Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết quả phẫu thuật u nang hố lưỡi thanh thiệt bằng dao điện đơn cực

82 303 3
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/06/2017, 20:47

B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI PHM TH THU NGHIÊN CứU ĐặC ĐIểM LÂM SàNG ĐáNH GIá KếT QUả PHẫU THUậT U NANG Hố LƯỡI THANH THIệT BằNG DAO ĐIệN ĐƠN CựC LUN VN THC S Y HC H NI 2016 B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI PHM TH THU NGHIÊN CứU ĐặC ĐIểM LÂM SàNG ĐáNH GIá KếT QUả PHẫU THUậT U NANG Hố LƯỡI THANH THIệT BằNG DAO ĐIệN ĐƠN CựC Chuyờn ngnh : Tai Mi Hng Mó s : 60720155 LUN VN THC S Y HC Ngi hng dn khoa hc: 1.TS Nguyn Quang Trung 2.PGS TS Phm Tun Cnh H NI 2016 LI CM N Tụi xin gi li cm n chõn thnh ti: ng y, Ban giỏm hiu, Phũng Qun lý o to Sau i hc v B mụn Tai Mi Hng Trng i hc Y H Ni ó to mi iu kin thun li cho tụi sut quỏ trỡnh hc v nghiờn cu ti trng ng y, Ban Giỏm c, khoa Tai Mi Hng ca Bnh vin i hc Y H Ni, ng y, Ban Giỏm c, Cỏc khoa, phũng ca Bnh vin Tai Mi Hng Trung ng, ó quan tõm, giỳp , to iu kin cho tụi hc v nghiờn cu ti bnh vin Tụi xin by t lũng kớnh trng v bit n sõu sc ti: TS Nguyn Quang Trung Phú Trng khoa Tai Mi Hng - Bnh vin i hc Y H Ni, PGS.TS Phm Tun Cnh Trng khoa phu thut chnh hỡnh Bnh Vin Tai Mi Hng Trung ng ngi thy ó trc tip hng dn, giỳp ng viờn tụi hc tp, nghiờn cu, tng bc thc hin v hon thnh lun ny Tụi xin trõn trng cm n PGS.TS Vừ Thanh Quang cựng cỏc thy cụ hi ng thụng qua cng v bo v lun vn, ó úng gúp nhiu ý kin quý bỏu cho tụi quỏ trỡnh nghiờn cu v hon chnh lun tt nghip Tụi xin by t lũng bit n sõu sc n th bn bố, ng nghip ó giỳp v to mi iu kin thun li tụi cú th thc hin ti ny V cui cựng, tụi vụ cựng bit n s chm súc, ng viờn ca cha m v nhng ngi thõn yờu ca tụi, s quan tõm giỳp v nhng tỡnh cm quý bỏu ca ngi thõn v bn bố ó dnh cho tụi H Ni, ngy 12 thỏng 12 nm 2016 Phm Th Thu LI CAM OAN Tụi l Phm Th Thu hc viờn cao hc khúa 23 Trng i hc Y H Ni, chuyờn ngnh Tai Mi Hng, xin cam oan: õy l lun bn thõn tụi trc tip thc hin di s hng dn ca TS Nguyn Quang Trung, PGS.TS Phm Tun Cnh Cụng trỡnh ny khụng trựng lp vi bt k nghiờn cu no khỏc ó c cụng b ti Vit Nam Cỏc s liu v thụng tin nghiờn cu l hon ton chớnh xỏc, trung thc v khỏch quan Tụi xin hon ton chu trỏch nhim trc phỏp lut v nhng cam kt ny H Ni, ngy 12 thỏng 12 nm 2016 Tỏc gi Phm Th Thu CC CH VIT TT Bn : Bnh nhõn HLTT : H li thit LPR : Tro ngc hng qun MBA : Mó bnh ỏn MTB : Mó tiờu bn TMH : Tai mi hng MC LC T VN CHNG TNG QUAN 1.1 Lch s nghiờn cu v u nang h li thit 1.2 Nhng nột chớnh v c im gii phu ng dng 1.2.1 Gii phu hng - h hng 1.2.2 Thanh qun 1.2.3 Cu to h li thit .5 1.3 Bnh hc ca u nang h li thit .9 1.3.1 Dch t hc .9 1.3.2 C ch bnh sinh .9 1.3.3 Triu chng lõm sng ca u nang h li thit 1.3.4 Chn oỏn phõn bit .11 1.3.5 iu tr 12 Chng 17 I TNG V PHNG PHP NGHIấN CU .17 2.1 i tng nghiờn cu 17 2.1.1 Mu nghiờn cu 17 2.1.2 Thi gian nghiờn cu .17 2.1.3 a im nghiờn cu .17 2.1.4 Tiờu chun chn bnh nhõn 17 2.1.5 Tiờu chun loi tr 17 2.2 Phng phỏp nghiờn cu 17 2.2.1 Thit k nghiờn cu .17 2.2.2 Phng tin nghiờn cu .18 2.2.3 Cỏc bc tin hnh .18 2.2.4 Thụng s nghiờn cu .23 2.2.5 X lý s liu 24 2.3 o c nghiờn cu 24 CHNG 26 KT QU NGHIấN CU 26 3.1 c im chung .26 3.1.1 c im dch t 26 3.1.2 Cỏc yu t nguy c 26 3.2 c im lõm sng 27 3.2.1 Lý vo vin 27 3.2.2 Triu chng c nng 28 3.2.3 c im ca u nang h li thit trờn ni soi 28 3.2.4 Dch lũng u nang 31 3.2.5 Mụ bnh hc v u nang h li thit 32 3.2.6 Mi liờn quan gia mụ bnh hc v u nang vi dch nang 32 3.2.7 Mi liờn quan gia mụ bnh hc v u nang vi mu sc nang 33 3.3 ỏnh giỏ kt qu phu thut 34 3.3.1 Thi gian phu thut .34 3.3.2 Mi liờn quan gia thi gian phu thut v kớch thc u nang 35 3.3.3 Lng mỏu mt phu thut 35 3.3.4 Mc au sau m theo thi gian 36 3.3.5 Tin trin ca hc m sau phu thut 37 3.3.6 Mi liờn quan gia kớch thc nang v mc bong gi mc sau m ngy 39 3.3.7 Mi liờn quan gia thi gian phu thut v mc bong gi mc sau m ngy 40 3.3.8 Mi liờn quan gia v trớ u nang v mc bong gi mc sau m ngy 41 3.3.9 S ngy dựng thuc gim au .42 3.3.10 Cỏc bin chng v di chng sau phu thut 42 3.3.11 So sỏnh cỏc triu chng trc v sau phu thut 43 3.3.12 Thi gian nm vin 43 Chng 45 BN LUN 45 4.1 c im lõm sng ca u nang h li thit .45 4.1.1 c im chung .45 4.1.2 c im lõm sng 46 4.2 ỏnh giỏ kt qu phu thut u nang h li thit bng dao in n cc .51 4.2.1 Thi gian phu thut .51 4.2.2 Lng mỏu mt phu thut 52 4.2.3 Mc au sau m theo thi gian 52 4.2.4 Tin trin ca hc m sau phu thut 54 4.2.5 S ngy dựng thuc gim au .57 4.2.6 V bin chng v di chng sau phu thut 57 4.2.7 So sỏnh cỏc triu chng trc v sau phu thut 58 4.2.8 Thi gian nm vin 59 KT LUN 60 DANH MC BNG Bng 3.1 Phõn b bnh nhõn theo tui v gii 26 Bng 3.2 Cỏc yu t nguy c 26 Bng 3.3 S lng u nang trờn ni soi 28 Bng 3.4 T l kớch thc u nang trờn ni soi 29 Bng 3.5 Mu sc ca u nang 31 55 Trong s 14 nang kớch thc trờn cm sau m ngy thỡ cú 9/14 (64,3%) gi mc bong c 50%, cú 4/14 (28,6%) gi mc bong c 25%, cũn li bnh nhõn gi mc bong c 75% Nh vy ti thi im ngy sau m chỳng tụi thy: Cỏc u nang m cú kớch thc di 1cm thỡ sau ngy gi mc bong hon ton Cỏc u nang cú kớch thc t n cm thỡ 92,8% gi mc bong c trờn 75% Cỏc u nang m kớch thc trờn cm thỡ 92,7% gi mc bong di 50% iu ny cú ngha rng vi kớch thc u nang cng ln thỡ mc bong gi mc s chm hn vỡ vy sau ngy chỳng ta cn dn bnh nhõn tip tc tuõn th theo ch n v sinh hot nu gi mc cha bong ht nh: ch n sau phu thut phi n mm, ngui, khụng n ung thc n gõy kớch thớch nh ru bia, thuc lỏ, cay, núng cú th gõy ho sc gõy chy mỏu ng thi dn bnh nhõn khụng c khc nh mnh * Mi liờn quan gia thi gian phu thut v mc bong gi mc sau m ngy Qua bng 3.15.chỳng tụi ỏnh giỏ mc bong gi mc sau m ti thi im ngy vi thi gian phu thut u nang Trong s 13 bnh nhõn thi gian phu thut di phỳt thỡ cú 9/13 (69,2%) gi mc bong ht v cú 4/13 (30,8%) gi mc bong c 75% Trong s 25 bnh nhõn thi gian phu thut t n 15 phỳt thỡ cú 13/25 (52%) gi mc bong c 75%, cú 9/25 (36%) gi mc bong c 50% Ngoi cú trng hp l gi mc bong hon ton v trng hp l gi mc bong c 25% Trong s bnh nhõn thi gian phu thut trờn 15 phỳt thỡ cú 3/7 (42,9%) gi mc bong c 25%, cú 2/7 (28,6%) gi mc bong c 50%, cũn li trng hp bong c hon ton, trng hp bong c 75% 56 Nh vy ti thi im ngy sau m chỳng tụi thy: Cỏc u nang cú thi gian phu thut di phỳt thỡ 100% Bn gi mc bong c trờn 75% Cỏc u nang m thi gian phu thut t n 15 phỳt cú 60% Bn gi mc bong c trờn 75% Cỏc u nang m thi gian phu thut trờn 15 phỳt cú khong gn 1/3 s Bn gi mc bong c 75% iu ny cú ngha rng thi gian phu thut cng di thỡ mc bong gi mc cng chm hn Tuy nhiờn chỳng ta cha th ỏnh giỏ c mc liờn quan mt cỏch chớnh xỏc vỡ c mu ca chỳng tụi cũn nh, khụng i din c v mc bong gi mc cũn liờn quan n nhiu yu t khỏc * Mi liờn quan gia v trớ u nang v mc bong gi mc sau m ngy Qua bng 3.16 chỳng tụi ỏnh giỏ mc bong gi mc sau phu thut ngy Trong s 16 u nang nm v trớ sn np thỡ cú 9/16 (56,2%) gi mc bong ht sau ngy, cú 7/16 (43,8%) gi mc bong c 75% Trong s bnh nhõn u nang nm ỏy li cú 1/6 (16,7%) gi mc bong hon ton sau ngy, cú 1/6 (16,7%) gi mc bong c 75%, v 4/6 (66,7%) gi mc bong c 50% Trong s 23 bnh nhõn u nang nm v trớ rónh li thit cú 10/23 (43,5%) gi mc bong c 75%, cú 7/23 (30,4%) gi mc bong c 50%, cú 2/23 (8,7%) gi mc bong hon ton cũn li 4/23 (17,4%) gi mc bong ch c 25% Nh vy ti thi im ngy sau m chỳng tụi ỏnh giỏ cỏc u nang v trớ sn np thỡ gi mc bong c trờn 75% Cỏc u nang rónh li thit cú khong mt na l gi mc bong c trờn 75% Cỏc u nang v trớ ỏy li ch cú 1/3 Bn l gi mc bong c 75% T bng trờn thy rng mi liờn quan gia v trớ u nang v mc bong 57 gi mc Tuy nhiờn mc bong gi mc ph thuc vo nhiu yu t nh kớch thc u nang, thi gian phu thut, v trớ u nang v mt s yu t khỏc nh: mc t ca phu thut viờn, dinh dng sau m ca bnh nhõn nhiờn nhng yu t ny b nh hng nhiu bi khỏch quan v c mu ca nghiờn cu chỳng tụi cũn nh nờn chỳng tụi cha a c t l liờn quan mt cỏch chớnh xỏc cú ý ngha 4.2.5 S ngy dựng thuc gim au T biu 3.8 chỳng tụi thy: sau m cú 9/45 (20%) bnh nhõn khụng phi dựng thuc gim au Khụng cú bnh nhõn no phi dựng thuc n ngy th sau m S bnh nhõn dựng thuc gim au sau m nhiu nht l ngy chim 64,4% S bnh nhõn phi dựng thuc gim au sau m ngy l nhiu nht chim 64,4% S bnh nhõn dựng thuc ngy chim 8,9% v cú bnh nhõn chim 20% sau m khụng phi dựng thuc gim au iu ny chng t t mc au ớt nờn cng s gim c s ln dựng thuc v s ngy dựng thuc gim au 4.2.6 V bin chng v di chng sau phu thut Trong nghiờn cu ca chỳng tụi c 45 bnh nhõn khụng gp cỏc tai bin nh: chy mỏu, phự n qun, khú th hay ct ct sn np Trong thc t lõm sng chỳng tụi cng ó gp tai bin chy mỏu sau phu thut Cỏc trng hp chy mỏu sau phu thut ny l v trớ u nm np hng thit ni cú nhỏnh ng mch v tnh mch li chy qua phu thut lm tn thng ti ng mch ny cú th cú nguy c chy mỏu bong gi mc Khi s dng dao in n cc gim chy mỏu lỳc m, trng m sch cú th quan sỏt c mch mỏu v cỏc cu trỳc rừ rng hn ng thi vi u im ca u dao in nh, hi cong nờn ta cú th la i t rỡa, t xung quanh trỏnh lm tn thng mch mỏu ny Ngoi tai bin ct ct sn np ớt xy hn vỡ m khụng chy 58 mỏu thỡ phu thut viờn cú th quan sỏt c cỏc cu trỳc rừ hn v phõn bit c õu l nang õu l sn np nờn cú th trỏnh c tai bin ny Cng thờm sau phu thut chỳng tụi cho bnh nhõn dựng khỏng sinh, gim viờm, gim phự n, thỡ s gim t l khú th phự n Co kộo hc m l quỏ trỡnh phu thut, phu thut lm tn thng sõu qua lp niờm mc, n lp c ca ỏy li s to so rỳm Chỳng ta ch ỏnh giỏ c gi mc ó bong ht, nghiờn cu ca chỳng tụi theo dừi c cú 12 bnh nhõn gi mc ó bong ht thỡ 12/12 bnh nhõn khụng cú co kộo hc m Trong phu thut cú th xy nhng khú khn nh bnh nhõn nm nga c t ni khớ qun gõy mờ, nu u nang cú kớch thc ln, gõy dn sn np v phớa mụn lm che lp mụn s gõy khú khn t ni khớ qun Nờn cn hi chn, cựng lp k hoch vi bỏc s gõy mờ lng trc nhng khú khn cú th xy t ni khớ qun Cú th cú trng hp phi m khớ qun trc phu thut Trong nghiờn cu ny ca chỳng tụi khụng t tiờu ny nghiờn cu vỡ bnh nhõn ca chỳng tụi c phu thut trung tõm phu thut hng u, c trang b y cỏc thit b phc v t ni khớ qun khú Duy ch cú mt trng hp l chỳng tụi cú xut phng ỏn sn sng l m khớ qun nu khụng t c ng ni khớ qun vỡ kớch thc nang to cm khụng quan sỏt c mụn õy l mt gi ý cho cỏc tuyn c s m khoa gõy mờ hi sc cha y trang thit b cho nhng trng hp t ni khớ qun khú v cng gim ti a nhng bin chng 4.2.7 So sỏnh cỏc triu chng trc v sau phu thut Cỏc triu chng c nng ca u nang h li thit nghốo nn, khụng c hiu, nhiờn nghiờn cu chỳng tụi thy rng cỏc triu chng u gim sau m ỏng k 59 Nut vng l triu chng thng gp nghiờn cu ca chỳng tụi Ti thi im chn oỏn cú 40/45 (88,9%) bnh nhõn nut vng, sau phu thut cũn 12/45 (26,7%) bnh nhõn nut vng, cú th gii thớch iu ny rng sau m c bit gi mc cha bong ht thỡ cm giỏc nut vng cú th cũn, cũn li cỏc triu chng nh khú th cú 1/45 (2,2%), thay i ging núi cú 3/45 (6,7%) bnh nhõn sau ct ó tr v bỡnh thng Theo khuyn cỏo ca tỏc gi Dong Hoon v cng s thỡ u nang HLTT dự khụng cú triu chng cng nờn ct b trỏnh viờm thit cp, trỏnh nhim trựng nang, ỏp xe nang gõy bớt tc ng th, e da n tớnh mng bnh nhõn [19] Tuy vy nghiờn cu ca chỳng tụi ch rng nu bnh nhõn cú triu chng lỳc chn oỏn thỡ sau phu thut triu chng ú s gim dn v mt i 4.2.8 Thi gian nm vin Thi gian nm vin trung bỡnh l 3,4 ngy Do phng phỏp tng i an ton, khụng gõy mt mỏu m, sau m ớt bin chng, mc au ớt, nờn bnh nhõn cú th vin sm 60 KT LUN Qua nghiờn cu 45 bnh nhõn u nang HLTT c phu thut bng dao in n cc t thỏng 10/2015 n thỏng 10/2016 ti Bnh Vin Tai Mi Hng Trung ng v Bnh Vin i Hc Y H Ni chỳng tụi a mt s nhn xột sau: * c im lõm sng u nang HLTT c im chung + Tui: nh nht tui, ln nht 74 tui, hay gp nht l nhúm tui 40-60 + Gii: nam gp nhiu hn n + Cỏc yu t nguy c: + Bnh nhõn cú bnh nn viờm hng mn tớnh chim 82,2% + Tro ngc hng qun hay gp chim 77,8% + Ung ru, bia, hỳt thuc tng ng chim 33,3% Triu chng lõm sng: + Triu chng c nng thng gp: nut vng l ch yu chim 88,9% ụi gp thay i ging núi, au hng v khú th ớt gp + Triu chng trờn ni soi: V trớ u nang HLTT hay gp rónh li thit chim 51,1% Kớch thc nang nh hn 3,2 cm Mu sc nang hay gp mu xỏm chim 55,6% Dch nang thng gp l dch nhy, c mu vng úng chim 57,8%, ớt gp hn l dch loóng, mu v dch c st st, mu vng + Mụ bnh hc gp nhiu nht l nang nhy chim 57,8%, ớt gp hn l nang biu bỡ v nang lympho 61 * ỏnh giỏ kt qu phu thut u nang h li thit bng dao in n cc + Thi gian phu thut trung bỡnh l phỳt + Khụng chy mỏu phu thut chim 71,1% + Mc au sau m theo thi gian: + Ngy th sau m: mc au va nhiu nht chim 73,3% + Ngy th sau m: mc au nh nhiu nht chim 71,1% + Thi gian bong gi mc: ti thi im ngy sau phu thut cú 66,7% gi mc bong c trờn 75% + Khụng gp bin chng chy mỏu, khú th, phự n qun hoc ct ct sn np, co kộo hc m TI LIU THAM KHO Ahuja A et al (2005) Imaging for thyroglossal duct cyst: the bare essentials Clinical radiology 60 (2) pp 141-148 AlAbdulla A F (2015) Congenital Vallecular Cyst Causing Airway Compromise in a 2-Month-Old Girl Case Rep Med 2015 Altmeyer V L et al (1978) Multiple epiglottic cysts Archives of Otolaryngology 104 (11) pp 673-675 an l t (2002) bi bao sua Arens C et al (1997) Clinical and morphological aspects of laryngeal cysts European archives of oto-rhino-laryngology 254 (9-10) pp 430436 Berger G et al (2008) Adult vallecular cyst: thirteen-year experience Otolaryngol Head Neck Surg 138 (3) pp 321-327 Bestas A et al (2014) Airway Management in an Adult Patient With a Large Vallecular Cyst Journal of Medical Cases (3) pp 160-162 Breysem L et al (2009) Vallecular cyst as a cause of congenital stridor: report of five patients Pediatr Radiol 39 (8) pp 828-831 Chen E Y et al (2011) Transoral approach for direct and complete excision of vallecular cysts in children Int J Pediatr Otorhinolaryngol 75 (9) pp 1147-1151 10 Chow P et al (2002) Vallecular cyst in a neonate Hong Kong Medical Journal (6) pp 464-464 11 Desanto L W et al (1970) Cysts of the larynxclassification Laryngoscope 80 (1) pp 145-176 12 FRANK H NETTER M (2013) Atlas Gii phu ngi Nh xut bn y hc pp 13 Gutiộrrez J P et al (1999) Vallecular cysts in newborns and young infants Pediatr Pulmonol 27 (4) pp 282-285 14 Harari M et al (1987) Glossal cysts in four infants Archives of disease in childhood 62 (11) pp 1173-1174 15 Hsieh L.-C et al (2013) The outcomes of infantile vallecular cyst post CO laser treatment Int J Pediatr Otorhinolaryngol 77 (5) pp 655657 16 Hsieh W.-S et al (2000) Vallecular cyst: an uncommon cause of stridor in newborn infants Eur J Pediatr 159 (1-2) pp 79-81 17 Kang H Y et al (2009) Endoscopic carbon dioxide laser procedure for an endogenous thyroglossal duct cyst Int J Pediatr Otorhinolaryngol 73 (7) pp 1011-1014 18 Kothandan H et al (2013) Difficult intubation in a patient with vallecular cyst Singapore Med J 54 (3) pp e62-65 19 Lee D H et al (2015) Clinical characteristics and surgical treatment outcomes of vallecular cysts in adults Acta Otolaryngol pp 1-4 20 Lin N N (2006) Gin yu Bnh hc Tai Mi Hng Nh xut bn y hc 21 NEINAS F W et al (1973) Lingual thyroid: clinical characteristics of 15 cases Annals of internal medicine 79 (2) pp 205-210 22 Ngha B (2004) Gúp phn nghiờn cu ụng in lng cc cm mỏu qua ni soi ti bnh vin TMHTW t thỏng 4/2004 n thỏng 10/2004 Trng i Hc Y H Ni 23 Padfield A (1972) Epiglottic cysts Anaesthesia 27 (1) pp 84-88 24 Pagella F et al (2013) Transoral power-assisted marsupialization of vallecular cysts under local anesthesia Laryngoscope 123 (3) pp 699701 25 PhmngDiu (2012) Gii phu u mt c Nh xut bn y hc pp 26 Romak J J et al (2010) Bilateral vallecular cysts as a cause of Dysphagia: case report and literature review Int J Otolaryngol 2010 27 Santiago W et al (1985) Thyroglossal duct cyst of the tongue The Journal of otolaryngology 14 (4) pp 261-264 28 Shapiro M (1949) Cysts on the base of the tongue in infants Ann Otol Rhinol Laryngol 58 (2) pp 457 29 Singhal S K et al (2014) Vallecular cysts in adult population: ten year experience Nepalese Journal of ENT Head and Neck Surgery (2) pp 5-7 30 Sn N T (2012) Nghiờn cu ch nh v ỏnh giỏ kt qu iu tr ca phng phỏp ct ammian bng dao in n cc Trng i Hc Y H Ni 31 Sun B.-C et al (2014) Clinical Effect Analysis of Microscopic Surgery for Epiglottis Cysts with Coblation Indian Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery 66 (3) pp 267-271 32 Sundarapandian S et al (2013) Haemolymphangioma of epiglottis Journal of clinical and diagnostic research: JCDR (8) pp 1753 33 Tibesar R J et al (2003) Apnea spells in an infant with vallecular cyst Ann Otol Rhinol Laryngol 112 (9 Pt 1) pp 821-824 34 Tsai Y.-T et al (2013) Treatment of vallecular cysts in infants with and without coexisting laryngomalacia using endoscopic laser marsupialization: Fifteen-year experience at a single-center Int J Pediatr Otorhinolaryngol 77 (3) pp 424-428 35 VừTn (1983) Tai mi Hng Thc Hnh Vol Tp Nh xut bn y hc pp 36 Yuce Y et al (2013) Asymptomatic vallecular cyst: case report Brazilian Journal of Anesthesiology (English Edition) 63 (5) pp 419421 TI LIU THAM KHO BNH N NGHIấN CU MBA: I HNH CHNH : H v tờn : Nam (0) Ngy sinh : / / N (1) Tui : Ngh nghip : in thoi: a ch: + Ngy khỏm ban u: + Ngy khỏm li ln 1( sau 1-2 ngy): + Ngy khỏm li ln 2( sau ngy): * Lý i khỏm bnh : Nut vng Khú th Nut au Thay i ging núi TIN S Bn thõn + Viờm hng mn tớnh Khụng Cú + Tro ngc hng qun qun Khụng Cú + Ung bia, ru Khụng Cú + Hỳt thuc lỏ Khụng Tỡnh c TRIU CHNG : Triu chng chớnh Nut vng: Khụng Cú Nut au Khụng Cú Khú th: Khụng Cú Thay i ging núi Khụng Cú Triu chng ni soi V trớ ỏy li Rónh li thit Sn np thit Kớch thc: (cm) Mu sc Mu vng Mu xỏm, mu hng Nang lympho Nang biu bỡ Cn lõm sng: Gii phu bnh .Nang nhy Phu thut : Thi gian ct .(phỳt) 2.Lng mỏu mt: (ml) Dch lũng u nang Dch loóng, Dch nhy, c Dch c, vng Bin chng sau phu thut + Chy mỏu sau m + Chy mỏu sm khụng + Chy mỏu mun khụng + St : Cú ( Nh Va Nng) Cú ( Nh Va Nng) Khụng + Khú th: Khụng + Ct ct sn np: Khụng + Co kộo hc m: Khụng III KHM SAU 1-2 NGY : C nng : au Cỏc triu chng c nng: + St: Cú + Khú th Khụng : Khụng Thc th : Gi mc u Khụng u Mng Dy R mỏu Khụng r mỏu Ph ht din ct Khụng ph ht din ct ng m, ng nhy Khụng ng m ng nhy IV KHM LI SAU NGY: C nng : + au + Nut vng: Khụng + Khú th: Khụng + Thay i ging núi Khụng + Thi gian dựng thuc gim au (ngy) + Thi gian nm vin (ngy) Thc th : Gi mc Bong 100% Bong 75% Bong 50% Co kộo hc m Khụng Bong 25% ... HC Y H NI PHM TH THU NGHIÊN C U ĐặC ĐIểM LÂM SàNG Và ĐáNH GIá KếT QUả PH U THUậT U NANG Hố LƯỡI THANH THIệT BằNG DAO ĐIệN ĐƠN CựC Chuyờn ngnh : Tai Mi Hng Mó s : 60720155 LUN VN THC S Y HC Ngi... ct u nang h li thit .34 Biu 3.6: T l phõn b thi gian phu thut vi kớch thc u nang 35 Biu 3.7: im au trung bỡnh sau m 37 Biu 3.8: S ngy dựng thuc gim au (N =45) 42 Biu 3.9 Cỏc triu... phu thut m thụng nang, phu thut ct b hon ton nang Ti Vit Nam phu thut u nang h li thit kinh in dựng pince v kộo vi phu Tuy vy nhc im ca phng tin ny l chy m u, khú lm, thi gian phu thut di Xut
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết quả phẫu thuật u nang hố lưỡi thanh thiệt bằng dao điện đơn cực, Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết quả phẫu thuật u nang hố lưỡi thanh thiệt bằng dao điện đơn cực, Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết quả phẫu thuật u nang hố lưỡi thanh thiệt bằng dao điện đơn cực

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn