Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp giảm nghèo bền vững theo tiêu chí nghèo đa chiều tại xã động đạt phú lương thái nguyên

75 114 1
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2017, 08:49

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  - DƢƠNG VĂN ANH Tên đề tài: “ NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG THEO TIÊU CHÍ NGHÈO ĐA CHIỀU TẠI XÃ ĐỘNG ĐẠT - PHÚ LƢƠNG - THÁI NGUYÊN” KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chuyên ngành: Khoa : Khoá học : Chính quy Phát triển nông thôn Kinh tế & Phát triển nông thôn 2012 - 2016 Thái Nguyên, năm 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  - DƢƠNG VĂN ANH Tên đề tài: “ NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG THEO TIÊU CHÍ NGHÈO ĐA CHIỀU TẠI XÃ ĐỘNG ĐẠT - PHÚ LƢƠNG - THÁI NGUYÊN” KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Phát triển nông thôn Lớp : 44 - PTNT Khoa : Kinh tế & Phát triển nông thôn Khoá học : 2012 - 2016 Giảng viên hƣớng dẫn: ThS Bùi Thị Thanh Tâm Thái Nguyên, năm 2016 i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, trước tiên xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Kinh Tế & Phát Triển Nông Thôn, cảm ơn quý Thầy, Cô giáo truyền đạt cho kiến thức quý báu suốt trình học tập rèn luyện Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Tôi đặc biệt xin trân trọng cảm ơn hướng dẫn nhiệt tình Th.S Bùi Thị Thanh Tâm - Giảng viên khoa Kinh Tế & Phát Triển Nông Thôn trực tiếp hướng dẫn, bảo giúp đỡ suốt thời gian thực tập để hoàn thành tốt Khóa luận tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn đồng chí cán bộ, Đảng viên, UBND xã Động Đạt hộ nông dân xã Động Đạt tạo điều kiện thuận lợi cho hoàn thành công việc thời gian thực tập địa phương Cuối xin bày tỏ biết ơn tới gia đình, bạn bè người thân giúp đỡ suốt trình thực tập Trong trình nghiên cứu nhiều lý chủ quan khách quan Khóa luận không tránh khỏi thiếu sót hạn chế Tôi mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô giáo bạn sinh viên Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng …năm 2016 Sinh viên Dƣơng Văn Anh ii DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 2.1: Quy định chuẩn nghèo đói (theo tiêu chuẩn quốc gia) Bảng 2.2: Bảng số nghèo đa chiều 17 Bảng 4.1 Kết giảm nghèo xã Động Đạt qua năm 36 Bảng 4.2 Tỷ lệ hộ nghèo phân bố toàn xã giai đoạn 2015 37 Bảng 4.3 Kết điều tra hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 39 Bảng 4.4 Phân tích hộ nghèo theo mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội 41 Bảng 4.5 Bảng phân tích hộ nghèo theo nhóm đối tượng 43 Bảng 4.6 Tình hình chung xã Động Đạt 45 Bảng 4.7 Tình hình chung hộ điều tra 46 Bảng 4.11 Ngưỡng thiếu hụt điều kiện sống hộ điều tra 51 Bảng 4.12 Tình hình nhà diện tích hộ điều tra 53 Bảng 4.13 Tình hình tiếp cận thông tin hộ điều tra 54 Bảng 4.14 Bảng trình độ văn hóa chủ hộ 56 Bảng 4.15 Bảng cấu dân tộc hộ điều tra 56 Bảng 4.16 Bảng quy mô hộ gia đình 57 iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BQ CC CN - XD CNH - HĐH ESCA GD - ĐT HDI LĐ LĐ - TB&XH MPI NN NN&PTNN SX THCS THPT UBND UN UNDP WB XĐGN : Bình quân : Cơ cấu : Công nghiệp - Xây dựng : Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa : Uỷ ban kinh tế xã hội Châu Á - Thái Bình Dương : Giáo dục - Đào tạo : Chỉ số phát triển người : Lao động : Lao động - Thương binh Xã hội : Chỉ số nghèo đa chiều : Nông nghiệp : Nông nghiệp Phát triển nông thôn : Sản xuất : Trung học sở : Trung học phổ thông : Ủy ban nhân dân : Liên hiệp quốc : Phát triển liên hợp quốc : Ngân hàng giới : Xóa đói giảm nghèo iv MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC BẢNG ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết 1.2 Mục tiêu đề tài nghiên cứu 1.3 Ý nghĩa đề tài Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Một số khái niệm 2.1.1.1 Khái niệm nghèo 2.1.1.2 Chuẩn mực xác định nghèo đói 2.1.2 Nghèo đa chiều 12 2.1.2.1 Khái niệm nghèo đa chiều 12 2.1.2.2 Chỉ số nghèo đa chiều 16 2.2 Cơ sở thực tiễn 20 2.2.1 Các học giảm nghèo Thế giới Việt Nam 20 2.2.2 Đặc điểm tình trạng nghèo đói nước ta 23 2.2.3 Ảnh hưởng đói nghèo đế phát triển xã hội người 25 2.3 Giảm nghèo bền vững 26 Phần 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 28 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 28 v 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 28 3.1.2.1 Phạm vi không gian nghiên cứu 28 3.1.2.2 Phạm vi thời gian nghiên cứu 28 3.1.2.3 Phạm vi nội dung nghiên cứu 28 3.2 Nội dung nghiên cứu 28 3.3 Phương pháp thu thập số liệu 29 3.3.1 Phương pháp thu thập số liệu 29 3.3.2 Phương pháp phân tích số liệu 30 3.4 Phương pháp đo lường nghèo đa chiều 30 Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 33 4.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 33 4.1.1 Nhân tố liên quan đến điều kiện tự nhiên 33 4.1.1.1 Vị trí địa lý 33 4.1.1.2 Địa hình 33 4.1.1.3 Khí hậu thủy văn 34 4.1.1.4 Các nguồn tài nguyên 34 4.2 Nghiên cứu thực trạng nghèo đa chiều đơn chiều xã Động Đạt huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên 35 4.2.1 Các giải pháp giảm nghèo thực xã Động Đạt 35 4.2.2 Thực trạng nghèo đơn chiều xã Động Đạt 35 Số hộ 36 4.3 Tình hình chung hộ điều tra 45 4.4 Thực trạng nghèo đa chiều hộ nghiên cứu xã Động Đạt 47 4.4.1 Thực trạng nghèo đa chiều – Giáo dục 47 4.4.2 Thực trạng nghèo đa chiều – Y tế 49 4.4.3 Thực trạng nghèo đa chiều – Điều kiện sống 51 4.4.4 Thực trạng nghèo đa chiều – Nhà 53 vi 4.4.5 Thực trạng nghèo đa chiều - Tiếp cận thông tin 54 4.5 Các nhân tố ảnh hưởng tới nghèo đa chiều 56 4.5.1 Trình độ văn hóa chủ hộ 56 4.5.2 Thành phần dân tộc 56 4.5.3 Quy mô hộ gia đình 57 4.5.4 Nguyên nhân ảnh hưởng tới nghèo 58 4.6 Giải pháp giảm nghèo bền vững xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 59 4.6.1 Định hướng giảm nghèo xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 59 4.6.2 Giải pháp giảm nghèo bền vững nâng cao chất lượng nhóm hộ chiều nghèo 60 4.6.2.1 Giải pháp giảm nghèo nhóm hộ 60 4.6.2.2 Giải pháp giảm nghèo chiều nghèo 62 Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 65 5.1 Kết luận 65 5.2 Kiến nghị 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt II Tài liệu Internet- Phần MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết Ngày nhân loài bước sang kỷ 21 đạt nhiều tiến vượt bậc nhiều lĩnh vực khoa học công nghệ, phát triển kinh tế phải đối mặt với thực trạng nhức nhối đói nghèo Đói nghèo xuất tồn thách thức lớn phát triển bền vững quốc gia không giải nạn nghèo đói đất nước rơi vào cảnh lạc hậu, tụt dần so với nước giới Do công xoá đói giảm nghèo vấn đề cấp thiết cần giải hàng đầu quốc gia Tuy nhiên năm qua, nghèo đói Việt Nam đo lường thông qua thu nhập Chuẩn nghèo xác định dựa mức chi tiêu đáp ứng nhu cầu tối thiểu quy tiền Người nghèo hay hộ nghèo đối tượng có mức thu nhập thấp chuẩn nghèo.Với cách xác định hộ nghèo dựa thu nhập hộ cận nghèo xem thoát nghèo, nhiên, thực tế hộ nhiều khó khăn việc làm không ổn định, thu nhập bấp bênh, rủi ro bệnh tật, tai nạn, thiên tai, mùa đa phần họ thoát nghèo chưa thực bền vững nên khả tái nghèo cao Thậm chí có người không nghèo thu nhập lại không tiếp cận số nhu cầu y tế, giáo dục, thông tin Một phần khoảng cách nghèo cận nghèo mong manh nên thoát nghèo tái nghèo vòng luẩn quẩn Bên cạnh đó, tồn phận người dân có tư tưởng không muốn thoát nghèo trông chờ, ỷ lại vào sách hỗ trợ Nhà nước, giúp đỡ cộng đồng, chưa thực phấn đấu nỗ lực vươn lên nghịch lý giảm nghèo Càng nhiều sách hỗ trợ tỉ lệ giảm nghèo thấp nhiều sách khiến nguồn lực bị phân tán, hiệu tác động đến đối tượng thụ hưởng chưa cao Vì vậy, dùng thước đo dựa vào thu nhập dẫn đến tình trạng bỏ sót đối tượng, nhận diện nghèo phân loại đối tượng chưa xác, từ sách hỗ trợ mang tính cào chưa phù hợp với nhu cầu Đồng thời chương trình sách hỗ trợ giảm nghèo bị chồng chéo đối tượng nội dung hỗ trợ, phân tán manh mún, gây hiệu Để khắc phục nhược điểm Việt Nam nghiên cứu áp dụng phương pháp đo lường nghèo đa chiều chuẩn nghèo dự kiến xem xét dựa chiều gồm: Y tế, giáo dục, điều kiện sống, tiếp cận thông tin nhà Kết đo lường nghèo đa chiều cho thấy thiếu hụt chiều cộng đồng, khu vực để nhà hoạch định sách thiết lập thứ tự ưu tiên việc đầu tư sở hạ tầng, y tế, giáo dục, điều kiện sống, tiếp cận thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu người Các nhu cầu coi quan trọng ngang người có quyền đáp ứng tất nhu cầu để đảm bảo sống bình thường sách đưa hỗ trợ nghèo xác đối tượng Hiện Động Đạt xã huyện Phú Lương với tỉ lệ hộ nghèo cao, điều kiện sở vật chất sở hạ tầng gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí cò thấp, tài thiếu thốn… Qua việc nghiên cứu, chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều dựa vào thu nhập sang đa chiều để đáp ứng nhu cầu tối thiểu người dân đòi hỏi mang tính khách quan để thực mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn tới Xuất phát từ thực tiễn tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp giảm nghèo bền vững theo tiêu chí nghèo đa chiều xã Động Đạt - Phú Lương - Thái Nguyên” 53 chưa đạt tiêu chuẩn để giảm nghèo bền vững, địa phương cần có giải pháp thiết thực để hộ thoát nghèo, nâng cao mức sống, giúp họ phát triển cải thiện đời sống 4.4.4 Thực trạng nghèo đa chiều – Nhà Qua điều tra cho thấy, điều kiện tiếp cận nhà hộ nghèo so với hộ có tỷ lệ chênh lệch lớn hộ nhà giàu trung bình nhà họ vững kiên cố họ cải thiện hết nhà sàn nhà xây đất có chất lượng đảm bảo độ bền hơn, hộ nghèo sống nhà dột nát xuống cấp lâu nhà sàn chất lượng nhiều lý mà họ điều kiện để xây nhà nên phải sống nhà chất lượng đó, họ sinh hoạt sống lo âu điều kiện nhà chất lượng làm ảnh hưởng nhiều đến đời sống Bảng 4.12 Tình hình nhà diện tích hộ điều tra Chiều Ngƣỡng thiếu Stt đo hụt lƣờng Nhà Nghèo Cận nghèo Số Tỉ lệ Số Tỉ lệ hộ (%) hộ (%) Không Nghèo Tổng Số hộ Tỉ lệ Số Tỉ lệ (%) hộ (%) Nhà kiên cố 6,67 14 23,33 22 36,67 40 66,67 Bán kiên cố 15,00 5,00 1,67 13 21,67 Thiếu kiên cố 8,33 3,33 0 11,66 10,00 11,66 1,67 14 23,33 Diện Diện tích nhà tích bình quân nhà 8m2/người (Nguồn : Số liệu điều tra) Có 66,67% hộ sử dụng nhà kiên cố, tương ứng 40 hộ Trong đó: hộ không nghèo có 22 hộ (36,67%) chiếm tỷ lệ cao nhất, cận nghèo có 14 hộ (23,33%), nghèo có hộ (6,67%) 54 Có 21,67% hộ có nhà bán kiên cố (13 hộ), chiếm tỉ lệ cao Trong đó: hộ không nghèo có hộ (1,67%), cận nghèo có hộ (5,00%), nghèo có hộ (15,00%) Có 11,66% hộ sử dụng nhà đơn sơ Trong đó: không nghèo hộ nào, cận nghèo có hộ(3,33%), nghèo có hộ chiếm 8,33% 4.4.5 Thực trạng nghèo đa chiều - Tiếp cận thông tin Bảng 4.13 Tình hình tiếp cận thông tin hộ điều tra Chỉ số Stt đo Nghèo Ngƣỡng thiếu hụt lƣờng Cận Không nghèo Nghèo Tổng Số Tỉ lệ Số Tỉ lệ Số Tỉ lệ Số Tỉ lệ hộ (%) hộ (%) hộ (%) hộ (%) 0,00 0,00 Hộ gia đình Sử thành viên sử dụng dụng thuê bao điện 0,00 0,00 dịch vụ thoại viễn Hộ gia đình không sử thông dụng internet (di 16 26,67 14 23,33 10,00 36 60,00 động) Hộ gia đình Tivi Tài sản Hộ gia đình phục vụ radio tiếp cận Hộ gia đình thông máy tính tin 8,33 0 0 8,33 5,00 0 22 36,67 25 41,67 15 25,00 19 31,67 18 30,00 52 86,67 Không nghe hệ thống loa đài truyền 0,00 0,00 0,00 0,00 xã/thôn (Nguồn: Số liệu điều tra - 2016) 55 Việc tiếp cận với thông tin cần thiết theo điều tra cho thấy hầu hết 100% số hộ thường xuyên cập nhật thông tin, thời tiết, thời sự, thị trường giá cả, đầu vào, đầu sản phẩm từ ti vi, đài phát địa phương giúp hộ có kiến thức, nắm bắt thị trường, hội để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập gia đình Qua bảng ta thấy ti vi, đài phát xã điện thoại di động loại tài sản nhiều hộ gia đình tiếp cận sử dụng phổ biến chiếm tỷ lệ gần 100% thứ phổ biến để làm thông tin liên lạc với nhau, muốn cập nhập thông tin thường ngày thông tin quan trọng vấn đề cần thiết nắm bắt rõ hiểu hiệu từ thông tin đó.Mặc dù điện thoại di động sử dụng gần 100% chủ yếu dùng điện thoại không kết nối Bên cạnh đài radio chiếm 41,68 % (25 hộ) không sử dụng đài radio, nhiên có hộ có radio họ nhu cầu sử dụng Đối với tài sản đắt tiền máy tính chiếm đến 86,67% (52 hộ) không sử dụng máy tính hộ nghèo 25% (15 hộ), cận nghèo 31,67% (19 hộ) hộ không nghèo 30,00%(18 hộ) Như ta thấy tài sản tiếp cận thông tin nghèo nàn Qua điều tra nhóm hộ không nghèo họ có điều kiện nên họ có khả sử dụng tài sản tiếp cận thông tin đa dạng đại nhóm hộ nghèo, họ lo nhiều khoản lo ăn lo chưa xong lấy đâu tài sản đắt tiền đó.Điều cho thấy mức chênh lệch thu nhập nhóm hộ khoảng cách xa để thu ngắn khoảng cách cần phải có khoảng thời gian dài áp dụng đồng giải pháp giảm nghèo đa chiều Như vậy, tiếp cận với tài sản sản thông tin mức tiêu chuẩn sống nghèo nàn, thiếu thốn rào cản gây nghèo đa chiều cho người dân 56 4.5 Các nhân tố ảnh hƣởng tới nghèo đa chiều 4.5.1 Trình độ văn hóa chủ hộ Bảng 4.14 Bảng trình độ văn hóa chủ hộ ĐVT: Hộ Hộ Trình độ chủ hộ Không biết chữ Tiểu học THCS THPT Tổng Hộ nghèo Cận nghèo Không nghèo 20 0 6 15 20 20 (Nguồn: Số liệu điều tra - 2016) - Từ bảng 4.15 Nhìn chung từ bảng điều tra chủ hộ chữ hộ - Nhưng ta thấy trình độ chủ hộ học đến trình độ tiểu học hộ nghèo có người hộ cận nghèo có người Trình độ THCS hộ nghèo có người hộ cận nghèo có chủ hộ hộ không nghèo có chủ hộ Chủ hộ có trình độ học vấn THPT có nhiều có chủ hộ nghèo, hộ cân nghèo có chủ hộ, cao hộ không nghèo có 15 chủ hộ - Từ ta thấy chủ hộ hộ nghèo trình độ học vấn họ thấp Do yếu tố học vấn có liên quan tới nghèo nhiều Khi người am hiểu vấn đề học vấn không dám tự tin để định đến vấn đề đưa cách giải tìm hướng phương hướng tăng thu nhập cho thân gia đình 4.5.2 Thành phần dân tộc Bảng 4.15 Bảng cấu dân tộc hộ điều tra ĐVT: Hộ TT Thành phần dân tộc Kinh Dân tộc thiểu số (Tày, Nùng, Dao, Sán Chí, Mường) DVT Hộ Hộ Hộ Tỷ lệ Cận Tỷ lệ nghèo (%) nghèo (%) 3,33 6,67 18 30,00 16 26.67 Không Nghèo Tỷ lệ (%) 13,33 12 20,00 (Nguồn: Số liệu điều tra - 2016) 57 - Qua bảng cấu dân tộc hộ điều tra đa số người dân tộc thiểu số với 18 hộ nghèo chiếm 30,00%, 16 hộ cận nghèo chiếm 26,67% hộ không nghèo ó 12 hộ chiếm 20,00% Dân tộc kinh chiếm ít, hộ nghèo có hộ chiếm 3,33%, hộ cận nghèo có hộ chiếm 6,67% hộ không nghèo có hộ chiếm 13,33% Các hộ dân tộc thiểu số nhiều nhiều hủ tục phong kiến đời sống kinh tế xã hội Hầu hộ thường hay sống khép kín giao lưu, không giao lưu trao đổi kinh nghiệm canh tác làm ăn buôn bán Cho nên việc canh tác phát triển kinh tế gặp nhiều khó khăn nên hò chưa thể thoát khỏi khó khăn nghèo đói, hộ nghèo nghèo hộ cận nghèo tái nghèo 4.5.3 Quy mô hộ gia đình Bảng 4.16 Bảng quy mô hộ gia đình TT Quy mô 4 người Hộ Tỷ lệ Cận Tỷ lệ ĐVT: Hộ Không Tỷ lệ Nghèo (%) nghèo (%) nghèo (%) 1,67 1,67 0 11 18,33 13 21,67 15 25,00 13,33 10,00 8,33 (Nguồn: Số liệu điều tra - 2016) Qua bảng 4.16 quy mô hộ gia đình ta thấy hộ có người có hộ thuộc hộ nghèo hộ cận nghèo chiếm tỉ lệ 1,67% Nhóm hộ có từ đến người tỷ lệ cao gồm 11 hộ thuộc hộ nghèo chiếm 18,33%, 13 hộ thuộc hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 21,67% hộ không nghèo có 15 hộ chiếm 25,00%.Hộ có người trở lên có 19 hộ có hộ thuộc hộ nghèo tỷ 58 lệ 13,33%, có hộ thuộc hộ cận nghèo tỷ lệ 10,00%, có hộ thuộc hộ không nghèo chiếm tỷ lệ 8,33% Qua số bảng cho ta thây rõ hộ không nghèo có quy mô trung bình, không đông đúc nhân Hộ nghèo cận nghèo có hộ có người trở lên cao Như hộ đông người có quy mô nhân đông dao hai lưỡi làm cho kinh tế hộ khó khăn nhiều Làm cho gia đình gặp nhiều khó khăn chỗ nhiều mặt đời sống xã hội 4.5.4 Nguyên nhân ảnh hưởng tới nghèo Từ nhân tố cho ta thấy nguyên nhân ảnh hưởng đến tình trạng nghèo xã:  Nguyên nhân chủ quan - Thiếu vốn, không dám đầu tư, sợ rủi do, nên dám làm công việc mang tính chất an toàn, không thu lợi nhuận, dẫn đến nghèo đói Hoặc có vốn vay cách sử dụng vốn hợp lý, lạm dụng vốn vào hoạt động không đem lại lợi nhuận - Do thân đối tượng Người nghèo cách làm ăn, không chịu tiếp thu kiến thức, kỹ tay nghề, lười học hỏi, ngại giao tiếp, lười lao động, quy hoạch sản xuất, nông nghiệp, để nâng cao chất lượng công việc dẫn đến nghèo tri thức, văn hóa, tay nghề - Thiếu tài sản sản xuất phải mượn thuê làm cản trở phát triển kinh tế gia đình - Gia đình đông con, không đủ tiền để chi trả cho nhu cầu thiết yếu gia đình nhà ở, y tế, giáo dục, nước sạch… dẫn đến nghèo văn hóa, nghèo sức khỏe, nghèo tiếp cận nhà ở, nước sạch… - Sức khỏe kém, chưa thực quan tâm tới sức khỏe dẫn đến làm giảm sức lao động làm giảm thu nhập đẫn đến nghèo đói 59 - Hộ có phụ nữ làm chủ gia đình, sống khép kín với xã hội - Gia đình phải thuê lao động làm việc thiếu lao động nhà - Do ăn tiêu lãng phí, mắc tệ nạn xã hội - Do gia đình có người tàn tật, người ốm, người khuyết tật, khả lao động, tiếng nói gia đình cộng đồng  Nguyên nhân khách quan - Do điều kiện tự nhiên, môi trường ô nhiễm, thời tiết không thuận lợi, dẫn đến mùa, bệnh dịch, sảy - Do thị trường không ổn định, giá bấp bênh thay đổi liên tục - Do bất bình đẳng giới, phân công lao động nam nữ  Nguyên nhân chế sách nhà nước - Áp dụng sách cứng nhắc từ xuống, không phù hợp không phù hợp với đối tượng - Chính sách đầu tư sở hạ tầng kém, chưa hoàn thiện đảm bảo sinh hoạt cộng đồng sản xuất phát triển - Chưa hoàn thiện sách khuyến khích phát triển sản xuất, tự tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo (thuế, tín dụng ưu đãi), thiếu sách trợ giúp gia đình xã hội, sách tệ nạn xã hội - Thiếu quan tâm chặt chẽ từ quyền địa phương tổ chức xã hội, sách giáo dục, y tế, việc làm chưa đồng chồng chéo 4.6 Giải pháp giảm nghèo bền vững xã Động Đạt, huyện Phú Lƣơng, tỉnh Thái Nguyên 4.6.1 Định hướng giảm nghèo xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên  Mục tiêu chung: Giảm nghèo bền vững trọng tâm Chiến lược phát triển KT XH xã Động Đạt nhằm cải thiện bước nâng cao điều kiện sống hộ nghèo, tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện thôn, thu hẹp 60 khoảng cách chênh lệch nhóm người giàu nghèo Giúp người nghèo thoát nghèo bền vững gặp rủi do, thiên tai không dễ ràng rơi vào nghèo đói nguy làm ảnh hưởng đến nghèo tương lai  Mục tiều cụ thể - Điều kiện sống người nghèo cải thiện rõ rệt, trước hết y tế, giáo dục, nhu cầu sống như: nhà ở, sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nhà vệ sinh tiêu chuẩn, sử dụng điện, tiếp cận tài sản tiêu dùng, v.v người nghèo tiếp cận ngày thuận lợi dịch vụ xã hội - Cơ sở hạ tầng KT - XH thôn tập trung đầu tư đồng theo tiêu chí nông thôn mới, trước hết hạ tầng thiết yếu như: giao thông, điện, nước sinh hoạt thủy lợi, v.v… - Cộng đồng lớn mạnh, giúp người nghèo thoát nghèo vươn lên, gặp khó khăn nào, hộ không dễ dàng rơi vào nghèo đói 4.6.2 Giải pháp giảm nghèo bền vững nâng cao chất lượng nhóm hộ chiều nghèo Giải pháp giảm nghèo bền vững theo hướng tiếp cận đa chiều phủ định tác động việc đo nghèo đơn chiều thu nhập, phương pháp tiếp cận đa chiều phương pháp bổ sung với phương pháp tiếp cận nghèo đơn chiều giúp cho việc xác định nghèo đề sách giảm nghèo mang lại hiệu Do vậy, việc xây dựng sách giảm nghèo bền vững toàn diện bám chặt chẽ vào nhóm đối tượng nghèo đa chiều từ đó, tất yếu giải nhóm nghèo theo thu nhập 4.6.2.1 Giải pháp giảm nghèo nhóm hộ  Nhóm nghèo - Là hộ nghèo đa chiều hộ gia đình thiếu từ 1/3 đến 1/2 tổng số điểm thiếu hụt nhu cầu (33 đến 49 điểm) Là hộ có thu nhập thấp chưa giải vấn đề đến trường, sức khỏe, nhu cầu sống, tiếp cận thông tin Sẽ có sách hỗ trợ để bù đắp số thiếu hụt Thực 61 sách bù đắp chiều thiếu hụt nhóm nghèo nghiêm trọng Bên cạnh đó, cần bổ sung thêm sách làm tăng thu nhập cho hộ gia đình tiếp cận vay vốn, dạy nghề, giới thiệu việc làm tăng thêm thu nhập  Nhóm cận nghèo - Là hộ cận nghèo đa chiều hộ gia đình thiếu từ 1/5 đến 1/3 tổng số điểm thiếu hụt nhu cầu (20 đến 32 điểm) ta áp dụng sách nhóm nghèo nghiêm trọng Thực sách hỗ trợ tiếp cận thị trường để trợ giúp bảo hiểm thất nghiệp, đào tạo nghề giúp nâng cao tay nghề, giới thiệu việc làm tạo thu nhập cho người lao động giúp hộ tăng thu nhập giúp thoát nghèo Cần phải thực sách tuyên truyền cho người dân, hộ cận nghèo có ý thức tự vươn lên thoát nghèo Thực tế, có nhiều hộ có tâm lý không muốn thoát nghèo hộ nghèo nhận nhiều sách hỗ trợ nhà nước Hỗ trợ người cận nghèo cần phải có tính ràng buộc, để người nghèo tự có ý thức vươn lên thoát nghèo  Nhóm không nghèo - Đối với nhóm đối tượng có thu nhập mức sống tối thiểu tiếp cận đầy đủ chiều, sử dụng sách kinh tế vĩ mô để tác động, không thuộc đối tượng giảm nghèo an sinh xã hội Các hộ này, xây dựng sách gây quỹ ủng hộ người nghèo, thực buổi chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, kiến thức xã hội, kiến thức KH - KT áp dụng vào sản xuất, tay nghề chuyên môn với hộ nghèo giúp người nghèo định hướng tương lai có hội thoát nghèo bền vững  Ngoài người dân cần hỗ trợ thêm sách như: Hỗ trợ mức cho em hộ nghèo sau có công việc ổn định - Có sách hỗ trợ hộ có người ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo đảm bảo nguồn vốn gia đình 62 - Cần khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào NN địa phương sở chế biến thực phẩm Thu mua sản phẩm cho người nghèo Liên kết nhà: Nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà nước, nhà nông chặt chẽ - Đầu tư vào Y tế, Trang thiết bị phải đạt chuẩn theo yêu cầu Bộ Y tế, tăng tiêu đào tạo bác sĩ đào tạo bác sĩ giỏi Miễn tri trả 100% viện phí cho người nghèo - Đầu tư xây dựng sở hạ tầng đường xá, giao thông, thủy lợi, chợ,… ngày hoàn thiện - Chính sách vay vốn ưu đãi hơn, quan tâm tới người thoát nghèo - Tạo sách nghề nghiệp giúp cho người dân phụ thuộc vào nông nghiệp 4.6.2.2 Giải pháp giảm nghèo chiều nghèo * Giáo dục: Để nâng cao kiến thức, tay nghề người lao động cần có hỗ trợ Nhà nước, địa phương Sau số giải pháp: - Khuyến khích trẻ em độ tuổi học tới trường cách giáo dục nhận thức cho cha mẹ chúng tầm quan trọng tri thức, cách nỗ lực để tự thoát nghèo thân họ - Thực miễn giảm học phí cho trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thương binh liệt sỹ, em gia đình sách - Cải thiện phương pháp giáo dục phù hợp với khả học sinh - Mở lớp đào tạo nghề ngắn hạn chung hạn cho người lao động khuyến khích họ học huyện xã Hướng nghiệp cho niên độ tuổi lao động có định hướng trước ngành nghề mình, để chủ động việc rèn luyện học tập - Tuyên truyền hộ dân thay đổi nhận thức, mạnh dạn làm ăn 63 - Khoa học kỹ thuật yếu tố quan trọng hàng đầu thúc đầy sản xuất phát triển Hiện nhiều hộ dân xã chưa biết lập kế hoạch sản xuất cho gia đình mình, thiếu kiến thức sản xuất Cán xã, quyền địa phương cần tăng cường mở lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, quản lý sử dụng vốn nhiều cho người dân * Y tế - Nâng cao trình độ chuyên môn cho cán y tế địa phương nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia khám sức khỏe định kì giúp họ thay đổi hận thức vấn đề sức khỏe quan trọng Có sức khỏe suất lao động tang sống người dân cải thiện - Nâng cao trang thiết bị y tế để khám chữa bệnh cho người dân xác - Tăng cường chất lượng dịch vụ y tế - Xây dựng mô hình trung tâm kiểm soát dịch bệnh địa phương - Giảm gánh nặng chi phí chăm sóc sức khỏe * Điều kiện sống - Tuyên truyền, người dân sử dụng nước tiết kiệm hợp vệ sinh - Nhà nước hỗ trợ, chuyển giao khoa học kỹ thuật đến người dân, nhằm cho họ phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng sống - Tạo vốn luân chuyển tín dụng biện pháp cần thiết hộ nghèo họ đầu tư họ thiếu ăn - Mở lớp tập huấn sử dụng vốn kỹ thuật canh tác cho người dân để họ sử dụng vốn mục đích - Có thể cấp vốn vật chất giống, phân bón… để tránh người nghèo sử dụng vốn sai mục đích vay Ngoài ta nên gắn việc khuyến nông với việc cho vay vốn nhiều hình thức, hướng dẫn hộ nông dân 64 áp dụng khoa học công nghệ sản xuất kinh doanh thích hợp thông qua chương trình (hoặc dự án) tín dụng có mục tiêu * Tiếp cận thông tin - Khắc phục hạn chế công tác khuyến nông tình trạng thiếu thông tin: phải tạo lập mạng lưới cộng đồng giúp đỡ lẫn Điều khai thác nội lực nhân dân đảm bảo cho việc phát triển bền vững Để hộ nông dân giúp đỡ chỗ việc xóa đói giảm nghèo tốn chi phí thấp, hiệu cao - Bổ sung nhân lực thông tin truyền thông sở có đầu tư vè chuyên môn - Đầu tư xây nhà trạm phát truyền hình - Hỗ trợ thiết bị thu tín hiệu, thiết bị nghe - xem thiết bị phụ trợ - Nâng cao nhân lực đội ngũ cán dân tộc sở * Nhà - Thực sách xóa bỏ nhà tạm, nhà đơn sơ Thay vào nhà tình thương, giúp cho họ có nơi vững -Tập trung nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo hộ sách nhằm rút ngắn khoảng cách hộ giàu nghèo 65 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Nghiên cứu thực trạng nghèo xã Động Đạt theo hướng tiếp cận nghèo đa chiều cho thấy: Tình hình nghèo phổ biến, hộ nghèo tụt hậu xa so với mức độ trung bình toàn xã Ngưỡng thiếu hụt số cao Số hộ nghèo 219 hộ chiếm tỷ lệ 9,76% toàn xã Hộ cận nghèo 201 hộ chiếm tỷ lệ 8,95% toàn xã Ngưỡng thiếu hụt dịch vụ xã hội cao xã số thứ số thiếu hụt hố xí hợp vệ sinh với 98 hộ chiếm 44,70% Các yếu tố ảnh hưởng tới nghèo: - Trình độ văn hóa chủ hộ: Các chủ hộ có trình độ văn hóa thấp thường tiếp cận thông tin, cách làm cách thụ động - Dân tộc: Thực tế cho thấy hộ thuộc dân tộc thiểu số thường bảo thủ, tiếp thu đời sống sản xuất - Quy mô hộ gia đình: Số lượng người gia đình ảnh hưởng trực tiếp đến diện tích nhà chiều nghèo đa chiều, ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng lao động Đề xuất giải pháp giảm nghèo theo nhóm hộ chiều thiếu hụt để ta có giải pháp xác hiệu giúp họ thoát nghèo bền vững Giảm nghèo nhóm hộ, giảm nghèo theo chiều nghèo 5.2 Kiến nghị - Do thời gian giới hạn đề tài nên chưa điều tra cụ thể việc tiếp cận nguồn vốn kinh tế chi phí, thu nhập, lợi nhuận doanh thu cụ thể cho hộ gia đình mà nêu cách tổng quát, chủ yếu tập chung vào số đánh giá nghèo đa chiều Cần tiến hành nhiều đề tài nghiên cứu chi tiết 66 - Cần tiến hành thêm nhiều đề tài nghiên cứu chi tiết nghèo đa chiều cho toàn xã, mở rộng địa bàn nghiên cứu, ý đến sức khỏe, giáo dục nhu cầu sống người dân, bên cạnh kết hợp sách kinh tế, tăng thu nhập cho người dân để giảm nghèo hiệu bền vững - Cần nghiên cứu mức độ thiếu hụt nhu cầu thiết yếu cho hộ gia đình cụ thể, từ giúp họ định hướng có sở thoát nghèo bền vững TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Đề án tổng thể chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều dựa vào thu nhập sang đa chiều áp dụng giai đoạn 2016-2020 Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội Từ điển Xã hội học Oxford 2010 (Bùi T hế Cường, Đặng Thị Việt Phương, Trịnh Huy Hóa dịch), Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, tr 370 - 373 Nguyễn Hữu Hồng (2007), “Bài giảng phát triển cộng đồng”, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Trần Tiến Khải, (2013), “Quan hệ sinh kế tình trạng nghèo nông thôn Việt Nam Ngân hàng giới Việt Nam, (2012), Báo cáo đánh giá nghèo Việt Nam 2012 Nguyễn Vũ Phúc (2012), Nghèo đói Việt Nam, thực trạng, nguyên nhân giải pháp, Trường Đại học Thương Mại Thống kê UBND xã Động Đạt năm 2013, 2014, 2015 Nguyễn Thị Vòng, Vũ Thị Bình, Đỗ Văn Nha (2006), Giáo trình Quy hoạch phát triển nông thôn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội II Tài liệu Internet TS.Trần Tiến Khải, Nguyễn Ngọc Danh (2011), Xác định báo đo lường nghèo đa chiều cho hộ gia đình nông thôn Việt Nam, http://www.cantholib.org.vn/DataLibrary/Images/Xac%20dinh%20cac %20chi%20bao%20do%20luong%20ngheo.pdf 10 TS.Trần Tiến Khải (2013), Quan hệ sinh kế tình trạng nghèo nông thôn Việt Nam, http://www.ou.edu.vn/ncktxh/Documents/Seminars/ Khai_bao%20cao%20tom%20luoc_TTKhai%20va%20gop%20y.pdf ... đoạn tới Xuất phát từ thực tiễn tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp giảm nghèo bền vững theo tiêu chí nghèo đa chiều xã Động Đạt - Phú Lương - Thái Nguyên 3... tiêu đề tài nghiên cứu * Mục tiêu chung: Trên sở đánh giá thực trạng nghèo đa chiều địa bàn xã Động Đạt Từ đưa giải pháp cụ thể nhằm giảm nghèo bền vững theo tiêu chí nghèo đa chiều xã Động Đạt. .. bàn xã Động Đạt nguyên nhân ảnh hưởng đến giảm nghèo đa chiều - Đề xuất giải pháp nhằm thoát nghèo bền vững theo tiêu chí nghèo đa chiều xã Động Đạt 1.3 Ý nghĩa đề tài *Ý nghĩa học tập nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp giảm nghèo bền vững theo tiêu chí nghèo đa chiều tại xã động đạt phú lương thái nguyên , Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp giảm nghèo bền vững theo tiêu chí nghèo đa chiều tại xã động đạt phú lương thái nguyên , Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp giảm nghèo bền vững theo tiêu chí nghèo đa chiều tại xã động đạt phú lương thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay