise ; défaut de choix par eux exercé, ces bateliers et personnes ont leur domicile au siège de l'entreprise qui exploite le bateau et, si ce siège est l'étranger, au bureau d'affrètement de Paris.” NDAT88 – THÁNG NĂM 2017 Page 15 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHÁP LUẬT TẠI PHÁP - 2017 Điều 4621 Bộ luật Tố tụng dân Pháp quy định nhằm vào nguyên đơn vụ việc Quy định cho phép nguyên đơn lựa chọn khởi kiện tòa án khác (các tòa án khác tòa án nơi bị đơn thường trú) tương ứng với nhiều lĩnh vực khác hợp đồng, vi phạm pháp luật, hôn nhân gia đình hay tòa án nơi có bất động sản Điều 4822 Bộ luật Tố tụng dân Pháp quy định đặc biệt cho phép bên có quyền thỏa thuận lựa chọn trước tòa án giải việc tranh trấp sau họ có Điều 48 giới hạn áp dụng lĩnh vực thương mại bên cạnh để áp dụng, bên cần tuân thủ điều kiện có liên quan hình thức, nội dung thỏa thuận Trong lĩnh vực thừa kế, Điều 15 Bộ luật Tố tụng dân Pháp có quy định việc xác định thẩm quyền giải cho tòa án nơi mở thừa kế hầu hết trường hợp, theo nguyên tắc pháp luật, nơi mở thừa kế xác định nơi thường trú cuối bị đơn Nói Điều 48 áp dụng hầu hết trường hợp mà tất Điều 48 có trường hợp ngoại lệ tài sản thừa kế liên quan đến bất động sản nằm nước ngoài, tòa án Pháp thẩm quyền giải quyết23 trừ Luật nơi có bất động sản dẫn chiếu ngược trở lại luật nước Pháp, tòa án Pháp có thẩm quyền giải Bên cạnh quy định trên, Bộ luật Tố tụng dân Pháp quy định cụ thể liên quan đến việc xác định thẩm quyền trường hợp có nhiều bị đơn, theo Điều 42 Bộ luật Tố tụng dân Pháp đoạn thứ hai có quy định tình có nhiều bị đơn, nguyên đơn có quyền lựa chọn quyền xét xử tòa án nơi thường trú bị đơn Điều thực tế gặp phải số khó khăn 21 Điều 46: “Le demandeur peut saisir son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; - en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; - en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ; - en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier 22 Điều 48: “Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie qui elle est opposée.” 23 Điều 44 Bộ luật Tố tụng dân Pháp quy định lĩnh vực bất động sản, tòa án nơi có bất động sản có thẩm quyền giải NDAT88 – THÁNG NĂM 2017 Page 16 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHÁP LUẬT TẠI PHÁP - 2017 thực vụ việc tranh chấp quốc tế bị đơn thường trú nhiều quốc gia khác Các quy định thẩm quyền quốc tế Liên minh châu Âu Như trình bày, pháp luật Liên minh châu Âu đóng vai trò quan trọng hàng đầu việc giải tình tư pháp quốc tế Pháp, việc xác định thẩm quyền tòa án, pháp luật Liên minh châu Âu có số đặc điểm sau: Vấn đề phân chia thẩm quyền: Trên thực tế, quốc gia nguyên tắc quy định thẩm quyền xét xử tranh chấp, xung đột thuộc thẩm quyền xét xử tòa án thuộc quốc gia Lấy ví dụ pháp luật Thụy sĩ có quy định vụ việc ly hôn, thẩm quyền giải thuộc tòa án Thụy sĩ hai vợ chồng thường trú lãnh thổ Thụy sĩ Ta gọi quy định mang tính đơn phương quốc gia Tương tự vậy, pháp luật Pháp quy định thẩm quyền xét xử cho tòa án thuộc nước Pháp Với pháp luật Liên minh châu Âu, vấn đề xác định thẩm quyền có khác biệt rõ ràng, thể qua việc tồn khái niệm tòa án quốc gia thành viên Đây không quy định mang tính đơn phương mà trở thành quy định nhằm phân chia cách hợp lý thẩm quyền xét xử lãnh thổ toàn Liên minh châu Âu Khi đó, với quy định cụ thể, pháp luật Liên minh châu Âu định xác tình định, thẩm quyền xét xử thuộc tòa án Pháp hay tòa án Italia hay tòa án thuộc quốc gia thành viên khác Các quy định mang tính bảo vệ: Sự xuất pháp luật Liên minh châu Âu liên quan đến việc xác định thẩm quyền xét xử sau liên quan đến việc xác định luật áp dụng giải xung đột, tranh chấp mục đích thống quy tắc xét xử quốc gia thành viên nhằm mục đích tăng cường bảo vệ cho công dân tòa án thuộc quốc gia thành viên Liên minh châu Âu tham gia vào tình tư pháp mang tính quốc tế với quốc gia khác Các quy định mang tính ưu tiên: Như trình bày, pháp luật Liên minh châu Âu ưu tiên áp dụng vấn đề tư pháp quốc tế so với luật NDAT88 – THÁNG NĂM 2017 Page 17 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHÁP LUẬT TẠI PHÁP - 2017 nước Sự ưu tiên áp dụng không giới hạn so với luật quốc gia mà thể mối quan hệ với thỏa thuận quốc tế Cụ thể trường hợp hai bên thỏa thuận quốc gia thành viên thuộc Liên minh châu Âu, pháp luật Liên minh châu Âu phải ưu tiên áp dụng Các quy định mang tính mệnh lệnh: pháp luật Liên minh châu Âu, thẩm phán quyền từ chối thẩm quyền xét xử quy định rõ họ có thẩm quyền giải trường hợp đó24 Ở đây, cần nhắc đến vai trò Tòa án công lý Liên minh châu Âu việc đảm bảo thực thi quy định pháp luật Liên minh châu Âu HẾT PHẦN (PHẦN 2: CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ CỦA PHÁP LUẬT EU VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH THẨM QUYỀN XÉT XỬ QUA VIỆC VẬN DỤNG QUY CHẾ BRUXELLES I BIS) 24 Tham khảo thêm án “Owusu/Jackson” năm 2005 NDAT88 – THÁNG NĂM 2017 Page 18 ... KHẢO PHÁP LUẬT TẠI PHÁP - 2017 I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TƯ PHÁP QUỐC TẾ Đặc điểm tư pháp quốc tế Pháp Luật tư pháp quốc tế tổng hợp quy định đặc biệt nhằm điều chỉnh mối quan hệ công dân pháp nhân quốc. .. raisonnement) tư pháp quốc tế công pháp quốc tế Nguồn luật tư pháp quốc tế Pháp 3.1 Luật quốc gia (droit national) Luật quốc gia bao gồm không văn quy phạm pháp luật ban hành Nghị viện Pháp (Parlement... THAM KHẢO PHÁP LUẬT TẠI PHÁP - 2017 Thứ ba, có phải tòa án Pháp áp dụng quy phạm pháp luật nước Pháp để giải tranh chấp tư pháp quốc tế hay không? Thứ tư, trên, làm để xác định luật quốc gia áp
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬT TƯ PHÁP QUỐC TẾ TẠI NƯỚC CỘNG HÒA PHÁP 2017 (PHẦN 1), LUẬT TƯ PHÁP QUỐC TẾ TẠI NƯỚC CỘNG HÒA PHÁP 2017 (PHẦN 1), LUẬT TƯ PHÁP QUỐC TẾ TẠI NƯỚC CỘNG HÒA PHÁP 2017 (PHẦN 1)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay