Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 cả năm

21 141 1
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/06/2017, 17:33

Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH LỚP CẢ NĂM §éng tõ to be / C¸ch chia ®éng tõ To be I C¸c ng«i tiÕng Anh: TiÕng Anh ng«i: (cã ®¹i tõ nh©n x-ng lµm chđ ng÷) Ng«i thø nhÊt: I/ we – chØ ng-êi ®ang nãi hay chØ chÝnh m×nh Eg: I am a teacher Ng«i thø hai: you – chØ ng-êi ®ang nghe hay ®ang nãi chun trùc tiÕp víi m×nh Eg: You are students Ng«i thø 3: she/ he/ it/ they – chØ ng-êi hay vËt ®-ỵc nãi ®Õn Eg: She is my teacher Cơ thĨ: Ng«i Sè Ýt Sè nhiỊu Thø nhÊt I We Thø hai You You Thø ba He/ she/ it They II §éng tõ to be / C¸ch chia ®éng tõ to be §éng tõ “to be” l¯ ®éng tõ c¬ b°n tiÕng Anh §éng tõ “to be” ®­ỵc chia kh¸c ®i víi c¸c ng«i kh¸c nhau, ë th× hiƯn t¹i ®éng tõ “to be”cã d¹ng (am/ is/ are) ®­ỵc chia thĨ nh­ sau: Ng«i Sè Ýt To be Thø nhÊt I am Thø hai You are Thø ba He/ she/ it is  Lưu ý: + Độn g từ To be ‚is‛ dùn g cho ng«i thø sè + Độn g từ To be ‚are‛ dùn g cho số nhiều Sè nhiỊu We You They To be are are are III C¸c chđ ®iĨm ng÷ ph¸p Unit 1 C¸ch chµo hái Hi/ Hello Good morning/ afternoon C¸ch giíi thiƯu tªn m×nh: My name is / I am C¸ch hái th¨m søc kh: How are you? – I am fine/ well/ tired/ so so C¸ch hái tªn, ti cđa b¹n: What is your name? – My name is How old are you? - I’m + ti (years old) C¸ch giíi thiƯu tªn ng-êi kh¸c This/ That is He is She is They are Exercises I Dùng đại từ nhân xưng để thay cho từ gạch dưới: Thu and Lan are students My father and I are teachers My book is here His pencils are there Are you and Nam students? W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net T: 098 1821 807 Trang | Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai II Complete the following statements as the model; Ex: morning / I / Tam / this / Mai Good afternoon I’m Tam This is Mai afternoon / name / Peter / this / Mary Hi / I / Jane / this / David evening / Long / this / Vinh Hello / Nobita / this / Suka morning / name / Hai / this / Hung III Fill in each gap with a suitable word to complete the following dialogue 1) Minh: evening, Van Van: Hi, Minh _ _ you? Minh: _ _ fine, thank _ _ ? Van: Fine, Goodbye Minh: 2) Mai: Good _, _Cuong Mr Cuong: Good morning , Mai Mai: Mr Cuong, _ _ Trang Mr Cuong: , Trang How _ you? Trang: _eleven _ IV Complete the following statements as the model: Ex: I / / old / how / I / S1: I’m six years old How old are you? S2: I am seven I / / old / how / I / 12 We / 14 / old / how / I / I / 16 / old / how / I / 20 I / 19 / old / how / we / 17 We / / old / how / we / 11 V Give the questions for these answers _? I am fine , thanks _? My name is Mr.Brown _? I ‘m ten years old _? We are fine, thgank you VI Put the words and sentence marks in the correct order to make a complete sentence thank / are / you / fine / , / we / old / I / years / fourteen / am / today / how / ? / you / are / is / name / you / ? / / my / and / Tom / this / evening / Miss / , / Hung / good / / Hoa / is / VII Translate into English Chµo b¹n Lan H«m b¹n kh kh«ng? M×nh kh, c¶m ¬n b¹n Cßn b¹n th× sao? Chµo c« Mai, chóc c« mét bi s¸ng tèt lµnh Em tªn lµ Hoa Tªn cđa m×nh lµ Trung vµ ®©y lµ Nga M×nh 13 ti cßn b¹n bao nhiªu ti? W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net T: 098 1821 807 Trang | Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai §éng tõ to be / C¸ch chia ®éng tõ To be (tiÕp) I C¸ch dïng cđa to be §éng tõ “to be” nghÜa: l¯, th×, ë (t theo cÊu tróc c©u) Nã ®­ỵc dïng ®Ĩ: a Giíi thiƯu tªn, ti, nghỊ nghiƯp Eg: My name is Lan I am a teacher b Nãi vỊ vÞ trÝ cđa ng-êi, vËt Eg: The book is on the table She is in the living room c Dïng kÌm víi tÝnh tõ ®Ĩ chØ phÈm chÊt, ®Ỉc ®iĨm, tÝch c¸ch, tÝnh chÊt cđa ng-êi hay cđa vËt Eg: My sister is very beutiful This book is good d Dïng cÊu tróc “There is/ there are ” ®Ĩ chØ sù mỈt cða ng­êi hay vËt ë mét vÞ trÝ n¯o ®ã Eg: There is a book on the table There are ten tables in my classroom II CÊu tróc c©u víi to be (+) C©u kh¼ng ®Þnh: S + be + N/ adj Eg: I am a student She is a teacher (-) C©u phð ®Þnh: Thªm “not” v¯o sau ®éng tõ “to be”: S + be + not + N/ adj Eg: I am not a student She is not a teacher (?) C©u nghi vÊn: (c©u hài d¹ng ®°o) §°o ®éng tõ “to be” lªn tr­íc chð ng÷ Be + S + N/ adj? – Yes, S + be/ No, S + benot Eg: Are you a student? – Yes, I am Is she a student? – No, she isn’t III C¸c chđ ®iĨm ng÷ ph¸p Unit C¸ch dïng ®¹i tõ chØ ®Þnh “This/ that, these/ those” This/ that: ®-ỵc dïng ®Ĩ chØ vËt sè Ýt Eg: (+) This is a/ my book That is my class (?) Is this your book? – Yes, it is (?) Is that your pen? – No, it isn’t These/ those ®-ỵc dïng ®Ĩ chØ vËt sè nhiỊu Eg: (+) These are my books Those are the windows (?) Are these your books? – Yes, they are Are those your pens? No, they aren’t C¸ch hái vµ tr¶ lêi vỊ tªn cđa ®å vËt What is this/ that? – It’s a/ an + N What are these/ those? – They are + Ns C¸ch hái vµ tr¶ lêi vỊ n¬i ë cđa b¹n em Where you live? I live in/ on/ at  Note: at – dïng víi sè nhµ on – dïng víi tªn ®-êng in – dïng víi nh÷ng n¬i cßn l¹i ( nhµ, th«n, x·, hun, tØnh ) Eg: I live in Tan Yen Exercises Ex I §iỊn v¯o chç trèng víi d¹ng ®óng cða ®.t “to be” This Mr Hung I Lan We students Lan and Hoa my friends W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net T: 098 1821 807 Trang | Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai My father very strict Minh _ a good student My pens _ very nice they your books? – Yes, they How you? 10 What your name? Ex II Chun c¸c c©u sau sang c©u phđ ®Þnh You are in grade It is Monday today My ruler is old He is a doctor There are many books on the bookshelf Ex III Hãy trả lời câu hỏi sau: What is that?  table Where you live?  _ Ha Noi What are those?  pens Is that your bag?  Yes _ What is this?  eraser Ex IV Ghép câu hỏi với câu trả lời cho phù hợp: A How are you? What’s that? Where you live? How old is Lan? Is that your pencil? How you spell it? What’s his name? Who is this? B A I live on Nguyễn Trãi street B Yes That is my pencil C His name is Phong D I’m fine E She is eleven F This is my sister G It’s a stereo H M-A-I Ex V S¾p xÕp c¸c tõ x¸o trén thµnh c©u hoµn chØnh pen / an / that / a / eraser / or / is? house / street / in / we / Thong Nhat / live / on / a your / / name / spell / you / how down / book / and / open / sit / your teacher / name / am / Nobel / my/ I / is / a / and Đại từ nhân xưng / Tính từ sở hữu I §¹i tõ nh©n x-ng vµ tÝnh tõ së h÷u §TNX tiÕng Anh (I, We, you, he, she, it, they) ®-ỵc dïng lµm chđ ng÷ c©u NÕu c©u hái s/d ng«i thø hai “You” th× c©u tr° lêi s/d ng«i thø nhÊt “I/We” v¯ ng­ỵc l¹i, cßn ng«i thø ba th× hài bºng chð ng÷ n¯o tr° lêi b»ng chđ ng÷ Êy tÝnh tõ së h÷u t-¬ng øng TÝnh tõ s¬ h÷u lµ tõ ®øng tr-íc danh tõ cho biÕt danh tõ ®ã (ng-êi hay vËt) thc vỊ TÝnh tõ së h÷u ph¶i phï hỵp víi chđ së h÷u Eg: We like our teacher very much He is living with his mother TÝnh tõ së h÷u ko ®øng ®ù¬c mét m×nh mµ lu«n ®i kÌm víi danh tõ, tÝnh tõ së h÷u ko thay ®ỉi dï nã ®i víi d.tõ sè Ýt hay d.tõ sè nhiỊu Eg: my book (s¸ch cđa t«i) -> my books (nh÷ng qun s¸ch cđa t«i) W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net T: 098 1821 807 Trang | Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai My book is on the table -> My books are on the table Cơ thĨ: §¹i tõ nh©n x-ng TÝnh tõ së h÷u NghÜa I My cđa t«i We Our cđa chóng t«i You Your cđa b¹n, cđa c¸c b¹n He His cđa cËu Êy She Her cđa c« Êy It Its cđa nã They Theirr cđa hä I C¸c cÊu tróc c©u ®· häc C¸ch hái tªn What + be + ttsh + name? Ttsh + name + be + tªn Eg: What is your name? My name is Nam What is his name? – His name is Minh C¸ch hái ti: How old + be + S? S + be + sè ti + (years old) Eg: How old are you? – I am eleven years old How old is she? – She is fifteen years old D¹ng sè nhiỊu cða danh tõ Th«ng th­êng ta thªm “s” v¯o sau danh tõ sè Ýt Eg: a pen -> pens; a table -> tables; Víi nh÷ng d.tõ sè Ýt tËn cïng bºng “ch, sh, s, x, z’ ta thªm “es” v¯ ®äc l¯ /iz/ Eg: a class -> classes; a box -> boxes; There is/ There are: ®-ỵc dïng ®Ĩ chØ sù hiƯn diƯn cđa ng-êi hay cđa vËt “There is + a/ an + N” chØ sù hiªn diƯn cða ng-êi hay vËt Eg: There is a board in the claaroom There is a teacher in the classroom “There are + Ns” chØ sù hiƯn diƯn cða nhiỊu ng­êi hay nhiỊu vËt Eg: There are ten desks in the classroom There are thirty - two students in my class §Ĩ chun sang c©u phð ®Þnh ta thªm “not” v¯o sau ®éng tõ “to be”: is/ are There is/ are + not + N(s) Eg: There is not a TV in the room There are not books on the table §Ĩ th¯nh lËp c©u hài ta ®ỉi ®éng tõ “to be” lªn tr­íc “Be + there + N(s)?” Eg: Is there a teacher in the classroom? - Yes, there is Are there two teachers in the classroom? - No, there aren’t (are not) C©u hái vỊ sè l-ỵng víi danh tõ ®Õm ®-ỵc How many + Ns + are there? - There is/ are + sè l-ỵng Exercises I §iỊn d¹ng ®óng cđa To Be vµo chç trèng What’s _ this? We classmates That a book The children _ fine What _ her name? Nam and Minh _ students this your brother? Who those? They _ my friends My father a doctor 10 How old he? He _ ten II Tr¶ lêi c¸c c©u hái theo gỵi ý W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net T: 098 1821 807 Trang | Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai What is that?  table Where you live?  _ Ha Noi What are those?  pens Is that your bag?  Yes _ What is this?  eraser III Chun c¸c c©u sau sang d¹ng sè nhiỊu This is a telephone  That is a house  I am ten years old  What is this?  It is a desk  He is a teacher -> _ You are students -> She is my sister -> What is that? -> 10 It is my book -> IV Sưa lçi c¸c c©u sau We are fine, thanks you Where are you live? I’m ten year old I live in Le Loi street This is books and those are pen V H·y ®iỊn: I, we, you, she, he, it, they, my, our, his, her, its, their vµo mçi chç trèng c¸c c©u sau I am Lan This is _ sister _ name is Mai _ a d octor This is Mr Tung with _ students Mr Minh and Mrs Lam are in the living room _ are teachers There are four people in family What is this? _ is a book How old are Linh and Lan? are twelve years old What are those? _ are armchairs Hi, _ am Nam, this is brother, Minh We are in house What is _ name? My name is Ba 10 Thai is my mother name is Hoa is thirty - five years old Danh từ số ít, số nhiều I Cách thành lập danh từ số nhiều: - Thơng thường danh từ số nhiều có thêm S cuối a book ( sách) books ( sách) a table ( bàn ) tables ( bàn ) - Những danh từ tận : x, s, o, ch, sh, z : ta thêm “es” a bus buses ( xe bt) a couch couches ( ghế sa lơng dài) - Những danh từ tận Y có trường hợp xảy ra: - Y đứng sau phụ âm đổi Y thành i thêm es a city W: www.hoc247.net cities ( thành phố ) F: www.facebook.com/hoc247.net T: 098 1821 807 Trang | Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai families ( gia đình ) a family - Y đứng sau chữ ngun âm (u, e, o, a, i ) thêm s phía sau a key keys ( chìa khóa ) a boy boys ( cậu bé ) - Danh từ tận f fe, ta đổi f fe thành v sau thêm es vào knives ( dao) ; a leaf a knife - Danh từ tận ngun âm o đứng trước phụ âm ta thêm es vào a potato potatoes ( củ khoai tây ) a tomato tomatoes ( chua ) - leaves ( lá) Danh từ tận ngun âm o đứng trước ngun âm ta thêm s : a kangaroo kangaroos ( chuột túi ) a radio radios ( máy rađiơ) - Một số danh từ thành lập số nhiều có dạng đổi đặc biệt: a woman women (những người đàn bà ) a man men ( người đàn ơng ) a child children ( đứa trẻ ) a mouse mice ( chuột ) a tooth teeth ( ) a foot feet ( bàn chân ) a groose greese ( ngổng ) a person people ( người ) an ox oxen ( bò ) II Cách phát âm: Cách phát âm danh từ tận s, es  Chữ s phát âm /s/ danh từ âm tận là: k, f, p, t, th /s/: Books , streets  Chữ s phát âm /iz/ danh từ có tận chữ cái: s, x, sh, ch, ce, ge, z / iz/: Couches , kisses, taxes, classes sentences watches  Chữ s phát âm /z/; loại trừ trường hợp nói lại: /z/: plays, teachers, rulers, Chú ý: es thêm vào danh từ có tận phụ âm + y ta phát âm es /z/ /z/: City cities; story stories; family families Exercises I §iỊn tÝnh tõ së h÷u thÝch hỵp vµo chç trèng What’s her name? _ name is Xuan Is name Tam? No name is Binh They are engineers names are John and Davie Is this your ruler? Yes It is _ ruler This is Nam and that is _ book We are in classroom friends are, too W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net T: 098 1821 807 Trang | Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai My dog is intelligent _ name is Phen Is that _ teacher? No, this is my teacher There are four people in family 10 I and Lan are students of class 6A classroom is there II §Ỉt c©u hái cho c¸c tõ g¹ch ch©n sau My name is Linh It’s a school bag They are tables She is Miss Robinson Yes That is Tam’s school Her name is Vy, not Lan I am eleven years old This is her sister No She is Tuyet 10 His father is 60 years old III Chän ®¸p ¸n ®óng Phong and Nam (am/ is/ are) ten years old My brother and I( am/ is/are) students That is my father (He/She/It) is thirty- nine years old This is his sister (My/His/Her) name is Hanh Hello, (my/his/her) name is Tan I’m a student (How many/ How old/ How) is he? He’s twenty (Who/How/What) is that? That’s a lamp How many books are there? There (am/is/are) one My house is (at/from/in/on) the fifth floor 10 Is she (an/ a /one/) nurse? 11 She does( his/her/she/my) homework in the evening 12 Thu and Nga help (her/ she/their/they) mother after school 13 (This/There/That/He) is a lake near the hotel 14 What (is / are) those? 15 That’s my dog (Its/ It’s) name is Reck IV GhÐp c©u hái víi c©u tr¶ lêi thÝch hỵp How are you? A I live on Nguyen Trai street What’s that? B Yes That is my pencil Where you live? C His name is Phong How old is Lan? D I’m fine Is that your pencil? E She is eleven How you spell it? F This is my sister What’s his name? G It’s a stereo Who is this? H M-A-I C¸c cÊu tróc c©u víi ®éng tõ To be I C¸c d¹ng c©u C©u kh¼ng ®Þnh: (+) S + be + adj/ N W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net T: 098 1821 807 Trang | Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai Eg: I am a student They are students C©u phđ ®Þnh (-) S + be not + adj/ N Eg: I am not a student Minh is not a student C©u nghi vÊn (Yes - No questions) (?) Be + S + adj/ N? - Yes, S + be/ _ No, S + be not Ex: Is he a teacher? Yes, he is Ex: Are Lan and Mai students in class 6A? No, they are not Ex: How many classroom are there? There are 24 classrooms Ex: How many books are there? There is a/ one book THE PRESENT SIMPLE TENSE (Thì đơn) Form: Th× hiƯn t¹i ®éng tõ th-êng d¹ng: * Víi ng«i thø sè Ýt: He / She / It (tªn riªng cđa ng-êi, vËt) ®éng tõ ®­ỵc thªm “s/ es” Eg: He gets up at 6.00 Nam washes his face Víi c¸c ®.tõ kÕt thóc bëi “ch, sh, s, x, z” th× thªm “es” v¯ ®äc l¯ / iz/ ®Ỉc biƯt “do -> does, go -> goes, have-> has” Eg: plays # studies Eg: My sister has breakfast at 6.30 Lan goes to school every morning * Víi c¸c ng«i cßn l¹i: I/ We/ you/ they (2 ng-êi, vËt) ®.tõ ®-ỵc gi÷ nguyªn Eg: I get up at 6.00 You wash your face We go to school every afternoon Mai and Hoa have breakfast at 6.30 * Form: (+) S + V(s/es) To be: - Affirmative: S + V1 S + am/is/are - Negative: S + do/does + not + V S + am/is/are + not… - Interrogative: Do/Does + S + V.? Am/Is/Are + S ? (I, We, You, They: He, She, It: does) * S + have/ has = There is/ are in Eg: My family has four people = There are four people in my family My school has two floors = There are two floors in my school C¸c chđ ®iĨm ng÷ ph¸p Unit  CÊu tróc c©u miªu t¶ : S + be (not) + adj Eg: My school is big  Së h÷u c¸ch cđa danh tõ: chØ danh tõ thc vỊ Víi d.tõ sè Ýt th× thªm:’s” v¯o sau d.tõ EG: Mai’s book is on the table Víi danh tõ sè nhiỊu tËn cïng bºng “s” th× thªm “’”, kh«ng tËn cïng bºng “s” th× thªm “’s” nh­ b×nh th­êng Eg: The children’s pens are new W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net T: 098 1821 807 Trang | Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai The students’ bags are on the table S + be(not) + adj Eg: My school is big Exercises I Chia ®éng tõ ngc Thu often (get) up at 4:30 We _ (watch) TV every night Tan and Lan (play) games after school She _ (have) lunch at 11 Bin _ (do) homework every night We (go) to school every day Ba (wash) his face at 6.10 My school (have) 16 classrooms My mother (listen) to music every evening 10 My house (be) in the country II §ỉi c¸c c©u sau sang phđ ®Þnh vµ nghi vÊn He often gets up at They are teachers Mai always goes to school early We live in the country She likes school There is a couch in the room Nam has breakfast at 7:30 each morning These are pencils That is his teacher 10 They usually get up III Chia ®.tõ ngc Thu often (get) up at 4:30 We _ (watch) TV every night Tan and Lan (play) games after school She _ (have) lunch at 11 Bin _ (do) homework every night IV Chän ®¸p ¸n ®óng Phong and Nam ten years old a am b is c are This id my sister name is Hanh a My b his c Her is he? - He’s twenty a How many b How old c How _ is that? - It’s a lamp a Who b How c What How many books are there? - There one a am b is c are V Nèi c©u hái víi c©u tr¶ lêi thÝch hỵp A d be d Its d How long d Which d  How are you? B a I live on Nguyen Hue Street What’s that? b Yes That is my pencil W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net T: 098 1821 807 Trang | 10 Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai Where you live? How old is Lan? Is that your pencil? c His name is Phong d I’m fine e She is eleven How you spell it? What’s his name? f That is my sister g It’s a stereo Who is this? h M-A-I VI §iỊn tõ thÝch hỵp vµo chç trèng This is armchair I live _ a city There are four people _ my family _ is that? - It’s an eraser She usually up at 6:00 ƠN TẬP I §iỊn tõ thÝch hỵp vµo chç trèng This my family There five people my family: my father, my mother, my sister, my brother and me We live _ Quang Trung street My father is forty _ old He is teacher My mother is thirty-nine a nurse My brother is twelve and my sister is ten We _ students II Tr¶ lêi c¸c c©u hái sau How many people are there in his family? Where they live? How old is his father? What does his father do? How old is his mother? Is his mother a doctor? How old is his brother? How old is his sister? What they do? III Chän tõ kh¸c víi c¸c tõ cßn l¹i a sister b brother a telephone b armchair a cassette b ruler c fifteen c stereo c blackboard IV Chän tõ phÇn g¹ch ch©n d-ỵc ph¸t ©m kh¸c a house b couch c four a classes b maps c watches a desk b spell c street V Chän ®¸p ¸n ®óng d many d engineer d father d sound d glasses d there Those lamps (is/ are/ isn’t) new (Are/ Is/ Isn’t) these your books? Is this her (eraser/ books/ pencils) ? Who (is/ he/ are they/ is she) _? They’re Mai and Lan What’s your name? (My/ His/ Her) is Linh Is (her/ his/ your) _ name Mai? Yes It’s Mai W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net T: 098 1821 807 Trang | 11 Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai Are they (big/ small) _? No They’re small Is she a doctor or an (teacher/ nurse/ engineer) _ These (book/ books) are in the room 10 Are Mr and Mrs Ba doctors or teachers? They’re (teacher/ doctor/ engineers) VI Sưa lçi c¸c c©u sau Is your father a engineer? Yes, she is My house small Who this? It’s Lan I get up in every morning Mai brother is an engineer Is this he ruler? That is my friend book What’s your sister name? What your mother do? 10 These are my book ƠN TẬP (Tiếp theo) I Tr¶ lêi c¸c c©u hái sau theo gỵi ý Who is this? Miss Lien Is she a doctor? Yes, Who are they? Lan and Hoa What they do? _ students What’s that? _ eraser Is he a doctor? No, _ What’s this? _ couch Are they students? Yes, _ How many brothers and sisters you have? _ two brothers and two sisters 10 Are these his bags? _ not II §iỊn tõ vµo chç trèng This is Mai She is my classmate She twelve old is a student She lives _ a big city She is Grade She always gets _ _ every morning She washes face at 6:10 and breakfast _ at 6:20 She goes _ school at 6:45 Tr¶ lêi c¸c c©u hái sau How old is Mai? What does she do? Where does she live? Is it a small city or a big citty? Which grade is she in? What time does she wash her face? What time does she have breakfast? What time does she go to school? III Điền vào chổ trống từ thích hợp: Nam is a student He usually _ up at in the morning He a shower and gets dressed He his breakfast then leaves the _ at half past six The school _ near his house so he _ to school Classes start at seven and _ at eleven He walks _ and lunch at twelve o’clock IV Hãy trả lời câu hỏi sau dựa vào đoạn văn trên: W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net T: 098 1821 807 Trang | 12 Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai What does Nam do? What time does he leave his house? Is the school near his house? What time classes start? What time does the finish? V Chọn từ cho sẵn để hồn tất hội thoạu sau: at to English What plays eats play Lan: What does Minh after school? Tan: He _ lunch Lan: Does he games? Tan: Yes He _ volleyball Lan: _ does he in the evening? Tan: He learns _ Lan: What time does he to bed? Tan: He go to bed ten o’clock YES/ NO QUESTIONS I Yes - No questions: C©u hái d¹ng ®¶o * §Ỉc ®iĨm: - Lu«n b¾t ®Çu b»ng trỵ ®.tõ (Be/ do/ does) - ChØ thĨ tr° lêi bºng “Yes/ No” Trong câu trả lời phải xuất chủ từ : I, He, She, It, We, You, They - Trong câu trả lời phủ định ln viết tắt (isn’t, aren’t, don’t, doesn’t) Ex: Is your father a teacher? Yes, he is Ex: Do you like English? No, I don’t * Form: Be + S ? - Yes, S + Be No, S + Be not (isn’t, aren’t) Do/Does + S + V….? - Yes, S + do/ does No, S + don’t/ doesn’t (I, We, You, They: He, She, It: does) Exercises I Đổi câu sau sang câu phủ định nghi vấn: We live in a small village They are in the hospital Classes start at a.m His school has 14 classroom Lan usually gets up at 5:30 every morning II Trả lời câu hỏi sau thân bạn gia đình bạn: Do you live in a city? Are there people in your family? Is your house big? Is there a river near your house? Are you in class 6A1? Is English easy for you? Do you often go to school at o’clock? How many classrooms does your school have? What you after school? 10 Does your father work on a farm? W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net T: 098 1821 807 Trang | 13 Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai Wh - QUESTIONS I Wh- questions: C©u hái tõ ®Ĩ hái * §Ỉc ®iĨm: Lu«n b¾t ®Çu bºng tõ ®Ĩ hài, sù d°o vÞ trÝ gi÷a chð ng÷ v¯ ®.tõ “to be” hc gi÷a chð ng÷ v¯ trỵ ®.tõ “do/ does” * C¸c tõ ®Ĩ hái: How: thÕ nµo How many: bao nhiªu ( hái vỊ sè l-ỵng dïng víi d.tõ ®Õm ®-ỵc sè nhiỊu) How old: bao nhiªu ti What: g×, c¸i g× (hái vỊ sù vËt, sù viƯc) What time: mÊy giê When: nµo, bao giê (hái vỊ thêi gian) Where: ë ®©u, n¬i nµo (hái vỊ vÞ trÝ, n¬i chèn) Who: ai, ng-êi nµo (hái vỊ ng-êi) Which: nµo, c¸i nµo (chØ sù lùa chän) * Form: Wh- + be + S ? - S + be + Wh- + do/ does + S + Vinf ? - S + V(s/es) Exercises Using am, is , are, or does to fill in the gaps in following sentences a Where the dog? - It in the yard b We in our living room c Where your brother live? d I .seventeen years old e Mr and Mrs Smith teachers f What your parents do? g this your brother? h Who .those? - They my students Make the questions for following sentences a My sister is a doctor b There are 29 pupils in my class c That is my teacher d These are pencils e I’m twenty years old f We are fine , Thanks g His name is Tuan h We are in living room i I live in Ha Long j Yes, those are my books Em h·y ghÐp mét c©u hái ë cét A víi mét c©u tr¶ lêi ë cét B cho phï hỵp A What’s your name? How are you? How old are you? How you spell your name? Where you live? W: www.hoc247.net B a There are twenty - six b That is Mr Cuon g c My name is Lan d Yes, that’s my taecher e I’m fine, thank you F: www.facebook.com/hoc247.net T: 098 1821 807 Trang | 14 Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai What’s that? How many students are there in your class What you do? Who’s that? 10 Is that your teacher? f I’m a doctor g I live in the city h That’s an eraser i N-H-U-N-G, Nhung J I’m eleven years old MODAL VERBS: Can , Must… (động từ khiếm khuyết) a Affermative form S + can / must + V +… b Negative form S + can’t / mustn’t + V…… c Interrogative form Can + S + V ?Yes, S + can / No, S + can’t * Can: Chỉ khả Có thể He can play soccer Chỉ cho phép Có thể You can park here -> Can’t: Chỉ cấm Khơng You can’t turn left * Must: diễn tả bắt buộc(an obligation) hay cần thiết (the necessity) - Có tính cách nhân I must the exercises every day - Của kiện (có tính quy tắc) We must drive on the right - Có tính cách mệnh lệnh: You must your homework * Must not=mustn’t: khơng Chỉ ngăn cấm (a prohibition).You mustn’t talk in class -> Musn’t = can’t * Needn’t : khơng phải, khơng cần: Phản nghĩa “must” Must we …? No,You needn’t He must come here tomorrow but I needn’t - Ss make sentences using those structures - Ss one by one or Teacher gives cues to Ss to make sentences Exercises Ex1: Make sentences using can or must Eg: Ha / play games in the afternoon / his homework in the evening Ha can play games in the afternoon, but he must his homework in the evening Loan / play badminton on Sundays/ the housework first Ba watch television in the evening / go to bed early Lan / go out in the afternoon / her homework in the evening They / go to school at 6.30 / have breakfast at six o’clock He / go to work at o’clock / get up at 5.30 Ex2: Using can /can’t or must / mustn’t to rewrite these sentences He watches television We our homework They don’t ride their motorbike She doesn’t play video games You don’t go ahead You turn right Do you swim? I don’t drive a car Birds fly in the sky 10 Does Nam get up at 6.15 ? W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net T: 098 1821 807 Trang | 15 Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai Ex3: Correct form of the verbs He (can play) games They (can drive) a car/ We (must not park) here She (can work) at the factory? I (can not do) this exercise Use What ? to make question and answer Thu / read a book Lan and Ba / go to school Miss Hoa / walk to work They / wait for a train They / travel to the park by taxi Hao / have lunch They / have Geography lessons Hoang / leave his house for school Quang / take the vegetables to the market 10 The farmer / load the truck with vegetables Would like / Want a How + / does + S + feel? - S + be + Adj b S + would (not) like (to-V) + Noun(s) Dùng để nói muốn cách lịch Would like = want -Dạng rút gọn:I’d like, you’d like, he’d like, she’d like, they’d like,we’d like c Would you like ………? Được dùng: Diễn tả lời mời cách lịch Would you like some cofee?/to go with us? - Yes, please / No, thank you I’m not … / No, I’d like … d What do/does +S + want/need ? - S + want(s)/need(s) + name of food /drink - Hỏi muốn điều cách lịch What would you like?=What you want? => What would …… like? = … would like …… e Some trước danh từ đếm danh từ khơng đếm để số lượng bất định (khơng nêu rõ đơn vị) - Ở thể phủ định nghi vấn some thay any Exercises Ex1: Make sentences using How feel? And answer Lan / hot Nam / tired they / hungry you / thirsty Ex2: Make sentences using: would like… I / feel / tired / a rest ->I feel tired I ‘d like a rest He / be / hungry / have some noodles We / feel / hot / cold drinks She / feel / cold / a hot drink Ex3: Make sentences using would like… W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net T: 098 1821 807 Trang | 16 Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai They / feel/ thirsty / organe juice We / feel / cold / a hot drink he / feel / hungry / some chicken and rice you / be / tired / sit down she / be / hot / cold drink Thêm is , are, a, an, some, any vào để viết câu hồn chỉnh: Ex: There/pencil/ in/ the/ box ==> There is a pencil in the box -There/ bananas/ in/ the fridge.==> There are some bananas in the fridge There/ book/ on/ the table ==> There/ shoes/ under/ the chair ==> There/ not/ TV/ in/ his room ==> There/ not/ pens/ on/ my desk ==> There/ boy/ behind/ that tree ==> There/ girls/ in front of/ the house ==> There/ not/ telephone/ in her office ==> There/ not/ chairs/ downstairs ==> B Thêm is , are, a, an, any vào để viết câu hỏi hồn chỉnh trả lời ngắn: Ex: there/ market? (Yes)==> Is there a market? - Yes, there is -there/ hats? (No) ==> Are there any hats ? - No, there aren' t there/ computer? (Yes) ==> there/radio? (No) ==> there/children? (Yes) ==> there/ chairs? (No) ==> C Dịch sang tiếng Anh: Có xe đạp trước nhà ==> Có vài trái táo tủ lạnh ==> Khơng có (một) ghế bành phòng ==> Khơng có sách bàn giấy tơi ==> Exercises I Hãy dặt câu hỏi cho câu trả lời sau: _? - My name’s Tam _? - I’m eleven _? - Yes, it is _? - I live in Hue _? - It’s a book II Hãy điền tính từ sở hữu thích hợp vào chổ trống: What’s her name? _ name is Xuan Is name Tam? No name is Binh They are engineers names are John and Davie Is this your ruler? Yes It is _ ruler This is Nam and that is _ book We are in classroom friends are, too My dog is intelligent _ name is Phen Is that _ teacher? No, this is my teacher W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net T: 098 1821 807 Trang | 17 Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai There are four people in family 10 I and Lan are students of class 6A classroom is there THE PRESENT SIMPLE TENSE Form: - Affirmative: S + V1… - Negative: S + do/does + not + V… - Interrogative: Do/Does + S + V….? (I, We, You, They: He, She, It: does) To be: S + am/is/are…… S + am/is/are + not… Am/Is/Are + S ….? Use: a Diễn tả hàn h độn g thói quen (always, usually, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely, every…….) Ex: I usually go to school in the afternoon b Diễn tả chân lí, thật lúc cũn g đún g Ex: The earth moves around the sun (Trái đất quay quanh mặt trời) Đối với thứ ba số ít: (He, She, It): a Thêm ‚S‛ vào sau độn g từ thườn g Ex: Lan often gets up early in the morning b Thêm ‚ES‛ vào sau độn g từ tận cùn g là: ch, sh, s, x, o, z Ex: He watches a lot of TV on Sundays Exercises I Đổi câu sau sang câu phủ đònh nghi vấn : He often gets up at They are teachers Mai always goes to school early We live in the country She likes school There is a couch in the room Nam has breakfast at 7:30 each morning These are pencils That is his teacher 10 They usually get up II Chia độn g từ ngoặc cho đún g: Thu often (get) up at 4:30 We _ (watch) TV every night Tan and Lan (play) games after school She _ (have) lunch at 11 Bin _ (do) homework every night THE PRESENT SIMPLE TENSE (Cont’) I Chọn từ cho sẵn để hoàn tất hội thoạu sau: W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net T: 098 1821 807 Trang | 18 Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai at to English What Lan: What does Minh after school? Tan: He _ lunch Lan: Does he games? Tan: Yes He _ volleyball Lan: _ does he in the evening? Tan: He learns _ Lan: What time does he to bed? Tan: He go to bed ten o’clock plays eats play II Chia động từ ngoặc cho đúng: We often (have) breakfast at in the morning Our classroom (be) on the second floor She _ (go) to school in the afternoon He always _ (do) his homework after dinner In the evening, my father often (watch) TV III Điền vào chổ trống từ thích hợp : Nam is a student He usually _ up at in the morning He a shower and gets dressed He his breakfast then leaves the _ at half past six The school _ near his house so he _ to school Classes start at seven and _ at eleven He walks _ and lunch at twelve o’clock IV Hãy trả lời câu hỏi sau dựa vào đoạn văn : What does Nam do? What time does he leave his house? Is the school near his house? What time classes start? What time does the finish? YES/ NO QUESTIONS I Dạng câu hỏi Yes/ No: - Câu hỏi Yes/ No dạn g câu hỏi có cách trả lời : Yes No - Trong câu trả lời phải xuất chủ từ : I, He, She, It, We, You, They - Trong câu trả lời No phải có ‚not‛ Ex: Is he a teacher? Yes, he is Ex: Do you like English? No, I am not II Cách thàn h lập câu phủ đònh nghi vấn có động từ To Be: Affirmative: S + am/ is/ are Negative: S + am/ is/ are not Interrogative: Am/ Is / Are + S ? W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net T: 098 1821 807 Trang | 19 Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai III Cách thàn h lập câu phủ đònh nghi vấn có động từ To Be: - Affirmative: S + V1… - Negative: S + do/does + not + V… - Interrogative: Do/Does + S + V….? (I, We, You, They: He, She, It: does) IV Động từ To Be câu “How many ?”: Form: S1: How many + N (in plural) + are there ? S2: There is + a/ an + N (in singular) There are + N (in plural) Use: Hỏi/ đáp có nhiều người vật Ex: How many classroom are there? There are 24 classrooms Ex: How many books are there? There is a/ one book Exercises I Đổi câu sau sang câu phủ đònh nghi vấn : We live in a small village They are in the hospital Classes start at a.m His school has 14 classroom Lan usually gets up at 5:30 every morning II Trả lời nhữn g câu hỏi sau thân bạn gia đình bạn : Do you live in a city? Are there people in your family? Is your house big? Is there a river near your house? Are you in class 6A1? Is English easy for you? Do you often go to school at o’clock? How many classrooms does your school have? What you after school? 10 Does your father work on a farm? W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net T: 098 1821 807 Trang | 20 Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai Website Hoc247.vn cung cấp mơi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thơng minh, nội dung giảng biên soạn cơng phu giảng dạy giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi kiến thức chun mơn lẫn kỹ sư phạm đến từ trường Đại học trường chun danh tiếng I Luyện Thi Online Học lúc, nơi, thiết bi – Tiết kiệm 90% - Lun thi ĐH, THPT QG với đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ Trường ĐH THPT danh tiếng - H2 khóa tảng kiến thức lun thi mơn: Tốn, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học Sinh Học - H99 khóa kỹ làm luyện đề thi thử: Tốn,Tiếng Anh, Tư Nhiên, Ngữ Văn+ Xã Hội II Lớp Học Ảo VCLASS - Học Online Học lớp Offline Mang lớp học đến tận nhà, phụ huynh khơng phải đưa đón học - Lớp học qua mạng, tương tác trực tiếp với giáo viên, huấn luyện viên - Học phí tiết kiệm, lịch học linh hoạt, thoải mái lựa chọn - Mỗi lớp từ đến 10 HS giúp tương tác dễ dàng, hỗ trợ kịp thời đảm bảo chất lượng học tập Các chương trình VCLASS: - Bồi dưỡng HSG Tốn: Bồi dưỡng phân mơn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học Tổ Hợp dành cho học sinh khối lớp 10, 11, 12 Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS Lê Bá Khánh Trình, TS Trần Nam Dũng, TS Pham Sỹ Nam, TS Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn đơi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia - Luyện thi vào lớp 10 chun Tốn: Ơn thi HSG lớp luyện thi vào lớp 10 chun Tốn trường PTNK, Chun HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chun Phan Bội Châu Nghệ An trường Chun khác TS.Trần Nam Dũng, TS Pham Sỹ Nam, TS Trịnh Thanh Đèo Thầy Nguyễn Đức Tấn - Hoc Tốn Nâng Cao/Tốn Chun/Tốn Tiếng Anh: Cung cấp chương trình VClass Tốn Nâng Cao, Tốn Chun Tốn Tiếng Anh danh cho em HS THCS lớp 6, 7, 8, III Uber Tốn Học Học Tốn Gia Sư Kèm Online - Gia sư Tốn giỏi đến từ ĐHSP, KHTN, BK, Ngoại Thương, Du hoc Sinh, Giáo viên Tốn Giảng viên ĐH Day kèm Tốn câp độ từ Tiểu học đến ĐH hay chương trình Tốn Tiếng Anh, Tú tài quốc tế IB,… - Học sinh lựa chọn GV u thích, có thành tích, chun mơn giỏi phù hợp - Nguồn học liệu có kiểm duyệt giúp HS PH đánh giá lực khách quan qua kiểm tra độc lập - Tiết kiệm chi phí thời gian hoc linh động giải pháp mời gia sư đến nhà W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net T: 098 1821 807 Trang | 21 ... THPT danh tiếng - H2 khóa tảng kiến thức lun thi mơn: Tốn, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học Sinh Học - H99 khóa kỹ làm luyện đề thi thử: Tốn ,Tiếng Anh, Tư Nhiên, Ngữ Văn+ Xã Hội II Lớp Học... Nam, TS Trịnh Thanh Đèo Thầy Nguyễn Đức Tấn - Hoc Tốn Nâng Cao/Tốn Chun/Tốn Tiếng Anh: Cung cấp chương trình VClass Tốn Nâng Cao, Tốn Chun Tốn Tiếng Anh danh cho em HS THCS lớp 6, 7, 8, III Uber... years old Danh từ số ít, số nhiều I Cách thành lập danh từ số nhiều: - Thơng thường danh từ số nhiều có thêm S cuối a book ( sách) books ( sách) a table ( bàn ) tables ( bàn ) - Những danh từ tận
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 cả năm, Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 cả năm, Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 cả năm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay