Tiểu luận tình huống chuyên viên kế toán văn phòng UBND tỉnh

18 2,826 50
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2017, 15:39

Văn phòng Ủy ban nhân dân là cơ quan tham mưu, giúp việc, cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong tổ chức các hoạt động chung của UBND tỉnh; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của bộ máy hành chính địa phương. Bản thân tôi được phân công làm kế toán trưởng của Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh, cụ thể là quản lý, kiểm tra, theo dõi, thanh quyết toán chứng từ hoạt động của cơ quan. Đây là tổng hợp của chuỗi hoạt động từ lập dự toán, tổ chức thực hiện dự toán và quyết toán hồ sơ; là một trong những nhiệm vụ quan trọng để góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của cơ quan.Do đó, việc thực hiện công tác kế toán theo đúng chế độ, định mức và tiêu chuẩn nhằm đảm bảo cho Ủy ban nhân tỉnh nói chung và Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh nói riêng hoạt động liên tục, xuyên suốt là nguyên tắc quan trọng trong quản lý tài chính. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn nhiều vướng mắc do cập nhật văn bản còn chậm, chưa đọc kỹ văn bản, các văn bản quy định không rõ ràng, chưa sát với thực tế, hướng dẫn còn chậm. Xuất phát từ những vấn đề trên, vận dụng những kiến thức và kỹ năng đã thu nhận được qua lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, từ đó đề xuất những phương án và kiến nghị để thực hiện tốt công việc trong thời gian tới, tôi chọn đề tài tiểu luận “Thực hiện nhiệm vụ kế toán tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị”. Nội dung đề tài chỉ giới hạn xung quanh hoạt động thu, chi ngân sách tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. Tiểu luận tốt nghiệp lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 52 năm 2016 MỤC LỤC Trang MỤC LỤC .1 LỜI NÓI ĐẦU NỘI DUNG Mô tả tình Phân tích tình 2.1 Kiến thức, kỹ thu nhận 2.1.1 Kiến thức thu nhận 2.1.2 Kỹ thu nhận 2.2 Phân tích vị trí việc làm 2.2.1 Nhóm công việc tham mưu .10 2.2.2 Nhóm công việc chuyên môn 10 2.2.3 Nhóm công việc phối hợp 11 Đề xuất phương án thực vị trí việc làm .12 3.1 Phương án 12 3.2 Tổ chức thực 14 KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN 16 Kiến nghị 16 Kết luận 17 Trang Tiểu luận tốt nghiệp lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 52 năm 2016 LỜI NÓI ĐẦU Văn phòng Ủy ban nhân dân quan tham mưu, giúp việc, cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hoạt động chung UBND tỉnh; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh đạo, điều hành hoạt động chung máy hành địa phương Bản thân phân công làm kế toán trưởng Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh, cụ thể quản lý, kiểm tra, theo dõi, toán chứng từ hoạt động quan Đây tổng hợp chuỗi hoạt động từ lập dự toán, tổ chức thực dự toán toán hồ sơ; nhiệm vụ quan trọng để góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung quan Do đó, việc thực công tác kế toán theo chế độ, định mức tiêu chuẩn nhằm đảm bảo cho Ủy ban nhân tỉnh nói chung Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh nói riêng hoạt động liên tục, xuyên suốt nguyên tắc quan trọng quản lý tài Tuy nhiên trình thực nhiều vướng mắc cập nhật văn chậm, chưa đọc kỹ văn bản, văn quy định không rõ ràng, chưa sát với thực tế, hướng dẫn chậm Xuất phát từ vấn đề trên, vận dụng kiến thức kỹ thu nhận qua lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, từ đề xuất phương án kiến nghị để thực tốt công việc thời gian tới, chọn đề tài tiểu luận “Thực nhiệm vụ kế toán Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị” Nội dung đề tài giới hạn xung quanh hoạt động thu, chi ngân sách Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Trong khuôn khổ cho phép, thời gian nghiên cứu không nhiều, kiến thức thực tế lý luận hạn chế nên tiểu luận không tránh khỏi sai sót, mong nhận góp ý quý thầy, cô bạn để tiểu luận hoàn thiện hơn, vận dụng vào thực tế công tác quan đơn vị Trang Tiểu luận tốt nghiệp lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 52 năm 2016 Qua đây, xin gởi lời cảm ơn chân thành đến cô Nguyễn Thị Hiền quý thầy cô Trường Chính trị tỉnh Quảng Trị truyền đạt kiến thức, kỹ bổ ích hướng dẫn tận tình, tạo điều kiện cho hoàn thành tiểu luận vận dụng kiến thức, kỹ học trường để áp dụng vào thực tiễn Xin chân thành cám ơn quan tâm, giúp đỡ động viên Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng phòng Quản trị hỗ trợ đồng nghiệp để tham dự hoàn thành khóa học bồi dưỡng ngạch chuyên viên Xin chân thành cảm ơn! Trang Tiểu luận tốt nghiệp lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 52 năm 2016 NỘI DUNG Mô tả tình Họ tên: Chức vụ: Kế toán Hiện công tác Phòng Quản trị -Tài vụ thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Vị trí việc làm đầu việc cụ thể: Nhóm công việc tham mưu: Tham mưu lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh xây dựng qui chế chi tiệu nội quan Nhóm công việc chuyên môn: + Quản lý thu, chi kinh phí hoạt động Văn phòng UBND tỉnh + Quản lý chi tiêu tài Công đoàn sở Văn phòng UBND tỉnh Nhóm công việc phối hợp: + Phối hợp với chuyên viên Sở Tài + Phối hợp với kế toán giao dịch Kho bạc tỉnh + Phối hợp với nhân viên Bảo hiểm xã hội tỉnh - Những yêu cầu cần đạt thực nhiệm vụ: Tham mưu Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh xây dựng qui chế chi tiêu nội tinh thần tiết kiệm, hiệu đảm bảo nguyên tắc chi đúng, chi đủ sử dụng kinh phí tiết kiệm để cuối năm chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, người lao động Quản lý thu, chi kinh phí hoạt động Văn phòng UBND tỉnh: Hàng năm lập dự toán phải sát với thực tế nhiệm vụ chuyên môn đặc thù, theo chế độ định mức qui định hành Đảm bảo kinh phí hoạt động cho UBND Văn phòng UBND tỉnh, chế độ sách, lương khoản phụ cấp khác Quản lý chi tiêu tài Công đoàn sở Văn phòng UBND tỉnh: Lập dự toán kinh phí hoạt động công đoàn gởi Công đoàn viên chức Trang Tiểu luận tốt nghiệp lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 52 năm 2016 tỉnh, lập phiếu thu, chi có chứng từ phát sinh toán chế độ, qui định Lập dự toán kinh phí hoạt động gởi Sở Tài để Sở Tài có số liệu trình UBND tỉnh cấp kinh phí cho năm sau sử dụng kịp thời Cuối năm gởi báo cáo toán Sở Tài để thẩm tra,duyệt toán theo qui định hành Hàng quý đối chiếu với Kho bạc tình hình kinh phí sử dụng kinh phí chưa sử dụng lại tài khoản phải xác kịp thời Theo dõi BHXH, BHYT, BHTN: Báo cáo kịp thời có phát sinh tăng giảm lao động đơn vị Phân tích tình 2.1 Kiến thức, kỹ thu nhận 2.1.1 Kiến thức thu nhận phù hợi với vị trí việc làm Trên sở học tập tiếp thu kiến thức qua chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên, khoá 52 trường Chính trị, góp phần đắc lực việc thực tốt quy định Nhà nước nhận thức, thực đắn đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước, mở rộng kiến thức hiểu biết nhiều lĩnh vực, xã hội, cải cách thủ tục hành phù hợp với vị trí giao nhiệm vụ đơn vị, nâng cao phẩm chất đạo đức có tư kiến thức đại đáp ứng yêu cầu trình đô thị hóa xây dựng đất nước theo đường công nghiệp hóa - đại hóa Qua phần kiến thức chung, có nhận định khóa học có ý nghĩa, bổ ích, nâng cao mặt nhận thức lý luận tiếp nhận thông tin thực tiễn; qua giúp cho việc nâng cao thêm trình độ, lực tự tin áp dụng lý luận vào thực tiễn đơn vị để thực nhiệm vụ chuyên môn; thực công tác tham mưu chế độ sách, quản lý kinh phí tốt Những nội dung kiến thức thu nhận sau: - Đạo đức công vụ Theo tư tưởng Hồ Chí Minh Đạo, đức cán bộ, công chức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; Chính phủ, cán phải lấy tinh thần công Trang Tiểu luận tốt nghiệp lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 52 năm 2016 bộc dân, đày tớ dân mà đối xử với dân Trong thực thi công vụ phục vụ nhân dân đòi hỏi công chức phải có đạo đức công vụ Đạo đức công vụ giá trị đạo đức chuẩn mực pháp lý áp dụng cho cán bộ, công chức nhà nước người có chức vụ, quyền hạn khác thi hành nhiệm vụ, công vụ Là công chức quan tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời thực nhiệm vụ kế toán Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thân lại nhận thức cao đạo đức công vụ Đây yêu cầu quan trọng hàng đầu Kế toán trưởng người thường xuyên phải làm việc áp lực cao trách nhiệm, áp lực cấp trách nhiệm người toán Vấn đề thân phải làm để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, người toán mà giữ vững đạo đức nghề nghiệp đồng thời bảo đảm không vi phạm pháp luật Do đó, tự thân phải học tập hình thức để đảm bảo tiêu chuẩn chuyên môn nghề nghiệp, giữ bí mật thông tin, làm việc khách quan, giữ gìn thể diện nghề nghiệp, trực liêm khiết - Quản lý tài quan hành nhà nước Ngoài việc phải có đạo đức công vụ, công chức phải nắm vững nghiệp vụ chuyên môn công việc để hoàn thành nhiệm vụ giao Bản thân kế toán, quan tâm đến kiến thức Quản lý tài quan hành nhà nước Tài quan hành nhà nước hoạt động thu chi tiền quan hành nhà nước nhằm thực chức nhiệm vụ giao Quy trình quản lý tài quan hành nhà nước gồm có: Lập dự toán, thực dự toán toán ngân sách nhà nước Việc lập dự toán năm phải vào kết tài năm trước liền kề để dự toán khoản chi phù hợp với chức nhiệm vụ giao Đồng thời dự toán khoản chi sát với thực tế chi tiêu đơn vị chi lương cho người lao động, khoản phụ cấp; dự toán khoản chi thường xuyên tiền điện, nước, nhiên liệu, điện thoại, Kinh phí dự toán dùng để đơn vị áp Trang Tiểu luận tốt nghiệp lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 52 năm 2016 dụng thực cho năm tài chính, đó, số liệu không xác thực tế gây cân đối thu chi ngân sách, thiếu hụt kinh phí hoạt động ảnh hưởng đến kết hoạt động đơn vị - Cải cách hành nhà nước Quan điểm: Cải cách hành tiến hành sở nguyên tắc nghị Đảng, xây dựng hệ thống trị, đổi phương thức Lãnh đạo nâng cao vai trò Lãnh đạo Đảng, tiếp tục hoàn thiện chức nhiệm vụ quy chế phối hợp máy nhà nước Mục tiêu: Đẩy mạnh cải cách hành nhằm tiếp tục xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN, xây dựng hành dân chủ, vững mạnh, bước đại; đội ngũ CBCC có đủ phẩm chất lực; hệ thống quan nhà nước hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN hội nhập kinh tế quốc tế, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển nhanh bền vững đất nước Yêu cầu: Cải cách hành phải đáp ứng yêu cầu hoàn thiện nhanh đồng thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, nâng cao hiệu trình hội nhập kinh tế quốc tế; phát huy dân chủ đời sống xã hội; huy động sử dụng có hiệu nguồn lực tham gia người dân vào tiến trình phát triển đất nước 2.1.2 Kỹ thu nhận phù hợp với vị trí việc làm Với lựa chọn kiến thức trình bày phần cải cách thủ tục hành chính, quản lý tài quan hành nhà nước đạo đức công vụ; có ý nghĩa chìa khóa có chiều sâu, áp dụng kỹ vào vị trí việc làm; có tác động đóng vai trò quan trọng việc mang đến thành công hoàn thành công việc Lãnh đạo giao kỹ đưa đa dạng xử lý vụ việc, lựa chọn có ý nghĩa tốt nhất; thể qua kỹ thân thực sau: Kỹ thu thập xử lý thông tin Trang Tiểu luận tốt nghiệp lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 52 năm 2016 Thu thập thông tin trình tập hợp thông tin theo tiêu chí cụ thể nhằm làm rõ vấn đề, nội dung liên quan đến lĩnh vực định Thu thập thông tin không tách rời trình xử lý thông tin, nhằm đảm bảo thông tin cho hoạt động tổ chức Xử lý thông tin việc xếp, phân tích liệu có theo yêu cầu, tiêu chí cụ thể cách khoa học, xác, khách quan nhằm cung cấp sở để xem xét, giải vấn đề Thông qua việc kiểm tra tính xác, tính hợp lý tài liệu, số liệu; hệ thống hóa, phân tích tổng hợp số liệu, tài liệu; chỉnh lý xác số liệu, tài liệu để chúng phản ánh tình hình, xác định chất việc, hoạt động, từ đưa giải pháp, phương án cho định quản lý hình thức kiến nghị, đề xuất sáng kiến giải quyết, ban hành văn thích hợp Kỹ quản lý thời gian Nếu kỹ để quản lý tốt thời gian công việc dẫn đến khủng hoảng công việc, lãng phí thời gian vào việc vô ích, làm thời cơ, chí để phương hướng trình định hướng giá trị sống Nếu toàn sức lực bị hút vào công việc vụn vặt, không thời gian để làm việc quan trọng khác cách làm việc không mang lại hiệu công việc Vì vậy, cần phải biết quản lý thời gian, phải học kỹ tổ chức thời gian theo kế hoạch để chủ động thực công việc theo yêu cầu mà mong muốn Để làm việc có hiệu đòi hỏi cán bộ, công chức phải có kỹ giao tiếp tốt Giao tiếp nghệ thuật khoa học mà nguyên tắc trình phải nhận diện áp dụng Mỗi cán công chức cần có kỹ giao tiếp tốt để trình bày chủ trương công tác, phát biểu ý kiến, tranh luận vấn đề trước họp, trao đổi với đồng nghiệp nhiệm vụ hàng ngày hướng dẫn đồng nghiệp thủ tục toán Theo tôi, bí để giao tiếp tốt cần ý vào nội dung trao đổi, sử dụng cách diễn Trang Tiểu luận tốt nghiệp lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 52 năm 2016 đạt đơn giản, dùng từ ngữ dễ hiểu, đơn giản, xác để người nghe dễ dàng nắm bắt nội dung thông tin Qua đó, khẳng định thân trước tập thể, nâng cao uy tín mình, nâng cao hiệu hoạt động quan nhà nước, đặc biệt bối cảnh thực cải cách thủ tục hành nước ta Kỹ quản lý hồ sơ Quản lý hồ sơ chứng từ bao gồm việc xếp xem xét lại văn bản, hồ sơ toán, mua sắm sửa chữa Nó liên quan đến việc phối hợp nhiệm vụ, quản lý, bảo quản, tiêu hủy hoạt động tổ chức Phải có kiểm soát để theo dõi tài liệu, xây dựng hệ thống lưu giữ hồ sơ khoa học có hiệu quả: phải đảm bảo an toàn cho tài liệu quan trọng dễ tìm, dễ lấy cần sử dụng, sách hướng dẫn danh mục xếp Như vậy, tổ chức phải thiết kế hệ thống lưu trữ hồ sơ phù hợp với yêu cầu bảo đảm hệ thống đủ linh động để theo kịp thay đổi, đặc biệt thay đổi liên quan đến việc mở rộng hệ thống yêu cầu quản trị đại Qua số kiến thức kỹ thu nhận vào vị trí việc làm tạo thêm tảng vững vàng thực nhiệm vụ đơn vị Sự hiểu biết cảm nhận sâu sắc để hoàn thiện thêm bước tư duy, nhận thức nhiệm vụ công ứng xử mối quan hệ xã hội, chắn áp dụng thực vào công việc chuyên môn tốt đơn vị 2.2 Phân tích vị trí việc làm Với vị trí việc làm chuyên viên kế toán thực nhiệm vụ quản lý nguồn kinh phí Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thân thực 03 nhiệm vụ sau: + Nhóm công việc tham mưu + Nhóm công việc chuyên môn + Nhóm công việc phối hợp 2.2.1 Nhóm công việc tham mưu Trang Tiểu luận tốt nghiệp lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 52 năm 2016 Để hoàn thành quy chế chi tiêu nội Văn phòng theo phân công Lãnh đạo, sở chi tiêu hàng ngày Văn phòng việc xây dựng quy chế bám sát Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành quan nhà nước, Quyết định, hướng dẫn khác quan Nhà nước quy định về: công tác phí, bồi dưỡng cán họp, chế độ lương, phục cấp, chế độ BHXH, BHYT, BHTN, mua sắm tài sản….thì cần phải thu thập thêm thông tin từ báo mạng hay đơn vị bạn Văn phòng Hội đồng UBND tỉnh hay Sở Công Thương, từ tổng hợp, chọn lọc hoàn thiện Quy chế chi tiêu nội Văn phòng nhằm đạt mục đích: Tạo quyền chủ động việc quản lý chi tiêu có hiệu tài cho lãnh đạo quan; Tạo quyền chủ động cho cán bộ, công chức quan hoàn thành nhiệm vụ giao; Là để quản lý, toán khoản chi tiêu quan, thực kiểm soát Kho bạc Nhà Nước, Sở Tài quan tra, kiểm toán theo quy định; Sử dụng tài sản mục đích, có hiệu quả; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Công đơn vị tiết kiệm chi, tăng thu nhập cho cán công chức viên chức người lao động quan 2.2.2 Nhóm công việc chuyên môn Trong quy trình quản lý tài thu, chi kinh phí hàng năm quan, việc lập dự toán khâu mở đầu, bắt buộc phải thực trình quản lý tài Nó có ý nghĩa vô quan trọng, thông qua việc lập dự toán để đánh giá khả nhu cầu tài quan, từ phát huy tính hiệu đồng thời hạn chế trở ngại trình sử dụng tài quan Do đó, việc lập dự toán thu chi ngân sách hàng năm phải kịp thời, đầy đủ, xác nhằm đảm bảo phục vụ hoạt động Ủy ban nhân dân tỉnh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông suốt, liên tục Việc lập dự toán trình dự toán cho cấp có thẩm quyền phê duyệt phải thực theo quy trình lập dự toán, theo nội dung, biểu mẫu, Trang 10 Tiểu luận tốt nghiệp lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 52 năm 2016 thời gian, phải thể đầy đủ khoản thu, chi theo quy định, gửi kịp thời cho quan xét duyệt Dự toán lập phải kèm theo báo cáo thuyết minh rõ sở, tính toán bảng lương tháng 7.Vấn đề khó phải dự đoán nhiệm vụ phải thực năm không đưa vào dự toán chi tiêu để thực nhiệm vụ Ngược lại, đưa nhiều nhiệm vụ mà không tính đến yếu tố nhân lực, thời gian,… để đầu tư vào khó hoàn thành nhiệm vụ cách trọn vẹn Trong trường hợp phát sinh nhiệm vụ chi nằm dự toán, kế toán phải làm văn tham mưu cho Chánh Văn phòng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Sở Tài cấp bổ sung kinh phí hoạt động để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ giao Về quản lý chi tiêu tài Công đoàn sở Văn phòng UBND tỉnh phải công khai minh bạch, rỏ ràng, theo quy định chế độ công đoàn Lập báo cáo tài gởi Công đoàn sở quy định, biểu mẫu đầy đủ, loại báo cáo phản ánh tình hình hoạt động công đoàn quan phát khó khăn tổ chức, chế hoạt động, thể chế, chế độ hay khoản chi sai quy định Để làm tốt công việc này, kỹ thu thập thông tin quan trọng khó thu thập thông tin cập nhật thông tin chế độ chi phải chế độ sách, pháp luật quy định 2.2.3 Nhóm công việc phối hợp Phối hợp với chuyên viên Sở Tài gởi báo cáo toán để thẩm tra, phê duyệt toán, việc sử dụng kinh phí toán kinh phí ngân sách nhà nước Phối hợp với kế toán giao dịch Kho bạc toán chứng từ gồm chứng từ chuyển khoản, rút tiền mặt, tạm ứng Hàng quý lập đối chiếu tình hình kinh phí sử dụng kinh phí lại chưa sử dụng Kho bạc Trang 11 Tiểu luận tốt nghiệp lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 52 năm 2016 Phối hợp với nhân viên bảo hiểm xã hội tỉnh báo cáo kịp thời tình hình tăng, giảm lao động quan Chế độ nghỉ thai sản, dưỡng sức, nghỉ hưu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quan Để hoàn thành nhiệm vụ công việc này, kỹ giao tiếp giữ vai trò định thực cần thiết cho vị trí việc làm tôi, giao tiếp tốt với đồng nghiệp tạo môi trường làm việc thân thiện Tuy nhiên cần phải đánh giá thực kỹ khó muốn giao tiếp tốt, người giao tiếp phải có khả phân tích kết hợp nhiều yếu tố, đòi hỏi phải rèn luyện trình lâu dài Mỗi cá nhân công chức sử dụng kỹ giao tiếp khung cảnh, bối cảnh định Nắm bắt yếu tố tâm lý người việc giao tiếp trở nên thuận lợi, thành công với mục tiêu giao tiếp đặt Ảnh hưởng yếu tố kinh tế, điều kiện làm việc tác động không nhỏ đến kỹ giao tiếp hành đội ngũ cán Một phận cán lợi dụng chức quyền, địa vị để tư lợi giải công vụ Điều ảnh hưởng lớn đến uy tín niềm tin công dân Kỹ giao tiếp đội ngũ công chức điều chỉnh nguyên tắc mang tính tổ chức cao bị ảnh hưởng lớn văn hóa cá nhân, văn hóa tổ chức văn hóa cộng đồng Trong kiến thức kỹ thiết nghĩ kiến thức đạo đức công vụ suy cho kiến thức mang tính định Hoạt động công vụ gắn với quyền lực Nhà nước, cán tùy theo cương vị công tác trao phạm vi quyền lực định Vì vậy, hoạt động công vụ có tác dụng trực tiếp tới đời sống xã hội thực đắn, ngược lại, đưa đến hậu tai hại người thực lương tâm, sẵn sàng chà đạp lên luật pháp để trục lợi riêng cho cá nhân Đề xuất phương án thực vị trí việc làm 3.1 Nội dung phương án Trang 12 Tiểu luận tốt nghiệp lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 52 năm 2016 Để đạt kết tốt thực nhiệm vụ kế toán Văn phòng UBND tỉnh, đề xuất nội dung phương án thân sau: + Đối với nhóm công việc tham mưu Quy chế chi tiêu nội xây dựng phải đảm bảo chế độ, công khai, công thực chế độ chi tài chính, tiết kiệm chi tiêu Quy chế chi tiêu nội phải đảm bảo nguyên tắc tuân thủ quy định luật kế toán quy định hành nhà nước Các chế độ chi tiêu phải xuất phát từ nhiệm vụ trị đơn vị, từ yêu cầu cụ thể công việc nhằm khuyến khích người lao động tự giác lao động, lao động có suất hiệu Thực chương trình hành động tỉnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đơn vị xây dựng ban hành Quy chế chi tiêu nội phù hợp với điều kiện hoạt động đơn vị theo phương châm triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, loại trừ khoản chi tiêu bất hợp lý, để chi thu nhập tăng them cho cán bộ, công chức người lao động + Đối với nhóm công việc chuyên môn Tăng cường công tác triển khai thực chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành quan nhà nước Việc lập dự toán ngân sách dựa sở sách, chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước, dự toán đảm bảo chi tiết theo nội dung chi, thuyết minh rõ ràng giúp cho việc cấp kinh phí sát với thực tế đơn vị Các Thủ trưởng đơn vị cần nắm rõ kiến thức lĩnh vực tài liên quan đến hoạt động chi tiêu đơn vị máy giúp việc tài phải có kiến thức chuyên môn lĩnh vực tài để đề xuất, tham mưu đầy đủ kịp thời cho Thủ trưởng đơn vị sách tài Tăng cường cán có phẩm chất trình độ nghiệp vụ Trang 13 Tiểu luận tốt nghiệp lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 52 năm 2016 Theo chế độ kế toán Bộ tài ban hành nghiệp vụ kế toán tài phát sinh hoạt động quan, kế toán phải lập chứng từ quy định ghi chép đầy đủ, kịp thời, thật nghiệp vụ kế toán tài phát sinh Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh việc sử dụng kinh phí chi ngân sách đơn vị phải lập chứng từ kế toán đầy đủ, kịp thời, xác Kế toán phải vào chế độ chứng từ Nhà nước ban hành chế độ chứng từ kế toán hành nhà nước yêu cầu quản lý hoạt động để quy định cụ thể việc sử dụng mẫu chứng từ phù hợp, quy định người chịu trách nhiệm ghi nhận nghiệp vụ kinh tế tài phát sinh vào chứng từ cụ thể xác định trình tự luân chuyển cho loại chứng từ cách khoa học, hợp lý Nhằm phục vụ cho việc ghi sổ kế toán, tổng hợp số liệu thông tin kinh tế, đáp ứng yêu cầu quản lý đơn vị, trình tự thời gian luân chuyển chứng từ + Đối với công việc phối hợp - Xây dựng mối quan hệ tốt thống phương thức làm việc chuyên viên Sở, Ban ngành, giữ mối quan hệ đoàn kết phòng phòng khác thuộc Văn phòng UBND tỉnh nhằm phục vụ tốt cho công tác kế toán - Nâng cao vai trò đạo đức công vụ, kỹ giao tiếp làm việc nhóm quan Nêu cao trách nhiệm thực thi công vụ, trách nhiệm việc học tập, rèn luyện tu dưỡng đạo đức công vụ 3.2 Tổ chức thực Để triển khai thực tốt nội dung phương án trên, thân đề bước tổ chức thực sau: Đối với nhóm công việc tham mưu Xây dựng quy chế chi tiêu nội thật chi tiết, cụ thể, dễ thực hiện, để đáp ứng yêu cầu kế toán phải chủ động phối hợp phòng ban chuyên môn xây dựng quy chế chi tiêu nôi Xây dựng thực tốt quy chế chi tiêu nội để thực quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài chính, công Trang 14 Tiểu luận tốt nghiệp lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 52 năm 2016 bố công khai chế độ quản lý tài chế độ chi tiêu nội đơn vị để tăng cường công tác quản lý, tiết kiệm chi, đảm bảo chi đúng, chi đủ kịp thời Khi ban hành quy chế chi tiêu nội tất cán công chức quan thực bám sát theo quy định quy chế ban hành thực cách nghiêm túc theo quy định, tiêu chuẩn, định mức theo quy định hành; cán công chức có ý thức việc kiểm soát khoản chi, kiên chống biểu tiêu cực cán bộ, công chức Tạo thay đổi thái độ làm việc, tinh thần ý thức trách nhiệm đội ngũ công chức công việc ngân sách giao Tất nội dung chi công khai chi tiết, góp phần kiểm soát chi tiêu cách hợp lý thúc đẩy thực hành tiết kiệm, chống lãng phí sử dụng ngân sách, tài sản công Đối với nhóm công việc chuyên môn - Theo dõi tình hình thu, chi tài quan Kế toán cần phản ánh, ghi chép, xử lý tổng hợp thông tin từ nghiệp vụ kinh tế liên quan cách xác trung thực đến việc tiếp nhận sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp Kế toán phải hạch toán khoản chi ngân sách nhà nước theo dự toán giao Hình thức kế toán áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ dễ hiểu, dễ làm, giúp cho việc phản ánh cung cấp kịp thời tình hình biến động tài sản, tình hình thực tiêu kinh tế tài chính, từ giúp lãnh đạo đơn vị có định đắn kịp thời định Kế toán phải tổ chức hệ thống thông tin số liệu để quản lý để kiểm soát nguồn kinh phí; tình hình sử dụng toán kinh phí; tình hình quản lý sử dụng loại vật tư tài sản công; tình hình chấp hành dự toán thu, chi thực tiêu chuẩn định mức Nhà nước đơn vị Số liệu phản ánh mục, tiểu mục mục lục Ngân sách phù hợp với số liệu phản ánh sổ chi tiết hoạt động đơn vị Vì đảm bảo việc toán đầy đủ kịp thời khoản chi thường phát sinh đơn vị Thực kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành dự toán chi; tình hình thực Trang 15 Tiểu luận tốt nghiệp lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 52 năm 2016 định mức, chế độ chi tiêu theo quy định nhà nước; kiểm tra việc quản lý sử dụng loại tài sản, vật tư - Quyết toán tài cách trung thực, khách quan, xác Cuối kỳ, kế toán đơn vị phải làm thủ tục toán tình hình tiếp nhận sử dụng nguồn kinh phí hoạt động với quan tài chính, với quan chủ quản tổ chức cấp phát kinh phí theo chế độ tài quy định Số kinh phí chi tự chủ chưa sử dụng hết xử lý theo định quan tài quan có thẩm quyền Đơn vị chuyển sang năm sau số kinh phí tự chủ chưa sử dụng hết Cuối niên độ kế toán trước khóa sổ kế toán, đơn vị phải thực kiểm tài sản, vật tư, hàng hóa, tiền quỹ, đối chiếu xác nhận đối chiếu năm với kho bạc, có để đảm bảo cho số liệu sổ kế toán khớp với thực tế Việc lập báo cáo tài chính, báo cáo toán ngân sách phải đảm bảo trung thực, khách quan, đầy đủ, kịp thời, phản ánh tình hình tài sản, thu, chi sử dụng nguồn kinh phí đơn vị Đối với công việc phối hợp - Quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, chân thành, hỗ trợ, phối hợp với đồng nghiệp công việc sống; tôn trọng tập thể, người; chống chia rẽ, bè phái, đố kỵ, chủ nghĩa cá nhân cục địa phương - Phối hợp với đồng nghiệp tất mặt công tác, cầu thị, lắng nghe ý kiến đóng góp tập thể, cá nhân; tạo đoàn kết thống quan, hoàn thành tốt nhiệm vụ giao KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN Kiến nghị Qua nghiên cứu, phân tích nội dung công việc nêu trên, để thực đề xuất trình bày tiểu luận này, cần quan tâm xem xét, hỗ trợ tích cực lãnh đạo cấp Bản thân rút học kinh nghiệm có số kiến nghị giúp hoàn thành tốt nhiệm vụ giao: - UBND tỉnh Quảng Trị ban hành kịp thời văn qui phạm pháp luật để cụ thể hóa thực sách, pháp luật lĩnh vực tài chính, kế Trang 16 Tiểu luận tốt nghiệp lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 52 năm 2016 toán Xem xét tổ chức đợt tập huấn chuyên môn, tạo điều kiện học hỏi giao lưu với đơn vị tỉnh, tỉnh thông qua tổ chức thi, học tập kinh nghiệm - Chánh Văn phòng nhận văn liên báo cáo quan đến kế toán chuyển thẳng xuống cho kế toán không thông Trưởng phòng làm ảnh hưởng trể hạn báo cáo - Sở Tài hướng dẫn, thực kịp thời văn tăng lương tối thiểu - Sở Tài xem xét đề xuất cấp kinh phí theo dự toán hợp lý đơn vị lập hàng năm tránh tình trạng cấp không đủ theo dự toán làm ảnh hưởng đến kế hoạch hoạt động đơn vị - Hàng năm, công đoàn sở có kế hoạch khám chữa bệnh định kỳ cho công chức, viên chức, người lao động chăm sóc sức khỏe Kết luận Phòng Quản trị tài vụ phận tách rời Văn phòng UBND tỉnh Phòng Quản trị tài vụ quản lý toàn sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc tài sản khác có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước nguồn hợp pháp khác Văn phòng UBND tỉnh theo quy định pháp luật Quản lý toàn kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước nguồn hợp pháp khác Văn phòng UNBND tỉnh Tham mưu đề xuất xây dựng phương án phân bổ dự toán ngân sách, bao gồm việc điều chỉnh, bổ sung dự toán cho đơn vị nghiệp trực thuộc sau có thẩm quyền giao, trình Chánh Văn phòng xem xét, định Chủ trì thực công tác lễ tân, hậu cần, phục vụ hội họp, tiếp khách hoạt động khác UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, bảo đảm phương tiện lại làm việc UBND tỉnh Sau tham gia học tập bồi dưỡng lớp quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên, giúp hiểu nhận thức rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ kế toán quản lý tài quan nhà nước, từ việc nâng Trang 17 Tiểu luận tốt nghiệp lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 52 năm 2016 cao đạo đức công vụ công chức đến chuyên đề kỹ giao tiếp, ứng xử áp dụng vào công việc cụ thể với giải pháp kiến nghị đạt Tôi tin mang lại hiệu công tác “Thực nhiệm vụ nhiệm vụ kế toán Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị” Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô, cán bộ, viên chức Trường Chính trị hết lòng giảng dạy, hướng dẫn tạo điều kiện để học tập tốt thực tiểu luận này./ Trang 18 ... hoạt động Văn phòng UBND tỉnh + Quản lý chi tiêu tài Công đoàn sở Văn phòng UBND tỉnh Nhóm công việc phối hợp: + Phối hợp với chuyên viên Sở Tài + Phối hợp với kế toán giao dịch Kho bạc tỉnh + Phối... hoạt động Văn phòng UBND tỉnh: Hàng năm lập dự toán phải sát với thực tế nhiệm vụ chuyên môn đặc thù, theo chế độ định mức qui định hành Đảm bảo kinh phí hoạt động cho UBND Văn phòng UBND tỉnh, chế... tài Công đoàn sở Văn phòng UBND tỉnh: Lập dự toán kinh phí hoạt động công đoàn gởi Công đoàn viên chức Trang Tiểu luận tốt nghiệp lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 52 năm 2016 tỉnh, lập phiếu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận tình huống chuyên viên kế toán văn phòng UBND tỉnh, Tiểu luận tình huống chuyên viên kế toán văn phòng UBND tỉnh, Tiểu luận tình huống chuyên viên kế toán văn phòng UBND tỉnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay