(TOÁN) KHỐI đa DIỆN, góc và KHOẢNG CÁCH (có đáp án lời GIẢI CHI TIẾT), ĐẶNG VIỆT ĐÔNG

135 157 0
  • Loading ...
1/135 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/06/2017, 20:40

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hình Học Không Gian w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A File Word liên hệ 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hình Học Không Gian MỤC LỤC MỤC LỤC A – KIẾN THỨC CHUNG oc I KHÁI NIỆM VỀ HÌNH ĐA DIỆN KHỐI ĐA DIỆN 01 HÌNH ĐA DIỆN H II HAI HÌNH BẲNG NHAU III PHÂN CHIA LẮP GHÉP KHỐI ĐA DIỆN D IV KHỐI ĐA DIỆN LỒI hi V KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU nT B – BÀI TẬP uO THỂ TÍCH HÌNH CHÓP 30 A - LÝ THUYẾT TÓM TẮT 30 Ta iL ie B – BÀI TẬP 31 HÌNH CHÓP ĐỀU 31 HÌNH CHÓP CÓ MỘT CẠNH VUÔNG GÓC VỚI ĐÁY 38 up s/ HÌNH CHÓP CÓ MẶT VUÔNG GÓC VỚI ĐÁY 46 HÌNH CHÓP KHÁC 54 ro TỈ SỐ THỂ TÍCH 68 A - LÝ THUYẾT TÓM TẮT 68 om /g B - BÀI TẬP 68 HÌNH LĂNG TRỤ 80 c A - LÝ THUYẾT TÓM TẮT 81 ok B – BÀI TẬP 81 THỂ TÍCH LĂNG TRỤ ĐỨNG 81 bo KHOẢNG CÁCH 103 ce A- LÝ THUYẾT TÓM TẮT 103 fa B – BÀI TẬP 104 w I – KHOẢNG CÁCH TỪ MỘT ĐIỂM ĐẾN MẶT PHẲNG 104 w II - KHOẢNG CÁCH GIỮA ĐƯỜNG THẲNG, MẶT PHẲNG 118 w GÓC 128 A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT 128 B – BÀI TẬP 128 File Word liên hệ 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hình Học Không Gian HÌNH ĐA DIỆN A – KIẾN THỨC CHUNG uO nT hi D H oc 01 I KHÁI NIỆM VỀ HÌNH ĐA DIỆN KHỐI ĐA DIỆN Khái niệm hình đa diện w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie Quan sát hình lăng trụ, hình chóp ta thấy chúng hình không gian tạo số hữu hạn đa giác Các đa giác có tính chất a) Hai đa giác phân biệt không giao nhau, có đỉnh chung, có cạnh chung b) Mỗi cạnh đa giác cạnh chung hai đa giác Mỗi đa giác gọi mặt hình đa diện (H) Các đỉnh, cạnh đa giác theo thứ tự gọi đỉnh, cạnh hình đa diện (H) Người ta gọi hình hình đa diện Nói cách tổng quát: Hình đa diện (gọi tắt đa diện) (H) hình tạo số hữu hạn đa giác thỏa mãn hai tính chất Mỗi đa giác gọi mặt đa diện Các đỉnh cạnh đa giác theo thứ tự gọi đỉnh, cạnh đa diện Khái niệm khối đa diện Khối đa diện phần không gian giới hạn bới hình đa diện (H), kể hình đa diện Những điểm không thuộc khối đa diện gọi điểm khối đa diện Những điểm thuộc khối đa diện không thuộc hình đa diện giới hạn khối đa diện gọi điểm khối đa diện Tập hợp điểm gọi miền trong, tập hợp điểm gọi miền khối đa diện File Word liên hệ 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hình Học Không Gian Phép dời hình biến đa diện thành  H  đa diện  H ' , biến đỉnh, cạnh, mặt đa nT  hi D H oc Mỗi đa diện (H) chia điểm lại không gian thành hai miền không giao nhau: miền miền (H) Trong có miền chứa hoàn toàn đường –thẳng d Khối đa diện (H) hợp hình đa diện (H) miền II HAI HÌNH BẲNG NHAU Phép dời hình không gian khối đa diện  Trong không gian quy tắc đặt tương ứng điểm M với điểm M’ xác định gọi phép biến hình không gian  Phép biến hình không gian gọi phép dời hình bảo toàn khoảng cách hai điểm tùy ý Nhận xét:  Thực liên tiếp phép dời hình phép dời hình 01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A ro up s/ Ta iL ie uO diện  H  thành đỉnh, cạnh, mặt tương ứng đa diện  H '    a) Phép dời hình tịnh tiến theo vector v phép biến hình biến điểm M thành M’ cho MM '  v b) Phép đối xứng qua mặt phẳng (P) phép biến hình biến điểm thuộc (P) thành nó, biến điểm M không thuộc (P) thành điểm M’ cho (P) mặt phẳng chung trực MM’ Nếu phép đối xứng qua mặt phẳng (P) biến hình (H) thành (P) gọi mặt phẳng đối xứng (H) ok c om /g c) Phép đối xứng tâm O phép biến hình biến điểm O thành nó, biến điếm M khác O thành điểm M’ cho O trung điểm MM’ Nếu phép đối xứng tâm O biến hình (H) thành O gọi tâm đối xứng (H) w w w fa ce bo d) Phép đối xứng qua đường thẳng d phép biến hình điểm thuộc d thành nó, biến điểm M không thuộc d thành điểm M’ cho d trung trực MM’ Phép đối xứng qua đường thẳng d gọi phép đối xứng qua trục d Nếu phép đối xứng qua đường thẳng d biến hình (H) thành d gọi trục đối xứng (H) Hai hình Hai hình gọi có phép dời hình biến hình thành hình File Word liên hệ 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hình Học Không Gian Nhận xét  Hai đa diện gọi có phép dời hình biến hình đa diện thành hình đa diện  Hai tứ diện có cạnh tương ứng III PHÂN CHIA LẮP GHÉP KHỐI ĐA DIỆN  H  01 Nếu khối đa diện (H) hợp hai khối đa diện  H1  ,  H  , cho  H1   H1   H  với để khối đa diện (H) H hay lắp ghép hai khối đa diện oc điểm chung ta nói chia khối đa diện (H) thành hai khối đa diện  H1   H  , om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D Ví dụ Xét khối lập phương ABCD.A’B’C’D’ Mặt phẳng BDD’B’ cắt khối lập phương theo thiết diện hình chữ nhật BDD’B’ Thiết diện chia điểm lại khối lập phương làm hai phần Mỗi phần với hình chữ nhật BDD’B’ tạo thành khối lăng trụ, có hai khối lăng trụ: ABD.A’B’D’ BCD.B’C’D’ Khi ta nói mặt phẳng (P) chia khối lập phương ABCD.A’B’C’D’ thành hai khối lăng trụ ABD.A’B’D’ BCD.B’C’D’ Tương tự ta chia tiếp khối trụ ABD.A’B’D’ thành ba khối tứ diện: ADBB’, ADB’D’ AA’B’D’ w w w fa ce bo ok c Nhận xét: Một khối đa diện phân chia thành khối tứ diện IV KHỐI ĐA DIỆN LỒI Khối đa diện (H) gọi khối đa diện lồi đoạn thẳng nối hai điểm (H) thuộc (H) Khi đa diện giới hạn (H) gọi đa diện lồi (Hình 2.1) Lưu ý: Một khối đa diện khối đa diện lồi miền nằm phía mặt phẳng qua mặt (Hình 2.2) File Word liên hệ 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hình Học Không Gian oc 01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A uO nT hi D H Công thức ƠLE: Trong đa diện lồi gọi Đ số đỉnh, C số cạnh, M số mặt Đ-C+M=2 V KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU Quan sát khối tư diện (Hình 2.2.1), ta thấy mặt tam giác đều, đỉnh đỉnh chung ba mặt Đối với khối lập phương (Hình 2.2.2), ta thấy mặt om /g ro up s/ Ta iL ie hình vuông, đỉnh đỉnh chung ba mặt Những khối đa diện nói gọi khối đa diện Định nghĩa: Khối đa diện khối đa diện lồi có tính chất sau: a) Mỗi mặt đa giác p cạnh b) Mỗi đỉnh đỉnh chung q mặt Khối đa diện gọi khối đa diện loiaj {p;q} Nhận xét: Các mặt khối đa diện đa giác Định lí: Chỉ có năm loại khối đa diện Đó khối đa diện loại {3,3}, loại {4,3}, loại {3,4}, loại {5,3}, loại {3,5} Tùy theo số mặt chúng, năm loại khối đa diện kể theo theo thứ tự gọi khối đa diện đều, khối lập phương, khối tám mặt đều, khối mười hai mặt đều, khối hai mươi mặt .c Năm khối đa diện Khối lập phương Khối tám mặt Khối mười hai mặt Khối hai mươi mặt fa ce bo ok Tứ diện w w w Nhận xét:  Hai khối đa diện có số mặt có cạnh  Hai khối đa diện có số mặt đồng dạng với Bảng tóm tắt năm loại khối đa diện Khối đa diện Số đỉnh Số cạnh Số mặt Ký hiệu {p, q} File Word liên hệ 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hình Học Không Gian {3, 3} Khối Lập Phương 12 {4, 3} Khối Tám Mặt Đều 12 {3, 4} Khối Mười Hai Mặt Đều 20 30 12 {5, 3} Khối Hai Mươi Mặt Đều 12 30 20 nT hi D H oc 01 Kứ diện w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO {3, 5} File Word liên hệ 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hình Học Không Gian A Tứ diện Chọn đáp án A B Bát diện up s/ Ta iL ie Câu 2: Hình đa diện tâm đối xứng? uO nT hi D H oc Câu 1: Trong khẳng định sau, khẳng định sai? A Chỉ có năm loại hình đa diện B Hình hộp chữ nhật có diện tích mặt hình đa diện C Trọng tâm mặt hình tứ diện đỉnh hình tứ diện D Hình chóp tam giác hình đa diện Hướng dẫn giải: + Trong không gian ba chiều, có khối đa diện lồi, chúng khối đa diện (xem chứng minh bài) có tất mặt, cạnh góc đỉnh Tứ diện Khối lập Khối bát diện Khối mười hai Khối hai mươi phương mặt mặt => A + Hình chóp tam giác hình tứ diện → D + Hình hộp chữ nhật có diện tích mặt khối lập phương → B + Trọng tâm mặt hình tứ diện đỉnh hình tứ diện → C sai Chọn đáp án C 01 B – BÀI TẬP C Hình lập phương D Lăng trụ lục giác w fa ce bo ok c om /g ro Câu 3: Khái niệm sau với khối chóp? A hình có đáy đa giác mặt bên tam giác có chung đỉnh B phần không gian giới hạn hình chóp hình chóp C phần không gian giới hạn hình chóp D khối đa diện có hình dạng hình chóp Hướng dẫn giải: Nhiều độc giả nhầm khái niệm hình chóp khối chóp Nên khoanh ý A Tuy nhiên bạn nên phân biệt rõ ràng hình chóp khối chóp nói chung, hay hình đa diện khối đa diện nói riêng + Hình đa diện hình tạo số hữu hạn đa giác thoả mãn hai tính chất: a, Hai đa giác điểm chung, có đỉnh chung, có cạnh chung b, Mỗi cạnh đa giác cạnh chung hai đa giác + Khối đa diện phần không gian giới hạn hình đa diện, kể hình đa diện Vậy đọc vào đáp án ta thấy ý A khái niệm hình chóp Ý B khái niệm khối chóp Ý C mệnh đề bị thiếu, ý D sai Chọn đáp án B w w Câu 4: Mỗi đỉnh hình đa diện đỉnh chung A Năm cạnh B Bốn cạnh C Ba cạnh D Hai cạnh Hướng dẫn giải: Đúng theo lý thuyết SGK Các em xem thêm dạng toán khối đa diện sách hình học lớp 12 (các tập 1,2,3,4 trang 25 5,6 trang 26) Chọn đáp án C File Word liên hệ 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hình Học Không Gian Câu 5: Hãy chọn cụm từ (hoặc từ) cho để sau điền vào chỗ trống mệnh đề sau trở thành mệnh đề đúng: “Số cạnh hình đa diện luôn……………….số đỉnh hình đa diện ấy” A nhỏ B nhỏ C lớn D Chọn đáp án C Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 Câu 6: Mệnh đề sau mệnh đề ? A Tồn đa diện có mặt đa giác không B Nếu hình chóp tứ giác S.ABCD hình chóp đa diện C Nếu đa diện mà đỉnh đỉnh chung mặt tổng số đỉnh phải số chẵn D Nếu lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ lăng trụ đa diện Hướng dẫn giải: Đa diện có tất mặt đa giác Không tồn đa diện có đỉnh, chóp S.ABCD lăng trụ ABC.A’B’C’ đa diện Nếu đỉnh đỉnh chung mặt đỉnh chung cạnh Giả sử số 3n đỉnh đa diện n số cạnh phải (vì cạnh tính lần), n chẵn Chọn đáp án C om /g ro up s/ Câu 7: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD Nhận định sau không : A Hình chóp S.ABCD có cạnh bên B Hình chiếu vuông góc S xuống mặt phẳng đáy tâm đáy C ABCD hình thoi D Hình chóp có cạnh bên hợp với mặt phẳng đáy góc Hướng dẫn giải: Nhắc lại kiến thức: Hình chóp đa giác đều: hình chóp có đáy đa giác hình chiếu đỉnh xuống đáy trùng với tâm đáy Như hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy hình vuông ABCD hình chiếu S xuống đáy tâm hình vuông ABCD Chọn đáp án C   Câu 8: Trong không gian cho hai vectơ u v Với M điểm bất kỳ, ta gọi M ảnh M qua w w w fa ce bo ok c phép Tu M ảnh M qua phép Tv , Khi phép biến hình biến điểm M thành đểm M là:    A Phép tịnh tiến theo vectơ u  v B Phép tịnh tiến theo vectơ u  C Phép tịnh tiến theo vectơ v D Một phép biến hình khác Hướng dẫn giải: Theo định nghĩa phép tịnh tiên vectơ   Tu  M   M  MM  u             MM  M 1M  u  v  MM  u  v Tv  M   M  M 1M  v    Như vậy, phép biến hình biến điểm M thành đểm M phép tịnh tiến theo vectơ u  v Chọn đáp án A Câu 9: Có phép tịnh tiến biến đường thẳng thành nó? A Không có B C D Vô số Hướng dẫn giải: Chọn đáp án D File Word liên hệ 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hình Học Không Gian nT hi D H oc Câu 10: Trong không gian cho hai đường thẳng a b song song với Có phép tịnh tiến biến đường thẳng a thành đường thẳng b? A Không có B C D Vô số Chọn đáp án D Câu 11: Trong không gian cho (P) (Q) hai mặt phẳng song song Chọn mệnh đề mệnh đề sau A Không có phép tịnh tiến biến (P) thành (Q) B Có phép tịnh tiến biến (P) thành (Q) C Có hai phép tịnh tiến biến (P) thành (Q) D Có vô số phép tịnh tiến biến (P) thành (Q) Chọn đáp án D Câu 12 : Trong không gian cho hai tam giác ABC A’B’C’ ( AB  A ' B '; AC  A ' C '; BC  B ' C ' ) Chọn mệnh đề mệnh đề sau 01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A ro up s/ Ta iL ie uO A Không thể thực phép tịnh tiến biến tam giác thành tam giác B Tồn phép tịnh tiến biến tam giác thành tam giác C Có nhiều hai phép tịnh tiến biến tam giác thành tam giác D Có thể thực vô số phép tịnh tiến biến tam giác thành tam giác Hướng dẫn giải: Trước hết ta nhận thấy rằng, muốn thực phép tịnh tiến biến ABC thành A ' B ' C ' phải có điều kiện, hai tam giác ABC A’B’C’ ơhair nằm hai mặt phẳng song song (hoặc trùng     nhau) AB  A ' B ', AC  A 'C' .fa ce bo ok c om /g   Khi phép tịnh tiến theo vectơ u  A ' A biến A ' B ' C ' thành ABC phép tịnh tiến theo vectơ   v  A ' A biến A ' B ' C ' thành ABC Như có hai phép tịnh tiến biến tam giác thành tam giác Câu 13: Cho hình lập phương ABCD A’B’C’D’ Gọi I, J trung điểm cạnh AD, BC   Phép tịnh tiến theo vectơ u  AD biến tam giác A 'I J thành tam giác A C’CD B CD’P với P trung điểm B’C’ C KDC với K trung điểm A’D’ D DC’D’ Hướng dẫn giải:   Gọi T phép tịnh tiến theo vectơ u  AD Ta có w T  I   D, T  J   C ,T  A '  K w w Vậy T  A 'I J   KDC Chọn đáp án C File Word liên hệ 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang 10 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hình học 12 Hướng dẫn giải: Vì AB / /CD   SCD   AB / /  SCD  H oc 01 Mà SC   SCD   d AB ,SC   d AB,  SCD   d A,  SCD  Gọi I trung điểm SD  AI  SD , mà AI  CD a Suy AI   SCD  , d AB,SC  d  A,  SCD   AI  Chọn đáp án B Ta iL ie uO nT hi D Câu 9: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thoi cạnh a 3;  ABC  1200 cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy Biết số đo góc hai mặt phẳng (SBC) (ABCD) 600 Khoảng cách hai đường thẳng BD SC bằng: a 14 a 39 3a 29 3a 29 A B C D 26 26 13 Hướng dẫn giải: Kẻ CM / / BD, AN  BC , AH  SC suy AC  CM d  A,  SCM    AH Gọi ID DC   IA AM Theo ta có góc hai mặt phẳng (SBC) (ABCD) góc SNA nên 3a SNA  600  SA  AN tan 600  Áp dụng hệ thức lượng tam giác SAC vuông taị A ta có 1 13 3a 39  2   AH  2 AH SA AC 27 a 13 Ta có: d  BD, SC   d  BD,  SCM    d  D,  SCM    d  A,  SCM   3a 39 Suy d  BD,SC   26 Chọn đáp án A  ok c om /g ro up s/ I   AD  CM w w w fa ce bo Câu 10: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a Hình chiếu vuông góc S lên mặt phẳng (ABCD) trùng với trung điểm H cạnh AB Góc tạo SC (ABCD) 450 Tính theo a tính khoảng cách hai đường thẳng SD AB 2a a a a 15 A d  B d  C d  D d  13 3 Hướng dẫn giải: Xác định góc SC (ABCD) SCH  450 a a Tính HC   SH  2 Vì AB / /  SCD  , H  AB nên d  AB; SD   d  AB,  SCD    d  H ,  SCD   Gọi I trung điểm CD Trong (SHI), dựng HK  SI K File Word liên hệ 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang 121 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hình học 12 oc 01 Chứng minh HK   SCD   d  H ;  SCD    HK Xét tam giác SHI vuông H, HK đường cao: 1 a       HK  2 HK SH HI 5a a 5a a Vậy d  AB; SD   HK  Chọn đáp án C SB  SD  BD  a Do d  AB, SO   d  AB ,  SOE    d  A,  SOE   Kẻ AK  SE Khi SA AE SA2  AE  a up s/ d  A,  SOE    AK  Ta iL ie Trong tam giác vuông SAB , ta có SA  SB  AB  a Gọi E trung điểm AD , suy OE  AB AE  OE uO nT hi D H Câu 11: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vuông tâm O , cạnh a Cạnh bên SA vuông   600 Tính theo a khoảng cách hai đường thẳng AB SO góc với đáy, góc SBD a a a a A B C D Hướng dẫn giải: Ta có SAB  SAD  c  g  c  , suy SB  SD   600 , suy SBD cạnh Lại có SBD ro Chọn đáp án D w w w fa ce bo ok c om /g Câu 12: Chóp tứ giác S ABCD cạnh đáy a, mặt bên tạo với mặt đáy góc 450 Ta có khoảng cách hai đường thẳng AB SC bằng: a a a a A B C D 2 Hướng dẫn giải: Ta có : d ( AB; SC )  d ( AB;( SCD))  2d ( H ;( SCD))  HK Mặt khác tam giác SHM uông cân H, nên ta có 1 a a HK  SM  HM  2 2 2 a Vậy d ( AB; SC )  HK  Chọn đáp án A File Word liên hệ 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang 122 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hình học 12 a 17 hình chiếu vuông góc H S lên mặt (ABCD) trung điểm đoạn AB Gọi K trung điểm AD Tính khoảng cách hai đường SD HK theo a? a a 21 3a 3a A B C D 5 Hướng dẫn giải: - Dựng HI  BD HJ  SI - Vì HK // BD  HK // (SBD) - Chứng minh BD   SHI  HJ   SBD  H oc 01 Câu 13: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vuông cạnh a, SD  17a 5a 12a   a 4 1 1 25    2  2 2 HJ SH HI 3a a 3a a  HJ  Chọn đáp án D D Ta có d HK,SD   d HK ,  SBD   d H ,  SBD   HJ Ta iL ie uO nT hi SH  SD  DH  up s/ Câu 14: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông A, mặt bên SAB tam giác nằm mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng (ABC), gọi M điểm thuộc cạnh SC cho MC  MS Biết AB  3, BC  3 , tính khoảng cách hai đường thẳng AC BM 21 21 21 B C 7 Hướng dẫn giải: Từ M kẻ đường thẳng song song với AC cắt SA N  AC || MN  AC ||  BMN  D 21 om /g ro A AC  AB, AC  SH  AC   SAB  c AC || MN  MN   SAB   MN   SAB  bo ok   BMN    SAB  theo giao tuyến BN Ta có: AC ||  BMN   d  AC , BM   d  AC ,  BMN   ce  d  A,  BMN    AK với K hình chiếu A BN w w w fa NA MC 2 32 3    S ABN  S SAB   (đvdt) SA SC 3 2 AN  SA  BN  2S AN  AB  AN AB.cos 600   AK  ABN  BN Vậy d  AC , BM   3  21 7 21 (đvđd) File Word liên hệ 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang 123 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hình học 12 oc D hi nT uO Ta iL ie Ta có: d B; AME    h Tứ diện BEAM có cạnh BE, BM, BA đôi vuông góc nên toán quen thuộc 1 1     7 h 2 h BE BA BM Chọn đáp án A H Câu 15: Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có ABC tam giác vuông, AB  BC  1, AA '  M trung điểm cạnh BC Tính khoảng cách hai đường thẳng AM; B'C A d  B d  C d  D d  7 Hướng dẫn giải: Gọi E trung điểm BB' Khi  AME  / / B ' C nên ta có: d B,  AME    d  B ' C ,  AME    d  B ' C; AM  01 Chọn đáp án A Câu 16: Cho lăng trụ tam giác ABC A1 B1C1 có tất cạnh a, góc tạo cạnh bên mặt theo giả thiết góc AA1H 300 om /g  A1B1C1  ro up s/ phẳng đáy 300 Hình chiếu H điểm A lên mặt phẳng  A1 B1C1  thuộc đường thẳng B1C1 Khoảng cách hai đường thẳng AA1 BC1 theo a là: 2a 4a a a A B C D 3 Hướng dẫn giải: Do AH   A1B1C1  nên góc AA1 H góc AA1 Xét tam giác vuông AHA1 có a c AA1  a, AA1H  300  AH  a a Do A1B1C1 cạnh a, H thuộc B1C1 A1 H  Suy A1H vuông góc B1C1, AH  B1C1 nên B1C1   AA1H  fa ce bo ok Xét AHA1 có AA1  a góc AA1 H  300  A1 H  w HK khoảng cách AA1 B1C1 Ta có AA1.HK  A1 H AH  HK  A1 H AH a  AA1 w w Chọn đáp án A Câu 17: Cho hình lăng trụ đứng ABC A ' B ' C ' có đáy ABC tam giác cạnh a Góc CA ' mặt ( AA ' B ' B ) 30 Gọi d(AI’,AC) khoảng cách A ' I AC, kết tính d(AI’,AC) theo a với I trung điểm AB File Word liên hệ 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang 124 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hình học 12 a 210 a 210 2a 210 B C 70 35 35 Hướng dẫn giải: CI  AB  Ta có : CI  AA ' ( AA '  ( ABC ))  CI  ( AA ' B ' B ) Trong ( AA ' B ' B ) : AB  AA '  A    D 3a 210 35 01 A H 9a a  a 4 Kẻ Ix  AC Khi d ( AC , A ' I )  d ( AC ,( A ' I , Ix ))  d ( A,( A ' I , Ix)) A ' I  AI  hi Suy ra: AA '  D IC 3a AB a  ; với IC    2 tan CA ' I nT Do A ' I  oc Suy góc CA’ ( AA ' B ' B ) góc  CA’ IA’ góc CA ' I  30 up s/ Ta iL ie   a sin 60  a Ta có: AE  AI sin AIE 1 1 16 35 a 210       AF  2 AF A' A AE 2a 3a 6a 35 a 210 Vậy: d  AC , A ' I   AF  35 Chọn đáp án B uO Kẻ AE  Ix E AF  A ' E F Ta chứng minh được: d  A,( A ' I , Ix)   AF om /g ro Câu 18: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông A , mặt bên SAB tam giác nằm mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng (ABC) Gọi M điểm thuộc SC cho MC=2MS Biết AB=3, BC= 3 Khoảng cách hai đường thẳng AC BM là: 21 21 21 21 B C D 14 28 Hướng dẫn giải: Từ M kẻ đường thẳng song song với AC cắt SA N  AC / / MN  AC / /  BMN  AC  AB, AC  SH  AC  ( SAB ), AC/ / MN  MN  (SAB)  ( BMN )  ( SAB ) theo giao tuyến BN Ta có: AC / /( BMN )  d ( AC ; BM )  d ( AC ;( BMN ))  d ( A;( BMN ))  AK với hình chiếu A BN NA MC 2 32 3    S ABN  S SAB   (đvdt) AN  SA  SA SC 3 3 2 S  21 BN  AN  AB  AN AB.cos600   AK  ABN  BN 7 w w w fa ce bo ok c A Vậy d(AC,BM)= 21 Chọn đáp án A File Word liên hệ 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang 125 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hình học 12 om /g ro a 13  3a  B'A  B'C  a     ; AC  a  2 up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc Câu 19: Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có cạnh AB=a, góc hai mặt phẳng (A’BC) (ABC) 60o Tính theo a thể tích tứ diện B’ABC khoảng cách từ B đến mặt phẳng (AB’C) a3 a a3 3a A VB ' ABC  ;d  B VB ' ABC  ;d  8 3 a a a a C VB'ABC  ;d  D VB'ABC  ;d  4 Hướng dẫn giải: Theo đề kiện ta dễ dàng tính thể tích khối lăng trụ tam giác ban đầu, từ suy thể tích khối tứ diện AB’BC Để tính khoảng cách từ B đến (AB’C) thực chất tìm chiều cao tứ diện, đến toán giải quý độc giả tìm diện tích tam giác AB’C Vì đề cho kiện ((A’BC), (ABC))=60o, nên ta xác định góc cách gọi H trung điểm BC Tam giác ABC nên AH  BC (1) A’A  (ABC) ⟹A’A  BC (2) Từ (1) (2) ⟹BC  A’H ⟹((A’BC), (ABC)) = A’HA = 60o 3a ⟹A’A = AH.tan 60o= Khi 3a a 3a 3 VABC A ' B ' C '  A ' A.S ABC   a VB ' ABC  V  lúc ta loại C D Dễ thấy diện tích tam giác AB’C B’AC cân B’ có 01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A c Dễ tính chiều cao kẻ từ B’ tam giác có độ dài a 3VBABC 3a a2  SACB'   d(B;(AB'C))   SAB'C Chọn đáp án B ce a 21 fa A w C bo ok Câu 20: Cho lăng trụ đứng ABCA’B’C’có AC = a, BC= 2a,  ACB  120o Đường thẳng A’C tạo với mặt phẳng (ABB’A’) góc 30 Gọi M trung điểm BB’ Tính thể tích khối lăng trụ ABCA’B’C’ khoảng cách hai đường thẳng AM CC’ theo a a B a D a w w Hướng dẫn giải: + Kẻ đường cao CH tam giác ABC Có CH  AB ;CH  AA’ suy CH  (ABB’A’),Do góc  A’C mp(ABB’A’) góc CA ' H  300 a2 + Ta có S ABC  CA.CB.sin1200  2 File Word liên hệ 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang 126 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Trong tam giác ABC : AB  AC  BC  AC.BC cos1200  a Hình học 12 a A H 120  AB  a + 2a B a2 3  AB.CH  CH  a 2 01 SABC  C oc + Vậy : d(CC’ ;AM)=d(CC’ ;(ABB’A’))=d(C;(ABB’ H M A’))=CH= a Chọn đáp án D D 30 C/ uO B/ nT hi A/ bo ok trình    : x  z  c om /g ro up s/ Ta iL ie Câu 21: Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ mặt hình vuông cạnh a Gọi D trung điểm cạnh BC Tính khoảng cách hai đường thẳng A’B’ DC’ theo a a a a a A B C D 4 Hướng dẫn giải: Có cách để tiếp cận toán hình học không gian thông thường kẻ thêm hình tọa độ hóa Ở toán này, phương pháp tọa độ có nhiều ưu điểm hẳn Gọi D ' trung điểm B ' C ' ta có DD '; DC ; DA đôi vuông góc với Ghép hệ tọa độ hình vẽ với D gốc tọa độ  a  a   a  Ta có D (0;0;0), B   ;0;0  , C '  ;0; a  , A '  0; ;a    2    Gọi    mặt phẳng qua DC '    / / A ' B suy phương a a  ce  d ( A ' B, DC ')  d ( B,())   w w w fa Chọn đáp án C File Word liên hệ 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang 127 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hình học 12 GÓC A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT b    a a//a', b//b'   a, ', b ' 1) Góc hai đường thẳng: b   900 Chú ý: 00   a,  (P)   900 Chú ý: 00   d, a  (P)  b    (P), (Q)    a,  b  (Q)  a  (P), a  c  b  (Q)    a,  Giả sử (P)  (Q) = c Từ I  c, dựng    (P), b  (Q), b  c  Chú ý: uO nT hi 2) Góc hai mặt phẳng D   (P)  =  d,  Nếu d  (P)  d, d ' với d hình chiếu d (P) H oc 01 2) Góc đường thẳng với mặt phẳng:  (P)  = 900  Nếu d  (P)  d,  00   (P), (Q)   900 up s/ Ta iL ie 3) Diện tích hình chiếu đa giác Gọi S diện tích đa giác (H) (P), S diện tích hình chiếu (H) (H) (Q),   (Q)  Khi đó: =  (P), S = S.cos B – BÀI TẬP om /g ro Câu 1: Cho tứ diện ABCD có AB = CD = 2a Gọi E, F trung điểm BC AD, biết EF  a Góc hai đường thẳng AB CD : A 600 Hướng dẫn giải: B 450 C 300 D 900   c Gọi M trung điểm BD, AB,CD  MF , ME ok Áp dụng định lý cosin tam giác EMF tính bo     EMF   1200  ( cos EMF AB,CD )  600 ce Chọn đáp án A w w w fa Câu 2: Cho hình chóp S ABC Người ta tăng cạnh đáy lên gấp lần Để thể tích giữ nguyên tan góc tạo cạnh bên mặt đáy phải giảm số lần : A B C D Hướng dẫn giải: Gọi S đỉnh hìnhchóp, O làtrọng tâm tam giác ABC;  góc tạo cạnh bên vàmp(ABC) Chứng minh thể tích khối chóp V  a tan  12 File Word liên hệ 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang 128 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Khi cạnh bên tăng lên lần thể tích V  tan  '  Hình học 12 (2a )3 tan  ' Để thể tích giữ nguyên 12 tan  , tức tan góc tạo cạnh bên mặt đáy phải giảm lần 01 Chọn đáp án A a uO HI   SI a 3 Ta iL ie Khi đó: cos   nT hi D H oc Câu 3: Cho khối chóp tứ giác S ABCD có tất cạnh a Khi côsin góc mặt bên mặt đáy là: A 30O B C 60O D Hướng dẫn giải: Cho khối chóp tứ giác S ABCD có tất cạnh a Khi côsin góc mặt bên mặt đáy là:   Ta có   SBC  ,  ABCD    SIH up s/ Chọn đáp án D ro Câu 4: Cho hình chóp S.ABC có đường cao SA 2a, tam giác ABC vuông C có AB  2a,   300 Gọi H hình chiếu vuông A SC Tính theo a thể tích khối chóp H.ABC Tính CAB om /g cô-sin góc hai mặt phẳng  SAB  ,  SBC  7 7 B C D 14 14 Hướng dẫn giải: Gọi K hình chiếu vuông góc A lên SB Ta có AH  SC,AH  CB(Do CB  (SAC))  AH  (SBC)  AH  SB  Lại có: SB  AK  SB  (AHK) Vậy góc giữa hai mặt phẳng  SAB  ,  SBC  HKA bo ok c A w w w fa ce 1 1 a.2  2  2 2  AH  2 AH SA AC 4a 3a 12a 1 1 1  2     AK  a 2 AK SA AB 4a 4a 2a Tam giác HKA vuông H (vì AH  (SBC),(SBC)  HK) a.2   cos HKA   AH   sin HKA AK a Chọn đáp án A File Word liên hệ 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang 129 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hình học 12 uO Ta có:  SC ;  ABCD    SCA, tan SCA  nT hi D H oc AB, SH  HC , SA  AB Gọi  góc đường thẳng SC mặt phẳng (ABCD) Giá trị tan  là: A B C D 2 3 Hướng dẫn giải: a Ta có AH  AB  , SA  AB  a , 2 a SH  HC  BH  BC  Có 5a 2 SA  AH   AH  SAH  SA  AB  SA   ABCD  AC  hc  SC ;  ABCD   01 Câu 5: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình vuông cạnh a,  SAB    ABCD  H trung điểm Ta iL ie Chọn đáp án A    ok  c om /g ro up s/ Câu 6: Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, tam giác SAB cân S nằm a 15 mặt phẳng vuông góc với đáy Biết thể tích hình chóp S.ABCD Góc đường thẳng SC mặt phẳng đáy (ABCD) là: A 300 B 450 C 600 D 1200 Hướng dẫn giải: Gọi H trung điểm AB Ta có a3 15 a 15 S ABCD  a ,VS ABCD  SH a   SH  2 a a HC  AC  AH  a      SC ,  ABCD   SC , HC  SCH bo   SH : CH  tan SCH a 15 a   600 :  a  SCH 2 ce Chọn đáp án C w w w fa Câu 7: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a Mặt phẳng (SAB) vuông góc với đáy (ABCD) Gọi H trung điểm AB, SH  HC , SA  AB Gọi  góc đường thẳng SC mặt phẳng (ABCD) Giá trị tan  là: A B C D 2 3 Hướng dẫn giải: a Ta có AH  AB  2 SA  AB  a File Word liên hệ 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang 130 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A SH  HC  BH  BC  Có AH  SA2  Hình học 12 a 5a  SH  SAH vuông A nên SA  AB SA  AC oc  Trong tam giác vuông SAC, có tan SCA 01   Do SA   ABCD  nên SC ,  ABCD   SCA H Chọn đáp án A up s/ Ta iL ie uO nT hi D Câu 8: Cho hình chóp tam giác S.ABC có đáy tam giác cạnh 2a, có SA vuông góc với (ABC), a3 tam giác SBC cân S Để thể tích khối chóp S.ABC góc hai mặt phẳng (SBC) (ABC) là: A 600 B 300 C 450 D Đáp án khác Hướng dẫn giải: Do tam giác SBC cân S nên gọi I trung điểm BC SI  BC; AI  BC  SIA    SBC  ;  ABC   Do đáy ABC tam giác nên 2a S ABC  2a  a Thể tích khối chóp tính 2 a3 3a 3 3a V  SA.S ABC   SA   SA  2 a SA 3a 2a 3  :   SIA  atc tan AI 2 2 ro Khi tan SIA  om /g Chọn đáp án D ok c Câu 9: Cho hình lập phương ABCD A’B’C’D’ có cạnh a Tính số đo góc (BA’C) (DA’C) A 300 B 1200 C 600 D 900 bo Hướng dẫn giải: Kẻ BH  A ' C 1 fa ce  BD  AC Mặt khác, ta có   AA '  BD  AA '   ABCD   BD   ACA '  BD  A ' C 2 w w w Từ (1), (2) suy A ' C   BDH   A ' C  DH  Do  BA ' C , DA ' C  HB ; HD     Xét tam giác vuông BCA ' có: 1    BH  DH  2 BH BC BA2  a File Word liên hệ 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang 131 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hình học 12 Câu 10: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy tam giác cân với AB  AC  a, góc  ABC  1200 , cạnh bên BB’ = a Gọi I trung điểm CC’ Tính cosin góc hai mặt phẳng oc (ABC) (AB’I)? 01 BH  BD    1200 Vậy góc cần tìm 600 Ta có cos BHD     BHD 2 BH Chọn đáp án C B cosα= C cosα= D cosα = 10 10 Hướng dẫn giải: Ta có: BC = a Áp dụng định lý Pytago tam giác vuông ACI, ABB’, B’C’I: 13 Suy AI = a , AB’ = 2a , B’I = a 2 Do AI2 + AB’2 = B’I2 Vậy tam giác AB’I vuông A 10 S AB' I  AI AB '  a , S ABC  a 4 Gọi  góc hai mặt phẳng (ABC) (AB’I) Tam giác ABC hình chiếu vuông góc tam giác AB’I 10 3 cos    cos   Suy : S AB' I cos   S ABC  4 10 Chọn đáp án B Câu 11: Cho lăng trụ đứng ABC A ' B ' C ' có ABC tam giác vuông, AB  BC  1, AA '  M trung điểm cạnh BC Khoảng cách hai đường thẳng AM B'C là: A d  B d  C d  D d  7 Hướng dẫn giải: Gọi E trung điểm BB' Khi  AME  / / B ' C nên ta có: c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H A cosα = ok Gọi E trung điểm BB’ d  B ' C; AM   d ( B ' C;( AME ))  d ( B ';( AME ))  d ( B;( AME )) w w w fa ce bo Ta có: d ( B; ( AME ))  h Tứ diện BEAM có cạnh BE, BM, BA đôi vuông góc nên toán quen thuộc Ta có 1 1    7h 2 2 h BE BA BM Chọn đáp án A File Word liên hệ 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang 132 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hình học 12 oc 01 Câu 12: Cho hình chóp S.ABC có mặt bên SAC tam giác cân S nằm mặt phẳng vuông góc với đáy, đáy tam giác ABC vuông cân B, AB  a Biết góc tạo SC (ABC) 450 Khoảng cách từ SB đến SC bằng: a a a A B a C D 2 Hướng dẫn giải: Hướng dẫn: Gọi H trung điểm AC Tính AC  HC  2a; BH  AC  a   450  SH  a CM SH   ABC   SC ,  ABC   SCH  H  hi a SB  2 nT Từ (1) (2)  d  SB, AC   HI  D  tam giác SHB vuông cân H  SB  a Trong (SHB): Dựng HI  SB I (1) CM AC   SHB   AC  HI H (2) uO Chọn đáp án C Ta iL ie Câu 13: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật, AB = 2a, BC = a Hình chiếu vuông góc H đỉnh S mặt phẳng đáy trung điểm cạnh AB; Góc đường thẳng SC mặt phẳng đáy 600 Góc hai đường thẳng SB AC có giá trị gần với giá trị sau đây: A 60 B 80 C 70 D 90 Hướng dẫn giải: c om /g ro up s/          AC  a 5; SB  a 7; SB AC  ( SH HB ) AC  HB AC  AH AC  a   | SB AC | cos=     700 SB.AC 35 Chọn đáp án C w w w fa ce bo ok Câu 14: Cho hình vuông ABCD cạnh 4a Lấy H, K AB, AD cho BH=3HA, AK=3KD Trên đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (ABCD) H lấy S cho góc SBH = 30 Gọi E giao điểm CH BK Tính cosin góc SE BC 18 36 28 A B C D 39 39 39 39 Hướng dẫn giải: Ta có:     SE.BC cos( SE; BC )  SE.BC            SE BC  ( SH  HE ).BC  HE.BC  HC.BC  CH CB 25 25   CH CB CB  CB  144a  CH CB.cos HCB 25 25 CH 25 25 File Word liên hệ 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang 133 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hình học 12 oc 01 Ta chứng minh HK  CH E HE HE.HC HB 9 9a     HE  HC  HB  BC  2 HC HC HB  BC 25 25 25   144a 81a 2a 39 18 SE  SH  HE  3a    cos( SE ; BC )   25 25 2a 39.4a 39 Chọn đáp án A ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H Câu 15: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có cạnh đáy a, tâm đáy O Gọi M N trung điểm SA BC Biết góc MN (ABCD) 60 , cosin góc MN mặt phẳng (SBD) : 10 A B C D 5 c om /g Hướng dẫn giải: Gọi P trung điểm AO; Q giao điểm MC SO, từ Q kẽ tia song song với MN mp(MBC) cắt BC R, mặt phẳng đáy từ R kẽ tia song song với AC cắt BD S   600 MP//SO nên MP   ABCD  , suy MNP ok Ta tính PN cách vẽ thêm hình phụ bên, theo định lí Ta-lét PT  3a AB  4 a 10 a , theo định lý Pytago ta tính PN  4 NP a 10 Tam giác MPN vuông P có MN    cosMNP CQ Dễ thấy Q trọng tâm tam giác SAC nên  MC QR CQ CR 2 a 10 Vì QR//MN nên theo định lý Ta-lét ta suy     QR  MN  MN MC NC 3 a Hình vuông ABCD cạnh a có đường chéo AC  a  OC  w w w fa ce bo Dễ thấy TN  File Word liên hệ 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang 134 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hình học 12 SR BR 2 a    SR  OC  OC BC 3 CA   SBD  , SR / / CA  SR   SBD  , mặt khác QR//MN góc MN với (SBD) góc Vì SR//AC nên theo định lý Ta-lét ta suy QR với (SBD) góc SQR w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01   SR  a : a 10  Tam giác SQR vuông S có cosSQR QR 3 Chọn đáp án C File Word liên hệ 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang 135 ... Chọn đáp án D oc 01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A bo ok c Khối đa diện A có đỉnh nên đa diện Khối đa diện D khối đa diện lồi Khối đa diện B,C khối đa diện lồi Chọn đáp án. .. đúng? A Khối đa diện khối đa diện có tất cạnh B Khối đa diện khối đa diện có tất mặt đa giác C Khối đa diện khối đa diện có tất mặt đa giác cạnh D Có vô số khối đa diện lồi số cạnh Chọn đáp án C... sau sai : A Khối đa diện A khối đa diện B Cả khối đa diện A, B, C, D khối đa diện lồi C Khối đa diện C khối đa diện lồi D Khối đa diện B khối đa diện lồi hi A B 10 C 12 D 11 Hướng dẫn giải: Đếm
- Xem thêm -

Xem thêm: (TOÁN) KHỐI đa DIỆN, góc và KHOẢNG CÁCH (có đáp án lời GIẢI CHI TIẾT), ĐẶNG VIỆT ĐÔNG, (TOÁN) KHỐI đa DIỆN, góc và KHOẢNG CÁCH (có đáp án lời GIẢI CHI TIẾT), ĐẶNG VIỆT ĐÔNG, (TOÁN) KHỐI đa DIỆN, góc và KHOẢNG CÁCH (có đáp án lời GIẢI CHI TIẾT), ĐẶNG VIỆT ĐÔNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay