Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước đắk glong đắk nông

27 183 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/06/2017, 12:38

ðẠI HỌC ðÀ NẴNG TRƯỜNG ðẠI HỌC KINH TẾ TRẦN PHẠM TUÂN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC ðẮK GLONG - ðẮK NÔNG TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 ðà Nẵng – 2017 Công trình ñược hoàn thành TRƯỜNG ðẠI HỌC KINH TẾ, ðHðN Người hướng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN HÒA NHÂN Phản biện 1: TS ðặng Tùng Lâm Phản biện 2: TS Lê ðức Niêm Luận văn ñã ñược bảo vệ trước Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Tài – Ngân hàng họp Kon Tum vào ngày 01 tháng năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại: − Trung tâm Thông tin - Học liệu, ðại học ðà Nẵng − Thư viện trường ðại học Kinh tế, ðHðN MỞ ðẦU Tính cấp thiết ñề tài Chi ngân sách Nhà nước công cụ chủ yếu ðảng, Nhà nước cấp ủy, quyền ñể thực nhiệm vụ trị, phát triển kinh tế - xã hội, ñảm bảo an ninh, quốc phòng, góp phần thúc ñẩy nghiệp xây dựng phát triển ñất nước; việc tiết kiệm phần nhỏ chi tiêu NSNN có ý nghĩa quan trọng ñối với kinh tế Do ñó, nâng cao hiệu quản lý, sử dụng khoản chi nhu cầu có tính nguyên tắc ñối với cấp, ngành, ñơn vị sử dụng NSNN Thực vai trò quan quản lý quỹ ngân sách nhà nước, suốt trình triển khai thực chế kiểm soát chi NSNN, KBNN ðắk Glong ñã khẳng ñịnh vị trí chức công tác quản lý quỹ NSNN Tuy nhiên, ñứng trước yêu cầu cải cách hành giai ñoạn 2016-2020 theo ñịnh 225/Qð-TTg ngày 04/02/2016 Thủ tướng Chính phủ, việc kiểm soát chi NSNN qua KBNN ðắk Glong - ðắk Nông tồn tại, hạn chế, ảnh hưởng ñến chất lượng sử dụng ngân sách Mặt khác, lý luận chế kiểm soát chi NSNN nói chung KSC thường xuyên nói riêng kinh tế thị trường chưa ñược nghiên cứu ñầy ñủ ñể áp dụng Xuất phát từ lý ñịnh chọn ñề tài: “Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước ðắk Glong - ðắk Nông” làm ñề tài luận văn tốt nghiệp, với mong muốn có ñóng góp thiết thực nhằm nâng cao hiệu kiểm soát chi thường xuyên NSNN Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hoá lý luận công tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN Phân tích, ñánh giá thực trạng công tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN ðắk Glong- ðắk Nông Nhằm rút ñược hạn chế nguyên nhân hạn chế công tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN ðắk Glong- ðắk Nông ðề xuất giải pháp có tính thực tiễn khoa học nhằm hoàn thiện công tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN ðắk Glong Câu hỏi nghiên cứu Nội dung công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN gì? Tiêu chí ñược sử dụng ñể ñánh giá công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN? Thực trạng công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN KBNN ðắk Glong - ðắk Nông thời gian qua diễn biến nào? Những hạn chế nguyên nhân hạn chế? Những giải pháp chủ yếu cần phải tiến hành ñể hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên qua KBNN ðắk Glong - ðắk Nông? ðối tượng phạm vi nghiên cứu ðối tượng nghiên cứu luận văn vấn ñề lý luận công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN thực tiễn công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN ðắk Glong ðắk Nông; Phạm vi nghiên cứu luận văn: - Về nội dung: Công tác kiểm soát ñối với chi thường xuyên NSNN; - Về không gian: Công tác kiểm soát KBNN ðắk Glongðắk Nông; - Về thời gian: Số liệu ñược nghiên cứu, phân tích giai ñoạn từ năm 2013 ñến năm 2015, giải pháp, ñề xuất cho giai ñoạn 2017-2020 Phương pháp nghiên cứu Trên sở phương pháp luận phép vật biện chứng vật lịch sử, luận văn sử dụng phương pháp cụ thể: Phương pháp tổng hợp, quy nạp, phương pháp thống kê, so sánh, phân tích tình hình thực tế KBNN ðắk Glong- ðắk Nông Ý nghĩa khoa học thực tiễn ñề tài Hệ thống hoá có chọn lọc bổ sung làm rõ thêm vấn ñề lý luận kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN Phân tích, ñánh giá thực trạng công tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN ðắk Glong Từ ñó, rõ kết ñạt ñược, hạn chế nguyên nhân hạn chế kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN ðắk Glong Những quan ñiểm, giải pháp kiến nghị ñược ñưa luận văn ñược vận dụng vào thực tiễn công tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN ðắk Glong Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở ñầu kết luận, luận văn ñược kết cấu gồm chương với nội dung cụ thể sau: Chương 1: Cơ sở lý luận công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua Kho bạc Nhà nước Chương 2: Thực trạng công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN ðắk Glong- ðắk Nông Chương 3: Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN ðắk Glong- ðắk Nông Tổng quan tài liệu nghiên cứu Luận văn cao học năm 2012 học viên ðỗ Thị Thu Trang, trường ðại học kinh tế - ðại học ðà Nẵng, về: “Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước Khánh Hoà” Luận văn ñã ñi sâu vào nghiên cứu công tác kiểm soát chi NSNN qua KBNN Khánh Hoà sở tiếp cận công tác kiểm soát chi theo yêu cầu cải cách tài công, ñưa giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi NSNN qua KBNN theo hướng hiệu quả, ñáp ứng yêu cầu cải cách hành lĩnh vực quản lý NSNN Luận văn cao học năm 2011 học viên Huỳnh Bá Tưởng, trường ðại học kinh tế - ðại học ðà Nẵng, về: “Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Cẩm Lệ” Luận văn ñã ñánh giá sát thực trạng công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước, ñồng thời ñã ñề giải pháp ñể hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước Cẩm Lệ, nhiên số nội dung nghiên cứu ñã không phù hợp với quy ñịnh kiểm soát chi thường xuyên nay, nên cần nghiên cứu bổ sung cho hoàn thiện; Luận văn cao học năm 2005 học viên Lương Ngọc Tuyền, trường ðại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh về: “Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước”, Luận văn ñã ñi sâu vào nghiên cứu hoạt ñộng Kho bạc Nhà nước công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách Nhà nước; nhiên tác giả ñi sâu vào phần sở lý luận, phần thực trạng nêu chung chung công tác kiểm soát chi trước có luật ngân sách nhà nước sau có luật ngân sách nhà nước Luận văn cao học năm 2010 học viên Trần Trọng Sơn: “Hoàn thiện chế kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước quận Cầu Giấy”, trường ðại học kinh tế - ðại học Quốc gia Hà Nội Tác giả ñánh giá sát thực chế kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước, ñồng thời ñã ñề giải pháp ñể hoàn thiện chế kiểm soát chi Ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Cầu Giấy Về lý luận thực tiễn, tác giả ñã ñưa nhiều vấn ñề quan trọng liên quan ñến công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước ðánh giá kết ñạt ñược, nêu lên hạn chế, từ ñó tìm giải pháp hiệu quả, ñề xuất kiến nghị ñể hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN Tác giả thấy tất viết nói tài liệu quý giá lý luận thực tiễn Tuy nhiên nghiên cứu lại thời ñiểm khác nhau, văn bản, chế ñộ công tác kiểm soát chi thường xuyên ñã có nhiều thay ñổi Do ñề tài mà tác giả lựa chọn không trùng với công trình khoa học hay luận văn ñã công bố Các công trình nghiên cứu, báo, tạp chí, tài liệu có liên quan trực tiếp gián tiếp ñến ñề tài ñược tác giả tiếp thu, chọn lọc trình thực luận văn tốt nghiệp chuyên ngành Tài - Ngân hàng CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.1 CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1.1.Khái niệm chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước Theo Luật ngân sách Nhà nước (Luật số 83/2015/QH13) ñã ñược Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ thông qua ngày 25/06/2015 ñịnh nghĩa: “Chi thường xuyên NSNN nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước nhằm bảo ñảm hoạt ñộng máy nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị xã hội, hỗ trợ hoạt ñộng tổ chức khác thực nhiệm vụ thường xuyên Nhà nước phát triển kinh tế - xã hội, bảo ñảm quốc phòng, an ninh.” 1.1.2 Phân loại chi thường xuyên NSNN 1.1.3 ðặc ñiểm chi thường xuyên NSNN 1.1.4 Vai trò chi thường xuyên NSNN 1.1.5 Chu trình quản lý chi NSNN Chu trình quản lý chi NSNN phận chu trình quản lý NSNN, kể từ bắt ñầu hình thành cho ñến kết thúc Một chu trình quản lý chi NSNN bao gồm 03 khâu nối tiếp nhau, ñó là: Lập dự toán chi NSNN, chấp hành toán chi NSNN 1.1.6 Kiểm tra, kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước Kiểm tra, kiểm soát chi NSNN trình quan nhà nước có thẩm quyền thực thẩm ñịnh, kiểm tra, kiểm soát khoản chi NSNN theo sách, chế ñộ, tiêu chuẩn, ñịnh mức Nhà nước quy ñịnh ñược thực tất khâu chu trình quản lý chi NSNN 1.2 KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN QUA KBNN 1.2.1 Tổng quan KBNN 1.2.2 Kho bạc Nhà nước với công tác KSC thường xuyên NSNN a Khái niệm KSC thường xuyên NSNN qua KBNN b Sự cần thiết kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN c Mục tiêu kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN d Nguyên tắc kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN e.Vai trò KBNN công tác KSC thường xuyên NSNN 1.2.3 Nội dung công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN - Tiếp nhận hồ sơ, chứng từ: Khi có nhu cầu chi tiêu, hồ sơ gửi KBNN lần ñầu bao gồm: (Dự toán năm ñược cấp có thẩm quyền giao; Quy chế chi tiêu nội ñơn vị; ñịnh giao quyền tự chủ cấp có thẩm quyền) ðơn vị SDNS lập gửi KBNN hồ sơ, tài liệu, chứng từ toán có liên quan theo quy ñịnh, như: Giấy rút tiền mặt, giấy rút dự toán ngân sách, ủy nhiệm chi, bảng kê chứng từ toán, hồ sơ khác tùy theo tính chất khoản chi - Tiến hành kiểm soát chi: Cán kiểm soát chi kiểm tra ñiều kiện chi sở hồ sơ, tài liệu chứng từ chi ñơn vị, cụ thể: + Kiểm tra, ñối chiếu khoản chi với dự toán ñược giao + Kiểm tra, kiểm soát khoản chi, bảo ñảm chấp hành ñúng chế ñộ, tiêu chuẩn, ñịnh mức chi NSNN quan nhà nước có thẩm quyền quy ñịnh + Kiểm tra ñầy ñủ, tính hợp pháp, hợp lệ hồ sơ, chứng từ có liên quan yếu tố hạch toán kế toán - Quyết ñịnh sau kiểm soát chi: Sau kiểm tra, kiểm soát hồ sơ ñơn vị SDNS, ñủ ñiều kiện theo nội dung KBNN thực chi cho ñơn vị SDNS Trường hợp không ñủ ñiều kiện chi, KBNN lập thông báo từ chối toán gửi cho ñơn vị SDNS ñược biết 1.2.4 Các tiêu chí ñánh giá kết công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN a Doanh số chi thường xuyên NSNN qua KBNN b Số số tiền KBNN từ chối toán qua kiểm soát chi c Số lượng hồ sơ KBNN giải trước hạn, ñúng hạn, hạn d Số dư tạm ứng chi thường xuyên so với tổng chi thường xuyên e Mức ñộ hài lòng ñơn vị sử dụng ngân sách thực KSC thường xuyên NSNN qua KBNN 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ðẾN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN QUA KBNN 1.3.1 Nhân tố bên 1.3.2 Nhân tố bên 11 Bảng 2.1 Kết chi thường xuyên NSNN, giai ñoạn 2013-2015 (Theo cấp ngân sách) Ðơn vị tính: Triệu ñồng Tổng Ngân Năm chi sách NS ngân Trung sách ương Tổng Ngân sách ñịa phương số ngân sách Ngân Ngân ñịa sách sách phương tỉnh huyện Ngân sách xã 2013 209.085 12.263 196.822 29.438 135.429 31.955 2014 266.743 12.230 254.513 41.499 173.030 39.984 2015 300.711 36.738 263.973 40.938 174.873 48.162 Tổng 776.539 61.231 715.308 111.875 483.332 120.101 (Nguồn: Báo cáo chi NSNN KBNN Ðắk Glong) Qua bảng số liệu 2.1 ta thấy quy mô chi thường xuyên NSNN qua KBNN ðắk Glong tăng dần qua năm, cấp ngân sách Trong giai ñoạn từ năm 2013 ñến năm 2015 tổng chi thường xuyên NSNN tăng 91.626 triệu ñồng (tăng 43,82%); ñó ngân sách trung ương có tỷ lệ tăng cao 199,58% (24.475 triệu ñồng), ngân sách ñịa phương tăng 34,12% (67.151 triệu ñồng) 12 Bảng 2.2 Kết chi thường xuyên NSNN, giai ñoạn 2013-2015 (Theo nhóm mục chi) ðơn vị tính: Triệu ñồng Năm Nhóm mục chi Năm 2013 Năm 2014 Tỷ Số tiền trọng Năm 2015 Tỷ Số tiền % trọng Tỷ Số tiền % trọng % Chi 130.756 62,54 172.631 64,72 191.020 63,53 12.859 6,15 15.595 5,85 24.871 8,27 12.371 5,91 16.089 6,03 16.490 5,48 Chi khác 53.099 25,40 62.428 23,40 68.330 22,72 Tổng 209.085 100 266.743 100 300.711 100 toán cho cá nhân Chi nghiệp vụ chuyên môn Chi mua sắm tài sản thường xuyên (Nguồn: Báo cáo chi NSNN KBNN ðắk Glong) Kết chi thường xuyên NSNN, giai ñoạn 2013-2015 theo nhóm mục chi bảng 2.2 cho thấy: Chi toán cá nhân khoản chi chiếm tỷ trọng lớn cấu chi thường xuyên, năm 2013 chiếm 62,54%; năm 2015 chiếm 63,53% cấu chi thường xuyên Chiếm tỷ trọng lớn thứ khoản chi khác, năm 2015 năm có tỷ trọng chi khác thấp 22,72% cấu chi thường xuyên 13 (68.330 triệu ñồng) Các khoản chi nghiệp vụ chuyên môn chiếm tỷ trọng nhỏ tổng chi thường xuyên NSNN hàng năm, nhiên giai ñoạn từ năm 2013 ñến năm 2015 ñây khoản chi có tốc ñộ tăng cao 93,41% ( tăng 12.012 triệu ñồng) Chi mua sắm tài sản thường xuyên khoản chi có biến ñộng năm chiếm tỷ trọng nhỏ cấu chi thường xuyên, năm 2014 có tỷ trọng cao 6,03% ( 16.089 triệu ñồng) Bảng 2.3 Kết giải hồ sơ kiểm soát chi thường xuyên NSNN STT Nội dung Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Số Số Số lượng hồ sơ I Tổng số hồ sơ 10.612 Tỷ lệ (%) lượng hồ sơ Tỷ lệ (%) lượng hồ sơ Tỷ lệ (%) 100 14.289 100 16.238 100 3.356 31,62 2.157 15,10 1.892 11,65 7.064 66,57 11.780 82,44 13.893 85,56 192 1,81 352 2,46 453 2,79 Hồ sơ giải trước hạn Hồ sơ giải ñúng hạn Hồ sơ giải không ñúng hạn (Nguồn: Báo cáo kết giải thủ tục hành KBNN ðắk Glong) 14 Qua bảng số liệu 2.3 ta thấy, bên cạnh việc gia tăng quy mô chi thường xuyên NSNN, số lượng hồ sơ phải giải ngày nhiều Số lượng hồ sơ giải trước hạn ñúng hạn chiếm tỷ lệ cao; số lượng giải hồ sơ không ñúng hạn chiếm tỷ lệ nhỏ, nhiên lại có xu hướng tăng quy mô lẫn tỷ lệ, năm 2013 số lượng hồ sơ giải không ñúng hạn 192 hồ sơ (tỷ lệ 1,81%) ñến năm 2015 số 453 hồ sơ (tỷ lệ 2,79%) b Kết từ chối toán chi thường xuyên NSNN qua KSC Bảng 2.4 Kết từ chối toán chi thường xuyên NSNN qua KBNN ðắk Glong giai ñoạn 2013 – 2015 Năm NS Số ñơn Số sai chế Tổng số KSC vị chưa ñộ, tiêu chuẩn, thường xuyên chấp ñịnh mức, NSNN hành yếu tố hạch (Triệu ñồng) ñúng toán mục lục chế ñộ ngân sách Số tiền từ chối toán (Triệu ñồng ) 2013 209.085 62 256 1.275 2014 266.743 73 381 2.061 2015 300.711 85 397 3.197 Cộng 776.539 220 1.034 6.533 (Nguồn: Báo cáo công tác kiểm soát chi NSNN KBNN ðắk Glong) Qua bảng số liệu 2.4 ta thấy giai ñoạn từ năm 2013 ñến năm 2015 số ñơn vị chưa chấp hành chế ñộ; số sai chế ñộ, tiêu chuẩn, ñịnh mức, yếu tố hạch toán mục lục ngân sách có xu hướng tăng; năm 2013 số tiền từ chối toán 1.275 triệu ñồng năm 2015 số tiền từ chối toán ñã tăng lên 3.197 triệu ñồng 15 c Số dư tạm ứng chi thường xuyên Bảng 2.5 Tỷ lệ tạm ứng chi thường xuyên NSNN giai ñoạn 2013-2015 ðơn vị tính: Triệu ñồng Tổng Năm chi NS thường Thực chi Tạm ứng Tỷ lệ Số tiền (%) xuyên Số tiền Tỷ lệ (%) 2013 209.085 209.074,550 99,9951 10,450 0,0049 2014 266.743 266.724,635 99,9931 18,365 0,0069 2015 300.711 300.690,945 99,9934 20,055 0,0066 (Nguồn: Báo cáo chi NSNN KBNN ðắk Glong) Qua bảng số liệu 2.5 ta thấy, tỷ lệ số dư tạm ứng tổng số chi thường xuyên mức thấp; số tiền tạm ứng khoản kinh phí cưỡng chế thi hành án vụ án kéo dài qua nhiều năm, phải thực xử lý chuyển nguồn sang năm sau ñể tiếp tục theo dõi d Mức ñộ hài lòng ñơn vị sử dụng ngân sách thực KSC thường xuyên NSNN qua KBNN Kết ñánh giá mức ñộ hài lòng ñơn vị SDNS cho thấy KBNN ðắk Glong ñã nhận ñược ñồng thuận tương ñối cao ñơn vị sử dụng ngân sách Tuy nhiên việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục yêu cầu liên quan ñể giải công việc công chức Kho bạc số ñơn vị cho khó hiểu, phải chờ ñợi lâu ñể ñến lượt giải hồ sơ 2.3 ðÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN QUA KBNN ðẮK GLONG 2.3.1 Những kết ñạt ñược 16 2.3.2 Hạn chế công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN KBNN ðắk Glong Thứ nhất: Việc tổ chức kiểm soát chi theo quy trình giao dịch cửa KBNN ðắk Glong, cán KSC vừa tiếp nhận hồ sơ chứng từ, vừa xử lý hồ sơ chứng từ, dẫn ñến tình trạng cán KSC dễ có ñiều kiện nhũng nhiễu, phát sinh tiêu cực trình thực KSC thường xuyên NSNN Thứ hai: Kiểm soát chi theo kết ñầu vào, chưa thực KSC theo kết ñầu 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế công tác KSC thường xuyên NSNN Kho bạc Nhà nước ðắk Glong a Nguyên nhân bên Thứ nhất: Về chế sách Nhà nước ban hành thực lĩnh vực chi thường xuyên NSNN lỏng lẻo, thiếu ñồng Thứ hai: Hệ thống tiêu chuẩn, ñịnh mức chi NSNN nhiều hạn chế, chưa phù hợp với thực tế Thứ ba: Công tác tuyên truyền, quán triệt Luật NSNN ñến ñơn vị SDNS chưa sâu sắc thường xuyên, chưa ñạt ñược mục tiêu ñề ra, nhận thức Luật NSNN văn pháp luật quản lý, sử dụng NSNN quan ñơn vị cán phần thiếu tính cập nhật, ý thức tự giác chấp hành pháp luật ñơn vị sử dụng NSNN chưa cao Thứ tư: Trình ñộ lực cán kế toán số ñơn vị SDNS hạn chế, yếu lực chuyên môn nghiệp vụ ñối với cán kế toán khối xã, trường học b Nguyên nhân bên trong: Thứ nhất: Chất lượng công tác KSC, việc nghiên cứu học tập 17 chế ñộ cán làm công tác KSC hạn chế Một số cán chưa ñáp ứng ñược yêu cầu nhiệm vụ chế ñổi mới, ñặc biệt việc thực cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin… Thứ hai: KBNN ðắk Glong chưa kiên việc xử lý vi phạm khoản chi không ñúng chế ñộ, tiêu chuẩn, ñịnh mức nhà nước quy ñịnh Thứ ba: Sự phối kết hợp quan Tài Kho bạc trình quản lý ñiều hành ngân sách thiếu ñồng Công tác tự kiểm tra việc chấp hành quy ñịnh kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước chưa thường xuyên, chất lượng chưa cao Thứ tư: Do áp lực toán vào thời ñiểm cuối năm, thời ñiểm kết thúc niên ñộ ngân sách hồ sơ toán thường ñược ñơn vị tập hợp với khối lượng lớn, vấn ñề nguyên nhân khách quan gây nên ñối với ñơn vị SDNS, không loại trừ trường hợp ý thức chủ quan ñơn vị nhằm tránh kiểm soát chặt chẽ Kho bạc CHƯƠNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KSC THƯỜNG XUYÊN NSNN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC ðẮK GLONG 3.1 CĂN CỨ ðỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước ñến năm 2020 3.1.2 Mục tiêu cụ thể KBNN ñến năm 2020 3.1.3 ðịnh hướng hoạt ñộng kiểm soát chi thường xuyên NSNN 18 3.2 GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KSC THƯỜNG XUYÊN NSNN QUA KBNN ðẮK GLONG 3.2.1 Hoàn thiện quy trình kiểm soát chi theo hướng kiểm soát khoản chi thường xuyên theo mức ñộ rủi ro Với nguồn lực có hạn, khối lượng công việc nhiều, KBNN ðắk Glong cần phải thực kiểm soát chi theo hướng chuyển từ chế KSC toàn khoản chi NSNN sang kiểm soát khoản chi thường xuyên theo mức ñộ rủi ro (mức ñộ thất thoát, lãng phí NSNN) Việc kiểm soát tạo ñiều kiện kiểm soát, toán khoản chi NSNN, tránh phiền hà cho ñơn vị sử dụng ngân sách, ñồng thời tránh kiểm soát trùng lắp người chuẩn chi (thủ trưởng ñơn vị SDNS) cán KSC Kho bạc Nhà nước 3.2.2 Tiếp nhận, xử lý, chấn chỉnh kịp thời ý kiến, phản ánh ñơn vị sử dụng ngân sách công tác kiểm soát chi thường xuyên Việc thực quy trình giao dịch cửa KBNN ðắk Glong, cán KSC vừa tiếp nhận hồ sơ, vừa kiểm soát chứng từ, dẫn ñến tình trạng cán KSC dễ có biểu nhũng nhiễu, phát sinh tiêu cực trình KSC, làm giảm chất lượng dịch vụ hành công ðể khắc phục nhược ñiểm này, KBNN ðắk Glong cần thường xuyên tổ chức thu thập, tiếp nhận xử lý kịp thời ý kiến, phản ánh ñơn vị SDNS Từ ñó, giúp lãnh ñạo KBNN ðắk Glong có thêm thông tin ñể ñưa ñịnh quản lý, ñiều hành ngân sách cho phù hợp với thực tiễn ñơn vị, ñồng thời có biện pháp chấn chỉnh kịp thời hạn chế, sai sót; có chế tài xử lý nghiêm cán vi phạm kỷ cương, kỷ luật thực thi công vụ; góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ hành công, ý thức trách nhiệm cán KSC 19 3.2.3 Nâng cao chất lượng công tác tự kiểm tra quản lý rủi ro hoạt ñộng nghiệp vụ kiểm soát chi thường xuyên Công tác tự kiểm tra có chất lượng hiệu giúp cho Kho bạc phát khắc phục kịp thời sai sót; phòng tránh ñược rủi ro trình thực nhiệm vụ 3.2.4 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phẩm chất ñạo ñức ñội ngũ cán bộ, công chức Công tác kiểm soát chi NSNN nói chung KSC thường xuyên NSNN qua KBNN nhiệm vụ quan trọng hệ thống KBNN ðể ñáp ứng ñược yêu cầu cao công tác này, ñòi hỏi ñội ngũ cán công chức Kho bạc phải có trình ñộ chuyên môn vững vàng phẩm chất ñạo ñức sáng 3.2.5 Nâng cao ý thức chấp hành chế ñộ chi ngân sách nhà nước Việc ñơn vị sử dụng ngân sách có ý thức cao việc chấp hành nghiêm túc chế ñộ, tiêu chuẩn ñịnh mức chi tiêu NSNN giúp cho việc KCS thường xuyên qua KBNN trở nên ñơn giản có hiệu cao ðể làm ñược ñiều ñó, trước hết phải nâng cao hiểu biết kế toán trưởng thủ trưởng ñơn vị sử dụng ngân sách chế ñộ quản lý, chi tiêu NSNN 3.2.6 Tăng cường toán không dùng tiền mặt qua KBNN Việc giảm thiểu tiền mặt toán, chi trả khoản chi từ NSNN trở thành nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt KBNN lộ trình thực chiến lược phát triển KBNN ñến năm 2020, hình thành kho bạc ñiện tử ðể ñảm bảo mục tiêu sử dụng tiết kiệm có hiệu kinh phí NSNN, chế cấp phát kiểm soát chi phải ñạt mục tiêu chi ñúng, chi ñủ, kiểm soát chặt chẽ 20 việc sử dụng NSNN ñể góp phần loại bỏ tiêu cực, chống tham ô, lãng phí, nâng cao hiệu sử dụng kinh phí NSNN việc toán không dùng tiền mặt giải pháp hữu ích 3.2.7 Hiện ñại hoá hoạt ñộng kiểm soát chi NSNN dựa ứng dụng công nghệ thông tin Thực chiến lược phát triển KBNN ñến năm 2020, ñó trọng tâm là: “Xây dựng KBNN ñại, hoạt ñộng an toàn, hiệu quả, phát triển ổn ñịnh vững hình thành KBNN ñiện tử” KBNN cần tăng cường triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ ñầy ñủ chức quản lý quỹ ngân sách nhà nước, quản lý ngân quỹ, tổng kế toán nhà nước; ñẩy mạnh việc công khai thủ tục hành mạng internet, hướng tới việc phục vụ khách hàng ñơn vị sử dụng ngân sách thông qua việc xây dựng dịch vụ công ñiện tử phục vụ việc KSC ngân sách nhà nước 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Bộ Tài Thứ nhất: Hệ thống văn hướng dẫn chi thường xuyên NSNN Bộ Tài cần phải rõ ràng, dễ hiểu, tránh trường hợp phải sửa ñổi nhiều lần Thứ hai: Cần ban hành ñầy ñủ, ñồng bộ, phù hợp với tình hình thực tế chế ñộ, tiêu chuẩn, ñịnh mức chi tiêu ñể làm sở cho việc lập, chấp hành dự toán ñơn vị sử dụng NSNN phận kiểm soát chi KBNN Thứ ba: ðể thực thành công chiến lược phát triển KBNN ñến năm 2020 hình thành Kho bạc ñiện tử Bộ Tài cần sớm tham mưu với quan quản lý nhà nước việc ñưa chế tài nhằm hạn chế việc toán không dùng tiền mặt Thứ tư: Tăng cường công tác tra, kiểm tra, giám sát 21 công tác quản lý tài ñơn vị SDNS, ñể kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm quản lý chi thường xuyên NSNN cấp, ngành Thứ năm: Cần có quy ñịnh cụ thể trách nhiệm, quyền hạn quan Tài chính, quan chủ quản, KBNN ñơn vị SDNS trình quản lý, kiểm soát, toán khoản chi từ NSNN 3.3.2 Kiến nghị với KBNN Thứ nhất: KBNN cần có hướng dẫn, ñạo kịp thời thống mặt quy trình, nghiệp vụ kiểm soát chi thường xuyên NSNN cho tất KBNN trực thuộc Thứ hai: Thực quy trình cửa, việc tiếp nhận, theo dõi xử lý hồ sơ chứng từ KSC thường xuyên thực thủ công, làm nhiều thời gian cán KSC Nên cần ñẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chương trình quản lý giao nhận hồ sơ, rút ngắn thời gian giao nhận chứng từ, nâng cao tính chuyên nghiệp việc phục vụ khách hàng Thứ ba: KBNN (Trường nghiệp vụ Kho bạc) cần thường xuyên mở lớp ñào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ nghiệp vụ chuyên môn, khả thực công việc với kỹ thuật, công nghệ ñại Tổ chức lớp tập huấn kỹ giao tiếp, tìm hiểu tâm lý phục vụ khách hàng Thứ tư: Tăng cường cải cách thủ tục hành hệ thống KBNN theo ñạo Chính phủ Bộ Tài 3.3.3 Kiến nghị với Bộ, ngành, ñịa phương Các Bộ, ngành, ñịa phương quan trực tiếp ñịnh phê duyệt dự toán chi NSNN, ñể hoạt ñộng KSC ñạt hiệu cao, Bộ, ngành, ñịa phương cần: 22 - Ban hành văn hướng dẫn chi tiết chế ñộ ñặc thù ñối với lĩnh vực, ngành, ñịa phương phải dựa sở chế ñộ, ñịnh mức mà Bộ Tài ñã ban hành - Nâng cao chất lượng dự toán chi thường xuyên ñơn vị sử dụng NSNN Khi bố trí, phân bổ dự toán phải ñúng nguồn dự toán, sát với kế hoạch nhiệm vụ ñược giao ðể công tác kiểm soát chi ñạt hiệu trình phê duyệt dự toán ñơn vị sử dụng ngân sách quan có thẩm quyền phải ñảm bảo kịp thời, xác nội dung chi, mức chi phải phù hợp thực tế Tăng cường công tác tra, kiểm tra, giám sát trình thực khoản chi thường xuyên NSNN ñể phát kịp thời, ngăn ngừa, hạn chế vi phạm ñơn vị SDNS KẾT LUẬN Kho bạc Nhà nước ðắk Glong ñược giao nhiệm quản lý quỹ ngân sách nhà nước, thực kiểm soát chi NSNN ñịa bàn huyện ðắk Glong Hàng năm, chi thường xuyên NSNN chiếm tỷ trọng lớn tổng chi NSNN ñịa bàn Quản lý kiểm soát khoản chi thường xuyên NSNN có hiệu nhiệm vụ cấp bách, giúp cho cấp ủy, quyền cấp chủ ñộng ñiều hành ngân sách ñịa phương Kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN ðắk Glong ñược thực dựa sở quy ñịnh luật NSNN văn hướng dẫn thi hành; văn pháp lý, quy ñịnh chế ñộ, tiêu chuẩn ñịnh mức quan nhà nước có thẩm quyền, công văn hướng dẫn Bộ Tài Chính, KBNN Nhằm sử dụng ñúng mục ñích, tiết kiệm, có hiệu nguồn vốn NSNN; phát ngăn chặn kịp thời hành vi tham nhũng, 23 sử dụng lãng phí tài sản Nhà nước Trên sở ñề tài luận văn ñược lựa chọn triển khai nghiên cứu, luận văn ñã hoàn thành nhiệm vụ ñặt ra, ñó là: Hệ thống hóa làm rõ thêm vấn ñề lý luận công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN vai trò KBNN kiểm soát, toán khoản chi từ NSNN Nghiên cứu, phân tích, ñánh giá cách tổng quan, có hệ thống thực trạng công tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN ðắk Glong năm gần ñây Qua ñó rõ kết ñạt ñược, hạn chế nguyên nhân hạn chế công tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN ðắk Glong ðề xuất giải pháp vận dụng vào thực tiễn số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN nói chung qua KBNN ðắk Glong nói riêng Với cải cách, ñổi công tác KSC thường xuyên NSNN thời gian qua, dựa chế, sách quản lý chi thường xuyên ñược Nhà nước nghiên cứu, xây dựng ban hành ñã mang lại kết ñịnh Hoàn thiện chế KSC thường xuyên NSNN qua KBNN nói chung KBNN ðắk Glong nói riêng cần thiết quan trọng, góp phần sử dụng hiệu quả, ñúng mục ñích NSNN Tuy nhiên, hoạt ñộng quản lý KSC thường xuyên NSNN vấn ñề, công việc khó khăn phức tạp, nhiều sách chế ñộ, văn thường xuyên bổ sung, thay ñổi Vì vậy, việc hoàn thiện chế, sách chi NSNN việc làm ñòi hỏi mang tính thường xuyên phải nghiên cứu cho chế, sách ban hành phải phù hợp với thực trạng kinh tế khuyến khích thúc ñẩy kinh tế phát triển Hy vọng rằng, thời gian tới công tác 24 KSC thường xuyên NSNN qua KBNN ðắk Glong ñạt ñược kết tốt hơn, góp phần phát triển kinh tế ñịa bàn, ñảm bảo an sinh xã hội Kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN vấn ñề phức tạp nhạy cảm, liên quan ñến cấp, ngành, quan, ñơn vị sử dụng NSNN Mặc dù tác giả ñã có nhiều cố gắng việc nghiên cứu hoàn thiện, song luận văn khó tránh khỏi thiếu sót hạn chế, nhiều vấn ñề cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung Tác giả mong nhận ñược ñóng góp quý báu nhà khoa học, thầy giáo, cô giáo ñể luận văn ñược hoàn thiện hơn./ 25 ... về: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Cẩm Lệ” Luận văn ñã ñánh giá sát thực trạng công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước, ... CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.1 CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1.1.Khái niệm chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước Theo Luật ngân sách Nhà nước (Luật số 83/2015/QH13)... ñể hoàn thiện chế kiểm soát chi Ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Cầu Giấy Về lý luận thực tiễn, tác giả ñã ñưa nhiều vấn ñề quan trọng liên quan ñến công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước đắk glong đắk nông , Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước đắk glong đắk nông , Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước đắk glong đắk nông

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay