Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh vận tải hàng không của hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines).doc

99 734 5
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2012, 11:44

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh vận tải hàng không của hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) Luận văn tốt nghiệpMục lụcLời mở đầuChơng 1: Khái quát về hãng hàng không quốc gia Việt Nam1.1. Đặc điểm và vai trò của vận tải hàng không trong nền kinh tế quốc dân.1.1.1. Đặc điểm của vận tải hàng không. 1.1.2. Những đặc tính kinh tế của sản phẩm dịch vụ hàng không.1.1.3. Vai trò của vận tải hàng không trong nền kinh tế quốc dân.1.2. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam - sự hình thành và quá trình phát triển 1.3.Cơ cấu tổ chức của hãng hàng không Việt Nam 1.4. Quan điểm phát triển của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam1.4.1. Dự báo thị trờng vận tải hàng không Việt Nam đến năm 20101.4.2. Mục tiêu định huớng phát triển của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam.1.4.3. Chiến lợc phát triển của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam.Chơng 2: Phân tích hoạt động kinh doanh của hãng hàng không Việt Nam2.1. Đối tợng và tác dụng của phân tích hoạt động kinh doanh.2.1.1. Đối tợng nghiên cứu của phân tích hoạt động kinh doanh.2.1.2. Tác dụng của phân tích hoạt động kinh doanh trong hệ thống quản lý của doanh nghiệp. 2.2. Nội dung phân tích kinh doanh 2.3.Phân tích doanh thu của hãng hàng không Việt Nam và đánh giá mức độ tăng trởng của hãng (trong 10 năm qua)2.4.Những khó khăn thách thức ảnh hởng đến tình hình kinh doanh của hãng Hàng không quốc gia Việt Nam.2.4.1. Phải cạnh tranh với các hàng không khác mạnh hơn.1Luận văn tốt nghiệp2.4.2. Đối mặt với tình trạng chiến tranh và dịch bệnh trong khu vực.2.4.3. Mạng đờng bay còn đơn giản.2.4.4. Khó có thể chiếm lĩnh thị trờng trong khi tiềm lực còn hạn chế.2.4.5. Phải cạnh tranh với các phơng tiện vận tải khác ngày càng phát triển.2.4.6. Giảm dần sự hậu thuẫn của Nhà nớc.2.4.7. Chính sách vĩ mô cha phù hợp với quy luật kinh tế thị trờng.2.5.Phân tích các yếu tố "đầu ra"2.5.1. Xét về cơ cấu thị trờng 2.5.2. Xét về cơ cấu nguồn khách.2.6.Phân tích một số chỉ tiêu hiệu quả2.6.1. Khái niệm về hiệu quả trong kinh doanh vận tải hàng không.2.6.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả vận tải hàng không.2.6.2.1. Năng suất lao động bình quân 2.6.2.2. Năng lực rút ngắn thời gian của nhân viên phục vụ trực tiếp.2.6.2.3. Doanh thu bình quân 1 hành khách vận chuyển hay 1kg hàng hoá vận tải.2.6.2.4. Doanh thu bình quân 1 hành khách/km hay 1tấn hàng hoá/km2.6.2.5. Lợi nhuận.2.6.2.6. Điều kiện đảm bảo hiệu quả của tỷ giá hối đoái.2.6.2.7. Suất hao phí vốn.2.6.2.8. Thời hạn hoàn vốn.2.6.2.9. Đóng góp cho hiệu quả kinh tế xã hội.2.6.3. Các nhân tố cơ bản ảnh hởng đến hiệu quả kinh doanh trong vận tải hàng không.2.7. Kết luận phân tích Chơng 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh3.1 Một số giải pháp tối u hoá doanh thu và nâng cao hiệu quả kinh doanh của VNA.3.1.1. Khắc phục tình trạng cắt khách và từ chối chuyên chở.2Luận văn tốt nghiệp3.1.2. Khắc phục tình trạng chậm huỷ chuyến.3.1.3. Khắc phục tình trạng mất cân bằng hệ số sử dụng ghế giữa các chuyến bay trên cùng một chặng bay vào mùa cao điểm.3.1.4. Khắc phục tình trạng hệ số sử dụng ghế thấp vào mùa cao điểm.3.1.5 Tổ chức lại việc phục vụ ăn uống cho hành khách đối với các chuyến bay tuyến ngắn.3.2. Một số đề suất kiến nghị.3.2.1. Đối với Chính phủ.3.2.2. Đối với Cục HKDD Việt Nam.3.2.3. Đối với Hãng HKQG Việt Nam.Phần kết luậnPhần tài liệu tham khảo3Luận văn tốt nghiệpPhần mở đầu1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài.Xu thế toàn cầu hoá kinh tế và xu thế quốc tế (QT) hoá đời sống kinh tế ngàycàng phát triển đã kéo theo xu thế toàn cầu hoá vận tải hàng không (HK) phát triển theo điều này có thể khẳng định vận tải HK, đặc biệt là vận tải hàng không quốc tế (HKQT) là một mắt xích quan trọng của vận tải toàn cầu, và sự phát triển của nó chịu sự tác động mạnh của quá trình toàn cầu hoá kinh tế và tự do hoá thơng mại. Hệ thống vận tải HK toàn cầu đã tạo ra sự kết dính liên hoàn giữa các hãng HK từ nhỏ đến lớn, và sự phát triển của hãng HK này có liên quan đến sự phát triển của hãng HK khác, đặc biệt là những hãng HK có quan hệ hợp tác QT. Mặt khác, VNA là hãng HK còn non trẻ, thực tiễn và kinh nghiệm kinh doanh của VNA còn khá thấp, nhng cho đến nay ở nớc ta cha có nhiều công trình khoa học đi sâu vào nghiên cứu kinh nghiệm của các hãng HKQT để rút rabài học ứng dụng vào thực tiễn kinh doanh của VNA.Vì vậy, việc nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh trong vận tải HK của VNA trên thơng trờng HKQT là rất cần thiết và cấp bách.2. Mục đích nghiên cứu.Đa ra các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh vận tải HK của hãng HK quốc gia Việt Nam (VN) trên thơng trờng HKQT trong điều kiện tiềm lực tài chính, năng lực và kinh nghiệm kinh doanh còn hạn chế.3. Đối tợng và phạm vi nghiên cứu.Đối tợng nghiên cứu của đề tàivấn đề hiệu quả kinh doanh trong vận tải HK đặc biệt trong kinh doanh vận tải HKQT.Phạm vi nghiên cứu của đề tài giới hạn trong việc nghiên cứu tình hình kinh doanh của hãng HK Quốc gia Việt Nam trong khoảng thời gian từ 1994 ( 2004.4. Phơng pháp nghiên cứu.4Luận văn tốt nghiệpTrên quan điểm duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, quan điểm đổi mới của Đảng, đặt VNA trong môi trờng HK mở với sự ràng buộc chặt chẽ giữa các hãng HK với nhau, đề tài sử dụng các phơng pháp nghiên cứu nh phơng pháp diễn giải và quy nạp, phơng pháp phân tích, so sánh để nghiên cứu đối tợng của luận án. Nhờ đó có đợc các giải pháp có khả năng giải quyết đợc những vấn đề nghiên cứu đặt ra.5. Những đóng góp của luận văn.- Làm rõ tầm quan trọng của vận tải HK và vai trò của nó trong nền kinh tế quốc dân, trong quá trình toàn cầu hoá kinh tế và quá trình hội nhập của Việt Nam. Đặc biệt đề tài làm rõ cơ sở khoa học của hiệu quả trong kinh doanh vận tải HK, chỉ tiêu đánh giá về hiệu quả trong kinh doanh vận tải HK, các nhân tố ảnh hởng đến hiệu quả trong kinh doanh vận tải HK.- Phân tích thực trạng kinh doanh vận tải HK của VNA từ khi tham gia trong nền kinh tế thị trờng, chỉ ra đợc những kết quả đã đạt đợc và những tồn tại cần giải quyết. Đặc biệt đánh giá đợc hiệu quả kinh doanh của VNA và rút ra đợc những kết luận quan trọng để xác định các vấn đề cần nghiên cứu các giải pháp.- Vận dụng hợp lý kiến thức tổng hợp của nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau để nghiên cứu và đề xuất các giải pháp có căn cứ khoa học và có tính khả thi ứng dụng vào thực tiễn kinh doanh của VNA nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của VNA trên thơng trờng.6. Tên, nội dung và bố cục của luận văn.Tên luận văn: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh vận tải hàng không của hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines).Bố cục của luận văn: Ngoài phần mở đầu, kết luận và các tài liệu tham khảo, luận văn gồm 3 chơng:Chơng 1: Khái quát về hãng hàng không Quốc gia Việt NamChơng 2: Phân tích hoạt động kinh doanh của hãng HKQG Việt Nam.Chơng 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh vận tải hàng không của hãng hàng không Quốc gia Việt Nam.5Luận văn tốt nghiệpChơng 1Khái quát về hãng hàng không quốc gia Việt Nam 1.1 Đặc điểm và vai trò của vận tải Hàng không trong nền kinh tế quốc dân1.1.1. Đặc điểm của vận tải hàng không.Những u, nhợc điểm nổi bật của vận tải HK nh sau:Ưu điểm của vận tải HK là:- Tuyến đờng trong vận tải HK là không trung và hầu nh là đờng thẳng;- Tốc độ của vận tải HK rất cao: Gấp 27 lần so với đờng biển, 10 lần so với ô tô và 8 lần so với tàu hoả;- Là ngành vận tải hiện đại và có khả năng nối kết nhiều vùng trong một quốc gia và nhiều quốc gia trên toàn cầu mà các phơng tiện vận tải khác không làm đợc;- Vận tải HK diễn ra đều đặn và vòng quay vốn nhanh;- Vận tải HK là phơng tiện giao thông hiện đại và an toàn cao [43].Nhợc điểm của vận tải HK là:- Cần vốn lớn để đầu t cho cơ sở hạ tầng, phơng tiện vận tải và kiểm soát không lu. Do đó khả năng phát triển vận tải HK của một quốc gia phụ thuộc rất nhiều vào sự hỗ trợ từ phía Nhà nớc về vốn, công nghệ và đào tạo, trong khi các phơng tiện vận tải khác không cần nh vậy;- Giá cớc hành khách và hàng hoá cao hơn nhiều lần các phơng tiện vận tải khác;- Không thích hợp cho vận chuyển các loại hàng hoá giá trị thấp, khối lợng lớn và cồng kềnh.1.1.2 Những đặc tính kinh tế của sản phẩm dịch vụ hàng khôngNgành hàng khôngmột ngành kinh tế kỹ thuật. Sự phát triển của nó có tác dụng hỗ trợ tích cực cho sự phát triển của nền kinh tế quốc dân hoặc các ngành sự nghiệp khác mang tính đặc thù cao. Nó đợc nhà nớc u tiên phát triển nhằm đáp 6Luận văn tốt nghiệpứng nhu cầu giao lu kinh tế, văn hoá, chính trị, ngoại giao nhanh nhất. Đồng thời nó cũng là ngành có đóng góp lớn vào ngân sách nhà nớc. Trớc tiên, vận tải hàng không đợc coi là một ngành kinh tế với các đặc tính nh sau:- Phân biệt chất lợng sản phẩm khó: Các hãng hàng không thờng xuyên phải đơng đầu với một thực tế rằng trong quan điểm của hành khách thì sự khác biệt giữa ghế ngồi của hãng này với hãng khác, cũng nh loại máy bay này với máy bay khác là rất nhỏ nếu các hãng này có thời gian bay nh nhau. Chính bản thân phần vận chuyển hàng không đã tạo ra những sản phẩm khá đồng nhất. Đối với khách hàng, ghế ngồi của các hãng hàng không rất giống nhau và dờng nh không có sự phân biệt đối với chỗ dành cho vận chuyển hàng hoá. Thậm chí nếu có sự khác biệt đó tồn tại thì nó cũng bị giảm thiểu tới mức tối đa qua các chuyến bay quốc tế hoặc các hiệp định hàng không song phơng cũng sẽ nhằm vào việc tiêu chuẩn hoá các sản phẩm hàng không và chất lợng dịch vụ của các hãng này. Dù nếu nh những sự bắt buộc ngoại cảnh này không tồn tại thông qua cạnh tranh và các động lực kinh tế thì thực tế các hãng hàng không cũng sử dụng chủng loại máy bay tơng đơng giống nhau, có nghĩa là các hãng hàng không cuối cùng sẽ đa ra các sản phẩm tơng đơng.Chính bản chất đồng nhất của các sản phẩm hàng không làm tăng gấp đôi sự cạnh tranh+ Thứ nhất: trong thị trờng cạnh tranh nó thúc đẩy các hãng hàng không nỗ lực hết sức làm sao cho sản phẩm của mình khác biệt với sản phẩm của hãng cạnh tranh. Để làm đợc điều này đầu tiên họ đa những máy bay thuộc thế hệ mới vào khai thac, tần suất bay cao hơn, chi phí nhiều hơn cho xuất ăn trên máy bay và tăng c-ờng quảng cáo cũng nh việc lập kế hoạch bay sao cho đảm bảo lịch bay.+ Thứ hai: bản chất đồng nhất của sản phẩm hàng không làm cho các hãng hàng không hoàn toàn mới có thể xâm nhập thị trờng, thâm nhập những đờng bay hiện tại khá dễ dàng.- Tính khó thâm nhậpDo đặc tính của vận tải hàng không là dùng phơng tiện máy bay trên không và khi một hãng hàng khoong muốn bay thì phải xin phép nớc có sở hữu đờng bay. Có tình trạng cạnh tranh về giá cả giữa các hãng hàng không.- Xu hớng độc quyền hoáDo sự cạnh tranh trong hoạt động kinh tế hàng không ngày càng gia tăng đe doạ phá sản hàng loạt các hãng hàng không yếu kém và uy hiếp đến anh ninh, an toàn. 7Luận văn tốt nghiệpDo đó, xu thế cần có sự can thiệp hỗ trợ của nhà nớc để bảo vệ quyền lợi của hãng hàng không quốc gia, và hỗ trợ tích cực để hãng hàng không quốc gia có thể cạnh tranh với bên ngoài giành u thế về kinh tế. Mặc dù có nhiều lý do ủng hộ cho hình thức sở hữu t nhân của các hãng hàng không nh:+ Nới lỏng hoá luật ngoại tệ+ Tránh gánh nặng tài chính cho chính phủ trong việc mở rộng đầu t+ Vấn đề hiệu quả trong các hoạt động kinh doanhTuy nhiên ý kiến duy trì sở hữu nhà nớc vẫn còn chiếm u thế do:+ Mục đích thu lợi nhuận+ Thu ngoại tệ mạnh cho nhà nớc+ Hãng hàng không quốc gia đại diện cho đất nớc+ Trợ giúp cho các ngành du lịch+ Trợ giúp cho các ngành sản xuất máy bay+ Tạo ra đội ngũ cán bộ lỹ thuật cao và chất lợng, tạo mối liên hệ với nớc ngoài và dự trữ chiến lợc máy bayHầu hết các hãng hàng không quốc gia đợc thành lập khi Chính phủ nhìn nhận nó trong lợi ích cao nhất của đất nớc khi có một hãng hàng không quốc gia của riêng mình. ý tởng để Chính phủ sở hữu và vận hành các hãng hàng không cũng ở trong tầm nhìn của nhiều quốc gia. Một sỗ hãng hàng không quốc tế trớc đây do Nhà nớc sở hữu nay đợc t nhân hoá hoàn toàn hoặc từng phần, cũng có một số hãng hàng không do Nhà nớc sở hữu cũng đang chờ đợc t nhân hoá trong tơng lai gần.Ngoài những đặc tính kinh tế trên vận tải hàng không còn có các đặc tính khác:- Tập trung vốn nhiều- Mang tính chất phát triển lâu dài- Ngành vận tải hàng không có thể gặp các vấn đề về tài chính do áp dụng kỹ thuật mới dẫn đến tình trạng nhiều dung lợng hơn cầu- Tỷ lệ lãi và vốn góp cao8Luận văn tốt nghiệp- Tính chu kỳ: mỗi hãng hàng không đều phát triển có tính chu kỳ thờng là 3 năm tăng trỏng, 2 năm dừng, 2 năm suy thoái và tiếp đến lại là 3 năm tăng tr-ởng.Ngành còn mang các đặc tính của dịch vụ quốc tế nh: việc thâm nhập vào thị trờng quốc tế, qui định về các chính sách giá của các tổ chức hàng không quốc tế .v.v. Thực hiện chuyên chở các hành khách trong nớc và nớc ngoài từ lãnh thổ nớc mình tới các nớc khác.1.1.3 Vai trò của vận tải hàng không trong nền kinh tế quốc dân Vận tải nói chung và vận tải hàng không nói riêng có vai trò rất quan trọng và có tác dụng to lớn đối với nền kinh tế quốc dân của mỗi quốc gia, cũng nh đối với nền kinh tế thế giới, đặc biệt góp phần thúc đẩy tiến trình buôn bán quốc tế, du lịch quốc tế và hội nhập giữa các nớc trong một khu vực và giữa các khu vực trên thế giới. Hệ thống vận tải hàng không nó phục vụ tất cả các lĩnh vực của đời sỗng xã hội nh sản xuất, lu thông, tiêu dùng. quốc phòng, do đó nó phản ánh trình độ phát triển của một nớc. Cũng nh các phơng tiện vận tải khác, vận tải hàng không là yếu tố quan trọng của lu thông. C.Mác nói Lu thông có nghĩa là hành trình thực tế của hàng hoá trong không gian đợc giải quyết bằng vận tải. Vận tải là sự tiếp tục của qúa trình lu thông và vì quá trình lu thông ấy. Nh vậy, vai trò của vận tải hàng không trong nền kinh tế quốc dân biểu hiện khá rõ nét ở hai khía cạnh sau:- Vận tải hàng không là chất xúc tác đặc biệt thúc đẩy nền kinh tế quốc dân và mối quan hệ kinh tế quốc tế phát triển Thc tế cho thấy sự phát triển của ngành hàng không kéo theo sự phát triển của nhiều lĩnh vực kinh tế khác, là ngành có nhiều đóng góp ngoại tệ cho Nhà nớc, là nơi dự trữ và cung cấp đội ngũ cán bộ có trình độ, có kỹ thuật phục vụ cho quốc phòng, là phơng tiện vận tải duy nhát có khả năng nối kết nhiều vùng trong một quốc gia và nhiều quốc gia trên toàn cầu mà các phơng tiện vận tải khác không làm đợc. Do đó mạng lới vận tải hàng không là hệ thống huyết mạch quan trọng của các hoạt động kinh tế quốc tế, làm cho khái niệm về biên giới kinh tế đã vợt ra khỏi biên giới lãnh thổ của từng quốc gia trở thành môit trờng kinh tế rộng lớn. Mở đờng hàng không cũng có nghĩa là mở rộng hợp tác về kinh tế, quan hệ chính trị và giao lu văn hoá xã hội. Hay nói cách khác, vận tải hàng khôngmột điển hình về mối quan hệ kinh tế quốc tế, và là ngành có vai trò quan trọng trong quá trình hội nhập mà các phơng tiện vận tải khác không thay thế, so sánh đợc.9Luận văn tốt nghiệp- Thu và chi của ngành vận tải hàng khôngmột bộ phận cấu thành trong cán cân thanh toán quốc tế: Theo định nghĩa trong thơng mại quốc tế thì Việc thanh toán các nghĩa vụ tiền tệ phát sinh có liên quan tới các quan hệ kinh tế, thơng mại và các mối quan hệ khác giữa các tổ chức, các Công ty và các chủ thể khác nhau của các nớc gọi là thanh toán quốc tế. Nh vậy, hoạt động vận tải hàng không quốc tế có tác động đến vị trí cán cân thanh toán của tất cả các quốc gia trên thế giới trong cả hai mảng Cân đối vô hình: và Cân đối hữu hình. Những ảnh hởng tích cực của nó trong thanh toán quốc tế thể hiện ở giá vé áp dụng và giá vé công bố, và những khoản thu ngoại tệ từ các hoạt động dịch vụ thơng mại và kỹ thuật hàng không. Điều đó có nghĩa là những khoản thu nhập ấy trở thành một khoản thuận lợi trong cân bằng thơng mại có thể bù đắp lại cho những khoản thiếu hụt trong cán cân thanh toán từ việc thanh toán thơng mại cho các hãng hàng không nớc ngoài và từ việc chi tiêu ngoại tệ của nời đi du lịch nớc ngoài. Đồng thời nó là điều kiện quan trọng trong cán cân thanh toán cho việc mua bán các thiết bị hang không và nhiên liệu máy bay. Rõ ràng thanh toán quốc tế cũng có thể đợc hiểu là việc tái đầu t. Do đó việc nâng cao hiệu quả trong kinh doanh vận tải hàng không cũng nh việc quản lý doanh thu huệu quảmột biện pháp tái đầu t từ trong nội lực cảu mỗi hãng hàng không, đặc biệt là các hãng hàng không nhỏ đang phát triển nh Vietnam airlines (VNA). Từ phân tích trên, có thể xác định tác dụng của vận tải hàng không nh sau:- Là ngành sáng tạo ra một phần đáng kể tổng sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân- Đáp ứng nhu cầu di chuyển ngày càng tăng của hàng hoá và hành khách trong xã hội- Góp phần khắc phục sự phát triển không đồng đều giữa các địa phơng, mở rộng giao lu, trao đổi hàng hoá trong một nớc và quốc tế- Rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, giữa đồng bẵng và miền núi, góp phần cải thiện đời sống nhân dân- Mở rộng quan hệ kinh tế với nớc ngoài- Tăng cờng khả năng quốc phòng và bảo vệ đất nớc.1.2. Sự hình thành và phát triển của hãng hàng không quốc gia Việt Nam 10[...]... phơng tiện vận tải khác, vận tải hàng không là yếu tố quan trọng của lu thông. C.Mác nói Lu thông có nghĩa là hành trình thực tế của hàng hoá trong không gian đợc giải quyết bằng vận tải. Vận tải là sự tiếp tục của qúa trình lu thông và vì quá trình lu thông ấy. Nh vậy, vai trò của vận tải hàng không trong nền kinh tế quốc dân biểu hiện khá rõ nét ở hai khía cạnh sau:- Vận tải hàng không là chất... hang không và nhiên liệu máy bay. Rõ ràng thanh toán quốc tế cũng có thể đợc hiểu là việc tái đầu t. Do đó việc nâng cao hiệu quả trong kinh doanh vận tải hàng không cũng nh việc quản lý doanh thu huệu quảmột biện pháp tái đầu t từ trong nội lực cảu mỗi hÃng hàng không, đặc biệt là các hÃng hàng không nhỏ đang phát triển nh Vietnam airlines (VNA). Từ phân tích trên, có thể xác định tác dụng của. .. hoảng kinh tế. Nếu nh trớc đây một số đờng bay "vàng" của VNA nh Hồng - Kông, Băng Cốc Mỗi năm mang lại lợi nhuận từ năm đến mời triệu USD, thì bắt đầu từ năm 2002 những đờng bay này chỉ đạt hoà vốn.50 Luận văn tốt nghiệpChơng 1Khái quát về hÃng hàng không quốc gia Việt Nam 1.1 Đặc điểm và vai trò của vận tải Hàng không trong nền kinh tế quốc dân1.1.1. Đặc điểm của vận tải hàng không. Những... VN CI HAN TPE LAX Số tiền thu đợc do xuất bán vé cho hành khách phục vụ hành trình HAN KHH của VNA đợc coi là doanh số bán còn doanh thu vận tải của Việt Namsố tiền thu đợc do việc Việt Nam thực hiện chặng bay HAN SGN. Tơng tự doanh thu vận tải của CI là số tiền thu đợc từ việc vận chuyển chặng TPE LAX.Bên cạnh việc vận chuyển những vé VNA xuất, VNA còn tham gia vận chuyển mét hay nhiỊu... nổi bật của vận tải HK nh sau:Ưu điểm của vận tải HK là:- Tuyến đờng trong vận tải HK là không trung và hầu nh là đờng thẳng;- Tốc độ của vận tải HK rất cao: Gấp 27 lần so với đờng biển, 10 lần so với ô tô và 8 lần so với tàu hoả;- Là ngành vận tải hiện đại và có khả năng nối kết nhiỊu vïng trong mét qc gia vµ nhiỊu qc gia trên toàn cầu mà các phơng tiện vận tải khác không làm đợc;- Vận tải HK... màu đỏ, nhằm đảm bảo thông tin trên các tờ là nh nhau.- Chứng từ sau một chuyến bay đợc các văn phòmg thơng mại trong nớc, đại diện hàng không Việt Nam ở nớc ngoài tập hợp lại và chuyển về phòng doanh thu vận tải theo quy định về luân chuyển và quản lý chứng từ tài chính kế toán số 839/ TGĐ ngày 12 tháng 11 năm 1993 của Tổng Giám Đốc hÃng hàng không quốc gia Việt Nam. - Phòng doanh thu vận tải dựa... tr-ởng.Ngành còn mang các đặc tính của dịch vụ quốc tế nh: việc thâm nhập vào thị trờng quốc tế, qui định về các chính sách giá của các tổ chức hàng không quốc tế .v.v. Thực hiện chuyên chở các hành khách trong nớc và nớc ngoài từ lÃnh thổ nớc mình tới các nớc khác.1.1.3 Vai trò của vận tải hàng không trong nền kinh tế quốc dân Vận tải nói chung và vận tải hàng không nói riêng có vai trò rất quan... ph¸t triĨn nỊn kinh tÕ ViƯt Nam theo híng hội nhập của Đảng trong quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nớc. Đây là cơ sở lý luận vững chắc, là kim chỉ nam cho việc nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh cđa VNA trong tiÕn tr×nh héi nhËp víi khu vực và thế giới.1.4.1. Dự báo thị trờng vận tải hàng không Việt Nam đến năm 2010Tuy môi trờng kinh doanh không còn thuận lợi nh trớc... nhanh;- Vận tải HK là phơng tiện giao thông hiện đại và an toàn cao [43].Nhợc điểm của vận tải HK là:- Cần vốn lớn để đầu t cho cơ sở hạ tầng, phơng tiện vận tải và kiểm soát không lu. Do đó khả năng phát triển vận tải HK của một quốc gia phụ thuộc rất nhiều vào sự hỗ trợ từ phía Nhà nớc về vốn, công nghệ và đào tạo, trong khi các phơng tiện vận tải khác không cần nh vậy;- Giá cớc hành khách và hàng. .. nhiều quốc gia trên toàn cầu mà các phơng tiện vận tải khác không làm đợc. Do đó mạng lới vận tải hàng không là hệ thống huyết mạch quan trọng của các hoạt động kinh tế quốc tế, làm cho khái niệm về biên giới kinh tế đà vợt ra khỏi biên giới lÃnh thổ của từng quốc gia trở thành môit trờng kinh tế rộng lớn. Mở đờng hàng không cũng có nghĩa là mở rộng hợp tác về kinh tế, quan hệ chính trị và giao lu . hãng hàng không Quốc gia Việt NamChơng 2: Phân tích hoạt động kinh doanh của hãng HKQG Việt Nam. Chơng 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. tích Chơng 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh3 .1 Một số giải pháp tối u hoá doanh thu và nâng cao hiệu quả kinh doanh của VNA.3.1.1. Khắc phục
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh vận tải hàng không của hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines).doc, Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh vận tải hàng không của hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines).doc, Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh vận tải hàng không của hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines).doc, Đặc điểm và vai trò của vận tải hàng không trong nền kinh tế quốc dân. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam - sự hình thành và quá trình phát triển Đối tợng và tác dụng của phân tích hoạt động kinh doanh., Kết luận phân tích Một số giải pháp tối u hoá doanh thu và nâng cao hiệu quả kinh doanh của VNA. Một số đề suất kiến nghị., Đặc điểm và vai trò của vận tải Hàng không trong nền kinh tế quốc dân, Cơ cấu tổ chức của hãng Hàng không quốc gia Việt Nam:, Dự báo thị trờng vận tải hàng không Việt Nam đến năm 2010 Mục tiêu định hớng phát triển của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam., Chiến lợc phát triển của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam., Đối tợng nghiên cứu của phân tích kinh doanh., Phải cạnh tranh với các hãng hàng không khác mạnh hơn, Mạng đờng bay còn đơn giản. Khó có thể chiếm lĩnh thị trờng trong khi tiềm lực còn hạn chế., Phải cạnh tranh với các phơng tiện vận tải khác ngày càng phát triển. Giảm dần sự hậu thuẫn của Nhà nớc., Xét về cơ cấu thị trờng cho thấy:, Xét về cơ cấu nguồn khách:, Các nhân tố cơ bản ảnh hởng đến hiệu quả kinh doanh trong vận tải hàng không., Khắc phục tình trạng chậm, huỷ chuyến ., Khắc phục tình trạng hệ số sử dụng ghế thấp vào mùa thấp điểm ., §èi víi chÝnh phđ.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay