Tài liệu môn sinh học lớp 12

25 67 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2017, 15:45

tài liệu môn sinh học ôn tập thi trung học phổ thong quốc gia của lớp 12 là tài liệu rất hữu ích,giúp cho người đọc dễ dàng hiểu quen dần với các đề thi trung học phổ thông quốc gia,tài liệu này thuộc dạng tài liệu trác nhiệm có kết cấu mới so với các năm ERIK VAN ĐỀ TƯ DUY 8-9-10 Bài 1: Hình bên mô tả trình giảm phân không bình thường tế bào có NST lưỡng bội 2n = Hãy quan sát cho biết có nhận định Tế bào tế bào sinh dục tế bào sinh dưỡng Tại kì sau giảm phân có cặp NST không phân li Kết giảm phân tạo tế bào con, tế bào gồm NST Kết giảm phân tạo loại giao tử khác số lượng NST Giao tử tạo từ trình n - kết hợp với giao tử n - thể loài tạo thể có NST 2n = 2n - Tế bào lưỡng bội 2n = hình có số lần nhân đôi số lần phân chia Giả sử đột biến, không hoán vị, tế bào có NST giảm phân cho tối đa loại giao tử Các tế bào kì cuối giảm phân có NST giống với tế bào mẹ Kết GP tạo giao tử có n NST kép 10 Cho giao tử thu trường hợp thụ tinh cho thể tương tự, tối đa thu loại có NST khác ERIK VAN A.0 C B.1 D.3 Bài 2: Cho nhận định sau, số nhận định sai 1.Điều hòa phiên mã 2.Điều hòa dịch mã 3.Điều hòa sau dịch mã 4.Điều hòa qua operon 5.Điều hòa gen Điều hòa sinh vật nhân sơ A.1,2,3 B.1,4 C.1,2,3,4 D.1,5 Bài 3: Cho nhận định sau, số nhận định sai Theo giai đoạn phát triễn cá thể theo nhu cầu hoạt động sống tế bào có số gen tế bào hoạt động Sự điều hòa khái quát phiên mã bị kìm hãm chất ức chế gắn vào vùng O lại diễn bình thường chất cảm ứng làm bất hoạt chất ức chế Các gen tăng cường gen gây bất hoạt có vai trò tăng cường hoạt động gen làm ngừng trình phiên mã Việc tồn operon có ý ngĩa giúp trình chuyển hóa xãy nhanh sản phẩm gen có liên quan đến chức đồng thời Một protein ức chế operon cảm ứng bị đột biến làm khả đính kết vào vùng vận hành làm gen operon phiên mã liên tục Khi môi trường có lactozo phân tử đường liên kết với ARN polimeraza làm cho bị biến đổi cấu hình nên liên kết với vùng vận hành Khi môi trường có lactozo phân tử ARN polimeraza không liên kết với vùng vận hành Khi môi trường có lactozo phân tử đường liên kết với phân tử protein ức chế làm cho bị biến đổi cấu hình nên liên kết với vùng vận hành Khi môi trường lactozo phân tử protein ức chế liên kết với ARN polimeraza làm cho bị biến đổi cấu hình nên liên kết với vùng khởi động ERIK VAN 10 Vùng vận hành Operon Lac gồm vùng vận hành (O) nằm trước gen cấu trúc, vị trí tương tác protein ức chế A.4 B.3 C.2 D.1 Bài 4: Cho nhận định sau, số nhận định sai Bộ NST lưỡng bội số NST tế bào sinh dưỡng bình thường Đặc tính NST hình thái ổn định tế bào Đặc tính NST có tính đặc trưng theo loài, có nhiều hình dạng khác tế bào Nhiễm sắc thể kép NST có cấu trúc bao gồm hai cromatit giống hệt đính tâm động Các cặp NST tương đồng bao gồm hai NST trạng thái đơn giống hệt mang tính chất hai nguồn gốc Sợi NST chuỗi gồm nhiều nucleoxom phân tử ADN kết nối lại với Sợi NST nucleoxom sợi gồm phân tử protein liên kết lại tạo dạng hình cầu quấn quanh đoạn ADN Sợi NST có cấu tạo nuclexom có đoạn ADN nối lại đoạn có phân tử protein histon Sợi NST có đường kính nhỏ xác định đơn vị micromet 10 Tâm động có chức giúp NST trượt thoi vô sắc cực tế bào trình phân bào A.1 B.5 C.2 D.3 Bài 5: Cho nhận định sau, số nhận định sai 1.Cấu trúc nucleoxom lõi phân tử protein histon, phía đoạn ADN gồm 146 cặp Nu quấn 7/4 vòng 2.Vật chất di truyền vi rút phân tử axit nucleotit trạng thái trần 3.Ở sinh vật nhân thực, thành phần hóa học chất NST tạo nên NST ADN protein ERIK VAN 4.Thứ tự có cấu tạo từ đơn giản đến phức tạp cấu trúc hiển vi NST Nucleoxom- sợi bản-Sợi nhiễm sắc- NST 5.NST cấu trúc di truyền cấp độ tế bào, quan sát NST kính hiển vi rõ kì nguyên phân 6.NST điển hình bao gồm tâm động, đầu mút trình tự khởi đầu phiên mã ADN 7.Ở sinh vật nhân sơ, NST chứa ADN mạch đơn, vòng chưa có cấu trúc tế bào nhân thực 8.Nucleoxom đơn vị sở cấu tạo NST 9.Nhiều loài động vật NST NST giới tính 10.Đột biến NST bao gồm đột biến đoạn lặp đoạn, chuyển đoạn A.1 B.4 C.3 D.5 Bài 6: Trong phát biểu sau, có phát biểu cho phần lớn gen? (1) Một gen đoạn phân tử ADN, có chứa dẫn để tạo protein đặc thù (2) Một gen đoạn phân tử ADN, có chứa dẫn để tạo ARN đặc thù (3) Một gen đoạn phân tử ADN điều khiển biểu tính trạng cùa sinh vật (4) Một gen phân tử ADN, có chứa dẫn để tạo nhiều phân tử protein phân tử ARN khác (5) Một gen đoạn phân tử ADN, mà vùng điều hòa gen nằm đầu 5' mạch mã gốc (6) Một gen đoạn phân tử ARN, mà vùng điều hòa gen nằm đầu 3' mạch mã gốc A.2 B.3 C.4 D.5 Bài 7: Trong phát biểu sau, có phát biểu nói mã di truyền (1) mã (2) gồm 62 ba ERIK VAN (3) có mã kết thúc (4) dùng trình phiên mã (5) mã hóa 25 loại axit amin A.2 B.3 (6) mang tính thoái hóa C D.4 Bài 8:Cho thông tin: 1-Làm thay đổi hàm lượng nucleotide nhân 2-Không làm thay đổi sổ lượng thành phần gen có nhóm gen liên kết 3- Làm thay đổi chiều dài ADN 4- Xảy thực vật mà gặp động vật 5- Được sử dụng để lập đồ gen 6- Có thể làm ngừng hoạt động cùa gen NST 7- Làm xuất loài Đột biết đoạn NST có đặc điểm: A.(l), (2), (3), (4) B.(2), (3), (5), (6) C (1), (3), (5), (6) D.(4), (6), (5), (7) Bài 9: Các phát biểu sau với đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể? (1) Làm thay đổi trình tự phân bố gen nhiễm sắc thể (2) Làm giảm tăng số lượng gen nhiễm sắc thể (3) Làm thay đổi thành phần gen nhóm gen liên kết (4) Có thể làm giảm khả sinh sản thể đột biến A.(1), (4) B.(2), (3) C (1), (2) D.(2), (4) Bài 10: Khi nói đột biến NST, xét kết luận sau đây: (1) Đột biến NST biến đổi cấu trúc số lượng NST (2) Đột biến cấu trúccó dạng thể một, thể ba, thể bốn, thể không ERIK VAN (3) Tất đột biến NST gây chết làm cho sinh vật giảm sức sống (4) Đột biến NST nguồn nguyên liệu trình tiến hóa (5) Đột biến số lượng NST không làm thay đổi hình dạng NST Có kết luận đúng? A.3 B.5 C.2 D.4 Bài 11: Cho kiện diễn trình dịch mã tế bào nhân thực sau: (1) Bộ ba đối mã phức hợp Met – tARN (UAX) gắn bổ sung với côđon mở đầu (AUG) mARN (2) Tiểu đơn vị lớn ribôxôm kết hợp với tiểu đơn vị bé tạo thành ribôxôm hoàn chỉnh (3) Tiểu đơn vị bé ribôxôm gắn với mARN vị trí nhận biết đặc hiệu (4) Côđon thứ hai mARN gắn bổ sung với anticôđon phức hệ aa1 – tARN (aa1: axit amin đứng liền sau axit amin mở đầu) (5) Ribôxôm dịch côđon mARN theo chiều 5’ → 3’ (6) Hình thành liên kết peptit axit amin mở đầu aa1 Thứ tự kiện diễn giai đoạn mở đầu giai đoạn kéo dài chuỗi pôlipeptit là: A.(3) → (1) → (2) → (4) → (6) → (5) B.(1) → (3) → (2) → (4) → (6) → (5) C (2) → (1) → (3) → (4) → (6) → (5) D.(5) → (2) → (1) → (4) → (6) → (3) Bài 12: Tần số đột biến gen thấp đột biến gen nguồn nguyên liệu chủ yếu cung cấp cho trình chọn lọc vì: (1) ảnh hưởng đột biến gen đến sức sống thể sinh vật nghiêm trọng so với đột biến NST (2) số lượng gen quần thể lớn ERIK VAN (3) đột biến gen thường trạng thái lặn (4) trình giao phối phát tán đột biến làm tăng xuất biến dị tổ hợp A.1,2,3,4 B.1,3 C 1,2 D.1,2,3 Bài 13: Cho biết số hệ dạng đột biến cấu trúc NST sau: (1) Làm thay đổi trình tự phân bố gen NST (2) Làm giảm gia tăng số lượng gen NST (3) Làm thay đổi thành phần gen nhóm liên kết (4) Làm cho gen hoạt động dừng hoạt động (5) Có thể làm giảm khả sinh sản thể đột biến (6) Có thể làm thay đổi chiều dài phân tử ADN cấu trúc nên NST Trong hệ nói đột biến đảo đoạn NST có hệ A.3 B.4 C D.5 Bài 14: Nguyên tắc bổ sung có vai trò quan trọng chế di truyền ? Nhân đôi ADN Hình thành mạch pôlinuclêôtit Phiên mã Mở xoắn Dịch mã Đóng xoắn Phương án là: A.1,2,4 B.1,3,6 C 1,2,5 D.1,3,5 Bài 15: Cho kiện diễn biến trình dịch mã: 1- Sự hình thành liên kết peptiet axit amin mở đầu với axit amin thứ – Hạt bé riboxom gắn với mARN mã mở đầu – tARN có anticodon 3’ UAX 5’rời khỏi riboxom – Hạt lớn riboxom gắn với hạt bé – Phức hợp [fMet – tARN] vào vị trí mã mở đầu ERIK VAN – Phức hợp [aa2 – tARN] vào riboxom – Metionin tách rời khỏi chuỗi polipeptit – Hình thành liên kết peptit aa1 aa2 – Phức hợp [aa1 – tARN] vào riboxom A.2 – – – – – – – B.2 – – – – – – – – C – – – – – – – D.2 – – – – – – – Bài 16: Xét hậu sau: I Làm cho gen NST xa II Làm cho gen NST gần III Làm thay đổi hình dạng, kích thước NST IV Làm thay đổi nhóm liên kết gen NST Hậu đột biến đoạn NST là: A.I, II III B.II, III IV C III IV D.II III Bài 17: Cho tượng sau: (1) Gen điều hòa Operon Lac bị đột biến dẫn tới protein ức chế bị biến đổi cấu trúc không gian chức sinh học (2) Vùng khởi động Operon Lac bị đột biến làm thay đổi cấu trúc không khả gắn kết với enzim ARN polimeraza (3) Gen cấu trúc Z bị đột biến dẫn tới protein gen quy định tổng hợp bị biến đổi cấu trúc không gian không trở thành enzim xúc tác (4) Vùng vận hành Operon Lac bị đột biến làm thay đổi cấu trúc không khả gắn kết với protein ức chế (5) Vùng khởi động gen điều hòa bị đột biến làm thay đổi cấu trúc không khả gắn kết với enzim ARN polimeraza Trong trường hợp trên, trường hợp đường lactozơ Operon Lac thực phiên mã ERIK VAN A.1, 3, 4, C 1, 4, B.2, D.1, 3, Bài 18: Cho nhận định sau, số nhận định sai 1.Đột biến gen biến đổi nhỏ cấu trúc gen 2.Sự thay đổi cấu trúc gen dẫn đến thay đổi cấu trúc NST 3.Đột biến gen xãy số gen định, thường tần số đột biến gen thấp 4.Các cá thể mang gen đột biến trội biểu thành kiểu hình gọi thể đột biến 5.Đột biến gen xãy tế bào sinh dướng tế bào sinh dục vi khuẩn 6.Đột biến điểm đột biến liên quan đến cặp Nu xãy nhiều điểm gen 7.Dựa vào biến đổi cấu trúc gen, người ta phân đột biến điểm thành loại: đột biến cặp đột biến thay A.5 B.3 C.1 D.6 Bài 19: Cho nhận định sau, số nhận định sai 1.Trong tự nhiên tần số đột biến gen thấp hầu hết có hại 2.Không phải loài sinh vật xãy đột biến gen, đột biến gen xãy số loại định 3.Hầu hết đột biến gen đột biến gen trội xuất vô hướng riêng lẻ 4.Đột biến gây phụ thuộc vào tác nhân, liều lượng cường độ tác nhân gây đột biến 5.Chất màu da cam ví dụ tác nhân hóa học gây đột biến gen 6.Đột biến xoma nhân đôi 7.Đột biến cấu trúc gen đòi hỏi số điều kiện biểu kiểu hình thể mang gen đột biến A.2 B.3 C.4 D.5 Bài 20: Cho phát biểu sau hậu đột biến đảo đoạn NST: ERIK VAN (1) Làm thay đổi trình tự phân bố gen NST (2) Làm giảm làm tăng số lượng gen NST (3) Làm thay đổi thành phần nhóm gen liên kết (4) Làm cho gen vốn hoạt động không hoạt động tăng giảm mức độ hoạt động (5) Có thể làm giảm khả sinh sản thể đột biến Những phát biểu là: A.(1), (4), (5) B.(2), (3), (4) C.(1), (2), (4) D.(2), (3), (5) Bài 21: Cho thông tin: (1) Làm thay đổi hàm lượng ADN nhân tế bào; (2) Không làm thay đổi thành phần, số lượng gen nhiễm sắc thể; (3) Không làm thay đổi vị trí gen nhiễm sắc thể; (4) Làm thay đổi chiều dài phân tử ADN; (5) Làm xuất alen quần thể; (6) Xảy thực vật động vật Trong thông tin nói có thông tin đặc điểm chung đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể đột biến lệch bội? A.1 B.2 C D Bài 22: gen trội hoàn toàn có phép lai có tỉ lệ phân li kiểu gen tỉ lệ phân li kiểu hình AaBbdd×aaBbDd AabbDd×aaBbdd AB/ab×ab/ab 4.Ab/aB×ab/ab Ab/ab Dd×aB/ab dd AB/ab dd×AB/ab Dd A.2 B.3 C.5 D.4 Bài 23: cho lai cá thể có kiểu gen dị hợp tử cặp gen với thể khác loài, F1 phân li kiểu hình 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: Có quy luật thõa mãn kết ERIK VAN A.3 B.4 C.1 D.2 Bài 24: bò , kiểu gen AA lông đen, Aa lông đốm, aa lông vàng, gen B qui định không sừng trội hoàn toàn so với alen b qui định có sừng, D qui định chân cao>d chân ngắn Để đời thu tỉ lệ 18: 9: 9: 6: 6: 3: 3: 3: 3: 1: kiểu gen bố mẹ A.AaBbDd×aaBbDd B.AaBbDd×AaBbDd C.AabbDd×AaBbDd D.AaBbDd×AaBbdd Bài 25: loài thực vật lưởng bội A1 hoa đỏ>A2 hoa hồng>A3 hoa vàng>A4 hoa trắng Khi cho hoa đỏ giao phấn với hoa vàng F1 Có trường hợp phù hợp F1 1.100% hoa đỏ 2.50% hoa đỏ: 25% hoa hồng: 25%hoa trắng 3.50% hoa đỏ: 50% hoa hồng 4.50% hoa đỏ: 50% hoa vàng 5.50% hoa đỏ: 50% hoa trắng 6.50% hoa đỏ: 25% hoa vàng: 25% hoa trắng A.4 B.2 C.3 D.5 Bài 26: thực vật A thân cao>a thân thấp Cho giao phối ngẫu nhiên với nhau, thu F1 312 có 78 thân thấp dài Trong phép lai sau phép lai phù hợp AaBb×Aabb AaBB×aaBb Aabb×Aabb AaBb×aaBb Aabb×aabb AaBb×AaBB Aabb×aaBb AaBb×aabb AaBb×AaBb A.5 B.3 C.4 D.6 Bài 27: Một người bị hội chứng Đao NST 2n=46 Khi quan sát tiêu NST người thấy NST thứ 21 có chiếc, NST thứ 14 có chiều dài bất thường Điều giải thích sau hợp lý? ERIK VAN A.Đột biến lệch bội cặp NST 21 có NST 21 gắn vào NST 14 chuyển đoạn không tương hỗ B.Hội chứng Đao phát sinh cặp NST 21 có số bị tiêu biến C Hội chứng Đao phát sinh đột biến lặp đoạn NST 14 dẫn đến kích thước NST 14 dài D.Đột biến lệch bội cặp NST 21 có NST 21 gắn vào NST 14 chuyển đoạn tương hỗ Bài 28: Ở người, có nhiều loại protein có tuổi thọ tương đối dài Ví dụ Hemoglobin tế bào hồng cầu tồn hàng tháng Tuy nhiên có nhiều protein có tuổi thọ ngắn, tồn vài ngày, vài chí vài phút Lợi ích protein có tuổi thọ ngắn gì? (1) Chúng protein sử dụng lần (2) Chúng bị phân giải nhanh để cung cấp nhiên liệu cho tổng hợp protein khác (3) Chúng cho phép tế bào kiểm soát trình điều hòa hoạt động gen mức sau phiên mã cách xác hiệu (4) Các protein tồn lâu thường làm cho tế bào bị ung thư (5) Chúng bị phân giải nhanh để cung cấp nguyên liệu cho tổng hợp axit nucleic khác (6) Chúng giúp tế bào tổng hợp chất tham gia tổng hợp ADN Số nhận định A.1 B.2 C D Bài 29: Các nguyên nhân gây biến động số lượng cá thể quần thể: 1- thay đổi nhân tố sinh thái vô sinh 2- thay đổi tập quán kiếm mồi sinh vật 3- thay đổi nhân tố sinh thái hữu sinh 4- lớn lên cá thể quần thể Phương án cuối : ERIK VAN A.1,3 B.1,2 C.1,2,3,4 D.2,4 Bài 30: Các chu trình vật chất hệ sinh thái xảy bình thường thiếu vắng nhóm sinh vật sau đây: I Sinh vật quang hợp sinh vật hoá tổng hợp II Động vật ăn cỏ, ăn mùn bã động vật ăn thịt III Vi sinh vật sống hoại sinh kị khí hiếu khí A.III B.I, II C II, III D.II Bài 31: Cho ý kiến sau sinh quyển: (1) Sinh gồm toàn sinh vật sống lớp đất, nước không khí trái đất (2) Khi từ vĩ độ thấp đến vĩ độ cao, đa dạng khu sinh học giảm dần (3) Savan biôm đặc trưng cho vùng ôn đới (4) Có khu sinh học như: khu sinh học cạn, khu sinh học nước khu sinh học biển (5) Rừng mưa nhiệt đới khu sinh học có độ đa dạng cao Có ý kiến không đúng? A.3 B.2 C D.1 Bài 32: Ở người, gen quy định dạng tóc nằm nhiễm sắc thể thường có alen, alen A quy định tóc quăn trội hoàn toàn so với alen a quy định tóc thẳng; bệnh mù màu đỏ - xanh lục alen lặn b nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X quy định, alen trội B quy định mắt nhìn màu bình thường Cho sơ đồ phả hệ sau: Quy ước: : Nam tóc quăn không bị mù màu : Nữ tóc quăn không bị mù màu : Nam tóc thẳng không bị mù màu Biết không phát sinh đột biến tất cá thể phả hệ Cặp vợ chồng III10 - III11 phả hệ sinh con, xác suất đứa đầu lòng không mang alen lặn hai gen ERIK VAN A.1/8 B.1/3 C.1/6 D.1/9 Bài 33: Đem lai phân tích F1 (Aa, Bb, Dd) lai với (aa Bb, dd).Nếu Fb xuất loại kiểu hình có loại kiểu hình giống bố mẹ chiếm tỉ lệ và 45% kết luận Mỗi loại kiểu hình lại chiếm 55% cặp gen nằm cặp NST có f = 10% F1 tạo kiểu giao tử 45%,45%,5%,5% cặp gen nằm cặp NST, gen trội liên kết với nhau, có trao đổi chéo cặp với f = 10% A.1,2 B.1,3,4 C.2,3 D.3,4 Bài 34: ruồi giấm gen qui định màu mắt nằm gồm alen nằm vùng không tương đồng NST giới tính X, A mắt đỏ > a mắt trắng Lai ruồi đực mắt trắng với ruồi mắt đỏ P thu F1 có kiểu hình phân li theo ruồi mắt đỏ: ruồi mắt trắng: ruồi đực mắt đỏ: ruồi đực mắt trắng.Tiếp tục cho ruồi F1 giao phối ngẫu nhiên với thu F2 Trong tổng số ruồi F2 ruồi đực mắt trắng chiếm A.3/8 B.3/16 C.1/8 D.1/4 Bài 35: cho lai ruồi giấm đực cánh dài có lông đuôi với ruồi giấm cánh ngắn lông đuôi F1 thu 100% ruồi cánh dài có lông đuôi.Cho cá thể ruồi F1 giao phối ngẫu nhiên với F2 phân li 56,25% ruồi cánh dài có lông đuôi: 18,75% ruồi cánh dài lông đuôi: 18,75% ruồi cánh ngắn có lông đuôi: ERIK VAN 6,25% ruồi cánh ngắn lông đuôi Ruồi lông đuôi toàn ruồi F2 ruồi cánh dài có lông đuôi chiếm A.6,25% B.20% C.18,75% D.37,5% Bài 36: quần thể thực vật lưởng bội, A cao, a thấp Ở hệ P gồm 25% thân cao 75% thân thấp Khi cho p tự thụ lien tiếp qua hệ Ở F3 thân cao chiếm 16,25% Số phát biểu 1/ hệ p số thân cao chủng chiếm 10% 2/ F1, số thân cao có kiểu gen đồng hợp có tỉ lệ số thân cao có kiểu gen dị hợp 3/ F2, thân thấp chiếm tỉ lệ 82,5% 4/ F3, số có kiểu gen đồng hợp 92,5% Bài 37: (Trích đề thi thpt Quốc Gia 2016) quần thể thực vật tự thụ phấn, hệ xuất phát P có thành phần kiểu gen 0,3AABb; 0,2AaBb; 0,5Aabb Cho biết mổi gen quy định tính trạng, trội hoàn toàn Theo lí thuyết dự đoán 𝐹1 dự đoán sau (1) Có tối đa 10 loại kiểu gen (2) Số cá thể có kiểu gen đồng hợp tử lặn cặp gen chiếm tỉ lệ 13,75% (3) Số cá thể có kiểu hình trội hai tính trạng chiếm tỉ lệ 54,5% (4) Số cá có kiểu gen mang hai alen trội chiếm tỉ lệ 32,3% Bài 38: Cho cấu trúc quần thể 0,2AABb: 0,2AaBb: 0,3aaBB: 0,3aabb Nếu quần giao phấn tự kiểu gen tỉ lệ aabb ?? A.12,25% B.30% C.15% D.34% Bài 39) ( Sở GDĐT vĩnh phúc 2016 lần 2) Cho quần thể thực vật có cấu trúc di truyền ban đầu 0,1 AB  0, Ab  0,3 AB  0, ab  Quần thể tự thụ qua hệ AB aB aB ab tần số alen A, B, F3 A.A=0.35 => B=0,5 B.A=0.35 => B=0,5 C.A=0.35 => B=0,5 D.A=0.35 => B=0,5 ERIK VAN Bài 40: loài thực vật, thực phép lai P AaBb𝑥 đực AaBb, trình giảm phân thể đực 1% tế bào có cặp NST mang gen Bb không phân li giảm phân 1, giảm phân diễn bình thường, tế bào khác thể giảm phân bình thường Ở đời hợp tử đột biến dạng thể nhiễm có kiểu gen AaBBb chiếm tỉ lệ A.1,25% B.0,125% C.0,5% D.0,1 ERIK VAN GIẢI ĐỀ TƯ DUY 8-9-10 SỐ 02 Bài 1: Định hướng tư giải: sai có GP tế bào sinh dục sai GP I tạo tế bào mang n (kép) sai tạo loại giao tử sai tạo thể kép thể không Sai nhân đôi lần kì trung gian trước GP I phân chia lần Sai tạo loại (nếu ko có TĐC HVG tạo tối đa giao tử thuộc loại) Sai Đúng 10 Đúng Đáp án D Bài 2: Định hướng tư giải:Đáp án B Bài 3: Định hướng tư giải:6,7,9 sai, môi trường có lactozo phân tử đường liên kết với phân tử protein ức chế làm cho bị biến đổi cấu hình nên liên kết với vùng vận hành Đáp án B Bài 4: Định hướng tư giải:6,8,9 sai, Sợi NST nucleoxom sợi gồm phân tử protein liên kết lại tạo dạng hình cầu quấn quanh đoạn ADN Đáp án D Bài 5: Định hướng tư giải:6 sai, trình tự khởi đầu nhân đôi ADN sai, ADN mạch kép, vòng 10 sai, đột biến NST bao gồm đột biến cấu trúc số lượng Đáp án C ERIK VAN Bài 6: Định hướng tư giải:Vùng điều hòa nằm đầu 3' mạch mã gốc Gen đoạn phân tử ADN, gen mang thông tin mã hóa mARN định, từ tổng hợp protein định Gen điều khiển biểu tính trạng sinh vật câu đúng: (1), (2), (3) Đáp án B Bài 7: Định hướng tư giải:Các ý đúng: (1), (3), (6) Có 62 ba mã hóa 20 loại axit amin Mã di truyền dùng trình dịch mã Đáp án B Bài 8: Định hướng tư giải: Đột biến đoạn làm thay đổi sổ lượng thành phần gen có nhóm gen liên kết,có thể gây chết cho thể đột biến, ứng dụng để lập đồ gen loại bỏ gen không mong muốn Đáp án C Bài 9: Định hướng tư giải: Đột biến đảo đoạn không làm thay đổi chiều dài, số lượng gen NST làm thay đổi trình tự phân bố gen NST ảnh hưởng đến khả sinh sản cá thể đột biến => (1), (4) Đáp án A Bài 10: Định hướng tư giải: Các kết luận đúng: (1), (4), (5) Thể một, thể ba, thể bốn, thể không dạng đột biến số lượng NST Không phải tất đột biến NST gây chết hay làm cho sinh vật giảm sức sống Ví dụ đột biến đa bội khiến trồng tăng sức chống chịu, sinh trưởng, phát triển mạnh; bị ảnh hưởng đến khả sinh sản Đáp án A Bài 11: Định hướng tư giải: Thứ tự trình dịch mã: (3) Tiểu đơn vị bé ribôxôm gắn với mARN vị trí nhận biết đặc hiệu (1) Bộ ba đối mã phức hợp Met – tARN (UAX) gắn bổ sung với côđon mở đầu (AUG) mARN ERIK VAN (2) Tiểu đơn vị lớn ribôxôm kết hợp với tiểu đơn vị bé tạo thành ribôxôm hoàn chỉnh (4) Côđon thứ hai mARN gắn bổ sung với anticôđon phức hệ aa1 – tARN (aa1: axit amin đứng liền sau axit amin mở đầu) (6) Hình thành liên kết peptit axit amin mở đầu aa1 (5) Ribôxôm dịch côđon mARN theo chiều 5’ → 3’ Đáp án A Bài 12: Định hướng tư giải: Cả nguyên nhân - Ảnh hưởng đột biến gen đến sức sống thể sinh vật nghiêm trọng so với đột biến NST=> đột biến gen có mức ảnh hưởng nghiệm trọng cân hệ gen - Số lượng gen quần thể lớn=> tần số đột biến gen thấp số lượng gen đột biến lớn => số lượng alen đột biến quần thể lớn => nguyên liệu đột biến lớn - Đột biến gen thường trạng thái lặn=> biểu kiểu hình trạng thái đồng hợp - Quá trình giao phối phát tán đột biến làm tăng xuất biến dị tổ hợp Đáp án A Bài 13: Định hướng tư giải: Các hệ đột biến đảo đoạn (1) Làm thay đổi trình tự phân bố gen NST không làm thay đổi số lượng gen NST, không thay đổi chiều dài phân tử ADN (3) Làm thay đổi thành phần gen nhóm liên kết – sai , làm thay đổi trình tự gen NST không làm thay đổi thành phần kiểu gen (4) Đúng , Đảo đoạn làm cho gen hoạt động thành không hoạt động (5) Có thể làm giảm khả sinh sản thể đột biến ERIK VAN => có đáp án 1, 4,5 Đáp án A Bài 14: Định hướng tư giải: Nguyên tắc bổ sung có vai trò quan trọng chế di truyền nhân đôi ADN, phiên mã, dịch mã Đáp án D Bài 15: Định hướng tư giải: Đáp án B Bài 16: Định hướng tư giải: Mất đoạn NST => vật chất di truyền => thay đổi hình dạng, kích thước NST; thay đổi nhóm gen liên kết Đáp án C Bài 17: Định hướng tư giải: Bình thường, đường, protein ức chế bám vào vùng O, ngăn cản phiên mã => đường mà phiên mã, nguyên nhân liên quan đến: protein ức chế, gen điều hòa, vùng O => (1), (4), (5) Đáp án C Bài 18: Định hướng tư giải:2,3,4,5,6,7 sai, Đáp án D Bài 19: Định hướng tư giải:2 sai, tất loài xãy đột biến gen sai, đột biến gen hầu hết đột biến gen lặn sai, phụ thuộc vào cấu trúc gen sai, đột biến xoma hình thành đường vô tính Đáp án C Bài 20: Định hướng tư giải: Hậu đột biến đảo đoạn : 1,4,5 ERIK VAN Đáp án A Bài 21: Định hướng tư giải: Các thông tin đặc điểm chung cua đột biến đảo đoạn đột biến lệch bội: 2,6 1,3 – đột biến lệch bội 4,5 – hai dạng đột biến Đáp án B Bài 22: Định hướng tư giải: 1,6 sai,→ D Bài 23: Định hướng tư giải:Phân li độc lập AaBbDd×aabbdd Liên kết gen hoàn toàn Ab/ab Dd× aB/ab dd Hoán vị AB/ab Dd×ab/ab dd có f = 50% →A Bài 24: Định hướng tư giải: (2: 1: 1)(3: 1)(3: 1) AaBbDd × AaBbDd →B Bài 25: Định hướng tư giải:Tỉ lệ kiểu hình 1(A1A1*A3A3),3(A1A2*A3A3),4(A1A1*A3A4),5(A1A4*A 3A4) →A Bài 26: Định hướng tư giải:aabb = 1/2.1/2 TH1: 1/4.1→ Aabb×Aabb, aaBb×aaBb TH2: 1/2.1/2 → AaBb×aabb, Aabb×aaBb Các phép lai phù hợp 3,4,7,8 → C Bài 27: Định hướng tư giải:Hội chứng Đao hội chứng NST người có số 21 Nhưng người bệnh này, thấy có số 21, ERIK VAN 14 dài bất thường => NST lại bị gắn vào NST số 14 chuyển đoạn không thương hỗ Đáp án A Bài 28: Định hướng tư giải:Các protein có tuổi thọ ngắn, tồn vài ngày, vài chí vài phút bị phân giải thành axit amin lại dùng làm nguyên liệu để tổng hợp loại aa khác ( ) Đáp án A Bài 29: Định hướng tư giải:Các nguyên nhân gây biến động số lượng cá thể quần thể là: thay đổi nhân tố sinh thái vô sinh (khí hậu, thổ nhưỡng,…) hữu sinh (sự cạnh tranh quần thể, mối quan hệ đối kháng) Đáp án A Bài 30: Định hướng tư giải: Chu trình vật chất xảy định phải có sinh vật sản xuất (đưa vật chất vào chu trình) sinh vật phân giải (trả lại vật chất cho môi trường) => Động vật ăn cỏ động vật ăn thịt thiếu chu trình vật chất hệ sinh thái xảy Đáp án D Bài 31: Định hướng tư giải: Đáp án D Bài 32: Định hướng tư giải: kiểu đề thi đáp án tương ứng tiên đề là: Mỗi tính trạng xuất đứa đầu lòng III10 × III11 không mang kiểu gen đồng hợp lặn, nghĩa không biểu tính trạng lặn hai tính trạng + Cá thể II5 có kiểu gen AaXB X b ; II6 có kiểu gen AaX BY ; II7 có kiểu gen AaXB X b ; II8 có kiểu gen AaX BY + Xét tính trạng hình dạng tóc: Muốn đứa đầu lòng không mang cặp alen lặn cần bố (III10) mẹ (III11) có kiểu gen đồng hợp trội AA cặp alen xuất với xác suất 1/3 , cá thể bố mẹ lại kiểu gen AA Aa + Xét tính trạng bệnh mù màu: ERIK VAN Vì bố III10 có kiểu gen X BY nên không mang cặp alen lặn + Xét chung hai tính trạng có xác suất 1/3 x = 1/3 → Chọn đáp án B Bài 33: Định hướng tư giải: 3,4 Ta có kiểu hình giống bố mẹ chiếm 45%→ kiểu hình khác bố mẹ 5% Ta có tỉ lệ giao tử giống tỉ lệ phân li kiểu hình tạo giao tử 45%,45%,5%,5% Có gen phân li độc lập→ kiểu hình→ có liên kết gen Có kiểu hình→ gen trội liên kết với trao đổi chéo điểm →D Bài 34: Định hướng tư giải: P: X A X   X aY Lai F1: (1X A X a :1X a X a )  (1X AY :1X AY ) → F2: X aY = 0,75.0,5 = 0,375 →A Bài 35: Định hướng tư giải: gen phân li độc lập f = 50% → tính trạng có lông đuôi gen X có alen tương ứng Y P: AA X BY B x aa X b X b → F1 Aa X B X b xAa X bY B → A-XBX - = 0,25.0,75 = 18,75% →C Bài 36: Định hướng tư giải: P 25% cao: 75% thấp Qua hệ tự thụ có A- =16,25%→ Tỉ lệ thân thấp tăng lên 8,75% Tỉ lệ thân thấp tăng lên qua hệ 1 / x.( ) = 7x/16 = 8,75% ERIK VAN x = 0,2→ P 0,05AA: 0,2Aa: 0,75aa sai, Thân cao chủng/thân cao = 0,05/0,25 = 0,2 đúng, 0,1AA: 0,1Aa: 0,8aa đúng, 0,125AA: 0,05Aa: 0,8375aa đúng, đồng hợp 0,1375 + 0,8375 = 0,975 ☺ Như đả thấy tự thụ gen (A, a) giống cách Định hướng tư giải VD tự thụ xãy gen (A, a, B, b) sao?? dạng xuất lần đề thi thử chuyên quốc học 2014 từ năm 2015, 2016 phổ biến đề thi trường năm 2016 thức đưa vào đề thi THPT bạn, kinh ngiệm bạn làm đề thi thử trường tiếng nhửng năm gần kiến thức định hướng dạng đề thi THPT tới nửa ! Bài 37: Định hướng tư giải: (1) sai có kiểu gen 0,3AABb: 0,2AaBb: 0,5Aabb 0,3.100%AA x (1/4BB: 2/4Bb: 1/4bb) 0,2.(1/4AA: 2/4Aa: 1/4aa) x ( 1/4BB: 2/4Bb: 1/4bb) 0,5.(1/4AA: 2/4Aa: 1/4aa) x 100%bb (2) 0,2.0,25.0,25 + 0,5.1.0,25 = 13,75% (3) A_bb + aaB_ = 0,3.1.0,25 + 0,2.0,75.0,25 + 0,2.0,25.0,75 + 0,5.0,75 = 52,5% (4) 0,3.1.0,25 + 0,2.0,25.0,25 + 0,2.0,5.0,5 + 0,2.0,25.0,25 + 0,5.0,25 = 27,5% Vậy có (2) Ta thấy dạng người ta cho giao phối ngẩu nhiên phải làm nào?? Bài 38: Định hướng tư giải: Gen A có 0,2AA: 0,2Aa: 0,6aa→ tần số A = 0,3; a = 0,7 → tỉ lệ 𝐹1 có kiểu gen aa = 0,72 ERIK VAN Gen B có 0,3BB: 0,4Bb: 0,3bb→ B = 0,5; b = 0,5→ bb = 0,52 Giao phấn tự aabb = 0,49.0,25 = 12,25% Nhận xét Đối với dạng VD5 VD6 chất lai khác nhau( bên tự thụ bên giao phấn tự do) → cách Định hướng tư giải khác bạn ý tránh nhầm lẩn, đọc kỉ đề họ yêu cầu ☺ Bài 39: Định hướng tư giải: Tần số alen A F3 A = 0,1 + 0,2/2 + 0,3/2 = 0,35 B = 0,1 + 0,2/2 + 0,3 = 0,5 Đáp án A Nhận xét chất tế bào A tồn thành cặp với a cặp NST, giống với AB tồn thành cặp với ab Nên vai trò A củng giống AB → cách làm tương tự nhé! Bài 40: Định hướng tư giải: Thể đột biến BBb nhận Bb từ bố B từ mẹ Xác suất Bb từ bố 1%/2 = 0,005 Xác suất nhận B từ mẹ 0,5 Xác suất có Aa = 0,5 Vậy hợp tử mang AaBBb = 0,005.0,5.0,5 = 0,00125 →B ... thụ xãy gen (A, a, B, b) sao?? dạng xuất lần đề thi thử chuyên quốc học 2014 từ năm 2015 , 2016 phổ biến đề thi trường năm 2016 thức đưa vào đề thi THPT bạn, kinh ngiệm bạn làm đề thi thử trường... quần giao phấn tự kiểu gen tỉ lệ aabb ?? A.12,25% B.30% C.15% D.34% Bài 39) ( Sở GDĐT vĩnh phúc 2016 lần 2) Cho quần thể thực vật có cấu trúc di truyền ban đầu 0,1 AB  0, Ab  0,3 AB  0, ab ... thấp chiếm tỉ lệ 82,5% 4/ F3, số có kiểu gen đồng hợp 92,5% Bài 37: (Trích đề thi thpt Quốc Gia 2016 ) quần thể thực vật tự thụ phấn, hệ xuất phát P có thành phần kiểu gen 0,3AABb; 0,2AaBb; 0,5Aabb
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu môn sinh học lớp 12, Tài liệu môn sinh học lớp 12, Tài liệu môn sinh học lớp 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay