GIAO AN CHINH TA LOP 2.N

71 441 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2013, 01:26

Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ Ngày… tháng… năm…… TIẾT 1: TẬP CHÉP CÓ CÔNG MÀI SẮT CÓ NGÀY NÊN KIM I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: * Rèn kỹ năng viết chính tả: - Chép lại chính xác đoạn trích trong bài - Hiểu cách trình bày một đoạn văn : “ từ mỗi ngày mài …. cháu thành tài”. - Củng cố qui tắc viết c/ k * Học bảng chữ cái: điền đúng các chữ vào ô trống, học thuộc các chữ II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Bảng phụ viết sẵn một số nội dung - Vở tập chép III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn đònh tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Giới thiệu bài Hoạt động 2: Hướng dẫn tập chép • Mục tiêu :Rèn kỹ năng viết các từ mới, chép bài theo giọng đọc của GV • Cách tiến hành : * Hướng dẫn HS chuẩn bò -Giáo viên đọc mẫu lần 1. - Hướng dẫn học sinh nắm nội dung + Hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi nhằm nêu bật nội dung bài văn. + Hướng dẫn Hs nêu nhận xét về kết cấu, đặc điểm của bài văn: gồm mấy câu, các - Đọc sách - Đọc theo yêu cầu -Trả lời câu hỏi - Đọc và trả lời Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ dấu câu được dùng, các chữ viết hoa…. - Hướng dẫn HS viết các từ khó: ngày, mài sắt, cháu… * Hướng dẫn HS viết chính tả -GV treo bảng phụ đoạn cần chép - Gv đọc mẫu lần 2 - Theo dõi HS viết, uôùn nắn, sửa lỗi * Chấm, sửa bài - GV đọc mẫu lần 3 -Chấm một số bài - Hướng dẫn HS tự kiểm tra và sửa lỗi Hoạt động 3: Hướng dẫn làm bài tập • Mục tiêu : Giúp HS nắm được quy tắc viết chính tả, học thuộc cái chữ cái. • Cách tiến hành : * Bài 2/6 Điền từ thích hợp vào chỗ trống - GV hướng dẫn HS lần lượt tìm từ điền vào chỗ thích hợp Nhận xét chốt ý đúng. * Bài 3/6 - Hướng dẫn HS tìm chữ cái tương ứng điền vào ô trống - Nhận xét * Bài 4/6 - Hướng dẫn HS học thuộc các chữ cái - Kiểm tra HS đọc thuộc, viết lại các chữ cái - Nhận xét, chốt ý Hoạt động 4: Củng cố dặn dò. - Hỏi về nội dung bài. - Nhận xét tiết học – Tuyên dương. - Bài tập về nhà -Viết vào bảng con -Tập chép vào vở -Kiểm tra bài, sửa lỗi. -Đọc yêu cầu - Làm bài vào vở. - Nhận xét. -Đọc yêu cầu - Lên bảng làm bài - Đọc thuộc, viết lại các chữ cái Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ Rút kinh nghiệm: . . . . . Ngày… tháng… năm………. TIẾT 2: NGHE VIẾT NGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI? I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: * Rèn kỹ năng viết chính tả: - Nghe, chép lại chính xác khổ thơ trong bài - Hiểu cách trình bày bài thơ 5 chữ - Củng cố qui tắc viết c/ k, viếùt đúng các chữ dễ lẫn: l/ n, an / ang * Học bảng chữ cái: điền đúng các chữ vào ô trống, học thuộc các chữ II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Bảng phụ viết sẵn một số nội dung - Vở tập chép III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn đònh tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ: 3 HS lên bảng viết các từ hay sai, KT vở chính tả 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Giới thiệu bài Hoạt động 2: Hướng dẫn nghe viết - Mục tiêu:Rèn kỹ năng viết các từ mới, chép bài theo giọng đọc của GV - Cách tiến hành: Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ * Hướng dẫn HS chuẩn bò -Giáo viên đọc mẫu lần 1. - Hướng dẫn học sinh nắm nội dung + Hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi nhằm nêu bật nội dung bài thơ + Hướng dẫn Hs nêu nhận xét về kết cấu, đặc điểm của bài thơ: gồm mấy khổ, các dấu câu được dùng, các chữ viết hoa…. - Hướng dẫn HS viết các từ khó: qua, trong, chăm chỉ, vẫn… * Hướng dẫn HS viết chính tả - Gv đọc mẫu lần 2 -GV đọc từng cụm từ, câu - Theo dõi HS viết, uôùn nắn, sửa lỗi * Chấm, sửa bài - GV đọc mẫu lần 3 - Chấm một số bài - Hướng dẫn HS tự kiểm tra và sửa lỗi Hoạt động 3 : Hướng dẫn làm bài tập - Mục tiêu: Giúp HS nắm được nội dung bài viết, học thuộc các, chữ cái, từ mới trong bài. - Cách tiến hành: * Bài 2/11: Điền từ thích hợp vào chỗ trống - GV hướng dẫn HS lần lượt điền chữ l/ n vào chỗ thích hợp - Nhận xét chốt ý đúng. * Bài 3/11: Viết chữ cái - Hướng dẫn HS ghi tên chữ cái tương ứng - Nhận xét * Bài 4/11 : Học thuộc bảng chữ cái - Hướng dẫn HS học thuộc các chữ cái - Kiểm tra HS đọc thuộc, viết lại các chữ cái - Nhận xét, chốt ý Hoạt động 4: Củng cố dặn dò. - Hỏi về nội dung bài. - Đọc sách - Đọc theo yêu cầu -Trả lời câu hỏi - Đọc và trả lời -Viết vào bảng con -Nghe viết vào vở -Kiểm tra bài, sửa lỗi. -Đọc yêu cầu - Làm bài vào vở. - Nhận xét. -Đọc yêu cầu - Lên bảng làm bài - Đọc thuộc, viết lại các chữ cái Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ - Nhận xét tiết học – Tuyên dương. - Bài tập về nhà Rút kinh nghiệm: . . . . . Ngày… tháng… năm………. TIẾT 3 : TẬP CHÉP PHẦN THƯỞNG I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: * Rèn kỹ năng viết chính tả: - Chép lại chính xác đoạn trích trong bài - Hiểu cách trình bày một đoạn văn - Củng cố qui tắc viết đúng các chữ: s/x, ăn/ ăng * Học bảng chữ cái: điền đúng các chữ vào ô trống, học thuộc các chữ II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Bảng phụ viết sẵn một số nội dung - Vở tập chép III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn đònh tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ: 3 HS lên bảng viết các từ khó, KT vở tập chép 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Giới thiệu bài Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ Hoạt động 2: Hướng dẫn tập chép - Mục tiêu: Rèn kỹ năng viết các từ mới, chép bài theo giọng đọc của GV - Cách tiến hành: * Hướng dẫn HS chuẩn bò -Giáo viên đọc mẫu lần 1. - Hướng dẫn học sinh nắm nội dung + Hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi nhằm nêu bật nội dung bài văn. + Hướng dẫn Hs nêu nhận xét về kết cấu, đặc điểm của bài văn: gồm mấy câu, các dấu câu được dùng, các chữ viết hoa…. - Hướng dẫn HS viết các từ khó: nghò, luôn luôn, phần thưởng, đặc biệt… * Hướng dẫn HS viết chính tả - Gv đọc mẫu lần 2 - Theo dõi HS viết, uôùn nắn, sửa lỗi * Chấm, sửa bài - GV đọc mẫu lần 3 - Chấm một số bài - Hướng dẫn HS tự kiểm tra và sửa lỗi Hoạt động 3: Hướng dẫn làm bài tập - Mục tiêu: Giúp HS nắm được nội dung bài viết, học thuộc các, chữ cái, từ mới trong bài. - Cách tiến hành: * Bài 2/15 :Điền từ thích hợp vào chỗ trống - GV hướng dẫn HS lần lượt điền tứ s/ x vào chỗ thích hợp - Nhận xét chốt ý đúng. * Bài 3/15: Tìm chữ cái - Hướng dẫn HS tìm chữ cái tương ứng điền vào ô trống - Nhận xét * Bài 4/15 : Học thuộc chữ cái - Hướng dẫn HS học thuộc các chữ cái - Đọc sách - Đọc theo yêu cầu -Trả lời câu hỏi - Đọc và trả lời -Viết các từ khó vào bảng con -Tập chép vào vở -Kiểm tra bài, sửa lỗi. -Đọc yêu cầu - Làm bài vào vở. - Nhận xét. -Đọc yêu cầu - Lên bảng làm bài - Đọc thuộc, viết lại các chữ cái Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ - Kiểm tra HS đọc thuộc, viết lại các chữ cái - Nhận xét, chốt ý Hoạt động 4: Củng cố dặn dò. - Hỏi về nội dung bài. - Nhận xét tiết học – Tuyên dương. - Bài tập về nhà Rút kinh nghiệm: . . . . . Ngày… tháng… năm………. TIẾT 4: NGHE VIẾT LÀM VIỆC THẬT LÀ VUI I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: * Rèn kỹ năng viết chính tả: - Chép lại chính xác đoạn trích trong bài - Hiểu cách trình bày một đoạn văn - Củng cố qui tắc viết đúng các chữ: g/gh * Học bảng chữ cái: điền đúng các chữ vào ô trống, học thuộc các chữ - Biết sắp xếp tên người theo thứ tự chữ cái II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Bảng phụ viết sẵn một số nội dung - Vở tập chép Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn đònh tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ: 3 HS lên bảng viết chữ khó, làm bài cũ 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Giới thiệu bài Hoạt động 2: Hướng dẫn tập chép - Mục tiêu:Rèn kỹ năng viết các từ mới, chép bài theo giọng đọc của GV - Cách tiến hành: * Hướng dẫn HS chuẩn bò -Giáo viên đọc mẫu lần 1. - Hướng dẫn học sinh nắm nội dung + Hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi nhằm nêu bật nội dung bài văn. + Hướng dẫn Hs nêu nhận xét về kết cấu, đặc điểm của bài văn: gồm mấy câu, các dấu câu được dùng, các chữ viết hoa…. - Hướng dẫn HS viết các từ khó:quét nhà, nhặt rau, bận rộn … * Hướng dẫn HS viết chính tả - Gv đọc mẫu lần 2 - Theo dõi HS viết, uôùn nắn, sửa lỗi * Chấm, sửa bài - GV đọc mẫu lần 3 - Chấm một số bài - Hướng dẫn HS tự kiểm tra và sửa lỗi Hoạt động 3: Hướng dẫn làm bài tập - Mục tiêu: Giúp HS nắm được nội dung bài viết, học thuộc các, chữ cái, từ mới trong bài. - Cách tiến hành: * Bài 2/19 Điền từ thích hợp vào chỗ trống - GV hướng dẫn HS lần lượt tìm từ g/gh điền - Đọc sách - Đọc theo yêu cầu -Trả lời câu hỏi - Đọc và trả lời -Viết các từ khó vào bảng con -Tập chép vào vở -Kiểm tra bài, sửa lỗi. -Đọc yêu cầu - Làm bài vào vở. Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ vào chỗ thích hợp - Nhận xét chốt ý đúng. * Bài 3/19 - Hướng dẫn HS xếp tên theo thứ tự bằng chữ cái - Nhận xét Hoạt động 4: Củng cố dặn dò. - Hỏi về nội dung bài. - Nhận xét tiết học – Tuyên dương. - Bài tập về nhà - Nhận xét. -Đọc yêu cầu - Lên bảng làm bài - Đọc thuộc, viết lại các chữ cái Rút kinh nghiệm: . . . . . . Ngày… tháng… năm …… TIẾT 5 : TẬP CHÉP BẠN CỦA NAI NHỎ I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: * Rèn kỹ năng viết chính tả: Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ - Chép lại chính xác đoạn trích trong bài, rèn cách viết chữ hoa, sử dụng dấu câu - Hiểu cách trình bày một đoạn văn - Củng cố qui tắc viết đúng các chữ: ng / ngh, làm các bài tập phân biệt * Học bảng chữ cái: điền đúng các chữ vào ô trống, học thuộc các chữ II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Bảng phụ viết sẵn một số nội dung - Vở tập chép III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn đònh tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ: -3 HS lên bảng viết các từ có vần: g/ gh, viết các chữ cái - Cả lớp viết bảng con 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Giới thiệu bài Hoạt động 2: Hướng dẫn tập chép - Mục tiêu:Rèn kỹ năng viết các từ mới, chép bài theo giọng đọc của GV - Cách tiến hành: * Hướng dẫn HS chuẩn bò -Giáo viên đọc mẫu lần 1. - Hướng dẫn học sinh nắm nội dung + Hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi nhằm nêu bật nội dung bài văn. + Hướng dẫn Hs nêu nhận xét về kết cấu, đặc điểm của bài văn: gồm mấy câu, các dấu câu được dùng, các chữ viết hoa…. - Hướng dẫn HS viết các từ khó: đi chơi, nhanh nhẹn, khỏe mạnh, yên lòng … * Hướng dẫn HS viết chính tả - Gv đọc mẫu lần 2 - Theo dõi HS viết, uôùn nắn, sửa lỗi * Chấm, sửa bài - Đọc sách - Đọc theo yêu cầu -Trả lời câu hỏi - Đọc và trả lời -Viết các từ khó vào bảng con -Tập chép vào vở [...]... hỏi nhằm nêu bật nội dung bài thơ + Hướng dẫn Hs nêu nhận xét về kết cấu, đặc điểm của bài thơ: gồm mấy khổ, các dấu câu được dùng, các chữ viết hoa… - Hướng dẫn HS viết các từ kho:ùsuối cạn, nuôi, lang thang, gọi hoài… - Đọc sách - Đọc theo yêu cầu -Trả lời câu hỏi - Đọc và trả lời -Viết các từ khó vào bảng con Trường Tiểu học Tân Lập 1 * Hướng dẫn HS viết chính tả - Gv đọc mẫu lần 2 - Theo dõi HS viết,... chép vào vở -Kiểm tra bài, sửa lỗi Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ - GV hướng dẫn HS lần lượt điền chữ l/ n vào chỗ thích hợp - Nhận xét chốt ý đúng * Bài 3/46: Tìm nhanh các tiếng - Hướng dẫn HS tìm nhanh các tiếng có âm đầu: l/ n; vần en/eng; i/iê - Nhận xét - Đọc yêu cầu - Làm bài vào vở - Nhận xét - Đọc yêu cầu - Lên bảng làm bài Hoạt động 4: Củng cố dặn dò - Hỏi về nội dung bài... nêu bật nội dung bài văn + Hướng dẫn Hs nêu nhận xét về kết cấu, đặc điểm của bàivăn: gồm mấy đoạn, câu, các dấu câu được dùng, các chữ viết hoa… - Hướng dẫn HS viết các từ khó: mái trường, rung động, trang nghiêm, thân thương … * Hướng dẫn HS viết chính tả - Gv đọc mẫu lần 2 - Gv đọc từng từ, cụm từ, câu - Theo dõi HS viết, uôùn nắn, sửa lỗi * Chấm, sửa bài - Đọc sách - Đọc theo yêu cầu -Trả lời câu... cầu - Lên bảng làm bài Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ Rút kinh nghiệm: Ngày… tháng… năm……… TIẾT 16: NGHE VIẾT BÀN TAY DỊU DÀNG I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: * Rèn kỹ năng viết chính tả: - Nghe, chép lại chính xác đoạn văn trong bài - Hiểu cách trình bày đoạn văn - Củng cố qui tắc viết, viết đúng các chữ , âm vần dễ lẫn: ao/ . vi n đọc mẫu l n 1. - Hướng d n học sinh n m n i dung + Hướng d n HS trả lời các câu hỏi nhằm n u bật n i dung bài v n. + Hướng d n Hs n u nh n xét về kết. vi n đọc mẫu l n 1. - Hướng d n học sinh n m n i dung + Hướng d n HS trả lời các câu hỏi nhằm n u bật n i dung bài v n. + Hướng d n Hs n u nh n xét về kết
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN CHINH TA LOP 2.N, GIAO AN CHINH TA LOP 2.N, GIAO AN CHINH TA LOP 2.N

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn