Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, mô bệnh học và đánh giá kết quả phẫu thuật u trong tủy tại bệnh viện việt đức

102 209 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/06/2017, 02:42

T VN U ty tng i him gp chim t l khong 1,1/100.000 dõn, chim t l khong - 4% tn thng nguyờn phỏt ca h thn kinh trung ng Tn thng u thng lan ta, ranh gii khụng rừ rng vi t chc lnh, vic phu thut ly ton b u gp rt nhiu khú khn trờn th gii cng nh Vit nam Nm 1890, Chritian Fenger Chicago M ln u tiờn phu thut u ty sng cho bnh nhõn nam 38 tui Bnh nhõn cht sau ngy phu thut Nm 1907 Anton.Von.Eiselberg ó phu thut thnh cụng ly u ty cho bnh nhõn n 27 tui, kt qu bnh nhõn i li tt sau 22 thỏng Trc õy vic chn oỏn u ty giai on sm l ht sc khú khn nờn ngi bnh n nhp vin giai on mun v vic phu thut ch n thun l gii ộp, sinh thit u Vỡ vy u ty sng li nhng di chng rt nng n, gõy tn ph cho ngi bnh v to gỏnh nng cho gia ỡnh v xó hi Tri qua hn th k vi s phỏt trin vt bc ca khoa hc cụng ngh ng dng y hc, c bit l vic phỏt minh cng hng t dựng y hc ó giỳp cho vic chn oỏn bnh lý u ty ngy cng c nõng lờn rừ rt Cỏc phng tin chn oỏn hin i ngy khụng nhng cho phộp xỏc nh chớnh xỏc v trớ, kớch thc, mc xõm ln ca u vo t chc xung quanh m cũn giỳp cỏc nh phu thut bc u xỏc nh tớnh cht mụ bnh hc ca u cú th t c nhng phng thc iu tr thớch hp nht c bit l phu thut loi b u Cựng vi vic phỏt hin u ty sm, vic s dng kớnh vi phu thut ó giỳp cho vic phu thut u ty sng tr nờn an ton v cú th c tin hnh t bnh nhõn cũn ang tỡnh trng lõm sng tt nht, giỳp hn ch c mc tn ph ca ngi bnh Ngy phu thut l bin phỏp iu tr chớnh cho bnh lý u ty Ngoi vic kộo di thi gian sng, thỡ ngi bnh mc u ty cũn yờu cu phi ci thin cht lng cuc sng mc cao nht Vi phu thut ó cú ci thin rt nhiu kt qu iu tr bnh lý ny Tuy nhiờn kt qu phu thut cũn nhiu hn ch cha ỏp ng c mong i ca ngi bnh u ty Trong nc cng cú mt s nghiờn cu v kt qu iu tr, phu thut u ty sng ỏnh giỏ kt qu iu tr, cỏc yu t tiờn lng bnh Ti bnh vin Vit c, s lng u ty sng c chn oỏn v phu thut ngy cng nhiu cú cỏi nhỡn rừ hn v cỏc c im lõm sng v ỏnh giỏ kt qu phu thut u ty sng chỳng tụi tin hnh nghiờn cu ti: c im lõm sng, cn lõm sng, mụ bnh hc v ỏnh giỏ kt qu phu thut u ty ti bnh vin Vit c, vi hai mc tiờu Mụ t c im lõm sng, cn lõm sng, mụ bnh hc u ty sng ỏnh giỏ kt qu phu thut bc u u ty sng ti bnh vin Vit c Chng TNG QUAN TI LIU Khỏi nim u ty sng ó cú t thi Elsberg v tn ti cho n ngy Theo Elsberg, u ty sng l mt loi u ty c phõn bit vi bi v trớ ca u so vi cỏc mng ca ty sng (hỡnh 1.1) U ngoi mng cng: gm tt c cỏc u nm phớa ngoi ca mng cng ty sng, k c cỏc u di cn vo thõn t sng U mng cng ngoi ty: l tt c cỏc u nm phớa mng cng v phớa ngoi mng nuụi U ty sng: l tt c cỏc u nm phớa mng nuụi hoc cú mt phn nm phớa mng nuụi Hỡnh 1.1 Hỡnh cỏc loi u ty A u ngoi mng cng B u mng cng ngoi ty C u ty sng 1.1 Lch s nghiờn cu iu tr u ty 1.1.1 Trờn th gii Nm 1890, nh phu thut Chritian Fenger Chicago M ó ln u tiờn m u ty Bnh nhõn nam 38 tui biu hin lit hai chõn tng dn ti v trớ t sng ngc 4, ngc 5, sau m bnh nhõn lit nng hn v t vong sau ngy phu thut Nm 1905 Cushing bỏo cỏo trng hp u ty u tiờn c iu tr phu thut ú l mt trng hp u ng ni ty c Cushing m sinh thit Tuy nhiờn, Cushing cha a c quan im iu tr rừ rng v h thng cho bnh lý ny [1] Nm 1907 Anton.Von.Eiselberg ó ln u tiờn phu thut thnh cụng ly u ty cho bnh nhõn n 27 tui, b au lng v lit tng dn tỏc gi ó m ty ly u cú kớch thc 4x1cm, bnh nhõn i li tt sau 22 thỏng, ỏnh giỏ õy l ca phu thut u ty u tiờn thnh cụng n nm 1919, Brasier ó cú bỏo cỏo ghi nhn kh nng búc tỏch v ly mt phn u ty sng mt vi trng hp nht nh Cng ging nh Cushing, tỏc gi cha a c quan im iu tr rừ rng cho bnh lý ny [2] 20 nm sau Cushing bỏo cỏo trng hp u ty sng u tiờn c m, quan im iu tr cho bnh lý ny mi c nờu Theo quan im ca Elsberg vic búc tỏch ly ht u l khụng th thc hin c vỡ khụng th xỏc nh c ranh gii u v mụ ty sng, iu tr u ty sng ch yu l ct bn sng, m mng cng (sau ú h hoc vỏ to hỡnh bng cỏc mnh ghộp t cõn c), sinh tht u Sau ú l cụng vic ca x tr Quan im ny tn ti nhiu thp k sau ú [3], [4] Nm 1941, cựng vi vic phỏt minh mỏy t lng cc, Greenwood ó l ngi u tiờn m ly ton b u ty sng Trong bỏo cỏo nm 1954, Greenwood ó a quan im iu tr u mng ng ni ty ty sng bng cỏch phu thut ly u trit v khụng cn x tr Mc dự bỏo cỏo ny cha gõy c ting vang ln nhng cng to tin cho vic thay i quan im iu tr u ty n nm 1963, Greenwood li trỡnh by quan im v phu thut trit ca mỡnh v nm 1967, tỏc gi trỡnh by t m v k thut m õy chớnh chớnh l thi im m quan im im iu tr u ty bng cỏch gii ộp - sinh thit - x tr b lung lay d di [5], [6] Giai on 20 nm sau Greenwood trỡnh by k thut m ly ton b u ty sng l giai on chuyn i t quan im gii ộp - sinh thit - x tr sang quan im phu thut Khi mỏy cng hng t xut hin, kớnh hin vi phu thut c s dng rụng rói chuyờn nghnh phu thut thn kinh cựng vi vic Epstein s dng dao siờu õm ly trit u ty sng thnh cụng, nhiu tỏc gi ó chng minh vic phu thut ly trit u ty sng l hon ton cú th thc hin c [7], [8] Trong giai on ny, cỏc tỏc gi cũn nhn thy rng vic x tr gõy hy hoi t bo mụ lnh, gõy di chng nng n v thn kinh Ngay c Kopelson v cng s, ngi ng h cho quan im x tr cng thy rng, x tr cú kh nng hy hoi mụ lnh v mt s tỏc gi cũn bỏo cỏo v kh nng sinh u ca tia x [9], [10], [11] Cui thp niờn 80 ca th k 20 n quan im phu thut ly u trit ó tr thnh quan im iu tr thng nht cho u ty Tr mt s u di cn vo ty sng t cỏc ung th ni tng m thi gian sng ca ngi bnh khụng cũn nhiu, u ty sng nguyờn phỏt ỏc tớnh tỏi phỏt sau m ly ht u, u mm, u m ty, tt c cỏc tỏc gi u thng nht rng cn phi phu thut ly u trit , ly ton b u m khụng cn x tr sau m [12], [13], [14] Lch s nghiờn cu bnh lý u ty gn lin vi s phỏt trin ca cỏc phng tin h tr chn oỏn v phu thut.t cha cú quan im iu tr rừ rng cho n cú quan im gii ộp sinh thit - x tr v cui cựng l phu thut trit u 1.1.2 Trong nc Trc õy cỏc vin ln ti H ni v TP H Chớ Minh tin hnh phu thut u ty sng, nhng cha cú mỏy cng hng t v vi phu thut cha c ỏp dng rng rói nờn kh nng iu tr cũn nhiu hn ch v cỏc nghiờn cu v bnh lý u ty c tỡm thy rt ớt Nm 2006, tỏc gi Vừ Xuõn Sn ó cú ti nghiờn cu chn oỏn v iu tr u ty bng vi phu thuõt, ch rng, triu chng lõm sng ca u ty khụng c hiu v vic can thip bng vi phu thut cng em li kt qu kh quan Vic chn oỏn v can thip sm bng phu thut u ty l c bit cn thit vỡ nú em li kt qu tt hn cng nh hn ch nhiu di chng cho ngi bnh 1.2 Mt s c bn v u ty sng 1.2.1 Gii phu ca ty sng v cỏc cu trỳc liờn quan 1.2.1.1 Ty sng Ty sng l mt cu trỳc hỡnh tr hi dp theo chiu trc sau, tri di t l chm n chúp ty Chúp ty ngang mc ca a m gia tht lng v tht lng Ty sng di dng thay i t th, chúp ty i lờn cỳi v i xung nga Chiu di trung bỡnh ca ty sng l 45 cm nam v 42 43 cm n Ty sng cú hai on phỡnh, mt c, kộo di 10 cm t t sng c n t sng ngc 1, gi l phỡnh c v mt vựng ngc, kộo di cm t t sng ngc n t sng ngc 12, gi l phỡnh tht lng (hỡnh 1.2) Hỡnh 1.2 Ty sng v h Hỡnh 1.3 Cỏc mng ty sng thng mch ty sau Ngun: Nettner, 1999 [15] (Ngun Nettner 1999 [15] Kớch thc ngang ln nht ca ty sng phỡnh c l 13 14mm, phỡnh tht lng l 11 13mm, vựng ngc, kớch thc ngang ca ty sng khong 10mm Nhỡn bờn ngoi ty sng c chia thnh cỏc khoanh ty gm: khoanh ty c, 12 ngc, tht lng, cựng v khoanh ty ct B mt ngoi ca ty sng cú mt Mt trc cú khe trc gia (cũn gi l rónh trc gia) chia mt trc ty sng lm hai ct i xng Bờn ngoi l li ca r trc Mt sau ca ty sng cng cú rónh sau gia, mng nuụi õy to thnh vỏch sau gia, bờn ngoi ch cũn thy nh mt rónh cn T rónh sau gia ngoi khong 3mm mi bờn l rónh sau bờn, sỏt ni i vo ca cỏc r sau Gia rónh sau gia v rónh sau bờn hai bờn l hai ct sau Mt bờn ca ty sng l ct bờn nm gia li thoỏt ca cỏc r trc v li vo ca cỏc r sau (hỡnh 1.3) Cỏc r trc v r sau hp li vi thnh dõy thn kinh ty sng [16], [17], [18] Trờn mt phng ct ngang, ty sng cú hỡnh bu dc, hi dp theo chiu trc sau ga l ng trung tõm, bao quanh ng trung tõm l cht xỏm, bờn ngoi l cht trng Cht xỏm c to thnh bi cỏc t bo thn kinh ca ty sng, b trớ trụng ging nh hỡnh bm, cú hai sng trc khỏ ln so vi hai sng sau Sng trc phỡnh to v hp bi cỏc t bo ng Sng sau c hp bi cỏc t bo sp xp dng tm thnh cỏc lp Cht trng hp bi cỏc ng dn truyn ty sng (hỡnh 1.4) Cỏc ng dn truyn ty sng c chia lm hai loi, loi hng lờn v loi hng xung Hỡnh 1.4 Hỡnh nh gii phu ct ngang ty sng Quan trng nht cỏc ng dn truyn hng xung l bú thỏp Bú ny chim ton b phn sau ca ct bờn ty sng v trớ ca mi khoanh ty, cỏc si ri bú thỏp, i vo ti sng trc ty sng Cỏc si ca bú thỏp thng chy theo ct trc ca ty sng sỏt khe trc gia ca ty sng Bú ngoi thỏp t thõn nóo xung c chia lm hai phn Mt i xung theo ct trc gia v kt thỳc sng sau ty sng cựng bờn, phn cũn li i xung theo ct sau bờn v kt thỳc sng trc ty sng bờn i din Cỏc ng dn truyn hng lờn tip nhn cỏc thụng tin t r sau Ct sau ty sng cha cỏc si dn truyn cm giỏc sõu nh cm giỏc bn th, nhn bit v trớ Ct trc bờn ca ty sng cha nhiu bú ú cú cỏc si tip nhn thụng tin t bờn i din v cm giỏc nụng [19], [20] 1.2.1.2 Cỏc mng ca ty sng Cỏc mng ca ty sng khỏc vi cỏc mng ca nóo ch mng nuụi dy, chc chn hn v bỏm vo mt mng cng bi cỏc dõy chng rng (hỡnh 1.5) Ngoi cũn cú s hin din ca mng mm chuyn tip v ca lp m ngoi mng cng [16] Hỡnh 1.5 Dõy chng rng Ngun: Brasssier G., Destrieux C., Mercier P.,Velut S.,(1996) Mng nuụi dớnh cht vo ty sng, dai v chc hn mng nuụi ca nóo Mng nuụi tri t rónh trc gia sau, rónh sau gia mng nuụi hp li to thnh vỏch sau gia Vỏch sau gia l ni phu thut viờn cú th búc tỏch m vo ty sng m khụng gõy thng tn cho ty sng (hỡnh 1.3) Lp ca mng nuụi kt thỳc ni tip giỏp gia ty sng v r thn kinh, lp ngoi cha cỏc mch mỏu ca ty sng [18] Cỏc si dc ca mng nuụi mt bờn ca ty sng, gia ch thoỏt ca r trc v r sau, phỏt trin ngoi, bỏm vo mng cng v c nh ty sng mt bờn Cỏc ch bỏm dớnh ny c gi l cỏc dõy chng rng Dõy chng rng rt dy v cú hỡnh rng ca m nh ca nú bỏm chc vo mng cng (hỡnh 1.5) Cú 21 ch bỏm dớnh nh vy tri di t ch cao nht l khong gia ng mch ct sng v dõy thn kinh s XII cho n ch thp nht l khong gia r ngc 12 v r tht lng on cui ca chúp ty, mng nuụi thon li to thnh dõy cui chy t phớa sau di ca chúp ty v bỏm vo mt lng ca xng ct [17] Mng nhn l mt mng chc, khụng thm nc, trờn b mt cú cỏc nt can xi húa Mng nhn cú cỏc mu bỏm vo mng cng bờn ngoi v mng nuụi bờn (hỡnh 1.3) phớa ngoi, mng nhn v mng nuụi húa vo vi ni r thn kinh tip giỏp vi mng cng v liờn tc vi mng bao dõy thn kinh Ti v trớ ú, mng nhn cho cỏc nhỏnh vo v cỏc nhỏnh xuyờn qua mng cng, cỏc nhỏnh ny cú chc nng hp thu dch nóo ty, hot ng ging nh cỏc ht Pacchioni nóo Mng nhn bỏm vo mng nuụi to thnh cỏc vỏch khoang di mng nhn khu vc phớa sau dõy chng rng cú rt nhiu vỏch Vỏch sau gia ca mng nhn ni tip vi vỏch sau gia ca mng nuụi dc theo rónh sau gia ca ty sng, tri di t phn gia ca ty sng c cho n phn trờn ca ty sng tht lng Cỏc vỏch sau bờn phỏt xut t ni r sau i vo ty sng, chy theo hng sau ngoi, n ch gp ca r thn kinh ty sng trc v sau cú th n c rónh sau gia ca ty sng, ni cú th m ty sng an ton, vic búc tỏch cỏc vỏch mng nhn ny l rt cn thit [16], [21], [18] khoang di nhn ca khu vc phớa sau cỏc dõy chng rng cú mt lp mng mm chuyn tip, ú l cỏc lỏ ca lp cựng ca mng nhn dớnh cht vo mng nuụi dc theo v trớ ca cỏc r thn kinh, cỏc mch mỏu v dõy chng rng õy chớnh l ni xut phỏt ca cỏc u mng nóo, k c cỏc u mng nóo phỏt trin vo bờn ty sng [22], [16] Mng cng l mt ng hỡnh tr tri di t l chm n xng cựng, bao bc phn di ca hnh ty, cỏc r ty sng ca dõy thn kinh XI, ty sng, dõy cui v chựm uụi nga Mng cng c ngn cỏch vi ng sng bi mt khoang cha m v cỏc ỏm ri tnh mch ngoi mng cng Phn trờn ca mng cng dy v chc, bỏm vo b ca l chm v mt sau ca mu rng ca t sng c to thnh mng mỏi phớa trc v dõy chng s - sng phớa sau ng mch ct sng xõm nhp vo mng cng (hỡnh 1.2), bờn di l chm, v cho nhỏnh l ng mch ty sng sau, nuụi phn sau ca ty sng Khi m mng cng khu vc ny, cn chỳ ý c bit n ng mch ct sng v cỏc nhỏnh ca nú Phn cui ca mng cng kt thỳc phn trờn ca t sng cựng hoc phn di ca ụt sng cựng khu vc l liờn hp, mng cng dớnh vo mng xng, sau ú tip ni vi mng bao dõy thn kinh [16] 10 Chi di Chi trờn Phn x bnh lý Gõn xng bỏnh chố Gõn gút Tam u cỏnh tay Nh u cỏnh tay Trõm quay Trõm tr 4.3 Tớnh cht lit - Khụng cú - Yu Cú Khụng Cng - Lit trung ng Mm - Lit ngoi biờn 4.4 Trng lc c - Tng - Bỡnh thng - Gim hoc mt 4.5 Thi gian xut hin n vo vin: - Thỏng - Nm Ri lon c trũn - Bớ ỏi - Tỏo bún - ỏi a khụng t ch Ri lon dinh dng - Teo c - Loột nm Kt qu cỏc xột nghim cn lõm sng Xquang: Cú Khụng - CT Scanner: Cú Khụng - IRM: + V trớ + Kớch thc: Dai .cm; Rng cm + Ranh gii: Rừ Khụng rừ + T trng: ng nht Khụng ng nht + c im tớn hiu T1W u bao thn kinh Tng tớn hiu ng tớn hiu Gim tớn hiu + c im tớn hiu T2W u bao thn kinh Tng tớn hiu ng tớn hiu Gim tớn hiu + Tớnh cht ngm thuc Ngm mnh Ngm va Khụng ngm Phu thut: - Ly u bỏn phn 88 - Ly u ton phn - Khụng ly u, to hỡnh ng sng, mng thy - C nh ct sng Cú Khụng Kt qu iu tr: 9.1 Kt qu sau m (tớnh n lỳc vin): - Ht au, au - Loột nm: Cú - Hi phc cm giỏc - Xu - Hi phc ng - T vong - Ri lon c trong: Cú Khụng - Bin chng sau m: Chy mỏu Nhim khun Khụng Rũ dch 9.2 Kt qu sau phu thut - Tt - Trung bỡnh - Xu - T vong Ngy thỏng nm Ngi lm bnh ỏn 89 90 B Y T TRNG I HC Y H NI TRN QUC TUN Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, mô bệnh học đánh giá kết phẫu thuật u tủy bệnh viện Việt Đức Chuyờn ngnh : Ngoi - Thn kinh s nóo Mó s : CK 62720720 LUN VN BC S CHUYấN KHOA CP II Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS H Kim Trung 91 H NI 2015 LI CM N Vi lũng kớnh trng v bit n sõu sc, tụi xin chõn thnh cm n: Bam giỏm hiu v Phũng o to sau i hc Trng i hc Y H Ni ng y Ban giỏm c Bnh vin Vit c ó to mi iu kin thun li giỳp tụi quỏ trỡnh hc v hon thnh lun ny Ban ch nhim b mụn Ngoi v cỏc thy cụ ó tham gia ging dy khúa Chuyờn khoa II khúa XXVII ti Trng i hc Y H Ni Tụi xin by t lũng kớnh trng, lũng bit n sõu sc ti nhng ngi thy ỏng kớnh hi ng ó úng gúp cho tụi nhng ý kin quý bỏu v xỏc ỏng hon thnh lun c bit tụi xin by t tỡnh cm, lũng kớnh trng v bit n sõu sc ti PGS.TS H Kim Trung ngi thy, ngi anh ó tn tỡn dỡu dt, ch bo, trc tip giỳp tụi quỏ trỡnh hc tp, lm vic v thc hin ti ny Thy l tm gng sỏng v trớ tu, tri c cho tụi rốn luyn v noi theo Xin by t lũng bit n chõn thnh ti cỏc anh ch ng nghip ang cụng tỏc ti Bnh vin Vit c ó dnh cho tụi nhng s giỳp quý bỏu, s ng viờn chõn thnh quỏ trỡnh hc tp, tỡm h s, ti liu hon thnh lun Tụi xin chõn thnh bn bố, ng nghip ó luụn quan tõm, h tr tụi sut hai nm hc Cui cựng tụi xin by t lũng bit n ti gia ỡnh v nhng ngi thõn ó ht lũng ng viờn v ng h tụi quỏ trỡnh hc 92 H Ni, thỏng 12 nm 2015 Trn Quc Tun 93 LI CAM OAN Tụi l Trn Quc Tun hc viờn lp chuyờn khoa II khúa 27, chuyờn ngnh Ngoi khoa, xin cam oan: õy l lun bn thõn tụi trc tip thc hin di s hng dn ca PGS.TS H Kim Trung Cụng trỡnh ny khụng trựng lp vi bt k nghiờn cu no khỏc ó c cụng b ti Vit Nam Cỏc s liu v thụng tin nghiờn cu l hon ton chớnh xỏc, trung thc v khỏch quan, ó c xỏc nhn v chp thun ca c s ni nghiờn cu Tụi xin hon ton chu trỏch nhim trc phỏp lut v nhng cam kt ny H Ni, thỏng 12 nm 2015 Tỏc gi Trn Quc Tun 94 MC LC T VN Chng 1: TNG QUAN TI LIU 1.1 Lch s nghiờn cu iu tr u ty 1.1.1 Trờn th gii 1.1.2 Trong nc 1.2 Mt s c bn v u ty sng 1.2.1 Gii phu ca ty sng v cỏc cu trỳc liờn quan 1.2.2 Phõn loi u ty sng 14 1.2.3 Tn sut ca u ty sng 17 1.2.4 Biu hin lõm sng ca u ty sng 19 1.2.5 Chn oỏn hỡnh nh u ty sng 1.3 iu tr phu thut u ty sng 21 24 1.3.1 Quan im hin i vi iu tr phu thut u ty sng 24 1.3.2 Ch nh iu tr phu thut 25 1.3.3 Vai trũ ca kớnh hin vi phu thut 1.3.4 Vai trũ ca mỏy t lng cc 26 27 1.3.5 Vai trũ ca cỏc phng tin h tr phu thut khỏc 1.3.6 K thut m u ty sng hin i 27 28 1.3.7 X tr vi u ty sng 30 1.3.8 Húa tr i vi u ty sng 30 1.4 Nhn nh iu tr phu thut u ty sng ca Fischer v Brotchi 95 31 Chng 2: I TNG V PHNG PHP NGHIấN CU 2.1 i tng nghiờn cu 33 33 2.2 Phng phỏp nghiờn cu 34 2.3 Cỏc bin s nghiờn cu 35 2.3.1 c im i tng nghiờn cu 35 2.3.2 Lý vo vin v thi gian din tin bnh 35 2.3.3 Triu chng lõm sng35 2.3.4 c im chn oỏn trờn cng hng t 38 2.4 Phu thut 40 2.4.1 Cỏc phng tin phc v phu thut 2.4.2 Phu thut 40 40 2.4.3 Theo dừi bnh nhõn 41 2.4.4 Tai bin v bin chng sau m 41 2.4.5 ỏnh giỏ kt qu phu thut41 2.5 Chn oỏn mụ bnh hc 42 2.6 ỏnh giỏ t vong 42 2.7 Thu thp v x lớ s liu 42 2.8 o c nghiờn cu 43 Chng 3: KT QU NGHIấN CU 3.1 c im chung 44 44 3.1.1 T l phn trm u ty sng s u ty chung 3.1.2 Tui 45 3.1.3 Gii 46 3.1.4 Ngh nghip 46 3.1.5 Triu chng phỏt bnh 47 96 44 3.1.6 Lý vo vin 47 3.1.7 Thi gian bnh 48 3.1.8 Kt qu gii phu bnh 3.2 Triu chng lõm sng 49 50 3.2.1 Triu chng lõm sng vo vin 50 3.2.2 ỏnh giỏ chc nng thn kinh trc m 52 3.3 c im u ty trờn cng hng t 3.3.1 V trớ trờn cng hng t 3.3.2 Chiu di u 52 52 53 3.3.3 Tớnh cht ca u 53 3.4 ỏnh giỏ kt qu phu thut 54 3.4.1 Mc ly u 54 3.4.2 Thi gian phu thut 55 3.4.3 Bin chng sau phu thut 56 3.4.4 Thi gian nm vin 57 3.4.5 Kt qu lõm sng 57 Chng 4: BN LUN 60 4.1 c im chung 60 4.1.1 Tn sut u ty sng u ty chung 4.1.2 Gii 60 4.1.3 Tui 61 4.1.4 Ngh nghip 62 4.1.5 Khi phỏt bnh 62 4.1.6 Thi gian bnh 62 4.1.7 Lý vo vin 63 4.1.8 Kt qu phõn loi mụ bnh hc 97 64 60 4.2 Triu chng lõm sng 65 4.2.1 Triu chng lõm sng trc m 65 4.2.2 Tỡnh trng chc nng thn kinh trc m 68 4.3 c im hỡnh nh 69 4.3.1 Phõn b u 69 4.3.2 di u trờn cng hng t 70 4.3.3 c im trờn cng hng t ca hai loi u thng gp 4.4 Kt qu phu thut 70 4.4.1 Ch nh phu thut 70 4.4.2 Kh nng ly u 71 4.4.3 Thi gian phu thut 72 4.4.4 Bin chng sau phu thut 73 4.4.5 Thi gian nm vin 73 4.4.6 Kt qu phu thut i vi chc nng thn kinh 4.4.7 Kt qu phu thut vi kh nng ly u 74 4.4.8 Kt qu phu thut vi hai loi u thng gp KT LUN 77 TI LIU THAM KHO PH LC 98 75 74 70 DANH MC BNG Bng 1.1 Phõn loi ca Jouvet v cng s Bng 1.2 T l cỏc loi u ty sng theo Brassier v cng s.18 Bng 2.1 Thang chia sc c Bng 2.2 ỏnh giỏ tỡnh trng hụ hp 37 Bng 2.3 Thang im Mac Cormick 37 Bng 2.4 ỏnh giỏ tin trin lõm sng 41 Bng 3.1 Triu chng phỏt 47 Bng 3.2 Tn xut cỏc lý vo vin Bng 3.3 c im ca cỏc triu chng lõm sng trc m 51 Bng 3.4 Phõn lõm sng McCormick trc m Bng 3.5 V trớ u trờn cng hng t Bng 3.6 Chiu di trung bỡnh ca u tớnh theo t sng Bng 3.7 Mt s c im hỡnh nh hc trờn phim cng hng t ca hai loi u thng gp 15 36 47 52 52 53 53 Bng 3.8 Mc ly u phu thut 54 Bng 3.9 Mc ly u i vi hai loi u thng gp 55 Bng 3.10 Thi gian phu thut Bng 3.11 Bin chng sau phu thut Bng 3.12 Kt qu phu thut i vi chc nng thn kinh 57 Bng 3.13 Hi phc chc nng thn kinh vi kh nng ly u 58 Bng 3.14 Kt qu phu thut i vi hai loi u thng gp 59 Bng 4.1 Triu chng lõm sng ca mt s tỏc gi khỏc 55 99 56 65 100 DANH MC BIU Biu 3.1 Tn xut u ty sng u ty chung Biu 3.2 Tui mc bnh trung bỡnh ca u ty sng 45 Biu 3.3 T l mc u ty sng theo nhúm tui Biu 3.4 Phõn b mc bnh theo gii 46 Biu 3.5 T l mc u ty sng theo nhúm ngh nghip Biu 3.6 S bnh nhõn cú thi gian bnh theo thỏng 48 Biu 3.7 T l cỏc loi u theo phõn loi gii phu bnh 49 Biu 3.8 Triu chng lõm sng nhp vin Biu 3.9 Thi gian nm vin trung bỡnh Biu 4.1 T l nam n ca mt s tỏc gi 61 101 57 50 44 45 46 DANH MC HèNH Hỡnh 1.1 Hỡnh cỏc loi u ty Hỡnh 1.2 Ty sng v h thng mch ty sau Hỡnh 1.3 Cỏc mng ty sng6 Hỡnh 1.4 Hỡnh nh gii phu ct ngang ty sng Hỡnh 1.5 Dõy chng rng Hỡnh 1.6 Ty sng ngc nhỡn t phớa sau 11 Hỡnh 1.7 ng mch ty trc v ng mch r12 3,6,8,9,11,12,38,39,40,44,45,46,48-50,57,61,90 1,2,4,5,7,10,13-37,41-43,47,51-56,58-60,62-89,91- 102 ... Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, mô bệnh học đánh giá kết ph u thuật u tủy bệnh viện Việt Đức , với hai mục ti u  Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, mô bệnh học u tủy sống  Đánh giá kết. .. nhi u kết đi u trị bệnh lý Tuy nhiên kết ph u thuật nhi u hạn chế chưa đáp ứng mong đợi người bệnh u tủy Trong nước có số nghiên c u kết đi u trị, ph u thuật u tủy sống để đánh giá kết đi u trị,... trị, y u tố tiên lượng bệnh Tại bệnh viện Việt Đức, số lượng u tủy sống chẩn đoán ph u thuật ngày nhi u Để có nhìn rõ đặc điểm lâm sàng đánh giá kết ph u thuật u tủy sống tiến hành nghiên c u đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, mô bệnh học và đánh giá kết quả phẫu thuật u trong tủy tại bệnh viện việt đức, Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, mô bệnh học và đánh giá kết quả phẫu thuật u trong tủy tại bệnh viện việt đức, Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, mô bệnh học và đánh giá kết quả phẫu thuật u trong tủy tại bệnh viện việt đức

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn