luc hap dan

19 383 2
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2013, 01:26

Kiểm tra bài cũ: 1, Phát biểu nội dung và viết biểu thức của định luật III Newtơn? 2, Thế nào là lực và phản lực. Nêu các đặc điểm của lực và phản lực? V× sao Tr¸i §Êt vµ c¸c hµnh tinh trong Th¸i D­¬ng hÖ l¹i chuyÓn ®éng xung quanh MÆt Trêi? Bài 17: Lực hấp dẫn 1, Định luật vạn vật hấp dẫn. Mọi vật trong tự nhiên đều hút nhau với một lực gọi là lực hấp dẫn Đối với các vật có thể coi là chất điểm thì lực này tuân theo định luật vạn vật hấp dẫn. Bài 17: Lực hấp dẫn Lực hấp dẫn giữa hai vật ( coi như chất điểm ) tỉ lệ thuận với tích khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng. Bµi 17: Lùc hÊp dÉn Trong ®ã: m 1 ,m 2 : Khèi l­îng cña hai vËt. r: kho¶ng c¸ch gi÷a hai vËt. G: H»ng sè hÊp dÉn. Bµi 17: Lùc hÊp dÉn F= m 1 m 2 r 2 G Bµi 17: Lùc hÊp dÉn X¸c ®Þnh G: S¬ ®å c©n xo¾n cña Ca-Ven-®i- s¬: - §o gãc quay α - TÝnh ®é lín cña lùc hÊp dÉn m 1 m 2 G= 6,67.10 -11 N.m 2 /kg 2 Bµi 17: Lùc hÊp dÉn r m 1 m 2 21 → F 12 → F 21 → F : Lùc hÊp dÉn cña vËt 2 t¸c dông lªn vËt 1 12 → F : Lùc hÊp dÉn cña vËt 1 t¸c dông lªn vËt 2 Bài 17: Lực hấp dẫn Đối với các vật là các quả cầu đồng tính, thì r là khoảng cách giữa hai tâm của hai quả cầu. r 21 F 12 F m 1 m 2 Bài 17: Lực hấp dẫn ? Vì sao chúng ta không nhận thấy sự tồn tại của lực hấp dẫn của các vật xung quanh ? Đó là do G= 6,67.10 -11 N.m 2 /kg 2 rất nhỏ nên F hd không đáng kể . Nó chỉ đáng kể khi nghiên cứu những vật có khối lượng rất lớn.
- Xem thêm -

Xem thêm: luc hap dan, luc hap dan, luc hap dan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn