ĐẶC điểm lâm SÀNG, CHẨN đoán HÌNH ẢNH và ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ u NGUYÊN bào tủy

106 324 2
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/06/2017, 19:30

B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI H TRUNG LUN ĐặC ĐIểM LÂM SàNG, CHẩN ĐOáN HìNH ảNH ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị U NGUYÊN BàO TủY Chuyờn ngnh : Ngoi khoa Mó s : 60720123 LUN VN THC S Y HC Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS NG VN H H NI - 2015 LI CM N hon thnh lun ny, tụi xin trõn trng cm n Ban giỏm hiu, Phũng o to sau i hc, B mụn ngoi- Trng i hc Y H Ni; Ban giỏm c, Phũng k hoch tng hp, Khoa gii phu bnh, Khoa chn oỏn hỡnh nh- Bnh vin Nhi Trung ng v Bnh vin Vit c; Ban giỏm c, Khoa Thn Kinh, Khoa ngoi, bnh vin Nhi Trung ng ó quan tõm giỳp to iu kin cho tụi sut quỏ trỡnh hc v nghiờn cu Tụi xin t lũng bit n sõu sc n PGS TS ng Vn H, ngi thy ó b nhiu thi gian v cụng sc giỳp ch bo, rốn luyn tụi ngy cng trng thnh hn hc tp, chuyờn mụn v cuc sng Tụi cng xin gi li cm n chõn thnh ti Bs Lờ Nam Thng, ngi ó ch bo v giỳp tn tỡnh cho tụi quỏ trỡnh phỏt trin chuyờn mụn cng nh thc hin ti ny Tụi xin chõn thnh cm n th y bỏc s khoa Phu thut Thn kinh Bnh vin Vit c ó to iu kin, giỳp tụi quỏ trỡnh hc v nghiờn cu ti õy Li cui tụi xin cm n nhng ngi thõn yờu gia ỡnh, bn bố v ng nghip ó ng viờn, giỳp tụi quỏ trỡnh hc va qua H Trung Luõn LI CAM OAN Tụi l: H Trung Luõn, hc viờn cao hc khoỏ 22, Trng i hc Y H Ni, chuyờn ngnh ngoi khoa, xin cam oan: õy l lun bn thõn tụi trc tip thc hin t thỏng 1/2014 n thỏng 9/2015 ti khoa Phu thut Thn kinh bnh vin Vit c v Khoa Thn kinh bnh vin Nhi Trung ng PGS TS ng Vn H hng dn Cụng trỡnh ny khụng trựng lp vi bt k nghiờn cu no khỏc ó c cụng b ti Vit Nam Cỏc s liu v thụng tin nghiờn cu l hon ton chớnh xỏc, trung thc v khỏch quan, ó c xỏc nhn v chp thun ca c s ni nghiờn cu Tụi xin hon ton chu trỏch nhim trc phỏp lut v nhng cam kt ny H Ni, ngy 24 thỏng 09 nm 2015 Ngi vit cam oan H Trung Luõn MC LC T VN Chng 1: TNG QUAN 1.1 Lch s 1.1.1 Nc ngoi 1.1.2 Trong nc 1.2 Gii phu i cng 1.2.1 Tiu nóo 1.2.2 Cung tiu nóo gm nhiu si trc ni tiu nóo vi thõn nóo 1.2.3 Nóo tht IV 1.2.4 H thng ng mch 1.2.5 H thng tnh mch 10 1.3 Gii phu chc nng 11 1.3.1 Tiu nóo nguyờn thy 11 1.3.2 Tiu nóo c 11 1.3.3 Tiu nóo mi 12 1.4 Ngun gc, v trớ v di cn ca u nguyờn bo ty 12 1.5 Mụ bnh hc u nguyờn bo ty 13 1.5.1 i th 14 1.5.2 Vi th 15 1.5.3 Cỏc bin th u nguyờn bo ty 15 1.6 C ch bnh sinh u nguyờn bo ty 15 1.7 c im lõm sng ca u nguyờn bo ty 16 1.7.1 Hi chng tng ỏp lc ni s 16 1.7.2 Hi chng tiu nóo 16 1.7.3 Du hiu cỏc dõy thn kinh s 17 1.8 c im cn lõm sng ca u nguyờn bo ty 17 1.8.1 Xquang quy c 17 1.8.2 Chp ct lp vi tớnh 17 1.8.3 Chp cng hng t 18 1.9 iu tr 21 1.9.1 iu tr phu thut 22 1.9.2 Cỏc phng phỏp iu tr kt hp 24 Chng 2: I TNG V PHNG PHP NGHIấN CU 29 2.1 i tng nghiờn cu 29 2.1.1 Tiờu chun chn bnh nhõn 29 2.1.2 Cỏc trng hp loi nghiờn cu 29 2.2 Phng phỏp nghiờn cu 29 2.2.1 Thit k nghiờn cu 29 2.2.2 Ni dung nghiờn cu 30 2.2.3 Phng phỏp thụng kờ v x lớ s liu 42 2.2.4 o c nghiờn cu 43 Chng 3: KT QU NGHIấN CU 44 3.1 c im chung 44 3.1.1 Tui 44 3.1.2 Gii 45 3.2 Chn oỏn u nguyờn bo ty 46 3.2.1 c im lõm sng 46 3.2.2 c im chn oỏn hỡnh nh u nguyờn bo ty trờn phim chp cng hng t 49 3.3 Kt qu iu tr 52 3.3.1 Kt qu phu thut 52 3.3.2 Cỏc phng phỏp iu tr sau phu thut v kt qu xa 57 3.4.3 Cỏc yu t liờn quan vi t l sng sau nm 59 3.4.4 Mi liờn quan gia t l tỏi phỏt u sau nm vi iu tr tia x sau phu thut 63 Chng 4: BN LUN 64 4.1 c im chung 64 4.1.1 Tui 64 4.1.2 Gii 65 4.2 Chn oỏn u nguyờn bo ty 66 4.2.1 c im lõm sng 66 4.2.2 c im chn oỏn hỡnh nh trờn phim chp cng hng t 68 4.3 Kt qu iu tr 71 4.3.1 Kt qu phu thut 71 4.3.2 Kt qu xa 75 KT LUN 83 KHUYN NGH 85 TI LIU THAM KHO PH LC DANH MC BNG Bng 1.1 Phõn u nguyờn bo ty theo Chang 1969 21 Bng 3.1 Tui trung bỡnh ca bnh nhõn 44 Bng 3.2 Phõn b tui ca bnh nhõn 44 Bng 3.3 Phõn b gii tớnh 45 Bng 3.4 Thi gian xut hin triu chng u tiờn n lỳc khỏm bnh 46 Bng 3.5 Phõn b cỏc triu chng lõm sng 47 Bng 3.6 Cỏc hi chng lõm sng 48 Bng 3.7 Tỡnh trngbnh nhõn trc phu thut ỏnh giỏ theo thang im Karnofsky 48 Bng 3.8 V trớ u trờn cng hng t 49 Bng 3.9 Kớch thc u trờn cng hng t 49 Bng 3.10 c im cu trỳc u trờn cng hng t 50 Bng 3.11 c im u cỏc xung trờn cng hng t 50 Bng 3.12 c im hỡnh nh cng hng t 51 Bng 3.13 M dn lu nóo tht- bng 52 Bng 3.14 Mc ly u phu thut 53 Bng 3.15 Thi gian nm vin sau phu thut 53 Bng 3.16 Cỏc bin chng sm sau phu thut 54 Bng 3.17 Tỡnh trng ca bnh nhõn vin theo thang im Karnofsky 55 Bng 3.18 Liờn quan kớch thc u v tỡnh trng vin 55 Bng 3.19 Liờn quan m cp cu dn lu nóo tht- bng vi tỡnh trng vin theo thang im Karnofsky 56 Bng 3.20 Liờn quan gia bin chng sau m vi tỡnh trng bnh nhõn vin theo Karnofsky 57 Bng 3.21 iu tr tia x v húa cht sau phu thut 57 Bng 3.22 Tỡnh trng bnh nhõn hin ti ỏnh giỏ theo Karnofsky 58 Bng 3.23 ỏnh giỏ tỡnh trng u tỏi phỏt v di cn sau nm 59 Bng 3.24 Liờn quan gia tui bnh nhõn vi t l sng sau nm 59 Bng 3.25 Liờn quan gia tỡnh trng bnh nhõn vin vi t l sng sau nm 60 Bng 3.26 Liờn quan gia mc ly u phu thut v t l sng sau nm60 Bng 3.27 T l sng sau nm nhúm bnh nhõn khụng iu tr gỡ sau phu thut 61 Bng 3.28 Liờn quan gia iu tr tia x sau m ti t l sng sau nm 61 Bng 3.29 Liờn quan gia iu tr húa cht sau m vi t l sng sau nm 62 Bng 3.30 Liờn quan gia iu tr kt hp tia x v húa cht sau m vi t l sng sau nm 62 Bng 3.31 Mi liờn quan gia t l tỏi phỏt u sau nm vi iu tr tia x hoc húa cht sau phu thut 63 Bng 4.1 So sỏnh mc ly u 73 DANH MC BIU Biu 3.1 Phõn b nhúm tui ca bnh nhõn 45 Biu 3.2 Phõn b gii tớnh ca bnh nhõn 46 Biu 3.3 Tỡnh trng bnh nhõn hin ti ỏnh giỏ theo thang im Karnofsky 58 DANH MC HèNH Hỡnh 1.1 Gii phu tiu nóo Hỡnh 1.2 H thng ng mch ca tiu nóo Hỡnh 1.3 H thng tnh mch ca tiu nóo 10 Hỡnh 1.4 U di cn vo nóo tht bờn 13 Hỡnh 1.5 U nm nóo tht IV 13 Hỡnh 1.6 Cỏc t bo xp thnh 14 Hỡnh 1.7 Mt t bo dy c 14 Hỡnh 1.8 U nguyờn bo ty thựy giun khụng cú thuc cn quang 17 Hỡnh 1.9 U nguyờn bo ty thu gian cú thuc cn quang 17 Hỡnh 1.10: Mt phng thm khỏm vựng h sau v trờn lu 19 Hỡnh 1.11: Mt phng OM 19 Hỡnh 1.12: Hỡnh nh u nguyờn bo ty trờn MRI 20 Hỡnh 2.1 U nguyờn bo ty thựy giun khụng cú thuc cn quang 33 Hỡnh 2.2 U nguyờn bo ty thu gian cú thuc cn quang 33 Hỡnh 2.3: Theo bỡnh din dc 34 Hỡnh 2.4: Theo bỡnh din ng 34 Hỡnh 2.5 T th bnh nhõn nm sp 36 Hỡnh 2.6 ng m mng cng 37 Hỡnh 2.7 V trớ u v cỏc ng tip cn u 37 82 nguyờn bo ty di cn xung mng bng, nu cú t dn lu nóo tht- bng[27] Di cn ca u nguyờn bo ty cỏc c quan khỏc ca c th rt him gp Theo tng kt ca 22 tỏc gi khp chõu u v Bc M, Nht Bn giai on 19611987[28] cú 2925 ca u nguyờn bo ty cú 114 trng hp di cn ngoi nóo chim 3,9% Theo Rochkind (1991)[29] hay gp nht u nguyờn bo ty di cn xng (58-97%) vo hch (11-42%), vo phi (3-17%), vo gan (3-38%) Chỳng tụi xin khụng nhn nh v s di cn u nghiờn cu ny vỡ nhng hn ch v thi gian theo dừi sau phu thut v s lng bnh nhõn nghiờn cu 83 KT LUN Qua nghiờn cu trờn 35 bnh nhõn c chn oỏn v phu thut cú kt qu gii phu bnh l u nguyờn bo ty ti bnh vin Vit c v bnh vin Nhi Trung ng t thỏng nm 2011 n thỏng nm 2014, chỳng tụi thu c nhng kt qu sau c im lõm sng v cn lõm sng ca u nguyờn bo ty - U nguyờn bo ty l u ỏc tớnh IV, hay gp nam vi t l nam/n l 2,89/1 tui hay gp nht t n 15 tui vi t l 54,3%, tui trung bỡnh l tui - Thi gian t khi phỏt bnh n lỳc phu thut thng di thỏng vi t l 74,3% - Bnh nhõn thng cú biu hin ca hi chng lõm sng: hi chng tng ỏp lc ni s (t l 97,1%) v hi chng tiu nóo (t l 60%) Trong ú, t l ca cỏc triu chng ln lt l: au u 85,7%, nụn 71,1%, nhỡn m 8,6%, ri lon thng bng 57,1%, rung git nhón cu 5,7%, ri lon phi hp ng tỏc 25,7% c im ca u nguyờn bo ty trờn phim chp cng hng t - Cng hng t l phng phỏp chn oỏn hỡnh nh thng cú chn oỏn v iu tr u nguyờn bo ty - V trớ ca u hay gp nht l thựy nhng tiu nóo vi t l 91,4% Ch yu gp cỏc u ln hn 3m vi t l 91,4% - U gim tớn hiu trờn T1 W (t l 93,7%) v tng tớn hiu trờn T2 W (t l 97,1%) 100% tng tớn hiu trờn chui xung FLAIR U ch yu ngm thuc i quang t khụng ng nht vi t l 71,4% - U thng phỏt trin vo nóo tht IV gõy gión nóo tht bờn v nóo tht III vi t l 85,7% 84 - T l chn oỏn chớnh xỏc u nguyờn bo ty (phự hp vi kt qu gii phu bnh) trờn phim cng hng t cao vi t l 62,9% Kt qu phu thut Kt qu gn - Cú 40% bnh nhõn cú biu hin tng ỏp lc ni s nng, gión nóo tht nhiu, iu tr ni khoa khụng ỏp ng, c dn lu nóo tht bng trc phu thut ly u - Phu thut ly u vi phu vi kt qu: Ly u ton b: 51,4% Ly u gn ton b: 45,7% Ly u mt phn: 2,9% Sinh thit u: 0% - Cú 10/35 bnh nhõn (t l 28,6%) cú bin chng sau phu thut Trong ú bin chng hay gp nht l chy mỏu h m vi bnh nhõn - Tỡnh trng bnh nhõn vin ỏnh giỏ theo thang im Karnofsky l: nhúm I: 68,6%; nhúm II: 14,3%; nhúm III: 8,6%; nhúm IV: 8,6% Khụng cú bnh nhõn t vong vin Kt qu xa - T l sng sau nm l 57,2% Tt c bnh nhõn cũn sng u cú tỡnh trng thuc Karnofsky nhúm I, II - Cú 54,3% bnh nhõn c iu tr kt hp tia x v húa cht sau phu thut; ú cú 34,3% bnh nhõn iu tr c tia x v húa cht, 5,7% bnh nhõn ch iu t tia x, 14,3% bnh nhõn ch iu tr húa cht Cú 45,7% bnh nhõn khụng iu tr gỡ sau phu thut - Ti l tỏi phỏt u sau nm l 20% - iu tr tia x v húa cht sau phu thut giỳp tng t l sng v gim t l tỏi phỏt u sau nm 85 KHUYN NGH - Cn qun lý v t cht ch bnh nhõn sau phu thut nõng cao t l bnh nhõn c iu tr tia x v húa cht nhm tng t l sng v gim t l tỏi phỏt u - Cn cú nghiờn cu vi thi gian theo dừi sau phu thut di hn ỏnh giỏ thờm v t l sng, tỏi phỏt v di cn u sau nm TI LIU THAM KHO Trn Quang Vinh (2013) Cỏc u nóo vựng nóo tht IV Phu thut thn kinh, nh xut bn Y hc: 151-160 Shabanah M.A Jenkin D (2000) Prognostic factors for Medulloblastoma Int J Radiat Oncol Biol Phys, 47(3): 573-584 Annie W Chan (2000) Adult Medulloblastoma: prognostic factors and patterns of relapse Neurosurgery, 47(3) Lờ Vn Tr v cng s (2002) Nghiờn cu mi liờn quan gia lõm sng, ct lp vi tớnh cỏc u nóo vi kt qu mụ bnh hc ti bnh vin Vit c (1997-2002) lun thc s y hc i hc y h ni Trng Vn Vit Trn Quang Vinh (2002) U nguyờn bo ng ty Chuyờn ngoi thn kinh, Nh xut bn y hc TP H Chớ Minh: 247-265 M.D ALeland Albright (1996) Effect of Medulloblastoma resection on outcome in children: Areport from the children's cancer group Neurosurgery, 38: 265 Bựi Quang Tuyn (2003) Bnh hc thn kinh, sau i hc Nh xut bn quõn i nhõn dõn: 207-224 M.D Karoly M David (1997) Medulloblastima: is the years survival rate improving? Areview of 80 cases from a single institution J neurosurg 26: 13-21 Demaille M.C Dhellemmes P (1986) Cerebellar Medulloblastoma: Result of multidiscliplinary treatment, Reprot of 120 cases Surgneurol: 290-294 10 Arsil E Gokalp H.Z (1993) Medulloblastoma Neurosurgery (Stuttg): 87-89 11 M.V Ashok Modha (2000) Medulloblastoma in children the ottawa experience Child's Nero system: 341-350 12 Farr Patterson (1953) Cerebellar medulloblastoma treatment by inadiation 323-326 13 Mark G Belza (1991) Medulloblastoma freedon from relapse longer than years - therapcutic cure Neurosurgery, 75 14 Willam D Brown M.D (1995) Medulloblastoma and collins' law: a critical review of the concept of a periol of risk for tomor recurrence and patient survival Neurosurgery, 36: 691-697 15 Yeh S.A Sun L.M (2002) Postoperative radiation therapy for Medulloblastoma - high recurrence rate in the subfrontal region Neurosurgery, 58(1): 77-85 16 Barszcz S Rosz Kowski M (1994) Results of combined treatment of cerebellar Medulloblastoma in children with chemotherapy precending Radiotherapy Neurol neurochir Pol,28(5): 719-732 17 Faith G Davis (1998) Survival rates in patients with primary malignant lerain tumors stratified by patient age and tomor histological type: an analysis based on surveillance, epidemiology and End result (SEER) data, 1973-1991 Neurosurgery, 88: 1-10 18 Lopaz E Rivera Luna R (2002) Survival of children under five years old with Medulloblastoma: a study from the Mexican cooperative group for childhood malignancies (AMOHP) Childsnerv syst, 18(1-2): 38-42 19 Lờ Xuõn Trung (1991) U nóo, Bỏch khoa th bnh hc 1: 276-279 20 Lờ Vn Tr Dng Chm Uyờn, Dng i H v cng s (2003) c im dch t hc v phõn loi mụ bnh hc u nóo tai Bnh vin Vit c 1996-2002 Hi ngh phu thut thn kinh Vit nam - c ln th 4, thỏng 11/2003, thnh ph H Chớ Minh 21 Nguyn Quang Hin v cng s Nguyn Phong (2003) tỡnh hỡnh iu tr u nóo ti Bnh vin Ch Ry (7/1996-12/2000) Tp y hc thnh ph H Chớ Minh, 7: 50-54 22 Gouaze (1994) Gii phu thn kinh lõm sng (Ti liu dch Nguyn Vn ng, Lờ Quang Cng), Nh xut bn y hc: 308-313 23 Netter F.H (1997) Atlas gii phu ngi nh xut bn y hc 24 Lờ Xuõn Trung (1992) Bnh hc ngoi thn kinh Nh xut bn y hc TP H Chớ Minh: 142 25 Das Gupta C Awasthy B.S (1997) Medulloblastoma aretrospective analysis India J Pediatr, 64(5): 693-697 26 Achari G Kumar R (2001) uncommon presentation of Medulloblastoma Childs nerv syst, 17(9): 538-542 27 Gentet J.C Bouffet E (1994) Metastatic Medulloblastoma: The experience of the french cooperative M7 Group Eur J Cancer, 30A(10): 1478-1483 28 Shinsuke Kato (1997) Massive lung metastasis from cerebellar Medulloblastoma: areport on one case and review of literature Yonago acta medica, 40: 63-72 29 Rochkind (1991) medulloblastoma 30 Franco C.M Malheiros S.M (2002) Medulloblastoma in adult: aseries from brazil J Neurosurgery: 247-253 31 Karoly M David (1997) Medulloblastima: is the years survival rate improving? Areview of 80 cases from a single institution J neurosurgery: 26, 13-21 32 Mark G Belza (1991) Medulloblastoma freedon from relapse longer than years - therapcutic cure Neurosurgery: 75 33 Vcuccia H Pomata (1991) Medulloblastoma: what about the prognostic risk factors 34 Lachi Pavan Kumar, I Moinca, P Suresh, and K V J R Naidu (2015) Medulloblastoma: A common pediatric tumor: Prognostic factors and predictors of outcome Asian J Neurosurgery 35 Chang CH et al (1969) An operative staging system on megavoltage radiotherapeutic technique for cerebellar medulloblastoma Radiology: 1351-1359 36 Salazar O.M Castro-Vita H (1980) Medulloblastoma Rev Interram Radiol, 5(3): 77-82 37 Trn Thu H (2008) Phỏc iu tr u nguyờn bo ty Hi tho cp nht chn oỏn v iu tr u nóo tr em 38 Debiose D.A Hazuka M.B (1992) Survival result in adult patients treated for Medulloblastoma ", Cancer, 69(8): 2143-2148 39 Jakacki R.I Bergman I (1997) Treatment of standard risk Medullo with craniospinal irradiation, carboplatin, and vincristine Med Pediatr Oncol, 29(6): 563-567 40 Faith G Davis (1998) Survival rates in patients with primary malignant lerain tumors stratified by patient age and tomor histological type: an analysis based on surveillance, epidemiology and End result (SEER) data Neurosurgery: 1-10 41 A.E Gokalp H.Z (1993) Medulloblastoma Neurosurgery (Stuttg): 87-89 42 D.G.C Awasthy B.S (1997) Medulloblastoma aretrospective analysis India J Pediatric: 64(65), 693-697 43 Y.S.A Sun L.M (2002) Postoperative radiation therapy for Medulloblastoma - high recurrence rate in the subfrontal region Neurosurgery: 58(51), 77-85 44 Dattatraya Muzumdar et al (2004) Medulloblastoma in childhood-King Edward Memorial hospital surgical experience and review: Comparative analysis of the case series of 365 patients 45 Rivera Luna R (2002) Survival of children under five years old with Medulloblastoma: a study from the Mexican cooperative group for childhood malignancies (AMOHP) Childsnerv syst: 18(11-12), 38-42 46 Laperriere N.J Frost P.J (1995) Medulloblastoma in adults Int J Radiat Oncol Biol Phys: 15, 32(14), pp 951-957 47 Vcuccia H Pomata (1995) Medulloblastoma: what about the prognostic risk factors 48 Mnh Thng (2007) Nghiờn cu c im lõm sng, chn doỏn hỡnh nh v ỏnh giỏ kt qu phu thut u nguyờn bo ty lun thc s y hc i hc y h ni 49 L Tailandier (2006) Medulloblastoma 1-15 50 Nguyn Duy Hu, Nguyn Th Hng (2012) c im chn oỏn hỡnh nh v giỏ tr ca cng hng t chn oỏn u nguyờn bo ty h sau 51 Elisabeth Rushing Kelly K Koeller (2003) Medulloblastoma: a comprehensive review with radiologic - pathologic correlation radigraphics: 1613 - 1637 52 Totori-Donatti (1996) Medulloblastoma in children: CT and MRI findings Neuroradiology: 352-359 53 M Nelson (1991) Pediatric medulloblastoma Neuroradiology: 140-142 54 Chin HW (1992) Prognostic factor in medulloblastoma 55 Hoffman HS (1991) Metastasis via ventriculoperi to neal shunt in patients with medulloblastoma 56 Mc Laurin (1999) Medulloblastoma 57 Nguyn Quang Hin v cng s Nguyn Phong (2003) Tỡnh hỡnh iu tr u nóo ti Bnh vin Ch Ry (7/1996-12/2000) Tp y hc thnh ph H Chớ Minh: 50-54 58 A.W Chan (2000) Adult Medulloblastoma: prognostic factors and patterns of relapse Neurosurgery: 47(43) 59 Trn Vn Hc (2012) ỏnh giỏ kt qu iu tr u nguyờn ty bo tr em ti Bnh vin Nhi Trung ng 60 Roger J Packer (2013) Survival and secondary tumor in children with medulloblastoma Neuro Oncol 61 Jenny Adamski (2014) Advances in managing medulloblastoma and intracranial primitive neuro-ectodermal tumors 62 Raimond (1997) Medullobastoma Pediatric neurosugery: 215-257 63 Rutka (1997) medulloblastoma Clinical neurosugery: 571-584 64 Neidhardt (1982) Treatment of medulloblastoma-the pediatric oncologist 65 Kombogiorgas et al (2007) Outcome of children with posterior fossa medulloblastoma Child's Nero system 66 York et al (2001) Response to pre-radiation chemotherapy is predictive of improved survival in high risk medulloblastoma: Results from the paediatric oncology group Int J Radiat Oncol Biol Phys 67 Pezzotta (1982) External ventricular drainge in the management of posterior fossa operation Neurosurgery 68 Nancy J Tarbell (2013) High-Risk Medulloblastoma: A Pediatric Oncology Group Randomized Trial of Chemotherapy Before or After Radiation Therapy Ph lc BNH N NGHIấN CU I Hnh chớnh H v tờn Tui Gii: Ngh nghip: a ch Ngy vo Ngy m Ngy T vong ngy II Chn oỏn: Chn oỏn lỳc vo: Chn oỏn lỳc m Chn oỏn mụ bnh hc: III Hi bnh v khỏm bnh Lý vo vin Tin s a Bn thõn b Gia ỡnh c Bnh s au u Nụn Nhỡn m Ri lon tõm thn Nhỡn ụi Ri lon thng bng Rung git nhón cu Ri lon phi hp cú khụng Nhit Nhp th Mch Huyt ỏp d Khỏm thn kinh Hi chng tiu nóo: - Ri lon thng bng - Rung git nhón cu - Ri lon phi hp ng tỏc Soi ỏy mt: Dõy thn kinh s: IX , X , XI , XII , VI , VII , VIII Glasgow Nhit Nhp th Mch Huyt ỏp , VIII Glasgow ỏnh giỏ bnh nhõn trc m theo im Karnofsky Thang im Nhúm Th trng sau m 100 Bỡnh thng, khụng cú du hiu bnh lý 90 Triu chng kớn ỏo, mi hot ng sinh hot bỡnh thng 80 Xut hin vo triu chng, c gng mi lm c 70 60 T lo cho bn thõn mt s nhu cu 50 Cn s giỳp sinh hot 40 Tn ph 30 Tn ph nghiờm trng 20 Bnh nng cn hi sc tớch cc 10 Hp hi Cht Khụng lm c vic, nhng cũn kh nng t lo cho sinh hot bn thõn Ngày tháng năm 2004 e Khỏm b phn khỏc f Chn oỏn hỡnh nh: c im u trờn phim cng hng t V trớ: thựy nhng/bỏn cu/khỏc Kớch thc:cm Tớn hiu T1 W: tng/ng/gim/hn hp Tớn hiu T2 W: tng/ng/gim/hn hp Tớn hiu FLAIR: tng/ng/gim/hn hp cú khụng Xõm ln Luschka v Magendie Bt thuc cn quang Phự quanh u Xut huyt u Vụi húa u Gión nóo tht Phỏt trin n sn nóo tht IV iu tr phu thut Dn lu nóo tht- bng: Dựng kớnh vi phu: cú/khụng cú/khụng Dn lu nóo tht ngoi m: cú/khụng Mụ t thng tn m Ngy m: PTV: V trớ u: Ngun gc u: Kớch thc u: Dựng kớnh vi phu: cú/khụng Dn lu nóo tht: cú/khụng V Mc ly u Mc ly u Ton b Gn ton b Mt phn Sinh thit VI Kt qu gii phu bnh VII Bin chng Ngy Bin chng Phng phỏp x trớ Kt qu VIII Kt qu vin Tỡnh trng bnh nhõn theo thang im Karnofsky Thang im Nhúm 100 Bỡnh thng, khụng cú du hiu bnh lý 90 Triu chng kớn ỏo, mi hot ng sinh hot bỡnh thng 80 Xut hin vo triu chng, c gng mi lm c 70 Khụng lm c vic, nhng cũn kh nng t lo cho sinh hot bn thõn 60 T lo cho bn thõn mt s nhu cu 50 Cn s giỳp sinh hot 40 Tn ph 30 Tn ph nghiờm trng 20 Bnh nng cn hi sc tớch cc 10 Hp hi Cht Th trng sau m Ngy thỏng nm 2015 Ngi lm bnh ỏn ... hố sau l u 19 Hình 1.11: Mặt phẳng OM 19 Hình 1.12: Hình ảnh u nguyên bào tủy MRI 20 Hình 2.1 U nguyên bào tủy thùy giun thuốc cản quang 33 Hình 2.2 U nguyên bào tủy thuỳ gian... sau ph u thuật kết hợp xạ trị tia xạ Do đó, tiến hành nghiên c u đề tài: "Đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh vµ đánh giá kết đi u trị u nguyªn bµo tñy", nh»m c¸c môc ti u sau: Mô tả đặc điểm. .. nhỏ, d u ấn ngón tay 1.8.2 Chụp cắt lớp vi tính Hình 1.8 U nguyên bào tủy thùy giun thuốc cản quang Hình 1.9 U nguyên bào tủy thuỳ gian có thuốc cản quang 18 Cho thấy hình ảnh u nguyên bào tủy
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐẶC điểm lâm SÀNG, CHẨN đoán HÌNH ẢNH và ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ u NGUYÊN bào tủy, ĐẶC điểm lâm SÀNG, CHẨN đoán HÌNH ẢNH và ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ u NGUYÊN bào tủy, ĐẶC điểm lâm SÀNG, CHẨN đoán HÌNH ẢNH và ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ u NGUYÊN bào tủy

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn