Nghiên cứu điều kiện thu nhận chế phẩm beta glucan và diterpenoid từ nấm đầu khỉ nhằm ứng dụng trong chế biến thực phẩm

93 164 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2017, 22:06

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành Luận văn Thạc sĩ này, bên cạnh cố gắng nỗ lực thân, nhận đƣợc động viên giúp đỡ lớn nhiều thầy, cô giáo, gia đình bạn bè Với lòng biết ơn sâu sắc xin chân thành gửi lời cảm ơn tới GS.TS Hoàng Đình Hòa – Trƣờng Đại học Bách Khoa Hà Nội Ths Nguyễn Đức Tiến – Viện Cơ điện Nông nghiệp Công nghệ sau thu hoạch, ngƣời tận tình hƣớng dẫn, định hƣớng giúp đỡ suốt trình nghiên cứu hoàn thành Luận văn Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn tới toàn thể cán nghiên cứu Viện Cơ điện Nông nghiệp Công nghệ sau thu hoạch giúp đỡ, hƣớng dẫn tạo điều kiện cho trình nghiên cứu Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn tới thầy cô Viện Công nghệ Sinh học Công nghệ Thực phẩm – ĐHBKHN tận tình giảng dạy, bảo tạo điều kiện giúp đỡ trau dồi kiến thức chuyên môn sống Tôi xin chân thành cảm ơn bạn đồng môn lớp 13B.CNSH đồng hành, trải qua năm Học viên dƣới mái trƣờng ĐHBKHN thân yêu Cuối xin gửi lời cảm ơn tới ngƣời thân gia đình toàn thể bạn bè điểm tựa tinh thần vững chắc, chăm lo, động viên tôi, giúp hoàn thành tốt Luận văn Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2015 Nguyễn Thị Lan Anh i LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Kết luận văn kết nghiên cứu thực hướng dẫn khoa học GS.TS Hoàng Đình Hòa trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, giúp đỡ tập thể cán nghiên cứu, học viên, sinh viên làm việc phòng thí nghiệm Viện Cơ điện Nông nghiệp Công nghệ sau thu hoạch Nội dung luận văn có tham khảo sử dụng tài liệu, thông tin đăng tải tác phẩm, tạp chí trang web theo danh mục tài liệu tham khảo luận văn Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm với cam đoan Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2015 Nguyễn Thị Lan Anh ii LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i LỜI CAM ĐOAN ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix MỞ ĐẦU CHƢƠNG I TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Giới thiệu nấm Đầu khỉ (Hericium erinaceus) 1.1.1 Khái niệm, phân loại nấm Đầu khỉ 1.1.2 Đặc điểm hình thái phân bố nấm Đầu khỉ 1.1.3 Thành phần dinh dƣỡng 1.1.4 Hoạt chất sinh học nấm Đầu khỉ 1.2 Beta-Glucan 1.2.1 Sơ lƣợc β-Glucan 1.2.2 Tính chất β-glucan 11 1.2.3 Hoạt tính sinh học β-glucan 11 1.3 Cyathane Diterpenoid 14 1.3.1 Sơ lƣợc Cyathane Diterpenoid 14 1.3.2 Tính chất Cyathane Diterpenoid 16 1.3.3 Hoạt tính sinh học Cyathane Diterpenoid 16 1.4 Thu nhận hoạt chất sinh học từ nấm Đầu khỉ 17 1.4.1 Chiết xuất 17 1.4.2 Chiết xuất sóng siêu âm 18 1.4.3 Cô đặc 22 1.4.4 Sấy chân không thu nhận sản phẩm 23 1.4.5 Chế phẩm nấm Đầu khỉ chiết xuất 24 1.5 Tình hình sản xuất nghiên cứu nấm Đầu khỉ 25 1.5.1 Tình hình sản xuất nghiên cứu nấm Đầu khỉ giới 25 iii LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 1.5.2 Tình hình sản xuất nghiên cứu nấm Đầu khỉ Việt Nam 27 CHƢƠNG II VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 2.1 Vật liệu 30 2.1.1 Mẫu thực vật 30 2.1.2 Hóa chất 30 2.1.3 Dụng cụ thiết bị 30 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 31 2.2.1 Phƣơng pháp xác định độ ẩm 31 2.2.2 Phƣơng pháp xác định phần trăm chất khô hòa tan 31 2.2.3 Định lƣợng β-glucan phƣơng pháp phenol-sulfuric 32 2.2.4 Định lƣợng Diterpenoid phƣơng pháp chiết phân đoạn 34 2.2.5 Phƣơng pháp phân tích xử lý số liệu 35 2.2.6 Lựa chọn nguyên liệu điều kiện xử lý nguyên liệu để chiết xuất Diterpenoid β-glucan từ nấm Đầu khỉ 35 2.2.6.1 Ảnh hƣởng nguồn nguyên liệu tới khả chiết xuất Diterpenoid β-glucan từ nấm Đầu khỉ 35 2.2.6.2 Ảnh hƣởng kích thƣớc nguyên liệu tới khả chiết xuất Diterpenoid β-glucan từ nấm Đầu khỉ 36 2.2.7 Khảo sát số yếu tố ảnh hƣởng tới khả chiết xuất Diterpenoid β-glucan từ nấm Đầu khỉ 36 2.2.7.1 Ảnh hƣởng dung môi tới khả chiết xuất Diterpenoid β-glucan từ nấm Đầu khỉ 36 2.2.7.2 Ảnh hƣởng tỷ lệ dung môi/nguyên liệu (DM/NL) tới khả chiết xuất Diterpenoid β-glucan từ nấm Đầu khỉ 36 2.2.7.3 Ảnh hƣởng cƣờng độ sóng siêu âm tới khả chiết xuất Diterpenoid β-glucan từ nấm Đầu khỉ 36 2.2.7.4 Ảnh hƣởng thời gian xử lý sóng siêu âm tới khả chiết xuất Diterpenoid β-glucan từ nấm Đầu khỉ 36 iv LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 2.2.7.5 Ảnh hƣởng nhiệt độ tới khả chiết xuất Diterpenoid βglucan từ nấm Đầu khỉ 37 2.2.8 Khảo sát số yếu tố ảnh hƣởng tới chất lƣợng chế phẩm Heri-Ultra T 37 2.2.8.1 Ảnh hƣởng nhiệt độ cô đặc chân không tới khả thu Cao Diterpenoid tổng Tủa β-glucan tổng từ nấm Đầu khỉ 37 2.2.8.2 Ảnh hƣởng nhiệt độ sấy chân không tới chất lƣợng chế phẩm Heri-Ultra T 37 CHƢƠNG III KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 38 3.1 Lựa chọn nguyên liệu điều kiện xử lý nguyên liệu để chiết xuất Diterpenoid β-glucan từ nấm Đầu khỉ 38 3.1.1 Ảnh hƣởng nguồn nguyên liệu tới khả chiết xuất Diterpenoid β-glucan từ nấm Đầu khỉ 38 3.1.2 Ảnh hƣởng kích thƣớc nguyên liệu tới khả chiết xuất Diterpenoid β-glucan từ nấm Đầu khỉ 39 3.2 Khảo sát số yếu tố ảnh hƣởng tới khả chiết xuất Diterpenoid β-glucan từ nấm Đầu khỉ 41 3.2.1 Ảnh hƣởng dung môi tới khả chiết xuất Diterpenoid βglucan từ nấm Đầu khỉ 41 3.2.2 Ảnh hƣởng tỷ lệ dung môi/nguyên liệu (DM/NL) tới khả chiết xuất Diterpenoid β-glucan từ nấm Đầu khỉ 44 3.2.3 Ảnh hƣởng cƣờng độ sóng siêu âm tới khả chiết xuất Diterpenoid β-glucan từ nấm Đầu khỉ 47 3.2.4 Ảnh hƣởng thời gian xử lý sóng siêu âm tới khả chiết xuất Diterpenoid β-glucan từ nấm Đầu khỉ 49 3.2.5 Ảnh hƣởng nhiệt độ tới khả chiết xuất Diterpenoid βglucan từ nấm Đầu khỉ 51 3.3 Khảo sát số yếu tố ảnh hƣởng tới chất lƣợng chế phẩm Heri-Ultra T 54 v LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 3.3.1 Ảnh hƣởng nhiệt độ cô đặc chân không tới khả thu Cao Diterpenoid tổng Tủa β-glucan tổng từ nấm Đầu khỉ 54 3.3.2 Ảnh hƣởng nhiệt độ sấy chân không tới chất lƣợng chế phẩm HeriUltra T 56 3.4 Đề xuất quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm nấm Đầu khỉ chiết xuất (Heri – Utra T) sóng siêu âm 57 CHƢƠNG IV KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ 68 4.1 Kết luận 68 4.2 Kiến nghị 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 PHỤ LỤC 76 vi LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT C Carbon CD4 Tế bào hỗ trợ CD4 CR3 Thụ thể bổ sung 3_Complement receptor DM/NL Dung môi/ nguyên liệu DMSO Dimethyl sulforide EtOH Ethanol Heri-Ultra T Chế phẩm nấm Đầu khỉ chiết xuất sóng siêu âm HIV Virus gây hội chứng suy giảm miễn dịch ngƣời HPLC Sắc ký lỏng hiệu cao HWE Chiết xuất nƣớc nóng_Hot water extraction iC3b Bất hoạt C3b_Inactivated C3b IL Interleukin LDL Lipoprotein tỷ trọng thấp_Low density lipoprotein NGF Yếu tố tăng trƣởng thần kinh_Nerve growth factor NK cell Tế bào giết tự nhiên_Natural killer cell TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TNF Nhân tố hoại tử khối u_Tumor necrosis factor UAE Chiết xuất hỗ trợ sóng siêu âm_Ultrasound assisted extraction vii LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Vị trí phân loại nấm Đầu khỉ………………………………………… Bảng 1.2 Thành phần dinh dƣỡng nấm Đầu khỉ 100g nấm khô…… Bảng 1.3 Một số loại β-glucan……………………… ……………………… 10 Bảng 1.4 Sản lƣợng tốc độ chiết xuất Polysaccharide từ ba loại nấm UAE HWE (tất đƣợc tính theo %, w/w nấm nguyên liệu)………… 22 viii LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Nấm Đầu khỉ………………………………………………………… Hình 1.2 Công thức cấu tạo Erinacines (A – I) phân lập từ nấm Đầu khỉ…… Hình 1.3 Liên kết β-1,3 glicoside β-1,6 glicoside………………………… 10 Hình 1.4 Liên kết β-1,3 glicoside; β-1,6 glicoside β-1,3:β-1,6 glicoside β-glucan……………………………………………………………………… 10 Hình 1.5 Cấu trúc lõi Cyathane Diterpenoid………………………………… 15 Hình 1.6 Cấu trúc số hợp chất tự nhiên thuộc nhóm Cyathane Diterpenoid…………………………………………………………………… 15 Hình 1.7 Quá trình hình thành, phát triển nổ vỡ bọt khí……………… 20 Hình 1.8 Một số hệ thống thiết bị chiết xuất sóng siêu âm……………… 21 Hình 1.9 Một số dạng chế phẩm nấm Đầu khỉ chiết xuất…………………… 25 Hình 2.1 Nấm Đầu khỉ nguyên liệu khô……………………………………… 30 Hình 3.1 Ảnh hƣởng nguồn nguyên liệu nấm Đầu khỉ đến hàm lƣợng Diterpenoid β-glucan 38 Hình 3.2 Ảnh hƣởng kích thƣớc nguyên liệu nấm Đầu khỉ đến hàm lƣợng Diterpenoid phần trăm chất khô hòa tan dịch chiết 40 Hình 3.3 Ảnh hƣởng kích thƣớc nguyên liệu nấm Đầu khỉ đến hàm lƣợng βglucan phần trăm chất khô hòa tan dịch chiết 40 Hình 3.4 Ảnh hƣởng dung môi đến hàm lƣợng Diterpenoid phần trăm chất khô hòa tan dịch chiết nấm Đầu khỉ……………………………… 42 Hình 3.5 Ảnh hƣởng dung môi đến hàm lƣợng β-glucan phần trăm chất khô hòa tan dịch chiết nấm Đầu khỉ…………………………………… 43 Hình 3.6 Ảnh hƣởng tỷ lệ EtOH 80%/nguyên liệu đến hàm lƣợng Diterpenoid phần trăm chất khô hòa tan dịch chiết nấm Đầu khỉ…… 45 Hình 3.7 Ảnh hƣởng tỷ lệ nƣớc cất/nguyên liệu đến hàm lƣợng β-glucan phần trăm chất khô hòa tan dịch chiết nấm Đầu khỉ…………………… 45 ix LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Hình 3.8 Ảnh hƣởng cƣờng độ sóng siêu âm đến hàm lƣợng Diterpenoid phần trăm chất khô hòa tan dịch chiết nấm Đầu khỉ…………………… 48 Hình 3.9 Ảnh hƣởng cƣờng độ sóng siêu âm đến hàm lƣợng β-glucan phần trăm chất khô hòa tan dịch chiết nấm Đầu khỉ…………………… 48 Hình 3.10 Ảnh hƣởng thời gian xử lý sóng siêu âm đến hàm lƣợng Diterpenoid phần trăm chất khô hòa tan dịch chiết nấm Đầu khỉ…… 50 Hình 3.11 Ảnh hƣởng thời gian xử lý sóng siêu âm đến hàm lƣợng β-glucan phần trăm chất khô hòa tan dịch chiết nấm Đầu khỉ………………… 50 Hình 3.12 Ảnh hƣởng nhiệt độ đến hàm lƣợng Diterpenoid phần trăm chất khô hòa tan dịch chiết nấm Đầu khỉ……………………………… 52 Hình 3.13 Ảnh hƣởng nhiệt độ đến hàm lƣợng β-glucan phần trăm chất khô hòa tan dịch chiết nấm Đầu khỉ…………………………………… 52 Hình 3.14 Ảnh hƣởng nhiệt độ cô đặc chân không đến hàm lƣợng Cao Diterpenoid tổng độ ẩm lại cao chiết nấm Đầu khỉ……………… 55 Hình 3.15 Ảnh hƣởng nhiệt độ cô đặc chân không đến hàm lƣợng Tủa βglucan tổng độ ẩm lại cao chiết nấm Đầu khỉ…………………… 55 Hình 3.16 Ảnh hƣởng nhiệt độ sấy chân không tới chất lƣợng chế phẩm Heri-Ultra T chiết xuất từ nấm Đầu khỉ……………………………………… 57 Hình 3.17 Sơ đồ tạo chế phẩm nấm Đầu khỉ chiết xuất sóng siêu âm (HeriUltra T)………………………………………………………………………… 58 x LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI sóng siêu âm Em mong muốn đề tài đƣợc tiếp tục phát triển thời gian tới nhằm ứng dụng đƣợc ngành công nghiệp thực phẩm Dƣới số kiến nghị em cho việc phát triển đề tài: - Tiếp tục tối ƣu đa yếu tố để xác định tác động đồng thời yếu tố ảnh hƣởng tới khả chiết xuất, thu nhận Diterpenoid β-glucan từ nấm Đầu khỉ phƣơng pháp sóng siêu âm - Tìm lựa chọn phƣơng pháp tinh Diterpenoid β-glucan nhằm nâng cao chất lƣợng chế phẩm chiết xuất - Đánh giá tiêu chất lƣợng, hoạt tính chống oxy hóa, cảm quan an toàn thực phẩm chế phẩm Heri-Ultra T HV: Nguyễn Thị Lan Anh_CB130691 69 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT [1] Lê Văn Liễu (1978) Một số nấm ăn đƣợc nấm độc rừng Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội [2] Lê Xuân Thám (1999) Nấm công nghệ chuyển hóa môi trƣờng: nấm hầu thủ Hericium erinaceum Nhà xuất khoa học kỹ thuật, Tp Hồ Chí Minh [3] Lê Xuân Thám, Lê Viết Ngọc, Hoàng Thị Mỹ Linh, T Kume (1998) Nghiên cứu nuôi trồng nấm Hericium erinaceum Tạp chí dược học, số 7, Hà Nội [4] Ngô Trần Hoàng Dƣơng (2012) Thiết kế thiết bị cô đặc chân không nồi liên tục để cô đặc dung dịch NaOH Đồ án môn học trình thiết bị, Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh P: 3-6 [5] Nguyễn Ngọc Trình, Nguyễn Ngọc Mến (2013) Sấy chân không thiết bị sấy Công nhệ nhiệt – điện lanh, Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM [6] Nguyễn Thọ (2009) Thí nghiệm công nghệ thực phẩm Giáo trình công nghệ thực phẩm Hà Nội: p.4-5 [7] Nguyễn Văn Muôn (2006) Nghiên cứu thử nghiệm quy trình thu nhận chế phẩm giàu β-Glucan Oligoglucosamin Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh [8] TCVN 5860 – 1994 Khoa Công nghệ thực phẩm Trƣờng Đại học Bách Khoa Hà Nội biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lƣờng – Chất lƣợng đề nghị đƣợc Bộ Khoa học Công nghệ Môi trƣờng ban hành P: 1-7 [9] Trần Thị Hồng Hà, Lê Hữu Cƣờng, Trần Thị Nhƣ Hằng, Lƣu Văn Chính, Lê Mai Hƣơng (2012) Phân lập polysaccarit từ nấm Hầu Thủ lên men dịch thể đánh giá hoạt tính kháng u chúng Tạp chí Khoa học Công nghệ 50 (3): 327-334 [10] Trịnh Tam Kiệt (1981) Nấm lớn Việt Nam Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, tập HV: Nguyễn Thị Lan Anh_CB130691 70 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TÀI LIỆU TIẾNG ANH [11] Bin-jie H., Zhong S.Z., (2009) Ultrasonic Extraction of Polysaccharidese from Hericium erinaceus Chemical World 09 [12] Boddy L , Crockatt M.E, Ainsworth A.M (2011) Ecology of Hericium cirhatum, H coralloides and H erinaceus in the UK Fungal Ecology (2): 163– 173 [13] Chang S.T, Miles P.G (2004) Mushrooms: Cultivation, Nutritional Value, Medicinal Effect, and Environmental Impact Florida, US: CRC Press 383-390 [14] Cheung, Ching Y (2014) High-intensity ultrasound for extraction and controlled degradation of high molecular weight polysaccharides from medicinal mushrooms : process characteristics and product properties Pao Yue – Kong Library, the Hong Kong Polytechnic University, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong P: 74 – 110 [15] Dolatowski Z.J., Stadnik J., Stasiak D (2007) Applycations of ultrasound in food technology Acta Sci Pol., Technol Aliment (3): 89-99 [16] DuBois M., Gilles K A., Hamilton J K., Rebers P A., Smith F (1956) Colorimetric method for determination of sugar and related substances Anal Chem 28 (3): 350-356 [17] Gerbec B., Tavčar E., Gregori A., Kreft S., Berovic M (2015) Solid State Cultivation of Hericium erinaceus Biomass and Erinacine: A Production Journal of Bioprocessing Biotechniques (2): 1-5 [18] Han Z.H., Ye J.M., Wang G.F (2013) Evaluation of in vivo antioxidant activity of Hericium erinaceus polysaccharides Int J Biol Macromol 52: 66-71 [19] Kawagishi H., Shimada A., Hosokawa S., Mori H., Sakamoto H., Ishiguro Y., Sakemi S., Bordner J., Kojima N., Furukawa S (1996) Erinacines E, F, and G, stimulators of nerve growth factor (NGF)-synthesis, from the mycelia of Hericium erinaceum Tetrahedron Lett 37: 7399-7402 [20] Kawagishi H., Zhuang C (2008) Compounds for dementia from Hericium erinaceum Drugs of the Future 33 (2): 149-155 HV: Nguyễn Thị Lan Anh_CB130691 71 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI [21] Kawagishia H., Shimadaa A., Shiraia R., Okamotob K., Ojimab F., Sakamotob H., Ishigurob Y., Furukawac S (1994) Erinacines A, B and C, strong stimulators of nerve growth factor (NGF)-synthesis, from the mycelia of Hericium erinaceum Tetrahedron Lett 35: 1569-1572 [22] Kim S.P., Kang M.Y., Kim J.H., Nam S.H., Friedman M (2011) Composition and mechanism of antitumor effects of Hericium erinaceus mushroom extracts in tumor-bearing mice J Agric Food Chem 59 (18): 9861– 9869 [23] Lai P.L (2012) Evaluation of neurite outgrowth stimulation and neuroprotective activities of Hericium erinaceus extracts on cell line NG 108-15 Masters thesis, University of Malaya, Chapter [24] Lee E.W., Shizuki K., Hosokawa S., Suzuki M., Suganuma H., Inakuma T., Li J., Ohnishi-Kameyama M., Nagata T., Furukawa S (2000) Two novel diterpenoids, erinacines H and I from the mycelia of Hericium erinaceum Biosci Biotechnol Biochem 64: 2402-2405 [25] Lee J.S., Min K.M., Cho J.Y., Hong E.K (2009) Study of macrophage activation and structural characteristics of purified polysaccharides from the fruiting body of Hericium erinaceus J Microbiol Biotechnol 19 (9): 951–959 [26] Lee K.F., Chen J.H., Teng C.C., Shen C.H., Hsieh M.C., Lu C.C., Lee K.C., Lee L.Y., Chen W.P., Chen C.C., Huang W.S., Kuo H.C (2014) Protective effects of Hericium erinaceus mycelium and its isolated Erinacine A against ischemia-injury-induced neuronal cell death via the inhibition of iNOS/p38 MAPK and nitrotyrosine Int J Mol Sci 15: 15073-15089 [27] Li P.J., Chen G., Wu B., Jinlong D.W., (1995) The Extraction and Identification of Polysaccharidese from Dried Fruitbodies of Hericium erinaceus Department of Biology, Anhui Normal University 03 [28] Ma B.J., Zhou Y., Li L.Z., Li H.M., Gao Z.M., Ruan Y (2008) A new cyathane-xylosid e from the mycelia of Hericium erinaceum Z Naturforsch 63: 1241 – 1242 HV: Nguyễn Thị Lan Anh_CB130691 72 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI [29] Mason R (2001) What is Beta Glucan? Printed in the U.S.A 1-51 [30] Miller L.C (2010) Studies toward the Cyathane and Cyanthiwigin Diterpenes Đại học California, Berkeley 1-127 [31] Mizuno T (1995) Yamabushitake, Hericium erinaceum: Bioactive substances and medicinal utilization Food Reviews International 11 (1): 173178 [32] Mizuno T (1999) Bioactive substances in Hericium erinaceus (Bull.:Fr.) Pers (Yamabushitake), and its medicinal utilization Int J Med Mushrooms (2): 105–119 [33] Mizuno T (1999) The extraction and development of antitumour–active polycaccharides from medicinal mushroom in Japan‖, International Journal of Medicinal Mushroom 1(1): 9-29 [34] Mori K., Obara Y., Hirota M., Azumi Y., Kinnugasa S., Inatomi S., Nakahata N (2008) Nerve growth factor-inducing activity of Hericium erinaceus in 1321N1 human astrocytoma cells Biol Pharm Bull 31 (9): 1727— 1732 [35] Nitschke J., Modick H., Busch E., Rekowski R.W.V., Altenbach H., Mölleken H (2011) A new colorimetric method to quantify β-1,3-1,6-glucans in comparison with total β-1,3-glucans in edible mushrooms Food Chemistry 127 (2011) 791–796 [36] Patist A., Bates D (2008) Ultrasonic innovations in the food industry: From the laboratory to commercial production Innovative Food Science & Emerging Technologies (2): 147-154 [37] Raso J., Pagán R., Condón S., Sala F.J (1998) Influence of Temperature and Pressure on the Lethality of Ultrasound Applied and environmental microbiology 64 (2): 465-471 [38] Shuai Z., Chu-yan S., Ji D., (2010) Study on enzymatic extraction of Polysaccharidese from Hericium erinaceus Journal of Henan University of Technology (Natural Science Edition) 02 HV: Nguyễn Thị Lan Anh_CB130691 73 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI [39] Sulman M.G., Semagina N.V., Ankudinova T.V Ultrasonic extraction of biologically active compounds from the vegetable raw material - Tver Technical University, Russia [40] Volman J J., Mensink R P., Ramakers J D., Winther M P (2010) Dietary (1 → 3), (1 → 4)- beta-D-glucans from oat activate nuclear factor-kappa B in intestinal leukocytes and enterocytes from mice Nutr Res 30(1): 40-48 [41] Volman J.J., Rmakers J.D., Plat J (2008) Dietary modulation of immune function by β-glucans Physiol Behav 94, 276–284 [42] Von V., Kuldiloke J (2002) Effect of Ultrasound, Temperature and Pressure Treatment on Enzym Activity and Quality Indicators of Fruit and Vegetable Juices Food Biotechnology and process technology, the Technical University of Berlin, Germany [43] Wang J C., Hu S H., Wang J T., Chen K S., Chia Y C (2005) Hypoglycemic effect of extract of Hericium erinaceus Journal of the Science of Food and Agriculture 85 (4): 641 – 646 [44] Wong K.H., Naidu M., David P., Bakar R., Sabaratnam V (2012) Neuroregenerative potential of Lion’s Mane mushroom, Hericium erinaceus (Bull.: Fr.) Pers (higher Basidiomycetes), in the treatment of peripheral nerve injury International Journal of Medicinal Mushrooms 14 (5): 427–446 [45] Yan J., Vetvicka V., Xia Y., Coxon A (1999) Beta-glucan, a "specific" biologic response modifier that uses antibodies to target tumors for cytotoxic recognition by leukocyte complement receptor type (CD11b/CD18) J Immunol 163 (6): 3045-52 [46] Yaoita Y., Danbara K., Kikuchi M (2005) Two New Aromatic Compounds from Hericium erinaceum (BULL.: FR.) PERS Chem Pharm Bull 53 (9): 1202-1203 [47] Zekovi´c D.B., Kwiatkowski S (2005) Natural and Modified (1→3)-β-DGlucans in Health Promotion and Disease Alleviation Critical Reviews in Biotechnology 25: 205–230 HV: Nguyễn Thị Lan Anh_CB130691 74 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TRANG WEB [48] http://www.duoclieu.org/2012/07/chiet-xuat-phan-lap-cac-chat-tu-duoc- lieu.html [49] https://en.wikipedia.org/wiki/Hericium_erinaceus HV: Nguyễn Thị Lan Anh_CB130691 75 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI PHỤ LỤC Bảng P.1: Kết xây dựng đƣờng chuẩn D-glucose STT Hàm lƣợng D-glucose (µg/ml) Phenol 5% (ml) H2SO4 98% (ml) OD (nm) KQ đo OD 0,5 2,5 490 25 0,5 2,5 490 0,201 50 0,5 2,5 490 0,364 75 0,5 2,5 490 0,508 100 0,5 2,5 490 0,642 125 0,5 2,5 490 0,795 150 0,5 2,5 490 0,922 Hình P.1 Mối tƣơng quan D-glucose OD 490nm HV: Nguyễn Thị Lan Anh_CB130691 76 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Bảng P.2 Ảnh hƣởng nguồn nguyên liệu nấm Đầu khỉ đến hàm lƣợng Diterpenoid β-glucan Nguồn nguyên liệu Hàm lƣợng Diterpenoid thô (µg/g) Hàm lƣợng β-glucan (µg/g) Hƣng Yên 3,14 ± 0,15 31,16 ± 0,21 Vĩnh Yên 2,82 ± 0,09 30,51 ± 0,34 Đơn Dƣơng 3,06 ± 0,25 31,08 ± 0,17 Đà Lạt 3,11 ± 0,14 30,85 ± 0,22 Ghi chú: µg/g µg hoạt chất g nguyên liệu Bảng P.3 Ảnh hƣởng kích thƣớc nguyên liệu nấm Đầu khỉ đến hàm lƣợng Diterpenoid, β-glucan phần trăm chất khô hòa tan dịch chiết Kích thƣớc nguyên liệu (mm) Chất khô hòa tan so với nguyên liệu (%) Hàm lƣợng Diterpenoid thô (µg/g) Hàm lƣợng β-glucan (µg/g) d ≤ 0,8 15,43 ± 0,26 4,85 ± 0,15 36,21 ± 0,14 0,8 < d  12,834 ± 0,29 3,14 ± 0,18 31,16 ± 0,21 2
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu điều kiện thu nhận chế phẩm beta glucan và diterpenoid từ nấm đầu khỉ nhằm ứng dụng trong chế biến thực phẩm , Nghiên cứu điều kiện thu nhận chế phẩm beta glucan và diterpenoid từ nấm đầu khỉ nhằm ứng dụng trong chế biến thực phẩm , Nghiên cứu điều kiện thu nhận chế phẩm beta glucan và diterpenoid từ nấm đầu khỉ nhằm ứng dụng trong chế biến thực phẩm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay