Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Thương mại Phương Lộc Phát

95 53 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/06/2017, 05:07

Header Page of 114 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2008 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN Sinh viên : Phạm Thị Thu Phƣơng Giảng viên hƣớng dẫn: Th.s Văn Hồng Ngọc HẢI PHÒNG - 2016 Footer Page of 114 Header Page of 114 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI PHƢƠNG LỘC PHÁT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN Sinh viên : Phạm Thị Thu Phƣơng Giảng viên hƣớng dẫn: Th.s Văn Hồng Ngọc HẢI PHÒNG - 2016 Footer Page of 114 Header Page of 114 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Phạm Thị Thu Phương Mã SV: 1513401037 Lớp: QTL902K Ngành: Kế toán - Kiểm toán Tên đề tài: Hoàn thiện công tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán Công ty TNHH Thương mại Phương Lộc Phát Footer Page of 114 Header Page of 114 NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (về lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính toán vẽ)  Tìm hiểu lý luận công tác lập phân tích BCĐKT doanh nghiệp sản xuất kinh doanh  Tìm hiểu thực tế công tác lập phân tích BĐKT đơn vị thực tập  Đánh giá ưu khuyết điểm công tác kế toán nói chung công tác lập phân tích BCĐKT nói riêng, sở đề xuất biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt công tác hạch toán kế toán Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán  Sưu tầm, lựa chọn số liệu tài liệu phục vụ công tác lập phân tích BCĐKT năm 2015 Công ty TNHH Thương Mại Phương Lộc Phát …………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………… Địa điểm thực tập tốt nghiệp Công ty TNHH Thƣơng mại Phƣơng Lộc Phát …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Footer Page of 114 Header Page of 114 CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất: Họ tên: Văn Hồng Ngọc Học hàm, học vị: Thạc sĩ Cơ quan công tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Hoàn thiện công tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán Công ty TNHH Thương mại Phương Lộc Phát Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày 10 tháng 10 năm 2016 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 31 tháng 12 năm 2016 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Người hướng dẫn Sinh viên Hải Phòng, ngày tháng năm 2016 Hiệu trƣởng GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị Footer Page of 114 Header Page of 114 PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp:  Chịu khó học hỏi, tích cực sưu tầm, lựa chọn số liệu, tài liệu phục vụ đề tài  Ham học hỏi, thường xuyên trao đổi với giáo viên hướng dẫn  Luôn đảm bảo tiến độ đề tài theo thời gian quy định  Có trách nhiệm cao với công việc giao  Có khả tự nghiên cứu làm việc độc lập Đánh giá chất lƣợng khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu…):  Khóa luận tốt nghiệp bố cục hợp lý, logic, khoa học  Đã khái quát hóa lý luận vấn đề liên quan đến công tác lập phân tích BCĐKT  Đánh giá tình hình chung đơn vị thực tập: Công ty TNHH Thương mại Phương Lộc Phát  Nắm bắt phản ánh quy trình lập phân tích BCĐKT đơn vị thực tập với số liệu logic, thể dòng chảy số liệu  Đánh giá ưu nhược điểm công tác kế toán đơn vị thực tập Trên sở đó, đề xuất số biện pháp có tính khả thi, phù hợp với đề tài, giúp đơn vị hoàn thiện công tác kế toán nói chung công tác lập phân tích BCĐKT nói riêng Cho điểm cán hƣớng dẫn (ghi số chữ): …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Hải Phòng, ngày … tháng … năm 2016 Cán hƣớng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) Th.S Văn Hồng Ngọc Footer Page of 114 Header Page of 114 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1Một số vấn đề chung hệ thống Báo cáo tài (BCTC) doanh nghiệp (DN) 1.1.1Khái niệm cần thiết Báo cáo tài công tác quản lý kinh tế 1.1.1.1Khái niệm Báo cáo tài 1.1.1.2Sự cần thiết BCTC công tác quản lý kinh tế 1.1.2Mục đích vai trò Báo cáo tài 1.1.2.1Mục đích Báo cáo tài 1.1.2.2Vai trò Báo cáo tài 1.1.3Đối tượng áp dụng 1.1.4 Yêu cầu Báo cáo tài 1.1.5 Những nguyên tắc lập trình bày Báo cáo tài 1.1.5.1 Hoạt động liên tục 1.1.5.2 Cơ sở dồn tích 1.1.5.3 Tính quán 1.1.5.4 Trọng yếu tập hợp 1.1.5.5 Bù trừ 1.1.5.6 Có thể so sánh 1.1.6 Hệ thống Báo cáo tài theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 Bộ trưởng Bộ Tài 1.1.6.1 Hệ thống Báo cáo tài theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC 1.1.6.2 Trách nhiệm lập trình bày Báo cáo tài 1.1.6.3 Kỳ lập Báo cáo tài 1.1.6.4 Thời hạn nộp Báo cáo tài 1.1.6.5 Nơi nhận báo cáo tài 1.2Bảng cân đối kế toán phƣơng pháp lập Bảng cân đối kế toán 1.2.1Bảng cân đối kế toán kết cấu Bảng cân đối kế toán 1.2.1.1Khái niệm Bảng cân đối kế toán 1.2.1.2 Tác dụng Bảng cân đối kế toán 1.2.1.3 Nguyên tắc lập trình bày Bảng cân đối kế toán 10 1.2.1.4 Kết cấu nội dung Bảng cân đối kế toán 10 Footer Page of 114 Header Page of 114 1.2.2 Cơ sở số liệu, trình tự phương pháp lập Bảng cân đối kế toán 16 1.2.2.1 Cơ sở số liệu Bảng cân đối kế toán 16 1.2.2.2 Trình tự lập Bảng cân đối kế toán 16 1.2.2.3 Phương pháp lập Bảng cân đối kế toán 16 1.3 Phân tích Bảng cân đối kế toán 23 1.3.1 Sự cần thiết việc phân tích BCĐKT 23 1.3.2 Các phương pháp phân tích BCĐKT 23 1.3.2.1 Phương pháp so sánh: 23 1.3.2.2 Phương pháp tỷ lệ 24 1.3.2.3 Phương pháp cân đối 24 1.3.3Nội dung phân tích Bảng cân đối kế toán 24 1.3.3.1Đánh giá tình hình tài doanh nghiệp thông qua tiêu chủ yếu BCĐKT 24 1.3.3.2 Phân tích tình hình tài doanh nghiệp thông qua khả toán 26 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI PHƢƠNG LỘC PHÁT 28 1.1Tổng quát Công ty TNHH Thƣơng mại Phƣơng Lộc Phát 28 1.1.1Lịch sử hình thành phát triển Công ty TNHH Thương mại Phương Lộc Phát 28 1.1.2Chức năng, nhiệm vụ Công ty TNHH Thương Mại Phương Lộc Phát 29 1.1.3 Thuận lợi, khó khăn thành tích đạt Công ty TNHH Thương mại Phương Lộc Phát năm gần 29 1.1.3.1 Những thuận lợi công ty 29 1.1.3.2 Khó khăn mà công ty gặp phải 30 1.1.3.3 Những thành tích mà công ty đạt năm gần 30 1.1.4 Đặc điểm cấu tổ chức Công ty TNHH Thương mại Phương Lộc Phát 32 1.1.5 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán Công ty TNHH Thương mại Phương Lộc Phát 33 1.1.5.1 Đặc điểm tổ chức máy kế toán công ty 33 1.1.5.2 Chế độ kế toán sách kế toán Công ty 35 1.2.5.3 Hình thức ghi sổ kế toán Công ty 35 Footer Page of 114 Header Page of 114 1.2Thực trạng công tác lập Bảng Cân đối kế toán Công ty TNHH Thƣơng mại Phƣơng Lộc Phát 37 1.2.1 Căn lập bảng CĐKT Công ty TNHH Thương mại Phương Lộc Phát 37 1.2.2 Quy trình lập bảng CĐKT Công ty TNHH Thương mại Phương Lộc Phát 37 1.2.3 Nội dung bước lập bảng CĐKT Công ty TNHH Thương mại Phương Lộc Phát 37 2.3Thực trạng công tác phân tích Bảng cân đối kế toán Công ty TNHH Thƣơng mại Phƣơng Lộc Phát 63 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI PHƢƠNG LỘC PHÁT 64 3.1 Một số định hƣớng phát triển Công ty TNHH Thƣơng mại Phƣơng Lộc Phát thời gian tới 64 3.2 Những ƣu điểm hạn chế công tác kế toán nói chung công tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán nói riêng Công ty TNHH Thƣơng mại Phƣơng Lộc Phát 65 3.2.1 Những ưu điểm 65 3.2.1Những hạn chế 66 3.3 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán Công ty TNHH Thƣơng mại Phƣơng Lộc Phát 67 3.2.2Ý kiến thứ nhất: Nâng cao trình độ cho cán bộ, nhân viên kế toán 67 3.2.3Ý kiến thứ hai: Công ty TNHH Thương mại Phương Lộc Phát nên thực công tác phân tích Bảng cân đối kế toán 68 3.2.4 Ý kiến thứ 3: Công ty TNHH Thương mại Phương Lộc Phát nên áp dụng phần mềm kế toán vào công tác kế toán 77 KẾT LUẬN 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 Footer Page of 114 Header Page 10 of 114 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Quy trình lập Bảng cân đối kế toán 16 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức máy kế toán công ty 34 Sơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán nhật ký chung Công ty TNHH Thƣơng mại Phƣơng Lộc Phát 36 Sơ đồ 2.4: Tổng hợp bút toán kết chuyển Công ty TNHH Thƣơng mại Phƣơng Lộc Phát năm 2015 50 Footer Page 10 of 114 Header PageHoàn 81 of 114 thiện công tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán Công ty TNHH Thương mại Phương Lộc Phát Về nội dung phân tích cần xem xét thêm số tiêu để thấy rõ tình hình tài công ty Phương pháp phân tích so sánh cần phải kết hợp với phương pháp khác để có nhìn toàn diện Đồng thời kết phân tích cần thể thêm phân tích chi tiết vềnhân tố ảnh hưởng, nguyên nhân… Công ty nên xây dựng bước để tiến hành phân tích Việc đưa quy trình cho việc phân tích tạo điều kiện thuận lợi cho trình phân tích, trình kiểm tra, giám sát sử dụng thông tin từ phân tích.Để phân tích BCĐKT cách hiệu quả, Công ty nên lập kế hoạch phân tích cụ thể theo trình tự sau:  Bước 1: Lập kế hoạch phân tích - Chỉ rõ nội dung phân tích - Chỉ rõ tiêu cần phân tích - Chỉ rõ khoảng thời gian phân tích, thời gian bắt đầu thời gian kết thúc trình phân tích - Xác định người thực phân tích chi phí cần thiết cho hoạt động phân tích  Bước 2: Thực công tác phân tích Thực công việc phân tích dựa số liệu tổng hợp được, phương pháp phân tích chọn để tiến hành phân tích theo mục tiêu đề Sau tổng hợp kết rút kết luận Sau phân tích xong, tiến hành lập bảng đánh giá tổng hợp đánh giá chi tiết  Bước 3: Lập báo cáo phân tích (Kết thúc trình phân tích) - Đánh giá ưu điểm nhược điểm chủ yếu công tác quản lý doanh nghiệp - Chỉ nguyên nhân, nhân tố ảnh hưởng đến kết phân tích - Đề xuất biện pháp nhằm khắc phục nhược điểm, thiếu sót Bên cạnh đó, phát huy điểm mạnh; đồng thời khai thác khả tiềm tàng Công ty Sinh viên: Phạm Thị Thu Phương Lớp : QTL902K Footer Page 81 of 114 69 Header PageHoàn 82 of 114 thiện công tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán Công ty TNHH Thương mại Phương Lộc Phát  Bước 4: Tổ chức công bố kết phân tích Sau hoàn thành trình phân tích, cần tổ chức hội nghị công bố kết phân tích đạt để đối tượng có nhu cầu dễ dàng tiếp cận với nguồn thông tin Từ ý kiến đóng góp trên, em xin đưa thêm số tiêu phân tích Bảng cân đối kế toán công ty TNHH Thương mại Phương Lộc Phát: a, Phân tích biến động cấu tài sản Công ty TNHH Thƣơng mại Phƣơng Lộc Phát Tài sản doanh nghiệp chiếm vị trí quan trọng Nó thể lực kinh doanh tương lại doanh nghiệp Tài sản nhiều hay ít, phân bổ sử dụng ảnh hưởng lớn đến kết kinh doanh tình hình tài doanh nghiệp Với ý nghĩa quan trọng phận kế toán cần phải tiến hành thực nội dung phân thích cấu biến động tài sản doanh nghiệp nhằm đánh giá tình hình tăng giảm tài sản, tình hình phân bổ tài sản hợp lý hay không Căn vào Bảng cân đối kế toán năm 2015 công ty TNHH Thương mại Phương Lộc Phát, ta lập bảng phân tích tình hình biến động cấu tài sản sau (Biểu 3.1) Sinh viên: Phạm Thị Thu Phương Lớp : QTL902K Footer Page 82 of 114 70 Header Page 83 of 114 Hoàn thiện công tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán Công ty TNHH Thương mại Phương Lộc Phát Biểu 3.1: Bảng phân tích tình hình biến động cấu tài sản Công ty TNHH Thương mại Phương Lộc Phát Đơn vị tính: VNĐ Tỷ trọng Chênh lệch Chỉ tiêu A - Tài sản ngắn hạn I Tiền khoản TĐ tiền II Các khoản ĐTTC ngăn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn IV Hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác B - Tài sản dài hạn I Tài sản cố định II Bất động sản đầu tư III Các khoản ĐTTC dài hạn IV Tài sản dài hạn khác Cộng tài sản Sinh viên: Phạm Thị Thu Phương Lớp : QTL902K Footer Page 83 of 114 Số đầu Số cuối năm năm (%) (%) Số đầu năm Số cuối năm 17.252.157.294 1.307.600.328 7.226.879.102 7.720.599.420 997.078.444 445.962.421 14.814.501.226 2.111.887.357 11.570.450.484 876.684.875 255.478.510 1.324.687.358 (2.437.656.068) 804.287.029 4.343.571.382 (6.843.914.545) (741.599.934) 878.724.937 (14.13) 61.51 60.1 (88.64) (74.38) 197.04 97.48 7.39 40.84 43.62 5.63 2.52 91.79 13.09 71.69 5.43 1.58 8.21 387.063.405 1.292.997.919 905.934.514 234.05 2.19 8.01 58.899.016 17.698.119.715 31.689.439 16.139.188.584 (27.209.577) (1.558.931.131) (46,2) (8.81) 0.33 100 0.20 100 Số tiền (đ) 71 Tỷ lệ (%) Header PageHoàn 84 of 114 thiện công tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán Công ty TNHH Thương mại Phương Lộc Phát Nhận xét: Qua số liệu tính toán Biểu 3.1 ta có số nhận xét sau: Tổng tài sản năm 2015 so với năm 2014 giảm 1.558.931.131 đồng, tương đương với tỷ lệ giảm 8,81% Tuy Tài sản dài hạn tăng tăng không đáng kể nên làm cho Tổng tài sản Công ty giảm Tài sản ngắn hạn năm 2015 giảm so với năm 2014 2.437.656.068 đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm 14,13% Nguyên nhân giảm chủ yếu do“Hàng tồn kho giảm” Cụ thể: Chỉ tiêu “Hàng tồn kho” năm 2014 7.720.599.420 đồng chiếm tỷ trọng 43,62% tổng tài sản; năm 2015 876.684.875 đồng chiếm tỷ trọng 5,43% Vậy Hàng tồn kho năm 2015 so với năm trước giảm 6.843.914.545 đồng tương ứng với tỷ lệ giảm 88,64 % Sở dĩ có tăng lên năm 2015 công ty mở rộng thị trường kinh doanh làm cho tình hình tiêu thụ sản phẩm công ty gặp nhiều thuận lợi Đây coi biểu tốt công ty năm 2015 Sản phẩm tiêu thụ nhiều công ty dự trữ hàng tồn kho, mà giảm ứ đọng vốn cho công ty, không thêm chi phí bảo quản, cất giữ hay quản lý Trong thời gian tới, công ty nên tích cực phát huy ưu điểm để đẩy mạnh việc giảm tỷ trọng khoản mục Tổng tài sản Chỉ tiêu “Tài sản ngắn hạn khác” giảm so với năm trước 741.599.934 đồng, tương đương với tỷ lệ giảm 74,38% Chỉ tiêu “Tiền khoản tương đương tiền”năm 2015 so với năm 2014 tăng 804.287.029 đồng tương đương với 61,51% Xét góc độ khả toán biểu tốt công ty có lượng tiền dự trữ tăng lên để đáp ứng nhu cầu toán công ty, doanh nghiệp có nhu cầu toán Nhưng xét góc độ hiệu sử dụng vốn việc tồn quỹ nhiều lại làm cho hiệu sử dụng vốn giảm Chỉ tiêu “Các khoản phải thu ngắn hạn” năm 2015 tăng 4.343.571.382 đồng so với năm 2014, tương ứng với tỷ lệ 60,1% Nguyên nhân doanh nghiệp thực sách bán chịu cho khách hàng dài hơn, mà hàng tồn kho giảm khoản phải thu lại tăng lên Đây coi điểm yếu công ty việc chưa đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, để khách hàng chiếm dụng nhiều vốn mình, làm cho nguồn vốn để quay vòng Sinh viên: Phạm Thị Thu Phương Lớp : QTL902K Footer Page 84 of 114 72 Header PageHoàn 85 of 114 thiện công tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán Công ty TNHH Thương mại Phương Lộc Phát kinh doanh ngày giảm đi, khiến công ty bị lệ thuộc nhiều vào nguồn vốn vay Do đó, thời gian tới, công ty nên có sách thu hồi nợ, sách chiết khấu toán sách trích lập dự phòng phải thu khó đòi để khắc phục yếu điểm Tài sản dài hạn cuối năm tăng 878.724.937 đồng so với đầu năm, tương đương với tỷ lệ tăng 197,04% Nguyên nhân tiêu “Tài sản cố định” tăng Cụ thể: “Tài sản cố định” tăng 905.934.514 đồng so với năm 2014, tương ứng với tỷ lệ 234,05% Sở dĩ có tăng lên năm 2015, công ty mua thêm ô tô số máy tính Điều cho thấy năm vừa qua, công ty quan tâm tới việc đầu tư sở vật chất, mua sắm máy móc, thiết bị để phục vụ cho việc kinh doanh Mặc dù Tài sản cố định tăng mạnh chiếm tỷ trọng nhỏ tổng tài sản công ty (8,01%) Tỷ lệ hợp lý công ty hoạt động lĩnh vực thương mại.Đây biểu tốt, doanh nghiệp cần phát huy thời gian tới b, Phân tích biến động cấu nguồn vốn Công ty TNHH Thƣơng mại Phƣơng Lộc Phát Công tác đánh giá tình hình tài Công ty không đầy đủ dựa vào phân tích biến động cấu tài sản Vì vậy, để hiểu rõ tình hình tài Công ty, cần phải kết hợp phân tích biến động cấu nguồn vốn Dưới bảng phân tích tình hình biến động cấu nguồn vốn Công ty TNHH Thương mại Phương Lộc Phát (Biểu 3.2) Sinh viên: Phạm Thị Thu Phương Lớp : QTL902K Footer Page 85 of 114 73 Header Page 86 of 114 Hoàn thiện công tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán Công ty TNHH Thương mại Phương Lộc Phát Biểu 3.2: Bảng phân tích tình hình biến động cấu nguồn vốn Công ty TNHH Thương mại Phương Lộc Phát Đơn vị tính: VNĐ Chênh lệch Chỉ tiêu Số đầu năm Số cuối năm Số tiền (đ) Tỷ trọng Tỷ lệ (%) Số đầu năm Số cuối năm (%) (%) A - Nợ phải trả 7.580.493.567 5.938.728.757 (1.641.764.810) (21.66) 42.83 (36,80) I Nợ ngắn hạn 7.580.493.567 5.938.728.757 (1.641.761.810) (21.66) 42.83 (36,80) II Nợ dài hạn - - - - - - B - Vốn chủ sở hữu 10.117.626.148 10.200.459.827 82.833.679 4.77 57.17 63,20 I Vốn chủ sở hữu 10.117.626.148 10.200.459.827 82.833.679 4.77 57.17 63,20 Tổng cộng nguồn vốn 17.698.119.715 16.139.188.584 (1.558.931.131) (8.81) 100 100 Sinh viên: Phạm Thị Thu Phương Lớp : QTL902K Footer Page 86 of 114 74 Header PageHoàn 87 of 114 thiện công tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán Công ty TNHH Thương mại Phương Lộc Phát Nhận xét: Phân tích cấu nguồn vốn thấy, để có vốn cho hoạt động kinh doanh, Công ty huy động từ nguồn mức độ ảnh hưởng nhân tố đến biến động nguồn vốn Qua thấy mức độ hoạt động tài khả toán khoản nợ công ty Thông qua số liệu tính toán Biếu 3.2 ta thấy Tổng nguồn vốn năm 2015 so với năm 2014 giảm 1.558.931.131 đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm 8,81% Điều chứng tỏ năm 2015 khả đáp ứng nhu cầu vốn công ty chưa tăng lên, công ty chưa có điều kiện mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh Việc nguồn vốn giảm phụ thuộc vào hai yếu tố “Nợ phải trả” “Vốn chủ sở hữu” chủ yếu yếu tố “Nợ phải trả giảm” Cụ thể: “Nợ phải trả” năm 2015 giảm so với năm 2014 1.641.761.810 đồng, tương ứng với tỷ lệ 21,66% Đi sâu vào phân tích ta thấy Nợ phải trả giảm “Phải trả cho người bán”cuối nămgiảm so với đầu năm Điều chứng tỏ năm 2015 khả toán công ty đảm bảo kỳ hoạt động kinh doanh có hiệu Do làm cho Nợ phải trả giảm Trong thời gian tới doanh nghiệp cần tích cực phát huy ưu điểm Chỉ tiêu “Vốn chủ sở hữu” công ty năm 2014 10.117.626.148 đồng, chiếm tỷ trọng 57,17% tổng số nguồn vốn Đến năm 2015 tiêu tăng lên 10.200.459.827 đồng, chiếm tỷ trọng 63,20% Nguyên nhân làm cho Vốn chủ sở hữu tăng chủ yếu do“Lợi nhuận sau thuế” cuối năm có thay đổi so với đầu năm Cụ thể: “Lợi nhuận sau thuế” công ty tính đến thời điểm cuối năm 2014 (196.235.826) đồng đến cuối năm 2015 số lỗ giảm 82.833.679 đồng xuống (113.402.147) đồng Đây xem chiều hướng tốt chứng tỏ năm vừa qua, công ty có sách để thúc đẩy tăng trưởng phát triển doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp ngày lên c, Phân tích tình hình tài doanh nghiệp thông qua số số tài Từ số liệu Bảng cân đối kế toán (Biểu 2.12), ta lập Bảng phân tích khả toán Công ty sau (Biểu 3.3): Sinh viên: Phạm Thị Thu Phương Lớp : QTL902K Footer Page 87 of 114 75 Header PageHoàn 88 of 114 thiện công tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán Công ty TNHH Thương mại Phương Lộc Phát Biểu 3.3: Bảng phân tích khả toán Chỉ tiêu Công thức tính Năm 2015 (lần) Năm 2014 (lần) Chênh lệch (lần) Hệ số toán tổng quát 𝑇ổ𝑛𝑔 𝑡à𝑖 𝑠ả𝑛 𝑁ợ 𝑝ℎả𝑖 𝑡𝑟ả 2,7176 2,3347 0,3829 Hệ số toán nợ ngắn hạn 𝑇à𝑖 𝑠ả𝑛 𝑛𝑔ắ𝑛 ℎạ𝑛 𝑁ợ 𝑛𝑔ắ𝑛 ℎạ𝑛 2,4946 2,2759 0,2187 Hệ số toán nhanh 𝑇𝑖ề𝑛 𝑣à 𝑐á𝑐 𝑘ℎ𝑜ả𝑛 𝑡ươ𝑛𝑔 đươ𝑛𝑔 𝑁ợ 𝑛𝑔ắ𝑛 ℎạ𝑛 0,3556 0,172 0,1836 Nhận xét: Trách nhiệm quản lý đòi hỏi nhà quản lý thường xuyên phải giám sát hoạt động công ty Giám đốc phải nắm bắt tình hình công ty có đủ khả toán hay không, tức công ty có đảm bảo có đủ vốn để toán hạn nghĩa vụ tài hay không Các nhà quản lý bận tâm sức mạnh tài công ty Một cách để xác định khả taosn phân tích hệ số tài Việc phân tích giúp ta thấy điều kiện tài Công ty Nó giúp nhà quản lý nhà đầu tư xác định công ty có tình trạng rủi ro hay khả toán hay không Các ngân hàng sử dụng hệ số để xem xét mức tín dụng mà công ty hưởng Qua Biểu 3.3 ta thấy đầu năm cuối năm, công ty đảm bảo khả toán khoản nợ Cụ thể:  Hệ số toán tổng quát:Năm 2015 2,7176 cao so với năm 2014 2,3347 Hệ số cho biết đầu năm, đồng tiền vay có 2,7176 đồng đảm bảo cuối năm đồng vay có 2,7176 đồng đảm bảo Cả hai hệ số lớn chứng tỏ công ty có đủ khả toán khoản vay  Hệ số toán nợ ngắn hạn:Thể mức độ đảm bảo Tài sản ngắn hạn với Nợ ngắn hạn.Năm 2014, đồng Nợ ngắn hạn đảm bảo Sinh viên: Phạm Thị Thu Phương Lớp : QTL902K Footer Page 88 of 114 76 Header PageHoàn 89 of 114 thiện công tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán Công ty TNHH Thương mại Phương Lộc Phát toán 2,2759 đồng Tài sản ngắn hạn Sang năm 2015, đồng Nợ ngắn hạn đảm bảo 2,4946 đồng Tài sản ngắn hạn Hệ số toán Nợ ngắn hạn năm 2015 cao so với năm 2014 hai hệ số lớn Điều chứng tỏ khả toán khoản nợ ngắn hạn công ty tốt  Hệ số toán nhanh:Đây coi thước đo việc huy động tài sản có khả chuyển đổi thành tiền để toán khoản nợ ngắn hạn Hệ số 0,172 thời điểm cuối năm 2014 tăng lên 0,3556 vào đầu năm 2015 Tuy hệ số năm 2015 cao năm 2014 hai hệ số nhỏ Có thể nói công ty gặp khó khăn việc toán nợ đến hạn đến lúc cần, công ty buộc phải sử dụng biện pháp bất lợi bán tài sản với giá thấp để trả nợ Tóm lại: Thông qua việc phân tích ta thấy tình hình tài doanh nghiệp có chiều hướng tốt lên Trong thời gian tới, công ty cần cố gắng phát huy ưu điểm Bên cạnh đó, công ty nên tiến hành phân tích Bảng cân đối kế toán nói riêng Báo cáo tài nói chung cuối niên độ kế toán để đưa đắn trình kinh doanh tương lai 3.2.4 Ý kiến thứ 3: Công ty TNHH Thương mại Phương Lộc Phát nên áp dụng phần mềm kế toán vào công tác kế toán Trong thời buổi kinh tế thị trường nay, việc cung cấp thông tin đòi hỏi xác kịp thời Hơn khối lượng nghiệp vụ kinh tế phát sinh Công ty ngày nhiều, Công ty sử dụng hình thức kế toán thủ công Điều tạo thêm gánh nặng cho kế toán viên, xảy sai sót trình hạch toán, đưa thông tin không xác làm ảnh hưởng đến định lãnh đạo Công ty Hiện thị trường có nhiều phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp, vừa dễ sử dụng mà giá lại phù hợp Có thể kể đến số phần mềm hay sử dụng như: MISA, FAST Accounting, BRAVO 7.0, Smart…  Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017 Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017 gồm 16 phân hệ, thiết kế cho doanh nghiệp lớn, vừa nhỏ, siêu nhỏ, với mục đích giúp cho doanh nghiệp không cần đầu tư nhiều chi phí, không cần hiểu biết nhiều tin Sinh viên: Phạm Thị Thu Phương Lớp : QTL902K Footer Page 89 of 114 77 Header PageHoàn 90 of 114 thiện công tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán Công ty TNHH Thương mại Phương Lộc Phát học kế toán mà sử dụng làm chủ hệ thống phần mềm kế toán, quản lý nghiệp vụ phát sinh mình.Với giao diện 100% Tiếng Việt, nghiệp vụ xếp theo luồng quy trình thực tế doanh nghiệp, trực quan dễ hiểu cho người sử dụng Bên cạnh đó, phần mềm sử dụng giải pháp kỹ thuật để tăng cường tính an toàn bảo mật cho sở liệu Đặc biệt hơn, phần mềm đáp ứng linh hoạt biểu mẫu chứng từ, báo cáo thu nhập đặc thù doanh nghiệptheo TT133/2016/TT-BTC TT200/2014/TT-BTC (Biểu 3.4) Biểu 3.4: Giao diện làm việc phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017 Sinh viên: Phạm Thị Thu Phương Lớp : QTL902K Footer Page 90 of 114 78 Header PageHoàn 91 of 114 thiện công tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán Công ty TNHH Thương mại Phương Lộc Phát  Phần mềm kế toán Fast Accounting Đây phần mềm hỗ trợ công tác kế toán nhiều doanh nghiệp vừa nhỏ tin dùng Với việc tích hợp 16 phân hệ khác nhau, Fast Accounting giúp người dùng quản lý tốt công việc như: kế toán tiền mặt, kế toán bán hàng quản lý công nợ, quản lý hàng tồn kho, tài sản cố định, báo cáo chi phí theo khoản mục, cung cấp chương trình tính giá thành nhiều phương pháp Bên cạnh đó, Fast Accounting cho phép người dùng truy cập qua internet với tốc độ nhanh lúc nơi, giảm chi phí đáng kể cho đầu tư hạ tầng Ngoài ra, phần mềm có tính đa tác vụ, tự động hóa xử lý số liệu, tiện ích nhập liệu, hỗ trợ tốc độ lập báo cáo Sử dụng Fast Accounting giúp quy trình làm việc gọn gàng nâng cao hiệu (Biểu 3.5) Biểu 3.5: Giao diện làm việc phần mềm kế toán Fast Accounting Sinh viên: Phạm Thị Thu Phương Lớp : QTL902K Footer Page 91 of 114 79 Header PageHoàn 92 of 114 thiện công tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán Công ty TNHH Thương mại Phương Lộc Phát  Phần mềm kế toán BRAVO 7.0 (ERP-VN) Đây phần mềm kế toán có nhiều tính trội, cho phép doanh nghiệp triển khai hiệu phần hành thuộc nghiệp vụ kế toán theo dõi sổ sách kế toán, nắm rõ việc thu - chi, mua-bán hàng hóa, quản lý tài sản hàng tồn kho,tính giá thành sản phẩm Đặc biệt, phần mềm cho phép liên kết liệu số liệu, có chức tìm tự sửa lỗi liệu, tự lưu số liệu theo lịch lập Hơn nữa, người dùng điều chỉnh tự do, tùy theo nhu cầu doanh nghiệp để xây dựng chương trình riêng Tuy nhiên, phần mềm viết riêng cho doanh nghiệp doanh nghiệp phải trả chi phí lớn nhiều so với việc mua sản phẩm trọn gói Dưới giao diện làm việc phần mềm (Biểu 3.6) Biểu 3.6: Giao diện làm việc phần mềm kế toán BRAVO 7.0 Sinh viên: Phạm Thị Thu Phương Lớp : QTL902K Footer Page 92 of 114 80 Header PageHoàn 93 of 114 thiện công tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán Công ty TNHH Thương mại Phương Lộc Phát Hiện việc hạch toán sổ sách tay không nhiều người áp dụng thay vào phần mềm kế toán chuyên dụng giúp tiết kiệm thời gian công sức làm việc cho người kế toán.Qua tìm hiểu số phần mềm kế toán hay dùng, sử dụng cho doanh nghiệp vừa nhỏ, đặc biệt phù hợp với hình thức kinh doanh Công ty, em thấy phần mềm kế toán MISA phù hợp Bên cạnh tính hữu hiệu, giá hợp lý, MISA phần mềm phổ biến thường đưa vào nội dung giảng dạy trường đại học trung tâm kế toán Vì vậy, áp dụng phần mềm trình hạch toán kế toán thuận tiện nhiều công ty nói chung giảm thiểu áp lực nhân viên kế toán nói riêng Trong thời gian tới, công ty nên sớm áp dụng phần mềm vào công tác kế toán để nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp Sinh viên: Phạm Thị Thu Phương Lớp : QTL902K Footer Page 93 of 114 81 Header PageHoàn 94 of 114 thiện công tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán Công ty TNHH Thương mại Phương Lộc Phát KẾT LUẬN Qua trình nghiên cứu lý luận kết hợp với tìm hiểu thực tế Công ty TNHH Thương mại Phương Lộc Phát công tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán, em nhận thấy vai trò quan trọng thông tin mà Bảng cân đối kế toán mang lại, thông tin tài từ việc phân tích tiêu Bảng cân đối kế toán Ban giám đốc Công ty đối tượng quan tâm khác Vì vây, em chọn đề tài “Hoàn thiện công tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán Công ty TNHH Thƣơng mại Phƣơng Lộc Phát” làm đề tài khóa luận Đề tài giải số vấn đề sau:  Về mặt lý luận: Đề tài hệ thống hóa lý luận công tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán doanh nghiệp  Về mặt thực tiễn: Đề tài phản ánh thực tế công tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán Công ty TNHH Thương mại Phương Lộc Phát Từ đánh giá ưu, nhược điểm công tác kế toán nói chung công tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán Công ty nói riêng Đồng thời đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán công tác lập, phân tích Bảng cân đối kế toán Công ty TNHH Thương mại Phương Lộc Phát Do thời gian kiến thức có hạn nên viết em không tránh khỏi thiếu sót hạn chế định Em mong nhận góp ý giúp đỡ thầy cô để khóa luận em hoàn thiện Một lần em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tận tình cô giáo Ths Văn Hồng Ngọc, thầy cô giáo Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, Ban lãnh đạo cán kế toán Công ty TNHH Thương mại Phương Lộc Phát giúp em hoàn thành đề tài Em xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, ngày 29 tháng 12 năm 2016 Sinh viên Phạm Thị Thu Phƣơng Sinh viên: Phạm Thị Thu Phương Lớp : QTL902K Footer Page 94 of 114 82 Header PageHoàn 95 of 114 thiện công tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán Công ty TNHH Thương mại Phương Lộc Phát DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Văn Công (2005), Chuyên khảo Báo cáo tài lập, đọc, kiểm tra, phân tích Báo cáo Tài chính,Nhà xuất Tài Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ Tài việc ban hành chế độ kế toán Doanh nghiệp Thông tư 138/2011/TT-BTC ngày 04/10/2011 Bộ Tài hướng dẫn bổ sung chế độ kế toán Doanh nghiệp Bộ Tài (2003), Chuẩn mực Kế toán số 21- Trình bày Báo cáo Tài chính, theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 Bộ trưởng Bộ Tài Công ty TNHH Thương mại Phương Lộc Phát: Tài liệu, sổ sách, Báo cáo tài Sinh viên: Phạm Thị Thu Phương Lớp : QTL902K Footer Page 95 of 114 83 ... chung công tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán doanh nghiệp Chƣơng 2: Thực tế công tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán Công ty TNHH Thương mại Phương Lộc Phát Chƣơng 3: Một số giải pháp để hoàn. .. công tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán Công ty TNHH Thương mại Phương Lộc Phát 1.2.2 Cơ sở số liệu, trình tự phương pháp lập Bảng cân đối kế toán 1.2.2.1 Cơ sở số liệu Bảng cân đối kế toán. .. 20 of 114 Header PageHoàn 21 of 114 thiện công tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán Công ty TNHH Thương mại Phương Lộc Phát - Đối với Công ty TNHH, Công ty Cổ phần hợp tác xã, thời hạn nộp
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Thương mại Phương Lộc Phát, Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Thương mại Phương Lộc Phát, Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Thương mại Phương Lộc Phát

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay