Giải pháp marketing trong cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đông đắk lắk

27 192 1
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/06/2017, 12:40

ðẠI HỌC ðÀ NẴNG TRƯỜNG ðẠI HỌC KINH TẾ HOÀNG THỊ HOA GIẢI PHÁP MARKETING TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ðẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ðÔNG ðẮK LẮK TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 ðà Nẵng – 2017 Công trình ñược hoàn thành TRƯỜNG ðẠI HỌC KINH TẾ, ðHðN Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ VĂN HUY Phản biện 1: PGS.TS Nguyễn Hòa Nhân Phản biện 2: GS.TS Dương Thị Bình Minh Luận văn ñã ñược bảo vệ trước Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ TàiNgân hàng họp Kon Tum vào ngày 01 tháng năm 2017 thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, ðại học ðà Nẵng - Thư viện trường ðại học Kinh tế, ðại học ðà Nẵng MỞ ðẦU Tính cấp thiết ñề tài CVTD hoạt ñộng cung cấp khoản vay cho cá nhân hộ gia ñình lực tài chưa ñủ ñể trang trải nhu cầu, cho phép họ tiêu dùng trước, chi trả sau nhiều hình thức ñể mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho mục ñích tiêu dùng họ Hoạt ñộng CVTD Việt Nam phát triển mạnh, không ngân hàng nước, ngân hàng nước ngoài, mà nhiều ñịnh chế tài khác không ngừng ña dạng hóa sản phẩm dịch vụ cho vay tiêu dùng ðiều ñã làm cho cạnh tranh thị trường ngân hàng khốc liệt, việc trì khách hàng truyền thống phát triển thêm khách hàng chiếm lĩnh thị phần ñối thủ ưu tiên hàng ñầu ñối với ngân hàng Ý thức ñược vấn ñề ñó Ngân hàng TMCP ðầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh ðông ðắk Lắk ñã ñưa nhiều giải pháp marketing nhằm nâng cao sức cạnh tranh gia tăng thị phần dịch vụ cho vay tiêu dùng Xuất phát từ lý trên, tác giả chọn ñề tài “Giải pháp marketing cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP ðầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh ðông ðắk Lắk” cho luận văn Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận cho vay, cho vay tiêu dùng, marketing lĩnh vực ngân hàng marketing cho vay tiêu dùng NHTM - Phân tích thực trạng marketing cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP ðầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh ðông ðắk Lắk - ðề xuất giải pháp marketing cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP ðầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh ðông ðắk Lắk Câu hỏi nghiên cứu ðể ñạt ñược mục tiêu nghiên cứu trên, ñề tài phải trả lời ñược câu hỏi: - Những vấn ñề marketing cho vay tiêu dùng NHTM gì? - Thực trạng marketing cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP ðầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh ðông ðắk Lắk nào? - Giải pháp marketing cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP ðầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh ðông ðắk Lắk hiệu quả? ðối tượng phạm vi nghiên cứu - ðối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu vấn ñề sở lý luận marketing cho vay tiêu dùng thực tiễn liên quan ñến giải pháp marketing cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP ðầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh ðông ðắk Lắk - Phạm vi nghiên cứu: + Không gian: ðề tài ñược nghiên cứu Ngân hàng TMCP ðầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh ðông ðắk Lắk + Thời gian: Số liệu phục vụ ñề tài nghiên cứu thu thập khoảng thời gian ba năm từ năm 2013 - 2015 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu ñược sử dụng luận văn phương pháp thống kê, so sánh, phân tích diễn giải tổng hợp Sử dụng số liệu từ báo cáo thống kê, giáo trình, tạp chí chuyên ngành, công trình khoa học ñã công bố nội dung liên quan, ðể từ ñó phân tích suy luận thực mục tiêu nghiên cứu ñề tài giải pháp marketing cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP ðầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh ðông ðắk Lắk Ý nghĩa khoa học thực tiễn ñề tài Về mặt khoa học, ñề tài ñi sâu nghiên cứu làm rõ lý luận cho vay tiêu dùng, marketing ngân hàng sách marketing cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại Về mặt thực tiễn, ñề tài giúp phân tích ñánh giá thực trạng marketing trong cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP ðầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh ðông ðắk Lắk Từ ñó ñưa số giải pháp marketing cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP ðầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh ðông ðắk Lắk Bố cục luận văn Chương sở lý luận marketing cho vay tiêu dùng NHTM Chương Thực trạng marketing cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP ðầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh ðông ðắk Lắk Chương Giải pháp marketing cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP ðầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh ðông ðắk Lắk Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHO VAY CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Cho vay ngân hàng thương mại a Khái niệm Cho vay hình thức cấp tín dụng, theo ñó ngân hàng chuyển giao cho khách hàng khoản tiền ñể sử dụng cho mục ñích thời gian ñịnh theo thỏa thuận với nguyên tắc hoàn trả nợ gốc lãi b ðiều kiện vay vốn NH xem xét ñịnh cho vay KH ñủ ñiều kiện: (1) lực pháp luật dân sự, lực hành vi dân chịu trách nhiệm dân theo quy ñịnh pháp luật (2) Mục ñích sử dụng vốn vay hợp pháp (3) khả tài ñảm bảo trả nợ thời hạn cam kết (4) dự án ñầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khả thi hiệu quả; dự án ñầu tư, phương án phục vụ ñời sống khả thi phù hợp với quy ñịnh pháp luật (5) Thực quy ñịnh ñảm bảo tiền vay theo quy ñịnh Chính phủ hướng dẫn ngân hàng Nhà nước Việt Nam c Thời hạn cho vay d Lãi suất cho vay e Các hình thức cho vay 1.1.2 Cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại a Khái niệm Cho vay tiêu dùng khoản cho vay nhằm tài trợ cho nhu cầu chi tiêu người tiêu dùng bao gồm cá nhân, hộ gia ñình ðây nguồn tài quan trọng giúp họ trang trải nhu cầu nhà ở, ñồ dùng gia ñình xe cộ Bên cạnh ñó, cho vay tiêu dùng ñáp ứng chi tiêu cho nhu cầu giáo dục, y tế du lịch b ðặc ñiểm cho vay tiêu dùng Quy mô khoản vay nhỏ số lượng khoản vay lớn Lãi suất cho vay tiêu dùng cao Cho vay tiêu dùng mức ñộ rủi ro cao Các khoản cho vay tiêu dùng chi phí lớn c Lợi ích cho vay tiêu dùng ðối với ngân hàng thương mại: Tạo ñiều kiện cho ngân hàng ña dạng hóa sản phẩm kinh doanh, nhờ giúp ngân hàng nâng cao thu nhập phân tán rủi ro cho ngân hàng Cho vay tiêu dùng giúp NH mở rộng ñối tượng khách hàng, từ ñó tăng khả huy ñộng loại tiền gửi cho ngân hàng ðối với người tiêu dùng: Thông qua hoạt ñộng CVTD NH, KH ñược hưởng tiện ích trước tích lũy ñủ tiền, giúp KH ñáp ứng nhu cầu chi tiêu cấp thiết Tuy nhiên, lạm dụng ñi vay ñể tiêu dùng ảnh hưởng ñến khả tiết kiệm gặp khó khăn tương lai ðối với người sản xuất: Giúp ngân hàng bán ñược sản phẩm, quay vòng vốn nhanh hơn, mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng khả cạnh tranh với ñối thủ thị trường, tăng lợi nhuận ðối với kinh tế: Thông qua cho vay tiêu dùng NH khích thích người dân mua sắm hàng hóa, DV, tạo ñiều kiện thúc ñẩy tăng trưởng kinh tế d Các loại cho vay tiêu dùng e Nội dung cho vay tiêu dùng 1.2 MARKETING DỊCH VỤ NGÂN HÀNG 1.2.1 Khái niệm Marketing ngân hàng Marketing NH toàn trình tổ chức quản lý NH, từ việc phát nhu cầu khách hàng ñã chọn thỏa mãn nhu cầu họ hệ thống sách, biện pháp thích ứng giá trị nhận thức khách hàng so với ñối thủ cạnh tranh nhằm ñạt mục tiêu ñã dự kiến 1.2.2 Nhiệm vụ Marketing ngân hàng + Phát ñầy ñủ xác nhu cầu khách hàng + ðổi sản phẩm dịch vụ phù hợp cới nhu cầu khách hàng + Tối ña hóa lợi nhuận mục tiêu cuối marketing ngân hàng 1.2.3 ðặc ñiểm Marketing ngân hàng + Marketing ngân hàng loại hình marketing dịch vụ tài + Marketing ngân hàng loại hình marketing hướng nội + Marketing ngân hàng loại hình marketing quan hệ 1.2.4 Vai trò Marketing ngân hàng + Marketing tham gia vào việc giải vấn ñề hoạt ñộng kinh doanh ngân hàng + Marketing trở thành cầu nối gắn kết hoạt ñộng NH với thị trường + Marketing góp phần tạo vị cạnh tranh ngân hàng 1.2.5 Chức Marketing ngân hàng + Chức làm cho SP DV NH thích ứng với nhu cầu thị trường + Chức phân phối + Chức tiêu thụ + Chức yểm trợ 1.3 TIẾN TRÌNH MARKETING TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG 1.3.1 Nghiên cứu môi trường marketing cho vay tiêu dùng Môi trường marketing cho vay tiêu dùng gồm môi trường vĩ mô môi trường vi mô + Môi trường vĩ mô - Môi trường trị - Môi trường xã hội - Môi trường kinh tế - Môi trường công nghệ + Môi trường vi mô: Phân tích môi trường vi mô marketing ñánh giá nhân tố như: Khách hàng, cạnh tranh, nhà cung cấp, nhà phân phối Trong ñó chủ yếu phân tích khách hàng ñối thủ cạnh tranh 1.3.2 Phân ñoạn thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu CVTD a Phân ñoạn thị trường - Tiêu chí phân loại thị trường người tiêu dùng - Phương pháp phân ñoạn thị trường cho vay tiêu dùng b Lựa chọn thị trường mục tiêu Trên sở phân ñoạn thị trường, ngân hàng cần phải ñánh giá ñoạn thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu - ðánh giá phân ñoạn thị trường cần ý ba vấn ñề sau: Quy mô tốc ñộ tăng trưởng thị trường Tính hấp dẫn ñoạn thị trường Mục tiêu nguồn lực ngân hàng - ðịnh hướng thị trường chiến lược: 1.3.3 ðịnh vị sản phẩm cho vay tiêu dùng Trong trình ñịnh vị sản phẩm thông tin chủ yếu mà nhà marketing cần lưu tâm thông tin ñiểm mạnh, ñiểm yếu khách hàng tai thị trường mục tiêu mong muốn họ, nắm bắt ñược ñiểm mạnh, ñiểm yếu ñối thủ cạnh tranh ñể từ ñó ñối sách hợp lý 1.3.4 Chính sách marketing cho vay tiêu dùng a Chính sách sản phẩm (product) b Chính sách giá (Price) c Chính sách phân phối (Place) d Chính sách xúc tiến – truyền thông (Promotion) e Chính sách người (People) f Chính sách quy trình tương tác dịch vụ (Process) g Chính sách chứng vật chứng (Physical evidence) 1.3.5 Hoạch ñịnh ngân sách Hoạch ñịnh ngân sách việc lập ngân sách hoạt ñộng ngân sách tài chính, ứng với ngân sách mô tả quan hệ tài xảy nhằm ñạt ñược mục tiêu sản xuất kinh doanh ñã ñịnh tổ chức ðây trình bao gồm chuẩn bị, lập ngân sách giám sát việc thực ngân sách Kế hoạch ngân sách marketing cho vay tiêu dùng bao gồm:Ngân sách quảng cáo, khuyến dịch vụ cho vay tiêu dùng 11 2.2.4 Chính sách marketing cho vay tiêu dùng a Chính sách sản phẩm Bảng 2.4 Tình hình CVTD theo mục ñích vay BIDV ðông ðắk Lắk giai ñoạn 2013 - 2015 ðơn vị: Tỷ ñồng Năm 2013 Chỉ tiêu Năm 2015 Số tiền So sánh 2014/2013 Số tiền So sánh 2015/2014 18,32 31,28 70,74% 54,39 73,88% 12,3 22,7 84,55% 42,5 87,22% 67,14% 72,57% 0,25 0,46 1,36% 1,47% 1,24 2,45 6,77% 7,83% 4,53 5,67 24,73% 18,13% Số tiền Dư nợ CVTD Cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà Tỷ trọng cho vay nhu cầu nhà ở/Dư nợ CVTD Cho vay mua ô tô Tỷ trọng cho vay mua ô tô/Dư nợ CVTD Cho vay thấu chi Tỷ trọng cho vay thấu chi phục vụ nhu cầu tiêu dùng khác/Dư nợ CVTD Vay lương Tỷ trọng vay lương/Dư nợ CVTD Năm 2014 78,14% 84,00% 1,22 165,22% 2,24% 97,58% 3,25 32,65% 5,98% 25,17% 7,42 30,86% 13,64% (Nguồn: báo cáo tổng kết năm BIDV ðông ðăk lăk) 12 Như nhiều chi nhánh khác BIDV Việt Nam, BIDV ðông ðắk Lắk phân chia sản phẩm CVTD theo nhóm lớn sản phẩm CVTD tài sản bảo ñảm sản phẩm CVTD bảo ñảm bất ñộng sản Các sản phẩm cho vay tiêu dùng tài sản ñảm bảo ngân hàng gồm: Cho vay hỗ trợ nhà ở, cho vay mua ô tô Bảng 2.5 Tình hình CVTD theo tài sản bảo ñảm BIDV ðông ðắk Lắk giai ñoạn 2013 - 2015 ðơn vị: Tỷ ñồng Năm 2013 Chỉ tiêu Năm 2014 So sánh Số tiền 2014/2013 Năm 2015 So sánh Số tiền 2015/2014 18,32 31,28 70,74% 54,39 73,88% 11,1 20,5 84,68% 40,4 97,07% 60,59% 65,54% 7,22 10,78 39,41% 34,46% Số tiền Dư nợ cho vay tiêu dùng Cho vay TSBð Tỷ trọng cho vay TSBð/Dư nợ CVTD Cho vay TSBð Tỷ trọng cho vay TSBð/Dư nợ CVTD 74,28% 49,31% 13,99 29,78% 25,72% (Nguồn: Báo cáo tổng kết năm BIDV ðông ðăk lăk) Qua bảng số liệu ta thấy cho vay tài sản bảo ñảm năm 2015 tăng 97,07% so với năm 2014 cho vay tài sản bảo ñảm năm 2015 tăng 29,78% so với năm 2014, ñó cho vay tài sản bảo ñảm năm 2015 29,78% tỷ trọng thấp cho vay 13 tài sản bảo ñảm Vì vậy, ngân hàng cần tiếp tục phát triển mạnh cho vay tài sản bảo ñảm, bên cạnh ñó cần khai thác mở rộng khách hàng vay tài sản bảo ñảm b Chính sách giá Nhìn chung lãi suất cho vay tiêu dùng BIDV ðông ðắk Lắk không cao so với ngân hàng khác ñịa bàn, ñiều làm cho số lượng KH vay tiêu dùng BIDV chiếm tỷ trọng lớn khu vực c Chính sách phân phối Sự phát triển công nghệ thông ñã tạo ảnh hưởng sâu sắc ñến việc phân phối sản phẩm cho vay tiêu dùng ngân hàng Hiện BIDV ðông ðắk Lắk việc áp dụng kênh phân phối truyền thống áp dụng số kênh phân phối ñại ñối với sản phẩm cho vay tiêu dùng cho vay thấu chi qua máy ATM, dịch vụ ngân hàng ñiện thoại, dịch vụ NH trực tuyến ðể ñưa sản phẩm cho vay tiêu dùng ñến khách hàng cách tốt BIDV ðông ðắk Lắk lựa chọn vị trí ñẹp, dễ nhìn thấy, nhằm dễ thu hút ñược ý khách hàng giới thiệu sản phẩm Nhưng mạng lưới ngân hàng nên khó khai thác hết khách hàng tiềm huyện d Chính sách xúc tiến truyền thông e Chính sách nguồn nhân lực ðể tạo gắn bó nhân viên với ngân hàng, BIDV ðông ðắk Lắk ñã thực sách tiền lương phận cho vay tiêu dùng cao phận khác, hàng năm nhân viên thuộc phận cho vay tiêu dùng phải cho khách hàng vay môt số tiền lớn Tuy nhiên tạo áp lực phải ký ñược hợp ñồng vay, tạo chênh lệch mức lương so với phận khác 14 f Quy trình cung ứng dịch vụ g Bằng chứng vật chứng 2.3 KẾT QUẢ HOẠT ðỘNG MARKETING TRONG CVTD 2.3.1 Quy mô cho vay tiêu dùng Bảng 2.7 Quy mô cho vay tiêu dùng BIDV ðông ðắk Lắk giai ñoạn 2013 - 2015 ðơn vị: Tỷ ñồng Năm 2013 STT Chỉ tiêu Tổng dư nợ Dư nợ CVTD Tỷ trọng CVTD / Tổng dư nợ Doanh số CVTD Doanh số thu nợ CVTD Số tiền Năm 2014 Số tiền 1.416,50 1.584,20 Năm 2015 So sánh So sánh Số tiền 2014/2013 2015/2014 11,84% 1.811,70 14,36% 70,74% 73,88% 18,32 31,28 54,39 1,29% 1,97% 159,78 208,85 30,71% 357,45 71,15% 137,24 245,16 78,64% 302,2 23,27% 3,00% (Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh cho vay tiêu dùng BIDV ðông ðăklăk) Qua bảng số liệu ta thấy quy mô tỷ trọng dư nợ cho vay tiêu dùng chi nhánh tăng ñáng kể, năm 2015 tăng 73,88% so với năm 2014 ðiều cho thấy chi nhánh ñã sách tác ñộng tích cực ñể ñẩy mạnh hoạt ñộng cho vay tiêu dùng hiệu hỗ trợ cho vay mua nhà, cho vay mua ô tô với lãi suất ưu ñãi 2.3.2 Khách hàng ngân hàng a Số lượng khách hàng vay tiêu dùng 15 Nhìn chung BIDV ðông ðắk Lắk cung ứng dịch vụ ñến khách hàng hiệu làm cho khối lượng khách hàng ñến với ngân hàng ngày tăng Khách hàng ngày ñến nhiều với ngân hàng mặt ngân hàng tiến hành ñiều chỉnh dịch vụ hoàn thiện với hoạt ñộng Marketing ngân hàng, cung cấp sản phẩm dịch vụ phù với tình hình thực tế thị trường hệ thống ngân hàng, mặt khác ngân hàng ñã ñẩy mạnh hoạt ñộng quảng cáo, tiếp thị sâu rộng ñến ñối tượng khách hàng cụ thể ðặt mục tiêu kinh doanh KH lên hàng ñầu b Khách hàng cũ ñến vay tiêu dùng ngân hàng Thông qua kết khách hàng với ngân hàng cho thấy mặt tốt mặt chưa tốt nhân viên trình giao tiếp với khách hàng Ngân hàng ñánh hay thu hút thêm khách hàng Từ năm 2013 ñến năm 2015 số lượng khách hàng trung thành vay tiêu dùng ngân hàng cao, việc tiếp cận thu hút thêm khách hàng ngân hàng chiểm 41% năm 2015 Nhưng khách hàng biết ñến vay tiêu dùng BIDV, cho thấy ngân hàng ñang ñẩy mạnh việc mở rộng thị phần cách hiệu c ðánh giá hài lòng khách hàng sản phẩm CVTD 2.4 ðÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG MARKETING TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ðẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAMCHI NHÁNH ðÔNG ðẮK LẮK 2.4.1 Những kết ñạt ñược Thông qua marketing cho vay tiêu dùng BIDV ðông ðắk Lắk ñã ñạt ñược số thành công bản: 16 BIDV ðông ðắk Lắk ñã thực tốt chiến lược giữ chân khách hàng, xây dựng ñược niềm tin mối quan hệ nhân viên ngân hàng với khách hàng vay tiêu dùng Các hoạt ñộng phục vụ khách hàng ñang ngày phát huy hiệu việc thu hút khách hàng mới, giữ chân khách hàng hữu Ngân hàng ñã trọng tiếp cận khách hàng ñể năm bắt thông tin vấn tiếp thị thành công sản phẩm cho vay tiêu dùng, ñó số lượng khách hàng vay tiêu dùng ngày hiểu vay ngân hàng nhiều Ngân hàng tìm hiểu kỹ nguồn thu nhập mục ñích sử dụng vốn vay khách hàng, ñặc biệt khách hàng mới, ñể ñánh giá khả trả nợ gốc, lãi Ngân hàng thường xuyên kiểm tra giám sát khoản vay khách hàng Nên ngân hàng nợ xấu cho vay tiêu dùng Vì chất lượng cho vay tiêu dùng ngân hàng ngày tốt BIDV ðông ðắk Lắk ñội ngũ nhân viên cho vay tiêu dùng nhiệt tình, chu ñáo, giao tiếp tốt làm hài lòng khách hàng Luôn tạo dựng ñược mối quan hệ thân thiết nhân viên khách hàng Các sản phẩm cho vay tiêu dùng ñang dần ñáp ứng nhu cầu cần thiết khách hàng Ngân hàng ñã cung cấp ñược sản phẩm với nhiều lợi ích, thỏa mãn ñược nhu cầu khách hàng cá nhân hộ gia ñình Ngân hàng kết hợp cho vay theo kiểu truyền thống cho vay theo kênh phân phối ñại, tạo nên tính ñộng linh hoạt hoạt ñộng cho vay ngân hàng sở vật chất ngân hàng ñã ñược xây mới, khang trang hơn, quy ñịnh ñồng phục nhân viên theo ngày tuần, tạo nên thoải mái, chuyên nghiệp ngân hàng 17 2.4.2 Hạn chế Mặc vay tiêu dùng phát triển mạnh, CVTD BIDV ðông ðắk Lắk số hạn chế: - Hạn chế sản phẩm Chưa phát triển mạnh SP dịch vụ ñến ñối tượng khách hàng, sản phẩm ngân hàng ít, chưa phong phú Các sản phẩm chưa khác biệt so với ngân hàng khác cho vay hỗ trợ nhà ở, cho vay mua ô tô,…làm cho khách hàng khó ấn tượng với sản phẩm - Hạn chế lãi suất Lãi suất BIDV ðông ðắk Lắk cao ngân hàng khác ñịa bàn NH chưa thiết lập lãi suất cho vay tiêu dùng theo tháng, mà dựa lãi suất năm Thực tế KH không quan tâm lãi suất năm mà họ cần biết tháng họ phải trả tiền Hơn nữa, nhiều khoản vay thời hạn ngắn, khoảng 3-6 tháng Do vậy, vay ngắn mà ñể lãi suất năm không phù hợp - Hạn chế kênh phân phối sản phẩm BIDV ðông ðắk Lắk phân ñoạn thị trường chưa thực thể rõ ñối tượng khách hàng ñể lựa chọn thị trường mục tiêu cách xác Kênh phân phối ngân hàng thưa, phòng giao dịch phân bố không ñồng ñều, tập trung thị trấn, ngân hàng không khai thác ñược hết lượng khách hàng tiềm xã - Hạn chế chăm sóc khách hàng Ngân hàng chưa thiết lập ñược phận chuyên marketing cho vay tiêu dùng, ngân hàng phận chăm sóc khách hàng, phận vấn toàn sản phẩm ngân hàng 18 từ tiền gửi, cho vay, mobilebanking, Ngân hàng quảng bá sản phẩm cho vay tiêu dùng tờ rơi, băng rôn treo ngân hàng, làm cho khách hàng xa thị trấn khó biết ñến sản phẩm ngân hàng Ngân hàng áp dụng chương trình khuyến mại ñối với dịch vụ cho vay tiêu dùng - Hạn chế nguồn nhân lực Ngân hàng 19 người làm công tác tín dụng, họ phải làm tất công việc liên quan kể cho vay tiêu dùng Song tuổi nghề lại thấp nên chưa nhiều kinh nghiệm ñể marketing sản phẩm cho vay tiêu dùng ñến ñối tượng khách hàng, dẫn ñến nhiều rủi ro Mà việc ñào tạo, tập huấn nghiệp vụ ngân hàng hạn chế 2.4.3 Nguyên nhân a Nguyên nhân khách quan + Môi trường kinh tế + Môi trường pháp lý b Nguyên nhân chủ quan + Nguyên nhân từ phía ngân hàng - Nguyên nhân từ phía khách hàng - Nguyên nhân từ ñối thủ cạnh tranh KẾT LUẬN CHƯƠNG 19 CHƯƠNG GIẢI PHÁP MARKETING TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ðẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAMCHI NHÁNH ðÔNG ðẮK LẮK 3.1 ðỊNH HƯỚNG HOẠT ðỘNG CHO CVTD CỦA BIDV ðÔNG ðẮK LẮK 3.1.1 Chiến lược phát triển BIDV ðông ðắk Lắk giai ñoạn 2015 ñến 2020 3.2.2 ðịnh hướng marketing CVTD BIDV ðông ðắk Lắk - Hoàn thiện mô hình tổ chức chuyên nghiệp, quy trình nghiệp vụ, phối hợp hiệu ngân hàng khách hàng, hướng ñến sản phẩm chất lượng cao - Phát triển nhanh nguồn nhân lực chất lượng cao dựa sử dụng phát triển ñội ngũ chuyên nghiệp, làm lực lượng nòng cốt phát triển ổn ñịnh bền vững - Nâng cao lực khai thác, ứng dụng công nghệ hoạt ñộng marketing ngân hàng 3.2 GIẢI PHÁP MARKETING TRONG CVTD CỦA NGÂN HÀNG TMCP ðẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAMCHI NHÁNH ðÔNG ðẮK LẮK 3.2.1 Nghiên cứu môi trường marketing Bộ phận marketing cần ñẩy mạnh nghiên cứu: + Nghiên cứu môi trường bên - Nghiên cứu môi trường pháp luật - Nghiên cứu môi trường kinh tế - Nghiên cứu môi trường văn hóa – xã hội - Nghiên cứu môi trường công nghệ 20 + Nghiên cứu môi trường nội ngân hàng - Nghiên cứu cấu quy mô ngân hàng - Nghiên cứu nguồn lực ngân hàng + Nghiên cứu ñối thủ cạnh tranh Kết nghiên cứu giúp BIDV tìm giải pháp phát huy mạnh hạn chế ñược mặt yếu + Nghiên cứu khách hàng - Nghiên cứu ñộng tiêu dùng - Nghiên cứu thu nhập khả toán - Nghiên cứu thái ñộ khách hàng 3.2.2 Phân ñoạn thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu a Phân ñoạn thị trường Nhằm thực hoạt ñộng marketing cho vay tiêu dùng ñạt hiệu quả, BIDV ðông ðắk Lắk cần phân ñoạn thị trường theo tiêu chí sau: + Phân ñoạn theo tiêu chí ñịa lý thuộc thị trấn hay nông thôn + Phân ñoạn theo nhân học tuổi + Phân ñoạn theo tiêu chí kinh tế xã hội thu nhập, nghề nghiệp + Ngoài ngân hàng cần phân ñoạn theo tiêu chí tâm lý + Phân ñoạn thị trường theo tiêu chí hành vi ðể phân ñoạn thị trường ñảm bảo tính hiệu tính sinh lời, ngân hàng cần phải ñảm bảo: + Phân ñoạn thị trường phải tính thực chất, chắn + Phân ñoạn thị trường phải tính tiếp cận ñược + Phân ñoạn thị trường phải tính khả thi + Phân ñoạn thị trường phải tính khác biệt 21 + Phân ñoạn thị trường phải tính ổn ñịnh b Lựa chọn thị trường mục tiêu BIDV ðông ðắk Lắk tiến hành ñánh giá phân ñoạn ñể giúp ngân hàng lựa chọn ñược một vài ñoạn thị trường khả ñem lại hiệu cao Ngân hàng cần nghiên cứu nhu cầu khách hàng cách chi tiết, cụ thể ñể lựa chọn chiến lược marketing phù hợp ngắn, trung dài hạn cho phân ñoạn Sau phân ñoạn thị trường ngân hàng tiến hành ñánh giá phân ñoạn thị trường ñó, ngân hàng cần ñánh giá dựa quy mô tốc ñộ tăng trưởng thị trường, tính hấp dẫn ñoạn thị trường, mục tiêu nguồn lực ngân hàng 3.2.3 ðịnh vị sản phẩm cho vay tiêu dùng ñạt hiệu ðể ñạt ñược hiệu cao trình ñịnh vị sản phẩm cho vay tiêu dùng ngân hàng cần xây dựng lợi ích cụ thể cho vay nhanh hơn, an toàn hơn, chất lượng tổt hơn, lãi suất cho vay thấp ngân hàng cần áp dụng chiến lược cạnh tranh với sản phẩm dịch vụ sẵn chiến lược chiếm lĩnh vị trí ñể ñịnh vị sản phẩm CVTD ngân hàng Trong trình ñịnh vị sản phẩm CVTD, ngân hàng cần nắm bắt ñiểm mạnh, ñiểm yếu khách hàng thị trường mục tiêu mong muốn họ ðồng thời nắm bắt ñược ñiểm mạnh, ñiểm yếu ñối thủ cạnh tranh ñể từ ñó ñối sách hợp lý 3.2.4 Chính sách marketing CVTD BIDV ðông ðắk Lắk a Cung cấp sản phẩm cho vay tiêu dùng chất lượng cao b ðiều chỉnh lãi suất hợp lý c Tiếp tục mở rộng kênh phân phối d Tăng cường xúc tiến truyền thông cho vay tiêu dùng 22 e Nâng cao trình ñộ kỹ làm việc nhân viên CVTD f Xây dựng sở vật chất khang trang g Hoàn thiện quy trình cho vay tiêu dùng 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 ðối với Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng nhà nước cần kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện, cập nhật nhanh chóng xác việc cung cấp dịch vụ cho vay tiêu dùng NHTM ñể từ ñó phát sai phạm ñể kịp thời ñưa sách khắc phục, xử lý vi phạm NHNN cần ñiều hành sách tiền tệ linh hoạt thận trọng nhằm ñiều hòa tiền tệ mức hợp lý, ñịnh hướng giảm dần lãi suất phù hợp với cung cầu thị trường, nhằm tạo ñược mặt lãi suất tương ñối ổn ñịnh, giúp cho hoạt ñộng cho vay tiêu dùng NH ñược phát triển NHNN cần hướng dẫn cụ thể dựa văn quy ñịnh cho vay tiêu dùng, ñể tránh nhầm lẫn với hoạt ñộng cho vay nói chung NHNN cần tổ chức chương trình ñào tạo, tập huấn, trao ñổi kinh nghiệm toàn ngành, vướng mắc mà ngân hàng ñang gặp phải ñể thảo luận từ ñó ñưa biện pháp phù hợp với thực tiễn Ngân hàng nhà nước cần xem xét thay ñổi, bổ sung quy ñịnh hoạt ñộng cho vay tiêu dùng ñể tạo ñiều kiện thuận lợi cho việc thực nghiệp vụ CVTD, giúp KH ñủ sở pháp lý ñể thực hoạt ñộng từ ñó làm gia tăng thu nhập ngân hàng 23 Ngân hàng nhà nước cần kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện, cập nhật nhanh chóng xác việc thực hoạt ñộng CVTD ngân hàng thương mại ñể từ ñó phát sai phạm ñể kịp thời ñưa sách khắc phục, xử lý vi phạm 3.3.2 ðối với BIDV Phân vùng không gian giao dịch marketing cho vay tiêu dùng riêng ñể phân rõ chức năng, nhiệm vụ phận này, thay nằm chung khối Hội sở ngân hàng cần kiểm tra giám sát chặt chẽ việc thực hoạt ñộng kinh doanh chi nhánh ngân hàng ñể từ ñó phát sai sót, vấn ñề phát sinh ñể từ ñó ñưa sách, sách lược khắc phục ñể giúp chi nhánh ngày phát triển từ ñó làm gia tăng thu nhập cho toàn hệ thống ngân hàng Tổ chức phong chào thi ñua chi nhánh số lượng cho vay tiêu dùng sách thưởng phạt hợp lý ñể ñể khuyến khích ñe nhân viêc thái ñộ làm KH hành lòng không hài lòng Bên cạch ñó cần thường xuyên cập nhật, ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào cho vay tiêu dùng ñể nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng ñem lại thuận lợi cho việc thực vừa nhanh chóng, an toàn, tốn chi phí, ñây chiến lược cạnh tranh NH với Ngân hàng nên bồi dưỡng cán lực, triễn vọng ñể cao chất lượng ñội ngũ KẾT LUẬN CHƯƠNG 24 KẾT LUẬN Qua trình nghiên cứu marketing cho vay tiêu dùng BIDV ðông ðăk Lăk, luận văn ñã nêu ñược vấn ñề sau: - sở lý luận cho vay cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại, nêu ñược vấn ñề liên quan ñến marketing ngân hàng Luận văn trình bày rỏ quy trình marketing tiêu chí ñể ñánh giá kểt hoạt ñộng marketing ñối với dịch vụ cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại - Luận văn ñã phân tích ñược thực trạng marketing cho vay tiêu dùng BIDV ðông ðăklăk, từ ñó nêu mặt ñạt ñươc chưa ñạt ñược hoạt ñộng - Trên sở phân tích thực trạng marketing cho vay tiêu dùng BIDV ðông ðăklăk, với ñịnh hướng hoạt ñộng kinh doanh BIDV ðông ðăklăk thời gian tới Tác giả ñề xuất số giải pháp ñể hoàn thiện hoạt ñộng marketing cho vay tiêu dùng BIDV ðông ðăklăk 25 ... marketing cho vay tiêu dùng NHTM gì? - Thực trạng marketing cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP ðầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh ðông ðắk Lắk nào? - Giải pháp marketing cho vay tiêu dùng Ngân. .. THỰC TRẠNG MARKETING TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ðẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ðÔNG ðẮK LẮK 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP ðẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ðÔNG... luận marketing cho vay tiêu dùng NHTM Chương Thực trạng marketing cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP ðầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh ðông ðắk Lắk Chương Giải pháp marketing cho vay tiêu dùng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp marketing trong cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đông đắk lắk , Giải pháp marketing trong cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đông đắk lắk , Giải pháp marketing trong cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đông đắk lắk

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay