Nghiên cứu đặc điểm chẩn đoán và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật xoắn tinh hoàn tại bệnh viện việt đức

96 301 1
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/06/2017, 13:35

B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI - PHM HI TRUNG NGHIÊN CứU ĐặC ĐIểM CHẩN ĐOáN ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị phẫu thuật XOắN TINH HOàN TạI BệNH VIệN VIệT ĐứC LUN VN THC S Y HC H NI - 2013 B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI - PHM HI TRUNG NGHIÊN CứU ĐặC ĐIểM CHẩN ĐOáN ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị phẫu thuật XOắN TINH HOàN TạI BệNH VIệN VIệT ĐứC Chuyờn ngnh: Ngoi khoa Mó s : 60.72.07 LUN VN THC S Y HC Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS HONG LONG TS NGUYN QUANG H NI 2013 LI CM N Li u tiờn tụi xin by t lũng kớnh trng v bit n sõu sc nht ti PGS TS Hong Long Phú ch nhim khoa phu thut tit niu ging viờn b mụn Ngoi i hc Y khoa H Ni - Ngi thy ó ht lũng giỳp , ch dy v to mi iu kin cho tụi sut quỏ trỡnh hc v hon thnh lun Tụi xin gi li cm n ti TS Nguyn Quang ó tn tỡnh giỳp v cho tụi ý kin quý bỏu quỏ trỡnh thc hin ti Tụi xin by t lũng cm n sõu sc ti cỏc thy hi ng chm lun ó cho nhng ý kin quý bỏu giỳp tụi hon thnh lun ny mt cỏch tt nht Tụi xin by t lũng cm n n: - Ban giỏm hiu, Phũng o to sau i hc, B mụn Ngoi Trng i hc Y H ni - Ban giỏm c, cỏc khoa phũng: Khoa Phu thut Tit niu, Phũng K hoch tng hp, Th vin, Phũng lu tr h s, phũng khỏm Nam Hc Bnh vin Vit c cựng th cỏc bỏc s, iu dng khoa phu thut tit niu, phũng m Bnh vin Vit c ó tn tỡnh giỳp v to mi iu kin thun li cho tụi sut quỏ trỡnh hc tp, nghiờn cu v hon thin lun - Tụi xin gi li cm n sõu sc ti ng y, ban giỏm c, c bit l lónh o cựng th nhõn viờn khoa Ngoi Bnh vin a khoa tnh Hi Dng ó to mi iu kin, h tr, ng viờn tụi sut qỳa trỡnh cụng tỏc v hc Cui cựng tụi vụ cựng bit n m, v, con, anh ch v hai chỏu, ó luụn ng viờn ng h v l ng lc ln cho tụi cụng vic cng nh cuc sng H ni, ngy thỏng nm 2013 Tỏc gi Phm Hi Trung LI CAM OAN Tụi xin cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc kt qu, s liu thu c lun l trung thc v cha c cụng b bt k mt lun no khỏc Tỏc gi lun Phm Hi Trung CC CH VIT TT BA Bnh ỏn BN Bnh nhõn GPB Gii phu bnh FSH Follicle-Stimulating Hormone HCG Human Chrionic Gonadotrophin LH Luteinizing Hormone SA Siờu õm TDF Testis development Factor TH Tinh hon MC LC T VN CHNG 1: TNG QUAN 1.1 Phụi thai hc v mụ hc ca tinh hon 1.1.1 S phỏt trin ca tinh hon 1.1.2 S phỏt trin ca ng sinh tinh 1.1.3 S phỏt trin ca tuyn k 1.1.4 S di chuyn ca tinh hon 1.1.5 Mụ hc tinh hon 1.2 Gii phu, sinh lý tinh hon 1.2.1 Hỡnh th kớch thc tinh hon 1.2.2 Liờn quan gii phu ca tinh hon vi cỏc lp ca bỡu, cỏc phng tin c nh tinh hon 1.2.3 Cu to v liờn quan gii phu ca thng tinh 10 1.2.4 Mch mỏu tinh hon 11 1.2.5 Sinh lý, chc nng tinh hon 12 1.3 Bnh lý xon tinh hon 14 1.3.1 Tn sut 14 1.3.2 Nguyờn nhõn, c ch bnh sinh 14 1.3.3 Din bin v hu qu ca xon tinh hon 15 1.3.4 Phõn loi xon tinh hon 15 1.3.5 Triu chng lõm sng, cn lõm sng 16 1.3.6 Chn oỏn xỏc nh xon tinh hon 19 1.3.7 Chn oỏn phõn bit xon tinh hon 19 1.4 iu tr xon tinh hon 20 1.5 Tỡnh hỡnh nghiờn cu v chn oỏn v iu tr xon tinh hon v ngoi nc 20 CHNG 2: I TNG V PHNG PHP NGHIấN CU 22 2.1 i tng nghiờn cu 22 2.1.1 Tiờu chun la chn bnh nhõn 22 2.1.2 Tiờu chun loi tr 22 2.1.3 C mu nghiờn cu 22 2.2 Phng phỏp nghiờn cu 23 2.2.1 Phng phỏp nghiờn cu 23 2.2.2 Cỏc bc tin hnh nghiờn cu 23 2.2.3 K thut m 24 2.3 Cỏc ch tiờu nghiờn cu 27 2.3.1 Nghiờn cu c im lõm sng 27 2.3.2 Nghiờn cu c im cn lõm sng 29 2.3.3 ỏnh giỏ tn thng tinh hon m 30 2.3.4 ỏnh giỏ cỏc yu t liờn quan 30 2.3.5 ỏnh giỏ kt qu theo dừi sau phu thut 30 2.3.6 ỏnh giỏ theo dừi xa 31 2.4 o c nghiờn cu 31 2.5 X lý s liu 31 CHNG 3: KT QU NGHIấN CU 32 3.1 c im lõm sng, cn lõm sng 32 3.1.1 Phõn b theo tui bnh nhõn 32 3.1.2 Thi gian n khỏm 33 3.1.3 Thi im phỏt bnh 33 3.1.4 Cỏc nguyờn nhõn n khỏm mun 34 3.1.5 Phõn b bnh theo yu t nguy c 35 3.1.6 Phõn b bnh theo 35 3.1.7 Cỏc triu chng lõm sng 36 3.1.8 Du hiu Prehn v phn x c bỡu 37 3.1.9 Kt qu siờu õm Doppler mch thng tinh 38 3.1.10 Bờn tinh hon xon 38 3.1.11 Phõn b bnh theo nhúm mỏu 39 3.1.12 Kt qu xột nghim bch cu mỏu 40 3.1.13 Kt qu gii phu bnh 40 3.1.14 S vũng xon thng tinh 40 3.1.15 ỏnh giỏ tn thng m 41 3.2 Kt qu iu tr phu thut 41 3.2.1 Kt qu phu thut chung 41 3.2.2 Kt qu phu thut theo thi gian nghiờn cu 42 3.3 Cỏc yu t liờn quan 43 3.3.1 Liờn quan gia thi gian n khỏm v kt qu phu thut 43 3.3.2 Liờn quan gia s vũng xon thng tinh v kt qu phu thut 44 3.3.3 Liờn quan gia tn thng i th v kt qu phu thut 44 3.4 Kt qu theo dừi sm sau m 45 3.4.1 Thi gian nm vin sau phu thut 45 3.4.2 Tai bin v bin chng sau phu thut 45 3.4.3 Kt qu siờu õm sau m thỏo xon tinh hon 46 3.5 Kt qu theo dừi xa sau thỏo xon 46 3.5.1 Thi gian theo dừi sau phu thut 46 3.5.2 Kt qu khỏm lõm sng sau m 47 3.5.3 Kt qu xột nghim Testosterone v tinh dch sau m 48 3.5.4 Liờn quan gia thi im phu thut v kớch thc tinh hon bo tn 49 3.5.5 Liờn quan gia thi im phu thut vi kt qu tinh dch 50 CHNG 4: BN LUN 51 4.1 Tui bnh nhõn 51 4.2 Thi gian n khỏm 52 4.3 c im lõm sng 54 4.4 Cỏc yu t liờn quan ca xon tinh hon 56 4.4.1 Cỏc yu t nguy c 56 4.4.2 S liờn quan theo nm 57 4.4.3 Cỏc yu t liờn quan khỏc 58 4.5 Vai trũ ca siờu õm Doppler chn oỏn sm xon tinh hon 59 4.6 ỏnh giỏ tỡnh trng tn thng tinh hon m 61 4.7 Kt qu iu tr 63 4.8 Kt qu theo dừi sau m 64 4.8.1 Kt qu theo dừi sau m 64 4.8.2 Kt qu theo dừi xa sau m 64 KT LUN 67 KIN NGH 69 TI LIU THAM KHO PH LC DANH MC BNG Bng 3.1 Thi gian n khỏm 33 Bng 3.2 Cỏc nguyờn nhõn n khỏm mun 34 Bng 3.3 Cỏc yu t nguy c ca xon tinh hon 35 Bng 3.4 Cỏc triu chng lõm sng 36 Bng 3.5 Du hiu Prehn 37 Bng 3.6 Phn x c bỡu 37 Bng 3.7 Bờn tinh hon xon 38 Bng 3.8 Phõn b bnh theo nhúm mỏu 39 Bng 3.9 Kt qu xột nghim bch cu mỏu 40 Bng 3.10 S vũng xon thng tinh 40 Bng 3.11 ỏnh giỏ tn thng m 41 Bng 3.12 Liờn quan gia thi gian n khỏm v kt qu phu thut 43 Bng 3.13 Liờn quan gia s vũng xon thng tinh v kt qu phu thut 44 Bng 3.14 Liờn quan gia tn thng i th v kt qu phu thut 44 Bng 3.15 Thi gian nm vin sau phu thut 45 Bng 3.16 Tai bin v bin chng sau phu thut 45 Bng 3.17 Kt qu siờu õm sau m thỏo xon tinh hon 46 Bng 3.18 Thi gian theo dừi sau phu thut 46 Bng 3.19 Kt qu khỏm lõm sng nhúm ct b tinh hon sau m 47 Bng 3.20 Kt qu khỏm lõm sng nhúm bo tn tinh hon sau m 47 Bng 3.21 Kt qu testosterone sau m 48 Bng 3.22 Kt qu tinh dch sau m 48 Bng 3.23 Liờn quan gia thi im phu thut v kớch thc tinh hon bo tn 49 Bng 3.24 Liờn quan gia thi im phu thut vi kt qu tinh dch 50 TI LIU THAM KHO Mansbach, J.M., P Forbes, and C Peters, Testicular torsion and risk factors for orchiectomy Archives of pediatrics & adolescent medicine, 2005 159(12): p 1167 Cuckow, P and J Frank, Torsion of the testis BJU international, 2000 86(3): p 349-353 Gatti, J.M and J Patrick Murphy Current management of the acute scrotum in Seminars in pediatric surgery 2007 Elsevier Phm Vn Ho, Nguyn Thnh Nh., Thy gỡ qua cỏc trng hp xon tinh hon iu tr ti khoa Nam hc bnh vin Bỡnh Dõn Y hc Vit Nam, 2010 2(375): p 178 - 180 Phan Ngc Duy Cn, Lờ Cụng Thng, Lờ Tn Sn., Xon tinh hon ti bnh vin Nhi ng I Y hc TPHCM, 2011 4(5): p 201-202 Kớnh., Mụ hc 2002: NXB Y hc p 490 - 509 Hinman, F and P.H Stempen, Atlas of urosurgical anatomy 1993: WB Saunders Philadelphia Kớnh., Phụi thai ngi 1998: NXB Y hc: p 551 - 554 Frank Netter., gii phu phn bng Atlas gii phu ngi NXB Y hc 10 Nguyn Quang Quyn., C quan sinh dc nam Gii phu hc 1999: NXB Y hc: p 239 - 243 11 Nguyờn Thnh Nh, V Lờ Chuyờn, Nguyn Vn Hip., S lc kho sỏt th tớch tinh hon trung bỡnh ca n ụng Vit Nam trng thnh Tp ngoi khoa, 2002 9(10): p 121 12 Phm Th Minh c., Sinh lý sinh sn nam Sinh hc 2001: NXB Y hc: p 119 - 134 13 Giỏ tr sinh hc Vit Nam bỡnh thng (2003) Th k XIX - Th k XX Giỏ tr sinh hc v chc nng sinh dc sinh sn nam 2003: NXB Y hc: p 160 14 Trn ỡnh Hũe., Xon thng tinh v cỏc phn ph ca tinh hon Nhng k thut ngoi khoa tit niu NXB Khoa hc v k thut:p 1071 - 1085 15 Xuõn Hp., B phn sinh dc nam Gii phu bng 1978: NXB Y hc:p 299 - 310 16 Witherington, R and T Jarrell, Torsion of the spermatic cord in adults The Journal of urology, 1990 143(1): p 62 17 Sidhu, P., Clinical and Imaging Features of Testicular Torsion: Role of Ultrasound: Review Clinical radiology, 1999 54(6): p 343-352 18 Bhatt, S and V.S Dogra, Role of US in Testicular and Scrotal Trauma1 Radiographics, 2008 28(6): p 1617-1629 19 Shukla, R., et al., Association of cold weather with testicular torsion British medical journal (Clinical research ed.), 1982 285(6353): p 1459 20 Woodruff, D.Y., et al., Fertility preservation following torsion and severe ischemic injury of a solitary testis Fertility and Sterility, 2010 94(1): p 352 e4-352 e5 21 Tanyel, F., N Bỹyỹkpamukỗu, and A Hiỗsửnmez, Contralateral testicular blood flow during unilateral testicular torsion British journal of urology, 1989 63(5): p 522-524 22 Krarup, T., The testes after torsion British journal of urology, 1978 50(1): p 43-46 23 Burks, D.D., et al., Suspected testicular torsion and ischemia: evaluation with color Doppler sonography Radiology, 1990 175(3): p 815-821 24 Baker, L.A., et al., An analysis of clinical outcomes using color Doppler testicular ultrasound for testicular torsion Pediatrics, 2000 105(3): p 604-607 25 Blaivas, M., M Batts, and M Lambert, Ultrasonographic diagnosis of testicular torsion by emergency physicians The American journal of emergency medicine, 2000 18(2): p 198-200 26 Lờ Ngc T., Xon tinh hon Bnh hc tit niu 2007: NXB Y hc: p 659 - 663 27 Kaiser, G.L and G.L Kaiser, Testicular and/or Scrotal Swelling (Pain) Symptoms and Signs in Pediatric Surgery, 2012: p 517-533 28 Nash, W.G., Acute torsion of spermatic cord: reduction: immediate relief The British Medical Journal, 1893 1(1684): p 742-743 29 Garel, L., et al., Preoperative manual detorsion of the spermatic cord with Doppler ultrasound monitoring in patients with intravaginal acute testicular torsion Pediatric radiology, 2000 30(1): p 41-44 30 Visser, A.J and C.F Heyns, Testicular function after torsion of the spermatic cord BJU Int, 2003 92(3): p 200-3 31 Hong Long, Nguyn Hoi Bc, Trn Quc Hũa, V Nguyn Khi Ca,V Hng Giang, Nguyn Phng Hng., Xon tinh hon: Kinh nghim chn oỏn v iu tr ti bnh vin Vit c Tp ngoi khoa, 2011 32 Nguyn Quang., Phu thut xon tinh hon Bnh hc nam khoa c bn 2012: NXB Y hc.p 218 - 220 33 Lee, L., J Wright, and M McLoughlin, Testicular torsion in the adult The Journal of urology, 1983 130(1): p 93 34 Kaye, J.D., et al., Neonatal torsion: a 14-year experience and proposed algorithm for management J Urol, 2008 179(6): p 2377-83 35 Mano, R., et al., Testicular Torsion in the First Year of Life Characteristics and Treatment Outcome Urology, 2013 36 Nam, J.K., et al., Torsion of an Indirect Hernia Sac Causing Acute Scrotal Swelling in a Child The world journal of men's health, 2012 30(2): p 150-152 37 Londergan, T.A., Testicular Torsion in 59-Year-Old Man The Journal of urology, 1995 154(4): p 1480 38 Davol, P and J Simmons, Testicular torsion in a 68-year-old man Urology, 2005 66(1): p 195 39 Pogoreli, Z., I Mrkli, and I Juri, Do not forget to include testicular torsion in differential diagnosis of lower acute abdominal pain in young males Journal of pediatric urology, 2013 40 Saxena, A.K., et al., Testicular torsion: a 15-year single-centre clinical and histological analysis Acta Paediatr, 2012 101(7): p e282-6 41 Even, L., et al., [Testicular torsion in children: Factors influencing delayed treatment and orchiectomy rate] Arch Pediatr, 2013 20(4): p 364-8 42 Cost, N.G., et al., Pediatric testicular torsion: demographics of national orchiopexy versus orchiectomy rates The Journal of urology, 2011 185(6): p 2459-2463 43 Bayne, A.P., et al., Factors Associated With Delayed Treatment of Acute Testicular TorsionDo Demographics or Interhospital Transfer Matter? The Journal of urology, 2010 184(4): p 1743-1747 44 Huang, W.Y., et al., The incidence rate and characteristics in patients with testicular torsion: a nationwide, population based study Acta Paediatrica, 2013 45 Yu, K.J., et al., The dilemma in the diagnosis of acute scrotum: clinical clues for differentiating between testicular torsion and epididymoorchitis Chang Gung Med J, 2012 35(1): p 38-45 46 Shah, M.I., A Chantal Caviness, and D.R Mendez, Prospective Pilot Derivation of a Decision Tool for Children at Low Risk for Testicular Torsion Academic Emergency Medicine, 2013 20(3): p 271-278 47 Kavoussi, P.K and R.A Costabile, Disorders of Scrotal Contents: Orchitis, Epididymitis, Testicular Torsion, Torsion of the Appendages, and Fourniers Gangrene, in Practical Urology: Essential Principles and Practice 2011, Springer p 309-322 48 Rabinowitz, R., The importance of the cremasteric reflex in acute scrotal swelling in children J Urol, 1984 132(1): p 89-90 49 Nelson, C.P., J.F Williams, and D.A Bloom, The cremasteric reflex: a useful but imperfect sign in testicular torsion Journal of pediatric surgery, 2003 38(8): p 1248-1249 50 Yang, C., et al., Testicular torsion in children: a 20-year retrospective study in a single institution The Scientific World Journal, 2011 11: p 362-368 51 Taskinen, S., M Taskinen, and R Rintala, Testicular torsion: orchiectomy or orchiopexy? Journal of pediatric urology, 2008 4(3): p 210-213 52 Bentley, D.F., et al., Spermatic cord torsion with preserved testis perfusion: initial anatomical observations The Journal of urology, 2004 172(6): p 2373-2376 53 Nordenholz, K., Testicular Compromise due to Inguinal Hernia Western Journal of Emergency Medicine, 2012 13(1) 54 Waseem, M., H Pinkert, and G Devas, Testicular infarction becoming apparent after hernia reduction The Journal of emergency medicine, 2010 38(4): p 460-462 55 Alyami, F and T Whelan, Incarcerated inguinal hernia in infancy associated with testicular infarction: Case report and review of the literature Canadian Urological Association Journal, 2013 7(5-6): p E367 56 Singal, A.K., et al., Undescended testis and torsion: is the risk understated? Archives of disease in childhood, 2013 98(1): p 77-79 57 Williams, C.R., K.J Heaven, and D.B Joseph, Testicular torsion: is there a seasonal predilection for occurrence? Urology, 2003 61(3): p 638-641 58 Srinivasan, A.K., et al., Climatic conditions and the risk of testicular torsion in adolescent males The Journal of urology, 2007 178(6): p 2585-2588 59 Chiu, B., et al., Seasonality of testicular torsion: a 10-year nationwide population based study The Journal of urology, 2012 187(5): p 17811785 60 Korkes, F., et al., Testicular torsion and weather conditions: analysis of 21,289 cases in Brazil International braz j urol, 2012 38(2): p 222229 61 Chen, J.S., Y.M Lin, and W.H Yang, Diurnal temperature change is associated with testicular torsion: a nationwide, population based study in Taiwan J Urol, 2013 190(1): p 228-32 62 Nguyn Thu Hũa, Phm c Nguyờn, T.Q Bo., Khỏi quỏt v khớ hu Vit Nam Cỏc gii phỏp kin trỳc khớ hu Vit Nam 2010 p 810 63 Pan, F., et al., Emergency treatment of testicular torsion and postoperative follow-up: a 71 case report J Huazhong Univ Sci Technolog Med Sci, 2012 32(5): p 704-6 64 Waldert, M., et al., Color Doppler sonography reliably identifies testicular torsion in boys Urology, 2010 75(5): p 1170-1174 65 Kalfa, N., et al., Ultrasonography of the spermatic cord in children with testicular torsion: impact on the surgical strategy J Urol, 2004 172(4 Pt 2): p 1692-5; discussion 1695 66 Rizvi, S.A.A., et al., Role of color Doppler ultrasonography in evaluation of scrotal swellings: pattern of disease in 120 patients with review of literature Urology Journal, 2011 8(1): p 60-65 67 Lin, E., et al Testicular torsion: twists and turns in Seminars in Ultrasound, CT, and MRI 2007 Elsevier 68 Munden, M.M., et al., Intermittent testicular torsion in the pediatric patient: sonographic indicators of a difficult diagnosis AJR Am J Roentgenol, 2013 201(4): p 912-8 69 Sessions, A.E., et al., Testicular torsion: direction, degree, duration and disinformation The Journal of urology, 2003 169(2): p 663-665 70 Arda, I and I ệzyaylali, Testicular tissue bleeding as an indicator of gonadal salvageability in testicular torsion surgery BJU international, 2001 87(1): p 89-92 71 Lent, V and H Viegas, [Eversion orchidopexy as prophylaxis for recurrence of testicular torsion] Urologe A, 2013 52(3): p 391-5 72 Okorie, C.O., Unilateral testicular torsion with necrotic outcome: dilemmas of surgical timing Urology, 2011 78(6): p 1232-1234 73 Romeo, C., et al., Late hormonal function after testicular torsion Journal of pediatric surgery, 2010 45(2): p 411-413 74 Tryfonas, G., et al., Late postoperative results in males treated for testicular torsion during childhood Journal of pediatric surgery, 1994 29(4): p 553-556 75 Bartsch, G., et al., Testicular torsion: late results with special regard to fertility and endocrine function J Urol, 1980 124(3): p 375-8 PH LC NH MINH HA Hỡnh nh xon tinh hon ca mt bnh nhõn 16 tui Trc thỏo xon (hỡnh trỏi) v sau thỏo xon (hỡnh phi) Hỡnh nh siờu õm trc m (Bnh nhõn Lờ c A 20 tui, xon tinh hon trỏi) Hỡnh nh siờu õm sau m ngy th nht (Bnh nhõn Lờ c A 20 tui, xon tinh hon trỏi) BNH N NGHIấN CU Bnh vin Vit c H tờn ngi thu thp s liu Mó s h s Hnh chớnh A1 H tờn bnh nhõn A2 Tui A3 Ngh nghip A4 Dõn tc: A5 a ch in thoi A6 a ch liờn lc in thoi A7 Lý vo vin A8 Ngy vo vin / / A9 Ngy vin / / Tin s: B1 Tin s bnh ni khoa: Khụng cú Khụng mụ t Cú: (ghi c th) B2 Tin s ngoi khoa: Khụng cú Khụng mụ t Cú: ( ghi c th) B3 Tin s sng au tinh hon trc õy: Khụng cú Khụng mụ t Cú: ( ghi c th) B4 Tin s gia ỡnh: Triu chng lõm sng: C1 Thi gian n khỏm: h C2 au vựng bỡu: Khụng cú 24 h > 24 h Khụng mụ t Cú: (ghi c th) C3 Bờn tinh hon au: Bờn phi Bờn trỏi Hai bờn C4 St: Khụng cú Khụng mụ t Cú: (ghi c th) C5 Nụn hay bun nụn: Khụng cú Khụng mụ t Cú: (ghi c th) C6 Tinh hon sng to: Khụng cú Khụng mụ t Cú: (ghi c th) C7 Tinh hon nm cao bỡu: Khụng cú Khụng mụ t Cú: (ghi c th) C8 Mt tinh hon: Khụng cú Khụng mụ t Cú: (ghi c th) C9 Du hiu Prehn õm tớnh: Khụng cú Khụng mụ t Cú: (ghi c th) C10 Mt phn x c bỡu: Khụng cú Khụng mụ t Cú: (ghi c th) Cn lõm sng D1: Siờu õm Doppler ng mch tinh hon: Cũn tớn hiu mch Mt tớn hiu mch D2: Gii phu bnh: D3: Xột nghim huyt hc, sinh húa mỏu, dch HC Hb Hematocrit BC TC Nhúm mỏu 1. A B 3.O AB Glucose Ure Creatinin Albumin Protein HBsAg K SGOT SGPT HIV Bil (TP) Bil (TT ) Nhn xột m E1 S vũng xon: E2 Tỡnh trng tinh hon: Kt qu phu thut: G Ct b tinh hon Bo tn tinh hon Theo dừi sau phu thut H1 Tỡnh trng vt m H2 Khỏm tinh hon H3 Siờu õm Doppler mch tinh hon: Theo dừi xa sau phu thut I1 Thi gian: < th th th 12 th > 12 th I2 Kt qu siờu õm: Mch tinh hon: Tỡnh trng tinh hon: Kớch thc Bỡnh thng Teo nh Khỏc: I3 Xột nghim ni tit t (Testosterone): Bỡnh thng I4 Tinh dch : Bỡnh thng Gim Gim DANH SCH BNH NHN STT H TấN 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 inh Minh c Nguyn Hng Sn Nguyn Thnh Long Nguyn Phi Hng Hong Mnh Tỳ Khỳc Vn Chung Nguyn Anh Dng Phan Hong Phong Trn Quang Hũa Nguyn Vn Vng Bựi Quang Duy ỡnh Long Lờ Quý Hng Trng Khc H Ngụ Xuõn Dng V V Bo Anh Nguyn Phc Hong Minh Trng Vn Tuyờn Trn Thanh Tựng Lng Mnh Tin Nguyn ỡnh Thng Nguyn ỡnh Tựng Nguyn Huy Trung V c Thng V Quang Minh Trn Phỳc Hi Nam Nguyn Cao Chỡ Phm Hiu Tuyn TUI 23 15 15 17 17 22 16 15 15 21 21 19 20 17 23 15 11 18 20 20 16 23 15 19 16th 3,5 63 NGY VO 7/01/10 12/12/10 24/02/10 25/01/10 29/01/10 26/05/10 15/04/10 01/04/10 26/07/10 24/09/10 8/12/10 13/10/10 13/12/10 20/12/10 20/12/10 3/11/10 10/11/10 10/1/10 31/8/11 7/4/11 29/12/11 5/4/11 8/5/11 27/3/11 13/3/11 25/6/11 11/11/11 11/11/11 NGY RA 11/01/10 18/12/10 1/03/10 29/10/10 3/02/10 29/05/10 19/04/10 05/04/10 2/08/10 27/09/10 11/12/10 18/10/10 18/12/10 27/12/10 24/12/10 8/11/10 12/11/10 14/1/10 3/9/11 9/4/11 3/1/11 7/4/11 11/5/11 31/3/11 16/3/11 27/6/11 15/11/11 14/11/11 M S HSBA 588 35764 4249 2181 2589 13538 9399 7341 20018 27404 35269 29287 35763 36509 36503 31575 32416 829 25488 8697 39284 8481 11744 7453 6044 17350 33786 33892 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 V Minh Ngc V Vn Tin Nguyn Xuõn Mnh Trng Vn Minh Nguyn Trung Bỏch H Vit Phỏt ỡnh Trng Phm Quang Phỳ Trn c Lõn Xuõn Chin Trnh Vn Cng inh Vn t ng Duuy Nam Phi Cng Nguyn Hu Hũa Hong Tun Anh V Duy Thnh Trn Minh Tun Nguyn Hu Hựng Khỏnh Nguyn Quc Hong Chu Vn Hiu Nguyn Nam Cao T Minh Cng Nguyn Kim Ngc Li Vn M Nguyn Vn Thng Trn Tun Anh Ngụ Vy Mnh Nguyn c Tựng Vừ c Chin Lờ Vn Cụng Phm Ngc Hiu 16 28 17 36 15 21 26 17 16 16 18 18 14 32 27 17 25 22 15 16 16 14 14 32 19 26 20 16 15 28 42 25 13/4/11 14/4/11 28/4/11 18/3/11 23/2/11 9/2/11 26/1/11 11/2/11 14/6/11 21/12/11 27/11/11 16/9/11 29/6/11 19/7/11 4/9/11 5/4/12 30/1/12 16/4/12 28/7/12 9/7/12/ 22/4/12 16/11/12 9/1/12 18/1/12 7/2/12 18/4/12 14/3/12 2/7/12 28/4/12 1/8/12 7/12/12 20/12/12 18/4/11 18/4/11 30/4/11 23/3/11 28/2/11 14/2/11 29/1/11 15/2/11 17/6/11 23/12/11 1/12/11 19/9/11 1/7/11 23/7/11 7/9/11 9/4/12 2/2/12 26/4/12 30/7/12 11/8/12 26/4/12 19/11/12 12/1/12 20/1/12 10/2/12 20/4/12 17/3/12 5/7/12 2/5/12 3/8/12 10/12/12 22/12/12 9184 9337 10891 6628 4275 2975 2224 3199 16140 38363 35574 27287 17883 20271 25830 8775 2057 10159 22732 19248 10819 3665 621 1448 2790 10442 89234 19304 11528 23346 39176 40688 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Trn Vit Anh Nguyn Vn Lng Chu Quc Sn Trn Ngc Tỳ Nguyn Huy Hiu Nguyn Minh Thnh Nguyn Kim Dng Nguyn Tựng Dng V Vit Qunh Lờ c Anh XC NHN CA GIO VIấN HNG DN 15 32 18 17 15 17 16 15 22 20 18/2/12 26/2/13 20/5/13 22/1/13 19/2/13 15/1/13 10/1/13 30/1/13 1/1/13 14/5/13 21/2/12 4/3/13 24/5/13 28/1/13 21/2/13 17/1/13 12/1/13 1/2/13 4/1/13 18/5/13 3878 5208 15200 2290 4390 1527 1089 305 65 4783 XC NHN CA PHềNG KHTH ... Y T TRNG I HC Y H NI - PHM HI TRUNG NGHIÊN CứU ĐặC ĐIểM CHẩN ĐOáN Và ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị phẫu thuật XOắN TINH HOàN TạI BệNH VIệN VIệT ĐứC Chuyờn ngnh: Ngoi khoa Mó s : 60.72.07 LUN... sinh tinh Gia cỏc ng sinh tinh cú lp t bo k Leydig tit Testosterone - ng dn tinh i t ng sinh tinh n niu o gm cú ng thng, li Haller, nún xut (nm tinh hon) v on ng tinh, thng tinh i t mo tinh qut... thng tinh hon bờn i din cú th gim thiu nu ct b tinh hon xon 1.3.4 Phõn loi xon tinh hon - Xon ngoi tinh mc: ton b tinh hon v tinh mc xon quanh trc dc ca thng tinh, hay gp tr s sinh - Xon tinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm chẩn đoán và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật xoắn tinh hoàn tại bệnh viện việt đức, Nghiên cứu đặc điểm chẩn đoán và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật xoắn tinh hoàn tại bệnh viện việt đức, Nghiên cứu đặc điểm chẩn đoán và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật xoắn tinh hoàn tại bệnh viện việt đức

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn