Thực thi pháp luật của Hải quan Việt Nam về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu hàng hóa xuất nhập khẩu

21 210 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/06/2017, 21:43

I HC QUC GIA H NI KHOA LUT TH ANH Thực thi pháp luật Hải quan Việt Nam bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu hàng hóa xuất nhập Chuyờn ngnh: Lut Kinh t Mó s: 60 38 01 07 LUN VN THC S LUT HC Cỏn b hng dn khoa hc: TS PHAN TH THANH THY H NI - 2014 LI CAM OAN Tụi xin cam oan Lun l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc kt qu nờu Lun cha c cụng b bt k cụng trỡnh no khỏc Cỏc s liu, vớ d v trớch dn Lun m bo tớnh chớnh xỏc, tin cy v trung thc Tụi ó hon thnh tt c cỏc mụn hc v ó toỏn tt c cỏc ngha v ti chớnh theo quy nh ca Khoa Lut i hc Quc gia H Ni Vy tụi vit Li cam oan ny ngh Khoa Lut xem xột tụi cú th bo v Lun Tụi xin chõn thnh cm n! NGI CAM OAN Th Anh MC LC Trang Trang ph bỡa Li cam oan Mc lc Danh mc cỏc t vit tt M U Chng 1: NHNG VN Lí LUN CHUNG V BO V QUYN S HU TR TU I VI NHN HIU HNG HểA XUT NHP KHU CA HI QUAN VIT NAM 12 1.1 Khỏi quỏt v bo v quyn s hu trớ tu i vi nhón hiu v nhón hiu hng húa 12 1.1.1 Khỏi nim nhón hiu v nhón hiu hng húa 12 1.1.2 Quyn s hu trớ tu i vi nhón hiu hng húaError! Bookmark not defined 1.1.3 Bo v quyn s hu trớ tu i vi nhón hiu hng húa xut nhp khu Error! Bookmark not defined 1.2 Chc nng bo v quyn s hu trớ tu i vi nhón hiu hng húa xut nhp khu ca Hi quan Vit NamError! Bookmark not defi 1.2.1 a v phỏp lý v phm vi hot ng ca c quan Hi quanError! Bookmark no 1.2.2 Hot ng ca Hi quan v kim soỏt hng húa xut nhp khu v bo v quyn s hu trớ tu i vi nhón hiu hng húa xut nhp khu Error! Bookmark not defined 1.3 C s phỏp lý ca vic bo v quyn s hu trớ tu i vi nhón hiu hng húa xut nhp khu ca Hi quan Vit NamError! Bookma 1.3.1 iu c quc t Error! Bookmark not defined 1.3.2 Phỏp lut quc gia Error! Bookmark not defined 1.4 Kinh nghim bo v quyn s hu trớ tu i vi nhón hiu hng húa xut nhp khu ca Hi quan mt s nc trờn th gii Error! Bookmark not defined 1.4.1 Phỏp lut Hoa K Error! Bookmark not defined 1.4.2 Phỏp lut Trung Quc Error! Bookmark not defined 1.4.3 Phỏp lut Nht Bn Error! Bookmark not defined 1.4.4 Kinh nghim cho Vit Nam Error! Bookmark not defined Chng 2: THC TRNG XM PHM V HOT NG THC THI PHP LUT CA HI QUAN VIT NAM BO V QUYN S HU TR TU I VI NHN HIU HNG HểA XUT NHP KHU Error! Bookmark not defined 2.1 Phỏp lut hin hnh iu chnh hot ng ca Hi quan Vit Nam cụng tỏc bo v quyn s hu trớ tu i vi nhón hiu hng húa xut nhp khuError! Bookmark not defined 2.1.1 Cỏc quy nh ca phỏp lut ncError! Bookmark not defined 2.1.2 Cỏc iu c quc t m Vit Nam tham giaError! Bookmark not defined 2.2 Hot ng thc thi ca Hi quan Vit Nam v bo v quyn s hu trớ tu i vi nhón hiu hng húa xut nhp khuError! Bookmark 2.2.1 Quy trỡnh v tỏc nghip tip nhn, x lý n yờu cu kim tra, giỏm sỏt v n yờu cu tm dng lm th tc Hi quanError! Bookmark not d 2.2.2 Quy trỡnh v tỏc nghip nghip v bo v quyn s hu trớ tu i vi nhón hiu hng húa xut nhp khu ca c quan Hi quanError! Bookmark no 2.3 S phi hp ca Hi quan vi cỏc c quan chc nng v ch th quyn bo v quyn s hu trớ tu i vi nhón hiu hng húa xut nhp khu Error! Bookmark not defined 2.3.1 S phi hp ca Hi quan vi cỏc c quan chc nngError! Bookmark not defi 2.3.2 S hp tỏc ca Hi quan vi ch th quynError! Bookmark not defined 2.3.3 Hp tỏc quc t ca c quan Hi quan v bo v quyn s hu trớ tu i vi nhón hiu hng húa xut nhp khuError! Bookmark not defined 2.4 Thc trng xõm phm quyn s hu trớ tu i vi nhón hiu hng húa xut nhp khu v thc tin u tranh ca c quan Hi quan Error! Bookmark not defined 2.5 D bỏo tỡnh hỡnh xõm phm quyn s hu trớ tu i vi nhón hiu hng húa xut nhp khuError! Bookmark not defined Chng 3: MT S GII PHP NHM NNG CAO HIU QU THC THI PHP LUT CA HI QUAN VIT NAM V BO V QUYN S HU TR TU I VI NHN HIU HNG HểA XUT NHP KHUError! Bookmark not defined 3.1 nh hng hon thin phỏp lut Error! Bookmark not defined 3.2 Cỏc gii phỏp c th Error! Bookmark not defined 3.2.1 Hon thin cỏc quy nh ca phỏp lut quy trỡnh nghip v Hi quan v bo v quyn s hu trớ tu i vi nhón hiu hng húa xut nhp khu Error! Bookmark not defined 3.2.2 Nõng cao nng lc thc thi ca Hi quan Vit NamError! Bookmark not define 3.2.3 Tng cng phi hp gia Hi quan vi cỏc c quan chc nng ca Nh nc Error! Bookmark not defined 3.2.4 Nõng cao ý thc t bo v ca ch th quyn v bo v quyn s hu trớ tu i vi nhón hiu hng húa xut nhp khuError! Bookmark not 3.2.5 Tng cng hp tỏc quc t ca Hi quan Vit Nam v bo v quyn s hu trớ tu i vi nhón hiu hng húa xut nhp khuError! Bookmar 3.2.6 y mnh tuyờn truyn, giỏo dc nhn thc cng ng v bo v quyn s hu trớ tu i vi nhón hiu hng húa xut nhp khuError! Bookmark KT LUN Error! Bookmark not defined DANH MC TI LIU THAM KHO 16 PH LC DANH MC CC T VIT TT NHHH: Nhón hiu hng húa SHCN: S hu cụng nghip SHTT: S hu trớ tu WTO: T chc Thng mi th gii XNK: Xut nhp khu M U Tớnh cp thit ca ti nghiờn cu Cựng vi s phỏt trin ca khoa hc, cụng ngh v thng mi, cỏc i tng ca quyn s hu trớ tu (SHTT) ngy cng phỏt trin mnh m Trong cỏc i tng SHTT, mi i tng u cú vai trũ nht nh nhng xột tớnh cht quan h thng mi hng húa quc t ca Vit Nam giai on hin nay, nhón hiu tr nờn ni bt hn c Nú gn cht vi quỏ trỡnh lu thụng hng húa v l mt nhng ti sn cú giỏ tr, thm l mt nhng ngun ch yu ca doanh nghip cuc cnh tranh khc lit, gay gt vi cỏc i th ca mỡnh c bit, nn kinh t th trng, vi s cnh tranh khc lit gia cỏc loi hng húa v dch v cng nh quỏ trỡnh hi nhp kinh t quc t sõu rng hin nay, vai trũ ca nhón hiu - mt nhng i tng truyn thng v ch yu ca s hu cụng nghip (SHCN) - ngy cng tr nờn quan trng Vi chc nng ban u l giỳp ngi tiờu dựng phõn bit hng húa cựng loi ca cỏc nh sn xut khỏc nhau, qua quỏ trỡnh s dng v phỏt trin, nhón hiu ó tr thnh mt cụng c hu hiu cho mt doanh nghip (dự ln hay nh) tip cn, phỏt trin v bo v th phn hng húa v dch v ca mỡnh Trong bi cnh nc ta ang tin n mc tiờu hi nhp vo nn kinh t th gii m c th ca quỏ trỡnh ú l vic gia nhp vo T chc Thng mi th gii (WTO), Vit Nam s tr thnh mt th trng thc s hp dn i vi cỏc doanh nghip nc ngoi Hin nay, ó cú rt nhiu nhón hiu v dch v ni ting th gii xut hin trờn th trng Vit Nam Do ú cn bo m tt cụng tỏc thc thi phỏp lut bo v quyn SHTT i vi nhón hiu c bit l i vi nhng a bn thuc hot ng ca Hi quan nh khu vc ca khu ng b, ng hng khụng Trong hot ng xut nhp khu (XNK) hng hoỏ, c quan Hi quan úng mt vai trũ quan trng vic bo v quyn SHTT i vi nhón hiu hng húa Vi chc nng l c quan gỏc ca nn kinh t t nc, thc hin nhim v kim tra, giỏm sỏt, kim soỏt v Hi quan i vi hng hoỏ xut khu, nhp khu; phng tin xut cnh, nhp cnh, quỏ cnh Vit Nam Trờn phng din khỏch quan v ch quan, Hi quan Vit Nam l c quan cú nng lc v iu kin nht thc thi cú hiu qu cụng tỏc bo v quyn SHTT i vi nhón hiu hng húa Tuy nhiờn thc t hin nay, c quan Hi quan cỏc cp cũn gp nhiu vng mc cn lm rừ c v lý lun v thc tin Vic xõm phm cỏc i tng quyn SHTT din ph bin v nhiu nht l nhón hiu tt cỏc cỏc khõu dõy chuyn cung ng thng mi Do vy, vic bo v quyn SHTT i vi nhón hiu ang l mt cp bỏch c cng ng cỏc doanh nghip cng nh cỏc c quan thc thi phỏp lut c bit quan tõm c bit l lu lng hng hoỏ XNK ngy cng gia tng, ũi hi c quan Hi quan phi n lc thc hin ng b cỏc bin phỏp nhm nõng cao hiu qu cụng tỏc phỏt hin v x lý cỏc hnh vi vi phm C quan Hi quan l c quan ch qun c giao nhim v thc thi quyn SHTT hot ng kim soỏt hng húa XNK ó t c mt s kt qu nht nh Tuy nhiờn, kt qu t c cũn hn ch, thc tin ỏp dng phỏp lut lnh vc ny cũn nhiu vng mc cha ỏp ng c yờu cu t Do vy, cn phi nghiờn cu, ỏnh giỏ mt cỏch tng th thc trng bo v quyn SHTT i vi nhón hiu hot ng XNK hng húa cú gii phỏp khc phc nhm nõng cao hiu qu cụng tỏc cụng tỏc ny trờn thc t Xut phỏt t nhng vng mc, bt cp c v mt lý lun v thc tin nờu trờn, tỏc gi ó chn ti Thc thi phỏp lut ca Hi quan Vit Nam v bo v quyn s hu trớ tu i vi nhón hiu hng húa xut nhp khu lm ti nghiờn cu lun Thc s ca mỡnh Tỡnh hỡnh nghiờn cu Cho n nay, v bo v quyn SHTT núi chung, nhón hiu núi riờng ó thu hỳt c s quan tõm v c cp mt s cụng trỡnh khoa hc nh ti khoa hc cp quc gia nm 2006 Hon thin c ch thc thi phỏp lut v s hu trớ tu tin trỡnh hi nhp quc t ca Vit Nam v Thc thi quyn s hu trớ tu tin trỡnh hi nhp quc t (NXB i hc Quc Gia H Ni, 2010) PGS.TS Nguyn Bỏ Din lm ch biờn; ti nghiờn cu khoa hc cp HQG nm 2002: Mt s lý lun v thc tin v bo h nhón hiu hng húa, nhón hiu dch v trờn th gii v phng hng hon thin phỏp lut Vit Nam v bo v nhón hiu hng húa, nhón hiu dch v ca TS Nguyn Th Qu Anh Ngoi cú th k n mt s lun ỏn tin s, lun thc s v ti nghiờn cu nhón hiu nh Lun ỏn tin s: Nhng phỏp lý v bo h nhón hiu hng húa iu kin hi nhp kinh t quc t Vit Nam ca tỏc gi Lờ Mai Thanh (2006); cỏc lun thc s: C s phỏp lý cho vic bo h nhón hiu hng hoỏ Vit Nam ca tỏc gi Th Hng (2004), Bo h nhón hiu phỏp lut Vit Nam v Liờn minh Chõu u ca tỏc gi H Vinh Thnh (2006), Bo h nhón hiu ni ting theo quy nh ca phỏp lut Vit Nam ca tỏc gi Nguyn Th Võn (2010) c bit liờn quan n bo h v thc thi quyn SHCN lnh vc Hi quan nh ti Hon thin cỏc gii phỏp thc thi S hu cụng nghip i vi hng hoỏ xut nhp khu Vit Nam ca V Ngc Anh (2001), ti nghiờn cu khoa hc cp ngnh Hi quan nm 2001; lun thc s Thc thi quyn s hu trớ tu ti biờn gii ca c quan Hi quan Vit Nam Trn Th Thu Võn (2011) v cỏc bi bỏo, nh: Thc thi bo v quyn s hu trớ tu ca Hi quan Vit Nam i vi hng húa xut khu, nhp khu Nguyn Th Thng Huyn,Tp Nh nc v phỏp lut (S 5/2008), Thc thi bo h quyn s hu trớ tu ti c quan Hi quan theo quy nh ca phỏp lut Vit Nam Nguyn Hng Bc, Lut hc, s 3/2010 Tuy nhiờn, cha cú mt cụng trỡnh no nghiờn cu chuyờn sõu v thc thi phỏp lut ca Hi quan Vit Nam v bo v quyn SHTT i vi nhón hiu hng húa XNK Do ú õy l c lp khụng trựng lp vi cỏc ti trờn Mc dự vy, tỏc gi luụn cú ý thc k tha, hc hi nhng kt qu m cỏc cụng trỡnh khoa hc, lun ỏn, lun vn, cỏc bi vit ó t c cng nh cỏc kinh nghim thc tin cú liờn quan n ti Mc ớch, i tng v phm vi nghiờn cu 3.1 Mc ớch nghiờn cu Mc ớch nghiờn cu ca lun l phõn tớch, lun gii v ỏnh giỏ quy nh ca phỏp lut Vit Nam v bo v quyn SHTT i vi nhón hiu hng húa hot ng kim soỏt hng húa XNK ca Hi quan T ú, xut mt s quan im, phng hng, bin phỏp phự hp nhm hon thin phỏp lut Vit Nam v bo h nhón hiu v tng cng hiu lc, hiu qu thc thi Bờn cnh ú, thụng qua vic tỡm hiu phỏp lut v bo v quyn SHTT i vi NHHH ca Hi quan mt s nc rỳt nhng kinh nghim cho Hi quan Vit Nam giai on hi nhp kinh t 3.2 i tng nghiờn cu i tng nghiờn cu ch yu ca lun l bo v quyn SHTT i vi NHHH gn vi hot ng thc tin ca Hi quan Vit Nam cú ỏnh giỏ mt cỏch tng th, ton din v ny Ngoi ra, vic phõn tớch kinh nghim ca mt s quc gia v xõy dng h thng bo h quyn SHTT cng l i tng nghiờn cu ca lun 3.3 Phm vi nghiờn cu Lun trung nghiờn cu cỏc quy nh ca phỏp lut Vit Nam iu chnh trc tip thc thi quyn SHTT i vi nhón hiu hot ng kim soỏt hng húa XNK ca Hi quan Ngoi ra, tỏc gi cũn kt hp vi vic nghiờn cu cỏc iu c quc t m Vit Nam tham gia iu chnh trc tip nh cỏc ti liu nghip v ca WTO,WCO v kinh nghim ca mt s quc gia trờn th gii v ny Phng phỏp nghiờn cu Lun c xõy dng trờn c s phng phỏp lun ca ch ngha MỏcLờnin v t tng H Chớ Minh, cỏc quan im ca ng v Nh nc ta v phỏt trin kinh t, ci cỏch hnh chớnh v hin i húa ngnh Hi quan Tỏc gi ó s dng cỏc phng phỏp ch yu l phng phỏp ca ch ngha vt bin chng v ch ngha vt lch s kt hp phng phỏp phõn tớch tng hp, cỏc phng phỏp i chiu so sỏnh, thng kờ, quy np rỳt bn cht ca cỏc s vt, hin tng thuc i tng nghiờn cu Nhng úng gúp ca lun V khoa hc, lun s i sõu phõn tớch, ỏnh giỏ cỏc quy nh ca phỏp lut Vit Nam liờn quan n cụng tỏc bo v quyn SHTT i vi nhón hiu hot ng kim soỏt hng húa XNK ca Hi quan; tỡnh hỡnh ca Vit Nam v cụng tỏc ny nhm lm rừ c s khoa hc, thc tin ca vic hon thin cỏc quy nh phỏp lý v nõng cao nng lc ca Hi quan Vit Nam v bo v quyn SHTT i vi nhón hiu hng húa XNK T ú cú mt cỏi nhỡn khỏch quan v thc trng hin ti Vit Nam V thc tin, lun nghiờn cu mt cỏch ton din v cỏc khớa cnh phỏp lý ca cụng tỏc bo v quyn SHTT i vi nhón hiu hng húa XNK ca c quan Hi quan T ú, lun ó ch nhng hn ch, bt cp ca phỏp lut v thc t thc thi phỏp lut ca Vit Nam, xut cỏc phng hng, gii phỏp khc phc nhm hon thin h thng phỏp lut Vit Nam, nõng cao hiu qu cụng tỏc ny ca Hi quan Vit Nam trờn thc t Tng quan ti liu Lun c nghiờn cu trờn c s phõn tớch cỏc quy nh ca phỏp lut Vit Nam v bo v quyn SHTT i vi nhón hiu gn vi hot ng ca Hi quan Vit Nam Cựng vi vic su tm v s dng cỏc thụng tin t nhiu ngun khỏc ti kho d liu ca Tng cc Hi quan, Cc iu tra chng buụn lu Tng cc Hi quan, Cc S hu trớ tu, cỏc ti liu thu thp qua mng Internet v cỏc bi bỏo, liờn quan Cu trỳc ca lun Ngoi phn m u, kt lun, danh mc ti liu tham kho, ph lc, lun c chia thnh chng: Chng Nhng lý lun chung v bo v quyn s hu trớ tu i vi nhón hiu hng húa xut nhp khu ca Hi quan Vit Nam Chng Thc trng xõm phm v hot ng thc thi phỏp lut ca Hi quan Vit Nam bo v quyn s hu trớ tu i vi nhón hiu hng húa xut nhp khu Chng Mt s gii phỏp nhm nõng cao hiu qu thc thi phỏp lut ca Hi quan Vit Nam v bo v quyn s hu trớ tu i vi nhón hiu xut nhp khu Chng NHNG VN Lí LUN CHUNG V BO V QUYN S HU TR TU I VI NHN HIU HNG HểA XUT NHP KHU CA HI QUAN VIT NAM 1.1 Khỏi quỏt v bo v quyn s hu trớ tu i vi nhón hiu v nhón hiu hng húa 1.1.1 Khỏi nim nhón hiu v nhón hiu hng húa 1.1.1.1 Khỏi nim nhón hiu Nhón hiu ó cú t thi c i, thm t lỳc ngi cũn t cung cp nhng gỡ h cn cho bn thõn nhiu hn l mua chỳng t nhng ngi th th cụng Thi ú, cú nhng thng gia sỏng to ó bit bỏn hng hoỏ bờn ngoi vựng sinh sng ca h v thm cú ti nhng vựng rt xa xụi Cỏch õy 3000 nm, nhng ngi th th cụng n ó tng chm khc ch ký ca mỡnh trờn cỏc tỏc phm ngh thut trc gi hng ti Iran Cỏc nh sn xut Trung Quc ó bỏn hng hoỏ mang nhón hiu ca mỡnh ti a Trung Hi t 2000 nm trc v cựng thi gian ú hng ngn nhón hiu gm La Mó khỏc ó c s dng Nh vic kinh doanh phỏt t thi Trung c m vic s dng cỏc du hiu phõn bit hng hoỏ ca cỏc thng gia v cỏc nh sn xut ó khỏ phỏt trin Tuy vy, tm quan trng v mt kinh t ca chỳng cũn hn ch [4, tr.65] S phỏt trin ca nn sn xut hng húa kộo theo s phỏt trin ca hot ng thng mi v buụn bỏn hng húa ó khin cho nhón hiu ngy cng úng vai trũ quan trng giao lu kinh t T ú, nhón hiu tr thnh mt yu t c trng gn lin gia th trng thng mi v lnh vc SHCN Cỏc nh sn xut cng nh cỏc thng nhõn s dng nhón hiu xỏc nh ngun gc xut x ca hng húa hay dch v ca h v phõn bit nhng hng húa, dch v ú vi cỏc hng húa, dch v c sn xut hay bỏn bi cỏc ch th khỏc Chc nng phõn bit ngun gc ca hng húa hay dch v ca nhón hiu luụn c xem l yu t quan trng Vỡ vy, nú luụn úng vai trũ trung tõm v c cp n rt nhiu phỏp lut v nhón hiu ca hu ht cỏc quc gia trờn th gii Hip nh TRIPs ó cú quy nh v khỏi nim nhón hiu nh sau: Bt k mt du hiu, hoc t hp cỏc du hiu no, cú kh nng phõn bit hng húa hoc dch v ca mt doanh nghip vi hng húa hoc dch v ca cỏc doanh nghip khỏc, u cú th lm nhón hiu hng húa Cỏc du hiu ú, c bit l cỏc t, k c tờn riờng, cỏc ch cỏi, ch s, cỏc yu t hỡnh ho v t hp cỏc mu sc cng nh t hp bt k ca cỏc du hiu ú, phi cú kh nng c ng ký l nhón hiu hng húa [36, iu 15, Khon 1] Khỏi nim nhón hiu theo Hip nh TRIPS ó c quy nh rt khỏi quỏt v mang tớnh quy chun cao iu ny th hin nhn thc ỳng n ca cỏc nh lm lut v tớnh phong phỳ, a dng ca s phỏt trin t ngi phỏt trin kinh t núi chung v vic xõy dng nhón hiu núi riờng 1.1.1.2 Khỏi nim nhón hiu hng húa Cho n nay, ó cú nhiu khỏi nim khỏc v nhón hiu hng húa Lut Nhón hiu hng húa Hoa K, phn nh ngha quy nh: Thut ng nhón hiu hng húa bao gm bt k t, tờn gi, biu tng hay hỡnh v hoc s kt hp gia chỳng m: (1) c s dng bi mt ngi, hoc (2) c mt ngi cú ý nh chõn thnh l s dng nú thng mi v xin ng ký theo quy nh ti lut ny xỏc nh v phõn bit hng hoỏ ca ngi ú, bao gm c cỏc hng húa c chng, vi hng hoỏ c sn xut hoc c bỏn bi nhng ngi khỏc v ch ngun gc ca hng hoỏ thm c khụng xỏc nh c ngun gc ú [45] Vit Nam l mt thnh viờn ca nhiu iu c quc t v nhón hiu hng húa bao gm Cụng c Pari v SHCN nm 1883 v H thng ng ký nhón hiu quc t (Tho c Madrid v Ngh nh th Madrid), Hip nh TRIPs Trc cú Lut s hu trớ tu nm 2005 (Lut SHTT 2005), quyn SHTT i vi nhón hiu hng húa Vit Nam c quy nh nhiu bn phỏp lut khỏc nh B lut Dõn s nm 1995, cỏc Ngh nh, Thụng t hng dn, thm bi rt nhiu cỏc quyt nh ca Cc SHTT B lut dõn s Vit Nam nm 1995 quy nh: Nhón hiu hng húa l nhng du hiu dựng phõn bit hng húa, dch v cựng loi ca cỏc c s sn xut kinh doanh khỏc Nhón hiu hng húa cú th l t ng, hỡnh nh hoc s kt hp cỏc yu t ú c th hin bng mt hoc nhiu mu sc [16, iu 785] Sau ny Lut SHTT 2005 c ban hnh ó nh ngha: "Nhón hiu l du hiu dựng phõn bit hng húa, dch v ca cỏc t chc, cỏ nhõn khỏc nhau" [18, iu 4, Khon 16] Vit Nam, khỏi nim nhón hiu hng húa ti iu 785 B lut dõn s nm 1995 cng th hin tớnh m vỡ ngụn ng ca iu lut bao gm cm t "cú th l", tc l ngoi t ng, hỡnh nh hoc s kt hp cỏc yu t ú thỡ nhón hiu hng húa cũn cú th l nhng yu t khỏc Tuy nhiờn, cỏch quy nh nh vy cha th hin tớnh khỏi quỏt cao, nht l bi cnh cụng vic gii thớch phỏp lut Vit Nam nhỡn chung cha c thc hin tt, To ỏn khụng cú thm quyn gii thớch phỏp lut thỡ tớnh m ca khỏi nim nhón hiu ó b gii hn ỏng k Thc tin bo h nhón hiu Vit Nam cho thy nhón hiu c ng ký bo h ch bao gm cỏc du hiu truyn thng l hỡnh nh, t ng v s kt hp gia chỳng Cỏc loi du hiu khỏc dự tho iu kin cú tớnh phõn bit cỏc hng húa/dch v cựng loi nh õm thanh, mựi, du hiu c nhn bit qua xỳc giỏc hoc s kt hp gia cỏc du hiu ú, thm c mu sc cng cha c tha nhn v bo h ti Vit Nam Khc phc nhng hn ch ca iu 785 B lut dõn s nm 1995, Lut SHTT 2005 ó a khỏi nim nhón hiu mang tớnh khỏi quỏt, bao trựm hn Theo ú, nhón hiu l cỏc du hiu dựng phõn bit hng húa, dch v ca cỏc t chc, cỏ nhõn khỏc khụng ch l hng húa, dch v cựng loi theo quy nh Lut Dõn s Rừ rng, cú th núi cỏch tip cn vic a khỏi nim nhón hiu ca phỏp lut Vit Nam nhỡn chung ó tip thu nhng kinh nghim ca cỏc nc c im ca nhón hiu hng húa: Tuy nhiờn, khụng phi bt k du hiu no cú kh nng phõn bit cng cú th tr thnh nhón hiu hng húa vỡ iu kin chung i vi nhón hiu c bo h c quy nh ti Lut SHTT 2005 nh sau: Nhón hiu c bo h nu ỏp ng cỏc iu kin sau õy: 1- L du hiu nhỡn thy c di dng ch cỏi, t ng, hỡnh v, hỡnh nh, k c hỡnh ba chiu hoc s kt hp cỏc yu t ú, c th hin bng mt hoc nhiu mu sc; 2- Cú kh nng phõn bit hng hoỏ, dch v ca ch s hu nhón hiu vi hng hoỏ, dch v ca ch th khỏc [18, iu 72] Nh vy, nhón hiu núi chung v nhón hiu hng húa núi riờng cú th c bo h nu ỏp ng c hai iu kin Th nht, du hiu phi nhỡn thy c Quy nh ny hp hn quy nh ca TRIPs bt k du hiu no iu ny cú ngha rng, cỏc du hiu nh õm thanh, mựi v khụng th c ng ký l nhón hiu theo quy nh ca phỏp lut SHTT Vit Nam Th hai, kh nng phõn bit l iu kin bt buc ca nhón hiu õy cng l chc nng chớnh ca nhón hiu c im ny l c im chung ca nhón hiu v ú, nú ging vi cỏc iu c quc t cng nh lut v nhón hiu ca cỏc nc trờn th gii DANH MC TI LIU THAM KHO Ti liu Ting Vit Nguyn Hng Bc (2010), Thc thi bo h quyn s hu trớ tu ti c quan Hi quan theo quy nh ca phỏp lut Vit Nam, Tp Lut hc, (3), tr.310 B Ti chớnh (2011), Thụng t s 44/2011/TT-BTC ngy 01/4/2011 ca B Ti chớnh hng dn cụng tỏc chng hng gi v bo v quyn S hu trớ tu lnh vc Hi quan, H Ni Cc iu tra chng buụn lu Tng cc Hi quan (2013), Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc nm, H Ni Cc iu tra chng buụn lu Tng cc Hi quan (2014), Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc nm, H Ni Chớnh ph (2002), Ngh nh 107/2002/N-CP ngy 23/12/2002 ca Chớnh ph quy nh phm vi a bn hot ng Hi quan, H Ni Chớnh ph (2005), Ngh nh s 154/2005/N-CP ngy 15/12/2005 quy nh chi tit mt s iu ca Lut hi quan v th tc Hi quan, kim tra, giỏm sỏt Hi quan, H Ni Chớnh ph (2006), Ngh nh s 105/2006 ngy 22/9/2006 quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Lut S hu trớ tu v bo v quyn s hu trớ tu v qun lý nh nc v s hu trớ tu, H Ni Chớnh ph (2010), Ngh nh s 119/2010/N-CP ngy 30/12/2010 ca Chớnh ph sa i, b sung mt s iu ca Ngh nh s 105/2006/N-CP ngy 22/9/2006 quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Lut s hu trớ tu v bo v quyn s hu trớ tu v qun lý nh nc v s hu trớ tu, H Ni 9 Chớnh ph (2013), Ngh nh 185/2013/N-CP ngy 15 thỏng 11 nm 2013 v Quy nh x pht vi phm hnh chớnh hot ng thng mi, sn xut buụn bỏn hng gi, hng cm v bo v ngi tiờu dựng, H Ni 10 Chớnh ph (2013), Ngh nh s 99/2013/N-CP ngy 29/8/2013 ca Chớnh ph x pht vi phm hnh chớnh lnh vc s hu cụng nghip, H Ni 11 ng V Huõn (2010), Bn v c ch kim soỏt biờn gii nhm bo h quyn s hu trớ tu, Tp Khoa hc phỏp lut, (1) 12 Nguyn Th Thng Huyn (2008), Thc thi bo v quyn s hu trớ ca Hi quan Vit Nam i vi hng húa xut khu, nhp khu, Tp Lut hc, (5), tr.35-42 13 Trn Vit Hng (2010), Xỏc nh quy mụ thng mi theo Hip nh TRIPs v phỏp lut Vit Nam liờn quan n vic x lý hỡnh s hnh vi xõm phm quyn s hu trớ tu, Tp Nghiờn cu Hi quan, (1+2), tr.39-44 14 Lờ Vit Long (2008), Xõm phm s hu trớ tu: Thc trng, nguyờn nhõn v gii phỏp, Tp nghiờn cu lp phỏp, (7), H Ni 15 Qun lý th trng v Tng cc Hi quan (2008), Quy ch phi hp hot ng s 1005/QCPH-QLTT-TCHQ ngy 01/12/2008 u tranh phũng, chng buụn lu, hng gi, hng vi phm s hu trớ tu v gian ln thng mi, H Ni 16 Quc hi (1995), B Lut dõn s, H Ni 17 Quc hi (2005), B Lut Dõn s, H Ni 18 Quc hi (2005), Lut S hu trớ tu, H Ni 19 Quc hi (2009), Lut sa i, b sung mt s iu ca Lut S hu trớ tu, H Ni 20 Quc hi (2012), Lut x lý vi phm hnh chớnh, H Ni 21 Quc hi (2014), Lut Hi quan, H Ni 22 Shahid Alikhan (2007), Li ớch kinh t - xó hi ca vic bo h s hu trớ tu cỏc nc ang phỏt trin, T chc s hu trớ tu th gii, NXB Bn , H Ni 23 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao, Vin Kim sỏt nhõn dõn ti cao, B Cụng an, B T phỏp (2008), Thụng t liờn tch s 01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCABTP ngy 29/2/2008 hng dn vic truy cu trỏch nhim hỡnh s i vi cỏc hnh vi xõm phm quyn s hu trớ tu, H Ni 24 T chc s hu trớ tu th gii (2005), Cm nang s hu trớ tu, NXB Bn , H Ni 25 Tng cc Hi quan (2009), Cỏc quy nh phỏp lut ca Vit Nam v quc t thc thi quyn s hu trớ tu ti biờn gii, Chng trỡnh h tr k thut Chõu u cho Vit Nam (ETV2), H Ni 26 Tng cc Hi quan (2009), Cỏc quy nh phỏp lut ca Vit Nam v quc t v thc thi quyn SHTT lnh vc Hi quan, Chng trỡnh h tr k thut Chõu u cho Vit Nam (ETV2), H Ni 27 Tng cc Hi quan (2010), Quyt nh 1255/Q- TCHQ ngy 16/6/2010 ca Tng Cc Hi quan quy nh v nhim v, quyn hn v c cu t chc ca i kim soỏt bo v quyn s hu trớ tu trc thuc Cc iu tra chng buụn lu, H Ni 28 Tng cc Hi quan (2011-2014), Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc kim soỏt ngnh Hi quan, H Ni 29 Tng cc Hi quan (2014), Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc 06 thỏng u nm, trin khai nhim v 06 thỏng cui nm 2014, H Ni 30 H Vnh Thnh (2006), Bo h nhón hiu phỏp lut Vit Nam v phỏp lut Liờn minh Chõu u, Lun Thc s Lut hc, Khoa Lut, i hc Quc gia H Ni 31 Th tng Chớnh ph (2004), Quyt nh s 65/2004/Q-TTg ngy 16/4/2004 ca Th tng Chớnh ph ban hnh quy ch hot ng ca lc lng Hi quan chuyờn trỏch phũng, chng buụn lu, chuyn trỏi phộp hng húa qua biờn gii, H Ni 32 Th tng Chớnh ph (2010), Quyt nh s 65/2010/Q-TTg ngy 25/10/2010 ca Th tng Chớnh ph ban hnh quy ch v trỏch nhim v quan h phi hp hot ng gia cỏc c quan qun lý Nh nc cụng tỏc u tranh phũng chng buụn lu, hng gi v gian ln thng mi, H Ni 33 Th tng Chớnh ph (2014), Quyt nh s 389/Q-TTg ngy 19 thỏng nm 2014 ca Th tng Chớnh ph thnh lp Ban ch o quc gia chng buụn lu, gian ln thng mi v hng gi, H Ni 34 Vn phũng Tỡnh bỏo Hi quan khu vc Chõu Thỏi Bỡnh Dng (20072013), Bn tin tỡnh bỏo hng thỏng t thỏng 7/2007 12/2013, Tng cc Hi quan Ti liu ting Anh 35 Agreement between Japan and the Socialist Republic of Vietnam for an Economic Partnership 2008 36 Agreement between the World Intellectual Property Organization and the World Trade Organization on Trade related aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement) 1994 37 ASEAN Australia New Zealand Free Trade Agreement 2009 38 ASEAN Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement 2008 39 ASEAN Economic Community Blueprint 2007 40 Code of federal Regulation 19 2005, http://www.cbp.gov/xp/cgov/offsite Redirect Pg.xml?title=19+CFR+133&url=http%3A%2F%2Fwww.access.gpo.gov%2Fn ara%2Fcfr%2Fwaisidx_05%2F19cfr133_05.html&referrer=/xp/cgov/trade/tra de_programs/international_agreements/free_trade/nafta/resources/code_fedre g_lp.xml 41 Customs Law of People s Republic of China 2007 42 Japan Customs Law 2011 43 Japan Customs, Overview of Identification procedure, Conditional for approval, www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/b_002_e.htm 44 Rules of the Customs of Peoples Republic of China for Implementing the Regulations of Peoples Republic of China on Customs Protection of Intellectual Property Rights (2007), see http://www2.customs.gov.cn/tabid/ 43987/ Default.aspx 45 U.S Trademark Law (2012), http://www.uspto.gov/trademark/law/tmlaw.pdf 46 WCO (2003) Protection on Intellectual Property Rights Model Legislation (Annex 3) ... cao hiệu thực thi pháp luật Hải quan Việt Nam bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu xuất nhập Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU HÀNG HÓA XUẤT NHẬP... LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU CỦA HẢI QUAN VIỆT NAM 12 1.1 Khái quát bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu nhãn hiệu hàng hóa ... soát hàng hóa xuất nhập bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu hàng hóa xuất nhập Error! Bookmark not defined 1.3 Cơ sở pháp lý việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu hàng hóa xuất nhập Hải
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực thi pháp luật của Hải quan Việt Nam về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu hàng hóa xuất nhập khẩu, Thực thi pháp luật của Hải quan Việt Nam về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu hàng hóa xuất nhập khẩu, Thực thi pháp luật của Hải quan Việt Nam về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu hàng hóa xuất nhập khẩu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn